Gen 1.5: Da light time, he give um da name “Day time.
Gen 1.5: Da dark time, he give um da name “Nite time.
Gen 1.8: Da ting inside da middo, God give um da name “Da Sky.
Gen 1.10: Da dry groun, God give um da name “Land,” an da watta dat wen come togedda one side,
Gen 1.10: “Land,” an da watta dat wen come togedda one side, he give um da name “Sea.”
Gen 1.16: Da big light, he make um fo be da main one day time, an da odda light, he make um
Gen 1.16: um fo be da main one day time, an da odda light, he make um fo be da main one nite time.
Gen 1.22: So, I like you get plenny bebes, an fill up da ocean wit um.”
Gen 1.25: God wen make um all: all kine wild animals, an all kine animals dat live
Gen 1.28: Den God tell um, “I give you guys da powa so you can do eryting I wen make
Gen 1.28: So, get plenny bebes, an fill up da world wit um, an take ova!
Gen 2.4: bout how was, wit da sky an da world, wen God wen make um all.
Gen 2.9: Da God Yahweh make um grow outa da groun, all nice kine tree you like look at,
Gen 2.16: God tell um wat he gotta do, “All da trees inside dis place, you can
Gen 2.19: He bring um all in front da guy, fo find out wat name da guy goin give
Gen 2.19: all in front da guy, fo find out wat name da guy goin give um.”
Gen 2.19: Eryting dat stay alive, da name dat da guy give um, dass da name dey goin get.
Gen 3.3: ova dea inside da middo, dat God wen tell us, ‘No even eat um, an no touch um!
Gen 3.3: middo, dat God wen tell us, ‘No even eat um, an no touch um!
Gen 3.6: So she take some a da fruits an eat um.
Gen 3.6: Den she give um to her husband too, an he eat um.”
Gen 3.6: Den she give um to her husband too, an he eat um.”
Gen 3.7: know dat dey naked, an dey go get plenny fig leaf an sew um togedda fo make someting fo wear aroun da middo.
Gen 3.8: behin da trees inside dea, so da God Yahweh no can see um.
Gen 3.9: Da God Yahweh call loud so da guy can hear um.
Gen 3.11: God tell um, “Who wen tell you dat you stay naked?
Gen 3.12: Her wen give me some fruit from dat tree an I wen eat um.
Gen 3.13: Da wahine tell um, “Was da snake!
Gen 3.16: Wen you get bebe, I goin make um so you get plenny pilikia wen you come hapai.
Gen 3.21: skin fo make clotheses fo Adam an Eve his wife, an give um to dem.
Gen 3.22: So now, no good we let um go take da fruits from Da Tree Dat Make You Live Foeva, an
Gen 3.22: da fruits from Da Tree Dat Make You Live Foeva, an eat um.
Gen 3.23: God make dem go work da same groun dat he wen make um outa, firs time.”
Gen 4.1: She give um da name Cain.
Gen 4.3: tings dat grow from da land wen was ready, an he wen take um fo make one present fo show respeck fo da God Yahweh.
Gen 4.9: Cain tell um, “I donno.
Gen 4.15: anybody goin kill you, I goin kill seven a dea guys fo pay um back.
Gen 4.15: so if anybody meet Cain, dey know dey not suppose to kill um.
Gen 4.17: She wen born one boy, an she give um da name Enok.
Gen 4.23: I wen kill um.
Gen 4.23: No matta ony one boy If dey hurt me, I kill um!
Gen 4.25: She wen born one boy, an she give um da name Seth, dat sound kinda like “give,” dea language,
Gen 4.26: Seth give um da name Enosh.”
Gen 4.26: was da time wen da peopo firs start fo aks Yahweh fo help um cuz dey know wat kine God him.
Gen 5.1: Da time God wen make da peopo, he make um fo be like him, jalike one copy.
Gen 5.2: Da day God wen make dem, he give um da name “Adam,” dat mean, “Peopo,” dea language.
Gen 5.3: Dass da one, Adam give um da name Seth.
Gen 5.24: God wateva he doing, an den, Enok disappea, cuz God take um away.
Gen 6.3: “I wen give da peopo my spirit inside dea bodies fo make um stay alive.
Gen 6.7: birds dat fly inside da sky, cuz bodda me dat I wen make um.
Gen 6.11: Dat time, da way God see um, all da peopo wen come poho inside.
Gen 6.13: I goin wipe um all out big time!
Gen 6.16: Make roof on top da boat, an make um open all round, eighteen inch down from da roof, so da
Gen 6.21: togedda ery kine ting dat you an da animals eat, an put um inside da boat.
Gen 6.22: So, Noah wen do eryting dat God wen tell um fo do.
Gen 7.5: So Noah, he wen do eryting jalike Yahweh tell um fo do.
Gen 7.17: watta wen come plenny, an wen pick up da big boat, an make um float up ova wea da groun was befo time.
Gen 7.23: God wen wipe um all out.
Gen 8.9: Noah put out one hand fo da dove come down, an take um back inside da big boat.
Gen 8.20: He wen put um on top da altar, an kill um fo make da sacrifice, an burn
Gen 8.20: He wen put um on top da altar, an kill um fo make da sacrifice, an burn up all da meat on top dea.
Gen 9.1: Noah an his boys da powa so dey can do eryting he like um fo do.
Gen 9.1: He tell um, “Get plenny kids now, an go make da world wit mo plenny
Gen 9.3: Same ting wit da green plants -- I give um all to you guys.
Gen 9.12: God tell um dis too: “An now, I goin do dis: I give you guys one sign,
Gen 9.16: Weneva da rainbow stay in da cloud, I goin look um, an I goin tink about da deal dat I wen make, dat stay
Gen 9.22: Ham, he no shame, he go outside da tent make big deal bout um to da two brudda guys .
Gen 9.23: Dey go get one blanket an hold um behind dem an go backwards inside da tent, an dey cova him
Gen 10.9: guys dat good fo hunt, da peopo still yet like talk bout um lidis: “Yahweh, he know bout dis guy jalike Nimrod, real
Gen 10.25: Da older boy, dey wen give um da name Peleg (cuz was da time dat dey make watta ditch
Gen 11.3: brick fo house, da kine you put inside da fire fo make um come real hard.
Gen 11.31: He tell um: “Eh, we all go move house Canaan side!
Gen 12.4: Abram go way from Haran, jalike his God Yahweh wen tell um fo do.
Gen 12.7: He tell um: “Dis land ova hea, I goin give um to da peopo dat goin
Gen 12.7: He tell um: “Dis land ova hea, I goin give um to da peopo dat goin come from you bumbye.
Gen 12.13: She tell um, “Kay den.
Gen 12.18: He tell um, “Eh!
Gen 12.20: Dey wen take um all way outside Egypt.”
Gen 13.15: Cuz all da land dat you see, I goin give um to you an to da peopo dat goin come from you bumbye.
Gen 13.16: get so plenny peopo dat goin come from you, no can count um.
Gen 14.4: from Babylon side make da king guys from Sodom side pay um plenny money, ery year.
Gen 14.8: Zo`ar too, dey take dea army guys outa da towns an line um up fo fight inside da Siddim Valley.
Gen 14.14: dat da Babylon army guys wen grab his nephew Lot an make um prisona.
Gen 14.14: cuz dey wen born inside his ohana, an Abram wen teach um awready how fo fight good.
Gen 14.14: He tell um all fo go out wit him, an dey chase da Babylon king guys
Gen 14.15: fo split up fo go afta da Babylon guys, so dey can hit um from ery side same time.
Gen 14.15: guys wen go bus up da Babylon guys real good, an chase um all da way Hobah side (dass da odda side Damascus town,
Gen 15.1: Da God Yahweh wen tell um dis: “No scared, Abram!
Gen 15.5: Den Yahweh take Abram outside, an tell um, “Eh!
Gen 15.5: So plenny, no can count um!
Gen 15.6: An Yahweh, he tinking, “Dis guy get um right wit me, cuz he trus me.
Gen 15.8: Abram tell um, “O Yahweh, you my Boss!
Gen 15.9: Yahweh tell um, “Dis how you goin know.
Gen 15.9: Bring um ova hea fo make sacrifice fo me.
Gen 15.10: Abram wen go get all da animals an bring um in front God, an kill um fo make sacrifice.
Gen 15.10: go get all da animals an bring um in front God, an kill um fo make sacrifice.
Gen 15.10: Ony da birds, he neva cut um up.
Gen 15.11: scavenja birds fly down fo eat da meat, but Abram chase um away.
Gen 15.13: Da peopo ova dea goin make um be dea slaves, an fo four hundred years dey goin make any
Gen 15.14: But I goin punish da peopo dat make um come slaves, an den yoa peopo goin go outa dat land wit
Gen 15.18: to da big river dey call Eufrates -- all dis, I give um to da peopo dat goin come from you!
Gen 16.8: Hagar tell um, “I running away from Sarai, da lady dat I work fo.
Gen 16.14: Dat puka wea da watta come out, nowdays dey call um Be`er Lahai Ro`i, cuz a wat Hagar wen say dat time.
Gen 17.1: He tell um, “Me, I da God Dat Get All Da Powa.
Gen 17.23: He cut skin all dem, jalike God wen tell um fo do.
Gen 18.1: Abraham's God, Yahweh, wen let Abraham see um again.
Gen 18.2: Wen he see um, he run outside from da tent fo tell um “Aloha!
Gen 18.2: Wen he see um, he run outside from da tent fo tell um “Aloha!
Gen 18.5: Dey tell um, “Kay den.
Gen 18.14: You tink get stuff dat so hard, Yahweh no can do um, o wat?’
Gen 18.17: Yahweh, he tink, “Da ting I goin do now -- I like let um stay secret so Abraham no goin know, o I goin tell him?
Gen 18.19: goin come from dem, dat dey all gotta live da way I tell um.’
Gen 18.19: I goin tell um dis!
Gen 18.20: Gotta make um stop!
Gen 18.21: fo make shua az fo real da ting da peopo aksing me fo help um wit.
Gen 18.24: Mo betta you let um all go, yeah?
Gen 18.25: No can be, dat you goin wipe um all out, da way you wen say!
Gen 18.28: Yahweh tell um, “If I find forty-five peopo dea dat stay do da right
Gen 18.30: Yahweh tell um, “If I find thirty peopo dea, I no do notting.
Gen 18.31: Yahweh tell, “Fo da twenty peopo, I no wipe um out, cuz a dem.
Gen 19.1: Wen Lot spock da angel guys, he stand up an tell um “Aloha!
Gen 19.2: his face on top da groun fo show dem respeck, an he tell um, “Eh!
Gen 19.2: Dey tell um, “Nah, dass okay, us jus goin sleep ova dea wea da streets
Gen 19.3: But Lot tell um, “No way!”
Gen 19.5: Bring um outside hea by us guys.
Gen 19.5: We like rape um!
Gen 19.10: house, dey wen put dea hands outside an grab Lot an pull um back inside da house.”
Gen 19.11: Dey zap um wit light so strong, da guys outside no can see notting.
Gen 19.12: guys, anybody else you get inside dis town - get um outa dis place!
Gen 19.13: Get so plenny peopo dat stay yell to Yahweh fo help um, cuz da peopo hea so bad.
Gen 19.14: He tell um, “Get up!”
Gen 19.16: hands, Lot, an his wife, an da two daughtas, an dey take um all outside da town an leave um dea.”
Gen 19.16: two daughtas, an dey take um all outside da town an leave um dea.”
Gen 19.16: Dass how Yahweh wen show pity fo dem an give um chance.
Gen 19.17: Afta dey get um outside da town, one a da angel messenja guys tell Lot,
Gen 19.18: Lot tell um, “Eh!
Gen 19.29: But God neva foget da ting Abraham aks um fo do, an he get Lot folks outa dea befo he zap da towns,
Gen 19.34: We give um plenny wine fo drink, den you go sleep wit him.
Gen 19.37: Da older daughta, she wen born one boy, an she give um da name Mo`ab, dat mean, “From Fadda.
Gen 19.38: She wen born one boy, an she give um da name Ben-`Ammi, dat mean, “Boy From My Ohana.
Gen 20.3: But one nite, God wen go by Abimelek an make um dream.”
Gen 20.3: Inside da dream God tell um, “You know wat you doing?
Gen 20.8: He tell um eryting dat wen happen.”
Gen 20.14: He give um to Abraham, an he give Abraham's wife Sarah back to
Gen 21.2: da God Yahweh wen tell Abraham befo time, dat he goin give um one boy.
Gen 21.4: wen Isaac eight day old, Abraham cut skin, jalike God tell um he suppose to do.
Gen 21.10: My boy Isaac, he goin get um all!
Gen 21.14: He give um to Hagar, an help her put da food an da watta on top her
Gen 21.19: She go dea an put da goat skin down inside da puka an fill um up.”
Gen 21.19: Den she pull um up an give da boy fo drink.
Gen 21.27: Abraham take sheeps, goats, an cows an give um to Abimelek, an da two guys make deal fo share da watta.
Gen 21.29: Abimelek aks um, “Eh, da seven bebe sheeps, girl kine, dat you wen put ova
Gen 21.30: Abraham tell um, “I like you take dis seven sheeps from me, fo make proof
Gen 22.1: He tell um, “Eh Abraham!
Gen 22.2: God tell um, “Go get yoa boy Isaac, da ony one you get, da one you get
Gen 22.2: Take um an go Moriah side.”
Gen 22.2: Take yoa boy on top dat hill, an kill um dea, fo make da kine sacrifice wea you burn up da whole
Gen 22.3: Den he chop wood fo burn da sacrifice, an put um on top da donkey.”
Gen 22.3: Den he start fo go da place God wen tell um, him an his boy Isaac an two young worka guys.
Gen 22.6: He put um on top his boy Isaac back fo carry um.”
Gen 22.6: He put um on top his boy Isaac back fo carry um.”
Gen 22.7: Isaac aks um, “Eh look!”
Gen 22.8: Abraham tell um, “My boy, God da One goin give da sheep fo da sacrifice.
Gen 22.11: Abraham tell um, “Yeah!
Gen 22.12: Yahweh tell um, “Put down da knife, no hurt da boy!
Gen 22.12: No do notting to um.”
Gen 22.12: You was ready fo kill um cuz az wat I tell you fo do!
Gen 22.13: He kill um fo make da sacrifice, an burn up da whole body.
Gen 22.16: an say dat some odda guy goin make shua I really goin do um.
Gen 23.3: He tell um, “You guys know I not from dis place, but now I live wit
Gen 23.8: Abraham tell um, “If you tell me az okay fo me bury my mahke wife hea, den
Gen 23.9: Aks um if he like sell me da cave he get ova dea Makpelah side,
Gen 23.11: Right now in front all my peopo, I give um to you, da land an da cave, fo bury yoa mahke wife.
Gen 23.12: he wen go down in front all da local peopo fo show um respeck.
Gen 23.16: dey wen talk bout in front da Het ohana peopo an give um to Efron -- 400 silva piece, da kine da business peopo use
Gen 24.2: Abraham tell um, “I like you put yoa hand undaneat my thigh, da way our
Gen 24.6: Abraham tell um, “Take care!
Gen 24.9: thigh, an make strong promise fo do wat Abraham wen tell um.
Gen 24.18: Right away she take down da watta pot an hold um so da luna guy can drink.”
Gen 24.19: Afta she pau let um drink plenny, she tell um, “Eh!”
Gen 24.19: Afta she pau let um drink plenny, she tell um, “Eh!”
Gen 24.31: Laban tell um, “Eh mista!
Gen 24.35: God give um sheeps an goats an cows, an silva money an gold money, an
Gen 25.6: give each kid plenny stuffs befo he mahke, but den he make um move house da east side, an no stay nea his boy Isaac.
Gen 26.5: fadda Abraham wen lissen to me an do all da tings I tell um dat he gotta do, an eryting I teach um.
Gen 26.5: all da tings I tell um dat he gotta do, an eryting I teach um.
Gen 26.7: Da Gerar guys ask um bout his wife Rebecca.
Gen 26.7: He tell um, “She my sista.
Gen 26.7: He scared fo tell um she his wife, cuz he tinking bumbye dem guys goin kill um
Gen 26.7: um she his wife, cuz he tinking bumbye dem guys goin kill um so dey can take Rebecca.
Gen 26.9: Isaac tell um, “Cuz I was scared somebody goin kill me an take her, az
Gen 26.15: Ery puka fo watta, da Filisha guys go fill um up wit dirt inside so da watta no come out.
Gen 26.18: puka fo watta da same name dat his fadda Abraham wen give um.
Gen 26.24: nite he get dea, Yahweh let Isaac see him, an Yahweh tell um, “Me, I da God dat yoa fadda Abraham wen get love an
Gen 26.27: Isaac tell um, “How come you guys come ova hea by me?
Gen 26.31: Den Isaac let um go home.
Gen 26.32: Dey tell um, “Eh, you know dat puka us guys start fo dig?
Gen 26.33: Dass how dey call um still yet.”
Gen 27.1: Wen Esau get dea, Isaac tell um, “Eh my boy!
Gen 27.2: Isaac tell um, “You know, I one old man now.”
Gen 27.4: Den cook um fo me fancy kine da way you know how I like fo eat um.
Gen 27.4: cook um fo me fancy kine da way you know how I like fo eat um.
Gen 27.4: Bring um hea fo me eat, so den from inside my heart, I goin tell
Gen 27.7: He tell Esau, ‘Go bring me wild meat an cook um fancy kine, da way you know how I like fo eat um.
Gen 27.7: an cook um fancy kine, da way you know how I like fo eat um.
Gen 27.7: Afta I eat um, I goin tell in front Yahweh, all da good tings dat Yahweh
Gen 27.9: I goin cook um fancy kine fo yoa fadda, da way he like fo eat um.
Gen 27.9: cook um fancy kine fo yoa fadda, da way he like fo eat um.
Gen 27.10: Den, you take um by yoa fadda fo eat um, so all da tings he goin tell fo
Gen 27.10: Den, you take um by yoa fadda fo eat um, so all da tings he goin tell fo make da blessing, all
Gen 27.13: Da mudda tell um, “If he aks God fo do bad tings fo you, I goin aks God fo
Gen 27.14: So Jacob wen go get da bebe goats an kill um, an bring um by his mudda Rebecca like she tell um fo do.
Gen 27.14: So Jacob wen go get da bebe goats an kill um, an bring um by his mudda Rebecca like she tell um fo do.
Gen 27.14: an kill um, an bring um by his mudda Rebecca like she tell um fo do.
Gen 27.14: She wen cook um fancy kine fo make da kine food dat Jacob fadda like.”
Gen 27.15: clotheses dat he get, an tell her younga boy Jacob fo put um on.
Gen 27.16: Den she take da skins from da bebe goats an make um jalike one glove, den put um on top Jacob hands an arms an
Gen 27.16: from da bebe goats an make um jalike one glove, den put um on top Jacob hands an arms an da smooth part a da neck wea
Gen 27.20: Jacob tell, “Yea, was cuz yoa God Yahweh wen make um happen fo me, az why.
Gen 27.24: Jacob tell um, “Fo real, dass me.
Gen 27.25: Isaac tell um, “Kay den.”
Gen 27.25: Jacob give Isaac da food, an Isaac eat um.
Gen 27.25: Jacob bring wine too, an Isaac drink um.”
Gen 27.31: Den he take um by his fadda, jalike his brudda wen do.
Gen 27.33: “Den, who da odda guy dat wen go hunt wild meat an bring um by me?
Gen 27.35: But Isaac tell um, “No can!
Gen 27.42: She tell um, “Dis how yoa brudda Esau figga he goin take away da sore
Gen 27.46: She tell um, “You know da wahines from aroun hea from da Het ohana?”
Gen 28.4: right now, da land dat God wen tell Abraham he goin give um bumbye.
Gen 28.13: Dis same land wea you stay sleep tonite, I goin give um to you an to da peopo dat goin come from you bumbye.
Gen 28.18: big rock dat he wen put unda his head fo sleep, an he set um up jalike one post, an he pour olive oil on top fo show
Gen 28.19: (Befo time, da town dat was dea, dey ony call um Luz.
Gen 29.2: laying down ova dea, cuz ery day da sheep farma guys let um drink da watta dat come outa da puka.
Gen 29.4: Jacob tell um, “Eh bruddas, wea you guys from?
Gen 29.4: Dey tell um, “Us, from Haran.
Gen 29.5: He aks um, “So, you guys know Laban?”
Gen 29.5: Dey tell, “Yeah, we know um.
Gen 29.6: Dey tell um, “Yeah, he stay okay.”
Gen 29.7: Mo betta give da sheeps watta an let um go back eat grass.
Gen 29.8: But dey tell um, “Us no can, ova hea.
Gen 29.13: hear dat his sista boy Jacob stay come, he run fo tell um aloha.
Gen 29.13: Laban hug Jacob, an give um kiss, an take um inside da house.
Gen 29.13: Laban hug Jacob, an give um kiss, an take um inside da house.
Gen 29.26: Laban tell um, “Eh, you know, dass not how we do um hea.
Gen 29.26: Laban tell um, “Eh, you know, dass not how we do um hea.
Gen 29.32: She give um da name Reuben, cuz she tinking, “Yahweh see dat I get
Gen 29.33: She call um Simeon, cuz sound kinda like “somebody dat lissen,” dea
Gen 29.35: She call um Judah, cuz sound kinda like “tell good tings.
Gen 30.6: He wen lissen wat I aks um fo do.
Gen 30.6: why Rachel call da bebe Dan, cuz sound kinda like “make um right,” dea language.
Gen 30.14: Reuben bring um by his mudda Leah.
Gen 30.17: God lissen to wat Leah wen aks um fo do.
Gen 30.27: But Laban tell um, “I no like you go, but I like tell you one mo ting, cuz I
Gen 30.31: Jacob tell um, “You no gotta pay me notting.
Gen 30.35: He tell his boys fo take um all away from dea.”
Gen 30.40: But da girl kine, he let um go breed ony wit Laban sheeps dat get stripes an brown
Gen 30.40: Dass how he wen set um up so all da bebe sheeps come out his kine sheeps.
Gen 30.41: da stripes inside da watta trough wea da animals can see um good, so dey breed ova dea in front da sticks.
Gen 31.9: away da sheeps an goats an cows from yoa fadda, an give um to me.
Gen 31.11: I tell um, ‘Yeah, dass me!
Gen 31.16: an stuff dat God take away from our fadda guy an give um to you, fo shua dass fo us an our kids.
Gen 31.23: Dey catch um up seven days lata, up country Gilead side.
Gen 31.24: But dat nite, God wen let Laban da Aram guy see um inside one dream.
Gen 31.28: neva even let me kiss my daughtas an my grandkids fo tell um aloha!
Gen 31.32: You show me one ting I get dass yours, an you can take um back!
Gen 31.34: inside Rachel tent, Rachel take da idol kine gods an put um inside da saddle fo her camel, an sit down on top um.
Gen 31.34: put um inside da saddle fo her camel, an sit down on top um.
Gen 31.36: He tell um, “So, wat you wen find?
Gen 31.37: Put um hea, in front da whole ohana, so dey can see!
Gen 31.39: I pay fo um, so you neva lose notting.
Gen 31.39: was day time o nite time dat da wild animal wen steal um.
Gen 31.45: So Jacob, he take one big rock an put um up jalike one post.
Gen 31.47: Jacob, he give um da name Gal-ed, dat mean same ting, Hebrew language.
Gen 32.1: Had angel messenja guys from God wen see um ova dea.
Gen 32.4: Jacob tell um dis: “I like you tell my boss Esau, ‘Aloha from Jacob yoa
Gen 32.6: Dey tell um, “We wen go by yoa brudda Esau.
Gen 32.8: lidat cuz he tinking, “If Esau come da one side an bus um up, maybe da guys dat stay da odda side can run away.
Gen 32.17: He tell um, “My brudda Esau goin see you, an he goin aks you, ‘Eh!”
Gen 32.18: He stay send um fo present fo show respeck fo my boss Esau.’
Gen 32.19: He tell all dem, fo tell Esau same ting wen dey see um.’-”
Gen 32.20: He tell um fo say dis too: “Yoa slave guy Jacob, he stay come afta us
Gen 32.20: “I goin send present befo I get dea, den maybe dat make um, he not so plenny huhu wit me wen I see um.
Gen 32.20: maybe dat make um, he not so plenny huhu wit me wen I see um.
Gen 32.22: He tell um all fo go cross da Jabbok Stream togedda, one place you
Gen 33.4: Esau run to Jacob fo tell um aloha.
Gen 33.4: Esau give his brudda Jacob big hug, an kiss um, an dey cry togedda.
Gen 33.5: He tell um, "Dis peopo dat wit you, who dem?
Gen 33.5: Jacob tell um, "God do plenny good stuff fo me, yoa slave.
Gen 33.6: dea kids come by Esau an go down on top da groun fo show um respeck.
Gen 33.8: Jacob tell um, "Yeah.
Gen 33.9: Esau tell um, "But brudda, I get plenny stuffs awready.
Gen 33.11: stay aksing Esau fo take da present, an den Esau take um.
Gen 33.13: Jacob tell um, "Eh, you da boss.
Gen 33.13: If my guys make um go too fast, even one day, bumbye all da animals goin
Gen 33.19: Dat land wea Jacob put up da tent, he wen buy um from da Hamor ohana.
Gen 33.20: Jacob wen put up one altar dat place, an he call um El-Elohe-Yisra`el, dat mean "God, he da God fo Israel,"
Gen 34.11: He tell um: “I like you guys make good to me.”
Gen 34.19: Right away he do how dey tell um, cuz he like Jacob daughta plenny, an he da main guy fo
Gen 35.2: wit him, “All da idol gods you get from odda place, throw um out!
Gen 35.5: scared, so dey no go afta da Jacob ohana peopo fo kill um.
Gen 35.7: Cuz dat, da same place dat God let Jacob see um, da time Jacob wen run away from his brudda.
Gen 35.10: Dass how God give um da name Israel, dat mean jalike “Fight Wit God,” dea
Gen 35.15: Da place wea God talk wit Jacob, Jacob give um da name Bethel, dat mean, “God's House,” dea language.
Gen 35.18: But Jacob, da fadda, he give um da name Benjamin, dat mean “Da Boy Dat Spesho Fo Me,” dea
Gen 37.4: Dey hate um so plenny, dey no can even talk nice to him.
Gen 37.5: He quick time tell his brudda guys bout um.
Gen 37.5: Wat he tell dem, make um hate Joseph mo plenny still yet.
Gen 37.6: Dis wat he tell um: “Eh!
Gen 37.7: circle around mines, an go down in front my wheat fo show um respeck!
Gen 37.8: Da brudda guys tell um, “Wot!
Gen 37.8: Cuz a da dream, an cuz a wat Joseph stay tell um, dey hate um mo plenny den befo time.
Gen 37.8: Cuz a da dream, an cuz a wat Joseph stay tell um, dey hate um mo plenny den befo time.
Gen 37.10: He tell um, “Wat dream you talking bout?
Gen 37.14: Joseph fadda tell um, “Go ova dea.”
Gen 37.15: One guy see um an aks um, “Eh!
Gen 37.15: One guy see um an aks um, “Eh!
Gen 37.16: Joseph tell um, “I looking fo my brudda guys.
Gen 37.17: Da guy tell um, “Yeah, but dey no stay hea.
Gen 37.17: I wen hear um talking, ‘Eh!”
Gen 37.17: Dass wea he find um.”
Gen 37.18: Befo Joseph get dea, his brudda guys see um far away.
Gen 37.18: Dey make plan fo make Joseph tink eryting okay, den kill um.
Gen 37.20: So now, dis wat us guys gotta do: Firs ting, we go kill um.
Gen 37.20: Den we tell our fadda, ‘One wild animal wen eat um!
Gen 37.22: Ony need trow um down inside dat big hole ova hea inside da boonies.
Gen 37.22: No go bus um up!
Gen 37.22: he goin come back lata an get Joseph outa dea an send um back by his fadda.
Gen 37.23: So wen Joseph come by his brudda guys, dey grab um, an pull off da spesho robe he stay wear, made outa all
Gen 37.24: Den dey take Joseph by da big hole an trow um down inside.
Gen 37.24: Nobody use um dat time, an no mo watta inside.
Gen 37.27: Mo betta us guys sell um to da Ishmael ohana guys!
Gen 37.28: Dey sell um to da Ishmael ohana guys.
Gen 37.30: He go back by da odda brudda guys, an tell um, “Da boy!
Gen 37.33: One wild animal wen go eat um!”
Gen 37.35: Jacob's odda kids, guys an wahines, go by him fo try help um fo come good inside.
Gen 37.36: dey get dea, dey sell Joseph to Potifar, an he wen buy um.
Gen 38.4: hapai one mo time, an she born one nodda boy, an she give um da name Onan.
Gen 38.5: Afta dat, she born one nodda boy, an she give um da name Shelah.
Gen 38.17: She tell um, “How I know you goin pay?”
Gen 38.17: Den I give um back to you.
Gen 38.22: Da Adullam guy go back by Judah, an tell um, “I no can find da wahine dat fool aroun fo money!
Gen 38.25: her, she tell one guy fo go by her fadda in law, an tell um dis: “Da guy dat wen make me come hapai, he wen give me
Gen 38.29: Dass how come dey give um da name Perez, cuz sound kinda like “push fo come
Gen 39.1: Afta da Ishmael guys take Joseph ova dea, dey sell um to Potifar.
Gen 39.2: Yahweh, he stick wit Joseph an help um come one good worka fo Potifar.
Gen 39.4: He make um in charge a eryting inside da house dea, an eryting he
Gen 39.7: She tell um, “Come!
Gen 39.10: Ery day, she talk to Joseph lidat, fo try make um go bed wit her o hang out wit her.
Gen 39.12: But his shirt come off, an Potifar wife still get um in her hand.”
Gen 39.14: She tell um, “Eh look!
Gen 39.14: Dat Hebrew bugga Joseph, my husban wen bring um hea by us fo make us shame!
Gen 39.17: Den she tell um, “Eh!
Gen 39.19: Potifar, wen he hear da tings his wife tell um bout wat his slave guy wen do, he come real huhu fo shua.
Gen 39.20: He take Joseph an trow um inside da jail wea da guys dat da king say gotta go.”
Gen 39.23: An eryting Joseph do, Yahweh make um come out good.
Gen 40.3: So da Pharaoh guy turn um ova to da guy in charge a da army guys dat execute
Gen 40.3: guy in charge a da army guys dat execute prisonas, fo keep um inside da prison.
Gen 40.7: He tell um, “Eh!
Gen 40.8: Dey tell um, “Nite time, us two guys wen get dream.
Gen 40.8: Joseph tell um, “You know, my God, he da ony one dat know wat da dream
Gen 40.9: He tell um: “Inside my dream, had dis grape plant in front me.
Gen 40.11: guy inside my hand, so I go grab da grapes an squeeze um so da juice go inside da glass.
Gen 40.15: But ova hea Egypt side, I neva do notting bad fo make um trow me inside dis prison ova hea!
Gen 40.17: But da birds wen come an eat um outa da basket on top my head!
Gen 40.20: guy dat befo time bake da bread fo da king, an dey bring um to him.
Gen 40.21: charge a da guys dat give da wine to da king, da king give um back da same job jalike befo time.
Gen 40.22: da bread fo da king, da king tell da army guys fo kill um an hang um on top one pole.
Gen 40.22: fo da king, da king tell da army guys fo kill um an hang um on top one pole.
Gen 41.2: Dey go by da tall grass by da Riva, an dey was eating um.
Gen 41.4: Den da ugly skinny kine cows, dey go eat um up da seven good looking fat cows.
Gen 41.8: Da Pharaoh tell um wat kine dream he wen get, but no mo nobody ova dea can
Gen 41.8: kine dream he wen get, but no mo nobody ova dea can tell um wat da dream mean.
Gen 41.13: Da odda guy, you wen tell da army guys fo go kill um, den hang um on top one post.
Gen 41.13: guy, you wen tell da army guys fo go kill um, den hang um on top one post.
Gen 41.14: Dey take um outa da prison, an afta he shave an change all his
Gen 41.23: dry up, jalike da hot wind from da east side wen go burn um wen dey coming up.
Gen 41.32: an he goin do um pretty soon now!
Gen 41.34: You gotta do um, Pharaoh!
Gen 41.35: fo take da good kine wheat from da peopo fo tax, an put um inside da big towns, an put guards ova dea so nobody steal
Gen 41.35: inside da big towns, an put guards ova dea so nobody steal um.
Gen 41.37: Same ting fo all da guys dat work fo da king, dey like um too.
Gen 41.42: use fo stamp da govmen papers from his own finga an he put um on top Joseph finga.
Gen 41.42: He give um fancy linen kine clotheses fo wear, an he put one gold
Gen 41.43: him an yell, “Erybody go down in front Joseph fo show um respeck!
Gen 41.44: land, nobody goin move dea hand o dea foot, till you tell um dass okay!”
Gen 41.45: Pharaoh give um one wife too.”
Gen 41.48: He tell um fo put um inside ery town, from da fields outside dat
Gen 41.48: He tell um fo put um inside ery town, from da fields outside dat town.
Gen 41.51: Da boy dat wen born firs, Joseph call um Manasseh, cuz dat sound like how fo say “foget” in Hebrew
Gen 41.52: Da numba two boy, Joseph call um Efraim, cuz dat sound like how fo say “come plenny” in
Gen 41.54: Den, da odda seven years start, jalike Joseph wen tell um firs time, an no mo notting fo eat.”
Gen 41.55: Dey start fo grumble fo da Pharaoh guy give um food.
Gen 41.55: Wateva he tell you guys fo do, do um!
Gen 41.56: fo open up da place he get all da food inside, an sell um to da Egypt peopo.
Gen 42.6: in front him, and put dea face on top da groun fo show um respeck.
Gen 42.7: He talk rough, an tell um, “Eh!
Gen 42.9: He tell um, “Nah!
Gen 42.12: Joseph tell um, “Not even!
Gen 42.14: Joseph tell um, “Same ting, jalike I stay tell you guys awready, you guys
Gen 42.22: He tell um, “No foget, I wen tell you guys dat time, ‘No do notting
Gen 42.25: ery gunny bag da bruddas wen bring, an same time he tell um fo take da money dat ery guy wen pay, an put um inside dat
Gen 42.25: he tell um fo take da money dat ery guy wen pay, an put um inside dat guy bag.
Gen 42.31: But us guys tell um, ‘Not how you tink!
Gen 42.36: Dea fadda Jacob tell um, “You guys!
Gen 42.37: If I no bring um back, you can kill my two boys!”
Gen 42.38: But Jacob tell um, “No way.
Gen 43.2: Lata, all da wheat dey wen bring back from Egypt, dey eat um all awready.
Gen 43.3: But Judah tell um, “Da main guy ova dea tell us guys serious kine, ‘Ony one
Gen 43.5: But if you no like let um go, us no can go.’
Gen 43.7: Dey tell um, “Da guy, he was aksing plenny question bout us guys an
Gen 43.7: Us guys, we wen tell um wateva he wen aks.
Gen 43.9: If I no bring um back by you an show you dat he stay okay, den I goin be
Gen 43.11: Den dea fadda Israel tell um, “Kay den.
Gen 43.11: Take um wit you inside yoa bags, fo make present fo da main man --
Gen 43.14: Me, if I gotta lose my boy, den I gotta lose um, an dass it!
Gen 43.16: Kill one a da cows, an cook um nice.
Gen 43.17: Da guy do jalike Joseph wen tell um.
Gen 43.18: Da brudda guys, dey come scared cuz da guy take um Joseph house.
Gen 43.20: Dey tell um, “Eh, mista, can tell you one someting?
Gen 43.23: Da guy dat work fo Joseph, he tell um, “Eh!
Gen 43.24: He take um all inside Joseph house, an he give um watta fo wash dea
Gen 43.24: He take um all inside Joseph house, an he give um watta fo wash dea feet, an he give um stuff fo da donkeys
Gen 43.24: house, an he give um watta fo wash dea feet, an he give um stuff fo da donkeys eat.”
Gen 43.27: Joseph aks um if dey stay okay.
Gen 43.27: He tell um, “You guys fadda, da ol guy you wen tell me bout, he okay?
Gen 43.28: Dey tell um, “He stay okay, our fadda guy, cuz get you fo boss.
Gen 43.28: An dey wen go down on top da groun one mo time fo show um respeck.
Gen 43.33: Da brudda guys, wen dey show um dea place fo sit down, dey put da oldes brudda in da
Gen 43.34: But fo Benjamin, he tell um fo take plenny extra food fo him, five times mo den fo da
Gen 44.2: Go put um inside da younga brudda bag, same time you put da money fo
Gen 44.2: Da worka guy go do jalike Joseph tell um.
Gen 44.4: Chase um, an stop um, an wen you catch um up, tell um dis: ‘Eh!
Gen 44.4: Chase um, an stop um, an wen you catch um up, tell um dis: ‘Eh!
Gen 44.4: Chase um, an stop um, an wen you catch um up, tell um dis: ‘Eh!
Gen 44.4: Chase um, an stop um, an wen you catch um up, tell um dis: ‘Eh!
Gen 44.4: good to you guys, but you guys, you do bad ting fo pay um back!
Gen 44.5: An fo shua, he can use um fo find out from da gods wat goin happen.
Gen 44.6: He tell um wat he suppose to tell.’-”
Gen 44.8: We wen find um inside oua bags firs time.
Gen 44.10: Joseph's guy tell um, “Kay den, jalike you guys say.
Gen 44.11: take down da bags from on top da donkeys real quick an put um on top da groun, an ery guy open his own bag.
head: Joseph Aks Da Bruddas How Come Dey Wen Rip [Um] Off
Gen 44.14: away dey go down on top da groun in front Joseph fo show um respeck.
Gen 44.15: Joseph tell um, “Wot!
Gen 44.17: Joseph tell um: “No!
Gen 44.18: Den Judah, he go nea Joseph an tell um, “Eh, you my boss, an I yoa slave guy!
Gen 44.26: We tell um, ‘No way us guys can go back dea.
Gen 44.28: a dem no stay no moa wit me, maybe da wild animals wen rip um up.’
Gen 44.28: Long time now I neva see um.
Gen 44.32: I wen tell um, ‘If I no bring him back to you, den I goin get shame
Gen 45.5: You guys neva do um.
Gen 45.5: God wen do um.
Gen 45.9: Tell um dat his boy Joseph say dis: ‘God wen make me da boss fo da
Gen 45.15: Den Joseph go kiss all his brudda guys an cry wen he hug um.”
Gen 45.21: Israel boys, dey do wat Joseph wen tell um.
Gen 45.21: Joseph give um plenny wagons jalike da Pharaoh guy wen tell um, an he
Gen 45.21: give um plenny wagons jalike da Pharaoh guy wen tell um, an he give um plenny food fo da trip.
Gen 45.21: wagons jalike da Pharaoh guy wen tell um, an he give um plenny food fo da trip.
Gen 45.22: Fo ery guy, Joseph give um fancy clotheses wit nice robe.
Gen 45.24: Joseph tell his brudda guys goodbye fo go home, he tell um, “Wen you going, no make ugly wit each odda.
Gen 45.26: funny kine inside, cuz he no trus da ting his boys tell um.
Gen 45.27: But den, afta dey tell bout eryting Joseph wen tell um, an afta Jacob see da wagons dat Joseph wen send fo carry
Gen 46.2: Jacob tell um, “Yeah?
Gen 46.3: God tell um, “Dis me, God, da same God yoa fadda wen pray to befo
Gen 46.5: dea wifes, inside da wagons dat Pharaoh wen send fo help um move house.”
Gen 46.7: an dea kids -- all da peopo dat come from Jacob, he take um all Egypt side wit him.
Gen 46.29: Joseph look Israel, an hug um plenny, an cry long time.
Gen 46.31: I going by da Pharaoh guy, dass da king, an tell um wat wen happen hea.”
Gen 46.34: Den you guys goin tell um dis: ‘You da boss an us guys yoa slaves.’
Gen 47.1: Den Joseph go by Pharaoh an tell um, “My fadda an my brudda guys, wit dea small animals an big
Gen 47.2: Joseph take five bruddas from all his brudda guys an take um fo meet da Pharaoh guy.
Gen 47.11: Joseph wen do jalike da Pharaoh guy wen tell um fo do.”
Gen 47.12: He give um food ova an ova so dey no mahke.
Gen 47.15: All da Egypt peopo go by Joseph an tell um, “Eh!
Gen 47.16: Joseph tell um, “Kay den.
Gen 47.17: So da peopo bring dea animals by Joseph, an he give um food an dey give him dea horses an sheeps an cows an
Gen 47.17: Dat year, he wen take all dea animals an he help um out wit food.”
Gen 47.18: Dey tell um, “Eh, boss, no way us guys goin bulai you.
Gen 47.22: Dey eat da stuffs da Pharaoh guy give um.
Gen 47.23: I goin give you guys seeds now, fo you guys plant um inside da groun.
Gen 47.24: Use um fo seeds fo da fields, an fo food fo you guys, an yoa
Gen 47.31: Joseph tell um, “I swear to God.”
Gen 47.31: put his head down ova his bed, an tell God he like give um love an respeck.”
Gen 48.10: Jacob tell um, “Try bring um ova hea by me.”
Gen 48.10: Jacob tell um, “Try bring um ova hea by me.”
Gen 48.12: wen go down on top da groun in front his fadda fo show um respeck.
Gen 48.13: Den Joseph take Efraim wit his right hand an put um nea Jacob lef hand.”
Gen 48.13: Same time he take Manasseh with his lef hand an put um nea Jacob right hand.
Gen 48.16: Make um come big an plenny peopo, hea inside dis world!
Gen 48.17: So he take his fadda right hand fo change um from Efraim head to Manasseh head, cuz Manasseh da olda
Gen 49.9: Jalike da lion, no mo nobody goin make um get up!
Gen 49.10: spesho stick dass fo show he da king, His ohana goin keep um fo eva.
Gen 49.10: an all kine stuffs, An da odda peopos goin do wat he tell um fo do.
Gen 49.11: his donkey to one grape plant, An da bebe donkey, he tie um to da plant dat get da bestes grape.
Gen 49.11: come clean, Cuz he rich, an he get plenny wine fo wash um, An he can even wash his robe wit da juice from da grape.
Gen 49.28: dat come from Israel, an dass wat dea fadda guy tell um wen he make da spesho blessing fo dem.
Gen 49.28: Fo ery boy, he wen give um da kine words dat stay right fo him.”
Gen 50.1: He cry plenny fo him, an he kiss um.
Gen 50.2: So da docta guys wen do wat Joseph tell um fo do.
Gen 50.3: Wen take um forty day, cuz dass how much time need fo make one body
Gen 50.4: He tell um, “Eh, you guys my friends.
Gen 50.4: Go talk to da Pharaoh guy, an tell um dat Joseph say, ‘My fadda guy, he wen make me make one
Gen 50.6: Da Pharaoh guy tell um, “Go.
Gen 50.12: Dass how da Israel boys do wat dea fadda guy wen tell um fo do.
Gen 50.16: So dey send message to Joseph fo tell um, “Befo yoa fadda wen mahke, he wen tell us fo tell you
Gen 50.18: him, an dey go down on top da groun in front him fo show um respeck, an tell um, “Us guys, we yoa slave guys.”
Gen 50.18: on top da groun in front him fo show um respeck, an tell um, “Us guys, we yoa slave guys.”
Gen 50.19: But Joseph tell um, “No scared!
Gen 50.21: He talk real nice to dem fo give um good kine words an make dem so dey trus him.
Gen 50.25: He tell um, “Bumbye wen God take care you guys, you guys gotta carry
Gen 50.26: guys make his body ready fo bury Egypt style, an dey put um inside one coffin, ova dea Egypt land.”
Exo 1.11: Dey wen give um mean kine luna guys.”
Exo 1.11: Dey give um real plenny work, an make dem feel jalike dey notting.
Exo 1.11: Da towns, dey give um da name Pitom an Ramses.
Exo 1.13: Dass why da Egypt peopo wen bus up da Israel peopo fo make um do slave kine work, an dey wen make da Israel peopo come
Exo 1.13: wen make da Israel peopo come sore inside, cuz dey make um work so hard.
Exo 1.14: Dey make um make plenny mud fo make brick, an dey make um work long
Exo 1.14: Dey make um make plenny mud fo make brick, an dey make um work long day inside da fields.
Exo 1.14: Cuz if dey no do dat, da Egypt peopo bus um up.
Exo 1.15: Da king fo Egypt tell um, “Erytime wen you stay help da Israel wahines born one
Exo 1.16: you stay help da Israel wahines born one bebe, an you see um ova dea on top da spesho stone fo born bebe, if get boy
Exo 1.16: on top da spesho stone fo born bebe, if get boy kine, kill um!
Exo 1.16: If get girl kine, let um live.
Exo 1.17: Az why dey neva do wat da king guy tell um.”
Exo 1.18: He tell um, “Wassa matta wit you?
Exo 1.22: “All da small boy kine bebes from da Israel peopo, throw um inside da Nile Riva!
Exo 1.22: But da girl kine, let um live.
Exo 2.2: She see dat da bebe good looking, so she hide um fo three months.
Exo 2.3: But den she no can hide um no moa.
Exo 2.3: Den she put um inside da Nile Riva wea get plenny reed plants inside da
Exo 2.5: She tell one slave girl fo go get um.
Exo 2.9: Give um yoa milk fo me.
Exo 2.9: So da mudda wen take her own bebe her place, an feed um.
Exo 2.10: Da mudda take um back by da Pharaoh guy daughta.
Exo 2.10: She give um da name Moses, cuz she tell, “I wen pull um outa da
Exo 2.10: She give um da name Moses, cuz she tell, “I wen pull um outa da watta,” cuz in da Hebrew language, “Moses” sound
Exo 2.10: cuz in da Hebrew language, “Moses” sound kinda like “pull um out.
Exo 2.11: He see how hard da Egypt peopo make um work.
Exo 2.12: So he wack da Egypt guy an kill um, an hide da body inside da sand.
Exo 2.13: How come you bussing um up, hah?
Exo 2.19: Dey tell um, “Had one Egypt guy wen get us guys outa trouble from da
Exo 2.19: Den, he pull up watta fo us guys an give um to da sheeps an goats fo drink.”
Exo 2.20: How come you jus wen leave um ova dea?
Exo 2.20: Tell um fo come hea fo eat!
Exo 2.22: Moses give um da name Gershom, cuz he tell, “I come from one nodda
Exo 3.2: messenja guy from Yahweh wen show up an let Moses see um.
Exo 3.7: I hea how dey stay yell fo me fo help um from da luna guys.
Exo 3.8: hea fo get my peopo outa dea, so da Egypt guys no make um any kine no moa.
Exo 3.8: I goin take um outa dat land, to one good land wea get plenny place fo
Exo 3.9: Now, cuz da Israel peopo yell to me fo help um, I lissening.
Exo 3.13: Moses tell God, “But, wen I go by da Israel peopo an tell um, ‘Da same God dat yoa ancesta guys wen pray to, dass da
Exo 3.13: So, wat I goin tell um?
Exo 3.14: God tell Moses, “Tell um dis: ‘My name, “I Stay How I Stay, an I Goin Be Wat I Goin
Exo 3.14: Tell um, ‘Da One dat get da name “I Stay,” dass da God dat wen
Exo 3.16: Den tell um dis: ‘Yahweh, da God dat yoa ancesta guys wen pray to, da
Exo 3.18: You guys gotta tell um, “Yahweh, da God fo us Hebrew peopo, he goin be one place
Exo 4.1: Yahweh, he neva let you see um!
Exo 4.3: God tell, “Throw um down on top da groun.”
Exo 4.3: Wen Moses throw um down, da stick come one snake.”
Exo 4.4: Den Yahweh tell um, “Reach ova dea an grab da tail.
Exo 4.4: Moses grab um, an da snake come one walking stick again, right dea
Exo 4.6: Moses put his hand inside his shirt, an wen he pull um out, eh!
Exo 4.7: Wen he pull um out, da skin come back regula kine, jalike his regula
Exo 4.8: God tell um, “No matta dey no trus wat you say afta dey see you grab
Exo 4.9: If dey no trus you still yet, afta you show um da two spesho sign, an if dey no like lissen to you still
Exo 4.9: to you still yet, go get watta outa da Nile Riva, an pour um on top da dry groun.
Exo 4.9: Dat watta dat you take outa da Nile Riva, wen you pour um on top da groun, goin come blood dea.
Exo 4.15: You goin talk to yoa brudda an tell um wat he suppose to say.
Exo 4.17: Make shua you carry um wit you, cuz you goin use um fo do awesome kine tings fo
Exo 4.17: Make shua you carry um wit you, cuz you goin use um fo do awesome kine tings fo show you know God.
Exo 4.18: “Eh, I like go back by my ohana guys Egypt side, fo check um out how dey stay.
Exo 4.20: So Moses take his wife an his boys, an put um on top one donkey.
Exo 4.21: “Wen you get back dea Egypt side, make shua you show um all da awesome proofs dat I wen give you da powa fo make.
Exo 4.21: Do um in front da Pharaoh guy.
Exo 4.23: But you saying, you no goin let um go.
Exo 4.23: Kay den, yoa numba one boy, I goin kill um.”
Exo 4.24: Yahweh meet dem ova dea, an he go by Moses an almos kill um.
Exo 4.25: She take da small piece skin she wen cut off, an put um on top Moses leg, an tell um, “If I neva cut skin jalike
Exo 4.25: skin she wen cut off, an put um on top Moses leg, an tell um, “If I neva cut skin jalike God wen tell Abraham, an get
Exo 4.28: send Moses fo say, an all da awesome proofs dat God tell um he gotta make.
Exo 4.30: An Moses, he show all da peopo da proof dat God wen give um, so dey can see.
Exo 5.1: Dey tell um, “Yahweh, dass da God fo da Israel peopo.
Exo 5.3: Moses an Aaron tell um, “Da God fo da Hebrew peopo, az da Israel peopo, he da one
Exo 5.3: Cuz if we no do um, bumbye God goin make all us guys come sick, o he goin let
Exo 5.4: But da King fo Egypt tell um, “Eh, you guys!
Exo 5.6: He tell um wat dey gotta do: “From now, you Egypt guys no go get da
Exo 5.7: “From now, you Egypt guys no go get da wheat stalk an give um to da Israel peopo fo make mud brick.
Exo 5.7: You guys wen give um befo time, but now, dey gotta go bring in da wheat stalk
Exo 5.8: No tell um az okay, no need make same numba brick, cuz dey ony
Exo 5.9: No let um stop.
Exo 5.9: Give um mo work!’
Exo 5.10: guys from dea own peopo, dey go by da Israel peopo an tell um, “Da Pharaoh guy, he say dis: From now, I no goin give you
Exo 5.13: Da luna guys give plenny presha fo dem, an tell um, “Ery day, you guys gotta finish make da same numba bricks
Exo 5.15: crews, dey go by da Pharaoh guy, an dey beg him fo help um: “Please!
Exo 5.21: Jalike you give dem one sword an tell um az okay fo go kill us guys!
Exo 5.22: An how come you send me fo go do um?
Exo 5.23: From da time I go talk to da Pharaoh guy an tell um wat you tell me fo say to him, da Pharaoh guy ony make
Exo 6.4: I wen make promise I goin give um da Canaan land, da same place wea dey stay making house fo
Exo 6.6: I mo strong den da Egypt peopo, an I goin bus um up.
Exo 6.10: He tell um, “Go back now.
Exo 6.13: He tell um how dey gotta do bout da Israel peopo an da Pharaoh guy,
Exo 7.6: An dass wat Moses an Aaron wen do, jalike Yahweh wen tell um.
Exo 7.10: Dey do jalike Yahweh tell um fo do.”
Exo 7.17: I goin take dis walking stick in my hand, an I goin hit um on top da watta hea inside da Nile Riva.”
Exo 7.20: Moses an Aaron do jalike Yahweh tell um.
Exo 7.25: stay lidat seven day afta Yahweh hit da Nile Riva an make um come blood.
Exo 8.1: Tell um, ‘You betta lissen!
Exo 8.2: If you no let um go, den I goin make you guys get uku plenny frogs, all ova
Exo 8.8: He tell um, “Aks Yahweh fo take away da frogs from me an my peopo.
Exo 8.13: Yahweh wen do jalike Moses aks um fo do.”
Exo 8.20: Tell um, ‘You betta lissen!
Exo 8.25: He tell um, “Go awready!
Exo 8.25: But do um inside dis land.
Exo 8.26: Moses tell um, “Not right, if we do um da way you tell us.
Exo 8.26: Moses tell um, “Not right, if we do um da way you tell us.
Exo 9.1: Yahweh tell Moses fo go by da Pharaoh guy an tell um, “You betta lissen!
Exo 9.2: Cuz if you no let da peopo go way, an you still yet hold um hea, den Yahweh goin use his powa fo make yoa animals
Exo 9.8: Do um wea da Pharaoh guy see you.
Exo 9.13: Tell um: ‘You betta lissen!
Exo 9.17: yet ova an ova ack jalike my peopo ony junk, an you no let um go way!
Exo 9.19: ting fo all da stuffs you get inside da fields, go put um wea get roof.
Exo 9.27: He tell um, “Dis time, I da one dat do bad ting.
Exo 10.1: I da one wen make um so he no can tink good, him an his palace guys.
Exo 10.2: An I doing um, so dat bumbye, you can tell da story ova an ova fo yoa
Exo 10.3: Dey tell um, “You betta lissen!”
Exo 10.5: an da ice rain storm neva wipe out, da locust goin eat um all up.
Exo 10.8: Pharaoh tell um, “Go!”
Exo 10.9: Moses tell um, “Erybody goin go, our young peopo an our ol peopo too.
Exo 10.12: Den Yahweh tell Moses, “Put up yoa hand an hold um out ova da Egypt land fo da locust bugs, so dey goin come
Exo 10.16: He tell um, “Eh!
Exo 10.19: An Yahweh change da wind to da west side, an make um blow real strong.
Exo 10.19: Da wind wen pick up da locust an carry um inside da Red Sea.
Exo 10.21: Den Yahweh tell Moses, “Put up yoa hand to da sky, fo make um come dark all ova da Egypt land.
Exo 10.24: He tell um, “Go awready.
Exo 10.24: But da sheeps an da cows, gotta leave um hea.
Exo 10.25: Moses tell um, “You gotta help too.
Exo 10.25: us guys take oua animals so we can make sacrifice an burn um up.”
Exo 10.29: Moses tell um, “Dass okay wat you say.
Exo 11.2: peopo dat stay friends wit dem o live nea dem, fo give um all kine silva an gold kine stuff.
Exo 11.10: proof in front da Pharaoh guy so dat he know az God doing um.
Exo 12.3: “Go bring togedda all da Israel peopo, an tell um dis: Day numba ten, dis month, ery ohana gotta pick one
Exo 12.4: da house no mo nuff peopo fo eat all one bebe sheep, let um share wit da neighba guys.
Exo 12.5: Okay fo pick um from da sheeps o from da goats.
Exo 12.6: Afta you pick um, you gotta take good care till day numba fourteen, dis
Exo 12.8: same nite, dey gotta roas da meat ova da fire, den eat um wit bread dat no mo yeast, an wit vejables dat taste
Exo 12.9: No eat da raw meat, no boil um wit watta.
Exo 12.9: Gotta roas um ova da fire -- even da head, da legs, da inside parts,
Exo 12.10: If still get meat morning time, burn um up inside da fire.
Exo 12.12: Ery numba one boy dat live inside da land, I goin kill um.
Exo 12.21: He tell um, “Go now!
Exo 12.22: some oregano plants fo make jalike one brush, an use um fo put some a da blood from da bowl ova yoa door, an on
Exo 12.27: You guys goin tell um, ‘Dis da Passova Sacrifice.
Exo 12.27: We stay make um fo show we stay tight wit Yahweh.’
Exo 12.27: Yahweh wen hit da Egypt peopo an kill um, but he no touch us guys, ova dea inside our houses.
Exo 12.27: Wen da peopo hea wat Moses tell um, dey go down on top da groun fo show love an respeck fo
Exo 12.31: He tell um, “Up!
Exo 12.34: aroun da pans dey use fo bake da bread, an dey carry um on top dea shoulda.”
Exo 12.35: Da Israel peopo do how Moses wen tell um befo time.
Exo 12.35: Dey aks da Egypt peopo fo give um dea jewelry made wit silva an gold, an clotheses.
Exo 12.39: time fo put da yeast inside, cuz da Egypt peopo wen throw um out an dey no can wait dea fo da bread come ready.
Exo 12.46: Gotta eat um inside da same house wea you kill da animal.
Exo 13.8: Tell um, ‘I doing dis, cuz a wat Yahweh wen do fo me, dat time I
Exo 13.12: dea, da firs bebe dat born from ery wahine, you gotta make um all spesho fo Yahweh.
Exo 13.13: Da numba one donkey dat born, you no can use um fo make sacrifice.
Exo 13.14: Wat all dis ting mean, fo buy um back, fo make sacrifice?
Exo 13.14: “You goin tell um, ‘Cuz you know, my boy, Yahweh get plenny powa, an he wen
Exo 13.14: you know, my boy, Yahweh get plenny powa, an he wen use um dat time fo get all us guys outa Egypt, cuz us was slaves
Exo 13.19: He tell um, “Fo shua, God goin take care you guys bumbye.
Exo 13.21: had one cloud dat go from da groun to da sky, fo show um wea fo go.
Exo 13.21: cloud was one fire dat go from da groun to da sky, fo give um light.
Exo 13.22: time, an da fire dat go from da groun to da sky neva leave um nite time.
Exo 14.4: So da Israel peopo do wat God tell um fo do.
Exo 14.16: You take yoa walking stick, an hold um out ova da sea, fo make da watta go one side an da odda
Exo 14.27: But Yahweh throw um all inside da watta.
Exo 15.1: He wen throw da horses an da guys dat ride um inside da sea.
Exo 15.4: But God, he throw um inside da sea!
Exo 15.7: Wen you come huhu, you burn um up Jalike peopo burn up da junks dat stay Afta dey cut da
Exo 15.9: “Da guys dat stay agains us, dey tell, ‘I goin chase um!
Exo 15.9: I goin catch um up!
Exo 15.9: I goin pull out my sword an kill um!
Exo 15.9: Wit my own hands I goin make um run away from hea!
Exo 15.16: da peopo go da odda side, Dey da ones you wen pay fo let um go!
Exo 15.17: Jalike you stay plant um fo grow On top yoa own mountain, Da place you wen make fo
Exo 15.21: Miriam, she give um dis song fo sing back to her: “I sing fo Yahweh!
Exo 15.21: Da horses an da guys dat ride um, God throw um all inside da sea!
Exo 15.21: Da horses an da guys dat ride um, God throw um all inside da sea!
Exo 15.24: Dey tell um, “So, wat we going drink now?)
Exo 15.25: Moses take da wood an throw um inside da watta, an da watta come okay fo drink.
Exo 16.4: out da peopo, fo find out if dey goin stay do how I teach um fo do, o not.
Exo 16.12: Tell um dis: ‘Wen da sun go down, you guys goin eat meat.
Exo 16.15: Wen da Israel peopo see um, an dey aksing each odda: “Eh!
Exo 16.15: Moses tell um, “Dass da kine bread dat Yahweh give you guys fo eat.”
Exo 16.17: Da Israel peopo do wat Moses tell um.
Exo 16.19: Moses tell um, “No keep notting till morning time.
Exo 16.19: You gotta eat um all up today.
Exo 16.21: Afta da sun come hot, da stuff melt an no can see um no moa.
Exo 16.23: Moses tell um, “Dis wat Yahweh tell you guys fo do: Tomorrow, dass da
Exo 16.24: So dey keep um till da nex day, jalike Moses wen tell um.
Exo 16.24: So dey keep um till da nex day, jalike Moses wen tell um.
Exo 16.25: Moses tell um, “Eat um today, cuz dis day, da Res Day, fo you guys tink
Exo 16.25: Moses tell um, “Eat um today, cuz dis day, da Res Day, fo you guys tink ony bout
Exo 16.33: Put um in front Yahweh, fo keep um fo all da peopo dat goin come
Exo 16.33: Put um in front Yahweh, fo keep um fo all da peopo dat goin come from dese guys bumbye,
Exo 16.34: in front da Box Fo Rememba Da Deal God Wen Make, fo keep um.”
Exo 17.1: Erytime Yahweh tell um fo stop one place, dey make camp dea.
Exo 17.2: Dey tell um, “Give us guys watta fo drink!
Exo 17.2: Moses tell um, “Eh!
Exo 17.3: Dey make grumble wit Moses, an dey tell um, “Eh!”
Exo 17.7: Da peopo give dat place da name Massah, cuz mean “Check Um Out.”
Exo 17.7: Dey call um Meribah too, dat mean “Grumble,” cuz da Israel peopo wen
Exo 17.10: Da nex day, Joshua do wat Moses wen tell um fo do.
Exo 17.12: Den Aaron an Hur go get one rock an put um unda him fo sit down on top.
Exo 17.13: Dey wen beat da Amalek guys an kill um wit dea swords.
Exo 17.14: Tell Joshua dis wen you write um: ‘Da Amalek peopo, I goin wipe out dea name, so nobody all
Exo 18.7: Moses go down in front Jetro, den he give um hug an kiss.”
Exo 18.8: He tell um all da trouble dey had afta dey go outa Egypt, an how
Exo 18.12: Den Jetro bring one animal an kill um ova dea an burn um fo make sacrifice fo God.
Exo 18.12: Den Jetro bring one animal an kill um ova dea an burn um fo make sacrifice fo God.
Exo 18.16: I make um know da tings God say dey gotta do, an I tell um wat God's
Exo 18.16: I make um know da tings God say dey gotta do, an I tell um wat God's Rules mean, weneva dey aks.
Exo 18.18: You not strong nuff fo do um yoaself alone!
Exo 18.19: tell you wat you gotta do, an I like fo God help you fo do um!
Exo 18.19: judge, you da one fo find out wat God say bout dat an tell um.
Exo 18.20: Tell um bout da bad tings dat goin happen if dey no do jalike da
Exo 18.20: dat goin happen if dey no do jalike da Rules say, an teach um da Rules.
Exo 18.22: If get someting big fo judge, dey can bring um in front you.
Exo 18.22: Da small kine stuff, dey can figga how fo judge um.
Exo 18.22: Dass how goin make um mo easy fo you, cuz dey goin work togedda wit you!
Exo 18.24: He do eryting da guy tell um fo do.”
Exo 18.26: All da small kine stuff, dey judge um demself.
Exo 19.3: He tell um, “Moses!
Exo 19.8: togedda, jalike one voice, “Eryting Yahweh say, we goin do um!
Exo 19.8: Moses go back by Yahweh an tell um wat da peopo wen say.
Exo 19.10: Today an tomorrow, make shua dey make sacrifice fo make um come spesho fo me.
Exo 19.12: Tell um, ‘Watch out!
Exo 19.13: Anybody go dea, all da peopo going throw rocks fo kill um, o shoot um wit arrow, cuz dey no can touch da guy.
Exo 19.13: go dea, all da peopo going throw rocks fo kill um, o shoot um wit arrow, cuz dey no can touch da guy.
Exo 19.14: back down da mountain by da peopo one mo time, he tell um fo make sacrifice fo make um come spesho fo God.’
Exo 19.14: da peopo one mo time, he tell um fo make sacrifice fo make um come spesho fo God.’
Exo 19.15: Moses tell um, “Make yoaself ready fo da numba three day.
Exo 19.23: Make kapu all aroun da mountain, fo keep um spesho fo me!
Exo 19.25: So Moses go back down by da peopo an tell um dat.
Exo 20.5: No go down in front da odda gods fo show um love an respeck, an no work fo dem.
Exo 20.6: But wen peopo show me love an aloha an do wat I tell um fo do, I stay stick wit dem, an dea kids, an dea grankids
Exo 20.7: do any kine stuff, no way I goin let dem go an no punish um.
Exo 20.11: Dass why I say da Res Day good, an I make um spesho fo me.
Exo 20.17: go tink, ‘I like take da odda guy stuffs, an I goin take um!
