Gen 1.16: Da big light, he make um fo be da main one day time, an da odda light, he make um fo be
Gen 1.16: be da main one day time, an da odda light, he make um fo be da main one nite time.
Gen 1.26: I like dem be like me, jalike one copy.”
Gen 1.26: Dey goin be in charge a eryting: da fishes inside da ocean, da birds
Gen 3.16: yet, you goin like stay wit yoa husban, An him, he goin be in charge a you.
Gen 4.14: Goin be lidis: I gotta jus go one place inside dis world to
Gen 5.1: Da time God wen make da peopo, he make um fo be like him, jalike one copy.
Gen 5.2: God make da peopo fo be guys an wahines.
Gen 6.21: Dass goin be da food fo you an fo dem.
Gen 7.3: Dey goin be jalike da seeds fo make da whole world come alive one mo
Gen 9.2: da groun, an all da fishes inside da watta -- dey all goin be real scared a you guys, but still yet you guys goin be in
Gen 9.2: be real scared a you guys, but still yet you guys goin be in charge a dem.
Gen 9.3: All da animals dat stay alive, goin be food fo you guys.
Gen 9.13: Erytime get rainbow, Dat goin be da sign fo make you guys rememba Dat I wen make dis deal
head: God Tell Abram, “Come Be My Guy!
Gen 13.15: Goin be dea land foeva.
Gen 13.16: come from you, I goin give you so plenny, dat dey goin be all ova da place, jalike da dirt stay all ova da groun.
Gen 15.1: I goin be yoa God An pay you plenny bumbye!
Gen 15.2: I no mo kids, an da ony one dat goin get my stuffs goin be one a da worka guys, born fo work fo me, da guy Eliezer
Gen 15.3: Dass why all my stuffs goin be fo one guy dat not my boy.
Gen 15.4: Dat guy, he no goin be da one dat goin get yoa stuffs afta you mahke.”
Gen 15.13: Da peopo ova dea goin make um be dea slaves, an fo four hundred years dey goin make any
Gen 15.16: Goin be yoa great-great grandkids dat goin come back ova hea dis
Gen 15.16: peopos ova hea goin do so plenny bad kine stuff, dat goin be time fo punish dem.
Gen 16.3: from Egypt side, an give her to her husband Abram fo be his odda wife.”
Gen 16.12: Dat boy goin be one outsida guy, Jalike da wild donkey.
Gen 16.12: Even his own ohana guys, He goin be agains dem all erytime.
Gen 17.5: From now, yoa name no goin be Abram no moa, dat mean ‘Importan Fadda’.
Gen 17.5: Yoa name goin be Abraham, dat mean ‘Fadda Fo Plenny Peopos’.
Gen 17.6: come from you bumbye, diffren kine peopos, so you goin be jalike one tree dat get plenny fruits.
Gen 17.7: I goin be da God fo you, an fo all da peopo dat goin come from you
Gen 17.8: An I goin be da God fo all dem too.
Gen 17.11: Da cut skin mark, dat goin be da sign fo da deal dat me an you get.
Gen 17.13: how you guys goin show dat da deal I make wit you guys fo be my peopo, goin stay foeva.
Gen 17.15: Her name goin be Sarah, dat mean ‘princess’.
Gen 17.16: I goin make good tings come out fo her, so she goin be da ancesta wahine fo plenny diffren peopos.
Gen 17.18: I like Ishmael be da one you goin take care of.”
Gen 18.25: No can be, dat you goin wipe um all out, da way you wen say!
Gen 18.25: No can be!
Gen 24.14: up, an I give you watta fo da camels too,’ let dat one be da wahine dat you wen pick fo come da wife fo yoa guy
Gen 24.41: Den yoa promise goin be pau bout dis ting I telling you dat you gotta do.
Gen 24.41: Yoa promise goin be pau.
Gen 24.44: go pull up watta fo yoa camels too” -- eh Yahweh, let dat be da wahine dat you wen pick fo come da wife fo my boss boy!
Gen 24.60: We like da people dat goin come from you be strong So wen odda peopo go agains dem, Yoa peopo goin
Gen 25.23: One peopo goin be mo strong den da odda peopo.
Gen 26.10: Might be one a our guys go take yoa wife an go sleep wit her, an
Gen 27.10: so all da tings he goin tell fo make da blessing, all goin be fo you an not fo Esau!
Gen 27.39: wen tell Esau dis: “Da place wea you goin live, No goin be wea get plenny good stuffs from da land, An small rain
Gen 28.17: Gotta be, dis da house wea God stay, an da gate fo go inside da
Gen 28.21: an eryting go good fo me -- den you, Yahweh, you goin be da God fo me too.)
Gen 28.22: spesho post fo no foget wat wen happen dis place, dis goin be God's house.
Gen 30.34: Goin be jalike you tell me.”
Gen 31.15: Jalike he wen sell us, an all da money dat suppose to be fo us all gone awready.
Gen 31.53: fo yoa granfadda Abraham an da God fo my granfadda Nahor be da judges, if I stay right o if you stay right.
Gen 32.28: Da odda guy tell, “From now, yoa name no goin be Jacob.”
Gen 34.23: dea cows an dea stuffs an all dea animals, all dat goin be fo us guys!
Gen 35.10: “You, yoa name Jacob, But from now, yoa name no goin be Jacob.
Gen 37.33: Gotta be, Joseph all bus up!
Gen 38.9: Onan, he figga dat if he make Tamar hapai, da kid no goin be fo him, goin be fo his mahke brudda ohana.
Gen 38.9: dat if he make Tamar hapai, da kid no goin be fo him, goin be fo his mahke brudda ohana.
Gen 41.31: Da time dat goin come afta, goin be real hard.
Gen 41.34: Get some odda guys fo be his officer guys ova da land.
Gen 43.3: Yoa odda brudda gotta be wit you guys.”
Gen 43.5: Yoa odda brudda gotta be wit you guys.
Gen 43.9: Me, I da guy dat goin be responsible fo him.
Gen 43.9: um back by you an show you dat he stay okay, den I goin be shame in front you till I mahke, cuz I goin know dass one
Gen 43.11: If az how gotta be, den az how goin be.”
Gen 43.11: If az how gotta be, den az how goin be.”
Gen 43.12: Might be somebody wen make mistake lidat.
Gen 43.23: Gotta be yoa God, yoa fadda guy's God, dat wen put money inside yoa
Gen 44.16: Us guys wen come back fo be yoa slaves now, an you da boss fo all us guys, even da guy
Gen 44.17: go back by yoa fadda guy, an no need worry, eryting goin be okay.
Gen 44.29: if someting bad happen to him an he mahke too, dat goin be real bad, an you guys goin make me come so plenny sore
Gen 44.31: wit us, he goin mahke, an us guys dat yoa slave guys goin be da guys dat goin make oua fadda so plenny trouble an come
Gen 44.33: So now I like aks you: please, let me stay hea an be da slave fo you an you da boss, but not da boy.
Gen 45.7: you guys wen come, fo make shua you guys an yoa kids goin be da ones dat goin stay alive hea inside da world.
Gen 45.11: all you guys get nuff food ova dea wen you come, cuz goin be five mo year dat no goin get food notting.
Gen 45.20: cuz da bestes stuff inside da whole Egypt land goin be fo you guys!
Gen 48.4: come from you afta you mahke, I goin give dem dis land, fo be dea land foeva.
Gen 48.5: Dey goin be jalike Reuben an Simeon my boys, same ting, Efraim an
Gen 48.5: an Simeon my boys, same ting, Efraim an Manasseh goin be mine from now on.’
Gen 48.19: peopo dat goin come from him, goin get mo plenny, dey goin be plenny diffren peopos.
head: Israel Tell His Boys How Dey Goin Be
Gen 49.13: Da Sidon peopo goin be his neighbor guys.
Gen 49.16: He goin be da judge fo his peopo, Cuz dey goin be one a da ohanas dat
Gen 49.16: He goin be da judge fo his peopo, Cuz dey goin be one a da ohanas dat goin come from me, Israel.
Gen 49.17: Dan goin be jalike one snake dat stay nea da road, Jalike one snake
Exo 1.10: Us guys gotta be smart fo figga how fo make shua dey no come mo plenny.
Exo 2.6: Gotta be, dis one a da Israel bebes!
Exo 3.14: “Tell um dis: ‘My name, “I Stay How I Stay, an I Goin Be Wat I Goin Be”!’
Exo 3.14: dis: ‘My name, “I Stay How I Stay, an I Goin Be Wat I Goin Be”!’
Exo 3.18: gotta tell um, “Yahweh, da God fo us Hebrew peopo, he goin be one place wea us guys can talk wit him.
Exo 4.16: Aaron goin be da talka guy fo you, fo talk to da peopo.
Exo 4.16: He goin be jalike da mout fo you, an you goin talk to him jalike you
Exo 6.8: Me, Yahweh, I give dat land to you guys, fo you be da ownas.
Exo 7.1: Yoa brudda Aaron, he goin be da guy dat talk fo you.
Exo 8.23: Goin be jalike one sign fo you see.
Exo 10.10: guys tink I goin let all you guys go, an dass how goin be afta?
Exo 10.11: But az not how goin be!
Exo 11.6: Dis goin be mo worsa fo dem den anyting dat eva happen befo time, an
Exo 12.2: tell Moses an Aaron wat fo do: “From now, dis month, goin be da numba one month inside da year fo all you guys.
Exo 12.5: Gotta be boy kine, one year ol.
Exo 12.11: “Dis how you goin be wen you eat da meat: you gotta be ready fo go, an wear da
Exo 12.11: “Dis how you goin be wen you eat da meat: you gotta be ready fo go, an wear da kine clotheses you need, wit yoa
Exo 12.11: You gotta eat up da meat an be ready fo get outa dea quick.
Exo 12.13: dat you guys put on top da houses wea you live, dat goin be jalike one sign fo show dat you guys live inside dea.
Exo 12.14: Az goin be one rule bout how you guys goin make fo me foeva, da
Exo 12.16: “Day numba one, goin be fo all da peopo come togedda, spesho kine fo me, Yahweh.
Exo 12.17: Dass why dis rule going be, dat you guys goin make dat time spesho fo me -- you guys,
Exo 12.18: start sundown time, da ony bread you guys eat, goin be bread dat no mo yeast inside.
Exo 12.48: Den goin be okay fo dem eat da Passova sacrifice fo Yahweh, cuz goin
Exo 12.48: okay fo dem eat da Passova sacrifice fo Yahweh, cuz goin be jalike dey wen born from da Israel peopo.
Exo 13.7: All da seven days, da ony bread you guys goin eat gotta be da kine dat no mo yeast.
Exo 13.9: “Dis ting dat you do, goin be jalike one mark on top yoa hand fo help you rememba.
Exo 13.9: Goin be jalike someting you tie on top yoa forehead, fo you no
Exo 13.10: Dis goin be one religious ting you guys gotta do, same time ery year.
Exo 13.12: kine animal dat born from ery mudda animal you get, goin be fo Yahweh.
Exo 13.16: dass how dat religious ting dat us guys do ery year, goin be jalike one mark on top yoa hand, an goin be jalike one
Exo 13.16: ery year, goin be jalike one mark on top yoa hand, an goin be jalike one sign you put on top yoa forehead, so you no
Exo 14.16: thru da middo a da Red Sea, an da groun in da middo goin be dry.
Exo 17.6: Wen you get dea, I goin be ova dea, standing in front you, by da big rock Horeb side.
Exo 18.10: He take da peopo outa dea, so dey no gotta be slaves fo da Egypt peopo!
Exo 18.19: Yoa job, you gotta be da one dat talk fo da peopo to God.
Exo 18.21: Dey gotta be guys you can trus, an dat no goin make any kine jus fo get
Exo 18.22: Let dem be da regula judges fo da peopo.
