Exo 24.6: He put half inside tubs.
Exo 24.8: Den Moses take da blood from inside da tubs an sprinkle um on top da peopo.
1Ki 7.40: He make da small tubs an shovels an bowls too.
1Ki 7.43: two row fo da top a da odda pos, Da 10 carts fo da watta tubs, Da 10 watta tubs dat go on top da carts, Da one main
1Ki 7.43: a da odda pos, Da 10 carts fo da watta tubs, Da 10 watta tubs dat go on top da carts, Da one main watta tub, Da twelve
2Ki 16.17: King Ahaz take off da side panels an da watta tubs from da carts dat carry da watta fo wash da sacrifice