Exo 20.24: -- da kine wea you burn up da whole animal afta you kill um, an da kine you make fo show dat you an me stay tight
Exo 21.2: be yoa slave no moa, an he no need pay you notting fo let um go.
Exo 21.6: guy put da slave guy by da door, an take one spike an push um thru da bottom a his ear lobe in da door an take um out.
Exo 21.6: push um thru da bottom a his ear lobe in da door an take um out.
Exo 21.12: Anybody hit one guy, an da guy mahke, da one dat wen kill um gotta mahke too.
Exo 21.13: But if he neva go afta da guy fo kill um, but God jus let um happen, den God goin give da guys one
Exo 21.13: But if he neva go afta da guy fo kill um, but God jus let um happen, den God goin give da guys one place wea da guy can
Exo 21.13: da guys one place wea da guy can run an dey no can kill um.
Exo 21.14: like fo go kill one nodda guy, an he bulai da guy an kill um, den no matta da killa guy stay right dea by my altar,
Exo 21.14: den no matta da killa guy stay right dea by my altar, take um away an kill um.
Exo 21.14: killa guy stay right dea by my altar, take um away an kill um.
Exo 21.15: “Anybody bus up dea fadda guy o dea mudda guy, gotta kill um.
Exo 21.16: Anybody kidnap one guy, gotta kill um.
Exo 21.16: he sell da guy he wen kidnap, o he still yet stay holding um wen you catch um, gotta kill um.
Exo 21.16: wen kidnap, o he still yet stay holding um wen you catch um, gotta kill um.
Exo 21.16: he still yet stay holding um wen you catch um, gotta kill um.
Exo 21.17: make kahuna to dea fadda guy o dea mudda guy, gotta kill um.
Exo 21.19: one walking stick -- den no need punish da guy dat wen bus um up.
Exo 21.19: pay fo da work time da odda guy wen lose, an pay fo make um come okay too.
Exo 21.20: mahke right den an dea, gotta punish da guy dat wen bus um up.
Exo 21.21: need punish da slave owna guy fo wat he wen do, cuz he own um.
Exo 21.22: she lose da bebe but da wahine no mahke, da guy dat wen do um gotta pay fine.
Exo 21.26: hit his slave guy o slave wahine on top dea eye, an make um so dey no can see, da slave owna guy gotta let um go.
Exo 21.26: an make um so dey no can see, da slave owna guy gotta let um go.
Exo 21.27: guy o da slave wahine so one teeth fall out, gotta let um go.
Exo 21.33: big hole inside da groun, o he dig one big hole an no cova um up, an if one cow o one donkey fall down inside da big
Exo 21.36: an da owna no do notting fo make shua da cow no go afta um -- den da owna guy gotta pay back one cow fo da one his
Exo 22.1: “If one guy go steal one cow o one sheep, an he kill um o sell um, fo da cow he wen steal he gotta pay back five
Exo 22.1: one guy go steal one cow o one sheep, an he kill um o sell um, fo da cow he wen steal he gotta pay back five cows, an fo
Exo 22.3: da steala guy day time afta da sun come up, an dey kill um, den da peopo dat kill um gotta mahke too.
Exo 22.3: afta da sun come up, an dey kill um, den da peopo dat kill um gotta mahke too.
Exo 22.7: stuffs to one nodda guy fo keep fo him, an somebody steal um outa da house wea da guy keep um -- if dey catch da steala
Exo 22.7: fo him, an somebody steal um outa da house wea da guy keep um -- if dey catch da steala guy, he gotta pay double wat he
Exo 22.10: cow, o one sheep, o one nodda animal, fo da odda guy keep um fo him, an da animal get hurt, o mahke, o somebody steal
Exo 22.12: But if somebody steal da animal from da guy dat keep um fo da odda guy, den da one keeping um gotta pay back da
Exo 22.12: from da guy dat keep um fo da odda guy, den da one keeping um gotta pay back da owna guy.”
Exo 22.13: If da wild animals wen kill um, da guy dat keep um gotta bring in da skin an bones fo
Exo 22.13: If da wild animals wen kill um, da guy dat keep um gotta bring in da skin an bones fo show da owna.
Exo 22.14: o mahke an da owna guy no stay dea, da guy dat wen borrow um gotta pay back da owna guy.
Exo 22.15: wit da animal dat da guy borrow, den da guy dat wen borrow um no gotta pay um back.
Exo 22.15: da guy borrow, den da guy dat wen borrow um no gotta pay um back.
Exo 22.15: rent fo da animal dat mahke, den da money he pay fo rent um goin pay fo um.
Exo 22.15: dat mahke, den da money he pay fo rent um goin pay fo um.
Exo 22.18: “Any wahine dat stay make kahuna, no let um live.
Exo 22.19: “Anybody go make sex wit one animal, gotta kill um.
Exo 22.20: sacrifice to one nodda god dass not Yahweh, gotta wipe um out.
Exo 22.25: No make um pay back you guys wit interes money.
Exo 22.27: fo cova his body, how da guy goin sleep good if you take um?
Exo 22.27: So, if you keep da coat, an da guy yell to me fo help um, I goin lissen.
Exo 22.29: ting, da firs boy dass born fo you guys, you gotta give um to me.
Exo 22.30: Da numba eight day, you guys gotta give um to me.
Exo 22.31: Throw um outside, let da dogs eat um.
Exo 22.31: Throw um outside, let da dogs eat um.
Exo 23.2: peopo say da same ting, no go togedda wit dem fo help um do someting bad.
Exo 23.2: go in front da judge, no go follow da oddas jus fo make um come good fo yoa friends.
Exo 23.4: da guy cow o donkey inside da boonies, you gotta go take um back to da owna no matta da guy stay agains you.
Exo 23.6: dey gotta go in front da judge, no go do notting fo mess um up.
Exo 23.11: Jus let um go an leave um.
Exo 23.11: Jus let um go an leave um.
Exo 23.15: Do um da same month ery year dat you guys wen get outa Egypt.
Exo 23.24: You gotta broke um up dea idol gods, an smash da big stones dat dey set up fo
Exo 23.27: Da peopo dat stay agains you, I goin make um turn aroun an run away.
Exo 23.29: But I no goin make um all go way da same year, cuz no good da land stay lidat,
Exo 23.31: dat stay live inside dat land to you, an you goin make um all go way.
Exo 24.3: He tell um all da tings Yahweh wen tell him, an all da Rules.”
Exo 24.3: him togedda, “Eryting Yahweh say we gotta do, we goin do um!
Exo 24.4: He tell um fo set up twelve big stone aroun da altar, one big stone
Exo 24.5: Den he pick some young guys from da Israel peopo, an send um fo go kill some animals an put da bodies on top da altar
Exo 24.5: kill some animals an put da bodies on top da altar an burn um up fo make sacrifice.
Exo 24.7: write down bout da deal dat God make fo dem, an he read um real loud so all da peopo can hear.
Exo 24.7: “Eryting Yahweh stay say, us guys hear, an we goin do um!
Exo 24.8: Den Moses take da blood from inside da tubs an sprinkle um on top da peopo.
Exo 24.12: I goin write um on top flat stone an give um to you, fo teach to da peopo.
Exo 24.12: I goin write um on top flat stone an give um to you, fo teach to da peopo.
Exo 25.2: Israel peopo fo bring me someting dey like give an bring um to me.
Exo 25.5: Red leather from sheeps dat gotta dye um.
Exo 25.9: an fo all da stuff inside da Tent, den you guys goin make um all jalike I stay show you.
Exo 25.10: “Tell um fo make one box outa koa wood, three feet nine inch long,
Exo 25.11: All ova da outside a da box, an all ova da inside, tell um fo put hundred percent pure gold.
Exo 25.12: Put um on top da four feet, two rings one side an two rings da
Exo 25.14: inside da rings on top da two sides a da box, so can carry um.
Exo 25.15: Da poles gotta stay inside da rings, no take um out.
head: Place Fo Hemo Da Shame Fo Da Bad Tings Peopo Do, Fo Bring Um On Da Same Side Wit God
Exo 25.17: hemo da shame fo all da bad tings da peopo do, fo bring um on da same side wit me.
Exo 25.18: Make um outa gold dat you work wit da hammer from da back side.
Exo 25.19: angel watcha kine statues on da two sides, an da cova, put um all togedda fo come one piece.
Exo 25.20: hemo da shame fo all da bad tings da peopo do, fo bring um on da same side wit me.
Exo 25.21: fo make you rememba da Deal I making wit you guys, an put um inside da Box.
Exo 25.21: hemo da shame fo all da bad tings da peopo do, fo bring um on da same side wit me.
Exo 25.31: Put all da pieces togedda fo make um come one piece pure gold, an use hammer fo shape um.
Exo 25.31: make um come one piece pure gold, an use hammer fo shape um.
Exo 25.36: flowas, all gotta be one piece pure gold, an you shape um wit da hammer.
Exo 25.37: Set um up so da light come in front um.
Exo 25.37: Set um up so da light come in front um.
Exo 26.1: Weave um wit blue an purple an red wool string wit da cloth fo make
Exo 26.6: Make 50 gold hook, an use um fo make da whole ting come da Place Fo Me Stay.
Exo 26.9: Da extra cloth from da numba six piece, fold um double fo lay ova da front a da tent.
Exo 26.11: Den make 50 bronze hook, an put um in da loop fo make da whole ting come one tent cova.
Exo 26.30: Make um jalike da plan I stay show you hea on top dis mountain.
Exo 26.31: Weave um wit blue an purple an red wool string, fo put picha dat
Exo 26.36: Make um outa da fancy kine linen cloth, an weave um fancy kine
Exo 26.36: Make um outa da fancy kine linen cloth, an weave um fancy kine with da blue an purple an red wool string.
Exo 27.1: Make um 7 feet 6 inch square, an 4 feet 6 inch high.
Exo 27.7: so da poles stay da two sides a da altar wen dey lift um up fo carry um.
Exo 27.7: stay da two sides a da altar wen dey lift um up fo carry um.
Exo 27.8: Dass how da guys suppose to make um, jalike da plan I show you hea on top da mountain.
Exo 27.13: side, dass da east side, goin be 25 yard too, but make um lidis: One side a da door, 3 pos an 3 pier, an 7 an a half
Exo 27.16: Hang um from 4 pos wit 4 pier.
Exo 27.19: All da odda tings dat go inside da yard, make um outa bronze.
Exo 27.19: up da outside poses an odda stuff inside da yard, make um all outa bronze metal.
Exo 27.21: lamps in front Yahweh wen da sun go down, an dey gotta pio um wen da sun go up.
Exo 28.2: Make um real awesome kine, so erybody show him plenny respeck.
Exo 28.3: I awready wen make dem know how fo sew clotheses, fo make um.
Exo 28.5: da red wool string, an da fancy kine linen cloth fo make um.
Exo 28.8: Dey goin weave one fancy kine waist band an sew um to da ves.
Exo 28.8: Dey goin weave um from da same ting -- gold, an blue, purple, an red wool
Exo 28.15: Weave um outa gold, an blue, purple, an red wool string, an fancy
Exo 28.16: Fold um in half an sew da sides fo make one small bag dass square,
Exo 28.17: Den put um on top da ches piece, one side.
Exo 28.20: Put gold frame aroun ery stone fo hold um.
Exo 28.22: piece, make plenny small chains outa pure gold an twist um togedda jalike one thick string.
Exo 28.23: Make two gold rings fo da ches piece, an put um on da two top cornas.
Exo 28.26: “Make two mo gold rings, an put um da two sides a da ches piece, da bottom side wea da ches
Exo 28.27: Put um on top da ves, down from da shoulda pieces, front side,
Exo 28.28: Tie um so da ches piece stay right on top da fancy waist band, an
Exo 28.29: names fo da Israel ohanas on top his heart, cuz dey write um on top da ches piece dat dey use wen dey gotta know how fo
Exo 28.32: a da robe, an weave extra stuff all aroun da puka, fo make um thick so no goin rip, jalike how dey make da metal kine
Exo 28.36: Cut um on top da gold jalike fo one seal, fo say “Spesho Fo
Exo 28.37: Tie one blue wool string an put um on da hat from da front, so den da gold ting erytime stay
Exo 28.38: da right way, wen dey bring presents fo God an like make um spesho for him, an da gold piece goin show dat Aaron take
Exo 28.39: Da sash, weave um fo make picha all ova, plenny diffren colors.
Exo 29.1: me, so dey come da pries guys fo me, dis how you gotta do um: Take one young boy kine cow, an two boy kine sheeps dat
Exo 29.2: Make um all wit da bestes kine wheat flour.
Exo 29.3: Put all da bread kine stuff inside one basket, an bring um in front me, God.
Exo 29.5: Take da spesho religious kine clotheses, an put um on Aaron wit da shirt fo undaneat da robe, den da robe dat
Exo 29.5: Da fancy kine band dass da bottom part a da ves, tie um aroun Aaron waist.
Exo 29.7: spesho olive oil fo show dat Aaron da guy I wen pick, pour um on top his head.
Exo 29.12: Take some a da blood from da cow, an put um on top da four tings jalike horns dat stick outa da altar,
Exo 29.12: Da res a da blood, pour um aroun da bottom a da altar.
Exo 29.13: an da two kidneys wit da fat dat go aroun dem, an burn um on top da altar fo make smoke.
Exo 29.14: dat cow, an da skin, an eryting from inside da guts, take um outside da camp.
Exo 29.14: Burn um all up ova dea, cuz dass da sacrifice fo da bad tings da
Exo 29.17: Put um on top da altar, togedda wit da cut up pieces an da head.
Exo 29.20: Kill da sheep, an take some a da blood, an put um on da bottom a Aaron an his boys right ear, an on top da
Exo 29.21: Sprinkle um on top Aaron an da spesho religious kine clotheses he
Exo 29.24: Put all da stuff on top dea hands, so dey can lif um up an move um dis side an dat side all togedda.
Exo 29.24: da stuff on top dea hands, so dey can lif um up an move um dis side an dat side all togedda.
Exo 29.26: from da sheep you wen kill fo make Aaron da pries, lif um up in front me, Yahweh, fo one sacrifice fo me.
Exo 29.27: me, Yahweh, an da hind quarter meat dat dey lif up fo give um to me, jalike da meat dat Aaron an his boys da pries guys
Exo 29.28: Da Israel peopo goin give um to Aaron an all da odda pries guys dat goin come from him,
Exo 29.29: “Da spesho religious kine clotheses, Aaron goin give um to da nex guy dat goin come from him, fo da time wen dey
Exo 29.31: make Aaron dem da prieses, take da res a da meat an cook um inside one place dat stay spesho fo me.
Exo 29.33: da ones dey wen make da sacrifice fo da time dey make um come prieses, fo hemo da shame fo da bad kine stuff dey
Exo 29.34: If get some mo meat o bread from da sacrifice fo make um da prieses, dat stay till da nex day, gotta burn all dat.
Exo 29.34: No can eat um, cuz az spesho fo me.
Exo 29.35: like I wen tell you fo do fo Aaron an his boys fo make um come prieses, you gotta do dat, seven days.
Exo 29.36: Den you gotta pour olive oil on top da altar, fo make um spesho fo me.
Exo 29.40: one quart wine fo pour on top da bebe sheep wen you burn um up fo sacrifice.
Exo 29.46: dat me, Yahweh, I dea God, an dat I da one dat wen get um outa Egypt land so dat I can live wit dem.
Exo 30.2: Make um square, 18 inch by 18 inch, an 3 feet high, wit tings
Exo 30.3: Put gold molding aroun um.
Exo 30.4: Make gold rings fo da alta, an put um unda da molding, two on one side an two on da odda side.
Exo 30.6: da shame fo all da bad tings da peopo do, so dey can get um right wit me.
Exo 30.9: No put on top dat altar any kine incense, o use um fo da kine sacrifice you gotta kill an den you burn um up.
Exo 30.9: use um fo da kine sacrifice you gotta kill an den you burn um up.
Exo 30.9: No use um fo sacrifice wheat on top.
Exo 30.9: No use um fo pour wine on top fo make sacrifice.
Exo 30.12: peopo get ery place, ery guy gotta pay me, Yahweh, fo let um go.
Exo 30.14: o moa, dey all gotta sign up, an dey all gotta pay fo give um to me, Yahweh Inside Da Sky.
Exo 30.15: still yet dey gotta pay da whole half shekel wen dey give um to me, cuz dass fo me hemo da shame fo ery one a you
Exo 30.16: money dat da Israel peopo pay fo me hemo dea shame, an use um fo da work dat da pries guys do inside da Tent Wea I Come
Exo 30.16: dat money, da Israel peopo no goin foget dat dey wen pay um in front me, Yahweh, so den I hemo dea shame.
Exo 30.18: Make one bronze stand fo hold um up.
Exo 30.18: Set um up inside da middo, wit da Tent Wea I Goin Come Togedda
Exo 30.23: Weigh da sap da way da pries guys weigh um: Myrrh perfume, sticky kine, 12 an a half poun, Cinnamon,
Exo 30.25: Mix da diffren tings da way da perfume guys make um.
Exo 30.27: Fo Rememba Da Deal, da table an all da tings you use wit um, da lamp stand an all da tings dat go wit um, da small
Exo 30.27: you use wit um, da lamp stand an all da tings dat go wit um, da small altar fo da incense, da big altar fo burn up da
Exo 30.28: altar fo burn up da sacrifices an all da tings you use wit um, an da watta tub an da stand.
Exo 30.32: No can use um fo rub on top one guy's body.
Exo 30.33: same kine oil outa da same kine stuffs, o anybody go put um on top some guy dat not one pries, gotta cut dem off from
Exo 30.33: pries, gotta cut dem off from da Israel peopo an no let um stay wit you guys!
Exo 30.34: gum resin, da kine sea shell dat smell nice wen you burn um, galbanum sap.
Exo 30.34: Put um togedda wit da pure sap from da frankincense bush.
Exo 30.35: Make um, same way peopo make perfume.
Exo 30.36: Grind up some fo make um come powder, an put some in front da Box Fo Rememba Da
Exo 30.37: Wen you guys make dis kine incense, no make um fo yoa own self, cuz dis kine stay spesho fo me, Yahweh.
Exo 30.38: Anybody go make da same kine incense, jus so dey can smell um, gotta cut dem off from da Israel peopo an no let um stay
Exo 30.38: smell um, gotta cut dem off from da Israel peopo an no let um stay wit you guys!
Exo 31.3: make nice looking tings, an know all da diffren ways fo do um, an know how fo do any kine job he gotta do.
Exo 31.4: da gold an silva an bronze metal goin look, an den make um look good.
Exo 31.7: Place Fo Hemo Da Shame Fo Da Bad Tings Peopo Do Fo Bring Um Back Same Side Wit Me on top da Box.
Exo 31.8: fo inside da Tent: da Table an da tings you use fo um, da Lamp Stan made outa pure gold an da tings you use fo
Exo 31.11: da spesho oil fo put on top da pries guys head fo make um come da prieses, and da incense dat smell nice fo go
Exo 31.11: Dey goin make um all jalike I wen tell you fo make um.
Exo 31.11: Dey goin make um all jalike I wen tell you fo make um.
Exo 31.14: Anybody go work dat day, you guys gotta cut um off from da Israel ohana an no let um stay wit you guys.
Exo 31.14: you guys gotta cut um off from da Israel ohana an no let um stay wit you guys.
Exo 31.17: seven day, I pau my work, an wen res an feel good bout um.
Exo 32.1: So dey all come togedda in front Aaron, an tell um, “Make one idol god fo show us guys wea fo go.
Exo 32.2: Aaron tell um, “Kay den.
Exo 32.2: dat you guys wifes an boys and daughtas get, an bring um ova hea by me.”
Exo 32.3: So all da peopo take off dea gold earrings an take um by Aaron.
Exo 32.8: I wen tell um da right way fo do, but right away dey stay turn aroun an
Exo 32.8: Dey go down in front da idol god an make sacrifices fo um.
Exo 32.12: If you go wipe um out, da Egypt peopo goin say, ‘Dat god fo da Israel peopo,
Exo 32.12: Cuz wen he take um outa oua Egypt land, was ony fo go kill um inside da
Exo 32.12: Cuz wen he take um outa oua Egypt land, was ony fo go kill um inside da mountains an wipe um out, so den dey no stay
Exo 32.12: land, was ony fo go kill um inside da mountains an wipe um out, so den dey no stay inside da world.
Exo 32.13: Da peopo dat goin come from you, I goin give um da whole land dat I was talking about, fo come dea land
Exo 32.14: wen plan fo do to his peopo, da Israel peopo, an he no do um.
Exo 32.19: He wen throw down da flat stone he stay carry, an broke um up, right dea down by da mountain.
Exo 32.20: make, dat look jalike one bebe boy kine cow, an he burn um up.
Exo 32.20: Den he pound up da gold an make um jalike powda.
Exo 32.20: He mix um wit watta an make da Israel peopo drink da watta wit da
Exo 32.24: So, I tell um, ‘Anybody get gold kine stuff, take um off!
Exo 32.24: So, I tell um, ‘Anybody get gold kine stuff, take um off!
Exo 32.24: Dey give um to me, an I throw um inside da fire, an dass how come get
Exo 32.24: Dey give um to me, an I throw um inside da fire, an dass how come get dis bebe cow kine
Exo 32.25: dat da peopo, dey stay run wild, an Aaron da one wen let um, an Moses know dat all da peopo dat stay agains dem stay
Exo 32.25: know dat all da peopo dat stay agains dem stay laugh at um.
Exo 32.27: Go get yoa swords an tie um on top yoa belt.
Exo 32.28: Da Levi ohana guys do wat Moses tell um fo do.
Exo 32.32: But now, if you like let um go fo da bad ting dey wen do, an hemo dea shame from dat,
Exo 32.32: If you no like let um go, mo betta you wipe my name out too from inside yoa
Exo 33.5: So wen da peopo hear dis ting God tell um, dey no can handle, an dey come real sore inside, jalike
Exo 33.7: Dey call um da Tent Fo Meet Wit God.
Exo 33.7: ova dea outside da camp by da Tent Fo Meet Wit God, fo aks um.
Exo 33.17: tell Moses, “Dis ting you aksing me fo do, I goin do um, cuz I like you, an I know what kine guy you, an I know
Exo 33.19: I goin do plenny good tings fo whoeva I like do um fo, an I goin show plenny pity fo whoeva I get pity fo.
Exo 34.4: Moses get up an go up Mount Sinai, jalike Yahweh wen tell um fo do.”
Exo 34.7: Still yet, if anybody need punish, I punish um.
Exo 34.20: fo da bebe donkey, gotta broke da donkey neck, no can keep um.
Exo 34.22: You gotta be da one fo do um, no odda guy can do um fo you.
Exo 34.22: You gotta be da one fo do um, no odda guy can do um fo you.
Exo 35.1: He tell um, “Dis wat Yahweh say you guys gotta do.
Exo 35.2: Anybody dat work dat day, gotta kill um.
Exo 35.15: light, da small altar fo da incense wit da poles fo carry um, da spesho oil fo put on top da pries guys head, da
Exo 35.16: da bronze grill inside da altar, da poles fo carry um, an all da tings dey use wit da altar, da watta tub an da
Exo 35.21: Erybody dat dea heart tell um fo come do um, wen come dea.
Exo 35.21: Erybody dat dea heart tell um fo come do um, wen come dea.
Exo 35.22: all hold up dea gold tings in front Yahweh, an dey give um to him, Erybody dat get stuffs dea place, blue an purple
Exo 35.24: like give silva o bronze fo make gif fo Yahweh, dey bring um.
Exo 35.27: dey bring all kine jewelry stones fo make frame an put um on top da ves an da ches piece fo da main pries.
Exo 35.29: fo God, dey bring stuff fo do da work dat Yahweh wen tell um fo do.
Exo 35.29: Dey really like bring um to Yahweh, jalike he tell Moses fo tell da peopo fo do.
Exo 35.33: wood -- ery kine ting he goin make, he know how fo figga um.
Exo 35.35: fo do any kine work, make tings, figga out da work fo do um, weave cloth wit blue an purple an red wool string, an
Exo 36.1: So now, time fo Bezalel fo do eryting Yahweh wen tell um dey gotta do -- him, an Oholiab, an all da odda peopo dat
Exo 36.1: -- him, an Oholiab, an all da odda peopo dat Yahweh make um know how fo make da tings dat stay spesho fo God, dat he
Exo 36.1: fo make da tings dat stay spesho fo God, dat he wen tell um fo make.
Exo 36.2: Same ting fo all da odda peopo dat know how fo do um from Yahweh.
Exo 36.2: Erybody dat like do da job, he tell um fo start da work.
Exo 36.8: Wen dey weave um, dey put da blue an purple an red wool string fo make
Exo 36.20: Da boards dat stand up fo hold up da Tent, dey make um outa koa wood.
Exo 36.29: two side boards dat come togedda, same same, but dey make um one piece from da bottom side to da top.
Exo 36.35: Dey weave um, an put da blue an purple an red wool string wit da linen
Exo 36.37: Dey make um outa da fancy kine linen cloth, an weave um fancy kine
Exo 36.37: Dey make um outa da fancy kine linen cloth, an weave um fancy kine with da blue an purple an red wool string.
Exo 37.1: Dey make um outa koa wood, 3 feet 9 inch long an 2 feet 3 inch wide an
Exo 37.5: da rings on top da two sides a da Box, so da peopo can use um fo carry da Box.
Exo 37.7: He make um outa gold dat you work wit da hammer.
Exo 37.8: Da two angel kine statues an da cova, he put um all togedda fo come one piece gold.
Exo 37.9: dat look like da awesome angel watcha guys, Bezalel make um jalike dey looking down on top da cova from da two sides.
Exo 37.15: Da poles, dey make um outa koa wood fo carry da table, an put gold all ova dem.
Exo 37.17: Dey make um from pure gold, an put um togedda fo come one piece pure
Exo 37.17: Dey make um from pure gold, an put um togedda fo come one piece pure gold, an dey use da hammer
Exo 37.17: fo come one piece pure gold, an dey use da hammer fo shape um.
Exo 37.19: Da cup, dey wen make um look jalike da almond flowa on top da branch, wit da bud
Exo 37.22: main piece, da side pieces, an da almond flowas, dey make um wit da hammer, an come all one piece pure gold.
Exo 37.23: fo carry da fire an da tings fo pio da light, dey make um all outa pure gold.
Exo 37.25: Dey make um square, 18 inch by 18 inch, an 3 feet high, wit tings
Exo 37.29: fo God, fo put on top da prieses fo show dat God wen pick um.
Exo 38.1: Dey make um outa koa wood, 7 feet 6 inch square, an 4 feet 6 inch
Exo 38.2: Dey make tings dat look like horn, dat stick out, an put um on top da four corna.
Exo 38.2: All dis, he make um in one piece, den cova da whole ting wit bronze metal.
Exo 38.5: fo da four cornas a da grill, fo put da poles fo carry um.
Exo 38.7: inside da rings, da two sides a da altar, so can carry um.
Exo 38.16: All da curtains dat go aroun da yard, dey make um wit fancy kine linen cloth.
Exo 38.17: All da piers dat go undaneat da poses, dey make um outa bronze metal.
Exo 38.17: Da hooks an da straps on top a da poses, dey make um outa silva, an cova da top part a da poses wit silva.
Exo 38.19: Da hooks on top fo hold da curtain, dey make um outa silva, an dey cova da tops a da poses an make da
Exo 38.19: an dey cova da tops a da poses an make da straps aroun um wit silva.
Exo 38.21: Moses wen tell um fo check out eryting.
Exo 38.21: Da Levi ohana guys do da work fo check um out, an Itamar da pries, Aaron boy, was in charge.
Exo 38.28: Da odda 50 pound, dey use um fo make da hooks an da straps on top da poses, an fo cova
Exo 39.1: fo Aaron too, jalike Yahweh wen tell Moses fo make um.
Exo 39.2: Da pries kine ves, dey make um outa gold an fancy kine linen cloth, wit blue an purple an
Exo 39.3: Dey pound gold fo make um real thin, den dey cut um skinny kine jalike string, and
Exo 39.3: Dey pound gold fo make um real thin, den dey cut um skinny kine jalike string, and twist um togedda wit da
Exo 39.3: thin, den dey cut um skinny kine jalike string, and twist um togedda wit da blue an purple and red wool string an da
Exo 39.5: Dey weave one nice looking waist band an sew um on da bottom part a da ves.
Exo 39.5: Dey weave um wit gold, an wool string (blue, purple, an red), an fancy
Exo 39.6: take two blue lapis lazuli stone, an make gold frame fo um.
Exo 39.9: Dey fold um an sew da sides fo make one small bag dass square, eight
Exo 39.13: Ery stone get gold frame fo hold um.
Exo 39.15: dey make plenny small chains outa pure gold an twist um togedda jalike one thick string.
Exo 39.19: Dey make two moa gold rings, an put um da two sides a da ches piece, da bottom side wea da ches
Exo 39.21: Dey tie um so da ches piece stay right on top da fancy waist band, so
Exo 39.23: da head, an weave extra stuff all aroun da puka, fo make um thick dea so no broke.
Exo 39.31: Den dey tie one blue wool string on da gold ting an out um on da pries kine hat, jalike Yahweh wen tell Moses fo do.
Exo 39.36: Da Table an all da tings dey use fo um, Da breads dey put in front God, Da pure gold stand fo da
Exo 39.37: stand fo da lamps, Da lamps an all da stuff dey use fo um, Da olive oil fo da light, Da gold altar, Da oil fo put on
Exo 39.42: work so eryting stay jalike Yahweh wen tell Moses fo make um.
Exo 39.43: Moses wen check um out an see dat dey wen pau do all da tings dey gotta do,
Exo 39.43: pau do all da tings dey gotta do, jalike Yahweh wen tell um fo do.
Exo 40.9: “Den, take da spesho oil fo show wass spesho fo me, an put um on top da Tent an on top all da tings dat stay inside da
Exo 40.10: fo burn up da sacrifices an all da tings dat dey use fo um, fo make da altar spesho fo me too.
Exo 40.11: put da spesho oil on top da watta tub an da stand, fo make um spesho fo me.
Exo 40.19: an dey put da outside tent ova dat, jalike Yahweh wen tell um fo do.
Exo 40.20: flat stone dat God wen write da Deal on top dem, an put um inside da Box Fo Rememba God's Deal.
Exo 40.23: da twelve bread in front Yahweh, jalike Yahweh wen tell um fo do.
Exo 40.25: on top da stand in front Yahweh, jalike Yahweh wen tell um fo do.
Exo 40.27: He burn incense on top da altar, jalike Yahweh tell um fo do.
Exo 40.29: Moses wen kill cows fo make sacrifice, an den he burn um up on top da altar.
Exo 40.29: top da altar too fo make sacrifice, jalike Yahweh wen tell um fo do.
Lev 1.3: gotta bring one boy kine cow dat no mo notting wrong wit um.
Lev 1.3: Az fo make shua da cow stay okay fo me take um.
Lev 1.5: goin bring da blood from da boy kine cow, an sprinkle um on top all da sides a da altar, by da door wea you go
Lev 1.9: Firs, da inside pieces an da legs, da guy goin wash um wit watta.
Lev 1.10: kine sheep o one boy kine goat dat no mo notting wrong wit um.
Lev 1.11: Da guy goin kill um by da north side a da altar in front me, Yahweh.
Lev 1.13: Da guy goin cut um up an make pieces, an wash da inside pieces an da legs wit
Lev 1.16: He goin take out da crop an pull out da feathers on top um, an throw um down by da east side a da altar wea dey put
Lev 1.16: out da crop an pull out da feathers on top um, an throw um down by da east side a da altar wea dey put da ashes.
Lev 2.1: Da guy dat bring um goin pour olive oil on top da flour, an put incense on top
Lev 2.1: goin pour olive oil on top da flour, an put incense on top um, an take um by Aaron's boys, da pries guys.
Lev 2.2: oil on top da flour, an put incense on top um, an take um by Aaron's boys, da pries guys.
Lev 2.2: fill up his hand, wit da oil, an all da incense, an burn um up on top da altar fo help peopo rememba dat da whole
Lev 2.4: can bake crackas dat no mo yeast, an put olive oil on top um.
Lev 2.5: da wheat o barley sacrifice on top one pan, gotta make um wit da bestes kine flour, mix wit olive oil, an no mo
Lev 2.6: Broke um in small piece, an pour olive oil on top um.
Lev 2.6: Broke um in small piece, an pour olive oil on top um.
Lev 2.8: Give um to da pries guy.
Lev 2.8: He goin take um by da altar.
Lev 2.11: kine sacrifices you guys bring fo me, Yahweh, no make um wit yeast.
Lev 2.12: But yeast an honey, not suppose to bring um wit da kine sacrifice you burn on top da altar fo make one
Lev 2.14: you cut, smash da seeds a da new wheat o barley, an roast um on top da fire.
Lev 2.15: Put olive oil an incense on top um.
Lev 3.1: He goin bring um in front Yahweh, one animal dat no mo notting wrong wit
Lev 3.1: um in front Yahweh, one animal dat no mo notting wrong wit um.
Lev 3.2: his hand on top da head a da sacrifice animal, den kill um outside da place wea you go inside da yard fo da Tent wea
Lev 3.4: da odda inside parts, an da two kidneys wit da fat on top um in da middo a da rib an da hip bone, an da part a da liver
Lev 3.4: He goin take um out wit da kidneys.
Lev 3.6: sheep, o one girl kine sheep, dat no mo notting wrong wit um.
Lev 3.7: he bring one bebe sheep fo make sacrifice, he goin bring um in front me, Yahweh.
Lev 3.8: his hand on top da head a da sacrifice animal, den kill um in front da Tent wea da peopo meet me.
Lev 3.10: wit da odda inside parts, da two kidneys wit da fat on top um in da middo a da rib an da hip bone, an da part a da liver
Lev 3.10: He goin take um out wit da kidneys.
Lev 3.11: Da pries guy goin burn um up on top da altar fo one food kine sacrifice, dat he make
Lev 3.12: “If somebody bring one goat fo sacrifice, he goin bring um in front me, Yahweh.
Lev 3.13: He goin put his hand on top da goat head, den kill um in front da Tent wea da peopo come fo meet me.
Lev 3.14: part a da sacrifice animal he bring, he suppose to burn um up fo me, Yahweh, on top da fire: all da fat dat cova da
Lev 3.14: fire: all da fat dat cova da inside parts, o dat stick wit um: both da kidneys wit da fat on top um in da middo a da rib
Lev 3.15: o dat stick wit um: both da kidneys wit da fat on top um in da middo a da rib an da hip bone, an da part a da liver
Lev 3.15: He goin take um out wit da kidneys.
Lev 3.16: Da pries guy goin burn um on top da altar fo one food kine sacrifice dat he make wit
Lev 4.2: peopo dis: “Wen somebody do someting bad, but dey do um befo dey tink bout um, wen dey do wat my rules tell dat
Lev 4.2: somebody do someting bad, but dey do um befo dey tink bout um, wen dey do wat my rules tell dat dey not suppose to do,
Lev 4.3: one young boy kine cow fo me, dat no mo notting wrong wit um, an make sacrifice cuz he da one wen do something bad.
Lev 4.4: He goin put his hand on top da head a da cow, an kill um in front me.
Lev 4.6: pries guy goin put his finga inside da blood, an sprinkle um seven times in front me, Yahweh, in front da thick curtain
Lev 4.7: All da lefova blood, he goin pour um outside, down by da bottom a da big altar wea dey burn up
Lev 4.8: kine cow, da fat dat cova da inside parts, o dat stick wit um.
Lev 4.8: He goin use um fo make sacrifice cuz he da one wen do someting bad.
Lev 4.9: He goin take both kidneys wit da fat on top um in da middo a da rib an da hip bone, da part a da liver
Lev 4.9: He goin take um out wit da kidneys.
Lev 4.10: He take um out jalike he take out da fat from da cow dey kill fo da
Lev 4.12: inside parts, an da kukae, all dat, da pries guy goin take um all outside da camp by one place dey make clean fo me,
Lev 4.12: He goin make one fire wit wood an burn um ova dea on top da ashes.
Lev 4.13: peopo da ones dat mess up togedda befo dey tink bout um, an dey do wat my rules tell dey not suppose to do dat, no
Lev 4.13: dat wat dey do, stay bad, still yet dey get da blame fo do um.
Lev 4.14: Dey goin bring um in front da Tent wea da peopo come fo meet me.
Lev 4.17: He goin put his finga inside da blood an sprinkle um seven times in front me, Yahweh, in front da thick curtain
Lev 4.18: All da res a da blood, he goin pour um outside down by da big altar fo da burn up kine sacrifice,
Lev 4.19: He goin take off all da fat from da cow, an burn um on top da altar fo make smoke.
Lev 4.21: guy goin take da boy kine cow outside da camp, an burn um jalike he burn da odda boy kine cow.
Lev 4.22: rules tell he not suppose to do, but he no tink bout um befo, an he do um, he get da blame fo make lidat.
Lev 4.22: not suppose to do, but he no tink bout um befo, an he do um, he get da blame fo make lidat.
Lev 4.23: gotta bring one boy kine goat dat no mo notting wrong wit um.
Lev 4.24: He goin put his hand on top da goat's head, an kill um da same place wea dey kill da animal fo make burn up kine
Lev 4.25: some a da blood from da sacrifice wit his finga, an put um on top da tings jalike horns dat stick out from da altar
Lev 4.27: one a da odda kine peopo do someting bad, an no tink bout um, an he do wat one a my rules tell dat nobody suppose fo
Lev 4.28: gotta take one girl kine goat dat no mo notting wrong wit um, fo be da sacrifice fo da bad ting he wen do.
Lev 4.29: animal fo da sacrifice cuz he wen do da bad ting, an kill um by da place wea dey make da burn up kine sacrifice.
Lev 4.30: pries guy goin take some a da blood wit his finga, an put um on top da tings jalike horns dat stick out from da altar
Lev 4.31: guy goin take out all da fat, same ting jalike dey take um out fo da sacrifice dat show dat da guy an Yahweh stay
Lev 4.32: bring one girl kine bebe sheep dat no mo notting wrong wit um.
Lev 4.33: put his hand on top da head a da sacrifice animal, an kill um fo make sacrifice cuz a da bad ting he wen do, by da same
Lev 4.34: from da sacrifice fo da bad ting da guy wen do, an put um on top da tings jalike horns dat stick out from da altar
Lev 5.2: mahke wild animals, o mahke animals dat da peopo take care um, o mahke animals dat run aroun on top da groun.
Lev 5.2: Even if da guy donno dat he wen touch um, he still yet get blame an no can come in front me,
Lev 5.3: touch someting dat come outa anodda guy body an make um so he no can come in front me, Yahweh, o any odda kine
Lev 5.3: come in front me, Yahweh, o any odda kine ting dat make um so he no can come in front me, Yahweh.
Lev 5.3: Den, no matta if da guy donno he wen touch um, wen he find out bout um, he still yet get da blame.
Lev 5.3: if da guy donno he wen touch um, wen he find out bout um, he still yet get da blame.
Lev 5.4: fo do someting, no matta good o bad, but he no tink bout um befo he make da promise, no matta he no rememba da
Lev 5.4: wateva kine ting he do lidat, wen he find out bout um, he still yet get blame.
Lev 5.7: two doves o two young pigeons in front Yahweh, fo make um right, one fo da sacrifice cuz a da blame, an da odda fo
Lev 5.8: He goin bring um by da pries guy.
Lev 5.8: Da pries guy goin pull da head from da neck, but no take um off all da way.
Lev 5.10: from da odda sacrifice bird, da way he suppose to do um.
Lev 5.11: He no can put olive oil o incense on top um, cuz dis fo make sacrifice cuz a da bad ting he wen do.
Lev 5.12: Da pries guy goin take one hand full a da flour an burn um on top da odda sacrifices dey burn.
Lev 5.15: Yahweh tell Moses: “Maybe somebody show dat I no can trus um, cuz he foget bring da presents dat stay spesho fo me,
Lev 5.15: spesho fo me, Yahweh, but da guy neva tink befo he foget um dat he suppose to do um.
Lev 5.15: but da guy neva tink befo he foget um dat he suppose to do um.
Lev 5.15: gotta bring one boy kine sheep dat no mo notting wrong wit um, an cost da right silva weight dey use inside my spesho
Lev 5.16: He gotta make um right wit wateva he wen mess up bout bring da tings he
Lev 5.16: He gotta give um all to da pries guy, an da pries guy goin make sacrifice
Lev 5.18: gotta bring one boy kine sheep dat no mo notting wrong wit um, an dat you tell cost da right silva weight, an give um to
Lev 5.18: um, an dat you tell cost da right silva weight, an give um to da pries guy.
Lev 6.2: do someting bad an ack da way I, Yahweh, no can trus um -- he bulai some odda guy wen dat guy trus him fo take
Lev 6.3: guy, o he find someting da guy wen lose an he bulai bout um, o he make strong promise an bulai, o he do wateva bad
Lev 6.4: he do dis kine bad kine stuff, wen peopo find out bout um a he get da blame fo do um, den he gotta give back wateva
Lev 6.4: stuff, wen peopo find out bout um a he get da blame fo do um, den he gotta give back wateva he wen steal o scam o bulai
Lev 6.4: o scam o bulai bout, o da ting da guy lose an he find um, o wateva he wen make promise but he bulai.
Lev 6.5: He gotta give um all back, an twenty percent moa, an give um all back da
Lev 6.5: He gotta give um all back, an twenty percent moa, an give um all back da same day he make da sacrifice cuz a da blame.
Lev 6.6: me, Yahweh) one boy kine sheep dat no mo notting wrong wit um, an dat cost da right silva weight, fo make sacrifice cuz
Lev 6.13: Betta not let um pio.
Lev 6.14: da sacrifice wit wheat o barley: Aaron's boys gotta bring um in front me, Yahweh, in front da altar.
Lev 6.16: Aaron an his boys goin eat da res, but dey goin eat um wit no mo yeast, inside one spesho place fo me, Yahweh,
Lev 6.17: Dey no can bake um wit da yeast.
Lev 6.18: All da guys from Aaron's ohana can eat um, but not da wahines.
Lev 6.18: Wateva touch um goin come spesho fo me, Yahweh.
Lev 6.20: me, Yahweh, da day he get da oil on top his head fo make um one pries guy: two poun da bestes kine flour.
Lev 6.21: Cook um on top one pan wit da flour an olive oil all mix togedda.
Lev 6.21: Den bring um, all broke in small pieces.
Lev 6.22: Dey goin burn um all up fo make sacrifice fo me, Yahweh.
Lev 6.23: No mo nobody goin eat um.
Lev 6.26: He gotta eat um inside da place dat stay spesho fo me, Yahweh, inside da
Lev 6.28: Da clay pot fo cook da meat inside, gotta broke um.
Lev 6.28: cook inside one metal pot, gotta scrape the pot an rinse um wit watta real good.
Lev 6.29: Any guy from da pries guy's ohana can eat um, but not da wahines.
Lev 6.30: Gotta burn um all up.
Lev 7.4: fat on top da inside parts, both kidneys an da fat on top um in da middo a da rib an da hip bone, an da part a da liver
Lev 7.6: ohana, any man can eat da meat, but da wahines no can eat um.
Lev 7.6: Da pries guys gotta eat um inside one place dass spesho fo me, Yahweh, cuz az one
Lev 7.10: Ery wheat o barley sacrifice, no matta dey mix um wit olive oil o not, az fo all Aaron's boys.
Lev 7.12: he goin give breads dat no mo yeast inside an he mix um wit olive oil, an crackas dat no mo yeast an he spread da
Lev 7.12: he make wit da bestes kine flour an no mo yeast an he mix um wit oil.
Lev 7.15: da guy stay tight wit each odda, fo tank me, dey gotta eat um da same day dey make da sacrifice.
Lev 7.16: cuz he wen make one strong promise, o cuz he jus like give um, dey can eat da sacrifice da same day, o wateva stay
Lev 7.16: sacrifice da same day, o wateva stay lefova, dey can eat um da nex day.
Lev 7.17: each odda, an stay till day numba three, you gotta burn um up inside da fire.
Lev 7.18: I no goin take um fo da guy dat wen give um, cuz stay rotten an no stay
Lev 7.18: I no goin take um fo da guy dat wen give um, cuz stay rotten an no stay clean.
Lev 7.18: Da guy dat eat um goin get da blame cuz he eat um.
Lev 7.18: Da guy dat eat um goin get da blame cuz he eat um.
Lev 7.19: someting dass not okay fo put in front Yahweh, no can eat um.
Lev 7.19: You gotta burn um inside da fire.
Lev 7.19: whoeva get da right fo come in front me, Yahweh, can eat um.
Lev 7.21: dem so dey no can come in front me -- anyting dat make um so dey no can come in front me, no matta come from peopo o
Lev 7.24: wen he awready stay mahke, o dat one wild animal wen rip um up, you guys can use fo odda tings, but you no can eat um.
Lev 7.24: um up, you guys can use fo odda tings, but you no can eat um.
Lev 7.30: own hands he goin bring dat part a da sacrifice fo burn um up wit fire, fo give um to me, Yahweh.
Lev 7.30: dat part a da sacrifice fo burn um up wit fire, fo give um to me, Yahweh.
Lev 7.30: He goin bring da fat an da breast part an lif um up in front me, fo show dass da present he goin give me,
Lev 7.34: da pries guys lif up, an da thigh dat dey bring, an I give um to Aaron da pries guy an his boys.
Lev 8.2: Tell um fo bring dea pries kine clotheses, da spesho kine olive
Lev 8.10: Den Moses take da spesho kine olive oil an put um on top da Tent an eryting inside um, an all dat, he make
Lev 8.10: kine olive oil an put um on top da Tent an eryting inside um, an all dat, he make spesho fo God.
Lev 8.11: sacrifice, da big watta tub, an da lamp stand, fo make um spesho fo God.
Lev 8.15: from da altar, fo make da altar clean da way Yahweh see um.
Lev 8.16: liver dat stick out, both da kidneys an dea fat, an burn um on top da altar.
Lev 8.17: boy kine cow, da skin, an da meat, an da kukae, Moses burn um all up inside da fire outside da camp, jalike Yahweh tell
Lev 8.17: all up inside da fire outside da camp, jalike Yahweh tell um fo do.
Lev 8.23: He take some a da blood an put um on top da bottom part a Aaron's right ear, on top da thumb
Lev 8.26: He put um on top da fat an on top da right thigh.
Lev 8.27: all dat stuff inside Aaron an his boys hands, an dey lif um up in front Yahweh, fo show dass da present dey give
Lev 8.28: Den Moses take dat stuff from dea hands, an burn um on top da altar, on top da burn up kine sacrifice.
Lev 8.30: olive oil an some a da blood from da altar, an sprinkle um on top Aaron an his clotheses, an on top Aaron's boys an
Lev 8.31: da yard fo da Tent wea da peopo come fo meet God, an eat um dea wit da bread from da basket fo da sacrifice fo make
Lev 9.2: Dese animals gotta be no mo notting wrong wit um.
Lev 9.2: Bring um in front Yahweh.
Lev 9.3: sheep too, da two one year ol an no mo notting wrong wit um, fo make da burn up kine sacrifice.
Lev 9.4: An make one sacrifice wit wheat o barley, mix um wit oil.
Lev 9.9: blood by him, an he put his finga inside da blood, an put um on top da tings jalike horns dat stick out from da altar.”
Lev 9.11: Da meat an da skin, he burn um wit fire outside da camp.
Lev 9.12: His boys bring him da blood, an he sprinkle um on top all da sides a da altar.
Lev 9.13: one piece by one piece, an da head too, an he burn um on top da altar.
Lev 9.14: He wash da inside parts an da legs, an burn um on top da sacrifice dey burn up, dat stay on top da altar.
Lev 9.15: peopo's sacrifice cuz a da bad kine stuff dey wen do, kill um, an give um fo dea sacrifice jalike he wen make da firs
Lev 9.15: cuz a da bad kine stuff dey wen do, kill um, an give um fo dea sacrifice jalike he wen make da firs sacrifice fo
Lev 9.17: He take one hand full a da wheat o barley, an burn um on top da altar, wit da sacrifice dey burn up dat same
Lev 9.18: His boys give him da blood, an he sprinkle um on top all da sides a da altar.
Lev 10.1: an Abihu, take tings fo burn incense, put fire inside um, an put incense powda on top da stuff dat stay burn.
Lev 10.1: wrong kine fire, not da kine from da altar dat he wen tell um fo use.
Lev 10.13: An you gotta eat um inside one place dat stay spesho fo me, cuz az da share fo
Lev 10.14: Eat um inside any place dat no make you guys so you no can go in
Lev 10.15: from da sacrifices you make wit da fire, so you can lift um up in front Yahweh fo make one lift up kine sacrifice.
Lev 10.16: dey wen do bad kine stuff, he find out dat dey wen burn um up awready.
Lev 10.17: He give um to you guys, fo take away da blame from da peopo fo da bad
Lev 11.4: ova an ova, but no mo split kine hoof, so if you guys eat um, you guys no can come in front me.
Lev 11.5: an ova, but dey no mo split kine hoof, so if you guys eat um, you guys no can come in front me.
Lev 11.6: an ova, but dey no mo split kine hoof, so if you guys eat um, you guys no can come in front me.
Lev 11.7: If you guys eat um, you guys no can come in front me.
Lev 11.13: “Dese da kine birds az pilau fo you guys, an no eat um, cuz dey not fo eat: da eagle, all kine scavenja birds,
Lev 11.24: “If you guys eat um, you no can come in front me.
Lev 11.26: da way, o dat no chew dea food ova an ova, if you guys eat um, dat make you guys so you no can come in front me.
Lev 11.27: da kine dat walk on top dea flat paws, if you guys eat um, dat make you guys so you no can come in front me.
Lev 11.29: aroun on top da groun, dese kine animal, if you guys eat um, dey make you guys so you no can come in front me: da
Lev 11.31: dat run aroun on top da groun, dese da ones dat if you eat um, dey make you so you no can come in front me, Yahweh.
Lev 11.31: Whoeva touch um wen dey stay mahke, no can come in front me till da sun go
Lev 11.32: Gotta put um inside da watta.
Lev 11.32: No can use um till da sun go down.
Lev 11.34: Anyting you can drink dat get watta from da pot mix wit um, no can drink um.
Lev 11.34: drink dat get watta from da pot mix wit um, no can drink um.
Lev 11.35: Gotta broke um, if one clay oven o clay pot.
Lev 11.37: goin plant, da seeds still yet stay good an you can use um.
Lev 11.38: fall down on top, da seed no good, so you no can use um.
Lev 11.42: feets -- all dat kine small animal, pilau if you guys eat um.
Lev 13.2: red, maybe da kine goin come sick an odda guys can catch um.
Lev 13.3: da skin, den az one bad kine sick dat odda guys can get um.
Lev 13.4: look like stay go way down unda da skin, an da hair inside um not white, da pries goin take da guy an put um away by
Lev 13.4: hair inside um not white, da pries goin take da guy an put um away by himself fo seven days.
Lev 13.5: Day numba seven, da pries guy goin check um out again.
Lev 13.7: he okay, den he gotta come back by da pries guy fo check um out one mo time still yet.
Lev 13.10: Da pries guy goin check um out.
Lev 13.11: no goin make da sick guy stay by himself so he can check um out one mo time, cuz da guy awready no can come in front
Lev 13.13: da skin from da head to da feets, da pries guy goin check um out.
Lev 13.20: Da pries guy goin check um out.
Lev 13.20: like stay go way down inside da skin, an da hair inside um come white, da pries guy goin tell erybody dat da guy no
Lev 13.21: But if da pries guy check um out, an no mo white hair inside um, an no go down inside
Lev 13.21: if da pries guy check um out, an no mo white hair inside um, an no go down inside da skin, an ony can see um litto
Lev 13.21: inside um, an no go down inside da skin, an ony can see um litto bit, den da pries guy goin take da guy an put um
Lev 13.21: see um litto bit, den da pries guy goin take da guy an put um away by himself fo seven days.
Lev 13.22: Odda guys can catch um.
Lev 13.26: shiny part, an no go down inside da skin, an ony can see um litto bit, den da pries guy goin take da guy an put um
Lev 13.26: see um litto bit, den da pries guy goin take da guy an put um away by himself fo seven days.
Lev 13.27: Day numba seven, da pries guy goin look um again.
Lev 13.28: if da sore no change, an no come mo big, an ony can see um litto bit, az one place dat stay swell cuz a da burn.
Lev 13.30: look like stay go down inside da skin, an da hair inside um stay yellow an skinny kine, da pries goin tell dat dey no
Lev 13.30: da skin on top da head o da chin, an odda guys can catch um.
Lev 13.31: go way down inside da skin, an no mo black hair inside um, den da pries guy goin take da guy an put um away by
Lev 13.31: hair inside um, den da pries guy goin take da guy an put um away by himself fo seven days.
Lev 13.32: stay broke no come mo plenny, an no mo yellow hair inside um, an no look like stay go down inside da skin, da sick guy
Lev 13.33: shave da place wea da sore stay, an da pries guy goin make um stay by himself seven mo days.
Lev 13.36: tell dat dey can come in front me, da pries guy goin look um again.
Lev 13.37: stay broke no mo plenny, an get black hair growing inside um, da sore come good awready.
Lev 13.39: shiny kine places on top dea skin, da pries guy goin check um out da guy an da wahine.
Lev 13.39: If da place stay white an shiny an almos no can see um, az ony one rash on top da skin an odda guys no can catch
Lev 13.39: az ony one rash on top da skin an odda guys no can catch um, an da guy o da wahine can come in front me.
Lev 13.43: Da pries guy goin check um out.
Lev 13.47: clotheses dat get da kine mildew dat stay spread on top um, wool kine o linen kine clotheses, any kine dey weave o
Lev 13.49: You gotta show um to da pries guy.
Lev 13.50: Da pries guy goin check out da mildew, an put um away so no can touch odda kine stuffs fo seven days.
Lev 13.51: Day numba seven, he goin check um out again.
Lev 13.51: weave o knit, o on top da leather, no matta wat dey use um fo, az da kine mildew dat goin wipe out all da stuffs.
Lev 13.52: Gotta burn um up.
Lev 13.54: Den he goin put um away from da odda stuff fo seven mo days.
Lev 13.55: Den da pries guy goin check um out one mo time, an if da mildew still look da same, no
Lev 13.55: still look da same, no matta no spread, you no can use um.
Lev 13.55: Burn um up, no matta da mildew stay on da inside o da outside.
Lev 13.56: if da pries guy see dat da mildew stay fade afta dey wash um, he gotta broke da mildew part off, fo take out da mildew
Lev 13.58: Wateva dey wen wash, an no mo mildew, dey gotta wash um again, an den goin be okay fo peopo use um.
Lev 13.58: dey gotta wash um again, an den goin be okay fo peopo use um.
Lev 13.59: an fo stuff peopo make from leather, dat get mildew on top um, an fo tell erybody if stay okay o if not okay fo peopo
Lev 13.59: an fo tell erybody if stay okay o if not okay fo peopo use um.
Lev 14.6: Den he goin take da bird dat still alive an dip um inside da blood wit da spring watta from da bird he wen
Lev 14.10: dat ony stay one year ol, an no mo notting wrong wit um.
Lev 14.14: a da blood from da sacrifice fo take away da blame, an put um on top da bottom a da right ear a da guy he make da
Lev 14.15: Den da pries guy goin take some a da olive oil, an pour um inside da palm a his own lef hand, dip his right forefinga
Lev 14.20: goin kill da animal fo da burn up kine sacrifice an put um on top da altar, wit da sacrifice wit da wheat too, an
Lev 14.21: sheep fo make one sacrifice fo take away da blame, an lif um up, fo bring him da same side wit me, Yahweh.
Lev 14.24: a olive oil fo da sacrifice fo take away da blame, an lif um up in front me, Yahweh, fo da kine sacrifice dey lif up.
Lev 14.25: fo take away da blame, an take some a da blood, an put um on top da bottom a da right ear a da guy, da right thumb,
head: Da Rules Fo Stuff Dat Get Mildew On Top Um
Lev 14.34: go inside da Canaan land, dat I stay give you guys fo own um foeva, if I put one mildew inside one house dat goin
Lev 14.36: Da pries guy goin tell um fo take eryting outa da house befo da pries guy go inside.
Lev 14.38: wall, da pries guy goin go outside da house door, an shut um up fo seven days.
Lev 14.40: dey gotta take out da stones dat get da mildew, an throw um outside da town wea peopo put da kine stuff dat make um so
Lev 14.40: um outside da town wea peopo put da kine stuff dat make um so dey no can come in front me, Yahweh.
Lev 14.41: Da house, da pries guy goin make um scrape all da walls inside, an dey gotta throw da stuff
Lev 14.41: an dey gotta throw da stuff dey scrape off an throw um da place outside da town dey get fo da kine stuff dat make
Lev 14.43: stones wit da mildew, an scrape da house walls, an plasta um, da pries guy goin go check um out again.
Lev 14.44: da house walls, an plasta um, da pries guy goin go check um out again.
Lev 14.44: Da house pilau, no can use um.
Lev 14.45: da house: da stones, da beams, an all da clay, an take um outside da town, da place wea peopo throw stuff dat make
Lev 14.45: outside da town, da place wea peopo throw stuff dat make um so dey no can come in front me, Yahweh.
Lev 14.49: Fo da kine sacrifice dat make da house okay da way I see um, he goin take two birds, some cedar wood, red string, an
Lev 14.51: branch, da red string, an da odda bird dat stay alive, dip um inside da blood mix wit da spring watta from da bird he
Lev 14.51: mix wit da spring watta from da bird he wen kill, an use um fo sprinkle da house seven times.
Lev 14.53: Az how he goin make da house okay da way I Yahweh see um.
Lev 15.4: “Goin make any bed da guy lay down on top um, o anyting da guy sit down on top um, no can use um.
Lev 15.4: guy lay down on top um, o anyting da guy sit down on top um, no can use um.
Lev 15.4: on top um, o anyting da guy sit down on top um, no can use um.
Lev 15.4: So dat whoeva lay down o sit down on top um no can come in front me.
Lev 15.6: same ting dat guy wit da stuff coming out wen sit on top um, dey gotta wash dea clotheses, an bafe wit watta, an dey
Lev 15.12: wit da stuff coming out touch one clay pot, gotta broke um.
Lev 15.12: If da guy touch one wood ting, gotta rinse um wit watta.
Lev 15.17: If da clotheses o da leather get semen on top um, gotta wash um wit watta, an no can use um till da sun go
Lev 15.17: da clotheses o da leather get semen on top um, gotta wash um wit watta, an no can use um till da sun go down.
Lev 15.17: semen on top um, gotta wash um wit watta, an no can use um till da sun go down.
Lev 15.20: make da peopo so dey no can come in front me if dey touch um.
Lev 15.20: make da peopo so dey no can come in front me if dey touch um.
Lev 15.23: No matta if da bed o wat she sit on top, if somebody touch um, dey no can come in front me till da sun go down.
Lev 15.26: make peopo so dey no can come in front me if dey touch um, jalike wen she get her sick time ery month.
Lev 15.27: Whoeva touch um no can come in front me.
Lev 15.29: she gotta take two doves o two young pigeons, an bring um by da pries guy wea peopo go inside da yard fo da Tent wea
Lev 16.4: on da spesho long kine linen shirt, wit linen shorts unda um, den tie da linen sash aroun himself, an put on da pries
Lev 16.8: Da odda, lata he goin let um go way inside da boonies wea he no can come back.
Lev 16.10: But da goat dat he goin let um go way inside da boonies, he goin bring dat one alive in
Lev 16.10: da peopo da same side wit me, lata da pries guy goin send um way inside da boonies wea he no can come back.
Lev 16.11: fo make sacrifice fo da bad kine stuff he wen do, an kill um, fo bring him an his ohana da same side wit me.
Lev 16.12: incense dat dey grind up small an smell real nice, an take um behind da curtain.
Lev 16.14: some a da boy kine cow's blood wit his finga, an sprinkle um on top da front a da cova fo da Box Fo Rememba Da Deal, fo
Lev 16.14: peopo da same side wit me, Yahweh, an den he goin sprinkle um seven times in front da cova fo da Box.
Lev 16.15: He goin sprinkle um on top da front a da cova fo da Box Fo Rememba Da Deal, fo
Lev 16.16: cuz da Israel ohana peopo do da kine stuff dat make um so dey no can come in front me, an dey go agains me weneva
Lev 16.16: middo a dea camp, even wen dey do bad kine stuff dat make um so dey no can come in front me.
Lev 16.18: an make shua da altar stay okay fo make sacrifice on top um, an stay da same side wit me.
Lev 16.18: da boy kine cow, an some a da blood from da goat, an put um on top all da tings like horns dat stick out from da
Lev 16.19: blood on top da altar wit his finga seven times, fo make um come clean fo da sacrifices da way I see um.
Lev 16.19: times, fo make um come clean fo da sacrifices da way I see um.
Lev 16.19: Dat way, he make um spesho fo me, cuz befo he sprinkle da blood, da Israel
Lev 16.22: da blame fo all da bad kine stuff da peopo wen do, an take um one place wea da goat no can come back.
Lev 16.23: wen go inside da Real Real Spesho Place, an he goin leave um inside dea.
Lev 16.27: bring dea blood inside da Real Real Spesho Place fo bring um back da same side wit me, Yahweh, dey gotta take um
Lev 16.27: bring um back da same side wit me, Yahweh, dey gotta take um outside da camp fo burn um.
Lev 16.27: wit me, Yahweh, dey gotta take um outside da camp fo burn um.
Lev 16.28: Da guy dat wen take um fo burn gotta wash his clotheses, an bafe wit watta.
Lev 16.32: dat God pick fo be da main pries, an get da right fo do um afta his fadda, he goin bring back da peopo da same side
Lev 16.34: An Aaron wen do um all jalike Yahweh tell Moses fo do um.
Lev 16.34: An Aaron wen do um all jalike Yahweh tell Moses fo do um.
Lev 17.4: az jalike dey get da blame fo kill somebody, cuz dey do um da wrong way.
Lev 17.5: Israel peopo make dea sacrifices by me, Yahweh, an no make um inside da open fields.
Lev 17.5: Dey gotta bring um by da pries guy, fo me, Yahweh, wea you go inside da yard
Lev 17.13: bird dat you guys can eat, dey gotta let da blood go outa um, an cova up da blood wit dirt on top.
Lev 17.14: Whoeva eat um, gotta cut dem off so dey not one a yoa peopo no moa.
Lev 17.15: one animal dat awready mahke o dat da wild animals wen rip um up, an dey eat um, dey gotta wash dea clotheses, bafe wit
Lev 17.15: mahke o dat da wild animals wen rip um up, an dey eat um, dey gotta wash dea clotheses, bafe wit watta, an dey no
Lev 18.2: tell Moses fo talk to da Israel peopo one mo time an tell um: “Me, Yahweh, I yoa God.
Lev 18.5: my rules tell, dey goin stay alive an get life cuz dey do um.
Lev 18.21: “No give any a yoa own kids fo make um go through da fire fo make sacrifice fo da idol kine god
Lev 18.23: betta not give herself to one animal an make sex wit um.
Lev 18.24: inside da land I goin give you guys, da ones I goin move um outa da land.
Lev 19.5: show dat you an me, Yahweh, stay tight wit each odda, make um good so I goin like take um from you.
Lev 19.5: stay tight wit each odda, make um good so I goin like take um from you.
Lev 19.6: Gotta eat um da same day you make da sacrifice, o da nex day.
Lev 19.6: someting stay lefova till day numba three, you gotta burn um up.
Lev 19.7: If day numba three, anybody eat um, az pilau, an I no goin take da sacrifice.
Lev 19.8: Whoeva eat um goin get da blame fo do um, cuz dey make pilau wat stay
Lev 19.8: Whoeva eat um goin get da blame fo do um, cuz dey make pilau wat stay spesho fo me, Yahweh.
Lev 19.9: you cut da food from yoa fields inside da land, no cut um all da way by da edge, o pick up da extra food dat da
Lev 19.10: Leave um dea fo da peopo dat no mo notting, an da peopo from odda
Lev 19.12: “No go make strong promise an tell az me, Yahweh, said um.
Lev 19.15: “Wen you guys judge peopo, make shua you do um da right way, an make um even.