Exo 18.23: dey talk to da judge guys, wen dey go home, eryting goin be okay wit dem too.
Exo 19.5: wit da deal I wen make fo you guys, den fo shua you goin be my peopo, an I goin figga, ‘Dose Israel peopo, dey da
Exo 19.6: But you guys, you goin be da prieses fo me an I goin be yoa king.’
Exo 19.6: But you guys, you goin be da prieses fo me an I goin be yoa king.’
Exo 19.6: You guys goin be one nation dass spesho fo me!
Exo 19.11: Da numba three day, dey gotta be ready!
Exo 20.25: cuz if you use one tool fo cut da rocks, den no goin be spesho fo me.
Exo 21.2: know wat right an wat wrong: Wen you buy one Hebrew guy fo be yoa slave, he gotta be yoa slave six year.
Exo 21.2: Wen you buy one Hebrew guy fo be yoa slave, he gotta be yoa slave six year.
Exo 21.2: From da numba seven year, he can go, an no be yoa slave no moa, an he no need pay you notting fo let um
Exo 21.3: Wen you buy da slave guy, if he no mo wife, den wen he pau be yoa slave he can go.
Exo 21.5: I no like go way from hea an no be slave no moa,” den da slave owna guy gotta take da slave
Exo 21.7: fo her come one slave, get diffren rule fo how she pau be slave, not same jalike da rule fo da slave guys.
Exo 22.31: “You guys goin be one peopo dat stay spesho fo me.
Exo 23.25: Den I goin make yoa food an yoa watta be good kine.
Exo 23.33: If you go do stuff fo dea gods, dat goin be jalike one trap fo catch you.
Exo 25.36: piece, an da side pieces, an da almond flowas, all gotta be one piece pure gold, an you shape um wit da hammer.
Exo 26.2: Ery piece cloth gotta be da same size, 14 yard long an 2 yard wide.
Exo 26.8: Da goat hair cloth, ery one gotta be same size, 15 yard long an 2 yard wide.
Exo 26.12: Da goat hair cloth tent goin be mo long den da main piece, so let da extra cloth hang down
Exo 27.13: “Da front side, dass da east side, goin be 25 yard too, but make um lidis: One side a da door, 3 pos
Exo 27.18: Da yard goin be 50 yard long an 25 yard wide an 7 feet 6 inch high, wit
Exo 27.20: Dat oil goin be fo da lamps dat stay on top da lamp stand inside my place,
Exo 28.1: I wen pick dem outa all da Israel peopo cuz I like dem be da pries guys fo me.
Exo 28.3: all dem fo make da spesho clotheses fo Aaron, cuz he goin be spesho fo me, an be da pries guy fo me.
Exo 28.3: spesho clotheses fo Aaron, cuz he goin be spesho fo me, an be da pries guy fo me.
Exo 28.4: clotheses fo Aaron, an same ting fo his boys, so dey can be pries guys fo me.
Exo 28.30: Erytime Aaron go in front Yahweh, da Urim an da Tumim goin be dea, on top his heart.
Exo 28.41: wen pick dem, an in front erybody, give dem da kuleana fo be prieses an work fo me.
Exo 29.9: Dey da ohana dat goin get da right fo be da pries guys foeva.
Exo 29.28: Dat kine meat goin be dea food.
Exo 29.28: Dass why dis goin be da kine present da Israel peopo goin give to me, from da
Exo 29.37: Afta da seven days, goin be so spesho fo me, dat anyting dat even touch da altar, goin
Exo 29.43: An cuz I da awesome God, dat place goin be real spesho fo me.
Exo 29.45: I goin make house wit da Israel peopo, an I goin be da God fo dem.
Exo 30.8: Goin be one incense kine sacrifice dat dey make in front me,
Exo 30.9: Gotta be one pries from yoa peopo dat burn da right kine incense on
Exo 30.21: Dis goin be da Rule fo Aaron an da pries guys dat goin come from him
Exo 30.30: Dey goin be da pries guys fo me.
Exo 30.31: “Tell da Israel peopo: ‘Dis kine oil, goin be spesho fo me foeva, fo show who da ones I wen pick.
Exo 30.32: Dat kine oil, spesho fo me, an gotta be spesho fo you guys too.
Exo 30.35: Da incense gotta get salt inside too, an be hundred percent pure, an be spesho fo me.
Exo 30.35: gotta get salt inside too, an be hundred percent pure, an be spesho fo me.
Exo 31.17: Dis goin be jalike one sign foeva, fo da Deal dat I get wit you Israel
Exo 32.13: da peopo dat goin come from you come so plenny, dey goin be jalike da zillion stars inside da sky.
Exo 33.13: Rememba dis too: You da one wen pick dis peopo, fo be yoa peopo.
Exo 33.14: God tell Moses, “Goin be me dat stay go wit you, an I goin make tings so you can
Exo 33.16: An if you go wit us guys, az how me an yoa peopo goin be diffren [from / den] all da odda peopos inside da world.
Exo 34.2: Be ready fo go up Mount Sinai morning time.
Exo 34.9: Take us fo be yoa peopo!
Exo 34.18: Dat time going be spesho fo God, ery year spring time, da same month you
Exo 34.22: You gotta be da one fo do um, no odda guy can do um fo you.
Exo 39.41: All da religious kine clotheses fo Aaron boys dat goin be da pries guys.
Exo 40.13: oil on top him, fo make him spesho fo me, cuz he goin be da pries fo me.
Exo 40.15: fo me, jalike you wen do fo dea fadda, so den dey goin be prieses fo me too.
Exo 40.15: go put dat spesho oil on top dem, dat mean, dea ohana goin be prieses fo me, dem, an dea kids, an dea kids foeva.
Lev 1.10: “If da sacrifice goin be da kine dey burn up one sheep o one goat, da guy gotta
Lev 1.14: “If da sacrifice goin be one bird dat dey burn up, den da guy can give one dove o
Lev 1.14: up, den da guy can give one dove o one young pigeon fo be da sacrifice fo him.
Lev 2.1: wheat o barley fo make sacrifice fo me, Yahweh, gotta be da bestes kine flour.
Lev 2.3: Da odda part from da wheat o barley sacrifice goin be ony fo Aaron an his boys.
Lev 2.4: dat you bake inside one oven fo make sacrifice, gotta be from da bestes kine flour too.
Lev 2.7: da wheat o barley sacrifice inside one pan, da flour gotta be da bestes kine mix wit olive oil.
Lev 2.10: Da odda part from da wheat o barley sacrifice goin be ony fo Aaron an his boys.
Lev 4.28: take one girl kine goat dat no mo notting wrong wit um, fo be da sacrifice fo da bad ting he wen do.
Lev 4.31: Da smoke goin be one real nice smell fo me, Yahweh.
Lev 5.13: Da odda part a da sacrifice goin be fo da pries guy, jalike wit da wheat an barley kine
Lev 6.20: Dat goin be da wheat o barley sacrifice dat da pries guys goin make
Lev 7.5: Da pries guy goin burn all dat on top da altar, fo be da kine sacrifice he make fo me, Yahweh, wit fire.
Lev 9.2: Dese animals gotta be no mo notting wrong wit um.
Lev 10.9: Wat I tell you guys now, az how goin be fo da peopo dat stay alive now an dea kids foeva.
Lev 10.15: Da meat from dat goin be da regula part fo you an yoa kids foeva, jalike Yahweh wen
Lev 12.7: Den she goin be okay fo come in front me, afta she all pau bleed from born
Lev 13.34: Dey gotta wash dea clotheses, an dey goin be okay fo come in front me.
Lev 13.58: an no mo mildew, dey gotta wash um again, an den goin be okay fo peopo use um.
Lev 16.6: “Den Aaron goin bring in da boy kine cow dat goin be da sacrifice fo da bad kine stuff he wen do, fo bring back
Lev 16.8: One goin be fo me, Yahweh.
Lev 16.9: Aaron goin bring da goat dat goin be fo me, Yahweh, dat goin be da sacrifice fo da bad kine
Lev 16.9: goin bring da goat dat goin be fo me, Yahweh, dat goin be da sacrifice fo da bad kine stuff da peopo wen do.
Lev 16.32: Da pries guy dat God pick fo be da main pries, an get da right fo do um afta his fadda, he
Lev 19.24: Da year numba four, all da fruit goin be spesho fo me, Yahweh.
Lev 19.24: Goin be jalike one sacrifice fo me fo tell how good I stay.
Lev 20.26: You guys suppose to be spesho fo me, cuz I Yahweh, an I stay good an spesho.
Lev 21.13: “Da wahine dat he marry, she gotta be da kine dat neva sleep wit one guy befo.
Lev 22.21: strong promise dey wen make, o cuz dey like do um, gotta be one animal dat no mo notting wrong wit um.
Lev 23.6: Fo seven days, all da bread you guys eat, gotta be da kine dat no mo yeast.
Lev 23.18: Dis goin be one burn up kine sacrifice fo me, Yahweh.
Lev 23.21: Dis goin be one spesho time you guys an yoa kids goin make from now an
Lev 24.22: Az how goin be fo da guys from odda place dat live wit you guys, an fo da
Lev 25.6: come up dat year dat you guys no work fo plant, goin be food fo you guys, fo da guys an wahines dat work fo you
Lev 25.10: Az goin be da spesho Give Back Year numba fifty wen erybody goin go
Lev 25.11: Az goin be da spesho Give Back Year, numba fifty.
Lev 25.50: Den da price fo buy him back goin be da same jalike dey goin pay one guy dat work fo dem fo da
Lev 26.13: I wen bring you guys outa Egypt, so you guys no gotta be slaves fo da Egypt peopo no moa.
Lev 26.45: I wen bring dem outa Egypt fo be dea God, in front all da diffren peopos.
Lev 27.14: guys tell da house stay worth, den az how much dat goin be.
Lev 27.21: Fo Give Back numba fifty, from dat time, da field goin be fo me, Yahweh.
Deu 4.26: you guys no goin live ova dea long time, but you guys goin be wipe out fo shua.
Deu 7.10: He no goin be slow fo pay um back.
Deu 7.20: stay dea still yet and stay hide from you guys, dey goin be wipe out.
Deu 10.17: He da big God, strong, an you betta be scared a him.’
Deu 11.8: I stay telling you guys fo do today, so dat you guys goin be strong fo go ova da odda side da Jordan Riva an go inside
Deu 11.24: Ery place wea you guys put down yoa feets goin be yoas.
Deu 13.9: You gotta be da firs one fo kill um, an den all da odda peopo do da
Deu 13.16: Az goin be jalike one sacrifice fo yoa God Yahweh.
Deu 17.15: He gotta be one a yoa own brudda guys.’
Deu 18.2: Wat dey goin get, is da right fo be da pries guys fo Yahweh, jalike he wen make promise to
Deu 18.13: Still yet, you guys gotta be perfeck, no mo blame fo anyting, da way you gotta be wit
Deu 18.13: gotta be perfeck, no mo blame fo anyting, da way you gotta be wit yoa God Yahweh.
Deu 21.12: an tell her fo cut off all her hair fo show eryting goin be diffren now, an cut her finganails, an throw way da
Deu 23.21: “If you make one strong promise to yoa God Yahweh, no be slow fo do um, cuz he goin make shua you do um.
Deu 26.12: “Da year numba three dat you live inside da land, dat goin be da year fo da ten percent.
Deu 28.44: Dey goin be jalike da head, an you guys goin be jalike da tail.
Deu 28.44: Dey goin be jalike da head, an you guys goin be jalike da tail.
Deu 28.55: Goin be az all he get, cuz da peopo dat hate you guys goin make
Deu 28.56: no even let da bottom a her feet touch da groun, she goin be too greedy fo give to her husband dat she love, o her own
Deu 29.19: Cuz a dat he tink, ‘I goin be okay, no matta I still yet do wat I like.
