2Ki 20.20: stuff dat Hezekiah do, an how he make da watta place an da tunnel dey use fo bring watta inside da big town, all dat stay
Neh 3.15: a da wall dat go by da Siloam Watta Place wea da watta tunnel come out, to da King's Park, an from dea to da stone steps