Lev 19.15: judge peopo, make shua you do um da right way, an make um even.
Lev 19.17: Wen anodda guy do someting wrong, tell um az wrong strait out, so you no get da blame wit him.
Lev 19.18: yoa peopo do someting bad to you, no go do someting bad to um too.
Lev 19.18: No stay nuha wit um, but get love an aloha fo da odda guy, jalike you get love
Lev 19.23: any kine fruit trees, tink bout da fruit lidis: no can eat um yet, cuz jalike kapu.
Lev 19.23: Fo three years, you no can eat um.
Lev 19.37: you guys you gotta do, an all da rules I give you fo do um.
head: God Punish Da Peopo Fo No Do How He Tell Um Fo Do
Lev 20.2: wit da Israel guys, if dey give any a dea kids fo make um go inside da fire fo make sacrifice fo da idol kine god
Lev 20.2: Da Israel peopo gotta throw stones fo kill um.
Lev 20.4: give one a dea kids fo Molek, an da Israel peopo no kill um, I goin go agains whoeva make da sacrifice fo Molek, an
Lev 20.14: guys gotta burn da guy an da wahines in da fire fo kill um.
Lev 20.16: “If one wahine go by one animal fo make sex wit um, you guys gotta kill da wahine an da animal.
Lev 20.18: he wen show wea da blood stay come from, an she wen show um too.
Lev 20.24: ‘You guys goin take ova dea land, an you guys goin own um.
Lev 22.2: Cuz if dey touch um wen dey not suppose to, dey goin make dirty my good an
Lev 22.3: “Tell um dis: Fo da pries guys dat stay alive now an bumbye, if
Lev 22.5: out from dem, o if dey touch anyting dat crawl dat make um so no can come in front me, o if dey touch anybody dat
Lev 22.5: no can come in front me, o if dey touch anybody dat make um so no can come in front me, no matta wat make um lidat.
Lev 22.5: dat make um so no can come in front me, no matta wat make um lidat.
Lev 22.8: eat animal dat awready mahke o dat da wild animals wen rip um up, cuz dat goin make um so he no can come in front me.
Lev 22.8: o dat da wild animals wen rip um up, cuz dat goin make um so he no can come in front me.
Lev 22.9: “Da pries guys gotta do wat I tell um fo do, so dey no get da blame an mahke cuz dey no mo
Lev 22.10: stay spesho fo me, ony da pries guys an dea ohana can eat um.
Lev 22.10: his house, an da guy he pay fo work fo him, dey no can eat um.
Lev 22.13: But no odda guy can eat um.
Lev 22.18: fo one strong promise dey wen make, o cuz dey like do um, dey gotta give one boy kine cow dat no mo notting wrong
Lev 22.19: gotta give one boy kine cow dat no mo notting wrong wit um, o one boy kine sheep, o one boy kine goat.
Lev 22.19: Den I goin take um an make good fo dem.
Lev 22.20: No bring anyting dat get someting wrong wit um, cuz I no goin take um fo make good fo you guys.
Lev 22.20: anyting dat get someting wrong wit um, cuz I no goin take um fo make good fo you guys.
Lev 22.21: cuz a one strong promise dey wen make, o cuz dey like do um, gotta be one animal dat no mo notting wrong wit um.
Lev 22.21: do um, gotta be one animal dat no mo notting wrong wit um.
Lev 22.21: Den I goin take um from dem.
Lev 22.25: from one guy from odda place, an make sacrifice fo give um to me fo food.
Lev 22.25: I no goin take um fo make good fo you guys, cuz dey get someting wrong wit
Lev 22.25: fo make good fo you guys, cuz dey get someting wrong wit um.
Lev 22.27: From da day numba eight, I goin take um fo da kine sacrifice you make wit fire fo me, Yahweh.”
Lev 22.29: “Wen you make da kine sacrifice fo tank me, Yahweh, make um da right way so I goin take um an make good fo you.
Lev 22.29: fo tank me, Yahweh, make um da right way so I goin take um an make good fo you.
Lev 22.30: You gotta eat um da same day you kill um, an no leave notting till morning.
Lev 22.30: You gotta eat um da same day you kill um, an no leave notting till morning.
Lev 22.31: “Make shua you lissen wat I tell you fo do, an do um.
Lev 23.11: goin lif up da wheat in front me, Yahweh, so I goin take um, az one sacrifice from you guys.
Lev 23.12: one bebe sheep, one year ol, dat no mo notting wrong wit um.
Lev 23.14: can make da bread fo eat, o roast da wheat o barley an eat um, o eat da new wheat o barley, till da day you bring da
Lev 23.15: day afta da Res Day wen you bring da wheat you cut an tie um up, fo make da sacrifice you lif up, from dat day, count
Lev 23.17: Make um wit yeast.
Lev 23.17: Den give um to da pries guys fo him make da kine sacrifice you lift up
Lev 23.18: bebe sheep, one year ol kine, an no mo notting wrong wit um.
Lev 23.22: you cut da food from yoa field inside yoa land, no cut um all da way by da edge a da land, o pick up da extra food
Lev 23.22: Leave um dea fo da peopo dat no mo notting, an da peopo from odda
Lev 23.34: You guys goin make um an live inside fo seven days.
Lev 23.38: an fo wateva you give me, Yahweh, jus cuz you like give um.
Lev 23.41: You an yoa kids goin make um ery year da month numba seven.
Lev 23.42: Make shacks an live inside um fo seven days.
Lev 23.42: ohana, goin make shacks fo dea small ohana an live inside um.
Lev 23.44: peopo bout da spesho religious times dat Yahweh tell um fo make.
Lev 24.9: Dey goin eat um inside one place dat stay spesho fo me, cuz az someting
Lev 24.12: can watch him, and wait till Yahweh tell dem wat he like um fo do.
Lev 24.18: Dey gotta give um one animal fo da mahke animal.
Lev 24.23: Yahweh no matta, outside da camp, an dey throw stones at um an kill um.
Lev 24.23: matta, outside da camp, an dey throw stones at um an kill um.
Lev 25.7: Yoa animals, an da wild animals inside yoa land can eat um too.
Lev 25.7: Wateva come up from da land, can eat um.
Lev 25.16: Wen get plenny mo years fo cut food, you gotta pay mo fo um, an wen no mo plenny years, you pay um ony litto bit fo
Lev 25.16: you gotta pay mo fo um, an wen no mo plenny years, you pay um ony litto bit fo um, cuz da ony ting dey sell you fo real
Lev 25.16: um, an wen no mo plenny years, you pay um ony litto bit fo um, cuz da ony ting dey sell you fo real kine, is how plenny
Lev 25.22: still yet goin eat da food you wen cut befo, an stay eat um till you cut da new food da year numba nine.’
Lev 25.24: make shua dat whoeva wen sell dea land to you, can buy um back.
Lev 25.26: But if one guy no mo ohana fo buy um back fo him, but den bumbye da guy make good, an can buy
Lev 25.26: back fo him, but den bumbye da guy make good, an can buy um back, firs he gotta figga how much da crops worth from da
Lev 25.27: figga how much da crops worth from da year wen he sell um till now.
Lev 25.28: But if da guy dat own da land befo time no mo nuff fo buy um back, den da guy dat wen buy da land can keep um till da
Lev 25.28: fo buy um back, den da guy dat wen buy da land can keep um till da spesho Year Fo Give Back.
Lev 25.28: Dat year, da guy dat wen buy um gotta give um back to da guy dat wen own um befo, so den
Lev 25.28: Dat year, da guy dat wen buy um gotta give um back to da guy dat wen own um befo, so den da firs owna
Lev 25.28: dat wen buy um gotta give um back to da guy dat wen own um befo, so den da firs owna guy can go back to his land.
Lev 25.29: guy sell one house, inside one big town dat get wall aroun um, he get da right fo buy um back one year afta he wen sell
Lev 25.29: one big town dat get wall aroun um, he get da right fo buy um back one year afta he wen sell um.
Lev 25.29: he get da right fo buy um back one year afta he wen sell um.
Lev 25.29: He can buy um back dat year.
Lev 25.30: If he no buy um back dat same year, da house inside da big town dat get
Lev 25.30: da big town dat get wall goin stay fo da guy dat wen buy um, an stay fo him an his ohana foeva.
Lev 25.30: He no gotta give um back inside da spesho Year Fo Give Back.
Lev 25.31: da kine house inside one small town dat no mo wall aroun um, dey jalike da land outside da towns.
Lev 25.31: Da guy dat wen sell um, o somebody from da guy ohana, can buy um back.
Lev 25.31: guy dat wen sell um, o somebody from da guy ohana, can buy um back.
Lev 25.31: An da guy dat buy um, gotta give um back, da spesho Year Fo Give Back.
Lev 25.31: An da guy dat buy um, gotta give um back, da spesho Year Fo Give Back.
Lev 25.33: So da Levi ohana property, dey can buy um back.
Lev 25.33: but da spesho Year Fo Give Back, da new owna gotta give um back.
Lev 25.34: dea towns fo da cows an sheeps eat dea, dey no can sell um.
Lev 25.36: No make um pay interes o pay back mo den wat dey wen borrow, but show
Lev 26.1: fo make someting inside yoa land, fo you go down in front um.
Lev 26.7: goin go afta da guys dat stay agains you, an you goin kill um wit yoa swords.
Lev 26.8: Da guys dat stay agains you, you guys goin kill um wit yoa swords.
Lev 26.16: fo notting, cuz da peopo dat stay agains you guys goin eat um.
Lev 26.26: Dey goin bring back da bread fo you guys an weigh um so erybody get same.
Lev 26.36: Wen da wind blow one leaf, an you guys hear um, goin make you guys so scared, you goin run away.
Lev 26.43: good peopo an da bad peopo, an cuz dey no like wen I tell um wat dey suppose to do.
Lev 26.44: stay agains dem, I no goin make like dey no good, fo wipe um out all da way.
Lev 27.10: Da guy no can change um o give one good animal fo one bad animal, o one bad animal
Lev 27.10: da animal he say he goin give, an da odda one he give fo um, dey goin come spesho fo me, Yahweh.
Lev 27.12: Wateva da pries guy figga fo um, dass wat da guy gotta pay.
Lev 27.13: buy back da animal, he gotta pay twenty percent mo fo buy um back.
Lev 27.15: make dea house spesho fo me, Yahweh, an den like buy um back, dey gotta pay twenty percent mo.
Lev 27.18: Give Back come, so dey no need pay so plenny silva fo get um back.
Lev 27.19: da guy wen make da land spesho fo me, Yahweh, an like buy um back again, he gotta pay twenty percent moa, an da land
Lev 27.20: if da one dat make his land spesho fo me an no like buy um back, o if he wen sell um to anodda guy, den he no can buy
Lev 27.20: land spesho fo me an no like buy um back, o if he wen sell um to anodda guy, den he no can buy um back eva.
Lev 27.20: back, o if he wen sell um to anodda guy, den he no can buy um back eva.
Lev 27.21: Den no mo nobody can buy um, eva.
Lev 27.21: Da pries guys goin own um.
Lev 27.24: no goin go back fo da guy dat wen buy da land and make um spesho fo me.
Lev 27.24: Goin go back fo da guy dat wen own um befo, cuz az his ohana land, but he wen sell um.
Lev 27.24: wen own um befo, cuz az his ohana land, but he wen sell um.
Lev 27.26: firs animal fo born from da mudda, no mo nobody can make um spesho fo me, Yahweh.
Lev 27.27: da kine dey no can use fo make sacrifice, da guy can buy um back fo wat da pries guy figga, an pay twenty percent mo
Lev 27.27: fo wat da pries guy figga, an pay twenty percent mo fo um.
Lev 27.27: If da guy no like buy um back, da pries guys can sell um fo wat dat kine animal
Lev 27.27: If da guy no like buy um back, da pries guys can sell um fo wat dat kine animal cost.
Lev 27.28: az one guy, o one animal, o da ohana land, no can sell um o buy um back.
Lev 27.28: guy, o one animal, o da ohana land, no can sell um o buy um back.
Lev 27.29: Gotta kill um.
Lev 27.31: da pries guys twenty percent mo den wat goin cost him fo um.
Lev 27.32: from da cows an sheeps an goats, wen da farma guy count um, da numba ten one he count stay spesho fo me, Yahweh.
Lev 27.33: animals goin come spesho fo me, Yahweh, an nobody can buy um back.
Deu 4.42: dat happen, dey no hate da guy an neva make plan fo kill um.
Deu 1.4: Moses tell um dis afta dey wen win ova Sihon, da king fo da Amor peopo
Deu 1.17: God da one goin help you figga wass right, an you stay do um fo him.
Deu 1.21: Go take um ova, jalike Yahweh, da God oua ancesta guys wen pray to,
Deu 1.24: wen go up country, all da way to da Eshkol Gulch, an check um out wat stay ova dea.’
Deu 1.25: Dey take some a da stuff dat grow ova dea, an bring um back by us.
Deu 1.39: I goin give um to dem, an dey goin own um.
Deu 1.39: I goin give um to dem, an dey goin own um.
Deu 2.5: no goin even get nuff land dea fo put yoa feets on top um.
Deu 2.33: Jahaz side, But oua God Yahweh give him to us an we bus um up, him an his boys, an all his army guys.
Deu 2.34: Dat time, we take ova all his towns an wipe um all out jalike we stay make one big sacrifice fo God:
Deu 2.35: all dea stuffs an da animals from da towns, we wen take um away fo ourself.
Deu 3.5: walls dat nobody can broke down, an gates wit bars on top um.
Deu 3.6: We wipe um all out, jalike we stay make one big sacrifice fo God.
Deu 3.7: But all dea animals an stuffs we take um away fo ourself.
Deu 3.9: Sidon peopo call Hermon ‘Sirion’, an da Amor peopo call um ‘Senir’.
Deu 3.13: da land inside Bashan, wea Og was king befo time, I give um to half da Manasseh ohana.
Deu 3.13: all da Argob land inside Bashan, befo time da peopo call um da Refa peopo's land.
Deu 3.23: I tell um: ‘Yahweh, you da Boss, an I yoa worka guy.’
Deu 4.2: to wat I tell you guys fo do, an no take away notting from um.
Deu 4.5: wen tell me fo teach you guys, so you can stay tight wit um inside da land wea you guys going fo take ova.
Deu 4.8: No mo odda peopo stay mo importan, dat wat dea God tell um fo do, stay good an right, jalike dese rules dat I stay
Deu 4.9: No foget bout um all da time you guys stay alive.
Deu 4.10: me, ‘Bring hea all da peopo togedda in front me fo me tell um wat I like tell dem.
Deu 4.13: Den he write um on top two flat stone.
Deu 4.19: He give um to all da peopos inside da world.
Deu 4.22: almos goin go ova dea, an take ova dat good land fo make um yoa property.
Deu 4.25: real bad kine stuff you stay do, da way yoa God Yahweh see um.
Deu 4.26: Cuz if you guys no do um, you goin mahke real quick inside da land wea you guys
Deu 4.34: God wen make da Egypt peopo suffa fo test um.
Deu 4.34: God Yahweh wen do fo you guys Egypt side, an you guys see um happen, wit yoa own eyes!
Deu 4.38: He da One bring you guys inside dea land an give um to you guys, cuz you his kids.
Deu 4.39: “Today you gotta know dis, an tink bout um plenny -- dat Yahweh da God inside da sky up dea, an he da
head: dat happen, dey no hate da guy an neva make plan fo kill um.
Deu 5.1: He tell um: “Lissen, you Israel peopo.
Deu 5.1: Learn um, an make shua you guys do um.
Deu 5.1: Learn um, an make shua you guys do um.
Deu 5.10: dat show love an aloha fo me an take care fo do wat I tell um fo do.
Deu 5.22: Den he write um on top two flat stones, an give um to me.”
Deu 5.22: Den he write um on top two flat stones, an give um to me.”
Deu 5.24: dat peopo can stay alive still yet, even if God talk to um.
Deu 5.27: wat oua God Yahweh wen tell you, an us goin lissen an do um.
Deu 5.29: lidat erytime, fo stay scared a me an do eryting I tell um fo do, so den eryting goin go good fo dem an dea kids,
Deu 5.30: “‘Go, tell um go back by dea tents.
Deu 5.31: gotta do, an da rules you goin teach dem, so dey goin do um inside da land I stay goin give dem fo dea property.
Deu 5.32: No go turn away from um to da right side o da left side.’-”
Deu 5.33: Do eryting da way yoa God Yahweh tell you fo do um, so den you guys goin live long time an eryting goin go
Deu 6.1: you guys gotta do inside da land wea you goin go fo take um ova, da odda side da Jordan Riva.
Deu 6.6: stay tell you guys fo do today, you gotta tink plenny bout um.
Deu 6.7: Talk bout um erytime, wen you guys stay inside yoa house, wen you walk
Deu 6.8: Write um down an tie um jalike one sign on top yoa hands an on top
Deu 6.8: Write um down an tie um jalike one sign on top yoa hands an on top yoa forehead,
Deu 6.8: on top yoa hands an on top yoa forehead, so you no foget um.
Deu 6.9: Write um on top yoa door pos an on top da gates fo yoa town.
Deu 6.13: fo anybody, tell ony him fo punish you if you no do um.
Deu 6.18: Do wass right an good, da way Yahweh see um, so dat eryting goin go good fo you guys.
Deu 6.18: promise to oua ancesta guys fo give you, an take ova um.
Deu 6.25: da stuff he tell us fo do in front him, den we goin get um right wit him, jalike he wen tell us guys.
Deu 7.1: “Wen yoa God Yahweh take you guys inside da land fo take um ova, he goin throw out plenny peopos from in front you
Deu 7.2: powa ova dem, an you win ova dem, den you guys gotta wipe um all out, jalike you make one big sacrifice fo Yahweh.
Deu 7.4: yoa kids goin come tight wit odda gods an goin go work for um.
Deu 7.7: But he neva do um cuz you guys get mo plenny peopo den da odda peopos, cuz
Deu 7.9: He da God you can trus um fo do wat he say he goin do.
Deu 7.10: But fo da peopo dat hate him, he goin wipe dem out fo pay um back.
Deu 7.10: He no goin be slow fo pay um back.
Deu 7.12: “If you guys lissen to dese rules an take care fo do um, den oua God Yahweh goin take care fo do his part a da
Deu 7.12: he wen make strong promise to oua ancesta guys fo do um.
Deu 7.16: da peopos dat oua God Yahweh give you guys da powa fo wipe um out.
Deu 7.22: No good you guys wipe um all out one time, cuz den da wild animals goin come real
Deu 7.23: But oua God Yahweh goin bring dem to you guys fo take um ova.
Deu 7.23: He goin make um come all mix up dey donno wat dey doing, till dey all wipe
Deu 7.24: He goin let you guys take dea kings an wipe um out, so nobody in da world goin even rememba dea name.
Deu 7.26: kine god inside yoa house, cuz az pilau da way Yahweh see um.
Deu 7.26: If you take um, Yahweh goin wipe you out jalike you az one sacrifice fo
Deu 7.26: gotta hate dat kine pilau stuff fo real kine, an no take um, cuz Yahweh goin wipe um out jalike az one sacrifice fo
Deu 7.26: stuff fo real kine, an no take um, cuz Yahweh goin wipe um out jalike az one sacrifice fo him.
Deu 8.1: “Make shua fo stick wit eryting I stay tell you guys fo do um today, so dat you guys goin stay alive an come plenny
Deu 8.1: alive an come plenny peopo, an go inside da land an take um ova, jalike Yahweh wen make strong promise to our ancesta
Deu 8.16: He give um to you guys fo make you guys no come big head, an test you
Deu 8.20: peopos dat oua God Yahweh stay wipe out wen you guys fight um, az how he goin wipe out you guys if you guys no lissen
Deu 9.1: da odda side da Jordan Riva, fo go inside da land an take um ova, no matta da odda peopos dea stay mo big an mo strong
Deu 9.6: But he give um cuz he like, not cuz you guys stay do wass right erytime.
Deu 9.12: Dey turn away fas from da way I wen tell um fo live.
Deu 9.15: Da two flat stones dat get da deal Yahweh wen write on top um, I get um inside my two hand.’
Deu 9.15: stones dat get da deal Yahweh wen write on top um, I get um inside my two hand.’
Deu 9.17: So I wen take da two flat stones an throw um down from my hands, an broke um in front you guys.
Deu 9.17: two flat stones an throw um down from my hands, an broke um in front you guys.
Deu 9.18: you guys stay do dass real bad kine da way Yahweh see um, an dat make him come real mad wit you guys.
Deu 9.21: An dat bebe cow, you guys wen do bad ting fo make um.
Deu 9.21: I take um an burn um up inside da fire.
Deu 9.21: I take um an burn um up inside da fire.
Deu 9.21: I smash um an grind um up an make um come jalike dust.
Deu 9.21: I smash um an grind um up an make um come jalike dust.
Deu 9.21: I smash um an grind um up an make um come jalike dust.
Deu 9.21: Den I throw um inside da stream dat come down da mountain.
Deu 9.26: You wen use yoa strong power fo bring um outa Egypt.
Deu 9.28: Az why he wen bring dem inside da boonies, so he can kill um dea!
Deu 10.11: I wen make strong promise to yoa ancesta guys fo give um to dem.”
Deu 10.14: He own da earth an eryting inside um!
Deu 10.18: He get love an aloha fo peopo from odda place, an give um food an clotheses.
Deu 11.3: He do um to da Pharaoh guy, dea king, an to da peopo all ova da
Deu 11.4: He do um to da Egypt army, dea horses, an dea war wagons.
Deu 11.4: make da Red Sea watta come back ova da Egypt guys an drown um.
Deu 11.8: da odda side da Jordan Riva an go inside da land an take um ova.
Deu 11.9: Yahweh wen make strong promise to yoa ancesta guys he give um to dem an dea kids.
Deu 11.11: goin go da odda side da Jordan Riva, fo go inside an take um ova, dat land get mountains an valleys, an get watta from
Deu 11.12: Az one land wea yoa God Yahweh take care um.
Deu 11.12: He watch um erytime, from da start to da end a da year.
Deu 11.18: Rememba dese tings I tell you guys, tink plenny bout um, an feel good bout um.
Deu 11.18: I tell you guys, tink plenny bout um, an feel good bout um.
Deu 11.18: Write um an put um jalike one sign fo tie on top yoa hands, an fo
Deu 11.18: Write um an put um jalike one sign fo tie on top yoa hands, an fo put aroun
Deu 11.19: Teach um to yoa kids.
Deu 11.19: Talk bout um erytime, wen you guys stay inside yoa house, wen you walk
Deu 11.20: Write um on top yoa door pos an on top da gates fo yoa town.
Deu 11.27: kine stuff fo you guys -- if you lissen wat he tell an do um, jalike I stay telling you guys today.
Deu 11.28: -- if you guys no lissen wat oua God Yahweh tell an do um, an turn away from wat I stay telling you guys today, an
Deu 11.29: Yahweh bring you guys inside da land wea you going fo take um ova, you guys goin put peopo on top Mount Gerazim fo tell
Deu 11.31: Afta you guys take um ova an stay live ova dea, make shua you guys do eryting I
Deu 12.1: You guys gotta do um inside da land dat Yahweh give you guys awready, fo you
Deu 12.1: da land dat Yahweh give you guys awready, fo you guys make um yoa property.
Deu 12.6: make promise fo give Yahweh, an da presents you guys give um cuz you like give um, an da firs cow, sheep, o goat dat
Deu 12.6: Yahweh, an da presents you guys give um cuz you like give um, an da firs cow, sheep, o goat dat born -- bring um all da
Deu 12.6: give um, an da firs cow, sheep, o goat dat born -- bring um all da place Yahweh goin pick.
Deu 12.14: An all da odda tings I tell you guys fo do, do um ova dea too.
Deu 12.15: an da peopo dat no can come in front me, dey all can eat um.
Deu 12.16: Pour um out on top da groun jalike watta.
Deu 12.18: Cuz all dat stuff, you guys gotta eat um in front yoa God Yahweh, inside da place he goin pick fo
Deu 12.22: an da peopo dat no can come in front God, dey all can eat um.
Deu 12.24: You gotta pour um out on top da groun, jalike watta.
Deu 12.25: No eat um, so dat eryting goin go good fo you guys an yoa kids dat
Deu 12.25: Cuz you guys stay do wat stay right da way Yahweh see um.
Deu 12.27: Da blood fo yoa odda kine sacrifices, you gotta pour um on da side a da altar fo yoa God Yahweh, but you can eat
Deu 12.28: guys do wat stay good an right da way yoa God Yahweh see um.
Deu 12.32: No add notting to um, an no take notting away.
Deu 13.9: You gotta be da firs one fo kill um, an den all da odda peopo do da same ting.
Deu 13.10: Throw stones at dem fo kill um, cuz dey try turn you guys away from yoa God Yahweh, dat
Deu 13.11: Den all da Israel peopo goin hear bout um an come scared, an nobody from you guys goin do dat kine
Deu 13.16: Take away all dea stuffs an put um all inside da middle a da town.
Deu 13.18: you guys today, fo do wass right da way yoa God Yahweh see um.
Deu 14.7: make you guys so you no can come in front God if you eat um.
Deu 14.8: make you so you no can come in front God too if you eat um, even if get split in da hoof all da way, cuz no chew da
Deu 14.10: wateva animal dat no mo fins o scales, you guys no can eat um, cuz dey make you guys so you no can come in front God.
Deu 14.21: You guys can give um to one guy from odda place dat live inside yoa town, o
Deu 14.21: one guy from odda place dat live inside yoa town, o sell um to one guy from odda place dat go thru yoa town, an dey
Deu 14.21: guy from odda place dat go thru yoa town, an dey can eat um.
Deu 14.21: But you guys stay spesho fo yoa God Yahweh, so no eat um.
Deu 14.21: Wen you guys cook one young goat, no boil um wit da mudda's milk.
Deu 14.23: Eat um dea in front Yahweh.
Deu 14.26: Den you an yoa ohana goin eat um ova dea in front yoa God Yahweh an stay good inside.
Deu 14.28: da food you guys grow inside yoa field dat year, an put um inside da store house inside yoa towns.
Deu 15.1: ery seven years, wateva peopo owe you, you guys gotta let um go an no make dem pay you back.
Deu 15.2: Dis how you goin do um.
Deu 15.2: Dey no goin aks da odda Israel guy fo pay um back, cuz az jalike dea brudda, you know, an az da time
Deu 15.2: know, an az da time wen Yahweh tell erybody fo no need pay um back.
Deu 15.8: Mo betta fo open yoa heart an let um borrow wateva dey need.
Deu 15.9: come nea, wen we gotta foget wateva somebody owe us an let um go!
Deu 15.12: demself to you, an work fo you fo six year, you gotta let um go wen da numba seven year start.
Deu 15.14: Give um plenny from yoa animals, yoa wheat an barley, an yoa wine.
Deu 15.14: Give um, jalike yoa God Yahweh wen give plenny to you guys.
Deu 15.15: you guys today, fo make lidat fo da slave guys wen you let um go.
Deu 15.17: Den take one spike an push um thru da bottom a his ear lobe in one door an take um out.
Deu 15.17: push um thru da bottom a his ear lobe in one door an take um out.
Deu 15.20: Ery year you an yoa ohana goin eat um in front yoa God Yahweh by da place he goin pick.
Deu 15.21: If da animal get someting wrong wit um, if no can walk good, o no can see, o some odda bad kine
Deu 15.21: good, o no can see, o some odda bad kine ting, no kill um fo make sacrifice fo yoa God Yahweh.
Deu 15.22: You can eat um inside yoa own towns.
Deu 15.22: Even da peopo dat no can come in front God can eat um, an da peopo dat can come in front God too, jalike dey
Deu 15.23: Pour um on top da groun jalike watta.
Deu 16.2: Do um by da place yoa God Yahweh goin pick so peopo can go dea
Deu 16.6: Ony make um inside da place yoa God Yahweh goin pick so peopo can go
Deu 16.7: Cook um an eat um by da place yoa God Yahweh goin pick.
Deu 16.7: Cook um an eat um by da place yoa God Yahweh goin pick.
Deu 16.10: If get plenny, give um plenny, if ony litto bit, give um litto bit.
Deu 16.10: If get plenny, give um plenny, if ony litto bit, give um litto bit.
Deu 16.11: no mo husban dat live wit you guys, all dose peopo goin do um.
Deu 16.13: an da wine from da place wea you step da grapes fo smash um.
Deu 16.18: Dey goin judge da peopo, an do um da right way.
Deu 17.1: God Yahweh wit cows o sheeps dat get someting wrong wit um, cuz az pilau dat kine animal, da way Yahweh see um.
Deu 17.1: wit um, cuz az pilau dat kine animal, da way Yahweh see um.
Deu 17.2: an dey stay do bad kine stuff da way yoa God Yahweh see um, an go way from da deal he wen make wit you guys.
Deu 17.4: An somebody come tell you guys bout um, den you gotta go find out if az true fo real kine.
Deu 17.7: wahine do, dey da ones gotta throw da stones firs fo kill um, den da odda peopo can throw afta.
Deu 17.8: “If get stuff, da local judge guy donno wat fo do bout um -- wat kine ting wen happen wen somebody go kill anodda
Deu 17.18: He goin copy um on top one roll up kine book, from da copy da pries guys
Deu 17.19: fo his God Yahweh, an take care fo do eryting Yahweh tell um he suppose to do.
Deu 17.20: If he stay read um an do wat da rules tell, den he no goin tink he mo betta
Deu 17.20: Israel guys, an he no goin turn away from wat God tell um fo do even litto bit to da right side o da lef side.
Deu 18.1: odda property from Yahweh, da way da odda Israel peopo get um.
Deu 18.4: dat you press, an da firs wool from yoa sheeps wen you cut um.
Deu 18.12: Anybody go make lidat, az pilau, da way Yahweh see um.
Deu 18.21: one guy tell he talk fo Yahweh, but az not was Yahweh tell um fo say dat?
Deu 19.2: middle a da land yoa God Yahweh stay give you guys fo take um ova.
Deu 19.5: can go if dey wen kill somebody, but no make plan fo kill um befo time, an nobody get da right fo go kill um.
Deu 19.5: fo kill um befo time, an nobody get da right fo go kill um.
Deu 19.6: If not, den one ohana guy dat get da right fo pay um back goin come huhu, go chase um, catch um up if da town
Deu 19.6: dat get da right fo pay um back goin come huhu, go chase um, catch um up if da town stay far, an kill um, no matta da
Deu 19.6: da right fo pay um back goin come huhu, go chase um, catch um up if da town stay far, an kill um, no matta da guy dat
Deu 19.6: go chase um, catch um up if da town stay far, an kill um, no matta da guy dat run away no mo da blame fo kill da
Deu 19.11: if somebody hate anodda guy, an wait fo him so he can jump um, bus um up, an kill um, an den da killa guy run to one a
Deu 19.11: hate anodda guy, an wait fo him so he can jump um, bus um up, an kill um, an den da killa guy run to one a dose
Deu 19.11: guy, an wait fo him so he can jump um, bus um up, an kill um, an den da killa guy run to one a dose towns, da older
Deu 19.15: Ony can make proof wit two o three peopo dat see um do um.
Deu 19.15: Ony can make proof wit two o three peopo dat see um do um.
Deu 19.16: one bad guy poin finga anodda guy fo tell dat he wen see um do something wrong, but he bulai, den da two guys dat make
Deu 20.14: all da odda stuff inside da town fo yoaself an you can use um.
Deu 20.17: You guys gotta wipe um all out, jalike you make one big sacrifice fo Yahweh -- da
Deu 20.18: If you no wipe um out lidat, bumbye dey goin teach you guys fo do same kine
Deu 20.19: army guys all aroun one town fo long time so you can take um ova, no cut down dea trees wit ax, cuz you guys can eat da
Deu 20.20: an tower fo go up ova da top a dea wall, till you make um give up.
Deu 21.1: give you guys fo take ova, an nobody know who wen kill um, den yoa older leadas an judges goin go out an measure how
Deu 21.4: cow dat neva work yet, an no wear one yoke yet, an take um inside one valley dat nobody wen plow o plant, an get one
Deu 21.17: He gotta make um clear, dat da boy dat come from da wife he no love, he da
Deu 21.18: one boy dat stay hard head an no like do wat anybody tell um fo do, an no lissen to his fadda an mudda, an no matta dey
Deu 21.20: boy, our boy, he hard head an no like do wat anybody tell um fo do.
Deu 22.1: o goat come out from da fence, no ack like you no see um.
Deu 22.1: You gotta bring um back by yoa brudda.
Deu 22.2: owna no live nea you an you donno who own da animal, take um home wit you an keep um till da owna come fo try find um.
Deu 22.2: you donno who own da animal, take um home wit you an keep um till da owna come fo try find um.
Deu 22.2: um home wit you an keep um till da owna come fo try find um.
Deu 22.2: Den give um back to da owna.
Deu 22.3: No ack like you no see um.
Deu 22.4: cow dat wen fall down on top da road, help yoa brudda make um stan up again.
Deu 22.4: No ack like you no see um.
Deu 22.9: You no can eat um.
Deu 22.12: “Tie togedda strings fo make four bunch fo make um jalike tassels, an put um on da four corners a da
Deu 22.12: fo make four bunch fo make um jalike tassels, an put um on da four corners a da clotheses you wear.
Deu 23.1: dem if dea privates stay hurt cuz somebody wen smash o cut um.
Deu 23.13: one puka, an wen you pau make kukae inside da puka, cova um up afta wit dirt.
Deu 23.18: fool aroun fo pay inside one Canaan kine temple, an bring um inside yoa God Yahweh's house, fo pay fo one strong
Deu 23.18: to him, cuz all dat stay pilau, da way yoa God Yahweh see um.
Deu 23.21: one strong promise to yoa God Yahweh, no be slow fo do um, cuz he goin make shua you do um.
Deu 23.21: Yahweh, no be slow fo do um, cuz he goin make shua you do um.
Deu 23.21: An if you no do um, you goin get da blame fo do bad ting.
Deu 23.24: you can eat all da grapes you like, but you no can put um inside yoa basket.
Deu 24.1: Den he write one divorce paypa an give um to her, den send her away.
Deu 24.3: no like her too, he write her one divorce paypa, give um to her, an send her away from him.
Deu 24.4: Cuz da way Yahweh see um, she stay pilau.
Deu 24.6: guy dat own da stones an owe you someting an you no give um back till he pay.
Deu 24.7: fo make him one slave, o try sell him, da guy dat steal um, gotta mahke.
Deu 24.8: one guy skin get da kine bad sick dat odda guys can get um, take care you do eryting da prieses from da Levi ohana
Deu 24.11: fo show dat fo shua he goin pay you back, an bring um outside fo you.
Deu 24.13: coat befo da sun go down ery day, so he can sleep inside um.
Deu 24.pay: day befo da sun go down, cuz he no mo notting an he need um fo live.
Deu 24.16: “No kill da faddas fo punish um fo someting dea kids wen do.
Deu 24.17: take away da coat from one wahine dat no mo husban an keep um till she pay you back wat she owe you.
Deu 24.19: foget take home one bunch wheat o barley, no go back get um.
Deu 24.19: Leave um dea fo da guys from odda place, da kids dat no mo fadda o
Deu 24.20: da olive trees fo make da olives fall down, no go back do um da nex day.
Deu 25.1: “Wen Israel peopo make argue wit each odda, dey gotta take um to da judge.
Deu 25.2: Da judge helpa guys goin beat um wit one whip in front da judge, how many times da judge
Deu 25.8: Den da older leaders fo da guy town goin tell um fo come, an dey goin talk wit him.
Deu 25.11: come fo pull her husban outa dea so da odda guy no can hit um, an she grab da odda guy by his privates, you guys gotta
Deu 26.1: give you guys fo come yoa property, an you guys goin take um ova an live dea, den wen you start fo bring in food from
Deu 26.2: a da firs tings you guys cut from ery kine food, an put um inside one basket.
Deu 26.4: Da pries guy goin take da basket from yoa hands, an put um down in front da altar fo yoa God Yahweh.
Deu 26.12: Dass how dey goin get plenny food so dey can eat um ova dea inside yoa towns.
Deu 26.13: a wat I wen grow dat stay spesho fo Yahweh, an give um to da Levi ohana peopo, da peopo from odda place, da kids
Deu 26.16: Take care fo do um all wit all yoa heart an eryting inside you guys.
Deu 27.2: stay give you guys, put some big stones up, an cover um wit white plasta.
Deu 27.7: show dat eryting stay good wit you guys an Yahweh, an eat um ova dea, an stay good inside in front yoa God Yahweh.
Deu 27.15: anybody dat make one idol kine god, no matta he make um wit wood an cut um wit one knife o melt metal fo make um,
Deu 27.15: one idol kine god, no matta he make um wit wood an cut um wit one knife o melt metal fo make um, an den he put up da
Deu 27.15: um wit wood an cut um wit one knife o melt metal fo make um, an den he put up da idol secret kine.
Deu 27.15: Az pilau, da way Yahweh see um, cuz az ony someting one guy wen make!
Deu 27.24: punish anybody dat kill one guy an nobody know he kill um!’
Deu 28.7: side, but dey goin run away to seven places wen you chase um.
Deu 28.13: I stay tell you guys today fo do, so you take care fo do um, den you guys erytime goin come on top, an no stay down da
Deu 28.15: If you no do um, den all dis bad kine stuff goin come on top you guys an
Deu 28.21: da land wea you come an he stay give you da right fo take um ova.
Deu 28.26: an da animals on top da earth, an no mo nobody goin chase um so dey go way.
Deu 28.27: An no mo nobody can make um come mo betta.
Deu 28.30: If you go build one house, you no goin live inside um.
Deu 28.30: If you goin plant one grape farm, you no goin start fo eat um an feel good bout um.
Deu 28.30: grape farm, you no goin start fo eat um an feel good bout um.
Deu 28.31: goin make you give up yoa donkeys, but dey no goin bring um back.
Deu 28.31: peopo dat stay agains you guys, an no mo nobody goin get um back fo you.
Deu 28.35: get boils dat come real sore, an no mo nobody can make um come good.
Deu 28.38: ony goin cut litto bit food, cuz da grasshoppas goin eat um up.
Deu 28.39: You guys goin plant grape farms an take care um, but you no goin bring in da grapes o drink da wine, cuz
Deu 28.39: bring in da grapes o drink da wine, cuz da worms goin eat um.
Deu 28.57: one bebe, an eat her bebe dat she born, an she goin eat um so nobody know, wen da peopo dat stay agains you guys goin
Deu 28.60: peopo on top you guys, da ones dat you guys stay scared um, an dey goin stick wit you guys.
Deu 28.63: you guys outa da land dat you goin go inside now fo take um ova.
Deu 29.7: Bashan an dea peopo come out fo fight wit us, but we fight um an win ova dem.
Deu 29.8: We take dea land an give um to da Reuben ohana, da Gad ohana, an half da Manasseh
Deu 29.12: dis deal wit yoa God Yahweh today, so dat he goin make um good wit one [strong / spesho] promise.
Deu 29.22: stay come on top da land, an da kine sick dat Yahweh give um.
Deu 29.29: tell: “Da tings dat oua God Yahweh no show us, he know um, but he no show us guys.
Deu 30.5: dat oua ancesta guys wen own befo time, an you goin take um ova.
Deu 30.12: da sky, so you guys gotta aks, ‘Who goin go up dea fo get um, an tell us guys, so we can lissen?
Deu 30.13: ocean, so you guys gotta aks, ‘Who goin go ova dea fo get um fo us, an tell us, so we can do um?
Deu 30.13: goin go ova dea fo get um fo us, an tell us, so we can do um?
Deu 30.14: mout, an inside yoa heart, so you guys can lissen an do um.
Deu 30.16: fo you guys inside da land wea you guys going go fo make um come yoa property.
Deu 30.18: da Jordan Riva, wea you goin go inside fo take ova an make um yoa property.
Deu 31.7: He tell um in front all da Israel peopo, “Make strong an no bum out,
Deu 31.9: So Moses wen write down dese rules an give um to da pries guys from da Levi ohana, dat [wen] carry da
Deu 31.9: carry da Box Fo Rememba Da Deal Wit Yahweh, an he give um to all da older leadas fo da Israel peopo.
Deu 31.12: oua God Yahweh, an so dey stay do eryting dese rules tell um fo do.
Deu 31.13: Dea kids who donno dese rules, dey gotta hear um an learn so dey stay scared a oua God Yahweh, all da time
Deu 31.19: Den you, Moses, you teach um to da Israel peopo, so dey can sing um.
Deu 31.19: Moses, you teach um to da Israel peopo, so dey can sing um.
Deu 31.19: Cuz dis song goin tell wat I wen see um do, fo judge dem.
Deu 31.21: time come on top dem, dis song goin tell wat I wen see um do, fo judge dem, cuz dea kids no goin foget da song, an
Deu 31.21: dem, cuz dea kids no goin foget da song, an dey goin sing um.
Deu 31.22: So Moses wen write dis song dat same day, an teach um to da Israel peopo.
Deu 31.26: Wit Yahweh: “Take dis book wit da rules inside, an put um by da side a da Box Fo Rememba Da Deal Wit Yahweh.
Deu 31.29: afta I mahke, you guys goin real mess up eryting an make um come pilau.
Deu 31.30: so all da Israel peopo dat stay dea togedda 2chcan hear um.
Deu 32.13: He let um eat stuff dat grow inside da fields, An honey from da bees
Deu 32.14: He give um soft cheese from dea cows An milk from dea sheeps an
Deu 32.14: He let um drink da juice from da grapes, da red wine.
Deu 32.19: Yahweh see wat his peopo stay do, So he throw um out An no like dem be his peopo no moa, Cuz he no take wat
Deu 32.22: Place, Goin burn up da earth an da food dat grow on top um.
Deu 32.24: real bad kine sick Dat make dem feel like da sick stay eat um up.
Deu 32.24: I goin make um feel real bad Befo I wipe um out!
Deu 32.24: I goin make um feel real bad Befo I wipe um out!
Deu 32.34: Me, eryting I make plan fo do, I keep um good place wit me An lock um up wea I put all my rich
Deu 32.34: I make plan fo do, I keep um good place wit me An lock um up wea I put all my rich stuffs.
Deu 32.39: An no mo nobody can get dem outa da kine trouble I give um.
Deu 32.41: Wen I make my sword sharp an shiny, I goin use um cuz I da judge, I goin punish da peopo dat stay agains me
Deu 32.44: boy, an tell eryting dis song say so da peopo can hear um.
Deu 33.16: foeva, Da bestes stuff from da earth An eryting inside um, An da tings dat da One inside da bush dat wen burn Give
Deu 33.23: He tell um fo take ova da land From da wes side Galilee Lake an south
Deu 33.28: Da place wea dey live, Nobody goin bodda dem o wipe um out.’
Deu 34.4: I wen tell um.
Deu 34.4: I stay let you see um wit yoa own eyes, but you no goin go da odda side da
Deu 34.4: no goin go da odda side da Jordan Riva fo go dea inside um.
Deu 34.9: Den God spirit take ova Joshua, Nun's boy, an make um know wat fo do erytime.
Rut 1.9: Den Na`omi kiss Rut an Orpah fo tell um aloha, an dey start fo cry plenny.
Rut 1.11: yet, so you tink I goin stick wit da way my people do um an get married fo get mo baby boys dat goin come big an
Rut 1.20: Na`omi, she tell um, “Eh!
Rut 2.3: da extra barley dat da worka guys no pick up afta dey cut um.
Rut 2.7: up da extra barley dat da worka guys no pick up, fo take um home?”
Rut 2.10: quick by Boaz feet wit her face on top da groun fo show um respeck.
Rut 2.10: She tell um, “Eh mista, mahalo plenny!
Rut 2.15: ova dea wea you guys tie up da barley plants afta you cut um.
Rut 2.16: barley, make shua you pull out litto bit fo her an leave um ova dea fo her pick up.
Rut 2.19: She tell um, “His name, Boaz.”
Rut 3.2: work da place wea dey take da junks outa da wheat fo make um ready fo eat.
Rut 3.5: Rut say, “Okay, I go do um, jalike you tell me!
Rut 3.15: Bring yoa shawl ova hea an hold um out.”
Rut 3.15: He dump wheat inside da shawl six times, an help put um on top her back fo take home.
Rut 4.2: He tell um, “Sit down ova hea.
Rut 4.4: tell you bout dat piece land, cuz you get da right fo buy um, if you like.
Rut 4.4: So, if you like buy um so dat da land stay wit da ohana, den buy um in front all
Rut 4.4: you like buy um so dat da land stay wit da ohana, den buy um in front all dese peopo dat stay hea, dese leada guys fo
Rut 4.4: tell me in front all dis guys so I know, cuz I like buy um.
Rut 4.4: You get da main right fo buy um fo da ohana, but I get da right afta you, if you no like
Rut 4.4: fo da ohana, but I get da right afta you, if you no like [um].
Rut 4.4: Da odda guy tell, “Kay den, I buy um fo da ohana.
Rut 4.6: Cuz if I buy um, my land go fo da Elimelek line, an no go fo help my own
Rut 4.7: peopo make proof dat one deal stay for real, dey wen do um lidis: Wen anybody use da right fo buy someting, dey take
Rut 4.7: da right fo buy someting, dey take off dea slippa an give um to da odda guy dey make deal wit.
Rut 4.8: da guy dat get da right fo buy da land tell Boaz, “You buy um,” Boaz take off his slippa an give um to da guy in front
Rut 4.8: tell Boaz, “You buy um,” Boaz take off his slippa an give um to da guy in front erybody.
1Ki 1.2: So da palace guys tell um, “Eh King, you oua boss!
1Ki 1.23: da King, an go down wit his face on top da groun fo show um respeck.
1Ki 1.25: sacrifice wit plenny boy kine cows, an cows dat peopo make um fat, an sheeps too.
1Ki 1.30: dis strong promise fo you one mo time, jalike I wen make um to you befo time in front Yahweh, da God fo da Israel
1Ki 1.33: Wen dey come in front da King, da king tell um, “I da boss fo you guys, an I like you guys do dis: Go get
1Ki 1.42: Adonijah tell um, “Come inside!
1Ki 1.47: fo oua boss King David, dey all go by King David an tell um, ‘We like fo God make Solomon get even mo big name den
1Ki 1.53: one guy fo go get Adonijah down from da altar an bring um to da palace.
1Ki 1.53: Solomon tell um, “Go home.
1Ki 2.3: Wateva job God give you, you betta do um.
1Ki 2.3: He da Judge, so wen he say someting, do um.
1Ki 2.3: Eryting God teach, dat Moses wen write inside da Rules, do um.
1Ki 2.8: I tell um, ‘I no goin kill you wit my sword.
1Ki 2.9: He stay ol an get white hair, but make um bleed befo you send him down to da Mahke Peopo Place!
1Ki 2.16: Batsheba tell um, “Tell me.
1Ki 2.20: Can do um fo me, o wat?
1Ki 2.27: Den Solomon throw out Abiatar, an no let um be one pries fo Yahweh.
1Ki 2.29: Solomon tell um, “Go.”
1Ki 2.30: Benaiah go back by da King an tell um wat Joab wen tell him.
1Ki 2.34: So Benaiah, Jehoiada boy, go up dea an attack Joab an kill um.
1Ki 2.40: Den he bring um back from Gat.
1Ki 2.42: I do um.’
1Ki 2.43: How come you neva do um, aah?
1Ki 2.46: da King tell Benaiah, Jehoiada boy, go hit Shimei an kill um.
1Ki 3.5: God tell um, “Wateva you like me give you, you aks me.
1Ki 3.6: cuz you know da way he live, an you know you can trus um, how he stay do da right ting erytime.”
1Ki 3.24: An dey bring um.’-”
1Ki 3.25: Den da King tell his guys, “Da boy dat stay alive, go cut um half a him!”
1Ki 3.26: Cut um half half, da bebe!
1Ki 3.27: “Give da boy dat stay alive to da wahine dat say no kill um.
1Ki 5.8: He tell um: “I get da message you send me.”
1Ki 5.9: I goin tell um tie um up fo make plenny raft.
1Ki 5.9: I goin tell um tie um up fo make plenny raft.
1Ki 5.9: Den we take um down on top da watta to da place you tell me.
1Ki 5.12: Solomon know wat fo do erytime, jalike Yahweh wen tell um he goin do, firs time.
1Ki 5.14: From dea, Solomon send um out to da Lebanon mountains, 10,000 mens ery month.
1Ki 5.17: Da stone cost plenny, cuz dey measure um da right size, an den cut um fo make da foundation fo da
1Ki 5.17: cost plenny, cuz dey measure um da right size, an den cut um fo make da foundation fo da Temple.
1Ki 6.10: wall fo carry da beams fo da storage rooms, dey wen build um agains da Temple wall, wit ery floor 7 feet 6 inch high,
1Ki 6.34: Da double doors get hinge in da middo so can fold um.
1Ki 6.38: Eryting stay jalike Solomon wen plan um.
1Ki 7.9: Eryting Solomon build, he make um wit stone block dat cos plenny.
1Ki 7.9: Dey measure da block, den cut um wit da saw jus how dey wen measure um, fo da inside an da
1Ki 7.9: da block, den cut um wit da saw jus how dey wen measure um, fo da inside an da outside a da house, from da foundation
1Ki 7.11: stone, get stone blocks, da kine dey measure an den saw um fo fit, an beams from cedar wood, dat cos real plenny too.
1Ki 7.12: Dey make um jalike dey wen make da yard aroun da Temple Fo Yahweh, an
1Ki 7.14: Huram know eryting how fo do um, an know wat fo make wit metal.
1Ki 7.14: King Solomon, an he do all da kine work dat Solomon give um.
1Ki 7.19: poses fo da lanai, ova da chains an da pomegram, he make um look like watta lily flowa.
1Ki 7.29: Dey cut da panels so da top look jalike get one lei aroun um dat stick out litto bit.
1Ki 7.45: He make um all wit bronze metal dat dey polish plenny.
1Ki 7.46: Da king wen tell his guys fo melt da bronze metal an pour um ova dea nea da Jordan Riva, wit Sukkot on one side an
1Ki 7.51: An he put um all inside da store rooms inside da Temple Fo Yahweh.
1Ki 8.1: from da part dey call King David Town, dass Zion, fo put um inside da Temple.
1Ki 8.6: Da Deal Wit Yahweh inside da place Solomon wen build fo um.
1Ki 8.6: Dey put um inside da mos inside room, way inside da Temple.
1Ki 8.6: Dey set um up inside da Place Dat Stay Real, Real Spesho Fo God,
1Ki 8.7: guys make one cova ova da Box an da poles dey use fo carry um.
1Ki 8.21: Yahweh wen make wit oua ancesta guys, da time he bring um outa da Egypt land.
1Ki 8.24: tell David dat wit yoa own mout, An cuz you strong, you do um all awready.
1Ki 8.32: An fo da one dat do da right ting, Show um dat he get um right wit you, Cuz he do wass right.
1Ki 8.32: An fo da one dat do da right ting, Show um dat he get um right wit you, Cuz he do wass right.
1Ki 8.33: Cuz a dat, da peopo dat stay agains dem Goin fight um an win.
1Ki 8.34: Bring um back one mo time To da lan you wen give to dea ancesta
1Ki 8.35: goin turn aroun An pau do bad kine stuff Cuz you punish um awready.
1Ki 8.37: an da caterpilla Eat up all da food Befo da peopo can cut um, O da peopo dat stay agains yoa peopo Send dea army guys
1Ki 8.39: Den I like you lissen from da sky wea you stay, An let um go fo da bad tings dey wen do, An hemo dea shame, An help
1Ki 8.39: go fo da bad tings dey wen do, An hemo dea shame, An help um!
1Ki 8.40: Do um fo all da time dey goin stay inside dis land Dat you wen
1Ki 8.43: do someting fo da guys from odda place Dat aks you fo help um.
1Ki 8.44: You goin send um wea dey gotta go fo fight, An dey goin do um jalike you
1Ki 8.44: You goin send um wea dey gotta go fo fight, An dey goin do um jalike you tell.
1Ki 8.45: you make shua dey doing da right ting, An help dem fo do um.
1Ki 8.46: stay agains dem Take da peopo An make dem prisnas An take um away to dea land, O maybe nea yoa land, o maybe far way.
1Ki 8.47: Dey goin change dea mind An beg you fo give um chance, Ova dea inside da land Fo da peopo dat make um
1Ki 8.47: um chance, Ova dea inside da land Fo da peopo dat make um prisnas.
1Ki 8.51: You wen take um outa Egypt, Da time dey feel Jalike dey stay inside one
1Ki 8.53: Cuz you da one wen pick dem Fo make um be yoa own peopo, Diffren den all da odda peopos All ova
1Ki 8.53: Da time you wen get oua ancesta guys outa Egypt An bring um ova hea.
1Ki 8.54: on his knees, an putting up his hands to da sky an aks um fo help, an looking at da altar fo make sacrifice to
1Ki 8.56: An eryting Yahweh say he goin do, He do um.
1Ki 9.3: Da Temple you wen build, I make um spesho fo me awready.
1Ki 9.3: An I goin watch dat place real good, an tink plenny bout um, foeva.
1Ki 9.6: tell you, cuz I get da right fo tell you how you gotta do um.’
1Ki 9.7: I goin throw out da Israel peopo from da land I wen give um.
1Ki 9.9: An odda peopo goin tell um, ‘Az cuz da Israel peopo no like lissen to Yahweh, dea God
1Ki 9.12: Tyre fo see da towns Solomon wen give him, Hiram neva like um.
1Ki 9.19: Lebanon side, all ova da lands wea he da king, he build um.
1Ki 9.25: dat show eryting stay okay wit you an God, an he burn um up dea in front Yahweh.
1Ki 10.7: But till I come hea an see um wit my own eyes, I neva believe all da tings I wen hear.
1Ki 10.12: He use um fo make small harps an twelve string harps fo da music
1Ki 10.15: He get tax money too, from da guys dat buy stuff an sell um.
1Ki 10.17: He tell um fo make 300 small kine shield outa da gold you poun wit da
1Ki 10.22: He send um wit da boats from Hiram.
1Ki 10.27: Da King make um so dat da silva come so plenny Jerusalem side, jalike was
1Ki 11.10: gods dat not fo him, Solomon neva do wat Yahweh wen tell um fo do.
1Ki 11.12: But cuz a yoa fadda David, I no goin take um away from you da right fo be king, befo you mahke.
1Ki 11.18: one house, an tell his guys fo feed dem, an even give um some land.
1Ki 11.22: Hadad tell um, “Notting.
1Ki 11.30: Den Ahijah hold da new robe he stay wear, an broke um up fo make twelve piece.
1Ki 11.33: Dey no do da way I tell um fo go.
1Ki 11.33: Dey no do wat I tell um dey gotta do.
1Ki 11.34: I let um stay king, cuz a his fadda David.
1Ki 11.34: I wen pick David, da guy dat do eryting I tell um he gotta do.
1Ki 11.38: lissen an do eryting I tell you you gotta do, an if you do um my way, an do wat I say stay right, an if you stay do da
1Ki 12.1: cuz az da place all da Israel peopo come togedda fo make um come king.
1Ki 12.2: He wen go dea cuz he was scared King Solomon goin kill um.
1Ki 12.3: Dey tell um, “Yoa fadda, he wen make us guys jalike cows an he put
1Ki 12.5: Rehoboam tell um, “Give me three days.
1Ki 12.6: He aks um, “Kay den.
1Ki 12.7: Dey tell um, “If you can be one worka guy dat help dis peopo today, an
1Ki 12.8: But Rehoboam no lissen wat da older leada guys tell um fo do.”
1Ki 12.9: Rehoboam aks um, “Wat you guys tink I gotta do?
1Ki 12.11: Da young guys dat grow up wit Rehoboam tell um, “Dose peopo dat say to you, ‘Yoa fadda, he wen make us
1Ki 12.11: go tell um, ‘[Yeah,] my fadda wen make you guys jalike cows an put
1Ki 12.11: Dass wat we gotta tell um.
1Ki 12.12: odda peopo come back by King Rehoboam, jalike he wen tell um fo do.’
1Ki 12.13: He no lissen to wat da older leadas tell um az good fo do.
1Ki 12.14: He talk to dem da way da young guys wen tell um fo talk.
1Ki 12.15: But was Yahweh wen make um happen lidat.
1Ki 12.16: Dey tell um, “Eh!
1Ki 12.19: Israel peopo stay fight agains da David ohana, an no let um come dea king.
1Ki 12.20: Jeroboam come back from Egypt, dey send somebody fo tell um, “Come meet wit us!
1Ki 12.24: Tell um dis: ‘Dis wat Yahweh tell.
1Ki 12.24: Da peopo lissen to wat Yahweh tell um, an dey go back home, jalike Yahweh tell um fo do.
1Ki 12.24: Yahweh tell um, an dey go back home, jalike Yahweh tell um fo do.
1Ki 13.2: jalike he talking stink to da altar, cuz Yahweh wen tell um wat fo say.
1Ki 13.4: He hear um yelling bout da Bethel altar.”
1Ki 13.4: arm he put out fo tell dis, come stiff, so he no can pull um back!
1Ki 13.5: sign dat da guy dat know God wen give cuz Yahweh wen tell um.”
1Ki 13.13: Dey do um, an da ol guy go on top da donkey an follow da guy dat
1Ki 13.14: He aks um, “Eh, you da guy dat know God, da one come from Judah?
1Ki 13.15: Da ol talka fo God tell um, “Come my house an we go eat.”
1Ki 13.18: Da ol talka fo God tell um, “I one talka fo God too, jalike you.
1Ki 13.23: God pau eat an drink, da ol talka guys fo God dat wen make um come back Bethel side, put saddle on top da Judah guy
1Ki 13.24: One lion see um on top da road an kill um.
1Ki 13.24: One lion see um on top da road an kill um.
1Ki 13.26: Da one no lissen wat Yahweh tell um fo do!
1Ki 13.26: Yahweh wen turn um ova to da lion, an he bus up da guy an kill um, jalike
1Ki 13.26: wen turn um ova to da lion, an he bus up da guy an kill um, jalike Yahweh wen tell um goin happen.
1Ki 13.26: an he bus up da guy an kill um, jalike Yahweh wen tell um goin happen.
1Ki 13.27: Dey do um.”
1Ki 13.29: talka fo God pick up da body a da guy dat know God an lay um on top da donkey.
1Ki 13.29: He bring um back Bethel town wea da ol talka fo God live, so he can
1Ki 13.29: ol talka fo God live, so he can cry plenny fo him, an bury um dea.
1Ki 13.33: Anybody dat like come one pries, Jeroboam make um come pries fo da places on top da hills wea dey make
1Ki 14.8: Wen I tell him he gotta do someting, he do um.
1Ki 14.11: Jeroboam ohana dat mahke inside da towns, da dogs goin eat um.
1Ki 14.24: da odda peopos wen do, da same peopos dat Yahweh wen get um outa da land wen da Israel peopo come dea.
1Ki 14.27: tell his guys fo go make shields outa bronze metal, fo put um wea da gold shields stay befo time.
1Ki 14.28: Afta he leave, dey take um back to da room wea dey stay.
1Ki 15.3: Az cuz inside his heart, Abijam neva get um right wit his God Yahweh.
1Ki 15.5: (David, da way Yahweh see um, he wen do da right kine stuff.
1Ki 15.5: David do eryting Yahweh tell um fo do, till he mahke.
1Ki 15.11: Asa wen do all da right kine stuff, da way Yahweh see um, jalike his ancesta guy David.
1Ki 15.13: Asa cut down da pole an burn um by da Kidron Stream.
1Ki 15.18: He give um all to his helpa guys, an tell um fo take um Damascus
1Ki 15.18: He give um all to his helpa guys, an tell um fo take um Damascus side, to Ben-Hadad, Tavrimmon boy an
1Ki 15.18: He give um all to his helpa guys, an tell um fo take um Damascus side, to Ben-Hadad, Tavrimmon boy an Hezion
1Ki 15.26: Da way Yahweh see um, Nadab do da kine stuff dat Yahweh say az bad.
1Ki 15.26: peopo do da same kine bad stuff dat his fadda guy wen make um do.
1Ki 15.27: Israel army guys stay circle aroun Gibbeton town fo take um ova from da Filisha guys, Ba`asha wen kill Nadab.
1Ki 15.29: He wipe um all out, jalike Yahweh wen tell befo time to Ahijah, da
1Ki 16.4: from yoa ohana mahke inside one town, da dogs goin eat um.
1Ki 16.4: mahke inside da country side, da scavenja birds goin eat um.
1Ki 16.7: Jehu tell um all da kine stuff Yahweh see Ba`asha stay do, jalike da
1Ki 16.10: Zimri go ova dea an hit Elah an kill um.
1Ki 16.17: town, an go all aroun outside Tirzah town fo attack um.
1Ki 16.19: da kine tings Zimri wen do, dat stay bad da way Yahweh see um.
1Ki 16.24: He buy um from Shemer, an he pay Shemer 150 pound silva.
1Ki 16.25: But Omri, he do bad kine stuff, da way Yahweh see um.
1Ki 16.30: Omri boy, he do plenny bad kine stuff, da way Yahweh see um, mo bad den all da odda king guys befo him.
1Ki 16.31: start fo make da god Ba`al be his god, an go down an show um respeck.
1Ki 16.34: Dass wat Joshua, Nun boy, tell befo time, cuz Yahweh tell um fo say dat.
1Ki 17.5: Elijah go an do wat Yahweh wen tell um fo do.
1Ki 17.11: Wen she go fo get um, he call her again, an tell, “Can bring litto bit bread
1Ki 17.12: Us goin eat um, den wen us pau, us mahke!
1Ki 17.13: Bring um out hea.
1Ki 17.20: He tell um, “Yahweh, you da God fo me fo shua!
1Ki 18.4: talk fo Yahweh, Obadiah wen take one hundred a dem an hide um, fifty inside one big cave, an fifty mo inside one nodda
1Ki 18.13: I wen take hundred a dem an hide um inside two big cave, an make shua dey get food an watta.
1Ki 18.17: Wen Ahab see Elijah, he tell um, “So!
1Ki 18.23: Den dey goin kill um an cut um up an put da pieces on top da wood, but no put
1Ki 18.23: Den dey goin kill um an cut um up an put da pieces on top da wood, but no put fire.
1Ki 18.25: da talka guys fo Ba`al, “Get plenny a you guys, so go do um firs.”
1Ki 18.25: Pick one a da boy kine cows an make um ready.”
1Ki 18.26: Da talka guys fo Ba`al take da cow Elijah wen give um an kill um fo make ready da sacrifice.
1Ki 18.26: talka guys fo Ba`al take da cow Elijah wen give um an kill um fo make ready da sacrifice.
1Ki 18.34: da peopo, “Go fill up four big pots wit watta, an pour um on top da sacrifice meat an on top da wood.
1Ki 18.34: Afta dey do dat, he tell um “One mo time, same ting,” an dey go do um again.
1Ki 18.34: do dat, he tell um “One mo time, same ting,” an dey go do um again.
1Ki 18.34: He tell um, “One mo time,” an dey do um, three time.”
1Ki 18.34: He tell um, “One mo time,” an dey do um, three time.”
1Ki 18.36: An all dese tings I do, I do um cuz dass wat you tell me fo do.
1Ki 18.40: Elijah tell da peopo go take um down by da Kishon Stream, an he kill um all dea.”
1Ki 18.40: da peopo go take um down by da Kishon Stream, an he kill um all dea.”
1Ki 18.43: Seven time, Elijah tell um, “Go back look!
1Ki 18.44: Tell um dis: ‘Tie da horse to yoa war wagon!”
1Ki 18.46: So he pull up his robe an tie um wit his belt, den he run in front Ahab all da way to da
1Ki 19.4: one broom tree an sit down undaneat, an he aks God fo let um mahke.
1Ki 19.7: He touch Elijah, an tell um, “Get up.
1Ki 19.20: He tell Elijah, “Let me go kiss my fadda an mudda an tell um goodbye.
1Ki 19.20: Elijah tell um, “Kay den, go.
1Ki 19.21: He take da two cow an kill um fo make sacrifice.”