Deu 29.23: Goin be jalike wen Sodom an Gomorrah towns wen wipe out, an wen
Deu 32.19: wat his peopo stay do, So he throw um out An no like dem be his peopo no moa, Cuz he no take wat his own boys an girls
Deu 32.30: Gotta be, Yahweh wen leave dem!
Deu 32.36: Yahweh goin be da judge Dat goin tell his peopo dey no mo blame.
Deu 32.37: Dey suppose to be jalike one rock fo you guys go hide by dem!
Deu 32.42: Wen I fight, goin be Jalike my arrows stay drunk from da blood, An my sword
Deu 33.7: Be da One dat help dem Wen dey fight da peopo dat stay agains
Rut 1.16: Yoa peopo, dey goin be my peopo, An yoa God, he goin be my God too.
Rut 1.16: Yoa peopo, dey goin be my peopo, An yoa God, he goin be my God too.
Rut 4.12: you kids Wit dis young wahine, So dat yoa line bumbye goin be Jalike da line dat wen come From oua ancesta guy Perez, Da
1Ki 1.17: Goin be him dat stay sit on top my throne.
1Ki 1.24: Az true, o wat, dat you wen tell, ‘Adonijah goin be da king afta me, an he goin sit on top my throne’?
1Ki 1.27: you neva let us guys dat stay work fo you know, who goin be da one fo sit on top yoa throne an be da King after you
1Ki 1.27: you know, who goin be da one fo sit on top yoa throne an be da King after you mahke?
1Ki 1.30: He goin be da one dat sit on top my throne, an not me.
1Ki 1.34: fo God, put olive oil on top his head fo show he goin be da King fo da Israel peopo.
1Ki 1.51: I goin be his worka guy!
1Ki 2.2: So you gotta be strong an show you no scared notting.
1Ki 2.4: goin get one guy dat come from yoa blood line, dat goin be da King fo sit on top da throne fo da Israel peopo.
1Ki 2.15: All da Israel peopo wen tink me da one fo be dea leada.”
1Ki 2.27: Den Solomon throw out Abiatar, an no let um be one pries fo Yahweh.
1Ki 3.9: my heart fo lissen an undastan wass happening, so I can be da right kine judge fo yoa peopo.
1Ki 3.9: Cuz no mo nobody hea, fo be da judge fo yoa awesome peopo!
1Ki 3.26: But da odda wahine tell, “Mo betta da boy no goin be mines an no goin be yoas.
1Ki 3.26: wahine tell, “Mo betta da boy no goin be mines an no goin be yoas.
1Ki 5.5: David, ‘I goin put yoa boy on top yoa throne, afta you pau be da King.
1Ki 5.7: wen give King David one boy dat know wat fo do erytime, fo be in charge a da awesome Israel peopo.
1Ki 6.16: Da back 30 feet, he make one room fo be da Real, Real Spesho Place Fo God.
1Ki 7.23: inch high, an aroun da outside, if you put one rope, goin be bout 45 feet long.
1Ki 8.20: Now az my kuleana fo be da king afta my fadda David.’
1Ki 8.36: come down on top da land, Dat you wen give yoa peopo fo be dea land.
1Ki 8.51: Cuz dis peopo, Dey da ones you wen take Fo be yoa own peopo foeva.
1Ki 8.53: Cuz you da one wen pick dem Fo make um be yoa own peopo, Diffren den all da odda peopos All ova da
1Ki 8.65: All da Israel peopo wen come dea togedda fo be wit Solomon, from Lebo-Hamat nort side to da Egypt Border
1Ki 9.5: I wen make dis promise to yoa fadda David: ‘You goin be da ancesta fo da kings fo Israel, foeva.
1Ki 11.11: Fo shua, I goin take away da right fo you be da king.
1Ki 11.12: fadda David, I no goin take um away from you da right fo be king, befo you mahke.
1Ki 11.12: But fo yoa boy, I goin take away da right fo him be da king.
1Ki 11.13: Still yet, I no goin take away all da rights fo yoa boy be king.
1Ki 11.13: I goin give him jus yoa ohana an one nodda ohana fo be dea king too, cuz David wen work fo me, an I awready pick
1Ki 11.13: David wen work fo me, an I awready pick Jerusalem town fo be mines.
1Ki 11.31: I goin take away da right from Solomon fo be da king!
1Ki 11.34: ‘But I no goin take away all da right Solomon get fo be king.
1Ki 11.35: But from Solomon's boy, I goin take away da right fo him be king.
1Ki 11.36: Az cuz I wen pick Jerusalem town fo be da place wea erybody can find out wat kine God me.
1Ki 11.37: An fo you, I goin take you an make you da king fo be in charge eryting you eva like get.
1Ki 11.37: You goin be da king ova da Israel peopo.
1Ki 11.38: Goin be solid jalike da David ohana stay solid.
1Ki 12.7: Dey tell um, “If you can be one worka guy dat help dis peopo today, an work fo dem, an
1Ki 12.7: one worka guy dat help dis peopo today, an work fo dem, an be up an up wit dem, dey goin stay work fo you foeva.
1Ki 12.27: Bumbye, dey goin tink fo take da Judah king, Rehoboam, fo be dea boss one mo time.
1Ki 12.33: Octoba was da time Jeroboam wen go pick fo be da spesho religious time.
1Ki 13.2: His name goin be Josiah.
1Ki 13.2: goin burn bones from mahke peopo dea, so dis altar no goin be good no moa!
1Ki 14.8: fo da David ohana guys come king, an give you da right fo be king.
1Ki 14.14: Goin be today!
1Ki 15.13: kick out his granmudda Maacah an no give her respeck fo be da ol queen, cuz she wen make one real pilau kine pole fo
1Ki 16.31: He wen start fo make da god Ba`al be his god, an go down an show um respeck.
1Ki 17.1: Da ony rain goin come, goin be wen I say come!
1Ki 17.4: Da Kerit Stream goin be wea you get watta fo drink.
1Ki 18.31: time ago get message from God, “From now, yoa name goin be ‘Israel.
1Ki 19.7: Cuz fo go wea you gotta go, goin be mo den you can handle.
1Ki 19.21: Den Elisha leave home for go wit Elijah an be his helpa guy.
1Ki 20.23: Den fo shua we goin be mo strong den dem.
1Ki 20.25: Den fo shua, we goin be mo strong den dem!
1Ki 22.22: “Da spirit tell, ‘I goin go ova dea, be one spirit dat make all da talka guys fo his gods bulai
2Ki 8.16: peopo sout side, den Jehoshafat's boy Jehoram start fo be king fo da Judah peopo, wit his fadda.
2Ki 8.19: promise befo time, fo let guys dat come from David's blood be kings foeva, jalike dey one light fo show peopo da way fo
2Ki 8.20: territorial govmen inside Edom, den take one a dea guys fo be da king.
2Ki 9.20: Dat gotta be Jehu, Nimshi grankid!
2Ki 13.17: “Az Yahweh's arrow fo show da winna, fo show you goin be da winna ova da Aram guys!”
2Ki 14.5: Afta Amaziah make shua nobody can take ova him fo be king, he kill da palace guys dat wen kill his fadda da
2Ki 17.16: inside da sky jalike dey gods, an dey let da Ba`al god be dea boss.
2Ki 17.35: No let dem be yoa boss!
2Ki 18.7: He neva let da Assyria king be da boss ova him.
2Ki 19.29: Den Yahweh tell Hezekiah: “Dis goin be da sign fo show you bout wass goin happen, Hezekiah: Dis
2Ki 20.3: I try erytime fo be da kine guy you can trus, an do eryting I promise fo do.
2Ki 20.8: stuff, Hezekiah aks Isaiah, “You know wat da sign goin be, fo show me dat Yahweh goin make me come good, an dat I
2Ki 20.9: Isaiah tell, “Dis goin be da sign from Yahweh, fo show you dat he goin do wat he
2Ki 21.4: Dis da place wea Yahweh wen tell, “Jerusalem goin be da place I set up, so peopo can know wat kine God me.
2Ki 23.27: No matta I wen tell, “Dis temple goin be da place wea peopo can find out who me!
Ezr 2.63: even let um eat da food from da sacrifices dat suppose to be fo da pries guys eat.
Ezr 3.8: Dey make da Levi ohana guys dat stay twenny year an older, be da luna guys fo build da Temple Fo Yahweh dat stay all bus
Ezr 4.13: dat was all bus up, an if dey finish da walls, no goin be good fo you.
Ezr 6.12: God wen pick Jerusalem town fo be da place wea peopo can come cuz dey know wat kine God him.
Neh 1.9: But if you guys come back an change how you ack, be my guys, an stay do all da tings I say you gotta do, den I
Neh 2.2: Gotta be, you stay sad inside.
Neh 7.3: Pick Jerusalem peopo fo be da security guards fo da town.
Neh 7.64: Az why dey no can be pries guys, cuz dey no can show proof.)
Neh 13.11: dem come togedda and tell erybody wat dea job suppose to be.
Neh 13.22: fo make da sacrifices so dey can work fo God, den come an be security guards by da gates, fo make shua da Res Day stay
Est 1.22: own language an alphabets, telling dem dat ery man gotta be da main leada guy inside his own house.”
Est 3.14: Dey gotta make shua ery peopo hear um, so dey goin be ready fo kill all da Jews dat day.
Est 8.12: dis inside all da districks wea Xerxes stay king, was goin be March 7, da nex year.
Isa 2.4: countries tink diffren kine bout someting, Yahweh goin be da judge dat tell who a dem stay right.”
Isa 3.6: dea fadda house An say, ‘Come on, you get one robe, So you be our leada, You take care all dis trouble!
Isa 4.2: time, goin get one guy, Yahweh goin give him da right fo be king, Cuz he jalike one shoot Dat Yahweh make come up from
Isa 4.2: Dat guy, goin be real good looking an stay awesome.
Isa 4.4: His Spirit goin be dea Judge An wit jalike one fire, he goin clean out all da
Isa 4.6: Dass goin be jalike one place fo shade Wen da sun stay hot, day time
Isa 4.6: one place fo shade Wen da sun stay hot, day time Goin be one place dey can go Fo hide an no get hurt From da storms
Isa 5.8: So you guys goin be da ony one Fo live dea, on top all dat land!
Isa 5.9: um: “Fo shua, goin get plenny big house ova dea, But goin be kinda scary, Cuz no mo nobody inside um.
Isa 7.7: No goin be lidat.’-”
Isa 7.8: Da Israel peopo goin come real bus up, Dey no even goin be one peopo no moa.
Isa 7.18: Dis how goin be, dat time.
Isa 7.18: Goin be, jalike he goin whistle fo call all da flies from da Nile
Isa 7.19: Goin be jalike wen da flies an da bees go down inside da gulches,
Isa 7.20: Goin be jalike somebody stay use one razor fo cut off all da hair
Isa 7.23: piece silva, now eryting dat goin grow afta, ony goin be kuku kine plants.
Isa 7.25: Da land ony goin be fo let da cows an sheeps an goats go dea.
Isa 8.8: Wen da armies come, Goin be jalike one big riva stay run fast thru da Judah land, Dat
Isa 8.8: Wen da armies come, Goin be jalike one big bird come flying, An da wings cova yoa
Isa 8.13: You gotta be scared a me.
Isa 9.1: Bumbye, no goin be no mo hard time fo da peopo dat get dat kine presha now.
Isa 9.7: He goin be da king on top da throne Jalike King David, his ancesta
Isa 10.27: Dat time, da Assyria peopo no goin be dea, Jalike wen God go hemo One heavy load from yoa back,
Isa 10.27: jalike wen God open da yoke from yoa neck, An den you goin be big an strong again.
