Neh 7.54: Paseah, Besai, Meunim, Nefushesim, Bakbuk, Hakufa, Harhur, Bazlit, Mehida, Harsha, Barkos, Sisera, Temah, Neziah, an Hatifa.