1Ki 19.21: Da wood pieces from da plow, he burn um fo cook da sacrifice meat.
1Ki 19.21: He give da meat to da peopo, an dey eat um.
1Ki 20.2: Dey tell um, “Lissen up.
1Ki 20.5: Dey tell um, “Lissen up.”
1Ki 20.6: take eryting dat cost plenny an stay real nice, an take um away.
1Ki 20.8: No tell um you goin make how he like!”
1Ki 20.9: me da firs time dat I gotta do cuz you da boss, I goin do um.
1Ki 20.13: Dat same time, one talka fo God go by King Ahab an tell um, “Lissen up.
1Ki 20.14: Ahab aks um, “Who you goin use fo do dis?
1Ki 20.14: work unda da officer guys from da odda districks, goin do um.”
1Ki 20.14: Da king tell, “Who goin tell um wen fo attack?
1Ki 20.17: get guys he wen send fo watch da town, an dey tell um, “Get guys coming outside from Samaria town!
1Ki 20.18: tell, “If dey stay come fo make deal fo no fight, grab um an no kill um.
1Ki 20.18: dey stay come fo make deal fo no fight, grab um an no kill um.
1Ki 20.18: If dey stay come fo make war, grab um an no kill um too.”
1Ki 20.18: If dey stay come fo make war, grab um an no kill um too.”
1Ki 20.20: Den da odda Aram guys run away, an da Israel guys chase um.
1Ki 20.22: Lata, da guy dat talk fo God go by da Israel king an tell um dis: “You gotta make yoa army strong, an make plan watevas
1Ki 20.23: Da govmen guys dat work fo da Aram king tell um, “You know, da gods dat da Israel guys pray to, dey hill
1Ki 20.23: But nex time, we goin fight um wea da groun stay flat.
1Ki 20.28: He tell um, “Lissen up.
1Ki 20.31: Da guys dat work fo da king tell um, “You know wat?
1Ki 20.33: Da Israel king tell, “Go bring um hea.
1Ki 20.34: towns my fadda guy wen take away from yoa fadda, I give um back to you.”
1Ki 20.34: So Ahab make da deal wit Ben-Hadad, den he let um go.”
1Ki 20.35: Da odda guy tell um, “No way!
1Ki 20.36: afta da guy go way litto bit, one lion find da guy an kill um.”
1Ki 20.37: Den da talka fo God find one nodda guy an tell um, “Wack me.”
1Ki 20.37: Da guy wack um an da blood come out.
1Ki 20.40: Da Israel king tell um, “You, da one dat tell how I gotta punish you!’
1Ki 21.3: Nabot tell Ahab, “Yahweh no goin let me sell um to you!
1Ki 21.4: He look real mad, cuz Nabot da Jezreel guy tell um, “I no goin sell um to you!”
1Ki 21.4: mad, cuz Nabot da Jezreel guy tell um, “I no goin sell um to you!”
1Ki 21.7: Jezebel his wife tell um, “Ho!
1Ki 21.8: She send um to da older leada guys an da town council guys dat live in
1Ki 21.11: guys dat live Nabot town, dey do jalike wat Jezebel tell um fo do inside da lettas she wen write to dem.’
1Ki 21.15: da grape farm, da one Nabot da Jezreel guy no like sell um to you.”
1Ki 21.19: Den tell um dis too: ‘Dis, wat Yahweh tell: Da same place wea da dogs
1Ki 22.3: But da king fo da Aram peopo, he wen take um away from us befo time.
1Ki 22.3: An us guys no do notting fo get um back from him!
1Ki 22.6: Dey tell um, “Go make war, King Ahab.
1Ki 22.8: King Ahab tell, “Still get one guy I can aks um wat Yahweh tink.”
1Ki 22.9: Ahab tell um, “Quick!”
1Ki 22.11: use dis horns fo bus up da Aram army guys, till you wipe um out!
1Ki 22.15: Mikaiah tell him, “Go attack um an win da war!
1Ki 22.16: Da king tell um, “How many times I gotta make you promise fo tell me ony
1Ki 22.17: Let um all go home, An let eryting go good fo dem.
1Ki 22.27: Tell um, ‘Dis wat da king tell: Put dis guy in jail.”
1Ki 22.27: Give um ony jail kine bread an watta, till I come back da winna.
1Ki 22.31: He tell um, “No need fight da regula army guys o da officer guys.
1Ki 22.43: Eryting Jehoshafat do, he do um jalike his fadda Asa.
2Ki 1.2: Dat make um fall down thru da window an hit da groun.
2Ki 1.10: Right den an dea, da fire come down from da sky, an burn um all up.’-”
2Ki 1.16: Wen Elijah see da king, he tell um, “Dis wat Yahweh tell: You tink no mo God inside Israel fo
2Ki 2.8: Elijah take off his robe, roll um up, an hit da watta wit um.
2Ki 2.8: Elijah take off his robe, roll um up, an hit da watta wit um.
2Ki 2.10: But if you no see me, you no goin get um.
2Ki 2.12: Elisha no see um no moa.
2Ki 2.14: da robe dat wen fall down from Elijah, an hit da watta wit um.
2Ki 2.16: Try let um go an look fo yoa boss.
2Ki 2.17: till Elisha come shame fo tell um no one mo time.”
2Ki 2.17: So he tell, “Kay den, let um go look.”
2Ki 2.18: Wen dey come back by him, he tell um, “I wen tell you guys no go.
2Ki 2.20: Elisha tell, “Bring me one new bowl, an put salt inside um.
2Ki 2.20: So dey bring um by him.”
2Ki 3.2: He do bad kine stuff, da way Yahweh see um, but not real bad den, da way his fadda an mudda wen do.
2Ki 3.3: He make da Israel peopo do um too, an he no turn away from all dat.
2Ki 3.4: He gotta give um one hundred tousan bebe sheep, an da wool from one hundred
2Ki 3.13: Da Israel king tell um, “No ways!
2Ki 3.17: An you guys, yoa cows, an yoa odda animals goin drink from um.’
2Ki 3.18: Dis, az one easy kine ting da way Yahweh see um.
2Ki 3.22: Da way da Moab peopo see um from dea side, da watta look red, jalike blood.
2Ki 3.25: one stone on top all da good field till get stone all ova um.
2Ki 4.1: She go by Elisha an tell um, “My husband, yoa worka guy, he wen mahke, you know.
2Ki 4.4: small jar inside all da jars, an wen you fill ery one, put um one side.
2Ki 4.5: Da boys bring da jars by her, an she stay pour da oil in um.
2Ki 4.7: She go by Elisha, da guy dat stay tight wit God, an tell um wat wen happen.”
2Ki 4.10: So dey do um.
2Ki 4.26: She tell um, “Yeah, eryting stay okay.”
2Ki 4.27: tight wit God on top Mount Carmel, she go down fo show um respeck, an grab his feets.
2Ki 4.27: Gehazi come ova fo push her away, but Elisha tell,“Leave um alone!”
2Ki 4.29: If you meet somebody, no tell um howzit, an if somebody tell you howzit, no answa dem.’-”
2Ki 4.32: by da house, da mahke boy stay lay wea his mudda wen put um on top his pune`e.
2Ki 4.39: a da wild calabash from da vine, an cut plenny an carry um inside his robe.”
2Ki 4.39: Wen he come back, he cut um up an put um inside da stew pot.
2Ki 4.39: Wen he come back, he cut um up an put um inside da stew pot.
2Ki 4.40: But wen dey start fo eat um, dey yell, “Eh you!
2Ki 4.41: He put um inside da pot, an tell, “Now pour um out fo da guys eat.
2Ki 4.41: He put um inside da pot, an tell, “Now pour um out fo da guys eat.
2Ki 4.42: Elisha tell, “Give um to da guys fo eat.
2Ki 4.43: Elisha tell, “Give um to da guys fo eat.
2Ki 5.7: He tink I can kill somebody an make um come back alive, o wat?
2Ki 5.11: wave his hand ova da place wea I get da kine sick, an make um come good!
2Ki 5.13: But Naaman's officer guys go by him an tell um, “Eh boss!”
2Ki 5.13: wen tell you fo do someting real big, fo shua you go do um, yeah?
2Ki 5.13: kine ting, like ‘Go wash an come good,’ mo betta jus do um!
2Ki 5.16: Naaman still try fo make him take someting, but he no take um.
2Ki 5.17: some dirt from hea, nuff dirt dat need two mules fo carry um.”
2Ki 5.23: He make Gehazi take um.
2Ki 5.23: He give da two bag to his worka guys, an dey carry um in front Gehazi.
2Ki 5.24: Samaria town, he take da bags from da worka guys, an stash um inside da house.
2Ki 6.2: So Elisha tell, “Go do um.
2Ki 6.5: I wen borrow um from one nodda guy!
2Ki 6.6: Elisha cut one stick an throw um inside da watta right dea.”
2Ki 6.7: Den Elisha tell, “Go pick um up.
2Ki 6.7: So da guy put out his hand an grab um.
2Ki 6.11: So he tell his army officer guys fo come, an tell um, “You guys betta tell me, who from us guys squealing to da
2Ki 6.22: Den let um go back by dea boss guys.
2Ki 6.24: all his army guys, an go agains Samaria town fo take um ova.
2Ki 6.29: Da nex day I tell her, ‘Give me yoa boy so we can eat um.’
2Ki 6.29: But she wen hide um awready!
2Ki 6.32: Lissen up -- befo da killa guy come, shut da door, an hold um agains him so he no can come inside!
2Ki 6.33: Befo Elisha pau tell um dis, da killa guy come by da door.
2Ki 7.2: Elisha tell da officer guy, “Fo shua, you goin see um happen wit yoa own eyes, jalike I wen tell.
2Ki 7.9: fo tell oua peopo all dis good stuff, an we no stay tell um.
2Ki 7.10: An da tents stay jalike dey wen leave um.
2Ki 7.12: guys goin come outside da town, an den, we can grab um wen dey stay alive, an go inside dea big town.
2Ki 7.19: An Elisha tell da officer guy, “You goin see um happen wit yoa own eyes, jalike I wen tell.
2Ki 8.6: Da king aks da wahine bout um, an she tell him da story wat wen happen.
2Ki 8.15: But da nex day, Hazael take one thick cloth, put um inside da watta, an cova da king's face.”
2Ki 8.18: he stay do da kine stuff dat stay bad, da way Yahweh see um.
2Ki 8.27: He do bad kine stuff, da way Yahweh see um, jalike da Ahab ohana king guys wen do.
2Ki 9.1: He tell um, “Get ready fo run.
2Ki 9.3: Den take da small bottle olive oil an pour um on top his head.
2Ki 9.3: Tell um, ‘Dis wat Yahweh tell: I pick you awready fo come king fo
2Ki 9.7: I goin pay um back cuz dey wen kill my helpa guys dat wen talk fo me,
2Ki 9.8: All da Ahab ohana, I goin wipe um out.
2Ki 9.21: dat Nabot, da guy from Jezreel, wen own befo Ahab take um ova.”
2Ki 9.25: drive his war wagon, “Pick up his mahke body, an throw um on top da field dat Nabot, da guy from Jezreel, wen own um
2Ki 9.25: um on top da field dat Nabot, da guy from Jezreel, wen own um befo Ahab take um away.
2Ki 9.25: dat Nabot, da guy from Jezreel, wen own um befo Ahab take um away.
2Ki 9.26: So now, go pick up Joram mahke body an throw um down on top dat land, jalike Yahweh wen tell goin happen.
2Ki 10.1: So Jehu write lettas an tell somebody take um Samaria town, to da main leadas inside Jezreel valley an
2Ki 10.4: kings no can fight agains dis Jehu guy, how us can fight um?”
2Ki 10.6: tell, cut off da heads from yoa boss Ahab's boys, an bring um by me inside Jezreel town dis same time tomorrow.”
2Ki 10.13: He aks um, “Who you guys?
2Ki 10.14: Jehu tell his army guys, “Grab um, no kill um!”
2Ki 10.14: Jehu tell his army guys, “Grab um, no kill um!”
2Ki 10.14: So dey grab dem an no kill um.”
2Ki 10.14: But lata, dey kill da ohana guys an dump um inside one big hole wea dey keep watta, Bet-Eked side.”
2Ki 10.15: So he give um his hand, an Jehu help him fo come up inside da war
2Ki 10.18: Den Jehu bring all da peopo togedda an tell um, “Ahab wen work fo Ba`al litto bit.
2Ki 10.24: you guys da kuleana fo kill, come out hea, da guy dat let um get out goin mahke fo dat.
2Ki 10.26: Dey bring da kapu poses outa da temple fo Ba`al, an burn um.
2Ki 10.30: You wen do wat stay right da way I see um.
2Ki 10.31: tell, dat Yahweh, da God fo da Israel peopo, wen give um.
2Ki 11.8: Anybody come wea you guys stay line up, kill um.
2Ki 11.9: Da army captain guys do eryting Jehoiada da pries guy tell um fo do.
2Ki 11.15: tell da captain guys dat get all dea army guys dea wit um: “Put Ataliah inside da middo a da army guys, an take her
2Ki 11.18: da peopo inside da land go by da Temple Fo Ba`al, an bus um up.
2Ki 12.4: An get odda kine silva dat peopo bring cuz dey like give um.
2Ki 12.5: to da Temple, da guys in charge a da silva suppose to give um to da pries guys.
2Ki 12.7: He tell um, “Eh!
2Ki 12.7: da guys in charge a da silva give you silva, no take um fo yoaself.
2Ki 12.7: You gotta give um to da guys dat goin fix da Temple!
2Ki 12.9: He put um by da altar, on da right side wen you go inside da Temple
2Ki 12.10: count da money dat get inside da Temple Fo Yahweh, an put um inside bags.
2Ki 12.13: dat da peopo bring inside da Temple Fo Yahweh, dey no use um fo make silva basins, tings fo pio da olive oil lamps,
2Ki 12.15: cuz dey know da Temple luna guys stay solid an can trus um.
2Ki 12.18: places inside da Temple Fo Yahweh an da palace, an he send um to Hazael da Aram king.
2Ki 13.2: Jehoahaz do bad kine stuff, da way Yahweh see um.
2Ki 13.2: He make da Israel peopo do um too, an he no stop do da bad kine stuff.
2Ki 13.5: Den Yahweh give da Israel peopo one guy fo get um outa trouble, so da Aram guys no mo powa ova dem.
2Ki 13.7: Cuz da Aram king wen wipe out all da oddas, an make um jalike da dirt dat fall down wen peopo hemo da junks from
2Ki 13.9: Jehoahaz mahke, an da peopo bury um wit his ancesta guys inside Samaria town.
2Ki 13.11: Jehoash do bad kine stuff, da way Yahweh see um.
2Ki 13.11: peopo do dat kine bad kine stuff, an Jehoash stay do um too.
2Ki 13.13: Wen Jehoash mahke, da peopo bury um wit his ancesta guys, inside Samaria town wit all da odda
2Ki 13.15: Elisha tell um, “Go get one bow an some arrows.
2Ki 13.15: An Jehoash go get um.”
2Ki 13.17: An he open um.
2Ki 13.18: An da king take um.”
2Ki 13.18: Elisha tell him, “Hit da groun wit um.”
2Ki 13.19: come huhu wit da king, an tell, “How come you neva hit um five o six time, aah?”
2Ki 13.23: Even till now Yahweh no like wipe um out o chase um away from wea he stay.
2Ki 13.23: Even till now Yahweh no like wipe um out o chase um away from wea he stay.
2Ki 14.3: Amaziah do wat stay right da way Yahweh see um, but he no do jalike his ancesta David wen do.
2Ki 14.8: He give um dis message, “Come meet me face to face, so we can fight
2Ki 14.14: away importan peopo from Jerusalem an tell he goin kill um if da Judah peopo make war one mo time.
2Ki 14.19: run away Lakish town, cuz some guys make plan fo kill um inside Jerusalem town.
2Ki 14.19: But dey send guys afta him Lakish side, an kill um ova dea.
2Ki 14.22: Azariah, he da one dat wen build Elat town again, an take um back fo Judah afta Amaziah mahke.
2Ki 14.24: Jeroboam Numba Two do bad kine stuff da way Yahweh see um, an no turn away notting from da bad kine tings dat
2Ki 15.10: Shallum attack Zekariah in front da peopo an kill um.
2Ki 15.18: He do bad kine stuff, da way Yahweh see um.
2Ki 15.20: Ery rich guy gotta pay 20 ounce silva fo give um to da Assyria king.
2Ki 15.22: Menahem mahke an dey bury um wit his ancesta guys.
2Ki 15.30: Hoshea guys attack Pekah an kill um, an den Hoshea come da nex Israel king.
2Ki 15.34: Da way Yahweh see um, Jotam do wat stay right, jalike eryting his fadda Uzziah
2Ki 16.6: Aram king throw out da Judah guys from Eilat town and take um back fo Aram.
2Ki 16.8: da Temple Fo Yahweh, an inside his palace too, an send um to da Assyria king so dey no attack him.
2Ki 16.9: Den he go attack Damascus town an take um ova.
2Ki 16.10: one picha a da altar, an eryting bout how Uriah can make um.
2Ki 16.11: He make um jalike eryting King Ahaz tell um from Damascus.
2Ki 16.11: He make um jalike eryting King Ahaz tell um from Damascus.
2Ki 16.11: He pau build um befo King Ahaz come back from ova dea.
2Ki 16.12: come back from Damascus side, he see da altar, an go by um, an go up da steps.
2Ki 16.16: Uriah da pries do eryting jalike King Ahaz wen tell um fo do.
2Ki 17.2: Da way Yahweh see um, he do bad kine stuff, but not real bad kine stuff like da
2Ki 17.4: But dis year, he no pay um no moa.
2Ki 17.9: Da Israel peopo wen do shame kine stuff an try fo hide um, cuz az not okay wit dea God Yahweh.
2Ki 17.10: Dey put up big kine stone fo dem pray to um.
2Ki 17.15: Dey no do wat God tell um dey suppose to do, an dey no keep da deal dat he wen make
2Ki 17.15: Wen God tell um bad kine stuff goin happen, dey no lissen.
2Ki 17.15: Dey copy da odda peopos aroun dem, no matta Yahweh tell um fo no make lidat!
2Ki 17.16: Dey no lissen to all da tings dea God Yahweh wen tell um fo do.
2Ki 17.17: hard head an do real bad kine stuff, da way Yahweh see um, fo make Yahweh come real huhu.
2Ki 17.19: even da Judah ohana neva do da tings dea God Yahweh tell um fo do.
2Ki 17.23: time, he tell all da talka guys dat work fo him, fo tell um dat goin happen.
2Ki 17.27: Den da Assyria king tell um fo do dis: “Go get one a da pries guys dat you wen take
2Ki 17.33: wen do inside dea own land, befo da Assyria king make um move house all ova da Israel country.
2Ki 17.34: wit da rules dat Yahweh wen give da Jacob ohana, an give um da name Israel.
2Ki 17.36: outa da Egypt land, cuz I get plenny powa, an I wen use um dat time.
2Ki 17.37: you do eryting dat I wen write down fo you guys, an do um all da time.
2Ki 18.3: Hezekiah, he do wat stay right, da way Yahweh see um.
2Ki 18.4: (Dey call um Nehushtan.
2Ki 18.7: Eryting Hezekiah do, God make um come good fo him.
2Ki 18.7: Assyria king try fo take ova da country, Hezekiah no let um.
2Ki 18.11: Da Assyria king wen take out da North Israel peopo an move um Assyria side, an make dem live inside Halah, inside Gozan
2Ki 18.12: no do eryting dat Moses, da guy dat work fo Yahweh, tell um dey gotta do.
2Ki 18.12: Dey no lissen wat Yahweh tell, an dey no do um.
2Ki 18.14: Assyria king stay Lakish side, da Judah king Hezekiah send um dis letta: “Da time I wen go agains you, az was wrong.
2Ki 18.14: Den da Assyria king make da Judah king Hezekiah pay um mo den eleven ton silva, an bout one ton gold.
2Ki 18.16: da poses fo da doors inside da Temple Fo Yahweh, an give um to da Assyria king.
2Ki 18.17: da field wea dey put da clotheses inside da watta an step um fo make um come clean.
2Ki 18.17: dey put da clotheses inside da watta an step um fo make um come clean.
2Ki 18.21: dat poke yoa hand an make you sore if you lean on top um!
2Ki 18.23: Cuz if you can chance um, den my boss, da Assyria king, goin give you da 2,000
2Ki 18.25: You tink Yahweh neva tell me fo go afta dis place, an wipe um out?
2Ki 18.25: da one wen tell me fo march agains dis land, an wipe um out.
2Ki 18.26: yoa Aramaic language to us guys, cuz us guys undastand um.
2Ki 18.26: to us Judea guys, wea da peopo on top da wall can hear um.’-”
2Ki 18.27: But da territorial govna guy tell um, “Wen my boss send me ova hea fo tell dis stuff, you guys
2Ki 19.3: one bebe goin born, but da mudda not strong nuff fo born um.
2Ki 19.5: Afta King Hezekiah guys come tell um dat, Isaiah tell um, “Dis wat you guys gotta tell yoa
2Ki 19.6: Afta King Hezekiah guys come tell um dat, Isaiah tell um, “Dis wat you guys gotta tell yoa boss: ‘Yahweh tell: No
2Ki 19.9: He tell um: “Go tell Hezekiah, da Judah king, dis: ‘No let da god dat
2Ki 19.11: Us guys wen wipe um out!”
2Ki 19.14: Hezekiah get da letta from da messenja guys, an read um.
2Ki 19.18: guys wen throw dose peopo's gods inside da fire an burn um up, cuz dey not real kine gods, but ony tings dat peopo
2Ki 19.18: Az why dey can wipe um out.
2Ki 19.25: Now, I stay make um all happen jalike I tell.
2Ki 20.3: Try no foget, dat all da stuff I do, I no hide um from you.
2Ki 20.5: Tell um, I wen hear you pray awready, an see how you stay cry.
2Ki 20.7: Den Isaiah tell da helpa guys, “Go get some figs, cook um an lomi um all togedda.
2Ki 20.7: tell da helpa guys, “Go get some figs, cook um an lomi um all togedda.
2Ki 20.7: Dey do dat, an put um on top Hezekiah boil, an he come good.’-”
2Ki 20.10: So mo betta, make um go back up ten step!
2Ki 20.13: He show um da expensive kine oil, da silva, da gold, da balsamic oil,
2Ki 20.17: guys wen keep dea, till today, da Babylon guys goin rip um off an take um Babylon side.
2Ki 20.17: dea, till today, da Babylon guys goin rip um off an take um Babylon side.
2Ki 21.2: Da way Yahweh see um, Manasseh stay do bad kine stuff.
2Ki 21.2: Dose peopos, dey da ones dat befo time Yahweh wen kick um outa da land in front da Israel peopo, so da Israel peopo
2Ki 21.3: Manasseh go back to da odda gods, an build um up again, all da sacrifice places dat his fadda Hezekiah
2Ki 21.3: da sun an da moon, cuz he make like dey gods, an pray to um.
2Ki 21.7: god Asherah dat he wen tell his guys fo make, an put um inside da Temple Fo Yahweh.
2Ki 21.8: Ony if da Israel peopo take care fo do eryting dat I tell um fo do.
2Ki 21.8: If dey stick wit da rules, I no kick um outa da land I wen give to dea ancesta guys.
2Ki 21.9: But da peopo no lissen, cuz Manasseh wen make um go wrong way.
2Ki 21.11: he make da Judah peopo do bad kine stuff too, cuz he tell um fo pray to idol kine gods he give um.
2Ki 21.11: too, cuz he tell um fo pray to idol kine gods he give um.
2Ki 21.12: peopo, so dat erybody goin bum out wen dey hear bout um.
2Ki 21.13: town, da same way I wen do fo da Samaria town wen I wipe um out.
2Ki 21.13: But I goin wipe da Jerusalem peopo fo make um clean, jalike somebody wipe one dish an put um upside down
2Ki 21.13: fo make um clean, jalike somebody wipe one dish an put um upside down fo dry um.
2Ki 21.13: jalike somebody wipe one dish an put um upside down fo dry um.
2Ki 21.14: I goin turn um ova to da peopo dat stay agains dem.
2Ki 21.16: peopo do plenny bad kine stuff too, da way Yahweh see um.
2Ki 21.21: pray to da same idol kine gods jalike his fadda, fo show um respeck.
2Ki 21.22: da God fo his ancesta guys, an no live how Yahweh tell um fo live.
2Ki 21.23: Da palace guys dat work fo King Amon wen make plan fo kill um.
2Ki 22.3: He tell um: “Go talk to Hilkiah, da main pries guy.
2Ki 22.4: dat da peopo wen bring to da Temple Fo Yahweh, den turn um ova to da temple security guys.
2Ki 22.5: An tell um fo use da silva fo pay da worka guys dat work on da
2Ki 22.7: no need write down wat dey use all da silva us guys give um, cuz dey good workas, an we trus um.
2Ki 22.7: da silva us guys give um, cuz dey good workas, an we trus um.
2Ki 22.8: An he give um to Shafan, an Shafan wen read um.
2Ki 22.8: An he give um to Shafan, an Shafan wen read um.
2Ki 22.9: He tell um: “Yoa leada guys wen turn ova all da silva dat get inside
2Ki 22.9: Fo Yahweh, so da luna guys dat work inside da Temple, use um.
2Ki 22.10: An Shafan read um in front da king.
2Ki 22.13: an Asaiah his worka guy, wat dey gotta do: He tell um: “Go find out from Yahweh, wat stay inside dis book dat
2Ki 22.15: Huldah tell um, “Dis wat da message from Yahweh, da God fo da Israel
2Ki 22.17: dis place, jalike I goin start one fire an nobody can pio um!
2Ki 22.19: dis place an bout da peopo dat live hea -- dat I goin wipe um out, so odda peopo goin talk bout dis place wen dey like
2Ki 23.3: Dey tell, dey goin do wat Yahweh tell um fo do, an dey goin lissen wen God tell um bad kine stuff
2Ki 23.3: wat Yahweh tell um fo do, an dey goin lissen wen God tell um bad kine stuff goin happen, an do wateva Yahweh say dey
2Ki 23.4: He tell um fo take outa da Temple Fo Yahweh all da stuff da peopo wen
2Ki 23.4: He tell um burn da stuff outside Jerusalem town, inside da Kidron
2Ki 23.6: fo da wahine god Asherah outa da Temple Fo Yahweh, an take um by da Kidron Stream outside Jerusalem, an burn um ova dea.
2Ki 23.6: an take um by da Kidron Stream outside Jerusalem, an burn um ova dea.
2Ki 23.6: He smash um fo come jalike powder, an throw da ashes all ova da town
2Ki 23.8: on top da hills from Geba to Beersheba, so nobody can use um.
2Ki 23.8: guys wen go fo burn incense befo time, but Josiah dem make um so nobody can use um no moa.
2Ki 23.8: befo time, but Josiah dem make um so nobody can use um no moa.
2Ki 23.9: But he let um eat bread dat no mo yeast wit dea bruddas da odda pries
2Ki 23.10: dat stay inside da Ben Hinnom Valley, so nobody can use um fo kill dea boy o girl dea, fo make sacrifice wit fire fo
2Ki 23.12: He take all of um outa dea, an smash um in small kine pieces, an throw all
2Ki 23.12: He take all of um outa dea, an smash um in small kine pieces, an throw all da stuff inside da
2Ki 23.13: An da king make um so nobody can use da sacrifice places on top da hills
2Ki 23.15: an da sacrifice place, an burn da sacrifice place an pound um until come ashes.
2Ki 23.16: he tell his guys fo go take da bones outa dem, an burn um on top da altar fo make da altar come so no can use fo
2Ki 23.17: Da Bethel guys tell um, “Az da place wea dey bury da guy dat stay tight wit God,
2Ki 23.18: Leave um go!”
2Ki 23.19: aroun Samaria, an dey know Yahweh no like dat, an make um mad, Josiah get rid a dem an make um so no can use da
2Ki 23.19: no like dat, an make um mad, Josiah get rid a dem an make um so no can use da place fo make sacrifice no moa.
2Ki 23.20: Den he burn peopo bones on top da altars fo make um come so no can use um.
2Ki 23.20: peopo bones on top da altars fo make um come so no can use um.
2Ki 23.21: Time fo yoa God Yahweh, jalike Moses wen write bout um inside dis Book dat tell bout da Deal Wit God.
2Ki 23.35: But da ony way he can pay wat da Pharaoh tell um, he figga how much da land worth.
2Ki 23.37: Jehoiakim do bad kine stuff, da way Yahweh see um, jalike eryting his ancesta guys wen do.
2Ki 24.3: happen to da Judah peopo, jalike Yahweh wen tell, fo kick um out so dey no can show face in front him no moa.
2Ki 24.9: Da way Yahweh see um, Coniah do bad kine stuff, jalike all da kine stuff his
2Ki 24.11: army guys block up all aroun da town, an dey ready fo take um ova, Nebukadnezzar come dea too.
2Ki 24.14: make all da Jerusalem peopo come his prisona guys, an take um Babylon side, ten thousan peopo.
2Ki 24.15: Nebukadnezzar make Coniah one prisona an take um Babylon side.
2Ki 24.15: guys, an all da real importan guys inside Judah, an take um all da way Babylon side.
2Ki 24.16: Dey his prisonas, an he take um Babylon side.
2Ki 24.19: Da way Yahweh see um,do all kine bad stuff too, jalike eryting Jehoiakim wen
2Ki 25.5: Dey catch um up wea da valley come flat nea Jericho town.
2Ki 25.6: Dey take um up country Riblah side by da Babylon king.
2Ki 25.11: da king's bodyguard, an he make all dem prisonas an take um Babylon side.
2Ki 25.12: But some a da peopo dat no mo notting, Nebuzaradan let um stay dea so dey can take care da grape farms an work
2Ki 25.16: da Temple Fo Yahweh, all dat stuff was mo heavy fo weigh um.
2Ki 25.17: an get square net design all ova wit bronze pomegram aroun um.
2Ki 25.17: Da odda pos stay jalike um, wit da net an da pomegram on top too.
2Ki 25.24: He tell um, “No scared da Babylon leada guys!
2Ki 25.25: Dey attack Gedaliah an kill um.”
Ezr 1.1: king fo da Persia peopo, he wen write one letta an send um to all da places wea he da king.
Ezr 1.4: Give um silva an gold, an animals, an stuff fo eat fo da trip.
Ezr 1.4: An give um extra money too, fo God's temple dat dey goin build
Ezr 1.6: All da peopo dat live aroun dem, help um plenny too.
Ezr 1.8: fo go count all da tings from da Jerusalem temple an give um to Sheshbazza (az Zerubbabel), one guy from da Judah king
Ezr 1.11: dese tings to Sheshbazza so dat da Israel peopo can take um back Jerusalem side wen dey leave Babylon.
Ezr 2.62: dey no can find dea ohana name, so da leada guys no let um do pries kine work.)
Ezr 2.63: Da govna guy, he no even let um eat da food from da sacrifices dat suppose to be fo da
Ezr 2.63: He tell um, gotta wait till get one pries dat get da right fo use da
Ezr 2.66: Dey take wit um 736 horse, 245 mule, 435 camel, an 6,720 donkey.
Ezr 2.68: odda temple stay befo time, befo da Babylon army guys bus um up.
Ezr 3.2: jalike Moses, God's guy from long time ago, wen give um da Rules fo do.
Ezr 3.3: Dey make um ery day, morning time an evening time.
Ezr 3.5: da odda spesho religious times dat Yahweh befo time tell um dey suppose to make.
Ezr 3.7: buy plenny cedar tree from da Tyre an Sidon peopo, an pay um wit food, wine, an olive oil.
Ezr 3.7: Da guys dat cut da tree bring um down from da Lebanon mountain an float um nea da shore
Ezr 3.7: da tree bring um down from da Lebanon mountain an float um nea da shore inside da Mediterranean Sea, all da way to
Ezr 3.7: Sea, all da way to Joppa town, cuz King Cyrus awready tell um dey can do dat.
Ezr 3.11: Dey tell good tings bout Yahweh, an tell um “Mahalo plenny!
Ezr 4.3: Jeshua, an da odda leada guys fo da Israel peopo tell um, “Dis job fo build da temple, az fo us guys, not fo you
Ezr 4.4: aroun dea make da Judah peopo lose fight, an try fo make um real scared so dey no go work.
Ezr 4.5: mess up da work da Judah peopo get plan fo do, an dey make um stop da work.”
Ezr 4.7: Wen da letta get to Persia, da peopo dea wen make um in da Persia language so da big king ova dea can read um.
Ezr 4.7: um in da Persia language so da big king ova dea can read um.
Ezr 4.10: Ashurbanipal wen take outa dea land befo time, an make um go live Samaria side, an all ova da Wes Eufrates Side.
Ezr 4.12: Dey no like do wat da king tell um, cuz dey real bad peopo.
Ezr 4.15: make trouble agains all da diffren countries dat wen take um ova, an agains dea king guys.
Ezr 4.18: “Da letta you guys wen send me, peopo hea wen make um so dey can read um to me, my language.
Ezr 4.18: guys wen send me, peopo hea wen make um so dey can read um to me, my language.
Ezr 4.21: Wen bumbye I tell um fo build, den dey can!
Ezr 4.22: Tell um dey gotta stop.
Ezr 4.22: No good us guys let um take ova an jam up eryting fo me, da King!
Ezr 5.4: Da govna guys tell Zerubbabel guys dey gotta give um da names fo all da peopo dat stay work fo build da Temple.
Ezr 5.5: guys like tell da Jews dey no can build, but dey neva tell um yet, cuz firs, dey gotta make report fo King Darius Persia
Ezr 5.6: Dey send um to King Darius: “Dis letta fo King Darius.
Ezr 5.9: So we talk to dem, and aks um, ‘Who wen tell you guys can build dis Temple again dat was
Ezr 5.11: Long time ago, one big king fo da Israel peopo wen build um.
Ezr 5.14: He wen bring um inside da Babylon temple.
Ezr 5.14: take all dat stuff outa da temple Babylon side, an turn um ova to one guy name Sheshbazza.
Ezr 5.15: Cyrus wen tell Sheshbazza, “Go take all dis stuffs, an put um inside da Temple Jerusalem side.
Ezr 5.17: Tell um fo find out if az right, dat King Cyrus wen make one
Ezr 6.2: Dey find um Medea side, inside da town wit da strong walls dat dey
Ezr 6.3: Make um 45 feet wide, 90 feet long, an 30 feet high.
Ezr 6.5: dem outa da Temple dat wen stay Jerusalem side, an bring um Babylon side.
Ezr 6.5: So, take all dat stuff back to Jerusalem an put um inside da Temple Jerusalem side, jalike dey wen stay befo
Ezr 6.9: Wateva da pries guys need Jerusalem side, give um -- young boy kine cows, boy an girl kine sheeps fo make
Ezr 6.11: “Anybody go change dis an no do how I tell um, you guys gotta pull one beam outa dat guy's house, make
Ezr 6.11: you guys gotta pull one beam outa dat guy's house, make um sharp one side, den poke um thru da guy's body fo kill um.
Ezr 6.11: outa dat guy's house, make um sharp one side, den poke um thru da guy's body fo kill um.
Ezr 6.11: um sharp one side, den poke um thru da guy's body fo kill um.
Ezr 6.11: Bus up da guy house an make um one rubbish pile.
Ezr 6.12: So do um, and no wase time!
Ezr 6.13: an dea helpa guys wen go do eryting King Darius tell um fo do, right den an dea.
Ezr 6.14: build da Temple, jalike da God fo da Israel peopo wen tell um fo do, an jalike da Kings fo da Persia peopo, Cyrus,
Ezr 6.14: fo da Persia peopo, Cyrus, Darius, an Artaxerxes wen tell um fo do.
Ezr 6.18: Dey do um jalike da Rules say, eryting dat Moses wen write down fo
Ezr 6.22: Yahweh make um feel good inside, cuz he wen make King Darius come nice an
Ezr 6.22: Az why King Darius help um fo build da House Fo Da God Fo Da Israel Peopo, one mo
Ezr 7.6: An Ezra know how fo teach um.
Ezr 7.6: God dat Ezra pray to, like do good tings fo Ezra, an help um plenny.
Ezr 7.9: God dat Ezra pray to, like do good tings fo Ezra an help um plenny.
Ezr 7.12: I write um fo Ezra da pries guy, da one dat teach da Rules from da
Ezr 7.18: like fo you an yoa guys do wit da extra money, an go do um.
Ezr 7.23: Inside Da Sky say do fo his Temple, make shua you guys do um.
Ezr 7.26: make cuz I da King, go punish dem right den an dea -- kill um, o throw um outa yoa land, o take da tings dey own, o put
Ezr 7.26: King, go punish dem right den an dea -- kill um, o throw um outa yoa land, o take da tings dey own, o put um inside
Ezr 7.26: o throw um outa yoa land, o take da tings dey own, o put um inside jail.
Ezr 7.27: help fix da Temple Fo Yahweh, Jerusalem side, an make um real nice!
Ezr 8.28: All dis silva an gold kine stuff, da peopo wen take um to Yahweh, cuz dey like.
Ezr 8.33: Jeshua's boy an Noadaiah Binnui's boy, dey wen check um too.
Ezr 8.35: Ery one a da sacrifice, dey burn um all up.
Ezr 9.2: ohanas, dey da main ones dat stay go agains wat God trus um fo do!
Ezr 9.4: come back from Babylon, no stay lissen an do wat God trus um fo do.
Ezr 10.8: leadas goin take away dea land an eryting dey own, an cut um off from da peopo dat come back from Babylon.
Ezr 10.14: Dass how we goin do um, till oua God no stay huhu wit all us guys no moa.
Ezr 10.23: wen do da same ting: Jozabad, Shimei, Kelaiah (dey call um Kelita), Petahaiah, Judah, an Eliezer.
Neh 1.3: king wen take away oua peopo from dea land an bring um ova hea, Babylon side.
Neh 1.5: get love an aloha fo you, da ones dat stay do wat you tell um fo do.
Neh 1.7: Moses yoa Rules an all da tings we gotta do, but we no do um.
Neh 1.8: You tell um: ‘If da way you guys ack, show I no can trus you, den I
Neh 2.5: But ony if you tink az good, an if you tink I okay fo do um.
Neh 2.6: I tell um wat time I goin come back.”
Neh 2.9: dat stay on da wes side a da Eufrates Riva, an I give um da lettas from da King.”
Neh 2.18: I tell um too, wat da King wen tell me.”
Neh 2.18: Dey tell, “We gotta do um, den!
Neh 2.20: Right dea I tell um, “Da God Dat Stay Inside Da Sky, he goin make eryting come
Neh 3.13: Da Valley Gate, Hanun an da peopo dat live Zanoah, dey fix um.
Neh 3.14: da one in charge a da Bet-Hakkerem Districk, dat fix um.
Neh 3.14: Him an his guys fix um one mo time an put up da big doors, da big kine bolt fo
Neh 3.15: boy, dat stay in charge a da Mizpah Districk, wen fix um.
Neh 3.15: Him an his guys fix um one mo time an put roof on top.
Neh 4.2: dey can find da big stones inside da dirt piles an make um so dey come good again?
Neh 4.3: Wat dey stay build, if one wild dog climb on top um, da whole stone wall goin fall down!
Neh 4.4: Da shame dey like us guys feel, Make um so dey da ones dat shame!
Neh 4.4: Make odda peopo take ova dem An make um prisonas dat gotta go live anodda land!
Neh 4.11: Den we kill um an make da work stop.”
Neh 4.14: I tell um, “No scared dose Sanballat peopo!
Neh 5.3: We give um oua land fo plant, oua grape farm, an oua house, an dey
Neh 5.3: An if we no can pay um back, den we lose eryting.
Neh 5.4: fo da Babylon King, an we lose eryting if we no can pay um back.
Neh 5.5: But us guys, we gotta sell oua own boys an girls fo make um come slaves, an some a da girls, dey slaves awready.
Neh 5.7: You charge mo fo loan um money, an den wen dey no can pay, you charge um some moa!
Neh 5.7: mo fo loan um money, an den wen dey no can pay, you charge um some moa!
Neh 5.8: Wen erybody come togedda, I tell um, “Us guys, we stay buy back oua Jewish brudda guys dat
Neh 5.8: dat befo time peopo wen sell to da odda peopos fo make um slaves.”
Neh 5.10: But we gotta stop charging um plenny too.
Neh 5.11: Right now, give um back dea lands fo plant, dea grape farms, dea olive trees,
Neh 5.11: Give um back how much mo you wen charge fo lend um money an wheat
Neh 5.11: Give um back how much mo you wen charge fo lend um money an wheat an wine an olive oil.
Neh 5.12: Dey tell, “We goin give um back eryting.
Neh 5.12: We goin do um how you say.
Neh 5.13: We gotta do um!”
Neh 5.15: But da guys dat was govna befo me, dey wen make um hard fo da peopo.
Neh 5.15: Dey wen make um bring food an wine, an ery guy gotta pay 40 silva kine
Neh 5.17: come hea from odda countries aroun us guys dat I wen feed um too.
Neh 5.18: dey pick spesho fo us guys, an some chickens, an dey cook um fo me.
Neh 6.3: I wen send some guys by dem fo tell um, “I get big job fo do ova hea.”
Neh 6.4: Four times, dey wen send peopo fo tell me come, an I tell um same ting.
Neh 6.5: He stay carry one letta in his hand fo show um to erybody so dey can see, befo he come by me.
Neh 6.11: But I tell um, “You tink I dat kine guy, dat goin run away?
Neh 7.3: Ony open um wen da sun come hot.
Neh 7.4: I tell um fo do dat, cuz da town big an get plenny room, but ony get
Neh 7.64: fo dea name inside da ohana books, but dey no can find um.
Neh 7.65: I was da govna guy, so I tell um dat dey no can eat da food dass spesho fo God yet, dey
Neh 8.7: Da peopo stay standing dea, an da Levi guys help um undastan wat da Rules mean.
Neh 8.18: an make one mo spesho religious day, jalike God wen tell um.
Neh 9.7: “You Yahweh, Da God dat wen pick Abram An bring um outa Ur town Babylon side.
Neh 9.7: Den you give um da name Abraham.
Neh 9.12: time, had fire dat go from da groun to da sky, Fo give um light fo see dea way, wea dey stay going.
Neh 9.13: You tell um da right tings fo do, An teach um da Rules dat dey can
Neh 9.13: You tell um da right tings fo do, An teach um da Rules dat dey can trus.
Neh 9.13: An da good tings you tell um dey gotta do.
Neh 9.14: You let um know dat da Res Day, stay spesho fo you.
Neh 9.14: You tell um wat dey gotta do an how dey gotta do um.
Neh 9.14: You tell um wat dey gotta do an how dey gotta do um.
Neh 9.14: You wen make Moses teach um yoa Rules, Cuz dat time, he da guy dat work fo you.
Neh 9.15: Wen dey hungry, you give um bread outa da sky.
Neh 9.15: You tell um fo come hea take ova dis land, Cuz you wen make one strong
Neh 9.15: Cuz you wen make one strong promise befo time fo give um da land.
Neh 9.16: Dey come hard head, an no lissen Wat God tell um fo do.
Neh 9.19: Da cloud dat go from da groun to da sky fo show um wea fo go Neva go way from dem.’
Neh 9.19: Nite time, da fire dat go from da groun to da sky Give um light fo see da way dey going.
Neh 9.20: You give um watta wen dey thirsty.
Neh 9.22: “You give um land Dat had dea own king an peopo befo time.
Neh 9.23: da same land Dat you wen tell dea ancesta guys fo go take um ova.
Neh 9.26: Yoa talka guys dat wen talk to dem serious kine Fo help um turn aroun An go come tight wit you again.
Neh 9.27: dat stay agains oua Israel ohanas Bus up oua peopo an make um suffa.
Neh 9.27: fo dem, You wen give some leada guys to oua peopo, Fo get um outa da hard times dey stay in Cuz a da ones dat stay
Neh 9.28: You hear dem from inside da sky, An plenny times you get um outa trouble Cuz you get plenny pity fo dem.
Neh 9.29: Dey no like lissen to da tings You teach um dey gotta do, An dey no lissen Wat you tell cuz you da
Neh 9.29: Dey go do bad kine stuff, Jalike you tell um no do.
Neh 9.29: Cuz wen peopo do wat you tell um, Dey goin live fo real kine.
Neh 9.31: But cuz you get plenny pity fo yoa peopo, You neva wipe um out, An you neva leave dem an go way from dem.
Neh 9.32: An us guys know dat da way you see um, All da bad kine stuff we do, not small kine, But real
Neh 9.34: Dey no lissen to da tings you tell um fo do.
Neh 9.34: An dey no lissen wen you wen tell um Fo watch out, no do um.
Neh 9.34: An dey no lissen wen you wen tell um Fo watch out, no do um.
Neh 9.38: We stay write um all down on top one paypa, an da ali`i guys an da Levi
Neh 9.38: guys an da Levi ohana guys an da pries guys, dey goin sign um.
Neh 9.38: Den we roll um up an close um wit govmen seal.
Neh 9.38: Den we roll um up an close um wit govmen seal.
Neh 10.29: Cuz God wen give his worka guy Moses his Rules fo give um to us guys, so we can do eryting dat oua boss Yahweh tell
Neh 10.31: bring stuff fo sell, wheat o watevas, us guys no goin buy um from dem, no matta da Res Day o da odda days dat stay
Neh 10.33: wen da Israel peopo do someting bad an dey donno dey doing um, but gotta make um right, an fo pay fo all da work us guys
Neh 10.33: do someting bad an dey donno dey doing um, but gotta make um right, an fo pay fo all da work us guys gotta do fo da
Neh 10.36: an sheep and goat, to da Temple Wea Oua God Stay, an give um to da pries guys dat stay work dea inside da Temple Fo Oua
Neh 10.37: We goin bring um by da pries guys, an put um inside da store rooms inside
Neh 10.37: We goin bring um by da pries guys, an put um inside da store rooms inside da Temple fo oua God.
Neh 10.38: bring ten percen a all dat to da Temple fo oua God, an put um inside da store rooms ova dea.
Neh 10.39: Dey goin bring um ova dea an put um inside da store rooms wea dey keep da
Neh 10.39: Dey goin bring um ova dea an put um inside da store rooms wea dey keep da bowls an tings fo da
Neh 12.23: Da peopo wen write um all inside da main Book Fo Da Name A All Da Peopo, till da
Neh 12.24: jalike David wen tell um fo do, da guy dat stay tight wit God.
Neh 12.45: dea job jalike King David an his boy King Solomon wen tell um fo do befo time.
Neh 13.2: an Moab peopo neva go out fo meet da Israel peopo an tell um aloha an give um bread an watta.
Neh 13.2: go out fo meet da Israel peopo an tell um aloha an give um bread an watta.
Neh 13.2: But oua God wen take da bad ting Balaam like do an make um come good.
Neh 13.5: He tell um fo give stuff to da pries guys too.
Neh 13.12: Dey put um all inside da storage places inside da Temple.
Neh 13.13: Fo dese guys I give um Hanan fo helpa, Zakkur's boy an Mattaniah's grankid.
Neh 13.15: feets fo make wine, an bringing plenny wheat an putting um on top da donkeys.
Neh 13.15: I see um bringing wine, grape, fig, an all kine heavy stuff inside
Neh 13.15: Right den an dea, I tell um “No sell food on da Res Day!
Neh 13.19: Res Day, da time wen start fo come dark litto bit, I tell um fo shut da Jerusalem town gates.
Neh 13.19: I tell um, “You betta not open da gates till da Res Day pau.”
Neh 13.25: I tell um off.
Neh 13.25: I bus um up.”
Neh 13.28: I wen throw out da boy an no let um come wea I stay.”
Est 1.4: Fo six month he show um all da big awesome rich stuff he own cuz he da king fo all
Est 1.6: linen cloth, an get white an purple linen rope fo tie um to silva rings on top marble stone poses.
Est 1.8: da wine, fo give erybody wateva dey like, an no stop um fo drink um dea own way how dey like.
Est 1.8: fo give erybody wateva dey like, an no stop um fo drink um dea own way how dey like.
Est 1.16: She do um agains da ali`i guys too, an agains da peopo inside all da
Est 1.19: like, you go send out dis rule, an tell yoa peopo fo write um inside da rules fo Persia an Media.
Est 2.3: fo help find all dose good looking young wahines an bring um inside da place wea da king's wifes stay, inside da strong
Est 2.22: Den Esther tell da king bout um, an dat Mordecai da guy wen find um out.
Est 2.22: tell da king bout um, an dat Mordecai da guy wen find um out.
Est 3.4: Az why dey tell Haman bout um, an if he still yet goin let Mordecai make lidat.”
Est 3.8: from all da odda peopos, an dey no do wat yoa rules tell um fo do.
Est 3.10: king take off his ring dat he use fo stamp papers, an give um to Haman, Hammedata's boy, from Agag side, da guy dat hate
Est 3.12: Dey make um fo ery peopo in dea own language.
Est 3.12: Den, fo show dat King Xerxes da one wen tell um fo write wat Haman say, den dey stamp ery paypa wit da
Est 3.13: Da tings dey wen write, dey give um to da messenja guys, an dey run um to all da king's
Est 3.13: dey wen write, dey give um to da messenja guys, an dey run um to all da king's districks.
Est 3.13: da young an da ol guys, da kids an da wahines, dey tell um fo kill um all on March 7.
Est 3.13: an da ol guys, da kids an da wahines, dey tell um fo kill um all on March 7.
Est 3.14: dey suppose to make one copy a wat da rule say, an make um da rule fo ery districk.
Est 3.14: Dey gotta make shua ery peopo hear um, so dey goin be ready fo kill all da Jews dat day.
Est 4.1: on burmbag clotheses an throw ashes up in da air an let um come down on top his head fo show he stay sore inside.
Est 4.3: burmbag clotheses, an throw ashes up inside da air an let um come down on top dea head cuz dey stay plenny sore inside.
Est 4.4: so he no need wear burmbag clotheses, but he no like use um.
Est 4.8: she gotta go by da king fo her peopo, fo beg him fo give um chance!
Est 5.3: Even if you aks fo half a eryting I get, I goin give um to you.
Est 5.6: I goin give um to you, even half da stuff I get.
Est 5.6: I goin do um fo you!
Est 5.14: da morning, aks da king fo tell his guys hang Mordecai on um.
Est 6.1: He like fo somebody read um fo him.
Est 6.2: king, an Mordecai tell da king's helpa guys, an dey write um inside da book.
Est 6.4: fo hang Mordecai on top da pos Haman wen set up, fo hang um.”
Est 6.12: He put one cloth ova his head fo cover um, cuz he stay sore inside.
Est 7.2: I goin give um to you.
Est 7.2: I give um to you, even half a eryting I get.
Est 7.9: He wen make um fo hang Mordecai on top, da guy dat wen tell bout da two
Est 7.9: Da king say, “Hang Haman on top um!
Est 7.10: on top da pos dat he wen make fo hang Mordecai on top um.”
Est 8.2: stamp his papers, dat he wen take back from Haman, an give um to Mordecai.
Est 8.5: say az good, an he like me, an tink az right an good fo do um, I like da king write one nodda rule fo wipe out da odda
Est 8.8: wateva you tink stay good fo dem, an use my name an stamp um wit my ring, cuz no mo nobody can change wat I da king
Est 8.9: Dey write eryting Mordecai wen tell um fo say to da Jews, an da leadas, govna guys, an ali`i fo
Est 8.10: Mordecai wen write um jus like King Xerxes wen write um himself, an stamp um wit
Est 8.10: Mordecai wen write um jus like King Xerxes wen write um himself, an stamp um wit da king's ring, an send da tings
Est 8.10: um jus like King Xerxes wen write um himself, an stamp um wit da king's ring, an send da tings dey write by messenja
Est 8.13: Dey send one copy a dis rule to ery districk, an tell um to ery peopo, so da Jews can stay get ready dat day, fo
Est 8.14: guys on top da king's horses go real fas, cuz da king tell um fo go fas.
Est 9.12: Wateva you aks, I give um to you!
Est 9.24: da “Pur,” dat mean he pull straw fo pick da day fo kill um an wipe um all out.
Est 9.24: dat mean he pull straw fo pick da day fo kill um an wipe um all out.
Est 9.28: Dey gotta rememba fo no pau do um eva, dem an dea kids an grankids.
Isa 1.2: wen take care da Israel peopo Jalike dey my kids, an help um grow up.
Isa 1.3: Da cows know who own um, An da donkeys know wea dea owna give um food.
Isa 1.3: cows know who own um, An da donkeys know wea dea owna give um food.
Isa 1.4: Stay do plenny bad kine stuff, Dey need punish fo teach um, Dem an dea bruddas, dey no do right kine stuff, Dey da
Isa 1.6: clean out da pus, Nobody go put olive oil on top fo make um come soft, An nobody put bandage on top um.
Isa 1.6: on top fo make um come soft, An nobody put bandage on top um.
Isa 1.7: odda peopo take away All yoa food from yoa fields an eat um.
Isa 1.7: An peopo from odda places wen take um ova.
Isa 1.14: I no goin take um no moa.
Isa 1.16: Stop doing wass wrong, An no do um no moa!
Isa 1.21: dey stay stick wit me, An wen dey judge peopo, dey do um da right way.
Isa 1.31: All da stuff dey wen make, An da guys dat make um, Goin burn up same time, An no mo nobody can pio da fire.
Isa 2.3: He goin teach us guys wat he like us fo do, An we goin do um.
Isa 2.4: Den dey goin take dea swords, An make um come plows.
Isa 2.4: Dey goin take dea spears, An make um come knife fo prune da plants.
Isa 2.6: even go call da spirit from da mahke peopo Fo come tell um wat goin happen bumbye, Jalike da Filisha peopo stay do.
Isa 2.15: An da strong walls nobody can bus up, Yahweh can bus um up.
Isa 2.16: boats dat go Spain, Da nice looking boats, Yahweh can sink um.
Isa 2.18: Da idol kine gods, God goin broke um down.
Isa 2.20: peopo wen make from da silva an gold Fo go down and show um respeck, Dey goin throw um all away To da bats an da rats.
Isa 2.20: an gold Fo go down and show um respeck, Dey goin throw um all away To da bats an da rats.
Isa 3.4: He goin take young kine boys an make um dea leadas.
Isa 3.5: guys dat erybody get respeck fo, Da no good guys goin bus um up.
Isa 3.9: Dey no try hide um.
Isa 3.14: da peopo dat no mo notting, All dat stuff you guys take um Inside yoa houses.
Isa 3.18: Boss goin grab All da fancy kine stuff dey get And throw um away, All da jangly kine jewel on top dea feets an ankles
Isa 4.1: Dey goin tell um, “Ony marry us So us can get yoa name, So peopo no talk
Isa 4.5: dat stay come togedda dea Fo show him respeck wen he tell um fo come by him.
Isa 5.2: build one tower in da middo Wea his worka guys can watch um.
Isa 5.5: I goin take away da hedge from aroun um, So da cows come inside an eat um, wat stay dea.
Isa 5.5: away da hedge from aroun um, So da cows come inside an eat um, wat stay dea.
Isa 5.5: I goin broke down da wall aroun um So odda guys can go inside an bus um up.
Isa 5.5: down da wall aroun um So odda guys can go inside an bus um up.
Isa 5.6: I goin make um jalike da boonies wea no mo notting.
Isa 5.6: Nobody goin trim um, o hoe da weeds.
Isa 5.6: I goin tell da clouds Fo no let um rain on top um.
Isa 5.6: I goin tell da clouds Fo no let um rain on top um.
Isa 5.9: Yahweh, Da God Ova All Da Armies, He talk so I can hear um: “Fo shua, goin get plenny big house ova dea, But goin be
Isa 5.9: ova dea, But goin be kinda scary, Cuz no mo nobody inside um.
Isa 5.19: We like see dat happen quick, Den us guys goin know bout um.
Isa 5.23: do wrong kine stuff, Dey give da judge money Fo make um look jalike dey stay do eryting right.
Isa 5.24: take da Rules Dat Yahweh, Da God Ova All Da Armies, teach um, An dey ack like wateva Yahweh tell dem, Stay no good!
Isa 5.25: lidat, He still yet stay huhu An he stay ready fo wack um one mo time.
Isa 5.26: So dat all da peopo inside da lands dat stay far can see um.
Isa 5.29: Jalike da lion make noise wen he grab one animal An carry um away An no mo nobody can bring dem back.
Isa 6.6: He wen take um from da altar wit tongs.”
Isa 6.13: tree an da oak tree still ony get stump Wen somebody cut um down, Da peopo dat still stay dea, Goin come jalike one
Isa 7.2: how da trees shake inside one fores wen da wind blow um.”
Isa 7.3: go da field wea dey put da cloth inside da watta an step um fo come clean.
Isa 7.9: guys no stay shua bout dis, Az cuz you no stay solid bout um.
Isa 8.1: Da Boss tell me, “Go get someting big fo write on top um.
Isa 8.1: (Dat mean, ‘Rip um off an run away quick!
Isa 8.2: wat dey tell bout wat you wen write an wat time you write um.’
Isa 8.4: Dey goin bring um to da king fo Assyria.
Isa 8.6: No matta I do good tings fo dem, Jalike I give um da watta Dat run slow inside da Siloam watta place.”
Isa 8.7: Dey goin wack um Jalike wen da big watta come down strong Inside da
Isa 8.10: an make plan, But dat neva goin happen, cuz you no can do um.
Isa 8.16: An den turn um ova to da guys I stay teach, Fo keep inside dea hearts
Isa 8.16: teach, Fo keep inside dea hearts foeva, Jalike you tie um up an put wax seal on top.”
Isa 8.22: presha an no can see notting, jalike somebody goin throw um all outside, inside da dark.
Isa 9.5: wear wen dey fight, An ery clotheses dat blood all ova um, Dey goin throw all dat kine stuff on top da fire Fo burn
Isa 9.5: Dey goin throw all dat kine stuff on top da fire Fo burn um.
Isa 9.6: Da One dat teach us awesome stuff an how we gotta do um.
Isa 9.10: “Da bricks all fall down, But neva mind, we goin build um up again wit cut stone block.
Isa 9.11: tell da peopo dat like bus up da Israel peopo Fo go geev um.”
Isa 9.12: da west side, Dey go agains da Israel peopo An dey win um.
Isa 9.12: wit da Israel peopo still yet, An he stay ready fo bus um up.
Isa 9.13: fo da bad stuff dey do An come back to da One dat stay bus um up, An still yet dey no like even find out Wat Yahweh, Da
Isa 9.16: Az how come, da ones who stay lead dis peopo, Dey make um go da wrong way, An az how come, da peopo dat lissen to
Isa 9.17: wit da Israel peopo still yet, An he stay ready fo bus um up.
Isa 9.21: wit da Israel peopo still yet, An he stay ready fo bus um up.
Isa 10.4: wit da Israel peopo still yet, An he stay ready fo bus um up.
Isa 10.6: peopo Fo come take da Israel peopo's rich stuff An take um all away.
Isa 10.6: Jalike dey goin walk top da Israel peopo An push um down jalike dey mud on top da streets.
Isa 10.14: I grab um, jalike somebody take eggs from one nest!
Isa 10.15: You tink da ax mo betta den da guy dat swing um?
Isa 10.15: Da saw mo betta den da guy dat use um?’-”
Isa 10.15: You tink da club goin lift da guy dat carry um?
Isa 10.15: Da walking stick goin lift somebody dat using um?
Isa 10.19: Not too much, even one young boy can count um.
Isa 10.20: no goin trus da Assyria king no moa, Da one dat wen wack um.
Isa 10.22: all da oddas goin wipe out, Jalike wen da big watta carry um away, Cuz az da right ting fo him do.
Isa 11.8: small kids goin put dea hand inside da hole fo try catch um, But da snake no goin like kill nobody.
Isa 11.14: an da Moab peopo An da Ammon peopo gotta do wat dey tell um.
Isa 11.15: Eufrates Riva An bring one real hot strong wind, Fo make um come seven small stream, So peopo can go walk on top da
Isa 12.3: guys stay good inside Wen you like drink watta, An you get um outa one puka.
Isa 13.14: deer, An jalike wen da sheep get no mo nobody dat keep um togedda, Erybody goin go back to dea own peopo.
Isa 13.17: You give um silva kine stuff, dey no care fo dat.
Isa 13.17: You give um gold, dat no make dem stay good inside.
Isa 14.2: Da peopos from Babylon goin take da Israel peopo An bring um back inside dea own place.
Isa 14.18: let da body stay inside da palace An dey go dea fo show um respeck.
Isa 14.19: cut off one branch dat make da tree come sick An throw um outside.”
Isa 14.23: I goin wipe out Babylon town, Jalike I sweep um wit one broom.
Isa 14.24: Ova All Da Armies, Awready make dis promise: “I wen plan um lidis, dass how goin be.
Isa 14.30: peopo, Yoa mos importan guys goin mahke, Cuz I no let um get notting fo eat.
Isa 14.32: guys from dat army aks you If you guys goin give up, Tell um, “No way!
Isa 14.32: need help, Dey can go inside Jerusalem An nobody goin hurt um dea.
Isa 15.9: peopo dat stay dea on top da land too, Da lion goin chase um an get um.
Isa 15.9: stay dea on top da land too, Da lion goin chase um an get um.
Isa 16.1: Take um to Zion Hill, Jerusalem side.
Isa 16.10: I make um so no mo party ova dea.
Isa 17.11: No matta you put fence Da same day you plant um, An da nex morning you make da seed start fo grow, You
Isa 17.12: wen da watta coming down from da mountain An no can stop um.
Isa 17.13: But God tell um, “No do dat!
Isa 18.3: Wen I put up my war flag on top da mountains, You goin see um.
Isa 18.3: An wen da horn make noise, You goin hear um.
Isa 18.5: no mo grape Jalike he use da pruning shear, Den he throw um away, Eh, I talking bout Assyria, you know!”
Isa 18.6: goin mahke an dea bodies stay dea, Jalike God wen prune um.’
Isa 18.6: An all thru da winta time, da wild animals goin eat um.
Isa 19.11: tell da Pharaoh guy, dea king, Wat fo do, But dey ony tell um stupid kine stuff fo do.
Isa 19.16: Yahweh, Da God Ova All Da Armies, put up his hand an shake um cuz he goin wack um.
Isa 19.16: Da Armies, put up his hand an shake um cuz he goin wack um.
Isa 19.22: goin make da Egypt peopo come real sick, den he goin make um come good.
Isa 19.22: dey goin come back to Yahweh, an wen dey aks him fo help um, he goin make um come good.
Isa 19.22: to Yahweh, an wen dey aks him fo help um, he goin make um come good.
Isa 20.2: I take um off an go naked an barefeet.”
Isa 21.2: “Jalike da guy dat like set up his bruddas, He goin do um.
Isa 21.2: Da guy dat like bus up eryting, He goin bus um up.”
Isa 21.7: If he see war wagons An plenny horse wit um, Guys riding on top donkeys, An on top camels, Den he
Isa 21.9: one guy inside one war wagon coming, Wit two horse pulling um.
Isa 21.12: Da watcha guy tell um, “Morning stay coming, An den da nite come.
Isa 21.15: Dey wen run away From da guys dat stay chase um wit swords, An from da guys wit bow an arrow dat stay
Isa 21.15: An from da guys wit bow an arrow dat stay ready fo shoot um, From all da bad kine stuff you get wen get war.
Isa 22.3: Dey jus grab um an tie um up.
Isa 22.3: Dey jus grab um an tie um up.
Isa 22.10: You count da houses inside Jerusalem, Den you broke um down fo get wood an stone Fo make da wall mo strong.
Isa 22.11: Da One dat wen make all dis happen, Cuz he wen plan um from long time ago.
Isa 22.15: Tell um strait: ‘Wassa matta you?
Isa 22.22: Wen Eliakim open someting, No mo nobody can shut um.
Isa 22.22: Wen he shut someting, No mo nobody can open um.
Isa 22.25: Somebody goin chop um off, Den da whole load goin fall down An eryting dat hang
Isa 22.25: da whole load goin fall down An eryting dat hang on top um goin wipe out.”
