1Ki 15.5: He ony mess up da time he set up Uriah da Het guy fo mahke.
2Ki 16.10: He see one altar dat get ova dea, an send Uriah da pries guy one picha a da altar, an eryting bout how
2Ki 16.10: da pries guy one picha a da altar, an eryting bout how Uriah can make um.
2Ki 16.11: So Uriah da pries guy build da altar.
2Ki 16.15: Den King Ahaz tell Uriah da pries guy: “On top da big new altar, make burn up kine
2Ki 16.16: Uriah da pries do eryting jalike King Ahaz wen tell um fo do.
Neh 3.4: Meremot, dass Uriah boy an Hakkoz grankid, an his ohana fix da nex wall.
Neh 8.5: On da right side had Mattitiah, Shema, Anaiah, Uriah, Hilkiah, an Maaseiah.
Isa 8.2: I goin tell da pries guy Uriah, an Zekariah Jeberekiah's boy, fo come watch you write
Mat 1.6: An Solomon mudda, befo dat she Uriah wife.