Dan 8.19: He tell, “I goin make you undastanwass goin happen bumbye, wen God show dat he stay real huhu an