1Ki 1.11: Den Nathan go tell Bathsheba, Solomon mudda, “You neva hear dis, o wat?
1Ki 1.15: Bathsheba go by da King, inside da room wea he sleep.’
1Ki 1.16: Bathsheba go down on top da groun fo show respeck fo da King.
1Ki 1.17: Bathsheba tell da King, “Eh, you da boss fo me!
1Ki 1.28: King David tell Nathan, “Tell Bathsheba fo come inside hea.
1Ki 1.28: Den Nathan tell Bathsheba fo come, an she come stand dea in front da King.
1Ki 1.31: Bathsheba go down wit her face on top da groun fo show respeck fo da