1Ki 1.22: Right den an dea, wen Batsheba stay talking wit da King, Nathan da guy dat talk fo God
1Ki 2.13: Lata, Solomon's half brudda Adonijah go by Solomon mudda Batsheba (Adonijah mudda, Haggit).
1Ki 2.13: Batsheba aks Adonijah, “You come hea fo make trouble, o eryting
1Ki 2.14: Den Adonijah tell Batsheba, “I like tell you someting.”
1Ki 2.16: Batsheba tell um, “Tell me.
1Ki 2.18: Batsheba tell him, “Kay den, I go talk to da King fo you.
1Ki 2.19: So Batsheba go by King Solomon, fo talk to him fo Adonijah.”
1Ki 2.21: Batsheba tell, “Go let yoa brudda Adonijah marry Abishag da Shunam