Gen 42.1: He tell his boys, “Wassa matta you guys?
Exo 1.18: He tell um, “Wassa matta wit you?
1Ki 21.5: She aks, “Wassa matta you, aah?
Isa 22.16: Tell um strait: ‘Wassa matta you?
Jon 1.6: Wassa matta you?
Mat 21.16: Wassa matta?”
Jhn 7.20: All da peopo say, “Wassa matta you?
Jas 2.6: Wassa matta you guys?
Jas 4.13: Wassa matta you guys!