Isa 11.2: Wea he can tell odda peopo wass good fo dem, An he no goin be scared a nobody.
Isa 11.5: He goin be strong, cuz he do da right tings erytime, An you can trus
Isa 11.6: Dat time, goin be jalike Da wild dog goin stay wit da bebe sheep, Da leopard
Isa 11.10: Dat king, goin be dea jalike one flag, so all da diffren peopos goin know he
Isa 11.10: An da place he goin live, goin be awesome.
Isa 14.1: ohana, An he goin pick da Israel peopo one mo time, Fo be his peopo.
Isa 14.22: Az how goin be, Yahweh, Da God Ova All Da Armies, wen say.
Isa 14.23: Az how goin be, Yahweh, Da God Ova All Da Armies, wen say.
Isa 14.24: make dis promise: “I wen plan um lidis, dass how goin be.
Isa 14.29: da king guys dat goin come Afta da Assyria king mahke Goin be mo worsa den him!
Isa 16.4: Be da place so us guys can hide dea So da guys dat like wipe
Isa 16.5: He goin be da judge, An he goin work hard fo judge erybody da right
Isa 17.1: Damascus no goin be one big town no moa.
Isa 17.3: alive From da Aram peopo an da Israel peopo, Dey no goin be awesome no moa.
Isa 17.3: Az how goin be, Yahweh Da God Ova All Da Armies wen say.
Isa 17.5: Goin be jalike Refaim Valley Right afta da guys cut da wheat ova
Isa 17.5: Den da Israel ohana, goin be Jalike wen some odda guy come lata, Cut wateva da firs
Isa 17.6: Goin be hard fo da Israel ohana peopo, Jalike afta you wack one
Isa 17.6: Az how goin be, Yahweh Da God Ova All Da Armies wen say.
Isa 17.9: Goin be jalike da time da Israel peopo come inside da land, an da
Isa 19.5: Da Nile Riva watta no goin be nuff Fo cova da Egypt land jalike one sea.”
Isa 19.22: Da altar an da stand up stone goin be jalike one sign, dat tell peopo ova an ova inside Egypt
Isa 19.25: peopo dat I wen make, an to da Israel peopo dat goin be mines foeva!
Isa 20.4: No matta dey young o old, dea okole an dea private goin be naked, an dat goin make da Egypt peopo shame.
Isa 22.23: get choke respeck fo his fadda ohana, Cuz Eliakim goin be jalike da throne dat hold da king.
Isa 23.12: You guys goin be jalike one young wahine Dat get rape.
Isa 23.16: Wateva dey make, goin be fo plenny food an good clotheses fo da peopo dat stay
Isa 24.2: Goin be same same fo all a dem, Da pries guys an da regula peopo,
Isa 24.13: An dass how goin be, Right dea inside da middle a da land, Wit odda peopos all
Isa 24.18: Az goin be jalike da time Da big watta from inside da sky wen come
Isa 24.23: Az cuz dat time, Yahweh Da God Ova All Da Armies goin be da king On top Zion hill wea da Temple stay Inside
Isa 28.4: Dat town, goin be jalike one fruit dat come ripe early An somebody see um,
Isa 28.13: So, fo dem guys, wat Yahweh tell um Goin be dis: “Do dis, do dat, One rule, anodda rule, Litto bit
Isa 28.18: Da deal you guys wen make fo no mahke, No goin be awready!
Isa 28.19: Wen da peopo undastan wat dis mean, Dey goin be really scared an shaking.
Isa 29.2: Bumbye Ariel town goin be fo me, Jalike da kine town I like um fo be.
Isa 29.2: Ariel town goin be fo me, Jalike da kine town I like um fo be.
Isa 29.7: Wen da Jerusalem peopo tink bout all dat, Goin be, jalike ony was one dream Dat dey wen see nite time.
Isa 29.19: Da peopo dat no need be numba one all da time Dey stay feel good inside again Cuz
Isa 30.13: An cuz you make lidat, Dis how goin be wen I punish you guys.
Isa 30.14: Da small pieces dat stay, No goin be big nuff fo take hot coal from da fire, O even fo get
Isa 30.17: Goin be jalike one pos Dat stand alone on top one mountain, Jalike
Isa 30.23: dat da groun bring up From da seeds you guys plant Goin be good kine, an goin get plenny.”
Isa 32.2: Da king, goin be da kine guy Dat goin be jalike one place Fo da peopo hide
Isa 32.2: Da king, goin be da kine guy Dat goin be jalike one place Fo da peopo hide From da strong wind o da
Isa 32.10: dat stay shua notting goin hurt you, You goin shake an be scared.
Isa 32.11: Shake an be scared You wahines dat no care bout notting.
Isa 32.11: Shake an be scared You daughtas dat stay shua notting goin hurt you.
Isa 33.6: All da time you stay alive, Yahweh goin be jalike one solid foundation fo you.
Isa 33.6: Jerusalem peopo get respeck fo Yahweh fo real kine, Goin be jalike az rich kine stuff he give you.
Isa 33.20: Goin be jalike one tent dat nobody going move um Fo take um one
Isa 33.21: Right dea inside Jerusalem town, Yahweh goin be da One dat stay awesome Da way he goin help us guys.
Isa 34.13: Da wild jackal dogs goin stay an eat dea An goin be da place fo da owl birds.
Isa 34.16: I da one wen tell wat Yahweh say dey gotta do, An goin be his Spirit bring dem togedda.
Isa 35.4: scared Cuz dey tinking dey gotta do someting right now, “Be strong!
Isa 35.8: Goin be fo da peopo dat stay tight wit God.
Isa 35.10: All dat goin be jalike one crown on top dea head.
Isa 37.31: Dey goin be jalike one plant Dat da root go down an da fruit come up.
Isa 38.7: Hezekiah, he aks, “Wat da sign goin be, fo me know dat I goin go up inside da Temple Fo Yahweh
Isa 41.15: An afta dat, Ony goin be like da junk kine stuffs dat blow away.
Isa 42.6: I goin make you fo be da one Fo make deal fo all da peopos, An fo be jalike one
Isa 42.6: make you fo be da one Fo make deal fo all da peopos, An fo be jalike one light Fo all da nations.
Isa 42.13: fo start fo fight Da guys dat stay agains him, An he goin be da winna ova dem!
Isa 43.1: I wen pay da price Fo ery one a you guys So you no gotta be slave.
Isa 43.3: I wen give Egypt fo pay So you no gotta be slave, An Sudan an Yemen too.
Isa 44.6: Dis wat he tell: “Me, I da first One, An I goin be da last One.
Isa 45.2: Goin be me dat go in front you, Jalike I goin make da mountains
Isa 45.17: An da way he get you outa trouble, goin be foeva!
Isa 47.2: You Babylon guys goin be Jalike one wahine dat gotta sit down by da big heavy stone
Isa 48.12: I da One from da start, An mo den dat, I goin be da las.
Isa 48.15: I make him go Babylon side, An he goin be da winna ova dea.
Isa 49.1: Befo I born, Yahweh, he da One call me fo be his guy.
Isa 49.19: up, An yoa land all mess up yet, I stay shua, da town goin be too small Fo all da peopo live dea.”
Isa 49.23: guys, You goin get king guys fo take care yoa kids An be jalike dea hanai faddas, An da ali`i wahines goin be
Isa 49.23: An be jalike dea hanai faddas, An da ali`i wahines goin be Jalike da muddas fo nurse yoa kids.
Isa 51.2: Wen I tell Abraham fo come be my guy, Was ony him, one guy.
Isa 51.4: I da Judge, Goin show all da nations wass right, Az goin be jalike one light fo show dem da way.
Isa 51.5: I get powa fo be da judge Fo all da diffren peopos.
Isa 51.8: Cuz dose peopo no goin stay long time, Dey goin be jalike clotheses da bugs goin eat.
Isa 51.8: Dey goin be jalike wool kine cloth dat da moth worm goin eat.
Isa 52.14: But goin be jalike befo time, Wen plenny peopo bum out Cuz dey see you
Isa 52.15: Dass how his blood goin be jalike da blood Dat da pries guy sprinkle wen he make
Isa 53.12: He goin be jalike one a da strong army guys Dat bring back plenny
Isa 54.15: Bumbye, if somebody attack you guys, Dat no goin be cuz a me.
Isa 55.4: I let him tell all da diffren peopos wat I stay do, An be dea leada guy, an give dem my Rules.
Isa 56.3: Yahweh, He betta not tell, ‘Fo shua, Yahweh no goin let me be one a his peopo.
Isa 56.3: no can make kids, He betta not tell, ‘You know, I no can be Yahweh's guy, Cuz I jalike one dry up tree Dat no can get
Isa 56.6: dat not one Jew, But dey come tight wit me, Yahweh, Fo be my helpa guys, An get love an aloha fo me Cuz dey know wat
Isa 56.10: Da guys dat stay lead my peopo, Dey all suppose to be watcha guys, But dey no can see, jalike dey blind.
Isa 57.16: Cuz no goin be foeva, Dat I poin finga an stay huhu.
Isa 58.6: “But dis da way I say gotta be, Wen you guys skip food: Anybody dat stay in jail Cuz da
Isa 58.8: Den, wen dass how you make, Goin be jalike wen da sun come up -- Erybody goin see Dat you guys
Isa 58.11: You goin be jalike one garden dat get plenny watta, Jalike one watta
Isa 58.14: top da mos high places inside da land, Cuz you guys goin be da ownas.
Isa 60.7: Da goats from Nebaiot goin be wat you guys need Fo make good kine sacrifice on top my
Isa 60.19: Me, Yahweh, I goin be da light fo you guys foeva.
Isa 61.5: Help take care yoa sheeps, An peopo from odda place Goin be da farma guys Inside yoa fields an grape farms.
Isa 62.3: You guys goin be jalike one nice looking lei Dat Yahweh get in his hand.
Isa 65.15: Da ony time dey goin use you odda Israel guys name Goin be fo put kahuna on top somebody.
Isa 65.25: But dirt still goin be da snake's food.
Isa 66.7: “Da ting dat goin happen fo Jerusalem town, Goin be jalike one wahine dat goin born one bebe, Befo she even
Isa 66.11: Cuz bumbye, you guys goin be Jalike one bebe dat stay nurse at da mudda's breast, An no
Isa 66.12: An da Jerusalem peopo goin be Jalike da mudda fo all you guys, An you guys jalike one
Isa 66.20: Wen all dem come, dat goin be jalike one wheat sacrifice fo tell me, ‘Yahweh, mahalo
Isa 66.21: An I goin take some a da ones dat come, fo be pries guys an helpa guys jalike da Levi ohana.
Dan 2.40: Dey goin be strong jalike da iron, cuz iron can broke eryting an make
Dan 2.41: But still yet, dey goin be strong, jalike da iron dat stay mix wit da clay.
Dan 2.42: stay one part iron an one part clay, so dis govmen goin be litto bit strong, an da odda part easy fo broke.
Dan 2.44: Dat govmen, no goin be wipe out eva, an odda peopo no goin get um.
Dan 4.19: But az not how goin be.’
Dan 4.22: You get da right fo be da king fo da whole world!
Dan 4.31: I take away da powa fo you be king.
Dan 5.20: Az why God throw him out fo be da king, an da peopo no show respeck fo him no moa.
Dan 6.5: Da ony ting fo poin finga at him, gotta be da rules a his god, cuz da rules stay diffren!
Dan 7.14: He make people get respeck fo him An let him be dea king.
Dan 7.18: Mo Importan Den All Da Odda Gods, dey goin get da right fo be da king guys, an dey goin keep um foeva an eva.
Dan 7.23: Goin be diffren den da odda countries Dat take ova befo him.’