Isa 23.2: You Sidon guys dat buy stuff an sell um, Was da Tyre peopo Dat go an come on top da boats Dat befo
Isa 23.9: He da One plan um Fo shame all da awesome peopo dat get big head, An make
Isa 24.1: Yahweh, he stay ready fo wipe out da whole earth An make um come empty!
Isa 24.2: guy dat borrow, Da loan shark guys an da guys dey wen lend um.
Isa 24.5: Az cuz dey no do da stuff God wen teach um, An broke da Rules, Da deal God wen make wit dem foeva.
Isa 24.20: stay go agains God, Dass someting real bad fo dem Dat make um fall down, An dey no can get up no moa.
Isa 24.22: He goin bring dem togedda An put um inside one jail, Jalike dey prisonas all tie up inside one
Isa 24.23: An da hot sun no need shine, Cuz no need um fo stay warm.
Isa 25.2: you da greates, Cuz get big towns dat you bus up An make um come one pile rubbish.
Isa 25.2: strong towns wea da army guys no can come inside, You make um all fall down.
Isa 25.2: No way dey goin build um up one mo time.
Isa 25.7: goin take away da sore dey get inside dea heart, An make um know wass fo real.
Isa 25.10: from da wheat, an watta inside one hole, Den dey step um down good fo mix da mud.
Isa 26.12: fo us guys, Cuz eryting dat us guys stay do, You da one do um fo us guys.
Isa 26.14: You wen bus um up An wipe out eryting bout dem, So peopo no tink bout
Isa 26.21: mahke dea, Da one peopo wen kill dea, An he no goin hide um no moa.
Isa 27.1: He goin wack um wit his sword, Da real big an strong sword, An ack mean to
Isa 27.1: ack mean to dem, Cuz he get mo power den dem, An can wipe um out, Jalike fo go afta da dragon Leviatan, Dat move an
Isa 27.3: Jalike da guy dat stay watch da grape plants An give um watta all da time.
Isa 27.3: my peopo, day time an nite time, Fo make shua nobody mess um up.
Isa 27.7: Da time Yahweh wen bus up da Israel peopo, You tink he hit um mo hard, Den wen he bus up da odda peopo Dat wen bus up da
Isa 27.7: Da time he wen wipe out da Israel peopo, You tink he wipe um out mo plenny, Den wen he wipe out da odda peopo Dat wen
Isa 27.9: fo da odda gods Come jalike chalk wen somebody smash um.
Isa 27.11: Da wahines come take um fo make fire.
Isa 28.3: Dat town, dat look jalike one nice lei aroun um, So da drunk guys from Efraim get big head bout um.
Isa 28.3: aroun um, So da drunk guys from Efraim get big head bout um.
Isa 28.4: Dat town, da army guys goin take um ova An rip off eryting, No matta da place stay look Jalike
Isa 28.4: be jalike one fruit dat come ripe early An somebody see um, An right den an dea, Dey take um an eat um.
Isa 28.4: early An somebody see um, An right den an dea, Dey take um an eat um.
Isa 28.4: somebody see um, An right den an dea, Dey take um an eat um.
Isa 28.7: Wen God like show um someting jalike one dream, Dey no undastan um an dey tell
Isa 28.7: like show um someting jalike one dream, Dey no undastan um an dey tell um az wrong, Wen dey gotta judge wass right an
Isa 28.7: someting jalike one dream, Dey no undastan um an dey tell um az wrong, Wen dey gotta judge wass right an wass wrong,
Isa 28.7: dey gotta judge wass right an wass wrong, Dey no can do um, cuz dey stay mess up.
Isa 28.12: Still yet, God goin talk to his peopo, Jalike he wen tell um befo, “Dis, da place fo rest.
Isa 28.13: So, fo dem guys, wat Yahweh tell um Goin be dis: “Do dis, do dat, One rule, anodda rule, Litto
Isa 28.15: We no goin tell um da trut, An dass how we goin stay outa trouble.
Isa 28.24: da farma guys plow da dirt fo plant, You tink dey jus plow um ova an ova, But dey no plant notting?
Isa 28.26: da God da farma guys pray to Make shua dey know how fo do um, He show um da right way.
Isa 28.26: guys pray to Make shua dey know how fo do um, He show um da right way.
Isa 28.28: Dey use da horses Fo move da wagon wheel ova um, But not fo smash da wheat real small kine.
Isa 29.2: Ariel town goin be fo me, Jalike da kine town I like um fo be.
Isa 29.3: I goin tell um fo pile up dirt So dey can go walk on top a da wall.
Isa 29.11: jalike one paper dat get words on top An somebody roll um up An close um wit one wax kine seal.
Isa 29.11: paper dat get words on top An somebody roll um up An close um wit one wax kine seal.
Isa 29.11: If you give um to somebody dat know how fo read, An tell um “Read um fo
Isa 29.11: If you give um to somebody dat know how fo read, An tell um “Read um fo me,” He goin tell, “I no can.
Isa 29.11: give um to somebody dat know how fo read, An tell um “Read um fo me,” He goin tell, “I no can.
Isa 29.11: Get seal on top um.
Isa 29.12: An if you guys give um to somebody dat donno how fo read, An tell him fo read um,
Isa 29.12: um to somebody dat donno how fo read, An tell him fo read um, He goin tell, “[Eh,] I no can.
Isa 29.15: hide dea plans Inside one deep hole, so Yahweh donno bout um.”
Isa 29.16: tink da ting somebody make Goin tell bout da guy dat make um, “Eh!
Isa 29.16: You tink da pot goin tell bout da guy dat make um, “Eh!
Isa 30.1: Dey make plan an do um, But da plan, not from me.
Isa 30.6: snake dat can kill you, An da kine snake dat you no see um an come out bite you An make you feel jalike you burning
Isa 30.8: Write um fo dem, wat I jus wen tell you On top one flat board, So
Isa 30.17: goin run away Wen one a dea guys tell dat he goin hurt um.”
Isa 30.19: Wen you guys yell to Yahweh fo help you, He goin do um.
Isa 30.22: You goin throw um away Jalike one pilau kine rag.”
Isa 30.24: Dat you guys make, An get salt inside, An no mo junks in um Cuz da peopo use shovel an pitchfork Fo throw um up in da
Isa 30.24: junks in um Cuz da peopo use shovel an pitchfork Fo throw um up in da air An let da wind clean um.
Isa 30.24: an pitchfork Fo throw um up in da air An let da wind clean um.
Isa 30.26: Den, Yahweh goin fix um Ery place da bone stay broke, An he goin bandage Da cut he
Isa 30.33: Wen Yahweh blow on top um, Make um start fo burn, Jalike one lava riva from inside
Isa 30.33: Wen Yahweh blow on top um, Make um start fo burn, Jalike one lava riva from inside one
Isa 31.3: Wen Yahweh put up his hand fo bus um up, Da guys dat help dem, Jalike dey goin trip.
Isa 31.8: one sword dat neva come from dis world An dat goin wipe um out.
Isa 31.8: Odda peopo goin take dea young guys away An make um work fo dem.
Isa 31.9: big rock wea da Assyria guys like hide, Dey goin run pass um Cuz dey plenny scared.
Isa 32.2: da peopo hide From da strong wind o da rain, So no can hit um.
Isa 32.7: No matta da peopo dat really need stuff Even wen dey get um right in front da judge.
Isa 32.8: good heart fo help peopo, Dey make real kine plan fo help um.
Isa 33.1: wen you pau wipe out da odda peopos, Den somebody goin do um to you.
Isa 33.6: Help you know wat fo do erytime, Help you know how fo do um.
Isa 33.8: Az cuz da Assyria guys wen make promise, An den dey broke um.
Isa 33.11: You tink fo do plenny, But da wind blow um away.
Isa 33.12: burn Jalike wen you pile up coral rock an wood An burn um slow, fo make lime fo plasta.
Isa 33.15: An no take da stuff Dat peopo presha somebody an take um, An no even touch Da unda da table kine gif, An no like
Isa 33.20: Goin be jalike one tent dat nobody going move um Fo take um one nodda place.
Isa 33.20: Goin be jalike one tent dat nobody going move um Fo take um one nodda place.
Isa 33.21: Jalike some big towns Dat get wide rivers an streams aroun um Too strong even fo awesome navy kine boats Go sail inside
Isa 33.23: get plenny stuffs, But da Jerusalem peopo, Dey goin take um all away from you guys An half half um wit da odda
Isa 33.23: Dey goin take um all away from you guys An half half um wit da odda Jerusalem peopo.
Isa 33.24: kine tings dey wen do From erybody dat live dea, An let um go.
Isa 34.5: da sky Fo wipe out da bad peopo dea, An get blood all ova um, Den, cuz I da judge, I goin use my sword fo bus up da
Isa 34.6: Get fat all ova um From da bebe sheeps an goats fo make sacrifice, Fat from
Isa 34.6: make sacrifice, Fat from da boy kine sheep kidney, He use um fo make sacrifice.”
Isa 34.8: He goin do um ova an ova, fo one year.
Isa 34.15: Dey goin born dea kids An bring um all togedda An take care um unda dea wings.
Isa 34.15: goin born dea kids An bring um all togedda An take care um unda dea wings.
Isa 34.16: Read um from dat book.
Isa 35.3: An dea knees no let um stand.
Isa 35.8: Peopo goin call um “Da Road Fo Go By Da God Dat Stay Good An Spesho.
Isa 35.8: Da peopo dat do bad kine stuff dat make um so dey no can pray, Dey no can go on dat road.”
Isa 35.9: Ony da peopo dat God wen get um outa trouble, Dey da ony ones goin use dat road.
Isa 36.1: all da big towns inside Judah dat get strong walls aroun um.
Isa 36.2: da field wea da peopo put da cloth inside da watta an step um fo make um clean.
Isa 36.2: da peopo put da cloth inside da watta an step um fo make um clean.
Isa 36.6: dat make splinters inside yoa hand wen you go lean on top um.
Isa 36.8: guys 2,000 horse if you can get nuff guys fo ride on top um!
Isa 36.11: guy, “Talk to us in Aramaic, yoa language, cuz we undastan um.
Isa 36.12: He like tell um to all dese guys dat stay sitting ova dea on top da wall.
Isa 37.3: one bebe goin born, but da mudda not strong nuff fo born um.
Isa 37.7: do: I goin put one spirit inside da Assyria king fo make um tink how I like.’-”
Isa 37.7: Den bumbye, I goin make somebody kill um wit one sword, inside his own land.
Isa 37.11: We wipe um all out, fo give dea land to oua god.
Isa 37.19: da idol kine gods da peopo wen make inside da fire an wipe um out.
Isa 37.25: Wea da Nile Riva split up, Egypt makai side, I make um all come dry!
Isa 37.26: I wen make da plan dat way awready, An now I stay make um happen -- Fo you bus up da towns dat get strong walls An
Isa 37.26: -- Fo you bus up da towns dat get strong walls An make um come pile a stone, An fo you make da peopo dat live dose
Isa 37.27: O on top wea you plow fo plant da wheat, Dat da sun burn um befo can grow.
Isa 37.30: But da year numba three, plant seed an cut um fo food.
Isa 37.32: Yahweh, Da God Ova All Da Armies, He goin do um, cuz az wat he really like do.
Isa 38.3: I no hide um from you.
Isa 38.7: tell da guys dat work fo Hezekiah, “Go get some figs, mash um all togedda, put um on top da sore, so yoa boss can come
Isa 38.7: fo Hezekiah, “Go get some figs, mash um all togedda, put um on top da sore, so yoa boss can come good.
Isa 38.12: one guy dat stay weave someting, Wen he pau, he roll um up, An jalike God cut me off da frame fo weave.
Isa 38.17: You wen take all da bad kine stuff I wen do, An put um behind yoa back.
Isa 39.6: guys wen put away till now, da Babylon guys goin take um all to Babylon.
Isa 40.1: Help um feel good inside!
Isa 40.4: Wea da ground not level, make um smooth!
Isa 40.6: An I aks um, “Wat I goin tell?”
Isa 40.7: flowers come poho an fall down, Weneva Yahweh blow on top um.
Isa 40.19: Fo make one idol, One guy melt metal fo make um.
Isa 40.19: Den somebody put gold all ova on top um An melt silva fo make chain.
Isa 40.24: Right den an dea, dey pau, Jalike God blow on top um An dey come all dry, An den one storm come An blow um
Isa 40.24: top um An dey come all dry, An den one storm come An blow um away, Jalike da junk kine stuff from da wheat.
Isa 41.2: I tell um fo come work fo me, Fo make right tings happen!
Isa 41.7: He tell um, ‘Good, da way you put um togedda, aah?
Isa 41.7: He tell um, ‘Good, da way you put um togedda, aah?
Isa 41.16: wen you throw da junks up in da air, An da wind blow um, Den one strong wind blow um all away.
Isa 41.16: up in da air, An da wind blow um, Den one strong wind blow um all away.
Isa 41.18: An make um ponds fo watta wit watta plants all aroun.
Isa 41.20: I goin do dat, so peopo goin see um.
Isa 41.20: Dey goin tink plenny bout um, An try fo undastan, Cuz was me, da Good An Spesho God fo
Isa 41.22: us wat tings wen happen befo time, Fo us guys tink bout um An figga wat goin come bumbye cuz a dat.
Isa 41.26: Wat god talk bout um befo time So we can say, ‘Eh, dat one get um right!
Isa 41.26: god talk bout um befo time So we can say, ‘Eh, dat one get um right!
Isa 42.3: Wen somebody crush one bamboo litto bit, He no goin broke um, He goin give chance.
Isa 42.3: Wen one candle almos pau burn, He no goin pio um.
Isa 42.4: islands goin wait So dey can hear da rules he goin teach [um].
Isa 42.5: wat da God Yahweh tell, Da One wen make da sky an stretch um out.
Isa 42.9: Now, goin get new kine stuff, An I da One tell bout um.
Isa 42.9: Befo anyting start fo happen, I let you guys hear bout um.
Isa 42.16: I goin show um wea fo go No matta dey donno da way.
Isa 42.16: All dese tings, I goin do um.
Isa 42.22: down Inside one deep hole an no can come out, O peopo hide um inside da jail.
Isa 42.24: Wat god wen let da odda guys Take da Jacob ohana an rip um off?
Isa 42.24: Was Yahweh let um do dat!
Isa 43.4: I goin give odda peopo fo pay fo you, I even goin let um mahke So you can stay alive.
Isa 43.12: I wen tell da peopo wass up, An get um outa trouble, An make shua dey hear all dis.
Isa 43.13: Wen I do someting, No mo nobody can change um An make um like was befo time.
Isa 43.13: Wen I do someting, No mo nobody can change um An make um like was befo time.
Isa 43.14: peopo run away on top da boats Dat befo time dey make um look real nice.
Isa 43.19: You no see um?
Isa 43.26: Den we can make argue togedda, An you can tell me bout um, Fo show you okay.
Isa 44.7: If get odda god jalike me, I like um tell how he stay jalike me.
Isa 44.12: “Da guy dat work wit da iron, He take one tool an use um Fo shape da metal on top da hot charcoal.
Isa 44.13: da wood, He mark da outside wit chalk Fo know wea fo cut um.
Isa 44.13: He shape um fo look jalike one guy, Jalike one real guy, an good
Isa 44.14: O he plant one pine tree An da rain make um grow.
Isa 44.15: Da tree give peopo someting fo burn Fo keep um warm an fo cook, An fo make fire fo bake bread.
Isa 44.17: He go down on top his face in front um.’
Isa 44.17: He show um love an respeck, An pray to um.
Isa 44.17: He show um love an respeck, An pray to um.
Isa 44.17: He tell um, ‘Get me outa trouble, Cuz you my god!
Isa 44.19: Half dat wood, I use um awready fo make fire.
Isa 44.19: bake my bread on top da charcoal, An cook my meat an eat um.
Isa 44.20: His own head all jam up An make um tink da wrong way.’
Isa 44.26: Wen I tell my worka guy wat fo say, I do, wat I tell um fo say wat I goin do.
Isa 44.26: I tell bout da towns inside Judah, ‘Peopo goin build um up again.
Isa 44.28: He goin tell bout Jerusalem, “Let guys build um up again” He goin tell bout da Temple, “Make da
Isa 45.6: I do um so dat all ova da world, From wea da sun come up To wea da
Isa 45.8: Jalike da clouds send down da rain, An da earth suck um up, So dat plenny plants grow all ova da place.
Isa 45.12: I wen make da peopo an put um on top dea.
Isa 45.13: I goin make um easy fo him do um.
Isa 45.13: I goin make um easy fo him do um.
Isa 45.13: But wen Cyrus go do all dat, He no do um cuz I goin pay um fo dat, Cuz I no goin pay um.
Isa 45.13: But wen Cyrus go do all dat, He no do um cuz I goin pay um fo dat, Cuz I no goin pay um.
Isa 45.13: He no do um cuz I goin pay um fo dat, Cuz I no goin pay um.
Isa 45.13: He no goin do um fo unda da table kine money, Cuz I no goin give um dat.
Isa 45.13: goin do um fo unda da table kine money, Cuz I no goin give um dat.
Isa 45.18: He make um solid.
Isa 45.18: He neva make um so no mo notting dea.
Isa 45.18: He make um so peopo can live dea.
Isa 45.19: Wat I tell, I tell um strait.”
Isa 45.23: do da right ting erytime, An wat I tell, nobody can change um.
Isa 45.23: goin make serious promise An aks me fo make shua dey do um.
Isa 45.25: oua ancesta Israel Stay tight wit Yahweh, Den dey goin get um right wit him.’
Isa 46.1: guys carry befo time Fo make parade, Now you guys put um on top animals, An stay heavy fo even da animals carry um,
Isa 46.1: um on top animals, An stay heavy fo even da animals carry um, Cuz dey tired.
Isa 46.6: Den dey go down wit dea face on top da groun An pray to um.
Isa 46.7: Dey carry da idol kine god up on top dea shoulder, An take um to da place dey goin put um.
Isa 46.7: on top dea shoulder, An take um to da place dey goin put um.
Isa 46.7: An put um down dea.
Isa 46.7: Somebody call to um, but da idol no can talk.
Isa 46.11: I set up fo do stuff, an I going do um!
Isa 47.11: bumbye, But you no even goin know Wat kine magic goin stop um.
Isa 47.11: you guys big time, But even if you pay money, no goin stop um.’
Isa 47.14: Da fire burn um up fas.
Isa 48.3: I wen make shua peopo hear bout um.
Isa 48.3: Den, wen I stay ready, Right den an dea I do um, An da tings I wen tell, happen.
Isa 48.5: I wen make shua you guys hear um, So den you guys no can tell, ‘Az was my idol kine god,
Isa 48.5: den you guys no can tell, ‘Az was my idol kine god, dat do um, My wood kine god an my metal kine god, Dey da one say fo
Isa 48.5: wood kine god an my metal kine god, Dey da one say fo make um happen!
Isa 48.6: Look, an tink bout um!’
Isa 48.18: I wen like fo you guys get um right wit me, Jalike da wave dat come in from da ocean all
Isa 48.18: wave dat come in from da ocean all da time, But you no get um right!
Isa 49.7: good inside, Da one dat all ova da country, Da peopo hate um, Da one dey tink ony one slave Dat work fo da leada guys.
Isa 49.8: I goin make da land so dey can use um again, Da fields wea nobody work um long time, I goin give
Isa 49.8: da land so dey can use um again, Da fields wea nobody work um long time, I goin give um back to da ohanas dat own um.
Isa 49.8: again, Da fields wea nobody work um long time, I goin give um back to da ohanas dat own um.
Isa 49.8: um long time, I goin give um back to da ohanas dat own um.
Isa 49.11: An all my big roads, My peopo goin build um up Mo high den da land da road go across.
Isa 49.17: Yoa guys goin come back real quick Fo build um again, An da guys dat wen broke down yoa wall An wipe out
Isa 49.24: like take an make peopo his prisnas, You tink he goin let um run away?
Isa 49.25: da prisna guys go From da strong army guys dat wen catch um!
Isa 49.25: Da stuff dat da leada guys steal, I goin get um back!
head: Da Worka Guy Do Wat Yahweh Tell Um
Isa 50.6: Get guys dat wen wack my back wit whips, An I let um hit me.
Isa 50.6: Get guys dat wen pull out my beard, An I let um.
Isa 50.9: Da moth eat um up.
Isa 51.9: oua ancesta guys Jalike Rahab da dragon, But you wen chop um up!
Isa 51.10: can go ova da odda side Afta you pay da right price fo get um outa Egypt.
Isa 52.1: Fo show dey God's peopo, An da ones dat do stuff dat make um So dey no can pray, Dey no goin go inside Jerusalem again.
Isa 52.8: back Jerusalem, his spesho town, Ery one a dem goin see um wit dea own eyes!
Isa 52.15: Dey goin see stuff dat nobody tell um bout.
Isa 53.4: figga him Az da guy dat God wen wack an bus up, An make um feel like he no good.
Isa 53.8: Dey judge him, Den take um away fo kill um.
Isa 53.8: Dey judge him, Den take um away fo kill um.
Isa 53.9: But wen he mahke, Dey put um inside one rich guy place.
Isa 54.2: Stretch um mo wide.
Isa 54.4: Jalike da wahine dat no mo her own kids, But now she get um, She foget, her was shame Befo time, wen her was young.
Isa 54.8: I turn my face away so you no can see um Fo short time.
Isa 54.17: no matta wat kine tings peopo make Fo fight you guys wit um, Dey no goin win.
Isa 54.17: Dass how I goin show Dat my peopo get um right wit me.
Isa 55.11: Da tings I tell, goin do wat I like um do, An make happen Wat I send fo make happen.
Isa 56.2: ting, fo whoeva make da Res Day spesho fo me, An no broke um, An whoeva make shua fo no do notting bad kine, All dem
Isa 56.4: fo da Res Day Cuz dey my guys, An dey do wat I like um fo do, Cuz dass wat dey pick fo do, An dey stick wit da
Isa 56.8: peopo dat stay all ova da place, Cuz odda peopo wen throw um outa dea land.’-”
Isa 57.1: But da peopo dat get um right wit God, Wen dey mahke, Nobody even stay tink bout
Isa 57.3: dey go call da spirit From da mahke peopo Fo come tell um wat goin happen bumbye, An dey fool aroun an take money!
Isa 57.8: Jalike dat wahine open da cover off her bed An go on top um an make ready.
Isa 58.1: Jalike one trumpet, make um loud!
Isa 58.6: skip food: Anybody dat stay in jail Cuz da judge, judge um wrong way, Get um outa dea!
Isa 58.6: dat stay in jail Cuz da judge, judge um wrong way, Get um outa dea!
Isa 58.6: Anybody stay suffa cuz dey get plenny presha, Let um go an no make dem slaves again!
Isa 58.7: Da peopo dat no mo notting an homeless, Take um wea dey can stay!
Isa 58.7: Wen you see peopo dat no mo clotheses, Give um clotheses!
Isa 59.3: dat need punish, An jalike yoa fingas get dirt all ova um From do tings dat need punish.
Isa 59.4: Wen peopo talk in front da judge, Nobody tell um da truth.
Isa 59.8: Da way dey go, dey no mo judge Fo show um wass right.
Isa 59.9: tell Dat us guys stay do da right kine tings, Cuz us no do um.
Isa 59.12: Yahweh, da way you see um, Plenny time us guys go agains you.
Isa 59.14: Anybody like tell Bout wass right an wass wrong, Dey make um stay far.
Isa 59.16: Dass why he do um himself An use his own powa Fo get his peopo outa trouble.
Isa 59.17: body armor, Az jalike fo show da bad guys How he goin pay um back Fo eryting dey wen do.
Isa 59.19: gulch, An wit one strong wind from Yahweh Dat goin make um move fas.
Isa 59.21: You goin tell um erytime.
Isa 59.21: An yoa kids goin tell um erytime.
Isa 59.21: An dea kids goin tell um erytime From now an foeva.
Isa 60.11: Day time o nite time, dey no goin stay shut um So peopo can bring rich kine stuffs fo you guys From all
Isa 60.11: guys come by yoa town, You guys goin make parade fo bring um inside.
Isa 60.16: guys come strong, Jalike one mudda nurse her bebe Fo make um come strong.’
Isa 60.18: But wen you guys build one town wall, You goin give um da name ‘God get us outa trouble.
Isa 60.18: An wen you guys put up one town gate, You goin give um da name ‘Yahweh stay good.
Isa 60.19: Da moon no goin shine fo make um bright fo you guys.’
Isa 60.21: own da land foeva, Jalike I plant one young plant An put um dea.
Isa 60.22: Wen da right time come, I goin make um happen, right den!
Isa 61.3: He send me fo give um one nice robe fo wear Dat make erybody like tell, “Yahweh
Isa 61.4: Dey goin build da ol broke down buildings again An make um come jalike dey new.
Isa 61.4: Dey goin build da broke down towns an make um new, No matta dey stay broke from dea ancesta guys time.
Isa 61.10: trouble, An jalike he give me one nice robe Fo show I get um right wit him.
Isa 61.11: da seeds grow, Dass how my Boss Yahweh Goin make peopo get um right wit him An tell good tings bout him In front da
Isa 62.1: goin stay quiet, Till erybody can see, Dat God's peopo get um right wit him, Jalike wen da sun come up morning time, An
Isa 62.2: Yahweh goin give um to you guys.
Isa 62.8: Yahweh make dis promise Cuz he get da powa fo make um happen: “No moa, I goin eva let Da peopo dat stay agains
Isa 62.9: But da guys dat cut da wheat, Dey da ones goin eat um An tell good stuff bout Yahweh.
Isa 62.12: Peopo Fo Yahweh, Da Peopo Dat Yahweh Pay Da Price Fo Get Um Outa Trouble.
Isa 63.9: He pay da price fo get um outa trouble, Cuz he get love an aloha fo dem An he pity
Isa 63.9: Jalike from long time ago He stay pick dem up an carry um all da time.
Isa 63.18: Temple Dat Stay Spesho Fo You, Dey walk all ova an broke um down, An make um so nobody can use um.
Isa 63.18: Spesho Fo You, Dey walk all ova an broke um down, An make um so nobody can use um.
Isa 63.18: all ova an broke um down, An make um so nobody can use um.
Isa 64.3: wen do scary kine stuff Dat us guys neva tink you goin do um.
Isa 64.5: So, us gotta do how you like us make An do um all da time!
Isa 64.7: nobody know wat kine God you, So nobody call you fo help um.
Isa 65.1: Da peopo dat neva go look fo me, I wen let um find me.
Isa 65.1: Dose peopo dat nobody call [um] ‘Yahweh's peopo,’ I tell dem, ‘I stay hea!
Isa 65.3: Dey burn incense fo um on top dea altars dey make from brick.
Isa 65.6: I goin pay um back plenny, Cuz a da bad kine stuff Dey an dea ancesta
Isa 65.7: measure dem Fo all da tings dey wen do befo time, An pay um back plenny fo all dat!”
Isa 65.9: guy from da Judah ohana Own my mountains, Cuz he wen get um from his ancesta guys.
Isa 65.12: You guys wen do wass bad, Da way I see um.
Isa 65.12: pick da kine stuff Dat I no like you do, an you still do um.
Isa 65.16: tings fo dem, Dey goin aks me, da God You Can Trus, fo do um.
Isa 65.16: I hide dat awready an no see um.
Isa 65.21: Peopo goin build house an live inside um.
Isa 65.22: Not like befo time, Wen you build house, Odda peopo take um away an live inside um, O you plant stuff, Odda peopo take
Isa 65.22: you build house, Odda peopo take um away an live inside um, O you plant stuff, Odda peopo take um away an eat um.
Isa 65.22: away an live inside um, O you plant stuff, Odda peopo take um away an eat um.
Isa 65.22: um, O you plant stuff, Odda peopo take um away an eat um.
Isa 65.22: da stuff da peopo I pick make wit dea hands, Dey goin use um, long time.
Isa 65.24: Befo dey yell fo help, I help um.
Isa 66.4: Dey do stuff dass bad, da way I see um.
Isa 66.8: Dey jalike one wahine, her kids ready fo come, An she born um quick time.
Isa 66.9: I da One make her born um, So how come you tink I goin hold her back?
Isa 66.12: you guys jalike one bebe dat stay nurse, An da mudda carry um all ova in her arm, An bounce um on top her knee.
Isa 66.12: nurse, An da mudda carry um all ova in her arm, An bounce um on top her knee.
Isa 66.15: He goin bring da big fire Fo tell um stop doing bad kine tings.
Dan 1.2: Dey take um Babylon side to dea temple fo dea god, an put um inside da
Dan 1.2: Dey take um Babylon side to dea temple fo dea god, an put um inside da store house fo all dea rich kine stuff.
Dan 1.14: So da luna guy do how dey tell him, an give um da test fo ten days.
Dan 1.16: da king's kine food an wine from da Israel guys, an give um whole wheat an barley kine food.
Dan 1.18: Da three year pau, dat King Nebukadnezzar wen give um.
Dan 2.8: But da king tell um, “Fo shua, I know dat you guys trying fo make slow fo get
Dan 2.13: Babylon guys wen go look fo Daniel an his friends, fo kill um too!
Dan 2.21: Da guys dat know wat fo do erytime, He make um know even mo betta wat fo do.
Dan 2.21: Fo da guys dat undastan stuff, He make um know even mo plenny.
Dan 2.22: He show um secret kine stuff Dass hard fo undastan.
Dan 2.27: one dream mean, o dat look at da animal guts wen dey kill um fo make sacrifice, so dey can find out wass goin happen
Dan 2.34: But no mo nobody wen make um broke off!
Dan 2.34: down, hit da statue on top da iron an clay feets, an smash um up, small pieces.
Dan 2.35: An da wind blow um all away, so no mo notting dea.
Dan 2.40: strong jalike da iron, cuz iron can broke eryting an make um come small pieces.
Dan 2.44: govmen, no goin be wipe out eva, an odda peopo no goin get um.
Dan 3.1: Den he tell um, put um up on top Dura wea stay flat.
Dan 3.1: Den he tell um, put um up on top Dura wea stay flat.
Dan 3.2: fo call all da guys dat run da odda countries afta he take um ova -- da importan territorial leada guys, dea helpa guys,
Dan 3.11: An dat whoeva no go down on da groun an show um respeck, yoa guys goin throw dem inside one real hot fire
Dan 3.15: But if you guys no go down in front um, my guys goin throw you guys inside da real hot fire
Dan 3.20: army guys fo tie up Shadrak, Meshak, an Abednego, an throw um inside da real hot oven fire place.
Dan 3.21: dea pants, dea hats, an dea odda clotheses, an throw um inside da real hot oven fire place.
Dan 3.22: da king's guys, afta dey wen throw da Jewish guys inside um.
Dan 3.23: three guys, stay all tie up tight wen da king's guys drop um down inside da real hot oven fire place.
Dan 3.27: An da guys dat run da odda countries afta da king take um ova, dea helpa guys, da territorial govna guys, an da odda
Dan 4.7: stars, an da guys dat look at da animal guts wen dey kill um fo make sacrifice so can find out wass goin happen bumbye.
Dan 4.9: “I tell um, ‘Belteshazzar, you stay in charge a da kahuna guys dat
Dan 4.11: All da peopo can see um From da mos far place inside da world.
Dan 4.12: Da wild animals from da boonies Come unda um fo shade.
Dan 4.12: Eryting dat stay alive Get dea food from um.
Dan 4.15: heavy iron an bronze strap fo tie down da stump, An let um stay inside da grass inside da field.
Dan 4.15: “‘Get one guy, let um get all wet Wit da dew from da sky.
Dan 4.20: An all da peopo in da world can see um.
Dan 4.23: He tell, “Cut down da tree an broke um up!
Dan 4.23: Tie um wit iron an bronze strap on top da stump, an let um stay
Dan 4.23: Tie um wit iron an bronze strap on top da stump, an let um stay dea inside da grass inside da field.
Dan 4.30: Az cuz I wen build um lidat, fo come my house, da king!
Dan 4.30: I do um cuz I stay real strong, an peopo goin know I awesome an
Dan 4.35: All da peopo inside da world, God see um, jalike dey notting.
Dan 5.2: guys, his real wifes, an his odda wifes, can drink from um.
Dan 5.3: da ali`i guys, his wifes, an his odda wifes drink from um.
Dan 5.7: an da kahuna guys dat look at da animal guts wen dey kill um fo make sacrifice, so dey can figga wass goin happen
Dan 5.7: Wen all dose smart guys from Babylon come, he tell um: “Whoeva read dis writing an tell me wat dis mean, I goin
Dan 5.11: an da kahuna guys dat look at da animal guts wen dey kill um fo make sacrifice, so dey can find out wass goin happen
Dan 5.19: Wen da king like somebody fo die, he kill um.
Dan 5.19: Wen he like keep somebody alive, he keep um alive.
Dan 5.19: Wen he like make somebody come mo importan, he make um mo importan.
Dan 5.23: guys, yoa real wifes, an yoa odda wifes drink wine from um.
Dan 5.28: mean dat God half half da land wea you stay king, an give um to da Mede peopo an da Persia peopo.
Dan 6.7: you, da king, fo make one rule, an make shua nobody broke um.
Dan 6.8: dat, an write down da rule, so no mo nobody can change um.
Dan 6.8: Make um jalike one rule fo da Mede peopo an da Persia peopo, so
Dan 6.12: but pray to anodda god o anodda guy, yoa guys goin throw um inside da big hole wea da lions stay!
Dan 6.12: fo da Mede an Persia peopo, dat no mo nobody can change um.”
Dan 6.14: He try fo do eryting he can fo no let um mahke.
Dan 6.15: Daniel go togedda in front da king one mo time, an tell um, “King Darius, rememba dat da rules fo da Mede an Persia
Dan 6.16: Dey throw um down inside da hole wea dey put da lions.”
Dan 6.17: Da king guys bring one big stone an put um on top da puka fo go down inside da hole.
Dan 6.17: his mark on top da clay wit his own spesho ring fo seal um.”
Dan 6.24: He tell um fo throw dem an dea wifes an kids inside da hole wea da
Dan 6.24: Dey neva even touch da bottom a da hole, da lions grab um an grind um up, even da bones.
Dan 6.24: even touch da bottom a da hole, da lions grab um an grind um up, even da bones.
Dan 7.4: Somebody carry um up from da groun, an make um stand on two feets jalike
Dan 7.4: Somebody carry um up from da groun, an make um stand on two feets jalike peopo, an make um come jalike
Dan 7.4: groun, an make um stand on two feets jalike peopo, an make um come jalike one man inside, so he tink jalike peopo.
Dan 7.5: Somebody tell um, “Get up!
Dan 7.6: Somebody give um da powa fo stay in charge a da peopo.
Dan 7.7: He stay smash wateva he like, an eat um, an smash wateva stay lef ova wit his feet.
Dan 7.11: look till somebody kill da wild animal numba four an throw um inside da fire fo burn um up an wipe um out.
Dan 7.11: wild animal numba four an throw um inside da fire fo burn um up an wipe um out.
Dan 7.11: four an throw um inside da fire fo burn um up an wipe um out.
Dan 7.12: away da powa from da odda three wild animals, but he let um stay alive litto bit mo, till da right time.
Dan 7.14: Da powa he get fo stay in charge, He get um foeva.
Dan 7.18: dey goin get da right fo be da king guys, an dey goin keep um foeva an eva.
Dan 7.23: He goin eat up da whole earth, An walk ova um, an smash um.
Dan 7.23: He goin eat up da whole earth, An walk ova um, an smash um.
Dan 7.28: Az why I no talk bout um.
Dan 8.6: dat stay standing by da side a da canal, an run strait fo um.
Dan 8.7: Da goat throw um down on top da groun, an poun his feet all ova um.
Dan 8.7: throw um down on top da groun, an poun his feet all ova um.
Dan 8.10: some a da stars on top da earth, an poun his feet on top um.
Dan 8.27: I no can figga um out.
Dan 9.4: dat get love an aloha fo you an dey lissen wat you tell um fo do.
Dan 9.19: Boss, try lissen, an do um!
Dan 9.25: “Know dis an tink plenny bout um: From da time da message come fo go build Jerusalem town
Dan 10.1: He undastan wat dat mean cuz he wen see um, jalike in one dream.
Dan 10.6: arms an feets shine like bronze metal afta peopo polish um.
Dan 10.7: Da guys dat stay wit me neva see um, but dey come real scared, an dey run away hide.
Dan 11.2: Da rich kine stuffs he get, he goin use um fo get mo powa den da kings befo him, an wen he like make
Dan 11.6: an her boy, an da guy dat wen help her, an dey goin kill um all.
Dan 11.8: dea gods, an dea god statues dat dey melt metal fo make um, an dea nice tings, dea silva an gold stuffs, an take um
Dan 11.8: um, an dea nice tings, dea silva an gold stuffs, an take um Egypt side.
Dan 11.19: weak, so dat nobody goin worry bout him an no goin see um again no moa.
Dan 11.20: Da peopo goin kick um out, but not cuz dey huhu, o cuz dey fight him.
Dan 11.24: take ova plenny big towns wit strong walls, an he goin do um one by one.
Dan 11.26: palace guys dat eat da fancy kine food da Egypt king give um, dey goin try fo wipe out da Egypt king.
Dan 11.32: go agains God's deal, fo make dem come his side, an make um pilau inside.
Dan 11.33: Dey goin catch da leadas an throw um in jail, an goin take all dea stuffs.
Dan 11.35: Az goin be jalike one test fo da peopo, fo make um come clean inside, an no mo notting bad goin stay wit dem.
Dan 11.39: He goin put um in charge a plenny peopo.
Amo 1.3: Az why, no way I goin let um go an no punish dem!
Amo 1.5: Da Aram peopo, I goin catch dem An take um all away Kir side.
Amo 1.6: Az why, no way I goin let um go an no punish dem!
Amo 1.6: Dey wen catch one whole peopo An sell um to da Edom peopo fo be dea slaves.
Amo 1.9: Az why, no way I goin let um go an no punish dem!
Amo 1.11: Az why, no way I goin let um go an no punish dem!
Amo 1.13: Az why, no way I goin let um go an no punish dem!
Amo 1.15: king fo da Ammon peopo, an his officer guys, I goin take um all away togedda.
Amo 2.1: Az why, no way I goin let um go an no punish dem!
Amo 2.4: Az why, no way I goin let um go an no punish dem!
Amo 2.4: Cuz I Yahweh, I wen give um da Rules, But dem, dey ack jalike da Rules no matta!
Amo 2.4: Jalike dea ancesta guys, Dey let da fake gods make um go da wrong way.
Amo 2.6: you Israel peopo go sell da guy Fo silva money, fo make um one slave.’
Amo 2.6: Da guy dat no mo notting, You Israel peopo swap um Jus cuz da guy owe you fo one pair new slippas.’
Amo 2.8: you Israel peopo, You take odda peopo's wine An drink um up yoa own self, Right dea inside da temple fo yoa god.
Amo 2.14: guy dat can run fas, no matta, Still yet, dey goin catch um.
Amo 3.6: bad tings happen inside one town, Was Yahweh dat wen make um happen lidat!
Amo 3.6: Lata, he do um.”
Amo 4.5: Cuz dass da way you Israel peopo jus love fo do um, big time.”
Amo 4.13: He take da light wen da sun stay coming up An make um come dark one mo time.
Amo 5.1: Me, Amos, I making um fo you guys.
Amo 5.7: Jalike you throw um down on top da dirt!
Amo 5.8: an Orion stars, He change da real dark time an make um come morning time, He change da day time an make um come
Amo 5.8: make um come morning time, He change da day time an make um come dark, nite time.
Amo 5.8: He tell da watta fo come up outa da ocean, Den he pour um out on top da groun.
Amo 5.11: Cuz da peopo dat no mo notting, You guys make um pay tax An take away some a da food dat dey cut an clean,
Amo 5.15: peopo dat know how fo sing da funeral songs, Dey goin pay um fo yell plenny fo you guys afta you mahke.”
Amo 5.22: kine guys like you guys, If you guys bring animals fo kill um an burn um up fo make sacrifice fo me, If you guys bring
Amo 5.22: you guys, If you guys bring animals fo kill um an burn um up fo make sacrifice fo me, If you guys bring wheat fo
Amo 5.22: da fat cow fo make da sacrifice, Still yet, I no goin take um.
Amo 6.2: take ova awready, Go Kalneh, mauka side long way, an check um out, Come back by da big town Hamat, Den go makai side by
Amo 6.8: make strong promise, An he no need odda guy fo help him do um, jus him.
Amo 6.8: Dey get strong walls, but I going agains um!
Amo 6.8: inside, I goin give all a dem To da guys dat stay agains um.
Amo 7.8: “I tell um, ‘One string jalike da house builda guy pull fo check out
Amo 7.9: Isaac ohana peopo go Fo make sex an den pray, I goin broke um down.
Amo 7.10: somebody by Jeroboam, da king fo da Israel peopo, fo tell um dis: “Amos, he live right hea wit us Israel peopo, but he
Amo 7.17: Yoa land, da army guys goin measure um fo broke um up an sell um.
Amo 7.17: Yoa land, da army guys goin measure um fo broke um up an sell um.
Amo 7.17: land, da army guys goin measure um fo broke um up an sell um.
Amo 8.2: “I tell um, ‘One basket.
Amo 8.3: Take um outside da town!
Amo 8.10: religious kine stuff dat make you feel good, I goin change um an make you guys come sad.
Amo 8.14: O dey tell ‘I shua dat I goin do um, Jalike I shua dat da idol kine god dat da Dan ohana peopo
Amo 9.1: Bus um up so da whole ting fall down Bring um down on top da head
Amo 9.1: Bus um up so da whole ting fall down Bring um down on top da head A all da peopo dat stay still yet
Amo 9.1: Anybody stay alive still yet, I goin kill um wit da sword.
Amo 9.2: dey dig way down inside da Mahke Peopo Place, I goin pull um back outa dea wit my hand.
Amo 9.2: No matta dey go up to da sky, I goin pull um back down from dea.
Amo 9.3: way on top Mount Carmel An hide ova dea so nobody can see um, I goin find um an drag um back.
Amo 9.3: Carmel An hide ova dea so nobody can see um, I goin find um an drag um back.
Amo 9.3: hide ova dea so nobody can see um, I goin find um an drag um back.
Amo 9.3: I goin tell da sea snake wat fo do An he goin go afta um an bite um.
Amo 9.3: tell da sea snake wat fo do An he goin go afta um an bite um.
Amo 9.4: No matta da guys dat stay agains um make dem come prisonas An walk all da way to anodda
Amo 9.4: to anodda country, I goin tell da peopo ova dea fo kill um wit swords.
Amo 9.6: He tell da watta fo come up outa da ocean, Den he pour um out on top da groun.
Amo 9.11: I goin build um jalike was befo time.
Amo 9.15: I goin put my peopo on top dea own land Jalike I planting um dea.
Amo 9.15: An nobody goin throw um outa dea land, eva.
Amo 9.15: Cuz I wen give um dat land.
Jon 1.5: Dey wen throw out da stuffs from da boat fo make um not so heavy, so mo easy fo handle.
Jon 1.9: Jonah tell um, “Me, I one Hebrew guy.
Jon 1.12: Jonah tell um, “Take me ova dea an throw me inside da sea.
Jon 1.14: If he neva do bad ting, an we kill um, please let go us guys!
Jon 2.9: Da ting I wen promise you dat I goin do, I goin do um.
head: Jonah Go Do Wat Da Boss Tell Um
Jon 3.3: right den an dea he wen go Nineveh, jalike Yahweh wen tell um fo do.
Jon 4.2: You stay tight wit yoa peopo long time an give um chance.
Jon 4.6: make leaf go all ova Jonah's head fo make shade, so make um not too bad fo Jonah.
Jon 4.7: Da army worm wen go afta da bush an make um come all poho.
Jon 4.9: Jonah tell um, “Yeah!
Jon 4.10: fo make da plant come up, an you neva do notting fo make um grow.
Mal 1.4: All Da Armies, I tell: Wateva dey goin build, I goin bus um up.
Mal 1.12: Da tings you guys tell, dass wat make um pilau.
Mal 1.13: bring da kine animals dat da wild animals rip up, an give um to me fo one sacrifice.’
Mal 1.13: You tink I goin take um an stay good inside cuz you make lidat?
Mal 2.3: animals dat you kill fo da spesho religious times an rub um all ova yoa face.
Mal 2.9: Cuz wit you guys, no mo nobody do da tings da way I tell um fo do um!
Mal 2.9: you guys, no mo nobody do da tings da way I tell um fo do um!
Mal 2.9: Wen you guys teach da peopo wat God's Rules mean, you tell um diffren fo diffren peopo.
Mal 2.13: you guys bring, an he no feel good cuz you bring um.
Mal 3.5: dat make trouble fo dea worka guys cuz dey no like pay um, An make trouble fo da widows an da kids dat no mo fadda o
Mal 3.7: an go da odda way from my Rules An you guys no stick wit um.
Mat 1.6: fourteen faddas from David till da captcha wen dey take um away Babylon side: David, he Solomon fadda.
Mat 1.11: wen da armies wen captcha all da Jewish peopo, an take um away Babylon side.
Mat 1.12: Afta dey take um away Babylon side, had fourteen faddas: Jekoniah, he
Mat 1.17: da odda, an from King David till da captcha wen dey take um away Babylon side, dey fourteen faddas, an from wen dey
Mat 1.17: Babylon side, dey fourteen faddas, an from wen dey take um away Babylon side till Jesus, da Christ guy, dey fourteen
Mat 2.5: Dey tell um, “He goin born Betlehem, Judea side.
Mat 2.8: Den he send um Betlehem.
Mat 2.11: Den dey take out dea rich stuffs, an give um to Jesus.
Mat 2.11: Dey give um gold, incense, an spesho kine perfume.
Mat 2.12: He tell um, “You guys betta not go back by King Herod.
Mat 2.16: he wen come so wild, he wen go send his army guys an tell um, “Go kill all da small boys inside Betlehem an all da odda
Mat 3.2: pau all da kine bad stuff you stay doing now, an no do um no moa.
Mat 3.3: Make um strait fo him!
Mat 3.7: He see um, an say, “Eh you guys!
Mat 3.8: you like pau all da kine bad stuff you doing, an no do um no moa.
Mat 3.10: All da trees dat no make good fruit, he goin cut um, an throw um inside da fire.
Mat 3.10: da trees dat no make good fruit, he goin cut um, an throw um inside da fire.
Mat 3.11: you guys like pau all da kine bad stuff you doing an no do um no moa.
Mat 4.1: to da boonies, so da main Devil can try presha him make um do bad kine stuff.
Mat 4.7: So no try presha him fo make um show proof dat he God.’-”
Mat 4.9: Da Devil tell um, “I give you all dis, if you go down an give me plenny
Mat 4.17: come sorry fo all da kine bad stuff you doing, an no do um no moa, cuz God in da sky stay King hea now.”
Mat 4.19: He tell um, “Eh, you guys!
Mat 4.21: Jesus tell um fo come.
Mat 4.24: An Jesus make um all come good.
Mat 5.2: He wen start fo teach um.
Mat 5.2: He tell um: “Da peopo dat know dey need God inside dea heart, Dey can
Mat 5.5: everytime, Dey can stay good inside Cuz God goin give um da whole world.
Mat 5.6: da right ting, Dey can stay good inside Cuz God goin help um do um.
Mat 5.6: ting, Dey can stay good inside Cuz God goin help um do um.
Mat 5.7: “Da peopo dat pity da odda peopo, an give um chance, Dey can stay good inside Cuz God goin pity dem an
Mat 5.7: Dey can stay good inside Cuz God goin pity dem an give um chance too.
Mat 5.13: But if da salt no mo taste, how you goin make um work like salt again?
Mat 5.15: Same ting, you no light one lamp an den cover um up.
Mat 5.15: You put um up on top one high place, yeah?
Mat 5.19: do wat all God's Rules say, an teach da odda guys fo do um too, da King from da sky goin make him importan.
Mat 5.28: look at one wahine an like fool aroun her, he wen do um awready inside his heart.’
Mat 5.29: If da right eye make you do bad kine stuff lidat, dig um out, an throw um away!
Mat 5.29: eye make you do bad kine stuff lidat, dig um out, an throw um away!
Mat 5.30: If da right hand make you do bad kine stuff, cut um off an throw um away!
Mat 5.30: right hand make you do bad kine stuff, cut um off an throw um away!
Mat 5.31: “God wen say: ‘Whoeva goin dump his wife, gotta write um down on one divorce paper an give um to her.
Mat 5.31: his wife, gotta write um down on one divorce paper an give um to her.
Mat 5.33: He say, ‘No promise someting an den no do um.
Mat 5.33: Cuz you wen promise um in front da Good Boss Up Dea.
Mat 5.33: So, you betta do um!
Mat 5.34: promise an say ‘I swear by da sky up dea, dat I goin do um!
Mat 5.39: If anybody slap yoa head one side, mo betta let um slap da odda side too.
Mat 5.40: take you in front da judge so dey can get yoa shirt, let um take yoa coat too.
Mat 5.41: carry um two miles.
Mat 5.42: Wen somebody aks you fo someting you get, give um.
Mat 5.42: Da guy who like borrow someting from you, no tell um, ‘No!
Mat 6.16: too: Dey wen get all dea pay awready, an God no goin give um any moa.
Mat 6.19: ova hea inside dis world, cuz da moth an da rust goin eat um up, an da steala guys goin broke inside yoa house an take
Mat 6.19: up, an da steala guys goin broke inside yoa house an take um.
Mat 6.20: Ova dea da moth an da rust no can eat um up, an da steala guys no can broke inside yoa house an
Mat 6.20: an da steala guys no can broke inside yoa house an take um.
Mat 6.26: Dey no plant seed, an get crops, an stash um, but yoa Fadda in da sky, he feed um.
Mat 6.26: get crops, an stash um, but yoa Fadda in da sky, he feed um.
Mat 6.30: da field stay growing today, but tomorrow dey goin throw um inside da fire.
Mat 6.32: But yoa Fadda inside da sky, he know you guys need um.’
Mat 7.6: dat stay spesho fo God to da guys dat goin talk stink bout um an goin waste um.
Mat 7.6: God to da guys dat goin talk stink bout um an goin waste um.
Mat 7.6: An dey jalike da wild pigs -- if you give um fancy kine jewelry dat worth plenny, dey ony goin walk all
Mat 7.6: jewelry dat worth plenny, dey ony goin walk all ova on top um, den dey goin turn aroun an waste you guys.
Mat 7.7: “Aks God, an you goin get um.
Mat 7.7: Look, an you goin find um.
Mat 7.8: All da guys dat look fo someting, goin find um.
Mat 7.9: If yoa boy aks you fo bread, you goin give um one rock, o wat?
Mat 7.10: If he aks fo one fish, you goin give um one snake, o wat?
Mat 7.16: You goin know um by da kine stuff dey do.
Mat 7.19: All da trees dat no give good kine fruit, dey cut um down an throw um on top da fire.
Mat 7.19: dat no give good kine fruit, dey cut um down an throw um on top da fire.
Mat 7.23: I goin tell um strait, ‘Who you?
Mat 7.24: “So you know, whoeva hear wat I say, an go do um, he jalike one smart guy dat make plan, den he build his
Mat 7.25: But da house no fall down, cuz he wen build um wea stay solid rock.
Mat 7.26: “All da guys dat hear wat I say, an no do um, dey jalike one guy dat not tinking, an he build his house
Mat 7.28: teach, all da peopo, wen blow dea minds fo wat he teach um, cuz he teach wit plenny power.
Mat 8.3: wen stick out his hand an touch him, an say, “Okay, I do um.
Mat 8.5: one captain fo da Rome army guys wen come by him fo beg um, “Boss, I get one worka guy dat stay home sick.
Mat 8.9: An my slave guy, I tell um, ‘Do dis,’ an he do um.
Mat 8.9: An my slave guy, I tell um, ‘Do dis,’ an he do um.
Mat 8.10: Dis guy get um!”
Mat 8.12: get odda guys, God suppose to be dea King, but dey no like um.
Mat 8.12: An den he goin throw um outside inside da dark.
Mat 8.16: Jesus tell da bad kine spirits, “Let um go!
Mat 8.16: an dey let um go.
Mat 8.17: ago, wen say: “Was him dat wen hemo all our sick an take um away.
Mat 8.21: Gotta bury um, eh?
Mat 8.26: But he aks um, “How come you guys scared?
Mat 8.27: Even da winds an da waves do wat he tell um!
Mat 8.28: Had two guys dea dat da bad kine spirits take um ova.
Mat 8.31: make us let go da guy, we like go inside da pigs an take um ova.”
Mat 8.32: He tell um, “Go.
Mat 8.34: An wen dey wen see him, dey beg um fo go way from dea.
Mat 9.6: But not easy fo do um.
Mat 9.6: But not easy fo do um.’ --
Mat 9.9: Jesus tell um, “Come wit me!
Mat 9.12: Jesus wen hear dat, an he tell um, “Da guys dat not sick no need docta, ony da sick guys
Mat 9.15: Jesus tell um, “Wat you tink?
Mat 9.16: You do dat, den wen you go wash um, da new piece goin shrink an make one mo big puka, an you
Mat 9.17: fo make wine inside one old kine leather bag an close um fo let um ferment.
Mat 9.17: wine inside one old kine leather bag an close um fo let um ferment.
Mat 9.24: He tell um, “Everybody go way!
Mat 9.25: He send um all outside.”
Mat 9.28: Jesus tell um, “Fo real kine, you guys trus me, dat I can make you guys
Mat 9.30: Den Jesus tell um strait, “You guys betta not tell nobody notting bout dis.”
Mat 9.33: Jesus make da bad kine spirit let um go, an den da guy can talk.
Mat 9.34: Dass why he can make um let go da peopo!”
Mat 9.37: crop fo bring inside, but no mo nuff worka guys fo do um.
Mat 9.38: da boss guy who own da crop fo send da worka guys fo bring um in.
Mat 10.1: tell his twelve guys fo come togedda wit him, an he give um da power fo make da bad kine spirits let go da peopo dat
Mat 10.5: Jesus send da twelve guys all ova, an he tell um, “No go wea da peopo dat not Jews stay, an no go wea da
Mat 10.9: Gold, o silva, o copper money, no take um wit you guys.
Mat 10.12: Wen you guys go inside da guy's house, tell um you dea fo bring aloha.
Mat 10.15: from Sodom town an Gomorrah town, dat time God wen wipe um out.
Mat 10.19: up lidat, no worry wat you goin say o how you goin say um.
Mat 10.21: an kids goin fight wit dea mudda an fadda, an dey goin set um up fo mahke.
Mat 10.27: Wat I telling you guys in da dark, tell um wea get light too.
Mat 10.27: An wat I wispa in yoa ear, stand on top da house an yell um out.
Mat 10.34: I no come fo do dat, but fo make um turn agains each odda.
Mat 10.38: fo go wit me an be my guy, no matta dey even goin kill um on top one cross, he not good nuff fo be my guy.
Mat 11.1: twelve guys wat dey gotta do an wea dey gotta go, he send um all ova da place, an den he go way from ova dea fo go
Mat 11.4: Jesus tell um, “Go, tell John wat you guys stay hear an see.
Mat 11.5: dey hear all da Good Kine Stuff From God dat I teaching um.
Mat 11.7: He aks um, “Dat time you guys wen go inside da boonies fo see John,
Mat 11.12: An get guys dat like try beef, fo take um ova.
Mat 11.20: fo all da bad kine stuff dey doing, an dey no stop doing um.
Mat 11.21: neva show my power fo da Tyre an Sidon guys like I wen do um fo you guys.
Mat 11.21: dem guys wen come sorry from long time an stop doing um, an dey wen show dey shame fo all dat -- dey wen go put on
Mat 11.25: plenny, eh, cuz you show dis kine stuff to da kids an hide um from da smart guys dat know plenny.
Mat 11.26: Yeah, you my Fadda, an dass how you like um happen.
Mat 12.2: But had Pharisee guys ova dea dat wen see um do dat, an dey tell Jesus, “Eh, how come!
Mat 12.3: Jesus tell um, “Wot!
Mat 12.4: kine, cuz God's Rules say dat ony da pries guys can eat um.
Mat 12.4: But David, he eat um, an he give um to his guys too cuz dey hungry, an dass
Mat 12.4: But David, he eat um, an he give um to his guys too cuz dey hungry, an dass okay.
Mat 12.5: But wen dey do um, dey no broke God's Rules.
Mat 12.10: Dey aks Jesus, “Stay okay fo make um come good on da Rest Day, o wat?
Mat 12.10: Dey say dat cuz dey like bus um.
Mat 12.11: He tell um, “If one a you guys get one sheep dat fall down inside one
Mat 12.11: fall down inside one hole on da Rest Day, you goin grab um an pull um out, yeah?”
Mat 12.11: inside one hole on da Rest Day, you goin grab um an pull um out, yeah?”
Mat 12.13: An da guy stick um out, an da hand wen come good, jalike da odda hand.”
Mat 12.17: Wen he do dis, dat make um happen jalike Isaiah wen say.
Mat 12.20: Da stick dat ready fo broke, he no goin broke um, Da small fire dat ready fo pio, he no goin put um out,
Mat 12.20: broke um, Da small fire dat ready fo pio, he no goin put um out, Till bumbye he make everybody do how dey suppose to.
Mat 12.22: Da guy no can see o talk, cuz da spirit no let um.
Mat 12.25: He tell um, “Da country dat beef each odda, dey ony bus up dea own
Mat 12.31: stink bout God's Good an Spesho Spirit, he no goin let um go an hemo da shame fo dat.
Mat 12.32: Whoeva talk agains me, God goin let um go an hemo da shame fo dat.
Mat 12.32: talk agains God's Good an Spesho Spirit, God no goin let um go an hemo dea shame fo dat, now o foeva.
Mat 12.39: But he tell um, “Da guys nowdays dat do bad kine stuff an fool aroun
Mat 12.41: sorry fo all da bad kine stuff dey wen do, an stop doing um, wen Jonah wen teach dem.
Mat 12.44: da guy jalike one place dat stay empty cuz dey wen sweep um an fix um up.
Mat 12.44: one place dat stay empty cuz dey wen sweep um an fix um up.
Mat 12.45: mo worse den him, an dey all go back to da guy, an take um ova one mo time.’
Mat 12.47: One guy tell um, “Eh, yoa mudda an yoa bruddas, dey outside, an dey like
Mat 13.3: He use plenny stories fo teach um.
Mat 13.4: Some fall down by da side a da trail, an da birds go eat um up.
Mat 13.9: Jesus say, “If you guys hear dis, den tink bout um!
Mat 13.12: dat stuff, den even da litto bit you know, he goin take um away.
Mat 13.13: Dass why use stories fo I teach um, cuz ‘Dey see, but dey no can see fo real.
Mat 13.15: Dey no like change da way dey stay living, So I can make um come good.
Mat 13.17: right tings like see da stuff you guys see, but neva see um.
Mat 13.17: An dey like hear da stuff you guys hear, but neva hear um.
Mat 13.21: He stick wit um fo litto wile, but wen da odda guys make him suffa cuz he
Mat 13.23: dirt, dass jalike one guy dat hear wat God say an undastan um.
Mat 13.28: “He tell um, ‘One guy dat stay agains me wen plant um ova dea.
Mat 13.28: “He tell um, ‘One guy dat stay agains me wen plant um ova dea.
Mat 13.30: Let um grow togedda till dey stay ready.
Mat 13.30: Den pull out da weeds first, an tie um togedda fo burn.
Mat 13.30: Den cut da wheat, an put um inside da storage place.
Mat 13.33: stay King, dass jalike wen one wahine take yeast an mix um wit plenny dough fo make bread.
Mat 13.34: He neva teach um wit odda kine stuffs.
Mat 13.35: He do um lidat fo make um happen jalike da guy who wen talk fo God
Mat 13.35: He do um lidat fo make um happen jalike da guy who wen talk fo God wen say befo
Mat 13.35: guy who wen talk fo God wen say befo time, “I goin teach um wit stories, I goin tell stuff dat nobody know From dat
Mat 13.40: All dat mean, wen dey pull out da weeds an burn um inside da fire, dass jalike goin be wen da world goin pau.
Mat 13.42: Den dey goin throw um inside wea ony get plenny fire.
Mat 13.44: Get one nodda guy dat find um, an den he bury um one mo time.
Mat 13.44: Get one nodda guy dat find um, an den he bury um one mo time.
Mat 13.48: Wen da net come full, da fisha guys bring um on top da beach.
Mat 13.52: Jesus tell um, “All da teacha guys dat teach God's Rules, an den go
Mat 13.57: But Jesus tell um, “One guy who talk fo God get choke respeck.”
Mat 14.3: Herod wen tell his guys fo grab John, an put chain on top um, an throw um inside da prison.”
Mat 14.3: his guys fo grab John, an put chain on top um, an throw um inside da prison.”
Mat 14.7: He tell her, “Wateva you like, I swear to God I goin give um to you.
Mat 14.9: God in front all his friends, so he tell his guys, “Go do um.
Mat 14.11: Dey put his head on top da big plate, an give um to da girl.”
Mat 14.11: Den she wen take um to her mudda.
Mat 14.15: Tell da peopo fo go way: Tell um, ‘Go inside da towns, fo buy someting fo eat!
Mat 14.16: But Jesus tell um, “Nah!
Mat 14.16: You guys, you give um someting fo eat.
Mat 14.18: He say, “Give um to me.
Mat 14.19: He broke da bread, an give um to his guys, an da guys give good piece bread to all da
Mat 14.23: Afta he tell um fo go, he go up on top da mountain fo pray.
Mat 14.27: Right den an dea Jesus tell um, “Eh, no scared.
Mat 14.31: How come you tink you no can do um?”
Mat 15.3: Jesus tell um, “Yoa ancesta guys wen teach all kine stuff.
Mat 15.5: teacha guys say, ‘If one guy get someting, an he can use um fo help his fadda o mudda, he can say, “I no goin use um
Mat 15.5: um fo help his fadda o mudda, he can say, “I no goin use um fo help you guys, cuz bumbye I goin give um to da temple.’
Mat 15.5: “I no goin use um fo help you guys, cuz bumbye I goin give um to da temple.’
Mat 15.13: He tell um, “Dey jalike plants dat my Fadda in da sky neva plant, an
Mat 15.20: his hands da right way, an den he eat, dat no goin make um pilau inside.
Mat 15.26: He say, “No good take da food from da kids an throw um down to da dogs.”
Mat 15.30: Dey bring um wea Jesus stay, an he make um all come good.
Mat 15.30: Dey bring um wea Jesus stay, an he make um all come good.
Mat 15.31: Da guys dat no can move da arm o da leg, move um.
Mat 15.32: I no like send um away hungry, cuz bumbye dey pass out on da way home.
Mat 15.33: Wea we goin find nuff food fo feed um?
Mat 15.36: An he take da seven bread an da fish, an tank God fo um.”
Mat 15.36: Den he broke um, an give um to his guys.
Mat 15.36: Den he broke um, an give um to his guys.
Mat 15.36: Dey give um to all da peopo.
Mat 15.39: Den he tell um, “Go home, now.
Mat 16.1: guys an da Sadducee guys wen go by Jesus fo try make um look shame wit his own words.
Mat 16.2: He tell um, “Wen da sun going down, you guys say, ‘Goin get good
Mat 16.6: Jesus tell um, “Watch out!
Mat 16.12: He telling um fo watch out cuz no good da kine stuff da Pharisee guys an
Mat 17.7: Jesus go by dem, an touch um, an say, “Get up!”
Mat 17.9: dat, Jesus guys stay going down da mountain, an Jesus tell um, “You guys wen see someting real spesho.”
Mat 17.12: Dey even wen make um any kine.
Mat 17.16: I wen bring um ova hea by da guys you stay teaching, but dey no can make
Mat 17.19: neva have nobody, an aks him, “How come we no can throw um out?
Mat 17.22: wen come togedda wit him, Galilee side, an Jesus wen tell um, “I da Guy Dass Fo Real, you know.
Mat 17.25: He say, “Yeah, he pay um.
Mat 17.27: But if us guys no pay um, da tax guys goin tink bad bout us guys.”
Mat 18.2: Jesus tell one small kid fo come, an he put um in front dem.
