Gen 3.8: He was walking aroun inside da place wea he wen plant da trees.
Gen 24.65: dat guy ova dea inside da open country, da one dat stay walking dis way, who him?
Gen 32.10: Da ony ting I had was one walking stick.
Gen 38.18: stuff, an da string fo tie da ring aroun da neck, and da walking stick you carry.”
Gen 38.25: mark, an da string fo tie da ring aroun da neck, and one walking stick.”
head: Da Walking Stick Come One Snake
Exo 4.2: Moses tell, “One walking stick.
Exo 4.4: Moses grab um, an da snake come one walking stick again, right dea inside his hand!
Exo 4.17: An no foget yoa walking stick.
Exo 4.20: Moses start fo go back Egypt side, an he carry da walking stick dat God wen use wit him.”
head: Da Walking Stick Come One Snake
Exo 7.9: den you tell Aaron, ‘Throw down yoa walking stick on top da groun in front da Pharaoh guy.
Exo 7.10: Aaron throw down his walking stick in front da Pharaoh guy an his palace peopo, an da
Exo 7.11: goin happen, dey wen make secret kine kahuna too, an dea walking stick come snake too.
Exo 7.12: Ery one a dem throw down dea walking stick, an all the sticks come snake.
Exo 7.12: But Aaron walking stick, wen swallow all da odda walking sticks.
Exo 7.12: But Aaron walking stick, wen swallow all da odda walking sticks.
Exo 7.15: Inside yoa hand, take da walking stick dat wen come one snake.
Exo 7.17: I goin take dis walking stick in my hand, an I goin hit um on top da watta hea
Exo 7.19: Yahweh tell Moses fo tell Aaron too: “Go take yoa walking stick, put out yoa arm an hold up da stick ova da places
Exo 7.20: guy an all da odda palace guys watching him, he pull up da walking stick an hit da watta inside da Nile Riva.”
Exo 8.5: Moses, fo tell Aaron dis: “Put out yoa hand an hold yoa walking stick ova da rivas, an da canals, an all da pond.
Exo 8.16: Den Yahweh tell Moses, “Tell Aaron dis: Go take yoa walking stick, an hit da groun.
Exo 8.17: Aaron put out his hand an hold up his walking stick, den he hit da groun.”
Exo 9.23: Wen Moses put up his walking stick to da sky Yahweh wen send thunder, an big kine ice.
Exo 10.13: So Moses put his walking stick up ova da Egypt land.
Exo 12.11: you need, wit yoa slippas on top yoa feets, an hold yoa walking stick inside yoa hand.
Exo 12.37: Had bout 600,000 mens dat was walking feet, plus wahines an kids an ol peopo.
Exo 14.16: You take yoa walking stick, an hold um out ova da sea, fo make da watta go one
Exo 14.22: go thru da middo inside da Red Sea, but da groun wea dey walking was dry awready.
Exo 17.5: Take yoa walking stick wit you too, da one you wen use fo hit da watta
Exo 17.6: Hit da big rock wit yoa walking stick.
Exo 17.9: da top a da hill tomorrow an stand dea, an I goin take da walking stick God wen tell me fo use befo time.
Exo 21.19: okay, so can get up an walk aroun outside da house wit one walking stick -- den no need punish da guy dat wen bus um up.
2Ki 2.11: Wen dey stay walking an talking togedda, right den an dea one war wagon on fire
2Ki 2.23: Wen he stay walking, some young guys come outa dea town, an make fun a him.
2Ki 4.29: tell Gehazi, “Put yoa long shirt inside yoa belt, take my walking stick inside yoa hand, an run.
Isa 10.15: Da walking stick goin lift somebody dat using um?
Isa 10.26: da time da peopo come outa Egypt, An Moses hold out da walking stick Ova da Red Sea.”
Dan 3.25: I see four guys walking aroun inside da fire.”
Dan 4.29: Twelve month afta dat, da king stay walking aroun on top da flat roof on top his palace, inside
Mat 4.18: One time Jesus walking by Galilee Lake, an he spock two bruddas, Simon da guy dey
Mat 10.10: take one bag fo da trip, o extra clothes, o slippas, o walking stick; cuz da peopo suppose to give da worka guy wat he
Mat 11.5: Had guys dat was mahke, now dey stay walking aroun.
Mat 14.25: Early, early time in da morning, Jesus come by dem, walking on top da water.
Mat 14.26: His guys spock him walking on top da water, an dey come scared an yell, “Eh, get one
Mat 21.9: An plenny guys stay walking in front an behind, yelling, “Hui!
Mat 27.39: Had some guys walking ova dea dat shake dea fingas at him an say, “Oh, fo
Mrk 1.16: Dat time Jesus stay walking by Galilee Lake, an he spock Simon an his brudda Andrew.
Mrk 2.14: He was walking, an he wen spock Levi.
Mrk 6.8: wen tell his guys: “Ony take litto bit fo da trip, ony yoa walking stick.
Mrk 6.48: Real early in da morning Jesus come by dem, walking on top da water.
Mrk 6.50: Wen dey spock him walking on top da water, dey tink he one ghost.
Mrk 8.24: up an say, “I can see peopo, but dey look jalike trees walking aroun!
Mrk 11.9: An plenny peopo stay walking in front an behind, yelling “Hui!
Mrk 16.12: Afta dat Jesus show up by two a his guys dat stay walking in da countryside.
Luk 9.3: He tell um, “No take notting fo da trip; no walking stick, no bag, no bread, no money, no extra clotheses.
Luk 9.57: Jesus dem stay walking down one road, an one guy tell him, “I going wit you wea
Luk 13.26: wen eat an drink wit you, an you wen teach us wen you was walking down our street.’
Luk 23.27: Plenny peopo walking behind Jesus, an some wahines crying.
Luk 24.17: He aks um, “Wat you guys stay talking bout now wen you walking?
Jhn 1.36: Wen John spock Jesus walking by him, he say, “Look!
Jhn 6.19: wen row da boat three o four miles, an den dey spock Jesus walking on top da water.
Jhn 9.1: Afta dat Jesus was walking, an he spock one guy dat wen born blind.
Jhn 10.23: Jesus was walking inside da temple yard wea da place dey call "Solomon's
Jhn 21.20: Den Peter wen turn aroun, an spock me walking behind dem.
Act 3.8: He walking, an jumping, an tanking God.
Act 3.9: All da peopo see him walking an tanking God.
Heb 9.4: An had Aaron's walking stick dat one time wen grow leaf on top.
Heb 10.29: Get peopo dat make to God's Boy jalike he poho, jalike dey walking all ova him.
Heb 11.21: Dass why jus befo Jacob wen mahke, wen he bend ova his walking stick, he wen show love an respeck fo God.