Dan 8.13: One a dem tell, “How long goin be till all da stuff in da dream happen?
Dan 8.14: Da odda angel guy tell, “Goin be 2300 sacrifice times, nite time an morning time, dat dey
Dan 8.25: get somebody dat goin smash him, an whoeva do dat no goin be one guy.
Dan 8.26: seal on top wat I wen write so goin stay secret, cuz goin be long time befo all dis stuff happen.
Dan 9.25: one guy dat God pick come dat goin lead da peopo, goin be seven times seven year, an [den] sixty-two times seven
Dan 11.4: Da ones dat come kings for dose countries, no goin be from his blood, an da countries no goin be da same jalike
Dan 11.4: no goin be from his blood, an da countries no goin be da same jalike wen he was king.
Dan 11.6: An da king fo da Syria land nort side no goin be strong too.
Dan 11.14: But dey no goin be strong nuff fo win.
Dan 11.15: Even dea bestes guys from da Egypt army, no goin be strong nuff fo fight dem.
Dan 11.21: No mo nobody give him respeck, jalike he get da right fo be king fo real kine.
Dan 11.35: Az goin be jalike one test fo da peopo, fo make um come clean inside,
Dan 12.6: dat stay ova da watta inside da river, “How long goin be till all dis stuff happen, an make erybody's jaws drop?
Dan 12.7: He tell, “Goin be three an a half year till dat time come.
Dan 12.10: All dat goin be jalike one test Fo make shua dey stay clean inside.
Dan 12.11: an mess up eryting an make erybody go way from dea, goin be 1,290 days.
Amo 1.6: wen catch one whole peopo An sell um to da Edom peopo fo be dea slaves.
Amo 3.8: Wen da lion make big noise, you betta be scared!
Amo 3.12: ony ting peopo goin bring back from da Samaria guys, Goin be one small piece from da fancy bed da Samaria guys wen buy
Amo 4.6: Still yet, you guys no like come back an be my guys.
Amo 4.8: Still yet, you guys no like come back an be my guys!
Amo 4.9: Still yet, you guys no like come back an be my guys!
Amo 4.10: Still yet, you guys no like come back an be my guys!
Amo 4.11: Still yet, you guys no like come back an be my guys!
Amo 5.4: Come back by me an be my guys, So I can help you, yeah?
Amo 5.5: wen come inside dis land, But now, Gilgal garans goin be da place wea dey goin drag you outa dis land.
Amo 5.19: Fo you guys, goin be jalike dis -- you go run away from da lion, An one nodda
Amo 5.20: Dat time, wen Yahweh come back, no goin be good fo you!
Amo 6.3: You tink goin be long time Befo bad tings goin happen to you guys!
Amo 6.6: But yoa ohana, da Joseph ohana, litto mo goin be poho.
Amo 6.7: You guys goin be da first one.
Amo 7.9: Da places da Israel peopo build fo be spesho fo me, Goin come one rock pile.’
Amo 7.12: Be one talka fo God ova dea, an let da peopo dea pay you fo
Amo 8.5: make uku paila money, Cuz da measure us guys use, Goin be mo small den suppose to be.
Amo 8.5: da measure us guys use, Goin be mo small den suppose to be.
Amo 8.5: goin take da money from da peopo Fo mo den wat suppose to be wort.
Amo 8.10: Goin be jalike wen da fadda-mudda guys come sad Cuz dea one an ony
Amo 8.10: Dat time, goin be jalike eryting taste real bad, till da end.
Amo 9.9: Goin be jalike wen somebody shake one straina An all da good stuff
Amo 9.13: Wen dey plant stuff, goin grow so quick Da firs part goin be ready fo cut Befo dey even ready fo plant da odda part!
Mal 3.3: Den, da Levi peopo goin be da ones Dat make da sacrifices for Yahweh, Cuz den, dey
Mal 3.3: ones Dat make da sacrifices for Yahweh, Cuz den, dey goin be da kine peopo dat stay do da right ting.
Mal 3.4: an da Jerusalem peopo Bring dea sacrifice fo Yahweh, Goin be jalike da ol days, long time ago, Jalike how was wen da
Mal 3.7: Come back an be my guys one mo time!
Mal 4.3: you guys goin walk all ova da bad kine peopo, Cuz dey goin be jalike da dirt undaneat you guys feets.
Mal 4.5: An dat time goin be awesome an real scary!
Mat 5.48: All da time you gotta be good hundred percent, jalike yoa Fadda in da sky, he
Mat 8.12: But goin get odda guys, God suppose to be dea King, but dey no like um.
Mat 8.13: Jalike how you stay trus me, dass how goin be fo you now.”
Mat 8.22: But Jesus tell him, “You, jus come wit me an be my guy!
head: Jesus Tell Matthew “Be My Guy!
Mat 9.9: Be one a my guys!
Mat 9.13: tell da guys dat everytime do wat God say fo come by me fo be my guys, but I wen come fo da peopo dat get bad name.’
Mat 9.29: dea eyes an say, “Da way you guys trus me, dass how goin be.”
Mat 10.20: Dat time goin be his Spirit talking, not you guys.
Mat 10.28: But you guys betta be scared God.
Mat 10.37: o his mudda mo den he get love fo me, not good nuff fo be my guy.
Mat 10.37: boy o his girl mo den he get love fo me, not good nuff fo be my guy.’
Mat 10.38: Da guy dat not ready fo go wit me an be my guy, no matta dey even goin kill um on top one cross,
Mat 10.38: even goin kill um on top one cross, he not good nuff fo be my guy.
Mat 11.22: But I telling you guys now, bumbye goin be mo easy fo da Tyre an Sidon guys wen dey gotta stand in
Mat 11.24: But I telling you guys, bumbye goin be mo easy fo da Sodom guys wen dey stand in front God da
Mat 13.40: out da weeds an burn um inside da fire, dass jalike goin be wen da world goin pau.
Mat 13.43: doing da right tings goin stay wit dea Fadda da King, an be awesome an shine jalike da sun.
Mat 13.49: Dass how goin be wen da world goin pau.
Mat 14.2: He tell his worka guys, “I figga, dis guy gotta be John Da Baptiza.
Mat 15.28: Da way you like, dass how goin be.
Mat 16.24: stick wit me, dey gotta make up dea mind dat dey no goin be dea own boss no moa.
Mat 16.24: Goin be hard, jalike dying on top one cross.”
Mat 16.27: Goin be awesome, cuz my Fadda, he awesome.
Mat 16.28: ova hea, dat no goin mahke till dey see me come fo be King.
Mat 17.27: Dat goin be nuff fo me an you.
Mat 18.3: fo tink jalike one litto kid, no way God in da sky goin be yoa King.”
Mat 18.4: Da guy dat no tink he gotta be numba one everytime, jalike dis small kid, dat guy goin
Mat 19.5: he goin stay wit his wife, an da guy an da wahine goin be jalike one body.”
Mat 19.21: Den come wit me fo be my guy.”
Mat 19.28: guys right now, goin sit down on top da twelve thrones an be da judges fo da peopo inside da twelve Israel ohanas.
Mat 20.26: But you guys, no goin be lidat wit you.
Mat 20.26: Wit you guys, whoeva like be da leada, he gotta take care you guys.
Mat 20.27: Wit you guys, whoeva like be numba one, he gotta do wat you guys tell him.
Mat 21.13: He tell all dose peopo, “Da Bible say, ‘My temple goin be one house fo pray inside.
Mat 21.21: Throw yoaself inside da ocean,’ an goin be lidat.
Mat 21.22: God fo do, trus um jalike you get um awready, an dat goin be.
Mat 21.43: “I tell you guys, God goin be King fo odda peopos who do good kine stuff jalike he do,
Mat 21.43: peopos who do good kine stuff jalike he do, but he no goin be king fo yoa peopo no moa.
Mat 22.14: fo come, but ony goin get litto bit guys he goin pick fo be his own guys.
Mat 22.25: (Dat mean da wahine goin be his nex brudda's wife.
Mat 22.28: all da peopo dat wen mahke come back alive, den who goin be her husban?
Mat 22.30: Wen da guys dat wen mahke come back alive again, dey goin be jalike da angel messenja guys in da sky; dat time dey no
Mat 22.45: Den how he can be David's boy, same time?
Mat 23.26: clean yoa cup an plate inside first, den da outside goin be clean too.
Mat 24.2: Goin be all throw down from how dey stay.
Mat 24.27: I da Guy Dass fo Real, an wen I come back, goin be jalike wen da lightning come from da east side an shine
Mat 24.30: da diffren kine peopos all ova da world goin cry hard an be real sad.
Mat 24.30: I goin come wit power an I goin be awesome!
Mat 24.37: Wen I come back, everyting goin be jalike befo time wen da guy Noah wen stay.
Mat 24.39: You know, I da Guy Dass Fo Real, an wen I come back, goin be same ting lidat.
Mat 24.44: Az why you guys betta be ready, cuz I da Guy Dass Fo Real.
Mat 24.45: “So den, good fo be jalike one worka guy dat da boss can trus cuz da guy tink
Mat 25.1: “Dat time, wen God in da sky stay King, goin be jalike dis: Had one wedding.
Mat 25.14: Jesus tell um, “Dat time wen God stay King, goin be jalike dis: Had one guy, he was going on one trip to one
Mat 25.31: Wen I come back, I goin be awesome.
Mat 25.34: he wen make all dis stuff ready fo you guys, cuz I goin be yoa King.
Mat 27.25: An all da peopo say, “Yeah, us guys an our kids goin be da one fo take da blame fo make um mahke!
Mat 27.64: An den dis fake ting goin be mo worse den da first fake ting, wen he wen tell he da
Mrk 1.17: Be my guys!
Mrk 1.17: in da fish, I goin teach you guys how fo bring in peopo fo be my guys too!
head: Jesus Tell Levi Come Wit Him An Be His Guy
Mrk 2.14: Be my guy!
Mrk 2.17: I neva come fo tell da good kine peopo fo come by me fo be my guys, but da peopo dat get bad name.”
Mrk 6.12: dat Jesus guys all wen go out an tell da peopo, “You gotta be sorry fo all da bad kine stuff you wen do, an no do um no
Mrk 8.34: like stick wit me, gotta make up dea mind, dat dey no goin be dea own boss no moa.”
Mrk 8.34: Goin be hard, jalike dying on top one cross.
Mrk 8.38: a me an da tings I say, kay den, wen I come back, I goin be shame a dem.
Mrk 8.38: I goin come back wit my spesho angel guys, an I goin be awesome, jalike my Fadda, he awesome.
Mrk 9.19: How long moa, I gotta be wit you guys an put up wit you guys?
Mrk 9.35: He say, “You know, whoeva like be first, he gotta be last, an he gotta help da odda guys.
Mrk 9.35: He say, “You know, whoeva like be first, he gotta be last, an he gotta help da odda guys.
Mrk 9.50: You guys gotta be fo real, jalike da salt!
Mrk 10.8: An da guy an da wahine goin be togedda jalike one body.
Mrk 10.15: Da guy who not jalike one small kid inside, God no goin be his King.
Mrk 10.21: Den come wit me fo be my guy.
Mrk 10.37: Dey say, “Wen you come King, goin be awesome, yeah?”
Mrk 10.43: But you guys, no goin be lidat wit you.
Mrk 10.43: Wit you guys, whoeva like be da leada guy, he gotta be da helpa guy first.
Mrk 10.43: Wit you guys, whoeva like be da leada guy, he gotta be da helpa guy first.
Mrk 10.44: Wit you guys, whoeva like be da numba one guy, he gotta do wat you guys tell him.
Mrk 11.17: He teach um, “Da Bible say, ‘My temple goin be one house fo all da peopos all ova da world fo pray
Mrk 11.23: happen, an no trus um ony litto bit same time, den goin be lidat.