Mat 18.6: If somebody try make um so dey no like trus me no moa, mo betta take one real big
Mat 18.6: betta take one real big heavy stone from da mill, an tie um aroun da guy, den throw him inside da ocean fo drown!
Mat 18.8: If yoa hand o yoa leg make you do bad kine stuff, cut um off an throw um away!
Mat 18.8: o yoa leg make you do bad kine stuff, cut um off an throw um away!
Mat 18.9: If yoa eye make you do bad kine stuff, pull um out an throw um away!
Mat 18.9: yoa eye make you do bad kine stuff, pull um out an throw um away!
Mat 18.13: An I tell you dis too: wen he find um, he feel mo good inside fo da one sheep he wen find, den
Mat 18.19: to God fo da same ting, my Fadda in da sky goin make um happen fo you guys.
Mat 18.24: He sit down, an dey bring one worka guy by him dat owe um uku paila money.
Mat 18.26: “But dat worka guy go down an beg um.
Mat 18.27: Da king get pity fo him, so he let um go, an tell him, ‘No need pay notting.
Mat 18.29: Da odda worka guy go down an beg um, ‘Try wait!
Mat 19.3: dat wen go by Jesus fo try trap him from wat he goin tell um.
Mat 19.6: Wat God wen put togedda, da peopo betta not broke um up.’
Mat 19.11: “Everybody no can handle dis, ony da guys God help fo do um, dey can handle.”
Mat 19.12: An get odda guys dat no can marry cuz peopo wen make um lidat.
Mat 19.12: Whoeva can handle dis, let him do um.
Mat 19.13: Den Jesus guys wen scold um.
Mat 19.17: Go do um, den.
Mat 19.21: Jesus tell um, “If you like come perfeck kine, go sell all da stuffs you
Mat 19.26: look strait at dem, an tell, “No mo nobody dat can do um, but ony God, he da one dat can do um.
Mat 19.26: mo nobody dat can do um, but ony God, he da one dat can do um.
Mat 20.2: He tell um, ‘Kay den, go inside my grape farm an work.
Mat 20.4: He tell um, ‘Go work inside my grape farm too, an I pay you guys
Mat 20.6: He tell um, ‘How come you guys stay hea all day an ony do notting?
Mat 20.7: An he tell um, ‘Den you guys go work inside my grape farm too.’
Mat 20.8: owna guy tell da luna, ‘Tell da worka guys fo come, an pay um dea money.’
Mat 20.17: his twelve guys by da side a da road by demself, an tell um, “Eh, lissen, we going Jerusalem.
Mat 20.23: He tell um, “Fo shua you guys goin suffa jalike me.”
Mat 20.31: Had choke peopo ova dea dat wen scold dem an tell um fo shut dea mout.
Mat 20.32: Jesus stop an tell um, “Come ova hea!
Mat 21.2: Hemo da rope from da fence, an bring um ova hea fo me.
Mat 21.3: tell him, ‘Da Boss need um.
Mat 21.6: So, Jesus guys wen go do wat he wen tell um.
Mat 21.7: Dey throw dea coats on top um, an Jesus wen sit on top um.
Mat 21.7: Dey throw dea coats on top um, an Jesus wen sit on top um.
Mat 21.8: Odda guys cut branches from da trees an put um down on top da road fo show respeck fo Jesus.
Mat 21.11: An plenny peopo wen tell um, “Dass da Guy who talk fo God.”
Mat 21.13: But you guys stay make um jalike one hangout fo crooks!
Mat 21.14: walk wen go by Jesus inside da temple yard, an he wen make um come good.’
Mat 21.16: But Jesus tell um, “Yeah, I hear um.
Mat 21.16: But Jesus tell um, “Yeah, I hear um.
Mat 21.19: He tell um, “You no goin give fruit no moa!
Mat 21.21: Jesus tell um, “Az right!”
Mat 21.22: Wen you guys pray, everyting you aks God fo do, trus um jalike you get um awready, an dat goin be.
Mat 21.22: pray, everyting you aks God fo do, trus um jalike you get um awready, an dat goin be.
Mat 21.23: Dey aks um, “Wat right you get fo do dis kine stuff?
Mat 21.23: Who wen say you can do um?
Mat 21.24: Jesus tell um, “I like aks you guys one ting.
Mat 21.25: God in da sky, he give um da right?
Mat 21.25: O da peopo, dey give um da right?
Mat 21.25: Dey say, “If we tell him, ‘God in da sky give um da right,’ he goin say, ‘How come you guys neva believe
Mat 21.26: But if we say, ‘Da peopo give um da right,’ no way!
Mat 21.32: sorry fo all da kine bad stuff you guys wen do an pau do um.
Mat 21.33: He make one fence aroun um, an dig one hole inside da groun fo squeeze da grapes, an
Mat 21.35: But da farma guys wen grab um, an bus up one guy, an kill anodda, an throw stones at da
Mat 21.42: Den Jesus tell um, “You guys neva read inside da Bible, o wat?”
Mat 21.42: An dey no take um.
Mat 22.1: One mo time Jesus tell da peopo mo stories fo teach um.
Mat 22.2: He tell um lidis: “Wen God in da sky stay King, dass jalike one king
Mat 22.4: He tell um, ‘Tell all da peopo I wen aks fo come, “Time awready!
Mat 22.13: worka guys, ‘Eh, tie up dis guy's hands an feet, an throw um outside inside da dark.’
Mat 22.15: togedda how dey goin catch Jesus from wat he goin tell um.
Mat 22.18: But Jesus know dey trying fo make um any kine, an he say, “You guys, you say one ting an do one
Mat 22.21: An he tell um, “Kay den, give um to Cesar, wat his, an give to God, wat
Mat 22.21: An he tell um, “Kay den, give um to Cesar, wat his, an give to God, wat his!”
Mat 22.29: Jesus tell um, “Eh, you guys all jam up, you know.
Mat 22.35: teach God's Rules wen aks him one question fo try catch um.
Mat 22.37: Jesus tell um, “Get love an aloha fo da Boss yoa God, wit all yoa heart,
Mat 22.41: too, da Pharisee guys come togedda by Jesus, an Jesus aks um, “Wat you guys tink?
Mat 23.5: Everyting dey do, dey ony do um so dey can make demself look good in front da peopo.
Mat 23.5: off stuff da Bible say on top dea heads an arms, an make um look real nice wit real fancy kine religious kine
Mat 23.7: talk to dem wit respeck inside da open market, an fo call um ‘Teacha.
Mat 23.12: Whoeva make himself big, God goin make um small.
Mat 23.13: you guys no let da peopo who like get God fo dea King, get um.
Mat 23.15: land fo find one guy who not one Jew, so you guys can make um come one Jew.
Mat 23.16: he say, “I swear by da gold inside da temple,” he gotta do um.
Mat 23.18: by da gif offering on top da altar,” dat guy gotta do um.
Mat 23.23: You guys no give um chance.
Mat 23.25: you guys wen rip off from da odda peopo, an you guys stash um fo yoaself!
Mat 23.28: da right kine stuff, an peopo tink you guys stay doing um, but inside, you guys everytime say one ting an do anodda,
Mat 23.34: whip hard inside da Jewish churches, an you guys goin make um suffa from one town to anodda town.
head: Jesus Say, “Da Temple, Dey Goin Bus Um Up”
Mat 24.4: Jesus tell um, “Watch out!
Mat 24.15: (Whoeva read dis, dey gotta figga um out.
Mat 24.26: no trus um notting.
Mat 24.39: wat was goin happen, till da big water wen come an wipe um out.
Mat 24.43: wat time da steala guy goin come, he goin watch out fo um.
Mat 24.43: He no goin let um inside fo bus up his place.
Mat 25.9: Eh, go buy from da guys dat sell um.
Mat 25.12: “But da guy tell um, ‘No can!
Mat 25.14: Jesus tell um, “Dat time wen God stay King, goin be jalike dis: Had one
Mat 25.16: Da guy who wen get da five bag money wen go use um fo make business, an wen get five mo bag money.
Mat 25.18: who wen get da one bag money wen dig one hole, an wen put um inside da groun, an wen hide da boss's money inside.
Mat 25.28: you guys ova dea, take away da money from dis guy an give um to da guy wit da ten bag money.
Mat 25.29: guy who no mo notting, even da litto bit he get, goin lose um.’
Mat 25.31: Jesus tell um, “You know, I da Guy Who Fo Real.
Mat 25.34: Take um awready!
Mat 25.40: peopo tink da guy not importan, was me you guys wen do um fo.’
Mat 25.45: “I goin tell um, ‘Dass it!’
Mat 25.45: one guy dat da peopo tink not importan, was me you neva do um fo.’
Mat 26.4: Dey say, “How we goin trick Jesus so we can bus um?
Mat 26.4: Den we can kill um.
Mat 26.5: Dey say, “We no can do um wen get da Passova time, cuz bumbye da peopo goin make big
Mat 26.9: come she neva sell dat perfume fo plenny money, an give um to da peopo dat no mo notting?
Mat 26.10: Wen Jesus wen know wat dey saying, he tell um, “How come you guys give dis wahine hard time?
Mat 26.15: He aks um, “Eh, how much money you guys goin give me if I set him up
Mat 26.17: Dass da time wen dey no put yeast inside da bread fo make um come big.
Mat 26.17: On da first day, Jesus guys wen go by him an aks um, “Wea you like us make da stuff ready fo you fo eat da
Mat 26.18: Tell um, ‘Da Teacha say: Time awready fo me.”
Mat 26.19: So da guys wen do jalike he wen tell um, an dey make da food ready fo da Passova dinna.
Mat 26.22: Dey come real sad, an each guy tell um, one afta da odda, “Boss, eh, fo shua you not talking bout
Mat 26.26: He broke da bread, an give um to his guys.
Mat 26.26: He tell um, “Take dis an eat um.
Mat 26.26: He tell um, “Take dis an eat um.
Mat 26.27: an give um to his guys.”
Mat 26.28: Dat goin help plenny peopo, so God can let um go an hemo dea shame fo all da bad kine stuff dey do.
Mat 26.31: Ova dea, Jesus tell um, “All you guys goin bum out cuz you no can handle da shame
Mat 26.38: He tell um, “Eh, you know, my heart stay real sad, jalike I goin
Mat 26.39: I like do um da way you like me do um.
Mat 26.39: I like do um da way you like me do um.
Mat 26.41: you guys like do da right ting, but you guys no can do um, cuz you guys no stay strong inside.
Mat 26.42: if dis kine suffa no can go way from me, ony if I take um, az okay, I still yet do um.
Mat 26.42: go way from me, ony if I take um, az okay, I still yet do um.
Mat 26.42: I like do um da way you like me do um.”
Mat 26.42: I like do um da way you like me do um.”
Mat 26.47: pries guys, an da older leadas, dey da guys who wen send um.
Mat 26.48: Now, befo time, Judas wen tell um, “Da guy I goin kiss, az da guy.
Mat 26.48: Grab um an tell da police guys fo take um!
Mat 26.48: Grab um an tell da police guys fo take um!
Mat 26.49: an wen kiss um.”
Mat 26.50: Jesus wen tell um, “My friend, do wat you wen come ova hea fo do.”
Mat 26.50: Den da odda guys come an grab Jesus an take um.
Mat 26.57: Da guys who wen bus Jesus wen bring um in front Kaiafas, da Head Priest guy.
Mat 26.61: God's temple, an den, befo three days pau, I goin build um up again.
Mat 26.64: Den Jesus tell um, “You da guy wen jus say dat.
Mat 27.3: So, he take back all da thirty silva coins fo give um to da main pries guys an da older leadas dat wen give um
Mat 27.3: um to da main pries guys an da older leadas dat wen give um to him befo.
Mat 27.4: He tell um, “Eh, I wen do someting wrong!
Mat 27.7: far away, an mahke, an nobody know who him, we can bury um ova dea inside dat field.”
Mat 27.8: Dass why, dat field, dey call um “Da Blood Field” even till now.
Mat 27.15: Any guy da peopo pick, Pilate let um go.
Mat 27.17: So wen all da peopo come togedda, Pilate aks um, “Who you guys like me let go fo you?
Mat 27.17: da guy dey call da Christ guy, dat dey say God wen send um?
Mat 27.22: So Pilate aks um, “Den wat I goin do wit Jesus, da Christ guy, dat dey say
Mat 27.25: guys an our kids goin be da one fo take da blame fo make um mahke!
Mat 27.29: Dey make one crown from thorns, an put um on top his head.
Mat 27.29: Check um out!
Mat 27.32: Dey tell um he gotta carry Jesus cross.
Mat 27.37: Dey make one sign an put um ova his head, fo tell everybody wat he wen do wrong.
Mat 27.40: wen say dat you goin broke down da temple an goin build um up again befo three days pau!
Mat 27.48: guy wen run an put one sponge inside da sour wine, an put um on top one bamboo, an try give um to Jesus fo drink.”
Mat 27.48: da sour wine, an put um on top one bamboo, an try give um to Jesus fo drink.”
Mat 27.53: da town dat stay spesho fo God, an plenny peopo wen spock um, you know.
Mat 27.59: Joseph take down da body from da cross, an wrap um up inside one clean cloth, an put um inside his own new
Mat 27.60: da cross, an wrap um up inside one clean cloth, an put um inside his own new tomb, da one dat was awready cut inside
Mat 27.60: Dey push one big rock in front da hole fo close um.
Mat 27.65: So Pilate tell um, “Use yoa own police guys.’
Mat 27.65: Send um fo guard um, jalike you guys wen say.”
Mat 27.65: Send um fo guard um, jalike you guys wen say.”
Mat 27.66: da tomb, an leave some police guards ova dea fo guard um.
Mat 28.6: Eh, he no stay ova hea, cuz God wen make um come back alive, jalike Jesus wen say befo time.
Mat 28.7: Tell da guys he wen teach, dat God wen make um come back alive from mahke awready.
Mat 28.9: Right den Jesus wen meet um, an he say, “Aloha!
Mat 28.10: An Jesus tell um, “Eh, no scared!”
Mat 28.13: Da pries guys tell um, “Tell da peopo, ‘Come dark time, wen us guys sleeping,
Mat 28.14: If da governa hear bout dis ting, us guys goin tell um you guys okay, so you guys no need worry.
Mat 28.15: da tomb wen take da money an do wat da leada guys wen tell um.’
Mat 28.16: eleven guys go Galilee, to da mountain wea Jesus wen tell um fo go.
Mat 28.17: Wen dey wen see him ova dea, dey go down an give um plenny love an respeck.
Mat 28.20: Teach um how fo do everyting dat I wen tell you guys fo do.
Mrk 1.3: Make um strait fo him!
Mrk 1.4: pau do all da bad kine stuff you stay doing now, an no do um no moa.’-”
Mrk 1.5: Dey wen tell um strait out all da bad kine stuff dey wen do, an he wen
Mrk 1.5: out all da bad kine stuff dey wen do, an he wen baptize um inside da Jordan River.”
Mrk 1.7: Dis wat he tell um, “Afta me, goin come one nodda guy.
Mrk 1.15: sorry fo all da bad kine stuff you guys doing, an no do um no moa.
Mrk 1.15: Stuff From God I telling you guys, you guys gotta believe um!
Mrk 1.17: Jesus tell um, “Eh you guys!
Mrk 1.20: Right den an dea he tell um fo come wit him.
Mrk 1.22: Wat he teach um wen blow dea minds!
Mrk 1.27: He even tell da bad kine spirits wat fo do, an dey do um!
Mrk 1.41: He touch da guy, an say, “Okay, I do um.”
Mrk 1.44: He tell um, “Eh!
Mrk 1.44: Den he tell um fo go.
Mrk 2.2: An Jesus teach um.
Mrk 2.4: Dey put da guy on top his mat an put um down real slow in front Jesus.
Mrk 2.10: But not easy fo do um.
Mrk 2.10: But not easy fo do um.’ --
Mrk 2.13: Plenny peopo come by him, an he wen teach um.
Mrk 2.21: You go do dat, den wen you wash um, da new piece goin shrink plenny an make one mo bigga
Mrk 2.22: fo make wine inside one old kine leather bag, an close um fo let um ferment.
Mrk 2.22: wine inside one old kine leather bag, an close um fo let um ferment.
Mrk 2.25: Jesus tell um, “Wot!
Mrk 2.26: But David, he give um to his guys too, an nobody say notting.
Mrk 3.4: Wat you suppose to do, kill peopo, o help um?
Mrk 3.5: An da guy stick um out, an da hand wen come good.
Mrk 3.9: tell his guys fo make ready one boat, so he can go inside um an den da peopo no can squash him.
Mrk 3.17: He call um “Da Thunder Guys,” cuz dey da kine guys dat like make big
Mrk 3.29: So if dey talk lidat, God no goin let um go an hemo dea shame fo dat, not now o eva!
Mrk 3.33: He tell um, “Wat you guys tink?
Mrk 4.2: He use plenny stories fo teach um.
Mrk 4.4: Some fall down by da trail, an da birds go eat um up.
Mrk 4.7: Da bushes grow up, an choke um, so no mo wheat.
Mrk 4.11: But da odda peopo on da outside, I teach um wit stories.
Mrk 4.12: really wen see an hear, Den dey goin change, An I goin let um go an hemo dea shame Fo all da bad kine stuff dey wen do.
Mrk 4.17: He stick wit um fo litto wile.
Mrk 4.20: dirt, dass jalike wen one guy hear wat God say an trus um.
Mrk 4.20: All da good stuff da guy do, he do um thirty times moa, some guys do um sixty times moa, an some
Mrk 4.20: stuff da guy do, he do um thirty times moa, some guys do um sixty times moa, an some odda guys hundred times moa.
Mrk 4.21: You bring da lamp fo put um unda one bowl?
Mrk 4.21: O you put um unda da bed?
Mrk 4.21: You goin put um on top da shelf so you can see, yeah?
Mrk 4.24: He tell um dis too: “Tink real good bout wat you hear.
Mrk 4.26: Jesus tell um anodda story.
Mrk 4.28: Da dirt no need nobody fo help um make da wheat.
Mrk 4.29: Wen da wheat come ripe, da farma cut um wit da sickle, cuz dey stay ready.
Mrk 4.30: Jesus tell um anodda story.
Mrk 4.31: If get one guy plant um inside his field, an da seed grow, da plant come mo big
Mrk 4.32: Da branches so big, da birds from da sky can sit on top um in da shade!
Mrk 4.41: Even da wind an da waves do wat he tell um!”
Mrk 5.4: hand an feet plenny times wit da chains, but he wen bus um.
Mrk 5.13: Jesus tell um, “Go!
Mrk 5.19: Go home to yoa ohana, an tell um all da good kine stuff da Boss Up Dea wen do fo you.”
Mrk 5.38: Jesus see all da peopo an hear um making big noise an crying.
Mrk 5.40: So he wen chase um all outside, an take da girl's fadda an mudda, an his
Mrk 5.43: Den he wen tell um, “You guys betta not tell nobody bout dis!
Mrk 6.4: But Jesus tell um, “One guy who talk fo God get plenny respeck.”
Mrk 6.7: He call his twelve guys togedda, an send um out two by two.
Mrk 6.7: He give um da power fo make da bad kine spirits let go da peopo.
Mrk 6.12: be sorry fo all da bad kine stuff you wen do, an no do um no moa.
Mrk 6.13: peopo, an put olive oil on top plenny sick peopo, an make um come good.
Mrk 6.29: da girl, “Eh, wateva you like, I swear to God I goin give um to you.
Mrk 6.29: an dea he tell da guard fo go cut off John's head an bring um.
Mrk 6.29: Da guy wen go cut off his head inside da jail, an bring um on top da big plate, an give um to da girl.
Mrk 6.29: inside da jail, an bring um on top da big plate, an give um to da girl.
Mrk 6.29: An she wen give um to her mudda.
Mrk 6.29: dey hear bout dat, an dey come, an take his body an put um inside one tomb.
Mrk 6.33: But plenny peopo wen see um going, an dey know who Jesus, so dey wen run from da towns
Mrk 6.34: So right den an dea he start teaching um plenny stuff.
Mrk 6.37: But Jesus tell um, “Nah!
Mrk 6.37: You guys, you give um someting fo eat.
Mrk 6.37: You like us guys go buy um?”
Mrk 6.41: Den he broke da bread an give um to his guys, an da guys give um to da peopo.
Mrk 6.41: he broke da bread an give um to his guys, an da guys give um to da peopo.
Mrk 6.50: Right den an dea he tell um, “Eh, no scared!
Mrk 7.2: wash dea hands da way da Pharisee guys say dey gotta wash um.
Mrk 7.3: But dey suppose to wash um jalike da ancesta guys wen teach from long time ago.
Mrk 7.4: an da pots jus right, da way dea ancesta guys wen teach um, so den dey can pray.
Mrk 7.6: Jesus tell um, “Da guy Isaiah wen talk fo God long time ago, an fo shua
Mrk 7.9: An he tell um, “You guys jalike da sly mongoose, yeah?
Mrk 7.11: teacha guys say, ‘If one guy get someting dat he can use um fo help his fadda o mudda, he can say to dem, “I no goin
Mrk 7.11: help his fadda o mudda, he can say to dem, “I no goin use um fo help you guys, cuz bumbye I goin give um to God.’
Mrk 7.11: “I no goin use um fo help you guys, cuz bumbye I goin give um to God.’
Mrk 7.13: do plenny odda tings lidat, an teach da odda peopo fo do um too.
Mrk 7.17: come an say, “Try tell us wat da ting mean dat he wen tell um.
Mrk 7.18: He tell um, “Wot!”
Mrk 7.19: (Wen Jesus say dat, he make um okay fo eat any kine stuff.
Mrk 7.27: No good take da food from da kids an throw um down to da dogs.
Mrk 8.3: I no like send um away hungry.
Mrk 8.4: Wea we goin find nuff food fo feed um?
Mrk 8.6: An he take da seven breads, an tank God fo um.”
Mrk 8.6: Den he broke um, an give um to his guys.
Mrk 8.6: Den he broke um, an give um to his guys.
Mrk 8.6: An da guys give um to all da peopo.
Mrk 8.7: So Jesus tell God he good heart fo give um da food.
Mrk 8.7: He tell his guys fo give um to da peopo.
Mrk 8.9: Den he tell um, “Go home now.
Mrk 8.15: Jesus tell um, “Watch out fo da yeast from da Pharisee guys an King
Mrk 8.21: Jesus tell um, “You guys!”
Mrk 8.27: Wen dey stay going, he tell um: “Eh, who da peopo say me?
Mrk 9.1: An Jesus tell um, “Dass right!
Mrk 9.3: shiny white -- mo white den anybody in da world can wash um.
Mrk 9.9: dat Jesus guys stay going down da mountain, an Jesus tell um, “No tell nobody wat you guys wen see.”
Mrk 9.16: He tell um, “Eh, wat you guys stay make argue bout?
Mrk 9.17: He get one spirit dat no let um talk.”
Mrk 9.18: Everytime da spirit grab da boy, he throw um to da groun.
Mrk 9.20: So dey bring um.
Mrk 9.25: Jesus spock um, an he scold da bad kine spirit.”
Mrk 9.26: wen yell an throw da boy all ova da place, den he let um go.
Mrk 9.27: But Jesus wen take da boy's hand, an pull um up.
Mrk 9.28: da house, an ony have Jesus an his guys dea, dey aks um, “How come we no can throw um out?
Mrk 9.28: an his guys dea, dey aks um, “How come we no can throw um out?
Mrk 9.31: He tell um, “I da Guy Dass Fo Real.
Mrk 9.33: Wen dey inside da house, Jesus aks um, “Eh, wat you guys stay make argue bout on da road?
Mrk 9.36: Den he take one small kid an put um in front dem.
Mrk 9.38: We wen tell um fo no do dat, cuz he no come from us guys.
Mrk 9.39: Jesus wen tell um, “No try make um stop, cuz anybody who do da kine awesome
Mrk 9.39: Jesus wen tell um, “No try make um stop, cuz anybody who do da kine awesome stuff an say, ‘I
Mrk 9.39: do da kine awesome stuff an say, ‘I get Jesus power fo do um,’ he no goin talk stink bout me right afta dat!’
head: Somebody Make Um Do Bad kine Stuff
Mrk 9.42: Somebody make um pau trus me an do bad kine stuff, mo betta take one big
Mrk 9.42: stuff, mo betta take one big stone from da mill, an tie um aroun da guy's neck, den throw him inside da ocean fo
Mrk 9.44: If yoa hand make you do bad kine stuff, cut um off!
Mrk 9.46: If yoa foot make you do bad kine stuff, cut um off!
Mrk 9.48: If yoa eye make you do bad kine stuff, pull um out!
Mrk 9.49: “Da pries guys wen burn da sacrifice an sprinkle um wit salt fo make um come clean fo God.
Mrk 9.49: guys wen burn da sacrifice an sprinkle um wit salt fo make um come clean fo God.
Mrk 9.50: But if da salt no mo taste, how you goin make um work like salt again?
Mrk 10.1: One mo time plenny peopo wen go by him, an he teach um jalike he everytime do.
Mrk 10.3: Jesus wen aks um, “Wat Rule Moses wen give yoa ancesta guys bout dat?
Mrk 10.5: Jesus tell um, “Cuz all you guys so hard head, dass why Moses wen let
Mrk 10.9: Wat God wen put togedda, da peopo betta not broke um up.’
Mrk 10.10: inside da house one mo time, da guys he teaching wen aks um bout dat.
Mrk 10.11: He tell um, “Da guy who dump his wife an go marry one nodda wahine,
Mrk 10.11: dump his wife an go marry one nodda wahine, da way God see um, da first one still stay his wife.
Mrk 10.12: dump her husban an go marry one nodda guy, da way God see um, da first one still stay her husban.
Mrk 10.21: Jesus wen look at um, an get aloha fo him.
Mrk 10.27: Jesus look strait at dem an tell, “No mo nobody dat can do um, but ony God, he da One dat can do um all.”
Mrk 10.27: mo nobody dat can do um, but ony God, he da One dat can do um all.”
Mrk 10.30: An one nodda ting dey goin get -- peopo goin make um suffa.
Mrk 10.32: he wen take da twelve guys by da side a da road, an tell um wat goin happen.
Mrk 10.39: He tell um, “Fo shua you guys goin suffa jalike me, an you goin
Mrk 10.48: Had plenny peopo ova dea dat wen scold him an tell um fo shut his mout.
Mrk 10.49: So dey wen call da blind guy an tell um, “Eh, dass okay!”
Mrk 10.51: Jesus aks um, “Wat you like me do fo you?”
Mrk 10.52: Jesus tell um, “Go!
Mrk 11.2: He tell um, “You guys see dat small town ova dea?
Mrk 11.2: Nobody ride on um yet.
Mrk 11.2: Hemo da rope from da post, an bring um ova hea.
Mrk 11.3: tell um, ‘Da Boss need um.
Mrk 11.3: tell um, ‘Da Boss need um.
Mrk 11.3: Den he goin send somebody fo bring um right back.’
Mrk 11.5: Get some guys standing aroun, an dey aks um, “Eh!
Mrk 11.6: Dey tell um jalike Jesus wen say.
Mrk 11.6: Den da guys let um take um.”
Mrk 11.6: Den da guys let um take um.”
Mrk 11.7: Dey throw dea coats on top um, an Jesus wen sit on top um.
Mrk 11.7: Dey throw dea coats on top um, an Jesus wen sit on top um.
Mrk 11.8: guys cut branches from da palm trees in da fields, an put um down on top da road fo show respeck fo him.
Mrk 11.17: He teach um, “Da Bible say, ‘My temple goin be one house fo all da
Mrk 11.17: But you guys stay make um jalike one hangout fo crooks!
head: Jesus Teach Um Bout Da Fig Tree
Mrk 11.20: Early da nex morning dey pass by da fig tree, an see um all dry up from da root.
Mrk 11.22: Jesus tell um, “Gotta trus God!
Mrk 11.23: If you trus God fo make dat happen, an no trus um ony litto bit same time, den goin be lidat.
Mrk 11.24: pray, everyting you aks God fo do, trus him jalike you get um awready, an dat goin be.’
Mrk 11.28: Who wen say you can do um?
Mrk 11.29: Jesus tell um, “I like aks you guys one ting.
Mrk 11.30: God in da sky, he give um da right?
Mrk 11.30: O da peopo, dey give um da right?
Mrk 11.31: Dey say, “If we tell him, ‘God in da sky give um da right,’ he goin say, ‘How come you guys neva believe
Mrk 11.32: But if we say, ‘Da peopo give um da right,’ no way!
Mrk 12.1: Jesus start teaching um wit stories.
Mrk 12.1: He make one fence aroun um, an dig one puka inside da groun fo squeeze da grapes.
Mrk 12.3: But da farma guys wen grab da worka guy, an bus um up, an throw him outside wit notting.
Mrk 12.5: So he send one nodda worka, an dey kill um.
Mrk 12.5: Some a dem dey bus up, but da oddas, dey kill um.
Mrk 12.10: An dey no take um.
Mrk 12.15: Show me da kine coin fo da tax so I can look at um.”
Mrk 12.17: An he tell um, “Kay den.”
Mrk 12.17: Give um to Cesar, wat his, an give to God, wat his!”
Mrk 12.24: Jesus tell um, “You guys all jam up, you know.
Mrk 12.32: Da teacha who teach God's Rules tell um, “Eh, Teacha, right on!’
Mrk 13.2: Dey goin throw um all down.
Mrk 13.5: Jesus tell um, “Watch out!
Mrk 13.9: An you goin tell um bout me.
Mrk 13.12: Kids goin fight dea mudda an fadda, an set um up fo mahke.
Mrk 13.14: (Whoeva read dis, dey gotta figga um out.
Mrk 14.1: dat da time wen dey no put yeast inside da bread dat make um come big.
Mrk 14.2: Dey say, “We no can do um wen get da spesho religious time, cuz bumbye da peopo goin
Mrk 14.5: How come she neva sell um fo plenny money, an give um to da peopo dat no mo notting?
Mrk 14.5: How come she neva sell um fo plenny money, an give um to da peopo dat no mo notting?
Mrk 14.6: Jesus tell um, “Eh, no give her hard time!”
Mrk 14.13: He tell um, “Go inside da town.”
Mrk 14.22: He broke da bread, an give um to his guys.
Mrk 14.22: He tell um, “Take dis an eat um.
Mrk 14.22: He tell um, “Take dis an eat um.
Mrk 14.23: He take da cup an tell God, “Mahalo plenny,” an give um to his guys, an dey all drink from um.
Mrk 14.23: plenny,” an give um to his guys, an dey all drink from um.
Mrk 14.27: Den Jesus tell um, “All you guys goin bum out cuz you no can handle da shame
Mrk 14.34: He tell um, “Eh, you know, my heart stay real sad, jalike I goin
Mrk 14.36: I like do um da way you like do um.
Mrk 14.36: I like do um da way you like do um.
Mrk 14.38: you guys like do da right ting, but you guys no can do um, cuz you guys no stay strong inside.
Mrk 14.41: He come back one mo time, an tell um, “So, wat?
Mrk 14.43: God's Rules, an da older leadas, dey da guys who wen send um.
Mrk 14.44: Now Judas, da guy dat wen set him up, wen tell um befo time, “Da guy I goin kiss, az da guy.
Mrk 14.44: Grab him an tell da police guys fo take um!
Mrk 15.9: Pilate aks um, “You guys like fo me let go da King fo da Jews?
Mrk 15.17: Dey make one crown from thorns, an put um on top his head.
Mrk 15.18: Check um out!
Mrk 15.29: You wen say you goin broke down da temple an goin build um up again in three days!”]
Mrk 15.36: guy wen run an put one sponge inside da sour wine, an put um on top one bamboo, an try give um to Jesus fo drink.
Mrk 15.36: da sour wine, an put um on top one bamboo, an try give um to Jesus fo drink.
Mrk 15.46: Joseph go buy some linen cloth, take down da body, wrap um inside da cloth, an put um inside da tomb, da one dat was
Mrk 15.46: cloth, take down da body, wrap um inside da cloth, an put um inside da tomb, da one dat was awready cut inside da rock.
Mrk 15.46: Den dey push one big rock in front da hole fo close um.
Mrk 15.47: Mary from Magdala, an Mary, Joses mudda, dey wen see um put him dea.
Mrk 16.1: mudda Mary, an Salome, dey go buy perfume so dey can put um on top Jesus body.
Mrk 16.6: He tell um, “Eh, no scared!
Mrk 16.13: But still yet da odda peopo no believe wat dey tell um.
Mrk 16.14: He scold um, cuz dey neva trus him an dey so hard head, an dey neva
Mrk 16.15: He tell um, “Go all ova da world, an teach da Good Stuff Bout Me to
Mrk 16.15: God wen make um all.
Luk 1.3: dat wen happen from da start, an I tink dat I like write um down fo you one by one.
Luk 1.6: Zekariah an his wife wen do da right tings da way God see um.
Luk 1.6: Everyting da Boss wen tell um fo do, an all God's Rules, dey wen do, an no mo nobody
Luk 1.9: Dey wen pick um ‘Jun Ken A Po’ kine, cuz dass how dey wen do um.
Luk 1.9: wen pick um ‘Jun Ken A Po’ kine, cuz dass how dey wen do um.
Luk 1.15: be one importan guy, da way da Boss Up Dea In Da Sky see um.
Luk 1.38: Do um to me jalike you wen say.”
Luk 1.77: dem outa da bad kine stuff dey stay doing, An he goin let um go an hemo dea shame from dat.
Luk 2.51: keep all dis stuff inside her heart an tink plenny bout um.
Luk 3.3: pau do all da bad kine stuff you stay doing now, an no do um no moa, an get baptize.
Luk 3.4: Make um strait fo him!
Luk 3.5: Every valley, dey goin fill um up, Every mountain an hill, dey goin make um flat.
Luk 3.5: dey goin fill um up, Every mountain an hill, dey goin make um flat.
Luk 3.5: Da crooked roads, dey goin make um strait, An da rough kine place, dey goin make um nice.’
Luk 3.5: goin make um strait, An da rough kine place, dey goin make um nice.’
Luk 3.7: Plenny peopo wen go ova dea so John can baptize um.
Luk 3.8: dat you pau do all da kine bad stuff you doing, an no do um no moa.
Luk 3.9: All da trees dat no make good fruit, he goin cut um down, an throw um inside da fire.
Luk 3.9: dat no make good fruit, he goin cut um down, an throw um inside da fire.
Luk 3.13: He wen tell um, “No take mo money den you suppose to.
Luk 3.17: da peopo dat stay do bad kine stuff, jalike he throw um inside da fire dat no goin pio eva.
Luk 4.6: “All dis power an awesome stuff, dass mines, an I can give um to anybody I like.’-”
Luk 4.17: He open um an find da place wea Isaiah wen write, “Da Spesho Spirit
Luk 4.20: Jesus wen close da book, an give um back to da helpa guy, an sit down.
Luk 4.26: He wen send um fo help one widow inside Zarefat town, Sidon side.
Luk 4.32: Wen blow dea minds, fo wat he teach um.
Luk 4.36: tell da bad kine spirits fo let go da peopo, an dey let um go!
Luk 5.2: Da fisha guys wen leave um dea.
Luk 5.5: But cuz you wen say um, I goin do um.”
Luk 5.5: But cuz you wen say um, I goin do um.”
Luk 5.7: wen make signs fo dea bruddas inside da odda boat fo help um.”
Luk 5.19: But dey no can find one way fo do um, cuz da place stay jamming.
Luk 5.19: dey go on top da flat roof, an make one puka, an wen let um down on top da mat in front Jesus.
Luk 5.24: But not easy fo do um.
Luk 5.24: But not easy fo do um.’ --
Luk 5.32: come sorry fo all da bad kine stuff dey wen do, an no do um no moa.”
Luk 5.36: He tell um anodda ting fo teach um.
Luk 5.36: He tell um anodda ting fo teach um.
Luk 6.1: His guys wen pick litto bit wheat, rub um wit dea hands fo get rid a da junks, an eat um.
Luk 6.1: wheat, rub um wit dea hands fo get rid a da junks, an eat um.
Luk 6.3: Jesus tell um, “Wot!
Luk 6.4: take da bread dass spesho fo God dat stay ova dea, an eat um, an give um to his guys too.
Luk 6.4: dass spesho fo God dat stay ova dea, an eat um, an give um to his guys too.
Luk 6.7: an some Pharisee guys wen like bus Jesus, so dey watch um real good, if he goin make somebody come good on da Rest
Luk 6.9: Fo help peopo fo stay alive, o fo wipe um out?
Luk 6.10: An da guy stick um out, an his hand wen come good again.”
Luk 6.18: Dey wen come ova dea fo lissen to him, an so he can make um come good from all kine sick.
Luk 6.18: kine wit da bad kine spirits dat bodda dem, Jesus wen make um all come good.
Luk 6.19: try fo touch him, cuz da power was coming outa him an make um all come good.
Luk 6.30: an if one guy rip off yoa stuffs, no tell him fo give um back.
Luk 6.34: you guys ony lend someting to da peopo you tink goin give um back, you tink God owe you money fo dat?
Luk 6.34: lend stuff to da bad kine peopo, if dey tink dey goin get um all back.
Luk 6.35: Get love an aloha fo da peopo dat stay agains you, an do um good, an lend um stuff, an no tink if you goin get um
Luk 6.35: fo da peopo dat stay agains you, an do um good, an lend um stuff, an no tink if you goin get um back!
Luk 6.35: do um good, an lend um stuff, an no tink if you goin get um back!
Luk 6.38: He goin fill um up, shake um, fill um up some moa, plenny goin even run
Luk 6.38: He goin fill um up, shake um, fill um up some moa, plenny goin even run ova, an he goin
Luk 6.38: He goin fill um up, shake um, fill um up some moa, plenny goin even run ova, an he goin pour um
Luk 6.38: um up some moa, plenny goin even run ova, an he goin pour um all inside yoa bag.
Luk 6.47: how da guy stay dat come by me, an hear wat I say, an do um.
Luk 6.48: Den da big water come, an pound da house, but no can shake um, cuz he wen make um good.
Luk 6.48: an pound da house, but no can shake um, cuz he wen make um good.
Luk 6.49: But da guy dat hear wat I say an no do um, he jalike da guy dat build his house on top da groun, but
Luk 6.49: Da big water pound um, an dat house fall down an bus up.
Luk 7.8: An I tell my worka guy ‘Do dis,’ an he do um.
Luk 7.9: Dis guy get um!”
Luk 7.14: da open box wit da guy inside, an da guys dat stay carry um wen stand dea.
Luk 7.19: He wen tell two a his guys fo come by him, an tell um fo go by da Boss Jesus an aks him, “Eh, you da guy suppose
Luk 7.22: So he tell um, “Go, tell John wat you guys stay hear an see.’-”
Luk 7.38: Den she wen wipe his feet wit her hair, kiss um, an wen pour da perfume on top dem.
Luk 7.42: Foget um.
Luk 7.44: But she wen wash um wit her tears, an wen wipe um wit her hair.
Luk 7.44: But she wen wash um wit her tears, an wen wipe um wit her hair.
Luk 8.2: kine spirits dat wen take ova her befo, an Jesus wen make um let her go.
Luk 8.4: stay coming by Jesus from plenny towns, an he wen teach um wit one story.
Luk 8.5: Da peopo wen walk on top um, an da birds wen go eat um up.
Luk 8.5: Da peopo wen walk on top um, an da birds wen go eat um up.
Luk 8.7: an da bushes grow up togedda, an da bushes wit kuku choke um.
Luk 8.8: Afta dat Jesus say, “If you guys hear dis, den tink bout um!
Luk 8.12: Dass why God no can take um outa da bad kine stuff dey do.
Luk 8.13: dat take wat God say, an dey stay good inside wen dey hear um.
Luk 8.14: All dat stuff grab um, an choke um.
Luk 8.14: All dat stuff grab um, an choke um.
Luk 8.16: “You no light one lamp an cover um wit one bucket, o put um unda da bed.
Luk 8.16: “You no light one lamp an cover um wit one bucket, o put um unda da bed.
Luk 8.16: You goin put um on top one shelf so da guys dat come inside dea can see da
Luk 8.17: Cuz everyting dat stay hiding, bumbye God goin show um, an everyting dass hard fo undastan he goin make um clear,
Luk 8.17: show um, an everyting dass hard fo undastan he goin make um clear, so da peopo can undastan.
Luk 8.21: Da peopo dat hear wat God say an do um, dey da ones az my mudda an bruddas fo real.”
Luk 8.25: Even da wind an da waves do wat he tell um!
Luk 8.29: Plenny times befo, one bad spirit wen grab um.
Luk 8.29: chains on his hands an feet, an one nodda guy wen watch um real good, he still wen broke da chains.
Luk 8.31: Da bad kine spirits, dey beg Jesus plenny times fo no make um go suffa inside da Devil's Deep Dark Hole.’-”
Luk 8.32: Jesus tell um, “Go!
Luk 8.40: Wen Jesus come back, plenny peopo feel good inside fo see um, cuz dey stay waiting fo him.
Luk 8.55: Den Jesus tell um, “Give her someting fo eat.”
Luk 8.56: But Jesus tell um, “Eh!”
Luk 9.1: Jesus tell his twelve guys fo come togedda, an he give um da right an da power fo make all da bad kine spirits let
Luk 9.2: Den he send um all ova fo tell everybody bout how dey can get God fo dea
Luk 9.3: He tell um, “No take notting fo da trip; no walking stick, no bag, no
Luk 9.11: He tell um bout how dey can get God fo dea King, an he make da sick
Luk 9.13: Jesus say, “You guys, you give um someting fo eat.
Luk 9.16: Den he give um to his guys fo give to da peopo.”
Luk 9.17: His guys wen take twelve big baskets an fill um up wit da lefovas.
Luk 9.18: He aks um, “So!
head: Jesus Tell Um He Gotta Mahke An Come Back Alive
Luk 9.21: Jesus tell um, “You guys betta not tell nobody dat I da Christ Guy, da
Luk 9.34: Wen Peter still talking, one cloud wen come an cover um.”
Luk 9.39: Everytime one bad kine spirit take um ova, right den an dea he yell, an roll aroun on top da
Luk 9.40: I wen beg yoa guys fo throw um out, but dey no can.
Luk 9.48: Den he tell um, “Whoeva take in one small kid jalike dis kid cuz da kid
Luk 9.49: bad kine spirits let go da peopo, an using yoa name fo do um.
Luk 9.54: you like us tell God fo send down fire from da sky fo kill um?
Luk 10.2: He tell um, “Get plenny peopo, dey jalike da crops, but ony get litto
Luk 10.2: dey jalike da crops, but ony get litto bit guys fo bring um in.
Luk 10.2: da Boss Up Dea dat own da crops fo send out guys fo bring um in.
Luk 10.9: Make da sick peopo dat stay dea come good, an tell um, ‘God stay King hea wit you guys now.
Luk 10.11: say, ‘Da dust from yoa town dat stick on our feet, we wipe um off fo show you guys dat God no like, cuz you guys no
Luk 10.13: shame fo all da bad kine stuff dey wen do, an like pau do um.
Luk 10.18: Jesus tell um, “I wen see da Devil, dat time God wen throw um down from
Luk 10.18: Jesus tell um, “I wen see da Devil, dat time God wen throw um down from da sky jalike da lightning.
Luk 10.20: no stay good inside jus cuz da bad spirits do wat you tell um.
Luk 10.21: guys an da guys dat know plenny stuff, an you wen show um to da small kids.
Luk 10.23: Den Jesus wen turn aroun to his guys an tell um (but he neva tell da odda peopo), “You guys stay good
Luk 10.34: go by him, put olive oil an wine on top his cuts, an wrap um up.
Luk 10.35: Da nex day he take out two silva coins an give um to da boss fo da hotel, an say, ‘Take care him, an wen I
Luk 10.38: She wen tell um fo come inside her house.
Luk 11.1: Wen he pau pray, one guy he teaching tell um, “Boss, teach us guys fo pray, jalike John wen teach his
Luk 11.5: If you go one friend's house at midnite an tell um, ‘My friend, lend me three loaf bread, cuz my odda friend
Luk 11.10: Da guy dat look fo um, he goin find.
Luk 11.11: If yoa boy aks you fo one fish, you give um one snake?
Luk 11.12: If he aks you fo one egg, you give um one scorpion?
Luk 11.13: his Good an Spesho Spirit to you guys cuz you aks him fo um.
Luk 11.14: Wen da bad spirit let um go, da guy dat no can talk wen start fo talk.
Luk 11.16: Dey aks um fo show dem someting awesome from God in da sky fo make
Luk 11.17: But Jesus wen know wat dey tinking, an he tell um, “Da country dat go agains each odda, bus up itself.
Luk 11.18: da peopo, cuz dea leada guy Beelzebul give me power fo do um.
Luk 11.19: da bad kine spirits, he da one dat give me power fo make um let go da peopo.
Luk 11.19: Da Devil give um da power, o wat?
Luk 11.22: but da mo bigga moke goin rip off all da stuffs, an split um up wit his own guys.
Luk 11.25: stay clean inside, jalike wen you sweep one house an fix um up.
Luk 11.28: But Jesus tell, “Da peopo dat hear wat God say, an do um, dey da ones dat stay real good inside!
Luk 11.29: An dey no goin see um.
Luk 11.32: come sorry fo all da bad kine stuff dey wen do, an pau do um.
Luk 11.33: “You no light one candle an hide um unda one bucket.
Luk 11.33: You put um up on top one high place, yeah?
Luk 11.44: da graves dat da peopo no can see, an dey walk on top um cuz dey donno get one grave dea.
Luk 11.45: One teacha dat teach God's Rules wen tell um, “Teacha, wen you say dat, you talk bad to us too.
Luk 11.47: dat wen talk fo God, but was yoa ancesta guys wen kill um.
Luk 11.49: God wen know wat he talking bout wen he say, ‘I goin send um guys dat talk fo me, an guys I send all ova fo tell da
Luk 12.2: know, everyting dat stay unda one cover, da peopo goin see um, an everyting dat stay hiding, dey goin find out.
Luk 12.3: Wateva you say in da dark time, dey goin hear um wen come light.
Luk 12.3: ear behind one door dat stay close, somebody goin yell um from da top a da house.
Luk 12.16: Den Jesus tell one story fo teach um: “One rich guy get one land, an he get plenny wheat.
Luk 12.18: I goin bus up my store houses an make um mo big, an inside I goin store all my wheat an odda
Luk 12.21: da peopo dat make big stack stuffs fo demself, but God see um like dey no mo notting.
Luk 12.24: Dey no plant seed o get one crop o put um inside da store houses, but God feed dem.
Luk 12.28: grass inside da field stay growing one day, an dey throw um on top da fire da nex day.
Luk 12.29: No worry bout um notting.
Luk 12.33: Da steala guy no can steal um ova dea, an da bugs no can eat um up.
Luk 12.33: steala guy no can steal um ova dea, an da bugs no can eat um up.
Luk 12.37: clotheses, make his workas sit down at da table, an bring um food.
Luk 12.39: wen know wat time da steala guy goin come, he no goin let um bus up da house.
Luk 12.42: smart an his boss trus him, dass da guy his boss goin put um in charge a da odda workas, fo give um dea food da right
Luk 12.42: his boss goin put um in charge a da odda workas, fo give um dea food da right time.
Luk 12.46: Da boss goin wipe out da luna guy an send um away wea da peopo stay dat no trus God.
Luk 12.47: guy dat know wat his boss like, an no get ready fo do um, an no do wat da boss like him fo do, his boss goin punish
Luk 12.48: But da worka guy dat donno wat his boss like um fo do, so he do someting bad, his boss goin ony punish him
Luk 12.48: give you everyting you need fo work fo him, you betta do um good job fo him.
Luk 12.51: I no come fo dat, but fo make um go agains each odda.
Luk 13.3: come sorry fo all da bad kine stuff you wen do, an pau do um, all you guys goin mahke too.
Luk 13.4: wen mahke wen da tower Siloam side wen fall down on top um -- you tink dey wen do mo worse stuff den all da odda
Luk 13.5: come sorry fo all da bad kine stuff you wen do, an pau do um, all you guys goin mahke too.
Luk 13.6: Jesus wen tell um dis story fo teach um.
Luk 13.6: Jesus wen tell um dis story fo teach um.
Luk 13.6: He go fo look if get fruit on um, but no mo fruit.
Luk 13.7: Cut um down, fo no use up da dirt!
Luk 13.8: But da worka guy say, ‘Boss, leave um one mo year.
Luk 13.8: I goin dig one ditch aroun um, an put fertiliza inside da ditch.’
Luk 13.9: If no give fruit, den cut um down!
Luk 13.14: So, come let um make you come good on dem days, an not on da Rest Day!
Luk 13.15: Da Boss Jesus wen tell um, “You guys say one ting an do anodda!
Luk 13.15: a you guys hemo his cow o his donkey from da fence an lead um out fo get water on da Rest Day.”
Luk 13.16: hemo her from da sick dat wen make her no can walk, an do um on da Rest Day too, o wat?
Luk 13.18: Wat story I can tell you guys fo make um mo clear?
Luk 13.19: One guy take um an plant um inside his yard.
Luk 13.19: One guy take um an plant um inside his yard.
Luk 13.21: One wahine take um an put um inside one big bowl wit flour.
Luk 13.21: One wahine take um an put um inside one big bowl wit flour.
Luk 13.33: wen talk fo God, an Jerusalem was da place dey wen kill um.’
Luk 14.4: So he wen take da sick guy, an make um come good, an tell um fo go.”
Luk 14.4: So he wen take da sick guy, an make um come good, an tell um fo go.”
Luk 14.5: dat fall down inside one deep water hole, you goin pull um out right away, o wat?
Luk 14.7: So he tell um dis fo teach um: He say, “Wen somebody tell you fo come da
Luk 14.7: So he tell um dis fo teach um: He say, “Wen somebody tell you fo come da wedding lu`au,
Luk 14.12: Den Jesus tell da guy dat wen tell um fo come his place fo eat, “Wen you make one lunch o one
Luk 14.18: da worka guy, ‘I jus wen buy one field, an I gotta go look um.’
Luk 14.31: guys fo fight anodda king, an da odda king come agains um wit twenty tousand army guys, da guy wit ony ten tousand
Luk 14.34: But if da salt no mo taste, no way you can make um work like salt again.
Luk 14.35: Ony ting can do, throw um away.
Luk 15.3: So Jesus tell um dis fo teach um: He say, “Wat you tink?
Luk 15.3: So Jesus tell um dis fo teach um: He say, “Wat you tink?
Luk 15.5: Wen you find um, you feel real good inside, an you put um on top yoa
Luk 15.5: Wen you find um, you feel real good inside, an you put um on top yoa shouldas, an go home.
Luk 15.7: sorry fo all da bad kine stuff he wen do, an like pau do um, den cuz a all da odda guys dat tink dey no need come
Luk 15.8: she sweep da whole house, an look real good till she find um.
Luk 15.9: An wen she find um, she goin tell all her friends an da peopo nex door,
Luk 15.10: come sorry fo all da bad kine stuff he wen do, an pau do um.
Luk 15.13: An ova dea he spend um all, cuz he no stay in charge a himself.
Luk 15.18: Den I tell um, ‘Papa, I wen do bad ting agains God in da sky, an agains
Luk 15.22: Go get one robe, da bestes one, an put um on him.
Luk 15.23: Go get da bestes young cow an kill um.
Luk 15.24: Cuz he was lost, but now we find um!
Luk 15.32: Cuz he was lost, but now we find um!
Luk 16.9: money fo all kine stuff dass not right, you guys can use um too fo make friends fo yoaself.
Luk 16.15: Jesus tell um, “You da guys dat tell da peopo you do da right kine
Luk 16.30: goin come sorry fo da bad kine stuff dey wen do, an pau do um.’
Luk 17.1: goin happen, but auwe fo da guy dat make anodda guy do um!
Luk 17.2: Mo betta take one big stone, tie um aroun da guy's neck, den throw him inside da deep ocean fo
Luk 17.3: “If yoa brudda do bad kine stuff, scold um, an if he come really sorry an pau do um, den no stay huhu
Luk 17.3: kine stuff, scold um, an if he come really sorry an pau do um, den no stay huhu wit him, but let him go.
Luk 17.6: up an go plant yoaself in da ocean,’ an da tree goin do um.
Luk 17.7: guy come inside from da field, you tink da boss goin tell um, ‘Come on!
Luk 17.8: Da boss goin say, ‘Make my suppa, go get ready, an bring um all fo me so I can eat an drink.
Luk 17.9: he goin tank da worka guy cuz he wen do wat da boss tell um fo do?’
Luk 17.14: Jesus see um an tell um, “Go let da pries guys check you guys out.
Luk 17.14: Jesus see um an tell um, “Go let da pries guys check you guys out.
Luk 17.27: Den da big water wen come an kill um all.
Luk 17.28: Everybody stay eating an drinking, buying stuff an selling um, planting seed, an building house.
Luk 17.29: an sulfur wen come down from da sky on top dem an kill um all.
Luk 17.33: Whoeva try hang on to his life goin lose um.
Luk 17.33: An whoeva give up his life goin hang on to um.
Luk 18.14: Jesus say, “I telling you, wen dis tax guy go home, he get um right wit God awready.
Luk 18.27: Jesus tell, “No mo nobody dat can do um, but ony God, he da One dat can do um all.”
Luk 18.27: mo nobody dat can do um, but ony God, he da One dat can do um all.”
Luk 18.31: wen take his twelve guys by da side a da road, an tell um, “Eh, lissen, we going Jerusalem.
Luk 18.36: Da blind guy hear all da peopo pass, an he aks um, “Wass happening?
Luk 19.3: Zaccheus like see wat Jesus look like, but he no can see um, cuz he short, an get plenny odda peopo dat like see Jesus
Luk 19.4: So he run in front, climb one fig tree fo see um, cuz Jesus goin go by dat place.
Luk 19.8: dat no mo notting, an whoeva I wen rip off, I goin pay um back four times moa den wat I wen get.”
Luk 19.9: Jesus tell um, “Da guy dat own dis house, he from Abraham's ohana.
Luk 19.10: hea fo look fo da guys dat stay cut off from God, fo take um outa da bad kine stuff dey doing.
Luk 19.11: Den Jesus tell um anodda story, cuz he stay near Jerusalem, an da peopo tink
Luk 19.20: I wen go hide um inside one cloth.’
Luk 19.24: dat standing dea, ‘Eh, take away dis guy's gold coin from um, an give um to da guy dat get ten coins.
Luk 19.24: dea, ‘Eh, take away dis guy's gold coin from um, an give um to da guy dat get ten coins.
Luk 19.27: dat stay agains me an no like me fo be dea king -- bring um ova hea, an kill um in front me.’
Luk 19.27: an no like me fo be dea king -- bring um ova hea, an kill um in front me.’
Luk 19.29: by Olive Ridge, he send two a his guys in front, an tell um, “Go by da small town ova dea, an wen you go inside um,
Luk 19.30: um, “Go by da small town ova dea, an wen you go inside um, you goin find one young donkey stay tie to da fence, dat
Luk 19.30: one young donkey stay tie to da fence, dat nobody wen ride um yet.
Luk 19.30: Hemo da rope from da fence an bring um ova hea.
Luk 19.31: If somebody aks you guys, ‘Eh, how come you hemo um from da fence?
Luk 19.31: tell him, ‘Da Boss need um.
Luk 19.32: Da guys go, an find um jalike he wen say.’
Luk 19.33: fence fo da young donkey, da ownas say, “How come you hemo um from da fence?’-”
Luk 19.34: Dey tell, “Da Boss need um.
Luk 19.46: But you guys stay make um jalike one hangout fo crooks!
Luk 19.47: teach God's Rules, an da leadas fo da peopo wen like kill um, but dey neva find out how fo do um, cuz all da peopo like
Luk 19.48: da peopo wen like kill um, but dey neva find out how fo do um, cuz all da peopo like hear everyting he say.”
Luk 20.2: Who say you can do um?
Luk 20.3: Jesus tell um, “I like aks you guys someting too.
Luk 20.4: God in da sky, he give um da right?
Luk 20.4: O da peopo, dey give um da right?
Luk 20.6: But if we say, ‘Da peopo give um da right,’ den all da peopo goin throw stones fo kill us,
Luk 20.8: Jesus tell um, “Kay den, I no goin tell you guys from wea I get da right
Luk 20.9: Jesus tell da peopo anodda story fo teach um.
Luk 20.9: guy wen plant grapes inside one grape farm, an he rent um to some farma guys.
Luk 20.10: But da guys dat rent da farm bus up da worka guy an send um away wit notting.
Luk 20.11: up too, an dey no shame fo make any kine to him, an send um away wit notting.
Luk 20.12: Dey bus him up an make um bleed, an throw um outside.
Luk 20.12: Dey bus him up an make um bleed, an throw um outside.
Luk 20.16: He goin come wipe um out, an rent da grape farm to odda guys.”
Luk 20.16: Da owna no goin wipe um out!”
Luk 20.17: dat say, ‘Had one big stone, Da builda guys neva like use um, An dey no take um.
Luk 20.17: big stone, Da builda guys neva like use um, An dey no take um.
Luk 20.18: dat stone fall down on top somebody, dat stone goin make um jalike dust.’
Luk 20.20: So dey look fo da right time fo do um.
Luk 20.23: Jesus know dey smart an trying fo trick him, so he tell um, “Show me one coin.
Luk 20.25: Jesus say, “Kay den, give um to Cesar wat his, an give to God wat his!”
Luk 20.34: Jesus tell um, “Da peopo in dis time marry an give dea girls fo marry.
Luk 20.35: But God say some peopo get um right wit him.”
Luk 20.35: Dey da ones, he goin make um come back alive inside da nex world, an give um da kine
Luk 20.35: goin make um come back alive inside da nex world, an give um da kine life dat stay to da max foeva.
Luk 20.37: use dis name fo da Boss Up Dea Inside Da Sky -- he call um ‘Da God fo Abraham, Isaac, an Jacob.
head: Jesus Tell Um Bout Da Teachas Dat Teach God's Rules
Luk 21.6: Peopo goin throw um all down.
Luk 21.8: Jesus tell um, “Watch out!
Luk 21.24: Peopo all ova da world goin make um prisonas.
Luk 21.24: peopos dat not Jews goin bus up Jerusalem an walk all ova um, till dea time pau.
Luk 21.29: Jesus tell um anodda story fo teach um.
Luk 21.29: Jesus tell um anodda story fo teach um.
Luk 21.30: Wen get new leaf, you can see um, an you know da summa time almos come.
Luk 22.5: good inside, an dey say dey goin give Judas money fo do um.
Luk 22.9: Dey say, “Wea you like us make um ready?
Luk 22.15: He tell um, “I tinking plenny bout dis.
Luk 22.16: Fo shua, afta dat, I no goin eat um again till God da King come an take ova.
Luk 22.17: da cup, an tell God “Mahalo” an say, “Take dis an pass um down to da oddas.
Luk 22.19: Den he take da bread, an tell God “Mahalo,” an broke um, an give um to dem.
Luk 22.19: take da bread, an tell God “Mahalo,” an broke um, an give um to dem.
Luk 22.36: now, whoeva get one money bag o one bag fo clotheses, take um.
Luk 22.38: He tell um, “Dass nuff.”
Luk 22.40: Wen dey come dea, he tell um, “Aks God fo help you guys so you no do bad kine stuff wen
Luk 22.55: Dey make one fire inside da yard, an sit down by um togedda.
head: Dey Make Fun A Jesus An Bus Um Up
Luk 22.63: Da guards make fun a Jesus an bus um up.
Luk 22.64: Dey cover his eyes wit one rag, an give um plenny false crack, an tell him, “Eh, you one talka fo
Luk 23.8: tink maybe Jesus goin do someting awesome so he can see um.
Luk 23.14: He tell um, “You guys wen bring dis guy by me, an you say he trying
Luk 23.16: So, I goin tell my army guys fo go whip um an let um go.
Luk 23.16: So, I goin tell my army guys fo go whip um an let um go.
Luk 23.21: Kill um on top one cross!
Luk 23.23: stay yelling da top a dea lungs, fo presha Pilate an make um kill Jesus on top one cross, an dey win.
Luk 23.26: wen grab him, put da cross on top him, an make him carry um behind Jesus.
Luk 23.28: Jesus turn an tell um, “Sistas from Jerusalem, no cry fo me.
Luk 23.34: Jesus say, “Fadda, let um go fo dis bad ting dey doing.
Luk 23.35: Da peopo stand dea an watch um.”
Luk 23.38: Den dey write, “Dis da King Fo Da Jews,” an put um on top da cross.
Luk 23.43: Jesus tell him, “Eh, you get um!”
Luk 24.5: Da two guys tell um, “How come you wahines stay looking fo da guy dat stay
Luk 24.11: believe wat da wahines say, cuz sound like dey wen make um up.
Luk 24.16: But he neva let um know who him.
Luk 24.17: He aks um, “Wat you guys stay talking bout now wen you walking?
Luk 24.30: He take da bread, an tell God he good heart fo give um da bread, an broke da bread.
Luk 24.30: Den he wen give um to dem.
Luk 24.35: Den da two guys tell um wat wen happen by da road, an dat dey wen know him wen he
Luk 24.38: He tell um, “How come you guys all scared?
Luk 24.41: He tell um, “You guys get someting fo eat?
Luk 24.43: He take um an eat um in front dem.”
Luk 24.43: He take um an eat um in front dem.”
Luk 24.44: He tell um, “All dis happen jalike I wen tell you guys wen I stay wit
Luk 24.46: He tell um, “Dis wat dey wen write, ‘Da Christ guy, da Spesho Guy God
Luk 24.47: come sorry fo all da bad kine stuff dey doing, an pau do um.
Luk 24.48: dis stuff dat wen happen, an you goin tell da peopo bout um.
Jhn 1.3: God wen make everyting, but da way he do um, he tell dis Guy fo do um.
Jhn 1.3: make everyting, but da way he do um, he tell dis Guy fo do um.
Jhn 1.10: Wen God wen make da world, he da Guy wen do um.
Jhn 1.13: Dey wen come God's kids cuz God wen give um life inside.
Jhn 1.16: cuz dat Guy like do so plenny good kine stuff, an he do um fo all us guys, ova an ova.
Jhn 1.19: Dey send um by John fo aks, “Eh, who you?
Jhn 1.19: Dis wat he wen tell um: He neva bulai.
Jhn 1.20: He tell um strait out, “Lissen!”
Jhn 1.23: Make um strait fo him!”
Jhn 1.26: John tell um, “I stay baptize da peopo wit water.
Jhn 1.42: Jesus look at um an say, “You Simon, an yoa fadda's name John, yeah?)
Jhn 2.5: da worka guys, “Wateva my boy tell you guys fo do, you do um!
Jhn 2.7: So dey wen fill um up to da top.
Jhn 2.8: Den he tell um, “Now, go take some out, an take um to da guy in charge a
Jhn 2.8: Den he tell um, “Now, go take some out, an take um to da guy in charge a da lu`au.”
Jhn 2.8: So dey take um to da guy.
Jhn 2.15: Jesus wen make one whip from small kine ropes, an he chase um all outside da temple yard, even da cows an sheeps.
Jhn 2.16: An he tell da guys dat selling da doves, “Get um outa hea!
Jhn 2.22: an come back alive, his guys wen rememba dat he wen tell um dat, an dey wen trus wat da Bible say from befo time, an
Jhn 2.25: He neva need nobody fo tell um how da peopo stay, cuz he know how dey stay inside.
Jhn 3.7: Eh, no let um blow yoa mind, jus cuz I tell you, ‘You guys gotta born
Jhn 3.8: You can hear um, but you donno wea da wind wen come from o wea going.’
Jhn 3.14: wen put one snake on top one stick so everybody can see um an come good.
Jhn 3.26: So dey go by John an tell um, “Teacha, you know da guy dat wen stay by you ova dea, da
Jhn 3.26: Everybody going ova dea, an he stay baptizing um.
Jhn 3.27: John tell um, “Nobody can get anyting, ony wat God in da sky give um.
Jhn 3.27: um, “Nobody can get anyting, ony wat God in da sky give um.
Jhn 4.2: (But you know, Jesus neva baptize um, his guys wen do um.
