1Ki 4.25: Erybody can sit down unda dea own grape vine an fig tree.
2Ki 4.39: field fo get vegetable kine stuff, an he find one wild vine.
2Ki 4.39: He take some a da wild calabash from da vine, an cut plenny an carry um inside his robe.”
2Ki 4.39: Nobody know wat kine vine dat was.
Isa 16.8: had grape farm all da way to Jazer, An da shoots from da vine go [out] all ova da place, To da boonies an all da way
Mrk 14.25: you guys, afta dis I no goin drink notting from da grape vine again till da time come wen we all stay togedda wea God
head: Jesus, Jalike Da Grape Vine
Jhn 15.1: I jalike da grape vine, but me, I fo real kine.
Jhn 15.1: My Fadda, he jalike da farma guy dat take care da grape vine.
Jhn 15.4: Da branch no can make fruit if no stay tight wit da vine.
Jhn 15.5: “Me, I jalike da grape vine, an you guys jalike da branches.
Jhn 15.16: do plenny good stuff dat stay long time, jalike one grape vine dat give plenny good fruit, long time.