Exo 28.18: Da secon row, put light green turquoise, dark blue lapis lazuli, an white moonstone.
Exo 39.11: Da secon row, light green turquoise, dark blue lapis lazuli, an white moonstone.