Mrk 11.24: God fo do, trus him jalike you get um awready, an dat goin be.’
Mrk 12.23: wen all da peopo dat wen mahke come back alive, who goin be her husban?
Mrk 12.25: Dey goin be jalike da angel messenja guys in da sky.
Mrk 12.37: Den how he can be David's boy, same time?
Mrk 13.11: Dat time goin be God's Spesho Spirit talking, not you.
Mrk 13.26: me coming inside da clouds wit all kine power, an I goin be awesome!
Mrk 13.35: Might be afta da sun go down, o midnite, o real early in da morning
Luk 1.15: He goin be one importan guy, da way da Boss Up Dea In Da Sky see um.
Luk 1.32: He goin be importan, An God goin call him ‘my Boy dat come from me,
Luk 1.34: Mary aks him, “How dis can be?
Luk 1.43: ting happen to me, dat you wen come by me, an you goin be my Boss mudda?
Luk 1.66: dat story wen tink plenny, an say, “Wat kine kid dis goin be?
Luk 1.68: He wen come fo cut loose his peopo So dey no gotta be jalike slaves no moa.
Luk 1.74: from da power dey get, He goin help us work fo him an no be scared, So we can come spesho an right da way he see us
Luk 2.34: He goin be jalike one sign dat tell peopo fo watch out.
Luk 2.38: know God goin cut loose da Jerusalem peopo so dey no gotta be jalike slaves no moa.
Luk 5.10: in da fish, I goin teach you guys how fo bring in peopo fo be my guys too!
head: Jesus Tell Levi, “Come Be My Guy!
Luk 5.27: Jesus tell him, “Eh, come wit me, an be my guy!
Luk 6.37: “No make like one judge to nobody, an God no goin be yoa judge.
Luk 6.37: No say da odda guy gotta be punish, an God no goin punish you.
Luk 9.23: stick wit me, dey gotta make up dea mind dat dey no goin be dea own boss no moa.
Luk 9.23: Goin be hard, jalike dying on top one cross every day.”
Luk 9.26: me an da tings I say, den me, da Guy Dass Fo Real, I goin be shame a him wen I come back.
Luk 9.26: I goin be awesome jalike my Fadda, wen I come back wit my spesho
Luk 9.41: How long I gotta be wit you guys an put up wit you guys?
Luk 9.48: Da guy dat put himself last, he goin be mo importan, jalike he goin come first.
Luk 9.59: Be my guy.”
Luk 10.12: But goin be mo easy fo dem, den fo da peopo inside da town dat no like
Luk 10.14: Bumbye goin be mo easy fo da peopo from Tyre an Sidon towns wen dey stand
Luk 12.5: But I show you who fo be scared bout -- betta be scared God, cuz he can kill yoa
Luk 12.5: But I show you who fo be scared bout -- betta be scared God, cuz he can kill yoa body an den he get da
Luk 12.5: Yeah, I telling you, he da one you gotta be scared bout!
Luk 12.7: Fo him, you guys no need be scared, cuz you worth mo den plenny sparrows.
Luk 12.9: But da guy dat say in front da peopo dat he no like be my guy, I goin say in front God's angel guys dat he not my
Luk 12.35: “Betta be ready, jalike you put on yoa clotheses an get ready fo
Luk 12.37: Wen da boss come back, goin be good fo da worka guys dat stay awake an watching.
Luk 12.38: Wen da boss come back, goin be good fo da worka guys dat stay ready, no matta he show up
Luk 12.40: So you guys too, you betta be ready, cuz I da Guy Dass Fo Real, an wen you tink dat I no
Luk 13.30: Get guys dat peopo tink dey not importan now, an dey goin be da mos importan guys wen God stay King.
Luk 13.30: odda guys dat peopo tink dey importan now, but dey no goin be importan wen God stay King.
head: Da Guys Dat No Try Be Numba One
Luk 14.11: Cuz whoeva make himself importan, no goin be importan, an whoeva make himself not importan, goin be
Luk 14.11: be importan, an whoeva make himself not importan, goin be importan.’
head: Goin Cost Plenny Fo Be Jesus Guy
Luk 14.26: too, mo den dey get love an aloha fo me, dey no can be my guy.
Luk 14.27: suffa fo me, o even mahke on top one cross, dey no can be my guy.
Luk 14.33: You guys no can be my guys if you no give up everyting you get.”
Luk 15.19: I not good nuff fo be yoa boy.
Luk 15.21: I not good nuff fo be yoa boy.
Luk 16.2: paper dat tell how you wen spend my money, cuz you no goin be in charge no mo.
Luk 17.24: Cuz I da Guy Dass Fo Real, an wen I come back, goin be real quick, jalike wen da lightning flash an make da sky
Luk 17.26: “I da Guy Dass Fo Real, an wen I come back, goin be jalike befo time wen Noah wen stay.
Luk 17.28: Goin be jalike wen Lot wen stay.
Luk 17.30: Dass how goin be wen I show up, me, da Guy Dass Fo Real.
Luk 18.17: An I like tell you guys dis too: Whoeva no take God fo be his King jalike one small kid, he no can get God fo his
Luk 18.22: Den come wit me fo be my guy.
Luk 18.26: Da peopo dat wen hear him, dey say, “If dass how gotta be, who can get outa da bad kine stuff he stay in, den?
Luk 19.14: send guys to da odda place fo say, ‘We no like dis guy fo be our king.
Luk 19.27: Da guys dat stay agains me an no like me fo be dea king -- bring um ova hea, an kill um in front me.’
Luk 19.46: He say, “Da Bible say, ‘My temple goin be one house fo pray inside.
Luk 20.33: dat wen mahke goin come back alive, dat time, who goin be her husban?
Luk 20.44: Den how come he can be David's boy, same time?’
Luk 21.23: Goin be hard time fo da hapai wahines an da muddas dat stay
Luk 21.27: Fo Real, coming inside one cloud wit big power, an I goin be real awesome.
Luk 22.24: Dey say, “Wat one a us guys you tink goin be da main guy?
Luk 22.26: But you guys, no be lidat.
Luk 22.26: Wit you guys, da main guy gotta be jalike one small kid, an da boss gotta be da one dat work
Luk 22.26: main guy gotta be jalike one small kid, an da boss gotta be da one dat work fo all da oddas.
Luk 22.42: But gotta be da way you like, not da way I like.”
Luk 23.43: An I tell you dis: Today you goin be wit me inside God's Beautiful Place.”
Luk 24.18: One a dem, name Cleopas, tell him, “You must be da ony guy inside Jerusalem dat donno all da stuff dat jus
Jhn 1.43: He find Philip an tell him, “Eh, come wit me, an be my guy.
Jhn 3.9: Nicodemus go aks him, “How can be?
Jhn 4.21: guys goin go down an pray to God our Fadda, but no goin be hea on top dis mountain o inside Jerusalem.”
Jhn 5.27: My Fadda wen give me da right fo be da judge fo everybody, cuz I his Boy, da Guy Dass Fo Real.
Jhn 5.40: An you guys, you no like come by me an be my guys so dat you guys can get da real kine life dat stay
Jhn 6.35: Anybody come by me fo be my guy, dey no goin come hungry eva!
Jhn 6.37: Everybody da Fadda pick fo be my guys, dey goin come by me.
Jhn 6.39: Dis wat da Fadda like me fo do: Everybody he pick fo be my guys, he like me fo get dem all, an no leave nobody.
Jhn 6.45: learn da good kine stuff from him, dey goin come by me an be my guys.
Jhn 6.65: why I wen tell you guys, no mo nobody can come by me an be my guy.”
Jhn 8.12: Whoeva come by me an be my guy, dey no goin go aroun inside da dark.
Jhn 8.31: guys stick wit me an da stuff I teaching you, den you goin be my guys fo real kine, an you guys goin learn mo plenny
Jhn 8.32: You guys goin know da true stuff, an den you guys no need be slave guys no moa.
Jhn 8.33: Wat you mean, ‘No need be slave guys no moa’?
Jhn 8.36: you guys wen do, an let you guys go, den you guys no need be slave guys foeva.
Jhn 10.16: Dey goin lissen to my voice, an dey goin come togedda, an be one ohana wit one sheep farma.
Jhn 12.26: Whoeva like be my helpa gotta go wit me an be my guy.
Jhn 12.26: Whoeva like be my helpa gotta go wit me an be my guy.
Jhn 13.8: Den Jesus tell him, “If I no wash you, den you no can be my guy.”
Jhn 15.5: tight wit me awready, an I stay tight wit dem, dey goin be jalike one branch dat get plenny fruit.
Jhn 16.8: stuff, an dat dey no do wat stay right, an dat God goin be dea Judge.
Jhn 16.11: He goin show dem dat God goin be dea Judge, cuz God awready wen judge da main leada fo dis
Jhn 16.20: You guys goin be crying inside, but afta, you guys goin stay good inside.
Jhn 17.6: “Da guys you wen give me from inside da world fo be my guys, I wen teach dem bout you, so dat dey can know
Jhn 17.19: Dass why I stay good an spesho fo you, so dem guys can be good an spesho fo you too.
Jhn 17.24: “Fadda, I like everybody dat you wen give me be wit me wea I goin stay, cuz I like dem see how awesome I
Jhn 21.19: Stay tight wit me an be my guy.)
Act 1.16: an sistas, da Bible come true awready, an dass how gotta be.
Act 3.22: know, ‘God yoa Boss, he goin give you guys one Guy goin be jalike me, dat goin talk fo God.
Act 12.15: Must be his angel guy!”
Act 14.23: Paul an Barnabas wen pick some guys fo be da older leadas, every place wea da peopo stay come
Act 17.27: Den might be dey goin reach out an find him.
Act 18.6: an wen tell um, “You guys get da blame if you guys goin be cut off from God!
Act 18.9: Da Boss Jesus wen tell him, “No need be scared.
Act 22.15: You goin be da one fo tell all da peopo wat you wen see an hear bout
Act 23.11: Be strong!
Act 28.6: Must be he one god!
Rom 1.1: God wen tell me fo come be his guy, cuz he like send me all ova da place fo talk fo
Rom 1.6: Be my guys!
Rom 2.9: First goin be da Jewish peopo.
Rom 2.9: Den goin be da odda peopos dat not Jews.
Rom 2.10: First goin be da Jewish peopo.
Rom 2.16: Dass how goin be bumbye wen God goin make Jesus Christ da Judge fo da
Rom 2.29: Az not da peopo dat goin talk good bout him, goin be God dat goin do um.
Rom 3.1: So den, how come mo betta fo be one Jewish guy?
Rom 3.25: God wen make Jesus da main guy, so he can be da sacrifice fo hemo da shame fo all da bad kine stuff
Rom 5.17: An he goin make us come alive fo real kine, an be da King's helpas.
Rom 5.19: Dat make plenny guys be peopo dat do da bad kine stuff dat God no like.
Rom 5.19: Dat goin make plenny guys be peopo dat get um right wit God.
Rom 6.16: You can let yoaself be one slave guy fo do ony bad kine stuff.
Rom 6.16: O you can be jalike one slave guy fo do wateva God tell you.
Rom 6.19: Befo time, was jalike you guys wen make yoaself be da kine peopo dat gotta do ony pilau kine stuff an dat
Rom 6.19: But now, you guys gotta make yoaself be da kine peopo dat gotta do ony wass right.
Rom 6.19: Dat goin make you guys be good an spesho fo God.
Rom 6.20: do ony bad kine stuff, az wen you guys neva make yoaself be da kine peopo dat do da right ting.
Rom 6.22: Dat goin make you guys be good an spesho fo God.
Rom 8.18: Cuz da awesome stuff God goin show us bumbye, dat goin be unreals!
