Exo 28.8: Dey goin weave one fancy kine waist band an sew um to da ves.
Exo 28.27: from da shoulda pieces, front side, near da place wea da waist band come togedda wit da ves.
Exo 28.28: Tie um so da ches piece stay right on top da fancy waist band, an no come off.
Exo 28.42: outa linen cloth fo cova up dea privates, eryting from da waist to da thigh.
Exo 29.5: kine band dass da bottom part a da ves, tie um aroun Aaron waist.
Exo 39.5: Dey weave one nice looking waist band an sew um on da bottom part a da ves.
Exo 39.20: pieces, front side, litto bit up by da place wea da waist band come togedda wit da ves.
Exo 39.21: Dey tie um so da ches piece stay right on top da fancy waist band, so no can come off, jalike Yahweh wen tell Moses fo
Lev 8.7: da shirt on top Aaron, tie da wide cloth belt aroun his waist, put da robe on top him, an da spesho vest.
Lev 8.7: He tie da vest wit da fancy kine band fo da waist dat dey weave.
1Ki 12.11: Jalike you goin tink my small finga, mo big den my fadda's waist!
1Ki 20.31: So, good us guys put burmbag kine clotheses aroun da waist, an ropes aroun oua head.
1Ki 20.32: Den Ben-Hadad guys put burmbag kine cloth aroun dea waist an ropes on top dea head.
Isa 3.20: fo dea ankle, An da fancy kine cloth fo tie aroun dea waist, Da perfume bottles, Da jewel fo make da bad kine spirits
Isa 3.23: Now dey get one fancy kine cloth aroun da waist, But lata dey goin get ony one rope.
Isa 5.27: Dea belt stay tight aroun dea waist.
Isa 15.3: Inside da street, da peopo tie burmbag cloth aroun dea waist Fo show dey stay sore inside.
Isa 32.11: Take off yoa clotheses An put burmbag cloth aroun yoa waist Fo show you stay sad an crying.
Dan 10.5: He get one fancy gold belt aroun his waist.
Jhn 13.4: da table, take off his robe, an put one towel aroun his waist.
Jhn 13.5: An den he dry um wit da towel he wen get aroun his waist.
Eph 6.14: Wen you trus wass true, dass jalike one army belt fo yoa waist.