Jhn 4.2: (But you know, Jesus neva baptize um, his guys wen do um.
Jhn 4.16: Jesus tell her, “Go, tell yoa husban fo come, an bring um ova hea.
Jhn 4.24: den, da peopo dat give him plenny love an respeck gotta do um cuz dey stay tight wit God's Spirit, an cuz dey know how
Jhn 4.27: But nobody aks um, “Wat you like?”
Jhn 4.36: Da guy dat cut da crop an bring um inside da store house get pay fo dat.
Jhn 4.36: Den da guy dat wen tell um da Good Kine Stuff From God first, an da guy dat wen help
Jhn 4.36: da Good Kine Stuff From God first, an da guy dat wen help um trus God, dey can both stay good inside togedda, cuz now
Jhn 4.37: ‘One guy plant da seed an anodda guy cut da crop an bring um inside da store house.
Jhn 4.46: Dass wea he wen take da water an make um come wine befo time.
Jhn 4.50: An da guy wen trus wat Jesus wen tell um, an he go home.
Jhn 5.2: Da peopo call um ‘Betzata’ in da local language.
Jhn 5.4: one angel guy from da Boss go down inside da water an make um move.
Jhn 5.19: So Jesus tell dem, “You guys get um fo shua!
Jhn 5.21: My Fadda bring back da mahke guys an make um live.
Jhn 5.26: kine, same ting, cuz I his Boy he give me da power fo make um come alive too.
Jhn 5.30: Dass how come I can judge um right, cuz I not trying fo do wat I like, but ony wat my
Jhn 5.36: Da Fadda give me stuff fo do, an I do um.
Jhn 6.1: (Da peopo call um Tiberias Lake too.
Jhn 6.10: So dey sit um down.
Jhn 6.11: He give um to his guys, an dey give um to da peopo dat was sitting
Jhn 6.11: He give um to his guys, an dey give um to da peopo dat was sitting dea.
Jhn 6.12: No good waste um.
Jhn 6.26: But I like tell you guys dis: You guys do um cuz I wen give you guys bread, an you guys wen come full.”
Jhn 6.44: No mo nobody can come by me, if my Fadda no bring um.
Jhn 6.53: Jesus tell dem, “Eh, you guys get um!
Jhn 6.53: If you guys take um, dass jalike you guys eat my body an drink my blood.
Jhn 6.54: my blood, dey goin live to da max foeva, an I goin bring um back alive wen da world goin pau.
Jhn 6.61: So he aks um, “Wat!”
Jhn 6.65: Ony if da Fadda like help um, den dey can come.
Jhn 6.70: Jesus tell um, “I wen pick all twelve a you guys, yeah?
Jhn 7.4: stuff, so, let everybody all ova da place see you doing um!
Jhn 7.7: But dey hate me, cuz I tell um dat da kine stuff dey stay doing, dass bad kine stuff.
Jhn 7.17: If anybody like do wat God like um fo do, dey goin know if da stuff I teaching come from God,
Jhn 7.22: day numba eight afta one baby boy wen born, an you guys do um fo one baby boy, no matta da Rest Day.”
Jhn 7.22: No was Moses dat wen give um da Rule first time.
Jhn 7.24: If you guys goin ack like one judge, gotta figga um da right way.
Jhn 7.37: He say, “Whoeva stay thirsty, let um come by me fo drink.
Jhn 7.38: alive too, jalike one river dat get plenny water inside um give da kine water fo help da peopo live.
Jhn 8.5: behind da odda's back, gotta throw big kine stones at um fo kill um.
Jhn 8.5: da odda's back, gotta throw big kine stones at um fo kill um.
Jhn 8.7: dey stay aks him ova an ova, he stand up strait an tell um, “If get one a you guys dat neva do bad kine stuff, he can
Jhn 8.13: No mo odda guy say um fo you.
Jhn 8.16: I say one guy good o bad, I wen tell da trut, cuz I no do um by myself.
Jhn 8.26: kine stuff I can tell bout you guys, but I no goin tell um.”
Jhn 8.40: matta I everytime tell you guys da trut, jalike I wen hear um from my Fadda.”
Jhn 9.6: Den he take some a dat an put um on top da guy's eyes.”
Jhn 9.11: He tell dem, “Da guy Jesus wen make mud, an put um on top my eyes, an tell me, ‘Go da Siloam water place an
Jhn 9.27: How come you guys like hear um again?”
Jhn 10.3: Da guy dat watch da gate, he open um fo da sheep farma.
Jhn 10.4: Afta he take um outside, he go in front dem, an da sheeps go wit him, cuz
Jhn 10.7: Den Jesus tell um one mo time, “You guys wen undastan dat?
Jhn 10.9: If anybody trus me, God goin take um outa da bad kine stuff dey stay in, an let um go.
Jhn 10.9: goin take um outa da bad kine stuff dey stay in, an let um go.
Jhn 10.18: Nobody goin make me go mahke, I like do um by myself.
Jhn 10.25: tings I stay doing cuz my Fadda wen give me da right fo do um, dat show who me.”
Jhn 10.31: mo time da Jewish leada guys wen pick up stones fo throw um at Jesus fo kill him.
Jhn 11.2: dat wen put da perfume on top da Boss Jesus feet, an wipe um wit her hair.
Jhn 11.14: Den Jesus tell um strait, “Lazarus mahke awready.”
Jhn 12.3: wen take one pint nard kine perfume dat cost plenny, pour um on top Jesus feet, an den wipe um wit her hair.
Jhn 12.3: dat cost plenny, pour um on top Jesus feet, an den wipe um wit her hair.
Jhn 12.6: in charge a da money bag fo Jesus dem, an he cockaroach um.”
Jhn 12.7: She wen stash dis perfume fo use um wen dey goin make me ready fo bury.
Jhn 12.14: Jesus wen find one young donkey an sit down on top um, jalike da Bible say, “No scared, you peopo from Jerusalem
Jhn 12.16: Jesus wen come back alive from mahke an God wen make um come awesome.”
Jhn 12.19: An us guys no can do notting fo stop um!
Jhn 12.25: Whoeva like hang on to dea life, dey goin lose um.
Jhn 12.25: But whoeva give up dea life in dis world, goin hang on to um, an stay live to da max foeva.
Jhn 12.28: I say dis: ‘Fadda, let um happen, so everybody can know how awesome you stay.
Jhn 12.28: “I wen show dem I stay awesome awready, an I goin show um one mo time.
Jhn 12.29: Da peopo dat wen stand dea an hear um, wen say, “Eh!’-”
Jhn 12.40: jalike Isaiah wen say one nodda time, “God wen make um so dey no can see, An make um hard head, So dey no like
Jhn 12.40: nodda time, “God wen make um so dey no can see, An make um hard head, So dey no like see wit dea eyes, No like
Jhn 12.40: like change an come by me, Cuz dey no like fo me fo make um come good.
Jhn 12.42: tell everybody, cuz dey scared da Pharisee guys goin throw um outa da Jewish church.”
Jhn 12.43: talk good bout dem, mo den dey like God talk good bout um.
Jhn 12.47: Whoeva hear wat I say an no do um, I no goin punish dem.
Jhn 12.47: Me, I wen come fo take um outa da bad kine stuff dey doing.
Jhn 13.5: An den he dry um wit da towel he wen get aroun his waist.
Jhn 13.7: how come I doing dis now, but bumbye you goin undastan um.
Jhn 13.12: Den he aks um, “Eh, you guys undastan how come I wen wash you guys
Jhn 13.17: So, if you guys do um, you guys goin stay good inside.
Jhn 13.19: I stay telling you guys dis now, befo he do um, so wen he do um, you guys goin know fo shua dat I God's
Jhn 13.19: stay telling you guys dis now, befo he do um, so wen he do um, you guys goin know fo shua dat I God's Spesho Guy.
Jhn 13.26: Jesus say, “I goin take one piece bread, dip um inside da sauce, an give um to da guy.
Jhn 13.26: goin take one piece bread, dip um inside da sauce, an give um to da guy.
Jhn 13.26: So he take da bread, dip um inside, an give um to Judas, Simon Iscariot's boy.”
Jhn 13.26: So he take da bread, dip um inside, an give um to Judas, Simon Iscariot's boy.”
Jhn 13.32: An he goin do um right away.
Jhn 14.5: Thomas tell um, “Eh Boss!
Jhn 14.6: Jesus tell um, “No mo odda guy can bring peopo to da Fadda, ony me.
Jhn 14.6: I bring peopo to um, jalike I da road.”
Jhn 14.8: Philip tell um, “Eh Boss, show us yoa Fadda, an dass nuff fo us guys.
Jhn 14.13: Wateva you guys aks me fo do cuz you my guys, I goin do um.
Jhn 14.14: Wateva you guys aks me fo do cuz you my guys, I goin do um fo you.
Jhn 14.21: “Whoeva take wat I tell um fo do, an do um, dass da ones dat get love an aloha fo me.
Jhn 14.21: “Whoeva take wat I tell um fo do, an do um, dass da ones dat get love an aloha fo me.
Jhn 14.21: get love an aloha fo dem, an I goin get love an aloha fo um, an I goin show um who me fo real kine.
Jhn 14.21: fo dem, an I goin get love an aloha fo um, an I goin show um who me fo real kine.
Jhn 14.23: “Whoeva get love an aloha fo me, dey goin do wat I tell um.
Jhn 15.2: stay tight wit me, but dey no do notting, my Fadda take um off, jalike da grape farma guy take off all da branches
Jhn 15.6: Den dey go get all da odda dry branches, an throw um inside da fire fo burn.
Jhn 15.7: guys can aks God fo wateva you guys like, an he goin do um fo you guys.
Jhn 15.16: anyting you aks my Fadda fo do cuz you my guys, he goin do um fo you.
Jhn 15.20: If dey wen do wat I wen tell um fo do, dey goin do wat you guys tell um fo do too.
Jhn 15.20: do wat I wen tell um fo do, dey goin do wat you guys tell um fo do too.
Jhn 16.4: come, you guys goin rememba dat I wen tell you guys bout um.
Jhn 16.19: Jesus know dey like aks him question, so he tell um, “I wen say, ‘In litto wile you guys no goin see me.
Jhn 16.23: you guys aks my Fadda fo do cuz you my guys, he goin do um fo you guys.
Jhn 16.24: Aks now, an you guys goin get um, so you guys can stay good inside to da max.
Jhn 16.31: Jesus tell um, “Fo real?
Jhn 17.8: dem all da stuff dat you wen tell me, an dey wen take um.
Jhn 17.20: all da odda peopo dat goin trus me cuz a wat dem guys tell um.
Jhn 18.8: Jesus tell um, “I wen tell you, I da guy.”
Jhn 18.10: He pull um out an wack one guy dat work fo da Head Priest, an cut off
Jhn 19.2: big kine thorn branches fo make one crown, an dey put um on top his head.
Jhn 19.6: Pilate tell um, “You guys take him an kill um on top one cross!
Jhn 19.6: Pilate tell um, “You guys take him an kill um on top one cross!
Jhn 19.8: Wen Governa Pilate hear wat dey wen tell um, he come mo scared.
Jhn 19.13: da place dey call “Stone Pavemen Square,” an da Jews call um “Gabbata.
Jhn 19.15: But dey make big noise an yell, “Take um away!
Jhn 19.15: Take um away!”
Jhn 19.15: Kill um on top one cross!
Jhn 19.15: Pilate tell um, “Wot!
Jhn 19.15: You mean, yoa king, I gotta kill um?”
Jhn 19.16: Den Pilate turn ova Jesus fo da army guys kill um on top one cross.”
Jhn 19.17: town, da place dey call “Da Skull Place,” an da Jews call um “Golgota,” dea language.
Jhn 19.19: ting: Pilate wen tell da army guys fo make one sign an put um on top da cross.
Jhn 19.20: Dis sign, plenny Jews wen read um, cuz da place dey wen kill him stay near Jerusalem town.
Jhn 19.22: Pilate tell um, “I wen tell my guys wat fo write, an dass how goin stay!
Jhn 19.23: Had his robe too, dat neva have seam, cuz dey wen weave um from da top an all ova.
Jhn 19.24: We go throw da dice fo um, yeah?
Jhn 19.24: Fo find out who goin get um.
Jhn 19.24: An my robe, dey wen throw da dice fo um.”
Jhn 19.29: Dey fill up one sponge wit dat wine, put um on top one oregano branch, an put um up to his mout.”
Jhn 19.29: wit dat wine, put um on top one oregano branch, an put um up to his mout.”
Jhn 19.31: leada guys wen go beg Pilate fo broke da guys legs fo kill um mo quick, so dey can take down da bodies.
Jhn 19.32: Da two guys dey wen kill um on top da odda crosses same time wit Jesus, dey wen broke
Jhn 19.40: Dey wen take Jesus body an wrap um up inside linen kine cloth wit da aloe an myrrh inside,
Jhn 20.1: Jesus friends wen use fo close da place afta dey bury um.
Jhn 20.2: He no stay inside da place dey wen bury um!
Jhn 20.8: An I wen see um, an I wen believe wat Jesus wen say befo time, dat he goin
Jhn 20.13: “Cuz dey wen take away my Boss, an I donno wea dey wen put um.
Jhn 20.19: He tell um, “Aloha!
Jhn 20.22: Take um.”
Jhn 20.23: Whoeva do bad kine stuff, an you guys let um go, God goin let um go too.
Jhn 20.23: do bad kine stuff, an you guys let um go, God goin let um go too.
Jhn 20.23: Whoeva do bad kine stuff, an you guys no let um go, God no goin let um go too.
Jhn 20.23: bad kine stuff, an you guys no let um go, God no goin let um go too.
Jhn 20.31: But da tings I wen write, I write um so you guys goin believe dat Jesus da Christ guy, da
Jhn 21.3: An dey tell um, “Yeah!
Jhn 21.5: He tell um, “Eh!
Jhn 21.5: Dey tell um, “Whitewash!
Jhn 21.6: Den he tell um, “Go throw da net ova da right side!
Jhn 21.10: Jesus tell um, “Eh, bring some a da fish you wen catch ova hea.
Jhn 21.12: Jesus tell um, “Come on, you guys!
Jhn 21.13: Den Jesus wen go ova dea, an take da bread an give um to his guys.
Jhn 21.15: Peter tell um, “Eh, fo shua, Boss.
Jhn 21.15: An Jesus wen tell um, “Kay den.
Jhn 21.16: Den Jesus aks um one mo time, “Eh Simon, John's boy.
Jhn 21.16: Peter tell um, “Eh, fo shua, Boss!
Jhn 21.16: An Jesus tell um, “Kay den.
Jhn 21.17: An den one mo time, Jesus aks um, “Eh Simon, John's boy.
Jhn 21.17: So Peter tell um, “Boss!
Jhn 21.17: Jesus tell um “Feed my sheeps.
Jhn 21.19: Den Jesus tell um, “Come on!”
Jhn 21.22: Jesus tell um, “So, wat if I like him stay alive till I come back?
Jhn 21.23: But Jesus neva tell um dat I no goin mahke, eva.”
Jhn 21.24: I wen see um happen, an I wen write um all down.
Jhn 21.24: I wen see um happen, an I wen write um all down.
Jhn 21.25: da whole world no mo room fo put all da kine books bout um.
Act 2.4: wit plenny odda kine languages, cuz God's Spirit wen make um so dey can.
Act 2.21: dat know who da Boss fo real kine An tell him fo take um outa da bad kine stuff dey do, Da Boss goin lissen an take
Act 2.21: outa da bad kine stuff dey do, Da Boss goin lissen an take um outa all dat.
Act 2.22: An you guys know dis fo real, cuz he wen do um ova hea by you guys.
Act 2.23: God wen plan um long time ago, cuz he wen know dey goin give Jesus ova to
Act 2.40: Peter wen tell dem plenny mo stuff, an beg um, “Let God take you outa da bad kine stuff dat da odda
Act 3.2: Dat gate, dey wen name um ‘Beautiful.
Act 3.6: Peter tell um, “I no mo money, but wat I get, I give you.”
Act 4.21: So dey tell um one mo time dey betta not talk bout Jesus no moa, an den
Act 4.21: dey betta not talk bout Jesus no moa, an den dey wen let um go.
Act 4.28: An you wen let dem do um.
Act 4.34: Eh, even da peopo dat wen own land o houses wen sell um, an give da money to da guys Jesus wen send all ova.
Act 4.35: An den dey give da money to da peopo dat need um, litto bit o plenny.
Act 4.36: Da guys Jesus wen send wen give um da nickname Barnabas, cuz dat mean “Da guy dat give us
Act 5.2: fo himself, an den he wen bring da rest a da money an give um to da guys Jesus wen send.
Act 5.4: Befo you wen sell um, dat land stay yoas.
Act 5.4: An afta you wen sell um, you get da right fo do wat you like wit da money.
Act 5.5: An everybody dat wen hear bout um wen come real scared.”
Act 5.6: Den da young guys wen come an wrap up his body, an take um outside, an bury um.
Act 5.6: wen come an wrap up his body, an take um outside, an bury um.
Act 5.20: stand in front all da peopo inside da temple yard, an tell um everyting bout dis new kine life.
Act 5.23: security guard standing by da doors, but wen we wen open um, nobody stay inside.
Act 5.31: come sorry fo all da bad kine stuff dey wen do, an let um go an hemo dea shame.
Act 5.32: see all dis stuff happen, an God's Spesho Spirit wen see um too.
Act 5.38: Leave um alone!
Act 5.38: Let um go!
Act 5.39: But if da ting come from God, you no can stop um.
Act 5.40: guys fo come inside, an wen tell da police guys fo bus um up good.”
Act 6.2: wat God say, jus so we can give food to da peopo dat need um.
Act 7.16: Our peopo wen bring back dea bodies to Shechem, an wen put um inside da tombs dat Abraham wen buy from Hamor's boys befo
Act 7.26: He wen try fo make um come friends.
Act 7.31: He wen go near ova dea fo check um out, an he wen hear da Boss say, ‘I yoa ancestas God; I
Act 7.35: one God wen send fo come dea leada an da one dat wen cut um loose from da bad kine stuff dey stay in, cuz da angel
Act 7.41: Dey wen make sacrifice fo um, an den wen make one big party fo da ting dey wen make wit
Act 7.44: Dey make um jalike God wen tell Moses.’
Act 7.45: Dey wen make da tent, an carry um wit dem.
Act 7.51: Yoa hearts an yoa ears, you no like give um to God!”-’-”
Act 7.53: get da Rules from God, an da angel messenja guys wen bring um, still yet you guys no do wat God's Rules say!
Act 8.29: Spirit wen tell Philip, “Go by dat carriage, an stay near um.
Act 8.31: Da Etiopia guy wen say, “I no can undastan um if nobody tell me wat dis mean.
Act 8.32: wen take him away Jalike dey take one sheep away fo kill um.”
Act 9.21: da peopo in Jerusalem dat aks da One name Jesus fo help um, yeah?
Act 9.27: He tell um dat Saul wen see da Boss Up Dea Inside Da Sky wen he stay
Act 9.29: talk wit da Jewish guys dat talk Greek, an wen try fo show um dat da Good Stuff Bout Jesus stay fo real.
Act 9.31: An everyting dey wen do, dey do um an get respeck fo God.
Act 9.34: Peter wen meet him an tell um, “Eh, Eneas, Jesus, da Spesho Guy God Wen Send, he make
Act 9.35: All da peopo dat stay Lydda side an Sharon side wen see um, an dey all wen trus da Boss right den an dea.”
Act 9.37: Dey wen wash her body, an put um inside one room upstairs.
Act 9.38: dat Peter stay Lydda side, dey send two guys by him fo beg um, “Try come now!
Act 9.41: An he tell God's peopo an da widows fo come, an he show um dat she stay alive.
Act 10.4: Cornelius wen look at um real good, an wen come real scared.
Act 10.13: Kill um an eat um!
Act 10.13: Kill um an eat um!
Act 10.14: I neva eat anyting dat stay kapu an not suppose to eat um!”
Act 10.15: One mo time da voice wen tell um, “No say dat da kine stay kapu dat God wen make okay.
Act 10.20: Go wit dem an no worry, cuz was me wen bring um.
Act 10.21: Peter wen go down an wen tell um, “I da guy you stay looking fo.
Act 10.26: But Peter tell um, “Stand up.
Act 10.28: He tell um, “You guys know dat our Jewish Rules say dat one Jewish
Act 10.34: He tell um, “Now I know dat stay true dat God tink an do da same ting
Act 10.41: All da peopo neva see um, but us guys dat God wen pick fo tell bout him, we wen see
Act 10.41: but us guys dat God wen pick fo tell bout him, we wen see um.
Act 10.43: Dey say dat whoeva trus him, God goin let um go an hemo dea shame fo all da bad kine stuff dey wen do.
Act 10.46: Cuz dey hear um talking in odda languages an saying good stuff bout God.
Act 10.47: Dey get God's Spesho Spirit, jalike da time wen we wen get um.
Act 10.48: So he wen tell um fo get baptize cuz a da One name Jesus, da Spesho Guy God
Act 11.4: Den Peter wen tell um all da stuff dat wen happen from da start.
Act 11.6: I wen look inside um real good, an see all kine animals from da earth dat get
Act 11.7: Kill um an eat um!
Act 11.7: Kill um an eat um!
Act 11.11: One nodda guy wen send um by me from Cesarea.
Act 11.20: Dey wen tell um da Good Stuff Bout Jesus da Boss.
Act 11.28: dem guys name Agabus wen stand up an God's Spirit wen tell um fo say, ‘Goin get hard time all ova, wea eva da Rome peopo
Act 11.29: An every guy wen give um wat he can.)
Act 12.1: time dat King Herod wen bus some a da church peopo fo make um suffa.
Act 12.4: Afta he bus Peter, he put um inside jail, an put sixteen security guards dea so dey can
Act 12.4: jail, an put sixteen security guards dea so dey can watch um.
Act 12.7: Da angel guy wen shake Peter on da side an wake um up.
Act 12.8: Den da angel guy wen tell um, “Put on yoa odda clotheses an yoa slippas.”
Act 12.8: An Peter wen do um.
Act 12.15: But she still stay telling um, “He stay outside fo real!”
Act 12.16: knocking on da gate, an wen dey wen open da gate an see um, dea jaws wen drop.
Act 12.17: Peter wen wave his hand fo dem fo no talk, an he wen tell um dat da Boss Up Dea wen bring him outside da jail.”
Act 12.19: Dey go tell King Herod, an he wen tell um fo look all ova fo him.
Act 12.19: But dey no can find um.”
Act 12.20: friends wit Blastus, Herod's helpa guy, an he wen help um so dey can talk to Herod.
Act 12.23: guy from da Boss Up Dea wen wack him, an da worms wen eat um, an he wen mahke.”
Act 12.25: Wen Barnabas an Saul wen do all da stuff God wen send um fo do, dey wen come back Antioch from Jerusalem.
head: Jesus Guys Pick Barnabas An Saul An Send Um All Ova
Act 13.2: an Saul, an make dem spesho fo me, fo do da stuff I like um fo do.
Act 13.3: dey wen put dea hands on top Barnabas an Saul, an wen send um all ova.
Act 13.5: John Mark wen stay wit dem, an help um wit dea work.
Act 13.17: He wen lead um outa dat place wit his strong power, an he wen put up wit
Act 13.20: “Afta dat, God wen give um judge guys, till Samuel, da guy dat wen talk fo God, wen
Act 13.21: Den da peopo wen like get one king, an God wen give um Saul, Kish's boy, from Benjamin ohana.
Act 13.27: guys dat wen talk fo God wen write down, no matta dey read um inside dea Jewish churches every Rest Day.
Act 13.28: wrong dat he gotta mahke, but dey wen tell Pilate fo kill um.
Act 13.33: our ancesta guys dat he goin do someting, an now he wen do um fo us, dea kids.
Act 13.39: down no can take away dat bad stuff an make you guys get um right wit God.
Act 13.39: But all da peopo dat trus Jesus, dey goin get um right wit God awready.
Act 13.41: Someting you guys no goin believe, No matta somebody tell um to you guys.
Act 13.41: Dass wat Paul wen tell um.
Act 13.42: Da peopo tell um fo talk mo bout dis stuff da nex Rest Day.
Act 13.43: Dey wen talk to dose guys, an wen tell um fo stay tight wit da God dat do so plenny good tings fo
Act 13.46: Dey tell um, “First, we gotta tell you guys wat God say.
Act 13.46: But cuz you guys no trus um, an you no tink you stay good nuff fo get da real kine
Act 13.50: start fo make Paul an Barnabas suffa, an den dey wen throw um outa dat place.
Act 14.2: But da Jewish peopo dat neva like trus um, dey wen talk to da guys dat not Jews an wen turn um
Act 14.2: trus um, dey wen talk to da guys dat not Jews an wen turn um agains Paul an Barnabas guys.
Act 14.3: dat wat Paul an Barnabas say, stay true, cuz he wen give um da power fo do all kine awesome stuff fo show who dem.
Act 14.5: wen talk togedda, how dey can make any kine to dem an kill um wit stones.
Act 14.10: So Paul tell um real loud, “Stand up!
Act 14.15: wen make da sky, da earth, an da sea, an everyting inside um.
Act 14.22: kine words to da peopo dat stay tight wit Jesus, fo help um stick wit da Good Stuff Bout Jesus so dey can trus Jesus.
Act 14.27: dey tell all da church peopo fo come togedda, an dey tell um all da stuff God wen help um fo do, an how God wen let da
Act 14.27: fo come togedda, an dey tell um all da stuff God wen help um fo do, an how God wen let da peopo dat not Jews trus da
Act 15.4: An Paul an Barnabas wen tell um all da stuff God wen do wit dem.
Act 15.7: Dey talk fo long time, an den Peter wen stand up an tell um, “Bruddas, you know dat befo time God wen pick me fo go
Act 15.10: You guys know dat we an our ancesta guys neva can do um.
Act 15.12: da guys wen come quiet fo lissen wen Paul an Barnabas tell um bout all da awesome stuff God wen do fo show his power wen
Act 15.19: “Dass why I tink mo betta we no put rules dat goin make um mo hard fo da diffren peopos dat not Jews fo trus God.
Act 15.20: Mo betta we write um one letta fo help da Jews an da odda peopo get togedda.’
Act 15.20: We tell um fo no eat da food da peopo wen give to da idol kine gods,
Act 15.21: dat stuff in all da towns from long time ago, an dey read um in all da Jewish churches every Rest Day.
Act 15.22: church guys, dey wen pick some a dea own guys fo send um Antioch wit Paul an Barnabas.
Act 15.24: guys wen go by you guys from ova hea, but we neva send um.
Act 15.25: talk togedda, an tink stay good fo pick some guys fo send um by you guys, wit our good friends Barnabas an Paul.
Act 15.30: wen tell all da church guys fo come togedda, an dey give um da letta.”
Act 15.31: Da peopo wen read um an dey stay good inside, cuz da letta wen kokua dem.
Act 15.32: dey kokua da bruddas an sistas fo come strong, an wen help um trus God moa.
Act 15.33: Dey wen stay dea long time, an den da bruddas wen send um back wit aloha so dey can go by da guys dat wen send um
Act 15.33: um back wit aloha so dey can go by da guys dat wen send um befo.
Act 15.38: But Paul neva like take um, cuz John Mark wen go way from dem befo, in Pamfylia, an
Act 16.5: Dey wen kokua all da church peopo, an dat wen make um trus Jesus moa.
Act 16.6: But God's Spesho Spirit neva let um tell wat God say Asia side.
Act 16.7: wen try fo go inside Bitynia, but Jesus Spirit neva let um go inside dea.
Act 16.9: He wen see one guy from Macedonia stand dea an beg um, “Try come ova hea Macedonia side fo help us.
Act 16.19: fo make money all pau, dey wen grab Paul an Silas an drag um inside da open market place fo see da leada guys.”
Act 16.20: Da bosses fo da slave girl wen bring um in front da govermen guys, an da boss guys say, “Dese
Act 16.22: tell dea guys fo take off Paul an Silas clotheses an whip um.”
Act 16.23: Afta dey wen whip um real hard, dey wen throw um inside da jail.
Act 16.23: Afta dey wen whip um real hard, dey wen throw um inside da jail.
Act 16.23: Dey tell da jaila guy fo watch um real good.
Act 16.24: Wen da jaila guy hear dat, he wen throw um inside da deep jail, an wen lock dea feets in da wood
Act 16.30: He wen take um outside da place an say, “You guys, wat I gotta do so I
Act 16.33: Was nite time, an da jaila guy wen take um an wen wash dea cuts.”
Act 16.34: Da jaila guy wen bring um inside his house, an feed um.
Act 16.34: Da jaila guy wen bring um inside his house, an feed um.
Act 16.39: guys wen come an tell Paul an Silas dey sorry, an take um outside da jail, an beg um fo go way from da town.
Act 16.39: an Silas dey sorry, an take um outside da jail, an beg um fo go way from da town.
Act 16.40: Dey wen meet da bruddas an sistas dea, an give um good kine words.
Act 17.3: He wen teach um an show um dat da Spesho Guy God Wen Send gotta suffa an
Act 17.3: He wen teach um an show um dat da Spesho Guy God Wen Send gotta suffa an come back
Act 17.5: Jason's house fo look fo Paul an Silas so dey can bring um outside by da peopo.
Act 17.6: But dey no can find um.
Act 17.9: make Jason an da odda guys pay some money, an dey wen let um go.”
Act 17.23: I even wen find one altar place dat get one writing on top um dat say, ‘Fo Da God We Donno.)
Act 17.24: Da God dat wen make da world an all da stuff inside um, he da Boss fo da sky an da earth.’
Act 17.30: come sorry fo all da bad kine stuff dey wen do, an pau do um.’
Act 17.31: He goin send one guy fo judge um da right way.
Act 18.3: Paul make tents, an Aquila an Priscilla wen make um too, so he wen stay wit dem an work wit dem.
Act 18.4: peopo dat not Jewish inside da Jewish church fo try help um trus da Good Stuff Bout Jesus.
Act 18.5: He tell um da Good Stuff Bout Jesus, dat he da Spesho Guy God Wen
Act 18.6: his clotheses fo show he wen had it wit dem, an wen tell um, “You guys get da blame if you guys goin be cut off from
Act 18.11: So Paul wen stay ova dea an wen teach um wat God wen say fo one year an a half.
Act 18.15: So you guys make um right yoaself.
Act 18.16: An he wen tell his guys fo throw um outside da place.
Act 18.17: wen grab Sostenes, da Jewish church leada guy, an wen bus um up in front da governa.”
Act 18.19: da Jewish church, an wen talk to da Jewish peopo fo help um trus da Good Stuff Bout Jesus.
Act 18.28: He show um proof from da Bible dat Jesus, he da Spesho Guy God Wen
Act 19.2: He aks um, “You wen get God's Spesho Spirit fo take charge you wen
Act 19.4: come sorry fo all da bad kine stuff dey wen do, an pau do um.”
Act 19.8: He teach um real good bout how dey can get God fo dea King, so dey can
Act 19.12: take handkerchiefs an aprons dat he wen touch, an bring um by da sick peopo, an dey wen come good.
Act 19.13: try use da Boss Jesus name fo make da bad kine spirits let um go.
Act 19.16: Den da guy dat get da bad kine spirit wen jump um, an hold um down.
Act 19.16: Den da guy dat get da bad kine spirit wen jump um, an hold um down.
Act 19.16: Den he wen bus um all up.”
Act 19.19: So dey wen come an pile up all dea kahuna books, an burn um in front everybody.
Act 19.19: Wen dey wen figga how plenny da books cost, wen cost um fifty tousand dolla.
Act 19.25: He tell um all fo come, an da worka guys dat wen make odda stuff fo
Act 19.38: Dey can make one squawk agains um ova dea.
Act 19.39: you like fo say agains dem, you gotta come togedda an do um jalike da rules say.
Act 19.40: army guys can bus us fo make big beef, cuz we no can tell um stay good we wen make lidis.
Act 20.1: He wen kokua dem, an wen tell um aloha, an den wen go Macedonia.
Act 20.9: Dey wen pick um up, an jalike he mahke.
Act 20.16: he wen like go Jerusalem fo Pentecost Day, if he can make um.
Act 20.18: Wen dey wen come ova dea, he wen tell um, “You guys know how I stay all da time, from da first day
Act 20.21: an like pau all da bad kine stuff dey stay do, an no do um no moa, an dey gotta trus our Boss Jesus.
Act 20.31: guys day an nite bout dis stuff, an I even wen cry bout um.
Act 21.2: one boat dat stay goin Fonecia side, an we wen go on top um an wen sail away.
Act 21.4: fo tell Paul fo no go Jerusalem, cuz God's Spirit wen tell um dat.
Act 21.11: He wen tie up his own hands an feet wit um, an say, “God's Spesho Spirit say dis, ‘Da Jewish guys
Act 21.19: He wen tell um all da stuff God wen help him fo do fo da peopo dat not
Act 21.24: So den, take dese guys, an go wit um fo do da religious kine stuff.
Act 21.25: We tell um dey betta not eat da meat from da sacrifices fo da idol
Act 21.33: captain wen come an wen bus Paul, an tell da guys fo tie um up wit two chains.
Act 21.36: All da peopo dat wen go wit dem wen yell, “Kill um!
Act 21.40: Da main captain wen let um talk, an Paul wen stand on top da steps, an wen wave his
Act 22.4: Da peopo dat stay tight wit dis Jesus Way, I wen make um suffa an wen kill um.
Act 22.4: tight wit dis Jesus Way, I wen make um suffa an wen kill um.
Act 22.4: I wen bus da guys an da wahines an wen throw um inside da jail.
Act 22.5: da right fo bring back Jesus guys to Jerusalem, fo throw um inside da jail an make um suffa.
Act 22.5: guys to Jerusalem, fo throw um inside da jail an make um suffa.
Act 22.16: An all da bad kine stuff you wen do, da Boss goin clean um up an throw um away, cuz you aks him fo help you.
Act 22.16: kine stuff you wen do, da Boss goin clean um up an throw um away, cuz you aks him fo help you.
Act 22.19: fo throw da peopo dat stay trus you inside jail, an bus um up.
Act 22.20: guy Stephen dat wen talk fo you, I wen stand dea an tell um, ‘Dass good!’
Act 22.22: Den dey wen start fo yell, “Kill um!’-”
Act 22.24: Da captain wen tell um fo whip him real hard, an fo make him talk so da captain
Act 23.7: guys ova dea wen start fo make argue, an dat wen make um split up.
Act 23.11: wen tell da peopo bout me inside Jerusalem, you goin tell um bout me inside Rome too.
Act 23.21: dey say, cuz mo den forty guys stay hiding an waiting fo um.
Act 23.21: dat dey no goin eat o drink notting till dey pau kill um.
Act 23.23: captain wen tell two a his captains fo come, an wen tell um, “Go get two hundred army guys ready, an seventy guys
Act 23.30: An I tell da guys dat poin finga at um fo come tell you bout um.
Act 23.30: I tell da guys dat poin finga at um fo come tell you bout um.
Act 24.19: If dey get someting agains me, let um come ova hea in front you an tell um.
Act 24.19: agains me, let um come ova hea in front you an tell um.
Act 24.20: An da guys dat stay hea, let um say wat wrong ting dey tink I wen do.
Act 24.22: So he wen tell um dey can go home.”
Act 24.25: Paul say dat we gotta get um right wit God, an do da right stuff, an we all goin stand
Act 24.26: An he wen tink dat bumbye if he wait, Paul goin give um some money.
Act 25.4: Festus tell um, “Paul stay one prisona inside Cesarea, an I going back
Act 25.6: nex day he wen sit down on top da judge chair, an wen tell um fo bring Paul in front him.”
Act 25.16: I wen tell um dat da Rome peopo no hand ova anybody befo he stand in
Act 25.17: An I wen tell um fo bring da prisona in front me.
Act 25.27: prisona ova dea if I no can say how come dey poin finga at um.
Act 26.7: Dey work fo God day an nite so dey can see um.
Act 26.11: times I wen go from one Jewish church to da odda fo punish um, an I wen try fo make um talk stink agains God.
Act 26.11: church to da odda fo punish um, an I wen try fo make um talk stink agains God.
Act 26.11: huhu wit dem, an I even wen go da towns far away fo make um suffa.
Act 26.18: I goin send you fo open dea eyes an fo turn um away from da dark kine stuff to da light; fo turn um away
Act 26.18: turn um away from da dark kine stuff to da light; fo turn um away from da Devil's power an turn um to God.
Act 26.18: to da light; fo turn um away from da Devil's power an turn um to God.
Act 26.18: Den I goin let um go, an hemo dea shame fo all da bad kine stuff dey do, an
Act 26.23: I tell um dat da Spesho Guy God Wen Send gotta suffa.
Act 26.25: You can undastan um.
Act 26.27: I know you trus um.
Act 27.3: Julius wen like do someting good fo Paul, an he wen let um go by his friends so dey can take care him.
Act 27.6: dat stay going Italy side, an he wen put us on top um.
Act 27.9: So Paul wen tell um, “Eh, you guys.
Act 27.14: afta litto wile one real strong wind wen blow on um from da island.
Act 27.17: Da guys wen bring um up on top da big boat, an dey wen tie da ropes good aroun
Act 27.17: an dey wen tie da ropes good aroun da big boat fo hold um togedda.
Act 27.34: You need um fo stay alive.
Act 27.35: Den he wen broke um an wen start fo eat.”
Act 27.40: Dey wen cut da ropes fo da anchors an wen leave um inside da ocean.
Act 27.40: wen raise all da sails in front to da wind an wen steer um to da beach.
Act 27.41: Da back wen come all bus up cuz da surf wen pound um.
Act 27.43: captain wen like take Paul outa dea alive, so he neva let um.
Act 28.3: Wen he put um on top da fire, one snake wen come outside da wood, cuz
Act 28.4: He wen get outa da ocean okay, but da gods no goin let um stay alive.
Act 28.8: Paul wen go by him an pray an put his hands on top um, an he wen make um come good.
Act 28.8: by him an pray an put his hands on top um, an he wen make um come good.
Act 28.9: all da odda sick peopo on da island, an Paul wen make um come good.
Act 28.16: inside one place by himself, an one army guy wen guard um.
Act 28.17: Wen dey wen come, Paul wen tell um, “My bruddas, I neva do notting agains our peopo o agains
Act 28.23: Wen da sun come up till da sun go down he wen tell um all da stuff bout how dey can get God fo dea King.
Act 28.23: He wen try help um fo trus da Good Stuff Bout Jesus.
Act 28.24: Some guys wen trus da Good Stuff Paul wen tell um, but da odda guys neva like trus um.
Act 28.24: Stuff Paul wen tell um, but da odda guys neva like trus um.
Act 28.27: Dey no like change so I can make um come good.
Act 28.31: He wen teach um how dey can get God fo dea King an all bout da Boss Jesus,
Act 28.31: He not scared fo tell um, an nobody wen try make him shut up.
Rom 1.2: wen make his talka guys write his Good An Spesho Bible fo um.
Rom 1.2: Dat time, God wen promise um dat bumbye he goin tell peopo da Good Kine Stuff bout his
Rom 1.4: We know dat, cuz God wen use plenny power fo make um come back alive afta he wen mahke.
Rom 1.5: cuz he like all da peopos from diffren places fo trus um an make da way he tell um.
Rom 1.5: from diffren places fo trus um an make da way he tell um.
Rom 1.16: Was da Jewish peopo dat wen find out bout um first, an afta dem, all da odda peopos from diffren places
Rom 1.17: Den you goin get um right wit him, An you can live fo real kine.
Rom 1.18: Az why he goin judge um from up dea in da sky.
Rom 1.21: Dey no like tell um “Mahalo plenny!
Rom 1.24: Cuz da way dey acking, dass why God wen let um go do wat dey like.
Rom 1.24: He let um do all da kine pilau kine stuff, cuz dass how dey like do
Rom 1.25: God wen make, an dey do all da kine religious stuff fo um, but da One who make everyting, dey no like give love an
Rom 1.28: Az why God wen let um go do how dey like do.
Rom 1.30: Dey no do wat dea mudda-fadda guys tell um fo do.
Rom 1.31: Dey make promise, but dey no keep um.
Rom 1.32: God wen tell um how dey suppose to make, an dey wen hear all dat awready.
head: God Da Judge Goin Tell Um Strait
Rom 2.11: God make um everybody da same ting.
Rom 2.13: Fo get um right wit God, no nuff fo ony hear God's Rules.
Rom 2.13: Gotta do jalike God's Rules say, fo get um right wit him.
Rom 2.14: donno dat da Rules stay, den dey stay ack jalike dey get um.
Rom 2.23: You making God shame cuz you broke um, o wat?
Rom 2.29: peopo dat goin talk good bout him, goin be God dat goin do um.
Rom 3.2: Help um plenny fo do everyting.
Rom 3.2: cuz God wen give da Jewish peopo all da stuffs he wen tell um, an he wen tell um fo take care all dat.
Rom 3.2: Jewish peopo all da stuffs he wen tell um, an he wen tell um fo take care all dat.
Rom 3.20: Dass why no mo nobody dat can say dat dey get um right wit God, jus cuz dey wen do everyting God's Rules
head: God Make Us Get Um Right Wit Him Wen We Trus Um
head: God Make Us Get Um Right Wit Him Wen We Trus Um
Rom 3.21: Stay clear now how God wen go make plan so we can get um right wit him.
Rom 3.21: We can get um right wit him, but not cuz a God's Rules.
Rom 3.22: God wen make us get um right wit him wen we trus Jesus Christ, da Spesho Guy God
Rom 3.23: nobody can come awesome by demself, da way God like make um come awesome.
Rom 3.24: But can get um right wit God, cuz God get good heart an like do plenny
Rom 3.24: God cut um loose from da power da bad kine stuff get ova dem, cuz dey
Rom 3.25: Dass how God show dat he make everyting come right: he let um go fo da bad kine stuff dey wen do befo time an hemo dea
Rom 3.26: do da right ting, he make everybody dat trus Jesus get um right wit him.
Rom 3.27: You tell how you get one Rule dat say, you get um right wit God cuz you wen do good kine stuffs?
Rom 3.27: We can ony tell bout dat Rule dat say we get um right wit God cuz we trus um.
Rom 3.27: bout dat Rule dat say we get um right wit God cuz we trus um.
Rom 3.28: So dis wat we figga: Anybody can get um right wit God wen dey trus him, not wen dey ony do da
Rom 3.30: dat get da cut skin mark fo show dey Jewish kine, God make um so dey get um right wit him cuz dey trus him.
Rom 3.30: skin mark fo show dey Jewish kine, God make um so dey get um right wit him cuz dey trus him.
Rom 3.30: Jews an no mo da mark on top dem, he make dem so dey get um right wit him cuz dey trus him too.
Rom 4.2: We can say dis: If Abraham wen get um right wit God cuz a da stuffs he wen do, den he can go
Rom 4.3: wen trus God, Dass why God wen say dat Abraham get um right wit him.
Rom 4.4: Da pay not one present -- dass wat da boss owe um.”
Rom 4.5: da right fo say dat whoeva trus him, dey da one dat get um right wit him, no matta dey neva care bout God befo time.
Rom 4.5: No can work fo get um right wit God, ony gotta trus God, an den God goin say dat
Rom 4.6: how peopo goin stay good inside wen God say dat dey get um right wit him, an dey neva work notting fo dat.
Rom 4.7: He say: “Da peopo dat wen broke God's Rules, God wen let um go, An wen hemo dea shame.
Rom 4.9: wen trus God, an cuz a dat, God wen tell dat Abraham get um right wit him.”
Rom 4.10: Eh, he neva say dat afta he wen get um, but wen he neva have um yet.
Rom 4.10: he neva say dat afta he wen get um, but wen he neva have um yet.
Rom 4.11: Was befo Abraham get da mark dat God wen say Abraham get um right wit him.
Rom 4.11: da fadda fo everybody dat trus God, an God wen say dey get um right wit him, no matta dey no mo da mark.
Rom 4.12: mark, but cuz dey stay trus Christ jalike Abraham wen trus um, befo he wen get da cut skin mark.
Rom 4.13: God wen say dat cuz Abraham wen trus God, an get um right wit him.
Rom 4.13: But God neva say dat Abraham goin get um jus cuz he do wat da Rules say.
Rom 4.15: Weaevas get God's Rules, goin get peopo who goin broke um, an God no goin take it.
Rom 4.15: Weaeva God's Rules no stay, no mo nobody goin broke um.
Rom 4.20: Abraham neva tink dat God no can do um, an den pau trus God.”
Rom 4.21: fo shua dat wateva God wen promise, he strong nuff fo give um.
Rom 4.22: So dass why God wen figga dat Abraham get um right wit him.
Rom 4.24: how God figga dat, he no say dat ony fo Abraham, he say um fo us guys too.
Rom 4.24: God goin figga we get um right wit him too, if we trus him.
Rom 4.25: An den, he wen come alive again fo make us guys get um right wit God.
head: We Get Um Right Wit God
Rom 5.1: So den, cuz we wen trus God, az why we get um right wit him.
Rom 5.1: our Boss Jesus, da Spesho Guy God Wen Send, he wen make um good fo everybody.
Rom 5.2: Christ wen make um so we can come tight wit God an get all da good stuff he
Rom 5.3: feel good inside, cuz we know, dat hard time goin make um so we can hang in dea mo betta.
Rom 5.5: Wen we stay shua dat God goin do um fo us, we no need worry notting.
Rom 5.9: God wen say we get um right wit him, cuz Christ wen bleed an mahke fo us.
Rom 5.12: Az why God neva let um live foeva.
Rom 5.15: Had da one guy Adam, dat wen go do wat God tell um not fo do, an cuz a dat, everybody wen mahke.
Rom 5.16: Afta he wen do dat, God da Judge say, “Gotta punish um!
Rom 5.16: wen go blow it choken times, jalike God da Judge give um one spesho present -- he tell, “Now, can get um right wit
Rom 5.16: Judge give um one spesho present -- he tell, “Now, can get um right wit me!
Rom 5.17: Now, us guys get um right wit God.
Rom 5.18: dat wen do da right ting, an cuz a dat, everybody can get um right wit God an come alive fo real kine.
Rom 5.19: Dat goin make plenny guys be peopo dat get um right wit God.
Rom 5.21: da bad kine stuff dat peopo wen do, take ova dem an make um mahke.
Rom 5.21: real good fo us, he take us ova, so us guys can get um right wit him an come alive fo real kine foeva.
Rom 6.4: awesome power, an afta Christ wen mahke, da Fadda wen make um come back alive.
Rom 6.7: Afta one guy mahke, no mo notting dat can make um do bad kine stuff no moa.
Rom 6.14: Now, fo get um right wit God, you guys no gotta do wat da Rules say.
Rom 6.15: kine stuff, jus cuz we no need do wat da Rules say fo get um right wit God, an God still yet goin do plenny good kine
Rom 6.16: lissen to wateva da guy tell you, an den you gotta do um.
Rom 6.16: An wen you pick dat one, you get um right wit him awready!
Rom 6.21: Now you guys get plenny shame weneva you guys tink bout um.
Rom 7.5: Cuz we wen know da Rules, we wen like go agains um, an dat ony wen make us guys da kine peopo dat do wat we
Rom 7.10: den fo me, jalike was da Rules dat wen cut me off from get um right wit God.
Rom 7.11: Cuz a dat, jalike was da Rules dat wen cut me off from get um right wit God.
Rom 7.13: But you tink was da Rules wen cut me off from get um right wit God?
Rom 7.13: stuff stay bad fo real kine, an dey cut us off from get um right wit God.
Rom 7.17: Cuz dass not me dat do um, but da bad kine stuff dat stay inside me stay do um.
Rom 7.17: do um, but da bad kine stuff dat stay inside me stay do um.
Rom 7.18: I like do da good kine stuff, but den, I donno how fo do um!
Rom 7.19: Da good kine stuff dat I like do, I no do um.
Rom 7.19: But da bad kine stuff I no like do, I do um.
Rom 7.20: Now, wen I do wat I no like, az not me dat make me do um, but da bad kine stuff dat stay inside me.
Rom 7.21: stuff, get da bad kine stuff inside me dat no like me do um.
Rom 7.25: Mahalo plenny to God cuz our Boss Jesus Christ can do um!
Rom 8.7: doing wat God's Rules say -- cuz you no mo da power fo do um.
Rom 8.10: You guys spirits stay alive fo real kine, cuz you guys get um right wit God.
Rom 8.14: Da peopo dat lissen to God's Spirit so he can tell um wat fo do, dem guys God's kids.
Rom 8.17: an dass how he goin make to us guys, same time he give um to Christ.
Rom 8.21: But bumbye, God goin do awesome tings fo get um outa dat, so dey can come jalike suppose to be.
Rom 8.26: get big pain inside dat make us so we donno how fo say um.
Rom 8.28: God wen go make plan wat he goin do fo dem, an he wen tell um awready, “Come wit me!
Rom 8.29: time, he wen pick dose peopo awready, cuz he like make um come da kine peopo jalike his Boy.
Rom 8.30: Dat same peopo God wen pick befo time lidat, he wen tell um fo come be his guys.
Rom 8.30: An dose same guys, God wen make um get um right wit him, an he wen make um come awesome
Rom 8.30: An dose same guys, God wen make um get um right wit him, an he wen make um come awesome jalike him.
Rom 8.30: guys, God wen make um get um right wit him, an he wen make um come awesome jalike him.
Rom 8.32: He wen make um one sacrifice fo help all us guys.
Rom 8.33: Cuz God, he da One dat say dat his peopo get um right wit him awready.
Rom 8.34: An mo importan den dat, he da One dat God wen make um come back alive afta he wen mahke.
Rom 9.4: He wen give um his Rules.
Rom 9.12: tell her dat fo show dat wen God pick somebody, he pick um cuz he know wat he goin do wit dat guy.
Rom 9.12: God jus wen tell um fo come be his guy.”
Rom 9.16: like happen, ony one ting matta -- dat God da One dat give um chance.
Rom 9.25: “Get peopo dat not my peopo, But still yet I goin call um ‘my peopo.
Rom 9.25: one nation dat I neva have love fo, But den, I goin call um ‘da nation I get love fo.
Rom 9.26: say dis too: “Right dea, Da same place wea God wen tell um befo time, ‘You guys, you not my peopo no moa!’
Rom 9.26: Dass da same place wea da God dat stay alive goin tell um bumbye, ‘You guys, you my kids now!’-”
Rom 9.26: Cuz he wen give um chance, az why.’
Rom 9.30: diffren place dat not Jews, dey neva was trying fo get um right wit God befo time.
Rom 9.30: Now, dey get um right wit him, cuz dey stay trus um.
Rom 9.30: Now, dey get um right wit him, cuz dey stay trus um.
Rom 9.31: peopo was trying fo ony do wat God's Rules say, fo get um right wit God, but dey no can do um.
Rom 9.31: Rules say, fo get um right wit God, but dey no can do um.
Rom 9.33: How come dey neva get um right wit God?
Rom 9.33: Cuz dey wen ony try get um by da stuff dey wen do, but dey neva have trus fo God.
Rom 10.3: Dey donno wat God wen do awready fo all us guys get um right wit him.
Rom 10.3: So dey go try fo get um right wit God how dey like, an dass why dey no like lissen
Rom 10.4: Christ wen do everyting fo us get um right wit God.
Rom 10.4: Now, whoeva go trus Christ, dey da ones dat goin get um right wit God.
Rom 10.5: Now Moses, he wen go write inside da Bible how fo get um right wit God if da peopo do everyting wat da Rules say.
Rom 10.6: Bible say someting diffren den dat too, bout how you get um right wit God cuz you trus him.
Rom 10.10: az wit yoa heart dat you trus God, an den he make you get um right wit him.
Rom 10.13: Cuz da Bible say, “Everybody dat aks da Boss fo help um, he goin take um outa da bad kine stuff dey doing.
Rom 10.13: say, “Everybody dat aks da Boss fo help um, he goin take um outa da bad kine stuff dey doing.
Rom 10.14: How dey goin aks him fo help um if dey no trus him?”
Rom 10.14: An how dey goin hear bout him if nobody eva go tell um notting bout him?
Rom 10.15: An how dey goin tell peopo if nobody send um fo go teach?
Rom 10.20: Isaiah wen come strong fo tell um strait inside da Bible dat God wen say, “Da peopo dat no
Rom 11.3: Da altar wea dey make sacrifice fo you, Dey wen go bus um up.
Rom 11.5: peopo dat God wen pick jus cuz he like do someting good fo um an give um chance.
Rom 11.5: wen pick jus cuz he like do someting good fo um an give um chance.
Rom 11.6: Fo shua, he like give um chance, an dass why he wen pick um.”
Rom 11.6: Fo shua, he like give um chance, an dass why he wen pick um.”
Rom 11.6: cuz dey wen go do someting good, an dass why he gotta pick um, you know.
Rom 11.6: If he gotta pick um cuz a da good tings dey wen do, den he no give um chance
Rom 11.6: pick um cuz a da good tings dey wen do, den he no give um chance fo real kine, an he gotta pick um, az why.
Rom 11.6: den he no give um chance fo real kine, an he gotta pick um, az why.
Rom 11.7: Da Israel peopo wen like get um right wit God, but dey no can do dat.
Rom 11.7: Ony da peopo God wen pick wen get um right wit him.
Rom 11.8: Dis wat da Bible wen say befo time: “God wen make um come Jalike dey no can tink o feel notting.
Rom 11.9: -- I like God make dat party jalike one trap Fo catch um an pay um back!
Rom 11.9: like God make dat party jalike one trap Fo catch um an pay um back!
Rom 11.10: I like he bend um down to size!
Rom 11.11: Was fo make um wipe out, o wat?
Rom 11.16: Eh, you know, if you take litto bit bread, an give um to God, den da whole bread stay spesho fo him too.
Rom 11.21: da branches dat wen grow dea first -- but God neva let um stay dea.
Rom 11.22: He goin punish hard da guys dat no get um strait wit him.
Rom 11.23: God can go plant um back, jalike dey was befo time.
Rom 11.24: Mo betta still yet, da Jewish peopo, God goin plant um back, inside da same tree wea dey wen grow first time.
head: Da Israel Peopo Goin Get Um Strait Wit God
Rom 11.25: If you undastan um, den you no going get big head cuz you tink you smart.
Rom 11.25: Jews goin trus God, den da Jewish peopo, dey goin go trus um too.
Rom 11.26: Dass how dat time, all da Israel peopo, God goin take um outa da bad kine stuff dey stay in, jalike God wen say
Rom 11.29: You know, wen God give you someting, he no take um back.
Rom 11.30: cuz da Jewish peopo da ones dat no like do wat God tell um.
Rom 11.31: Right now, da Jewish peopo no like do wat God tell um fo do.
Rom 11.32: God make everybody same same, so dey no can do wat he tell um, jalike dey stuck.
Rom 11.34: No mo nobody dat can tell um how fo make!
Rom 11.36: Everyting happen cuz God make um happen!”
Rom 11.36: Everyting us guys do, We do um fo him!
Rom 12.8: fo know how fo give good kine words to odda peopo, go do um.
Rom 12.8: help oddas wit wat you get, den go use wat you get fo help um.
Rom 12.8: Wen God give you pity fo somebody an you like help um, make shua you help um an stay good inside same time.
Rom 12.8: pity fo somebody an you like help um, make shua you help um an stay good inside same time.
Rom 12.9: Wen you show peopo love an aloha, do um fo real kine, no ack.
Rom 12.13: Wen get peopo from odda places, make shua you show um aloha an take care dem.
Rom 12.15: good inside plenny, you guys feel good inside plenny wit um -- an wen dey cry, you go cry wit um.
Rom 12.15: inside plenny wit um -- an wen dey cry, you go cry wit um.
Rom 12.17: make bad kine to you, no go make same kine to dem fo pay um back.
Rom 12.19: My good friends, no go afta da odda guy fo pay um back wen he hurt you.
Rom 12.19: bad to peopo, if dey do bad kine stuff, I da One goin pay um back.
Rom 12.20: from befo time: “Da guy dat hate you -- If he hungry, give um someting fo eat.”
Rom 12.20: If he thirsty, give um someting fo drink.
Rom 13.1: But da power dey get, God wen give um dat.
Rom 13.1: right now, dey da ones dat stay in charge cuz God wen make um lidat.
Rom 13.4: Cuz da bad kine stuff dat peopo do, God no goin take um.
Rom 13.10: So den, wen you show um love an aloha everytime, dass how you goin do everyting da
Rom 13.14: No go make um so stay easy fo you fo go do any kine, jus cuz you feel
Rom 14.1: Jus let um hang out wit you guys.
Rom 14.3: Cuz God wen let um come be his guy awready!
Rom 14.4: His Boss da ony One dat can tell um strait wen he stay okay o wen he stay mess up.
Rom 14.6: dat get some days dat stay mo spesho den oddas, he make um spesho fo show respeck fo da Boss.
Rom 14.6: Da guy who eat meat an all kine stuffs, he eat um fo show respeck fo da Boss.
Rom 14.6: Same ting, da guy dat no eat meat, he do um fo show respeck fo da Boss too, an he tell God, “Mahalo
Rom 14.10: How come you make um jalike dey stay no good?
Rom 14.13: No good we go try fo trap um so dey do da bad kine stuff.
Rom 14.18: Odda peopo goin check um out dat dey okay, an get respeck fo dem.
Rom 14.22: Dis wat I mean: wen you an God go make um strait inside yoa mind how you goin trus him, dat dis kine
Rom 14.23: shua bout wat you can go eat, but den still yet you go eat um, God goin say you wen do someting wrong, cuz you neva trus
Rom 14.23: wen do someting wrong, cuz you neva trus God wen you do um, az why.
Rom 15.8: know dat God tell da trut an he do wat he say, an fo make um come true all da tings God wen promise our ancesta guys fo
Rom 15.18: ony talk bout da tings Christ wen do, an I help him fo do um.
Rom 15.21: wen say befo time, “Da peopo dat neva have nobody fo tell um bout God, Dey da peopo dat goin see him.”
Rom 15.27: Jews give da Jewish bruddas an sistas some money fo help um.
Rom 16.3: Priscilla an Aquila, give um my aloha fo me.
Rom 16.4: I not da ony guy dat like tell um “Mahalo plenny!
Rom 16.4: da place from odda churches dat not Jewish, dat like tell um da same ting too.
Rom 16.26: Da God dat no goin mahke eva, he wen make um so dat now, all da diffren peopos can know da tings dat
Rom 16.26: Dass how dey goin trus him an do wat he tell um fo do.
1Co 1.5: kine stuff you guys need fo know, an da bestes way fo tell um.
1Co 1.19: God say, “All dis stuff da smart guys know, I goin make um come jalike notting.
1Co 1.21: tell, odda peopo can go trus him, an dass how he goin take um outa da bad kine stuff dey stay doing.
1Co 1.23: dis Spesho Guy Christ ova hea, an how odda guys wen hang um on top one cross an kill um.
1Co 1.23: hea, an how odda guys wen hang um on top one cross an kill um.
1Co 1.23: An da Greek peopo, wen dey hear um, dey tink, “Dass stupid!
1Co 1.24: Fo dem, Christ show um dat God get plenny power an he stay real smart.”
1Co 1.30: An Jesus make us guys get um right wit God, an come peopo dat stay spesho fo God, an he
1Co 2.2: but was him da peopo wen hang on top one cross fo kill um.
1Co 2.6: us guys talk to da peopo who stay solid inside, we teach um smart kine stuff.
1Co 2.7: Cuz God wen hide um from da peopo befo time, but from da start he wen figga he
1Co 2.7: but from da start he wen figga he goin let us guys know um, so bumbye we goin come awesome.)
1Co 2.8: dey no goin hang our awesome Boss on top da cross fo kill um.
1Co 2.15: Da guy dat stay tight wit God's Spirit, he can check um out wateva.
1Co 3.5: Apollos, he do wat da Boss like um fo do, an me, I do wat da Boss like me fo do.
1Co 3.6: But God, he da One dat make um grow!
1Co 3.7: So den, dass why no matta who plant da seed, o who water um.
1Co 3.7: Ony one ting matta, dass God, cuz he da One dat make um grow.
1Co 3.8: Da guy dat plant da seed an da guy dat water um, dey working togedda jalike one hui.
1Co 3.10: top dat foundation afta me, he gotta make shua he goin do um da right way.
1Co 3.19: smart guys, dey sly buggas, But God take wat dey do an jam um up!
1Co 4.7: Everyting you guys get, God wen give um to you.
1Co 4.7: come you guys ack all big head, jalike you guys wen get um by yoaself?
1Co 4.12: Wen dey talk any kine to us, we tell um, “We like God do good tings fo you guys.
1Co 4.15: Kine Stuff From God first time, an you guys wen go trus um.
1Co 5.11: Dat kine guy, no do notting wit him -- no even eat wit um!
1Co 6.1: guys no mo shame fo go stand in front one judge dat no get um right wit God?
1Co 6.7: If he steal from you, mo betta, jus let um take da stuff!
1Co 6.11: He wen make you guys get um right wit him.
1Co 6.15: guys tink I goin take da parts from Christ's body, an make um part a one wahine's body dat take money fo fool aroun?
1Co 7.7: But every guy get one spesho power dat God wen give um.
1Co 7.11: O if she leave um, she not suppose to marry again, o she gotta go back wit
1Co 7.12: An fo da odda guys, I like tell um dis (dass me talking, not da Boss): If one Christian
1Co 7.15: o da wife dat no trus God, if dey like leave, den let um.
1Co 7.21: If you can get out, den do um.
1Co 7.22: If one guy stay one slave, an da Boss tell um fo come be his guy, he stay tight wit da Boss.
1Co 7.24: Do um fo God.
1Co 7.31: o if you use da stuff from dis world, o if you let um go, no big ting.
1Co 7.35: ting, an know wat da Boss like you fo do an be ready fo do um, an no worry bout odda kine stuffs.
1Co 8.2: peopo dat tink dey know someting awready, dey still donno um da way dey suppose to.
1Co 8.6: Wen God wen make everyting, Jesus da One wen do um, An us guys stay live cuz Jesus wen give us life.
1Co 8.8: If we no eat um, dat no make us mo worse.
1Co 8.8: An if we eat um, dat no make us mo betta.
1Co 8.9: da right fo do someting, dat no mean, dass good dat you do um.
1Co 8.9: brudda o one sista dat no stay strong inside see you do um, an dat goin mess dem up -- den az no good lidat!
1Co 9.3: Fo da guys dat like poin finga me, I like tell um dis: You no tink me an Barnabas get da right fo get stuff
1Co 9.15: Me, I get da rights fo get all dat, but I neva like do um lidat.
1Co 9.16: I gotta tell um bout God.
1Co 9.17: But if I go do um cuz I gotta do um, den, jalike God stay trus me fo take
1Co 9.17: But if I go do um cuz I gotta do um, den, jalike God stay trus me fo take care his stuffs fo
1Co 9.18: I do um lidat an no charge notting.
1Co 9.18: I do um an no need use all da rights dat I get cuz I stay telling
1Co 9.20: matta I know dat I no gotta do wat God's Rules say fo get um right wit him.
1Co 9.25: All da guys in da race, dey stay do ony wat da coach tell um, yeah?
1Co 9.27: Jalike I make my body tough, an I work um hard.
1Co 10.3: da peopo wen eat da same food dat God's Spirit wen give um, an dey all wen drink da same water dat God's Spirit wen
1Co 10.4: dey all wen drink da same water dat God's Spirit wen give um fo drink.
1Co 10.4: wen come outa one big rock dat God's Spirit wen give um.
1Co 10.9: peopo wen do dat, an God wen send snakes ova dea fo bite um an wipe um out.
1Co 10.9: do dat, an God wen send snakes ova dea fo bite um an wipe um out.
1Co 10.10: wen grumble ova an ova, an da Killa Angel Guy wen go wipe um out.
1Co 10.11: Dey wen write um all down so us guys can learn wat kine ting we betta not
1Co 10.13: Everytime get presha lidat, God goin make um so you guys can get outa dat.
1Co 10.15: So go check um out yoaself, wat I telling you is da trut.