Rom 8.20: Not suppose to be lidat, an God know fo shua dat bumbye he goin make all dat
Rom 8.21: fo get um outa dat, so dey can come jalike suppose to be.
Rom 8.28: Be my guys!
Rom 8.30: peopo God wen pick befo time lidat, he wen tell um fo come be his guys.
Rom 9.7: “Da ony peopo dat I goin call yoa kids fo real kine, goin be da ones dat goin born from yoa boy Isaac.
Rom 9.12: God jus wen tell um fo come be his guy.”
Rom 9.24: Be my guys!
Rom 9.33: He goin be jalike one rock Dat goin make peopo trip ova an fall down.
Rom 11.14: You know, might be, if I do good job, I can go make my own kine peopo come
Rom 11.15: Bumbye, wen God take back his own peopo, goin be jalike dey was mahke befo, but now dey wen come alive fo
Rom 11.19: Den might be you goin say, “Eh, God wen go hemo one branch so I can go
Rom 11.20: Mo betta you be scared!
Rom 11.22: get good heart fo you guys if you stick wit God an let him be good to you.
Rom 11.29: Be my guy!
Rom 12.6: So, if God give you power fo be one talka fo him, an you trus him plenny, go talk plenny
Rom 12.11: Wen time fo work hard, no be lazy.
Rom 13.3: If you do da right tings how suppose to, no need be scared a da guys dat stay in charge a da law.
Rom 13.3: But den, if you do da bad kine stuff dass no good, you bes be scared!
Rom 13.4: But, if you stay doing da bad kine stuff, eh, you bes be scared!
Rom 13.5: Not ony cuz you know inside yoa heart, az how suppose to be, but cuz you know awready, God no goin take notting from
Rom 14.3: Cuz God wen let um come be his guy awready!
Rom 14.4: Dat guy goin be okay, cuz da Boss stay plenny strong fo make dat guy come
Rom 14.9: He wen do dat so he can be da Boss fo da peopo dat mahke awready, an same ting fo da
Rom 14.14: one guy tink someting make him so he no can pray, den goin be kapu fo him.
Rom 14.22: him, dat dis kine food okay fo you fo eat, den you goin be good inside, cuz same time you no goin tink dat maybe you
Rom 15.16: An God's Spesho Spirit goin make dem be good an spesho fo God.
Rom 16.19: But I like you guys be akamai bout da good kine stuff, an no go even try do da
1Co 1.1: God wen tell me fo be his guy, cuz he like send me all ova da place fo tell
1Co 1.2: He wen tell you guys fo come be his spesho peopo.
1Co 1.24: some a dem Greek peopo, dey da ones God wen tell fo come be his peopo.
1Co 1.26: happen wit you guys wen God wen tell all you guys fo come be his spesho peopo.
1Co 2.9: hear bout, You no can even tink how unreal dis ting goin be.
1Co 3.2: You guys suppose to be strong, jalike you stay eat da meat awready!
1Co 3.15: Still yet, da guy goin be okay, but ony jalike da house burn down an da guy almos
1Co 4.2: Da guy dat goin take care his boss's stuffs, he gotta be da kine guy dat goin do wat he suppose to.
1Co 5.4: An my heart goin be right dea wit you guys too.
1Co 5.12: But you guys suppose to be da judges fo da peopo inside da church, yeah?
1Co 5.13: God goin be da Judge fo da peopo outside dat no trus him.
1Co 6.2: you donno dat bumbye, da peopo dat stay spesho fo God goin be da judge fo all da peopo inside da whole world.
1Co 6.3: You know, all us guys goin even be da judge fo da angel guys.
1Co 6.3: So den, gotta be you guys can handle fo judge da small kine stuff inside
1Co 6.4: small kine stuff, den, how come you guys go pick peopo fo be da judge dat get no mo respeck from da odda church guys?
1Co 6.16: Da Bible say, “Dem two, togedda dey goin be one body.
1Co 7.5: But if you no come back togedda fast, you no goin be strong nuff fo say “No!
1Co 7.15: Cuz God wen tell you guys fo come be his guys, so yoa hearts can rest inside.
1Co 7.17: da Boss wen give you fo live, cuz God wen tell you fo come be his guys.
1Co 7.18: yoa body fo show you one Jew, an den God tell you fo come be his guy, no need change da mark.
1Co 7.18: But if you no mo da mark, an God wen tell you fo come be his guy, no need cut skin.
1Co 7.20: Wen God wen tell you fo come wit him an be his guy, he neva say fo change everyting.
1Co 7.22: If one guy stay one slave, an da Boss tell um fo come be his guy, he stay tight wit da Boss.
1Co 7.23: So no be one slave fo odda peopo.
1Co 7.24: Wen God wen tell you guys fo come be his guys, no go make all kine changes.
1Co 7.35: do da right ting, an know wat da Boss like you fo do an be ready fo do um, an no worry bout odda kine stuffs.
1Co 10.2: Cuz da peopo wen trus Moses fo be dea leada, an wen go unda da cloud an inside da sea wit
1Co 11.6: But you know, if goin be shame fo her wen she cut her hair bolohead, mo betta cover
1Co 11.18: I figga, dis ting I hear, must be dass true.
1Co 11.20: Cuz wen you guys come togedda fo eat, suppose to be fo rememba da Boss Jesus.
1Co 11.24: Dey goin broke um, an dat goin be fo you guys, fo rememba me.
1Co 12.15: Wat if yoa foot wen go say, “Me, I not one hand, so gotta be, I not from dis guy's body!
1Co 12.16: An wat if yoa ear wen go say, “Me, I not one eye, so gotta be, I not from dis guy's body!
1Co 12.25: so importan an make um importan, cuz he no like da body be all split up.
1Co 13.12: But bumbye, goin be clear.
1Co 14.26: Everyting dey do, gotta be fo make each odda come mo strong inside.
1Co 15.16: But if da mahke peopo no can come back alive, den gotta be, God neva make Christ come back alive, cuz Christ wen
1Co 15.27: Da Bible wen say befo time, “God make his Spesho Guy be da boss ova everyting.
1Co 15.27: fo shua, he not talking bout God, da One dat wen make him be da boss ova everyting.
1Co 15.28: he goin turn ova everyting to God, da One dat wen make him be da boss fo everyting.”
1Co 15.43: But wen da guy come back alive, he goin be awesome!
1Co 15.43: But wen he come back alive, he goin be strong awready!
1Co 15.44: But afta he come back alive, goin be God's Spirit dat make da guy live fo real kine!
1Co 15.58: da Boss, no matta you work hard an sweat plenny, no goin be wase time!
1Co 16.6: Den, might be I can stay wit you guys litto wile, o even all winta.
2Co 1.21: God, he da One dat make us guys an you guys all be Christ's peopo, an no mo notting goin change dat.
2Co 1.21: God wen pick us fo be his guys.
2Co 1.24: Cuz you know you guys can be strong wen you trus God.
2Co 2.16: off from God see us, dat make dem tink bout how dey goin be cut off from God bumbye.
2Co 6.16: I goin be dea God An dey goin be my peopo.
2Co 6.16: I goin be dea God An dey goin be my peopo.
2Co 6.17: da Bible, “Dass why you gotta come out from dem An no be like dem.
2Co 6.18: I goin be yoa Fadda, An you goin be my kids.
2Co 6.18: I goin be yoa Fadda, An you goin be my kids.
2Co 7.3: an aloha fo you guys inside us, dat no matta wat, we like be togedda wit you guys, no matta we mahke o we live.
2Co 8.13: We like everybody be same same.
2Co 8.14: Den everybody goin be same same, jalike da Bible wen say befo time, “Da peopo
2Co 9.3: wen say bout you guys stay fo real, an dat you guys goin be ready, jalike I wen say.
2Co 9.5: Dat goin be someting you guys like give from da heart, not someting
2Co 11.19: Gotta be okay, cuz you guys stay akamai plenny, aah?
2Co 12.20: bout da odda guy, you guys get big head, an everyting goin be all jam up.
2Co 13.11: Be good to each odda.
Gal 1.10: do wat da peopo like an make me look good, den I no can be one worka fo Christ.
Gal 3.27: you guys who wen get baptize fo stay tight wit Christ an be his guys, now you goin come like him.
Gal 5.1: So den, hang in dea an be strong.
Gal 5.8: come from da Boss, who wen tell you guys fo come by him an be his guys.
Gal 5.21: befo time, da peopo dat make lidat, dey no goin get God fo be dea King.
Gal 5.26: No try be mo betta den da odda guy.
Eph 1.4: Befo God wen make da world, he wen pick us awready fo be his guys an fo stay tight wit Christ.
Eph 1.4: He wen like us be good an spesho fo him.
Eph 1.10: he wen make come togedda, an his Spesho Guy Christ goin be in charge.
Eph 1.10: Dat mean Christ goin be in charge a everyting inside da sky an inside da world!
Eph 1.18: fo da tings you wen promise, cuz you wen tell dem fo come be yoa guys.
Eph 1.18: Help dem fo know dat goin be plenny, all da awesome stuff you wen promise fo give us.
Eph 1.21: Christ, he stay da mos importan leada now, an he goin be da mos importan leada inside da time dat goin come bumbye.
Eph 1.23: get plenny power fo make everyting come jalike suppose to be.
Eph 2.12: You guys no mo da right fo be one Israel citizen dat time.”
Eph 3.6: Da peopo dat not Jews an da Jewish peopo, goin be jalike ony one peopo, an dey all goin get all da good kine
Eph 3.19: An den you guys goin be jalike God.
Eph 3.19: Az wat he like you guys fo be, jalike him.
Eph 4.1: Da Boss wen tell you guys fo come be his guys, an dass how you guys gotta live fo real kine.
Eph 4.4: God wen tell you guys fo come be his guys, an now ony get one ting you stay waiting fo.
Eph 4.12: dat kine power so all da peopo dat stay spesho fo him can be ready fo work fo him, an do stuff fo help odda peopo.
Eph 4.14: We no goin be jalike small kids dat believe any kine.
Eph 4.14: We no goin be jalike one boat dat da waves push all ova da place, an da
Eph 4.24: Den you guys goin be fo real an be good an spesho fo God, an live da true way.
Eph 4.24: Den you guys goin be fo real an be good an spesho fo God, an live da true way.
Eph 5.14: Christ goin be da light fo you.
Eph 5.15: Be shua you everytime know wat fo do.
Eph 5.31: An da guy an da wahine goin be togedda jalike one body.
Eph 6.5: Show respeck fo dem, an be scared fo no do da right ting.
Eph 6.13: Afta you guys pau do everyting you gotta do, you goin be da ones dat still stay standing on yoa feet.
Eph 6.20: Pray dat I goin tell da Good Stuff, an no be scared, jalike I suppose to.
Php 1.14: Now dey get da guts fo tell peopo wat God say, an no need be scared.
Php 1.20: I goin be strong, an I no goin be scared.
Php 1.20: I goin be strong, an I no goin be scared.
Php 1.24: But if I stay hea inside da world, dat goin be mo betta fo you guys.
Php 3.3: Dey tell, “Fo be God's guy fo real kine, gotta cut skin.
Php 4.5: Make everybody know dat dey no need be scared wen dey talk to you guys, cuz you guys ack gentle
Php 4.7: Dat goin be mo betta den anybody can figga.”
Php 4.19: He get plenny rich stuffs, an goin be awesome how he give you guys plenny.
Col 1.24: If still yet get peopo who gotta suffa, I like be da one fo suffa plenny fo dem, jalike Christ wen suffa,
Col 3.4: den you guys goin show up wit him too, an everyting goin be awesome.
1Th 1.4: get love an aloha fo you guys, an he wen pick you guys fo be his peopo.
1Th 2.12: he da King, an he awesome, an he tell you guys fo come be his peopo.
1Th 2.19: Wat goin be jalike our medal fo show dat we da winnas?
