2Ki 15.30: Dat happen wen Jotam, Uzziah's boy, stay da Judah king fo twenny year.
Isa 7.1: King Ahaz was Jotham's boy, an Jotham was Uzziah's boy.