1Co 10.16: take da communion cup, an tell God he good heart fo give um to us guys -- dat mean, dat all us guys stay tight wit
1Co 10.18: Tink bout how da Israel peopo do um: wen dey kill da animal on top da altar fo make da
1Co 10.18: altar fo make da sacrifice fo God, da pries guys dat kill um get da meat fo eat.
1Co 10.20: dat donno God kill da animals fo make sacrifice, dey do um fo da bad kine spirits, dey no stay do um fo da real God.
1Co 10.20: dey do um fo da bad kine spirits, dey no stay do um fo da real God.
1Co 10.28: one temple sacrifice fo one idol kine god,” den no eat um.”
1Co 10.29: bout wat da odda guy stay tinking, if okay fo him fo eat um.
1Co 10.31: Everyting you guys do, eat, drink, wateva -- do um all fo show how awesome God stay.”
1Co 11.2: da stuff I wen teach you guys, you guys still yet stay do um.
1Co 11.16: leada guys an da church peopo all ova, dass da way we do um.
1Co 11.22: Da peopo dat no mo notting, you guys make um feel shame!
1Co 11.23: was da Boss Jesus wen tell me bout dis, an I wen tell um all to you guys.
1Co 11.23: Da Boss Jesus, dat same nite befo dey wen set um up fo kill um, he wen pick up one bread.
1Co 11.23: Boss Jesus, dat same nite befo dey wen set um up fo kill um, he wen pick up one bread.
1Co 11.24: an broke um.
1Co 11.24: Dey goin broke um, an dat goin be fo you guys, fo rememba me.
1Co 11.25: kine deal fo you guys, an I gotta bleed an mahke fo make um happen lidat.
1Co 11.25: Weneva you guys drink um, do um fo rememba me.”
1Co 11.25: Weneva you guys drink um, do um fo rememba me.”
1Co 11.27: blood, you know, an dass jalike dey no mo respeck, an make um any kine jalike was notting.
1Co 11.34: guys wen aks bout, bumbye I goin tell you guys how fo make um wen I come dea.
1Co 12.8: Fo odda guys, da same Spesho Spirit give um da power so dey can tell wat dey undastan.
1Co 12.10: An odda peopo, God give um da power fo do awesome kine stuff dat show God's power.
1Co 12.10: Fo odda peopo, he give um da power fo talk fo God, an oddas, he give um da power fo
1Co 12.10: he give um da power fo talk fo God, an oddas, he give um da power fo figga wat spirits come from God an wat spirits
1Co 12.22: we need um.”
1Co 12.23: tings inside da body, we figga dey not fo show, so we make um so dey look okay.
1Co 12.24: da body, he wen take da tings dat not so importan an make um importan, cuz he no like da body be all split up.
1Co 12.28: An odda peopo, he give um da power so dey can talk diffren kine languages.
1Co 13.11: dass why I no do da tings da same way da small kids do um.
1Co 14.1: An geev um so God's Spirit give you da power fo do all kine tings.
1Co 14.3: He making um mo strong inside, an he giving um good kine words, an he
1Co 14.3: He making um mo strong inside, an he giving um good kine words, an he kokua dem.
1Co 14.25: kine tings dat da guy no like nobody know, he try hide um inside his heart, but no can, cuz dat stuff goin come
1Co 14.30: dat was secret befo, an now da guy like tell wat God show um, den da guy dat stay talking fo God suppose to stop.
1Co 15.1: You guys wen learn um good, an you standing strong cuz you stick wit um.
1Co 15.1: learn um good, an you standing strong cuz you stick wit um.
1Co 15.10: Afta he wen do um, den I wen work mo hard den all da odda guys.
1Co 15.16: us guys bulai wen we tell peopo how God stay, cuz we tell um dis bout God: “He wen make Christ come back alive afta he
1Co 15.16: Dass wat we tell um.
1Co 15.32: But if I ony do um all by myself, an not fo God, wase time, you know.
1Co 15.37: Wen you plant um, you not planting someting dat look like da ting dat goin
1Co 16.3: wen I come dea, whoeva da bestes guys, you guys go pick um fo carry dis money dat you guys goin give da church peopo
1Co 16.11: Help um out befo he go an stay good wit him, so he can come back
1Co 16.14: Everyting you guys do, do um wit love an aloha.
1Co 16.18: Peopo like dem, show um respeck.
2Co 1.12: We no do um wit da kine smarts da peopo inside dis world get, but wit
2Co 1.12: Az how we wen do um even mo plenny, dat time we wen stay wit you guys.
2Co 1.13: we write to you guys, you guys can read an can undastan um.
2Co 1.13: bit awready, I stay shua dat bumbye you guys goin undastan um mo betta.
2Co 1.17: Wen I tink fo do someting, you guys tink I like do um ony my way, jalike all da odda peopo inside da world?
2Co 1.20: Da stuff God wen promise fo do, you guys tink he can do um?
2Co 2.5: I no like make um sound like he wen make all you guys sad.
2Co 2.6: Dat wen make um come sorry awready.
2Co 2.7: So now, let um go an no stay mad at um.
2Co 2.7: So now, let um go an no stay mad at um.
2Co 2.10: If you guys no stay mad fo wat da guy wen do, an let um go, den I not mad, an I let um go too.
2Co 2.10: wat da guy wen do, an let um go, den I not mad, an I let um go too.
2Co 2.10: Dass why I let um go.
2Co 2.14: wen someting smell real good, an everybody can smell um.
2Co 3.1: dat we good guys, jalike da odda guys need, we no need um!
2Co 3.3: Christ neva use ink fo write um, he wen use da Spesho Spirit from da God dat stay alive fo
2Co 3.3: Christ neva write um on top one flat stone da way da Boss Up Dea wen do um fo
2Co 3.3: um on top one flat stone da way da Boss Up Dea wen do um fo Moses -- da ting Christ wen write on top, dass someting
2Co 3.3: on top, dass someting dass alive, I mean jalike he write um inside da peopo's hearts so dey know um.
2Co 3.3: jalike he write um inside da peopo's hearts so dey know um.
2Co 3.7: was so awesome, dat da Israel peopo no can stay look at um.
2Co 3.9: God's Spirit help us get um right wit God, an dat even mo awesome.
2Co 3.14: Da Israel peopo, God wen make um hard head so dey no can tink good.
2Co 3.14: No mo nobody can make um lissen an undastan, ony Christ can.
2Co 3.16: But weneva somebody start fo trus da Boss, Christ help um undastan inside dea hearts.
2Co 4.2: Dey do um wen nobody can see, an dey no mo shame.
2Co 5.1: God wen make um, an stay foeva.
2Co 5.13: We do um fo God, an God know we not lolo!
2Co 5.13: An if we talking strait, we do um fo help you guys.
2Co 5.20: We tell all da peopo dat God stay begging um fo come back.
2Co 7.8: feel sad wit da letta I wen write, I not sorry I wen write um.
2Co 7.10: kine bad stuff we stay doing, an den we no need worry bout um no moa.
2Co 7.12: why, no matta I wen send you guys dat letta, I neva write um fo da guy ova dea dat wen do da ting dat stay wrong, o fo
2Co 7.12: I wen write um fo kokua you guys fo show dat you guys mean wat you guys
2Co 8.3: An dey wen do um.
2Co 8.3: No was cuz somebody tell um dey gotta.
2Co 8.4: Dey wen beg us plenny fo let um help give money fo kokua da peopo dat stay spesho fo God,
2Co 8.11: So do um awready, from wat you guys get.
2Co 8.19: We do um fo show how awesome da Boss Up Dea stay, an cuz we really
2Co 8.20: We tink hard fo do um da right way, so dat nobody can talk any kine bout da way
2Co 8.22: sending wit da guys dat goin carry da money, we wen check um out plenny times an plenny ways awready, an we know dat he
2Co 8.24: An show um why we talk so good bout you guys.
2Co 9.2: Cuz I know how you guys really like help um, an I stay telling da Macedonia church peopo how plenny
2Co 9.2: I wen tell um dat from last year you guys from Akaia side was ready fo
2Co 9.7: He no can have bad kine feeling wen he give um.”
2Co 9.7: Nobody suppose to make um give.
2Co 9.13: kine bout God, cuz dey goin see dat you guys really mean um wen you guys say you trus da Good Stuff From Christ, cuz
2Co 10.5: fo stand agains anybody dat like know God, we goin teach um fo tink diffren kine, da way Christ like us tink.
2Co 10.14: We no stay ova-do um wen we talk big bout you guys.
2Co 10.16: guys wen do inside dea kuleana like we was da guys wen do um.
2Co 10.17: You know, da Bible say, “Da guy who talk big, let um talk big bout God da Boss.
2Co 11.5: No matta dem odda guys say God wen send um, an dey get big head, dey not mo betta den me.
2Co 11.13: Dem guys say dat God wen send um, but dey all bulai.
2Co 11.20: An still yet you guys let um ack lidat.
2Co 12.12: an unreal stuff wit power, fo show proof God wen send um.
2Co 12.19: Az why everyting we stay doing, we do um fo make you guys mo strong inside.
Gal 1.2: was peopo dat wen tell me fo go, o give me da right fo do um, was God.
Gal 1.8: From God dat we wen teach you guys befo, God goin punish um foeva.
Gal 1.9: Jalike we wen tell you guys befo, I goin say um one mo time: Whoeva teach you guys diffren kine stuff den
Gal 1.9: From God dat you guys wen take from us, God goin punish um foeva.
Gal 1.12: I neva get um from peopo, an nobody wen teach um to me.
Gal 1.12: I neva get um from peopo, an nobody wen teach um to me.
Gal 1.12: Jesus, da Spesho Guy God Wen Send, he wen show um to me.
Gal 1.13: I wen make God's church peopo suffa plenny, an even waste um, cuz dey believe dat Jesus, he da Spesho Guy God Wen Send,
Gal 1.17: out dis stuff wit da guys dat God wen pick befo me fo send um all ova, but I go Arabia side, an den I go back Damascus
Gal 2.2: I ony wen talk to dem guys by demself, so dey can check um out.
Gal 2.4: tight wit him, so we no gotta do wat da Rules say fo get um right wit God.
Gal 2.7: Stuff Bout Him to da peopo who not Jews, jalike Peter tell um to da Jews.
Gal 2.10: You know, I awready go all out fo do um.
Gal 2.13: Dey say Christ wen let um go, but den dey start fo stick wit da Jewish Rules again.
Gal 2.14: us we no gotta stick wit da Jewish Rules no moa fo get um right wit him.
Gal 2.16: We know dat nobody can get um right wit God jus cuz he do wat da Rules say, but he get
Gal 2.16: right wit God jus cuz he do wat da Rules say, but he get um right wit God cuz he trus God's Spesho Guy Jesus Christ.
Gal 2.16: Us guys trus Jesus Christ, so God say we get um right wit him.
Gal 2.16: We no go do wat da Rules say so dat we can get um right wit God, cuz da Rules no make nobody get um right
Gal 2.16: can get um right wit God, cuz da Rules no make nobody get um right wit God.
Gal 2.17: Us guys stay trying fo stay tight wit Christ, fo get um right wit God.
Gal 2.18: Cuz if I go trus da Rules fo make me get um right wit God, afta I wen teach dat da Rules no can make
Gal 2.18: wit God, afta I wen teach dat da Rules no can make us get um right wit him, dat show dat I stay broke da Rules.
Gal 2.19: say, but no can, cuz da Rules no mo power fo help me do um.
Gal 2.19: Dass how come I no stick wit da Rules no mo fo get um right wit God, but I stay learning fo live fo God.
Gal 2.21: If we can get um right wit God cuz we do wat da Rules say, den Christ wen
Gal 3.5: You tink he do um cuz you guys do wat da Rules say, o cuz you guys trus da
Gal 3.6: Az why God wen say Abraham get um right wit him.
Gal 3.8: inside da Bible dat he goin make all da diffren peopos get um right wit him, cuz dey trus God.
Gal 3.10: Whoeva try do everyting da Rules say fo get um right wit God, dey get one kahuna on top dem.”
Gal 3.11: Dass why nobody get um right wit God da way God see um.”
Gal 3.11: Dass why nobody get um right wit God da way God see um.”
Gal 3.11: Cuz God wen say inside da Bible, “Da guy dat get um right wit me cuz he trus me, he da one dat goin live fo
Gal 3.12: do everyting da Rules say, dey goin live cuz dey stay do um.”
Gal 3.13: loose, so we no gotta do everyting da Rules say fo get um right wit God.”
Gal 3.15: If one guy make one will an sign um in front odda peopo, den nobody can change um o make um no
Gal 3.15: will an sign um in front odda peopo, den nobody can change um o make um no good.
Gal 3.15: um in front odda peopo, den nobody can change um o make um no good.
Gal 3.18: If God's kids can get dea share cuz dey work fo um wen dey do wat God's Rules say, den no need God fo promise
Gal 3.18: wen dey do wat God's Rules say, den no need God fo promise um dea share jalike one gif.
Gal 3.18: But God wen give um to Abraham jalike one gif, jalike he wen promise.
Gal 3.19: God wen give um cuz everybody do bad kine stuff.
Gal 3.19: Boy wen come, da One da promise talk bout, den fo get um right wit God, no need da Rules no moa.
Gal 3.19: guys wen give Moses da Rules, an den Moses wen give um to da peopo.
Gal 3.20: one guy in da middle fo talk to both guys, but no need um if get ony one guy.
Gal 3.21: power fo make peopo live foeva, den God wen make peopo get um right wit him wit dem rules.
Gal 3.22: everybody stay do da bad kine stuff, an dey no can pau do um.
Gal 3.23: gotta do wat da Rules say, no matta we no mo power fo do um.
Gal 3.24: fo bring us to Christ, so dat we can trus him an get um right wit God.
Gal 4.1: everyting da fadda get wen he mahke, but da boy no can get um right den an dea if he still yet one small kid.
Gal 4.1: still yet no own his fadda's stuffs, no matta he goin get um lata on.
Gal 4.2: He gotta do wat dey tell um till da time come dat his fadda wen pick.
Gal 4.5: Befo time we gotta do everyting da Rules say fo get um right wit God.
Gal 4.12: fo come jalike me, an no stick wit da Rules fo try get um right wit God.
Gal 4.15: dat you guys wen even like pull out yoa own eyes an give um to me, if can.
Gal 4.21: Eh, you guys dat like stick wit da Rules fo get um right wit God, how come you guys no lissen to wat da Rules
Gal 4.23: Sarah who not one slave, he wen born cuz God wen promise um.
Gal 4.25: Jalike slaves gotta do wat somebody tell um, da Jerusalem peopo; gotta do wat da Rules say.
Gal 4.31: We no gotta stick wit da Rules fo get um right wit God.”
Gal 5.1: wen let us go, so we no gotta do wat da Rules say fo get um right wit God.
Gal 5.2: you guys come Jews, cuz dey tell you guys dat you can get um right wit God lidat, den Christ no goin help you guys,
Gal 5.3: tell everybody one mo time: Whoeva cut skin so dey get um right wit God, dey gotta do everyting da Rules say fo come
Gal 5.4: You guys dat like do wat da Rules say fo try get um right wit God, you guys wen split from Christ, an make
Gal 5.5: We trus God, dass why we wait fo him fo make us get um right wit him, cuz we know dat God's Spirit goin help us.
Gal 5.12: dat stay bodda you guys fo go cut skin, why dey no go chop um all off?
Gal 5.18: Spirit, den you guys no gotta do wat da Rules say fo get um right wit God.
Gal 5.23: He help us make nice to peopo an do um wit good kine heart.
Gal 6.1: guys dat stay tight wit God's Spirit, you go help bring um back.
Gal 6.1: Make nice to dem, an do um wit good kine heart.
Gal 6.14: I no goin like do um, cuz jalike I stay mahke die dead fo dem tings.
Gal 6.15: No matta get da cut skin mark, o no get um.
Eph 1.9: da tings dat he wen like do, an he wen pick Christ fo do um.
Eph 2.3: Everyting our body wen like do, we wen go do um.
Eph 2.3: Wateva we wen feel, an wateva we wen tink, we jus go do um.
Eph 2.11: Da Jewish guys, dey get da cut skin mark dat peopo give um from small baby time, dat fo show dat dey God's peopo, an
Eph 2.16: peopo an da odda peopo jalike dey one peopo, an bring um back da same side wit God.
Eph 2.20: An you guys, jalike he build you guys togedda on top um.
Eph 3.3: dat nobody wen figga out befo time, jalike I wen write um litto bit awready.
Eph 3.4: Bout dis stuff, wen you guys read um, den you guys goin figga out how come I undastan da plan
Eph 3.11: An Jesus Christ, our Boss, he da One dat wen do um.
Eph 3.12: We trus um, az why.
Eph 3.15: da world an inside da sky, dey get dea faddas, an dey call um “faddas” cuz dey make litto bit jalike da real Fadda.
Eph 3.17: Den Christ goin live inside you guys, cuz you guys trus um.
Eph 3.19: Christ get fo you guys, no matta no mo nobody can undastan um all da way.
Eph 4.7: Everybody get da kine power fo do wat Christ like um fo do.
Eph 4.11: Some guys, he give um power fo go all ova fo tell peopo bout him.”
Eph 4.11: Odda guys, he give um da power fo talk fo him.
Eph 4.11: An odda guys, he give um da power so dey can teach his peopo an take care dem
Eph 4.12: Christ give um dat kine power so all da peopo dat stay spesho fo him can
Eph 4.14: dat da waves push all ova da place, an da wind go blow um hea an dea.
Eph 4.17: I like tell you guys dis, an I get da right fo say um, cuz I da Boss's guy: Stop making jalike da odda kine
Eph 4.19: Dey ony like do um mo an moa.
Eph 4.28: Den dey can give stuffs to da peopo dat need um.
Eph 4.29: good kine stuff dat goin help da peopo dat lissen, an make um come mo strong inside.
Eph 4.29: Cuz dey need fo hear da kine stuff dat goin do good fo um.
Eph 4.31: da kine peopo dat wen had it wit somebody an no like let um go.
Eph 5.5: shua: Anybody go fool aroun, o do da kine stuff dat make um so dey no can pray, o like get everyting ony fo demself,
Eph 5.6: da kine stuff dem guys do, cuz dey no like do wat God tell um.
Eph 5.16: Every time you guys get chance fo do good kine stuff, do um.
Eph 5.26: fo make dem good an spesho fo God, cuz jalike he wen wash um up clean inside wit water.
Eph 5.26: Da stuff Christ tell um, dass wat make um come clean inside.
Eph 5.26: Da stuff Christ tell um, dass wat make um come clean inside.
Eph 6.4: Mo betta, teach um right, an show um everyting da Boss like um fo know an do.
Eph 6.4: Mo betta, teach um right, an show um everyting da Boss like um fo know an do.
Eph 6.4: betta, teach um right, an show um everyting da Boss like um fo know an do.
Eph 6.5: Do um wit good heart, jalike you lissen to Christ.
Eph 6.19: me too, so wen I tell da Good Kine Stuff From God, I tell um da right way an I no scared.
Php 1.5: Good Kine Stuff From God, an you guys still yet stay doing um.”
Php 1.6: everyting he wen start fo do, an he no goin stop doing um till Jesus Christ come back.
Php 1.7: how come I trus da Good Stuff From God, an wen I tell um how dey can know dat all da kine Good Stuff From God stay
Php 1.11: everytime do da right kine stuff, cuz Jesus Christ help um.
Php 1.16: Dey do um wit love an aloha, an dey know dat I stay hea so I can
Php 1.18: Odda guys, dey do um fo real kine.
Php 1.21: Da way I see um, if I stay alive I stay tight wit Christ, an if I gotta
Php 1.25: Dat goin make um mo betta fo you guys, so you guys can trus God mo plenny,
Php 2.7: He let um all go, so he can make himself one poor worka guy, an come
Php 2.12: An now, wen I no stay wit you guys, you guys stay doing um even mo plenny.
Php 2.12: cuz God stay taking you guys outa da bad kine stuff, an do um jalike you guys stay scared an shaking in front God.
Php 2.13: like do da tings dat he like, an helping you guys fo go do um.
Php 2.27: But God wen get pity fo him, an give him chance fo make um come good.
Php 2.29: figga, anybody dat do wat Epafroditus wen do, gotta show um plenny respeck.
Php 2.30: He wen chance um.
head: How Fo Get Um Right Wit God
Php 3.3: Cuz wen we do stuff fo God, da Spirit help us do um, dass why.
Php 3.5: everyting God's Rules say, jalike da Pharisee guys teach um.
Php 3.6: If you figga can get um right wit God if you do jalike God's Rules say, I do all
Php 3.9: I do wat God's Rules say, but dat no make me get um right wit God.
Php 3.9: I get um right wit him cuz I trus Christ, dass why!
Php 3.10: Wen I suffa cuz I Christ's guy, I like handle um jalike him.
Php 3.10: like come jalike Christ, so wen I go mahke, I goin handle um jalike him.
Php 3.13: But I doing da main ting so I can get um -- I not even tinking bout all da stuff dat wen happen
Php 3.16: guys doing okay, so stick wit da stuff you know an stay do um.
Php 4.1: You guys can do um cuz you guys stay tight wit da Boss.
Php 4.6: Mo betta, everyting dat happen, pray bout um, an aks God fo do wateva you guys like him fo do.
Php 4.9: you wen see an hear wen I was wit you guys -- go do um!” --
Php 4.13: cuz I stay tight wit Christ, an he give me da power fo do um.
Php 4.21: cuz dey stay tight wit his Spesho Guy Jesus Christ, tell um “Aloha!
Col 1.6: plenny peopo dat go stay trus dis Good Stuff, an dat make um do good tings fo each odda, jalike da first time wen you
Col 1.6: fo each odda, jalike da first time wen you guys wen hear um an undastan um, same ting.
Col 1.6: jalike da first time wen you guys wen hear um an undastan um, same ting.
Col 1.7: You wen learn um from Epafras.
Col 1.16: Everyting God wen like make, He wen make um fo Jesus, An Jesus wen do da work.
Col 1.26: dis earth, weneva dey hear wat God say, dey no undastan um, jalike get stuff dat stay secret.
Col 1.26: But now he let da peopo dat stay spesho fo him see um an undastan um.
Col 1.26: he let da peopo dat stay spesho fo him see um an undastan um.
Col 1.29: Cuz God stay work inside me, I can do um, an he get all da power.
Col 2.8: da spirits dat stay in charge a da world, but dey neva get um from Christ.
Col 2.14: He wen wipe um out, jalike nailing dem on top da cross.
Col 2.15: He wen shame um in front everybody, jalike da army guys do in da winna's
Col 2.19: come everytime mo strong inside, da way God like make um come mo strong.
Col 2.22: But den, all dat bumbye goin poho, same time dey doing um.”
Col 3.13: Somebody give you problem, eh, let um go, an no stay huhu.
Col 3.18: Cuz dass how God like his peopo do um.
Col 3.23: Everyting you guys do, do um fo da Boss wit everyting you get, an no do um fo odda
Col 3.23: guys do, do um fo da Boss wit everyting you get, an no do um fo odda peopo.
Col 4.1: Eh, you boss guys, do wass right fo yoa workas, an make um all same same.
Col 4.3: Den we can tell um da stuff dat befo time was secret bout Christ.
Col 4.4: Try pray fo me make um easy fo undastan, cuz I suppose to do um lidat.
Col 4.4: pray fo me make um easy fo undastan, cuz I suppose to do um lidat.
Col 4.5: Everytime you guys get chance, tell um bout Christ.
Col 4.8: Dass why I stay send um by you guys, so you guys know how we stay, an he goin give
Col 4.9: He one brudda, an you guys can trus um.
Col 4.16: Wen you guys pau read dis letta, give um to da church guys Laodicea side, so dey can read um, an
Col 4.16: give um to da church guys Laodicea side, so dey can read um, an you guys, read da letta I wen send dem.
Col 4.17: dis: “All da work da Boss wen tell you fo do, you betta do um now.
1Th 1.1: We writing um fo you Tessalonika church peopo dat stay tight wit God our
1Th 3.2: We wen send um fo help you guys stay strong an solid inside, an fo give
1Th 4.1: Now we aks you guys an beg you guys fo do um mo an mo still yet, cuz we all stay tight wit da Boss
1Th 4.16: Da head angel guy goin call um out, an somebody goin blow God's trumpet.
1Th 5.7: An da peopo who drink plenny, dey do um nite time.
1Th 5.12: Da leada guys who work real hard fo help you guys, show um respeck.
1Th 5.14: we beg you guys fo do dis: Da guys who no like work, tell um dey betta work.
1Th 5.14: Da guys dat tink dey nobody, give um good kine words.
1Th 5.15: shua nobody go do bad kine stuff to da odda guy fo pay um back fo da bad kine stuff he wen do.
1Th 5.24: an he goin make um happen.
1Th 5.26: fo us guys, an go give um one hug an kiss cuz dey stay spesho fo God.
1Th 5.27: to all da peopo dat stay spesho fo God, so dey can hear um.”
2Th 1.1: We writing um fo you guys dat come togedda fo church Tessalonika side.
2Th 1.4: We tell um how you guys hang in dea an stay trus God, no matta da
2Th 2.2: o if some spirit o some guy say dat, o even dey wen read um from some odda letta dat dey say we wen write, no lissen!
2Th 2.3: come back, goin get peopo dat stand up agains God an fight um.
2Th 2.3: Dat bugga, he all set up awready fo God wipe um out.
2Th 2.7: an no mo nobody can undastan wass happening if God no show um.
2Th 2.7: Guy no can go all out till afta God take da one dat hold um back, outa dea.
2Th 2.9: broke all da rules, da Devil goin take ova him an give um choke power.
2Th 2.9: unreal stuff, an make big show fo bulai da peopo an make um say, “Wow!
2Th 2.10: Cuz if dey wen lissen, den God wen take um outa da bad kine stuff dey doing.
2Th 2.11: So, God stay letting um tink wrong.
2Th 3.1: place goin know how awesome da stuff dat us guys telling um from da Boss, jalike wen happen wit you guys.
2Th 3.2: you know, get peopo dat no like trus da stuff we telling um.
2Th 3.4: guys stay do jalike we telling you, an you goin stay do um.
2Th 3.6: work, cuz dat mean dey no like do da stuff we wen teach um fo do.
2Th 3.15: Mo betta, tell um he betta lissen, cuz he yoa brudda.
1Ti 1.12: Cuz he know he can trus me fo do um.”
1Ti 1.13: stink an bulai bout God, an make his peopo suffa, an bus um up.
1Ti 1.3: Tell um, “You guys betta not teach lidat!
1Ti 1.4: Dat no goin help peopo notting fo do da job God like um fo do.”
1Ti 1.7: wat dey say stay true, but still yet dey no undastan um.
1Ti 1.8: Ony gotta do um da right way, jalike da Rules say.
1Ti 1.9: Get da Rules fo da peopo dat like broke um, da peopo dat no like lissen, da peopo dat ack jalike God
1Ti 1.10: aroun, fo da mahus, fo da peopo dat steal peopo fo make um slaves, da bulaia peopo, da peopo dat bulai in front da
head: Cuz he know he can trus me fo do um.”
head: stink an bulai bout God, an make his peopo suffa, an bus um up.
1Ti 1.15: Da stuff I telling you now stay true, an you can trus um: God's Spesho Guy Jesus wen come hea inside dis world, fo
1Ti 1.20: Az why I wen give um to da Devil fo take um.
1Ti 1.20: Az why I wen give um to da Devil fo take um.
1Ti 2.1: Dis wat I tell um: Go aks God fo wateva you guys need.
1Ti 2.9: I like um dress good, an get respeck fo dea own self wen dey put on
1Ti 3.7: Den he no mo shame fo notting, an da Devil no can trick um.
1Ti 3.9: stuff bout Jesus dat befo time was secret, an dey trus um, jalike us, an stick wit um, an do um wit clean heart.
1Ti 3.9: time was secret, an dey trus um, jalike us, an stick wit um, an do um wit clean heart.
1Ti 3.9: secret, an dey trus um, jalike us, an stick wit um, an do um wit clean heart.
1Ti 3.10: You gotta check um out real good first, so you can know fo shua dey no do
1Ti 3.13: Da guys dat awready stay da main helpa guys, an do um good, everybody tink good bout um.
1Ti 3.13: main helpa guys, an do um good, everybody tink good bout um.
1Ti 3.15: church peopo, dey tell da true stuff God say an take care um.
1Ti 4.2: Dea heart no tell um dey wen do wrong, an dey no feel sorry notting wen dey do
1Ti 4.3: so dat us guys dat trus him an know wass true, we can eat um an tank him fo da food.
1Ti 4.4: An we not suppose to no like take um, but we suppose to take um an tank God fo um.
1Ti 4.4: we not suppose to no like take um, but we suppose to take um an tank God fo um.
1Ti 4.4: no like take um, but we suppose to take um an tank God fo um.
1Ti 4.5: spesho fo God, cuz God wen say dat, an cuz we tank him fo um.
1Ti 4.6: An you stay stick wit um.
1Ti 4.9: You can take um all an trus um.
1Ti 4.9: You can take um all an trus um.
1Ti 4.11: Go teach all dis stuff, an tell da peopo fo do um.
1Ti 4.13: God's peopo, tell da peopo God's good kine words, an teach um.
1Ti 4.15: Give um all you get, so dat everybody goin see how you do um mo
1Ti 4.15: Give um all you get, so dat everybody goin see how you do um mo betta.
1Ti 4.16: Stick wit um, cuz if you do dat, you goin help take yoaself an da peopo
1Ti 5.2: same ting, da younga wahines, jalike dey yoa sistas, an do um wit clean heart.
1Ti 5.7: Den nobody can blame um fo notting.
1Ti 5.19: Ony lissen if two o three peopo say dey wen see um happen.”
1Ti 5.20: Anybody dat still yet stay doing bad kine stuff, tell um wat dey doing stay wrong in front all da odda church
1Ti 5.21: No ony make some peopo do um an same time let odda peopo no do um.
1Ti 5.21: make some peopo do um an same time let odda peopo no do um.
1Ti 5.22: No put yoa hands on top somebody fo show you wen pick um fo go work fo God, if you neva check um out real good
1Ti 5.22: show you wen pick um fo go work fo God, if you neva check um out real good first.
1Ti 5.23: Drink litto bit wine fo help um.
1Ti 5.25: you goin do good kine stuff an everybody goin see um.
1Ti 5.25: odda times you goin do good kine stuff, an nobody goin see um, but bumbye dey goin see um.
1Ti 5.25: kine stuff, an nobody goin see um, but bumbye dey goin see um.
1Ti 6.2: Teach um dis stuff, an tell um fo do um.
1Ti 6.2: Teach um dis stuff, an tell um fo do um.
1Ti 6.2: Teach um dis stuff, an tell um fo do um.
1Ti 6.5: Dey ony like do stuff fo God if dey figga dat goin make um come rich.
1Ti 6.9: goin like do plenny stupid an bad kine tings dat goin hurt um.
1Ti 6.19: An dat way, dey goin be ready fo wat God like give um bumbye.
1Ti 6.21: Dass why now dey no trus um.
2Ti 1.2: An he wen send me all ova fo tell um dat, cuz dass wat God like me do.
2Ti 1.6: So now, go all out fo do um!
2Ti 1.12: he wen give me one big job fo do, an he stay trus me fo do um da right way.
2Ti 1.12: An I can do um, cuz Jesus get da power fo take care everyting till da end
2Ti 1.13: wen tell you da importan stuffs, an you know how fo teach um da right way.
2Ti 2.4: Da army guys, dey ony do wat dea army leada guy tell um fo do, fo make him stay good inside.
2Ti 2.10: den dey goin come tight wit Jesus Christ, an God goin take um outa da bad kine stuff dey stay in, an he goin make um
2Ti 2.10: um outa da bad kine stuff dey stay in, an he goin make um come awesome jalike him foeva.
2Ti 2.14: dea by you, dey know all dis awready, but you gotta tell um, ova an ova.
2Ti 2.14: You gotta tell um serious kine, jalike dey in front God.
2Ti 2.14: Tell um, no make argue, cuz dat no help nobody.
2Ti 2.15: no need feel shame, cuz you teach wass true, an you teach um da right way.
2Ti 2.20: Some, dey make um wit gold an silva fo spesho time.”
2Ti 2.20: Get some odda bowls an plates, dey make um wit wood an clay fo use um fo junk kine stuff.
2Ti 2.20: odda bowls an plates, dey make um wit wood an clay fo use um fo junk kine stuff.
2Ti 2.21: Da Boss can use um, an dey stay ready fo go do any good kine stuff fo him.
2Ti 2.25: Wen peopo talk agains him, he gotta teach um da true stuff, but do um nice.
2Ti 2.25: talk agains him, he gotta teach um da true stuff, but do um nice.
2Ti 2.26: an get outa da trap dey stay in, cuz da Devil wen catch um an make um do wat he like um fo do.
2Ti 2.26: da trap dey stay in, cuz da Devil wen catch um an make um do wat he like um fo do.
2Ti 2.26: in, cuz da Devil wen catch um an make um do wat he like um fo do.
2Ti 3.2: Dey no goin do wat dea mudda an fadda tell um.
2Ti 3.6: Some wahines, dey bulai dem an take um from dat ohana.
2Ti 3.14: you wen learn, dat you gotta make shua odda peopo know um too.
2Ti 3.16: Eh, everyting inside da Bible stay dea, cuz God wen put um inside da guys heads dat wen talk fo him befo time.
2Ti 3.16: Dass why everyting inside da Bible, can use um fo teach, an fo show wat stay wrong, an fo help peopo pau
2Ti 4.2: Wen anybody do bad kine stuff, tell um how come was bad, an tell um dey betta stop.
2Ti 4.2: do bad kine stuff, tell um how come was bad, an tell um dey betta stop.
2Ti 4.2: Give um good kine words.
2Ti 4.2: gotta stick wit dem guys fo long time, an you gotta teach um good.
2Ti 4.3: goin bring togedda mo an mo teacha guys, but ony fo teach um da kine stuff dey like hear.
2Ti 4.11: Go get Mark, an bring um ova hea wen you come.
2Ti 4.12: Tykicus, I wen send um Efesus side.
2Ti 4.13: Troas side, I wen leave my heavy coat by Carpus -- bring um wen you come.
2Ti 4.13: Same ting wit da books, try bring um.
2Ti 4.13: An if you no can bring um all, bring ony da sheep skin books.
2Ti 4.17: All da diffren peopos gotta hear wat I like tell um.
2Ti 4.19: Tell um “Aloha!
2Ti 4.20: Miletus side, Trofimus wen come sick, az why I wen leave um dea.
Tit 1.11: Gotta stop um from talking lidat.
Tit 1.12: You know, had one guy, da Crete peopo call um one talka fo dea gods.
Tit 1.13: So da guys dat like mess up everybody, scold um good, so dey goin trus God da right way.”
Tit 1.15: heart, an no trus God, everyting stay pilau da way dey see um.
Tit 2.2: Tell um fo be one solid kine guy, so dat da peopo get respeck fo
Tit 2.2: fo be one solid kine guy, so dat da peopo get respeck fo um.
Tit 2.2: Tell um fo be da kine guys dat tink first wen dey do someting.
Tit 2.3: Tell um, “No talk stink behind da odda guy's back, an no love da
Tit 2.3: Tell um no make lidat, but tell um fo teach ony da good kine
Tit 2.3: Tell um no make lidat, but tell um fo teach ony da good kine tings, so den dey can teach da
Tit 2.6: Go give dem good kine words fo help um fo take charge a how dey live.
Tit 2.9: Da slave guys inside da church, tell um dey gotta do everyting dea boss say an no talk back, fo
Tit 2.10: Mo betta dey show da boss he can trus um fo do good job everytime.
Tit 2.15: Give um good kine words, an wen somebody do bad kine stuff, show
Tit 2.15: good kine words, an wen somebody do bad kine stuff, show um dat da ting dey wen do stay wrong, cuz you get da right fo
Tit 2.15: ting dey wen do stay wrong, cuz you get da right fo tell um.
Tit 3.5: He do um by his Good an Spesho Spirit, who wen clean us up an make
Tit 3.7: God wen do all dat good stuff fo us, so us guys can get um right wit him.
Tit 3.8: Da guys dat trus God awready, you gotta tell um strait, so dey lissen an no foget.
Phm 1.2: an all da church peopo dat come togedda yoa house, tell um we say “Aloha!
Phm 1.8: I no shame fo tell you dis: you know how fo ack, so jus do um.
Phm 1.14: I no like you do um cuz you gotta!
Phm 1.14: I tink mo betta you do um cuz you like.
Phm 1.21: I write dis to you, cuz I know you goin do um, an you goin do even mo plenny den wat I say.
Heb 1.1: An dey wen tell um plenny tings plenny diffren ways.
Heb 1.12: An you goin change um, Jalike wen peopo put on da odda kine clotheses.
Heb 1.14: He send um all ova fo help da peopo come outa da bad kine stuff dey
Heb 2.1: plenny bout all da stuff we wen hear, so dat we no foget um.
Heb 2.2: an neva lissen, God wen do da right ting wen he punish um fo da Rules dey wen broke.
Heb 2.4: Az jalike how God wen like do um.
Heb 2.10: plenny peopo outa da bad kine stuff dey do, an fo make um come awesome cuz dey God's kids now.
Heb 2.10: An God da One dat wen do um, cuz everyting az fo him, an everyting stay cuz he wen
Heb 2.10: cuz everyting az fo him, an everyting stay cuz he wen make um.
Heb 2.15: Da Devil make um scared, so dey lissen him, jalike dey slaves unda him.
Heb 2.17: shame fo all da bad kine stuff da peopo wen do, an bring um back togedda wit God.
Heb 3.4: Every house, you know, get somebody dat wen build um.
Heb 3.8: Dey even wen try fo push God hard Fo see if he goin bus um.
Heb 3.9: Fo find out if I goin bus um.”
Heb 3.11: way dem guys eva goin go inside Da land I wen like give um fo rest!’
Heb 3.18: “No way dem guys eva goin go inside da land I like give um fo rest”?
Heb 3.19: how come dem guys no can “go inside da land God like give um fo rest.
Heb 4.2: Dey wen hear da Good Stuff too, but dey neva like believe um.
Heb 4.3: An still yet, cuz dem guys neva trus him, he neva let um go inside da land.’-”
Heb 4.7: He wen talk bout one time, an dat time, he call um “Today.
Heb 4.10: So, wen God give you his kine rest, take um.
Heb 4.13: No mo notting dat can hide so dat he no can see um.
Heb 4.13: Cuz everyting stay open fo him check um out.
Heb 4.16: He goin give us chance, an wen we need help, he goin give um.
Heb 5.5: But was God dat wen make um come awesome.
Heb 5.9: An he help um stay perfeck lidat foeva.
Heb 5.11: But az not easy fo tell um, cuz you guys no can undastan too good.
Heb 6.1: stuff we wen do dat goin cut us off from God, an no do um no moa.
Heb 6.3: leave all da beginnas kine stuff behind, if God let us do um.
Heb 6.4: Dey wen start fo take in da good kine stuff God wen give um, an dey wen get God's Spesho Spirit.
Heb 6.8: Bumbye God goin say, “Wipe um out an burn um!
Heb 6.8: Bumbye God goin say, “Wipe um out an burn um!
head: Wen God Make Promise, He Do Um
Heb 6.13: He wen make um by himself dat he was really goin do um.
Heb 6.13: He wen make um by himself dat he was really goin do um.
Heb 6.16: Wen peopo make one strong promise, dey make um by somebody mo big den dem, so den everybody know dat dey
Heb 6.16: mo big den dem, so den everybody know dat dey goin do um.”
Heb 6.16: Dat show dey really mean um.
Heb 6.17: he wen make dat strong promise by himself dat he goin do um himself.
Heb 6.18: change eva: he wen make one strong promise, an he wen do um himself.
Heb 6.18: We know he goin do dat, an we goin stay wait fo um.
Heb 7.10: percent to Melkizedek, dass almos jalike Abraham wen pay um fo all da Levi peopo an all da Levi pries guys dat neva
Heb 8.3: All da main pries guys, dey wen pick um fo come pries fo give da peopo's gifs to God, an fo kill
Heb 8.9: wit dea ancesta guys, Da time I wen take dea hand Fo bring um outa Egypt.
Heb 8.10: I goin write um inside dea heart.
Heb 8.11: No need tell um, “Eh!
Heb 8.12: I goin pity dem an give um chance, No matta dey wen do tings dat no stay right.”
Heb 9.11: Dat mo betta place, da peopo neva make um, an dat place no come from dis world.
Heb 9.13: an da ash from one burn up young cow, an wen sprinkle um on top da peopo dat stay pilau an no can pray wit da odda
Heb 9.14: perfeck animal fo sacrifice dat no mo notting wrong wit um.
Heb 9.22: Need blood from da sacrifices fo almos everyting, fo make um come clean fo God.”
Heb 9.26: But you know, if Christ had fo do um ova an ova, den he gotta suffa ova an ova, from da time
Heb 10.3: Da sacrifice dey gotta make, every year, dat ony make um rememba all da bad kine stuff dey wen do.
Heb 10.8: da stuff da peopo doing cuz da Rules say dey suppose to do um.
Heb 10.16: I goin put my Rules inside dea heart, An I goin write um inside dea head.
Heb 10.25: Mo betta dis: give each odda good kine words, an do um even mo plenny cuz you guys know da Boss Jesus goin come
Heb 10.30: I goin punish um fo real kine.
Heb 10.38: My guys, dat get um right wit me, Dem guys goin live fo real kine, cuz dey
Heb 11.1: know dat God goin do dat stuff bumbye, no matta we no see um right now.
Heb 11.2: peopo from befo time, dey wen trus God no matta dey no see um, an dass why God wen say dey good peopo.
Heb 11.4: Abel wen trus God, az why God wen tell dat Abel stay get um right wit God, an dat Abel, he wen give God good kine
Heb 11.7: But Noah, he wen get um right wit God, cuz he wen trus God.
Heb 11.12: An da kids come so plenny dat no can count um, jalike no can count da stars inside da sky o da sand on
Heb 11.13: get da stuff God wen promise, dey know dat dey goin get um bumbye.
Heb 11.13: Dey stay good inside, jalike dey see um awready from one far place.
Heb 11.18: God wen tell um befo time, “You goin get plenny ohana, an Isaac, he goin
Heb 11.29: Egypt guys wen try fo do da same ting, da water wen wipe um out.
Heb 11.31: aloha fo take in da Israel guys dat was spying, fo hide um.
head: Odda Peopo Wen Trus God An He Help Um
Heb 11.34: Dey wen get away from da guys dat like kill um wit swords.
Heb 11.35: Cuz a dat, dey wen get um back.
Heb 11.36: Peopo wen laugh at um an whip um hard, an mo worse dey wen tie up odda guys wit
Heb 11.36: Peopo wen laugh at um an whip um hard, an mo worse dey wen tie up odda guys wit chains an
Heb 11.36: an mo worse dey wen tie up odda guys wit chains an throw um inside da jail.
Heb 11.37: Dey wen throw rocks fo kill um.
Heb 11.37: Dey wen half half dea bodies wit da saw fo kill um.
Heb 11.37: Dey wen kill um wit swords.
Heb 11.37: Peopo make any kine to dem, an give um plenny presha.
Heb 11.39: Still yet, dey neva get da tings God wen promise um.
Heb 12.1: aroun us, watching us run da race, an showing us how fo do um.
Heb 12.6: You know, everybody he take in fo make um his kids, Jalike he give um hard time wen he teach um.
Heb 12.6: everybody he take in fo make um his kids, Jalike he give um hard time wen he teach um.
Heb 12.6: make um his kids, Jalike he give um hard time wen he teach um.
Heb 12.10: fo make us guys learn stuff fo litto wile, an dey do um da way dey tink az good fo us.
Heb 12.10: But God, he do um cuz he know fo real kine wass goin help us.
Heb 12.20: God wen tell um strait, “No let notting go on top da mountain!”
Heb 12.20: Gotta throw stones an kill um if dey go on top da mountain!
Heb 12.27: he mean, da stuff God wen make befo time, he goin shake um, an den he goin take um away.
Heb 12.27: wen make befo time, he goin shake um, an den he goin take um away.
Heb 13.9: No let dat kine stuff pull you guys away, an no take um in!
Heb 13.11: An den fo burn da animal body, dey take um outside da place wea da peopo stay.
Jas 1.15: Cuz first we tink, “Eh, I like do um,” an den we go do um.
Jas 1.15: Cuz first we tink, “Eh, I like do um,” an den we go do um.
head: Wen God Talk, You Betta Lissen an Do Um!
Jas 1.22: You guys gotta do um!
Jas 1.25: Rules from God, an no foget wat you wen hear, an stay do um, eh!
Jas 1.25: you goin feel real good inside cuz you stay doing um.
Jas 2.3: Da guy wit da nice kine clotheses, check um out!
Jas 2.3: Den you guys make nice to him, an you tell um, “Come!
Jas 2.13: guy dat make like one judge fo da odda peopo, an no give um chance, dat guy no goin get chance wen he stand in front
Jas 2.16: an no mo food fo eat every day, an den you go tell um, “Aloha!
Jas 2.16: But you no go give um notting.
Jas 2.21: Az why God wen say, ‘Dis guy, he get um right wit me.
Jas 2.23: say: ‘Abraham wen trus God, so God wen make Abraham get um right wit him.
Jas 2.24: go do someting too, if you like God fo say dat you get um right wit him.
Jas 2.25: Az why God wen say she get um right wit him.
Jas 3.3: bit on da bridle inside dea mout, an dass how we make um go wea eva we like.
Jas 3.4: Even if da boat big, da strong winds inside da ocean make um go all ova, but still yet, ony need one small rudda, an da
Jas 3.4: still yet, ony need one small rudda, an da guy dat drive um make da boat go wea eva he like.
Jas 3.5: Ony need one small spark fo burn um up, you know.
Jas 3.14: guys wen you tink somebody mo betta den you, an you hate um cuz dey get mo betta stuffs den you, eh!
Jas 3.15: but you guys no get yoa smarts from God in da sky, you get um from dis mess up world.
Jas 4.2: Wen you guys like someting, an you no can get um, you guys even like go kill peopo.
Jas 4.2: Cuz you like get um so bad, but still yet you no can.
Jas 4.2: You no can get notting, cuz you not aksing God fo um, az why!
Jas 4.3: Yeah, you aks fo um, but still yet you no get um, cuz inside yoa heart no stay
Jas 4.3: Yeah, you aks fo um, but still yet you no get um, cuz inside yoa heart no stay right.
Jas 4.14: You spock um one short time ony, an den, dey go way.
Jas 4.17: guy dat know how fo do good tings, but still yet he no do um, same ting, jalike he still do bad kine tings.
Jas 5.2: da bugs wen eat um up awready.
Jas 5.6: da peopo dat do da right ting everytime, an den you kill um.
Jas 5.12: no go say “I swear to God by da earth dat I goin do um.
Jas 5.15: If he wen do someting bad, da Boss goin let um go fo dat, an hemo da shame from him.
Jas 5.16: Da guy dat get um right wit da Boss an do right, wen he pray, he get power
Jas 5.17: An God wen hear him an wen do um.
Jas 5.20: all da shame fo da bad kine tings dat guy wen do, an let um go.
1Pe 1.11: Christ's Spirit inside dem wen tell um how Christ goin suffa, an afta dat, all da awesome tings
1Pe 1.12: An now you guys wen hear bout um, cuz God's Spesho Spirit from da sky wen help odda guys
1Pe 1.19: one good kine baby sheep dat no mo notting wrong wit um an dey kill fo da sacrifice.
1Pe 2.10: God wen like give you guys chance, but you guys neva take um.
1Pe 2.10: Ony now, you guys take um.
1Pe 2.13: Lissen, an do wat all da leadas fo da peopo say, an do um fo da Boss.
1Pe 2.19: one guy dat get punish fo someting he neva do, but he take um, cuz he still tinking bout God.
1Pe 2.20: you up cuz you wen do someting bad, an still yet you take um?
1Pe 2.20: you do someting good, an suffa fo dat, an still yet take um, God goin say dass good.
1Pe 2.23: Wen he wen suffa, he neva say he goin pay um back.”
1Pe 3.7: stay wit yoa wife, den tink wat stay good fo her, an do um.
1Pe 3.16: But tell um nice, an show respeck fo dem, so dat you know you doing da
1Pe 4.9: from odda place one place fo stay, an no make grumble bout um.
1Pe 4.10: Everybody get power dat God wen give um, so he gotta use dat power fo help da peopo.
1Pe 4.10: We gotta use um good, cuz God stay give us all kine good stuff.
1Pe 4.11: If anybody help anodda guy, he gotta help um wit da power dat God give um.
1Pe 4.11: anodda guy, he gotta help um wit da power dat God give um.
1Pe 5.2: Do wat stay good fo dem, not cuz you gotta do um, but cuz you like do um.
1Pe 5.2: good fo dem, not cuz you gotta do um, but cuz you like do um.
1Pe 5.2: Do um da way God like.
2Pe 1.6: Learn fo really mean wat you say, an do um.
2Pe 1.12: Neva mind you guys awready know um, an you guys stay solid awready, cuz you guys trus da true
2Pe 1.13: An I no goin let you guys foget um.
2Pe 1.13: I goin help you guys fo tink bout um everytime.
2Pe 1.21: Cuz da stuff dey wen write, dey neva write um jus cuz dey figga dey like say dat.
2Pe 1.21: Wat dey wen say, God wen give um.
2Pe 1.21: Dey wen say wat God's Good an Spesho Spirit wen show um fo say.
2Pe 2.3: An he still stay waiting, den he goin wipe um out fo shua.
2Pe 2.4: He wen throw um down inside Hell, an wen tie um up wit chains fo make um
2Pe 2.4: He wen throw um down inside Hell, an wen tie um up wit chains fo make um stay inside da Deep Dark Hole
2Pe 2.4: um down inside Hell, an wen tie um up wit chains fo make um stay inside da Deep Dark Hole till da time wen dey gotta
2Pe 2.5: make da rain come hard on top dem, an da flood wen wipe um out.
2Pe 2.10: Dey like talk stink everybody dat get da right fo tell um wat dey gotta do.
2Pe 2.12: Dey ony good fo take um an wipe um out.
2Pe 2.12: Dey ony good fo take um an wipe um out.
2Pe 2.13: even do any kine dey like day time, wen everybody can see um!
2Pe 2.14: Dey ony like check out da wahines an try make um fool aroun behind dea husban's back.
2Pe 2.14: fo peopo dat ony trus God litto bit, so dey can try make um do bad kine stuff.
2Pe 2.19: Wateva take ova you an make you do um, jalike you one slave fo do dat kine stuff, you know.”
2Pe 2.22: da Smart Guys book: “Da dog throw up, an den he go back to um.
2Pe 2.22: An same ting, “Da pig, you clean um up, an den awready he go back lay down inside da mud.
2Pe 3.7: He let um stay right now, but he goin burn um up bumbye, wen da time
2Pe 3.7: He let um stay right now, but he goin burn um up bumbye, wen da time come.
2Pe 3.16: Dey take wat Paul say an make um all hamajang.
2Pe 3.17: you guys an make you guys go da wrong way, but no let um.
1Jn 2.11: da dark, an dey donno wea dey going, cuz da dark make um blind.
1Jn 2.16: at an get ony fo demself, an da kine stuff dey get dat let um make big show, all dat no come from da Fadda, but from dis
1Jn 4.1: trus jus anybody dat say dey get God's Spirit, but check um out fo see if dey come from God.
1Jn 5.16: dat no make da brudda mahke, you gotta aks God fo help um, an God goin give da brudda life.
1Jn 5.16: bout da bad kine tings dat peopo do, but dat no make um mahke.
1Jn 5.16: Get bad stuff dat make um mahke -- I no say dat you gotta pray bout dat kine.
1Jn 5.17: An get bad kine stuff dat no make da guy mahke dat do um.
2Jn 1.12: get plenny stuff fo tell you guys, but I no like jus write um down yet.
3Jn 1.5: No matta you neva know dem befo, you wen help um.
3Jn 1.10: He no let da local guys take um in, an he throw dem local guys outa da church.
3Jn 1.12: dat know da trut know, dat Demetrius everytime do um.
3Jn 1.13: I get plenny stuff fo tell you, but I no like write um down yet.
Jud 1.6: da one dat neva like stick wit da kuleana dat God wen give um.
Jud 1.6: God wen give um dea own place fo stay, but dey wen bag.
Jud 1.8: Dey say dat, cuz dey wen dream um, okay fo dem do bad kine stuff wit dea own body.
Jud 1.12: an no do, jalike da clouds dat no mo water an da wind blow um away.
Jud 1.22: Give um chance to da guys who not shua dey trus God.
Rev 1.1: God like Jesus make um clear to da peopo dat work fo him.
Rev 1.1: So Jesus Christ wen send one angel messenja guy fo make um clear to me, John, cuz I one a his worka guys.
Rev 1.3: dat lissen to da stuff dat God say goin happen, an do um, dey goin stay good inside, cuz time awready fo dat fo
Rev 1.4: I writing um to you church peopo dat come togedda inside seven churches
Rev 1.11: “Write down inside one book da stuff you goin see, an send um to da peopo inside da seven churches, da ones inside
Rev 1.15: His feets look jalike brass metal dat shine wen dey put um inside da real hot fire, an his voice sound like da water
Rev 2.2: You guys wen check out da odda guys dat say I wen send um, but I neva.
Rev 2.7: dat fight an win ova da bad kine stuff, I goin give um da right fo eat from da tree dat make peopo come alive fo
Rev 2.14: He wen make um eat food da odda peopo awready wen give fo sacrifice to da
Rev 2.17: dat fight an win ova da bad kine stuff, I goin give um some a da manna kine bread fo eat dat God wen hide fo dem
Rev 2.17: An I goin give um one white stone wit one new name dat God wen write on top
Rev 2.17: one white stone wit one new name dat God wen write on top um.’
Rev 2.17: Da guy dat get dat name, he da ony one goin know um.
Rev 2.26: dat fight an win ova da bad kine stuff, an do wat I like um fo do till da end, I goin give um da right fo be in charge
Rev 2.26: stuff, an do wat I like um fo do till da end, I goin give um da right fo be in charge a da diffren peopos all ova da
Rev 3.3: I wen teach you guys, an you guys wen go all out fo do um.
Rev 3.3: fo da bad kine stuff you guys stay doing now, an no do um no moa.
Rev 3.7: Wen he take da key an open da door, no mo nobody can close um.
Rev 3.7: Wen he take da key an close da door, no mo nobody can open um.
Rev 3.8: open one door in front you guys, an no mo nobody can close um.
Rev 3.19: Everybody I get love an aloha fo, I tell um wen dey mess up, an I help um fo do da right ting.
Rev 3.19: get love an aloha fo, I tell um wen dey mess up, an I help um fo do da right ting.
Rev 4.9: an tell um how awesome he stay.
Rev 5.1: Befo time dey roll um up an close um wit seven wax kine seal on top.
Rev 5.1: Befo time dey roll um up an close um wit seven wax kine seal on top.
Rev 5.3: unda da earth get da right fo open da paper an look inside um.
Rev 5.8: Afta he take um, da four tings dat stay alive, an da twenty-four older
Rev 5.9: da right Fo take da paper, broke da wax kine seal, an open um.
Rev 5.10: You wen make um come God's own peopo, Fo come prieses an work fo our God,
Rev 5.13: sitting on top da throne, An God's Baby Sheep Guy, We tell um dey good heart cuz dey do plenny good tings, An give um
Rev 5.13: um dey good heart cuz dey do plenny good tings, An give um plenny respeck, An tell how awesome dey stay, An dat dey
Rev 6.2: Had one guy on top um wit one bow fo shoot arrow.
Rev 6.4: Da guy dat sit on top um get da power fo make da peopo all ova da world no stay
Rev 6.5: I wen look, an had one black horse, an da guy on top um get one scale fo weigh stuff inside his hand.
Rev 6.8: Da guy dat stay ride on top um name Mahke Die Dead, an da boss fo da Mahke Peopo's Place
Rev 6.8: mo food, cuz everybody sick, an cuz da wild animals kill um.
Rev 6.11: An he wen tell um, “Rest an wait litto bit moa.”
Rev 6.13: ripe yet fall down from da tree wen da strong wind shake um real hard.
Rev 7.9: Dey so plenny dat no can count um.
Rev 7.14: Da Baby Sheep Guy, he wen make um clean inside, cuz he wen bleed an mahke fo dem.”
Rev 7.14: Dass jalike peopo wash dea clotheses clean, an make um come white.
Rev 8.2: guys dat stand in front God all da time, an he wen give um seven trumpet.
Rev 8.3: on top da gold kine altar in front God's throne, fo give um to him.
Rev 8.5: Den da angel guy wen take da incense pan, fill um up wit da red hot coals an da fire from da altar, an throw
Rev 8.5: up wit da red hot coals an da fire from da altar, an throw um all down on top da groun.
Rev 8.6: angel guys dat get seven trumpet wen get ready fo blow um.
Rev 8.11: Da star, dey call um ‘Bitta Taste.
Rev 8.11: all da water wen come bitta, an plenny peopo wen drink um an mahke, cuz da water wen come bitta.
Rev 9.3: God wen give um da kine power jalike da scorpions get.
Rev 9.5: Da grasshoppas no mo da power fo kill dem, but ony fo make um suffa five months.
Rev 9.14: voice tell da numba six angel guy dat get da trumpet, “Let um go, da four angel messenja guys dat stay all tie up by da
Rev 9.15: So da numba six angel guy wen let um go fo go kill one guy from every three peopo on top da
Rev 9.17: All da horses an da guys on top um wen look jalike dis inside my dream: da plate on top dea
Rev 9.19: da snakes wit head an mout fo bite da peopo, an make um suffa.
Rev 10.6: sky an da world, an da sea, an everyting dat stay inside um.”
Rev 10.9: He tell me, “Take um an eat um.”
Rev 10.9: He tell me, “Take um an eat um.”
Rev 10.10: take da small paper from da angel guy's hand, an I wen eat um.
Rev 11.2: da temple, cuz God wen let da peopo dat not his peopo take um ova.
Rev 11.7: An da Wild Animal goin win, an kill um.
Rev 11.9: look at da guys bodies, an dey no goin let nobody bury um.
Rev 11.11: Afta three an a half days, God wen make um breathe again, an dey wen stand up.
Rev 11.11: Everybody dat wen see um, wen come real scared.
Rev 11.12: An wen da guys dat wen stay agains dem wen look, dey see um go up to da sky inside one cloud.
Rev 11.18: wen talk fo you, An all yoa spesho peopo, An you goin give um to da ones dat get respeck fo how you stay, Da big peopo
Rev 12.4: tail wen sweep some a da stars outa da sky, an throw um down to da groun: one star from every three stars.
Rev 12.9: Da big Dragon, God wen throw um outa da sky.
Rev 12.9: Dey call um da Devil, an Satan.
Rev 12.13: Wen da Dragon wen see dat God wen throw um down to da earth, he wen chase da wahine dat wen born da
Rev 12.17: Dass everybody dat lissen to wat God tell um fo do, an do all da true stuff dat Jesus wen show us.
Rev 13.15: dat no like go down an pray to da statue, dey goin kill um.
Rev 13.16: da slave guys an da peopo dat not slaves, he wen make um get his mark on top dea right hand o on top dea forehead.
Rev 14.3: peopo on top da earth dat God wen pay da price fo get um back fo himself, dey can learn um.
Rev 14.3: wen pay da price fo get um back fo himself, dey can learn um.
Rev 14.10: make anodda guy drink too much real strong wine, fo make um come real drunk.
Rev 14.19: Den he wen bring in da grapes, an throw um inside da puka wea dey smash um.”
Rev 14.19: in da grapes, an throw um inside da puka wea dey smash um.”
Rev 15.2: dat wen fight an win, dey hold guitar dat God wen give um inside dea hand.
Rev 16.1: Take um, an go pour da stuff inside um on top da earth.
Rev 16.1: Take um, an go pour da stuff inside um on top da earth.
Rev 16.3: out da stuff from his bowl on top da ocean, an wen make um jalike da blood from one mahke guy.
Rev 16.6: So you wen give um blood fo drink too, Cuz az wat dey get fo kill yoa peopo.
Rev 16.7: An everyting you do, you do um right an tell da trut.
Rev 16.19: He make um suffa real bad, cuz he no take da bad kine stuff da peopo
Rev 16.19: make anodda guy drink too much real strong wine, fo make um come real drunk.
Rev 17.2: An da peopo dat live inside da world, she make um do any kine, jalike she make um come real drunk, cuz dey
Rev 17.2: inside da world, she make um do any kine, jalike she make um come real drunk, cuz dey fool aroun wit her.
Rev 18.3: She make um do any kine, Jalike she make um drink too much strong wine
Rev 18.3: She make um do any kine, Jalike she make um drink too much strong wine Fo make um come real drunk!
Rev 18.3: Jalike she make um drink too much strong wine Fo make um come real drunk!
Rev 18.6: “Pay um back double time!
Rev 18.7: stay good inside, Cuz dey get all kine rich stuffs, Make um suffa an come all sore inside.
Rev 18.8: Fire goin come an burn um up.
Rev 18.14: You no goin eva see um no moa!
Rev 18.21: He throw um inside da sea.”
Rev 18.21: An nobody goin eva see um no moa!
Rev 19.12: Ony him, he know um.
Rev 19.13: He get one robe on, dat get blood all ova um.
Rev 19.18: bosses, da strong guys, horses, an da guys dat ride on top um, an all da odda peopo -- da slave guys, da guys dat not
Rev 19.21: An all da scavenja birds wen eat um all up!
Rev 20.3: angel wen throw da Dragon inside da Deep Dark Hole an lock um, an seal um fo make um stay inside.
Rev 20.3: da Dragon inside da Deep Dark Hole an lock um, an seal um fo make um stay inside.
Rev 20.3: inside da Deep Dark Hole an lock um, an seal um fo make um stay inside.
Rev 20.3: Afta dat, dey gotta let um go fo litto wile.
Rev 20.8: He goin bring um all togedda fo fight.
Rev 20.11: I spock one big white throne, an da One dat sit on top um was Christ.
Rev 20.13: Den God wen check um all out an judge um, fo all da stuff dey wen do.
Rev 20.13: Den God wen check um all out an judge um, fo all da stuff dey wen do.
Rev 20.14: An he wen throw da guy dat make um mahke inside dea too.
Rev 20.15: Da Book Dat Tell Who Get God's Kine Life, God wen throw um inside da lake dat stay burning.
Rev 21.5: “Write dis down, cuz wat I say, dis true, an you can trus um.”
Rev 21.6: Whoeva stay thirsty, I goin give um water fo drink from da puka fo da water dat make peopo get
Rev 21.11: dat cost plenny, jalike one diamond, an you can see thru um jalike da crystal.
Rev 21.17: out was 216 feet high, jalike how da way da peopo measure um, cuz da angel guy wen measure um lidat.
Rev 21.17: da way da peopo measure um, cuz da angel guy wen measure um lidat.
Rev 21.23: Da town no need da sun o da moon fo shine on top um, cuz God stay awesome, an God's light shine on top um, an
Rev 21.23: top um, cuz God stay awesome, an God's light shine on top um, an God's Baby Sheep Guy jalike da lamp.
Rev 22.6: tell me, “Dis I telling you stay true, an you can trus um fo shua.
Rev 22.8: see dat, I wen go down in front da angel guy dat wen show um to me, fo show love an respeck to him.”
Rev 22.10: up dis book an put seal on top, cuz den nobody can read um.
Rev 22.11: So whoeva like do da wrong kine stuff, let um stay do da wrong kine stuff.
Rev 22.11: Whoeva like do pilau kine stuff, let um stay do pilau kine stuff.
Rev 22.11: Whoeva like do da right kine stuff, let um stay do da right kine stuff.
Rev 22.11: An whoeva stay spesho fo God, let um stay spesho fo God.
Rev 22.17: Whoeva stay thirsty let um come, an whoeva like, let um take da water dat make um
Rev 22.17: Whoeva stay thirsty let um come, an whoeva like, let um take da water dat make um come alive fo real kine, an no
Rev 22.17: let um come, an whoeva like, let um take da water dat make um come alive fo real kine, an no goin cost dem notting.’