2Ki 5.1: Da Aram guys win all dea wars cuz Yahweh help Naaman.
Mat 24.6: da war dat stay by us guys, an you guys goin hear bout da wars dat stay all ova da odda places.’