1Th 3.13: Dass how goin be wen our Boss Jesus come back wit all his spesho peopo.
1Th 4.3: He like you guys be good an spesho fo him, an no go fool aroun da guys o da
1Th 4.7: Be my guys!”
1Th 5.2: know awready dat da time wen da Boss goin come back, goin be jalike wen one steala guy go sneak inside yoa house nite
1Th 5.3: Goin be jalike wen da pain hit da hapai wahine.
1Th 5.6: No be like da odda peopo dat stay sleeping.
1Th 5.23: I like God make you guys be good an spesho fo him; an make you guys stay clean inside
1Th 5.24: Be my guys!
2Th 1.11: Be my guys!
2Th 2.1: Den we all goin go wea he stay, an be wit him ova dea.
2Th 2.13: Dat mean, God's Spirit goin make you guys be good an spesho fo him, an help you guys stay trus da stuff
2Th 2.14: Az why he wen tell you guys fo come be his guys.
2Th 3.12: “No be lazy, get a job!
1Ti 1.7: Dey like be teachas, fo teach God's Rules, but dey no undastan wat dey
1Ti 2.2: Den mo easy fo do da way God like, an fo be solid kine peopo, so dat da odda peopo get respeck fo us
1Ti 2.8: Wen dey pray, dey gotta be good an spesho fo God, an no make argue o stay mad at da
1Ti 2.12: Wen get one guy, I no let da wahines teach o be one boss.
1Ti 3.7: Gotta be dat da peopo dat no go church say good tings bout him cuz
1Ti 3.8: Dey gotta be solid kine peopo, so dat da odda peopo get respeck fo dem,
1Ti 3.11: Dey gotta be solid kine peopo, so dat da odda peopo get respeck fo dem.
1Ti 4.6: Den you goin be one good worka guy fo Jesus Christ.
1Ti 5.20: Den everybody goin be scared fo ack lidat.
1Ti 6.19: An dat way, dey goin be ready fo wat God like give um bumbye.
2Ti 1.9: He wen tell us fo come an be all out fo him.
2Ti 2.1: You gotta be strong inside, you know!
2Ti 2.21: come jalike da spesho kine bowls an plates -- dey goin be spesho fo God.
2Ti 2.22: No be like da younga guys, da way dey jam up cuz dey like do any
2Ti 2.24: He suppose to be friends wit everybody, an be one good teacha, an no stay
2Ti 2.24: He suppose to be friends wit everybody, an be one good teacha, an no stay huhu at da odda peopo.
head: Wen Da World Goin Pau, How Da Peopo Goin Be?
2Ti 4.2: You gotta be ready an go all out, no matta if everyting going good, o
Tit 1.1: fo help dem know fo shua da trut bout da way we suppose to be wen we come close to God.
Tit 1.6: Anybody dat one leada, dey gotta be real strait, so dat nobody can poin finga.
Tit 1.6: I mean, gotta be da kine guy dat stick wit da same wife.”
Tit 1.7: Da guy dat stay in charge, he suppose to be real strait too, cuz he get da job fo take care tings fo
Tit 1.7: He betta not be like da kine guys dat get hard head an no lissen to da
Tit 2.2: Tell um fo be one solid kine guy, so dat da peopo get respeck fo um.
Tit 2.2: Tell um fo be da kine guys dat tink first wen dey do someting.
Tit 2.5: dea kids, an how fo take charge a how dey live, an how fo be clean inside an no mo bad kine stuff inside jalike God, an
Tit 2.5: jalike God, an how fo take care dea house, an how fo be good kine peopo, an how fo show respeck fo dea husban an
Tit 2.5: peopo, an how fo show respeck fo dea husban an let him be da leada.
Tit 2.7: Teach from yoa heart, an be one solid kine guy, so dat da odda peopo get respeck fo
Tit 2.8: Da stuff you tell, betta be solid, so dat nobody can say you donno wat you talking
Tit 2.13: Goin be awesome.
Tit 3.14: goin work fo da stuff dey need every day, an dey no goin be good fo notting kine.
Phm 1.18: rip you off, o owe you money, let me know, cuz dat goin be my pilikia.
Heb 2.5: But God neva tell bout da angel guys, dat dey goin be in charge ova dea.
Heb 2.14: Dass why Jesus wen do da same ting fo be jalike dem, wit skin an blood too.”
Heb 3.1: He wen tell all you guys fo come be his guys, an you guys wen come awready.
Heb 4.16: So den, no need be scared.
Heb 5.1: Now, weneva dey pick one guy from da Jewish peopo fo come be da main pries guy, dat guy get da job fo help da peopo do
Heb 5.4: God gotta be da One fo pick da guy, jalike da first time, he wen pick
Heb 7.7: Now, wen get somebody talk lidat, everybody know he gotta be da mo importan guy dass telling dat kine ting to da guy
Heb 8.4: you know, if Jesus was hea inside dis world now, he no can be one pries guy, cuz awready get guys dat give da gifs to
Heb 8.9: No goin be same same jalike da deal Dat I wen make wit dea ancesta
Heb 8.10: I goin be dea God fo real kine, An dey goin be my peopo fo real
Heb 8.10: I goin be dea God fo real kine, An dey goin be my peopo fo real kine.
Heb 9.11: But Christ wen come awready, fo be da Head Priest.
Heb 9.15: So now, da peopo God wen tell fo come be his guys, dey goin get everyting dat he wen promise fo
Heb 10.14: wen make everybody dat stay coming spesho fo God, fo be da peopo dat stay spesho fo God foeva.
Heb 10.30: An one nodda place God wen say dis:, “God goin be da Judge fo his peopo.
Heb 11.18: So, he like give up his boy Isaac fo make him be da sacrifice.
Heb 11.18: befo time, “You goin get plenny ohana, an Isaac, he goin be da one dey goin come from.
Heb 11.18: An dass da one dat Abraham was making ready fo be da sacrifice.”
Heb 12.14: Try everytime fo make good wit everybody, an everytime be good an spesho fo God da way you live.
Heb 12.17: dat bumbye, wen Esau like his fadda give him da right fo be da leada fo dea ohana, an tell him dat God goin do good
Heb 13.6: So I no goin be scared.”
Jas 3.10: Az not how suppose to be!
Jas 3.13: he get da smarts from God fo know wat fo do, an he no need be da numba one guy.
Jas 3.16: Anybody dat no like odda peopo be mo betta den dem, o get mo betta stuffs den dem, dey goin
Jas 4.14: guys donno wat goin happen tomorrow, o how yoa life goin be!”
Jas 5.3: Wen you guys stand in front God da Judge, dat rust goin be jalike one picha fo show everybody how you guys stay pilau
1Pe 1.2: God da Fadda wen pick you guys fo be his guys, cuz he wen know you guys way befo you guys was
1Pe 1.15: He wen tell you guys fo come be his guys.
1Pe 1.15: So, you guys gotta be good an spesho too, everytime, jalike him.
1Pe 2.5: All you guys goin be jalike pries guys dat stay spesho fo God.
1Pe 3.9: Dass why God wen tell you guys fo come be his guys, so he can do good kine stuff fo you guys.
1Pe 3.10: Cuz da Bible say, “Whoeva like live life good, An be jalike dat every day, He gotta pau say da bad kine tings,
1Pe 4.8: bad kine stuff da odda guy wen do, still yet you can be friends if you get love an aloha fo da guy.
1Pe 4.11: He awesome, an his power goin be foeva.
2Pe 1.3: He da One dat wen tell us guys “Come, be my guys,” cuz he so awesome, an so good.
2Pe 1.8: No goin be wase time, but you goin know him real good.
2Pe 1.10: God wen pick you guys an tell you guys fo come be his peopo, an you guys wen come.
2Pe 1.19: Goin be jalike wen da light from da morning star come up, an den
2Pe 2.1: Dey goin be sneaky an dey no goin like nobody know wat dey doing fo
2Pe 2.12: Fo shua dey goin be wipe out, cuz dey make any kine to odda peopo.
2Pe 3.7: God wen tell awready how goin be wit dem.
2Pe 3.7: Dat time, God goin be da Judge, an wipe out da peopo dat ack jalike God notting.
2Pe 3.11: wat kine peopo you guys gotta be?
2Pe 3.13: Dat goin be da place wea everybody do ony wass right.
2Pe 3.14: da time you stay waiting fo dis fo happen, go all out fo be da bestes kine peopo, da way God see you guys, so nobody
1Jn 2.2: Jesus, he da one dat wen mahke fo be da sacrifice dat let us guys go an hemo da shame fo all da
1Jn 2.28: stick wit Jesus, so dat wen he come back, we no need be scared o shame in front him.
1Jn 3.2: God neva show us yet wat kine we goin be bumbye.
1Jn 3.2: But we know dat wen Christ come back, we goin be jalike him, cuz we goin see him jalike he stay.
1Jn 3.16: So den, we gotta be ready fo do da same kine ting fo our bruddas an sistas.
1Jn 3.21: us we wen do bad kine stuff, we know same time we no need be shame in front God.
1Jn 4.10: An he wen send his Boy fo mahke so he can be da sacrifice dat hemo da shame fo all da bad kine stuff we
1Jn 4.17: God get, stay to da max inside all us guys, den we no need be scared wen we stand in front God da Judge, cuz inside dis
1Jn 4.18: No need be scared if get love an aloha.
3Jn 1.9: peopo dat come togedda ova dea, but da guy Diotrefes like be da boss, an he no like lissen to me an my friends.
Jud 1.1: God da Fadda wen tell you guys fo come by him an be his guys.
Jud 1.8: Dey no like lissen to nobody dat get da right fo be da boss.
Rev 1.7: Dass how goin be!
Rev 2.26: I like um fo do till da end, I goin give um da right fo be in charge a da diffren peopos all ova da world.
Rev 2.27: ‘Da Bible say dis bout me, Jesus: “He goin be dea leada.
Rev 2.28: dat fight an win ova da bad kine stuff, dey goin be awesome, jalike da early morning star.”
Rev 3.7: He da One dat get da right fo be da King jalike King David.
Rev 4.11: Cuz you wen make everyting Fo be how you like.
Rev 5.12: power, An rich kine stuffs, An get plenny smarts, An fo be real strong!
Rev 8.13: Goin be real bad fo everybody dat stay alive on top da earth wen
Rev 11.15: God an his Spesho Guy Christ get da power Fo take ova an be King ova all da peopos inside da world.
Rev 12.5: He goin be da King fo lead all da diffren peopos on top da earth.
Rev 13.18: Fo know dis, gotta be sharp!
Rev 17.11: He come from da seven kings, an he goin be wipe out.
Rev 17.12: “Da ten horn you wen see, dey ten kings dat no mo power fo be king still yet.
Rev 17.14: dat God's Baby Sheep Guy wen pick an tell dem fo come be his guys, dey do wat dey say dey goin do, an dey goin stay
Rev 19.7: He goin take his peopo fo be wit him, An dey wen make demself ready fo him, Jalike da
Rev 19.15: He goin be King ova dem, an lead dem wit one iron club.
Rev 20.6: Dey goin be jalike pries guys, an dey goin be kings an queens wit him
Rev 20.6: Dey goin be jalike pries guys, an dey goin be kings an queens wit him one tousand years.
Rev 21.3: Dey goin be his peopo, An God goin stay dea wit dem fo real, An be dea
Rev 21.3: be his peopo, An God goin stay dea wit dem fo real, An be dea God.
Rev 21.7: I goin be dea God, an dey goin be my kids.
Rev 21.7: I goin be dea God, an dey goin be my kids.
Rev 21.9: I goin show you da lady dat goin be da wife fo God's Baby Sheep Guy.
Rev 22.5: An dey goin be in charge a da world wit God da King foeva.