Exo 31.2: Dass Bezalel, Uri boy.
Exo 35.30: His fadda, Uri, an his granfadda, Hur, from da Judah ohana.
Exo 38.22: (Bezalel, Uri boy an Hur grankid, from da Judah ohana, he da one dat
1Ki 4.19: Geber Uri boy, fo Gilead side, da place wea befo time Sihon was King
Ezr 10.24: From da guys dat watch da Temple gates: Shallum, Telem, an Uri.