Deu 8.7: get streams an watta place, an watta come from undaneat da valleys an hills.
Deu 11.11: fo go inside an take um ova, dat land get mountains an valleys, an get watta from da rain from da sky.
1Ki 18.5: out all da pukas get watta come outa da groun, an all da valleys dat get stream wit watta.)
1Ki 20.28: I ony one hill kine god, an dat I no stay da god fo da valleys too.
Isa 22.7: Yoa bestes kine valleys Get plenny war wagon.