Gen 4.9: You tink I da guy suppose to take care my brudda an watch wea he go, o wat?”
Gen 31.24: God tell Laban, “Watch out!
Gen 31.29: las nite, da God dat yoa fadda guy pray to, he tell me, ‘Watch out!
Gen 31.49: Dey call da rock pile Mizpah too, dat mean “Place Fo Watch From,” cuz Laban tell, “I like Yahweh watch you an watch
Gen 31.49: mean “Place Fo Watch From,” cuz Laban tell, “I like Yahweh watch you an watch me, all da time dat we no can see each odda.”
Gen 31.49: Watch From,” cuz Laban tell, “I like Yahweh watch you an watch me, all da time dat we no can see each odda.”
Exo 2.4: Moses older sista go mo down, fo watch wat goin happen wit da bebe.
Exo 3.16: He wen tell me, “I wen watch an see awready wat dey doing to you guys Egypt side.
Exo 14.13: Stand right dea, an watch.’-”
Exo 14.14: You guys, jus shut up an watch now!
Exo 19.12: Tell um, ‘Watch out!
Exo 19.21: Tell da peopo fo watch out.
Exo 19.23: Cuz you wen tell us, ‘Watch out!”
Exo 21.29: fo go afta peopo, an peopo awready tell da owna he betta watch dat cow, an da owna no do notting fo make shua da cow no
Exo 33.8: da peopo stand up in front dea own small tent, an dey stay watch Moses till he go inside da tent.
Exo 34.15: Watch out you no goin make deal wit da peopo dat stay live
Lev 24.12: Da peopo wen put him wea guys can watch him, and wait till Yahweh tell dem wat he like um fo do.
Deu 4.9: “Ony watch out dat you guys no foget da stuff you guys wen see Yahweh
Deu 4.15: Az why you guys gotta watch out, dat you no make fo you guys, idol kine god dat look
Deu 8.14: mo silva an gold, an you get mo an mo plenny stuffs, den watch out!
Deu 11.12: He watch um erytime, from da start to da end a da year.
Deu 33.9: Cuz dey take care fo do wat you tell, Yahweh, An dey watch ova da deal you wen make wit da peopo.
Rut 3.4: Watch so you know wea he go lay down fo sleep.
1Ki 1.20: Az why you da one dat all da Israel peopo stay watch.
1Ki 2.4: king guys dat come born from yoa blood bumbye, dey gotta watch how dey ack.
1Ki 8.29: I like fo you stay watch dis Temple Day time an nite time.
1Ki 9.3: An I goin watch dat place real good, an tink plenny bout um, foeva.
1Ki 9.7: da Israel peopo, dey goin talk stink bout dem, an tell, ‘Watch out!
1Ki 20.17: Ben-Hadad get guys he wen send fo watch da town, an dey tell um, “Get guys coming outside from
1Ki 20.39: He tell, ‘Watch dis guy real good!
2Ki 6.9: God, send one messenja guy by da Israel king fo tell him, “Watch out!
2Ki 6.10: Mo den one time, Elisha tell da Israel king fo watch out, so da king make shua da peopo nea dat place stay
2Ki 7.10: So dey go yell to da guys dat watch da gates, an tell dem, “We wen go by da Aram camp.
2Ki 7.11: Da guys dat watch da gates yell wat da guys wit da skin kine sick wen tell,
2Ki 9.17: Wen da guy dat stay on top da Jezreel tower fo watch da roads, see Jehu army guys stay coming, he yell, “Eh,
2Ki 9.18: Den da guy dat stay watch da roads tell, “Da messenja guy reach dem, but he no turn
2Ki 17.9: From da small towns dat ony get one watch tower, to da big towns dat get strong wall aroun dem, da
2Ki 18.8: dea, dea towns wit strong walls an small towns wit only watch towa too.
2Ki 25.7: Da firs ting dey do, dey make Zedekiah watch wen dey kill his boys.
2Ki 25.18: guy, Zefaniah da numba two pries guy, an da three guys dat watch da main door, fo come his prisonas.
Ezr 2.42: Guys who watch da temple gates from da Shallum, Ater, Talmon, Akkub,
Ezr 2.70: helpa guys from da Levi ohana, da singa peopo, da guys dat watch da Temple gate, da worka guys fo da temple, an some a da
Ezr 7.7: an da guys dat play da music, da guys dat get da job fo watch da Temple gates, an da guys dat stay work fo da Temple.
Ezr 8.21: We aks God fo take us to Jerusalem, fo watch us an nobody get hurt -- us guys, our kids, an all da
Ezr 9.11: fo you an talk fo you, dey wen tell us, ‘You guys betta watch out!
Ezr 10.24: From da guys dat watch da Temple gates: Shallum, Telem, an Uri.
Neh 4.9: security guards day time an nite time all ova da place fo watch out fo dem guys.
Neh 7.1: doors fo da town gates, an I pick da security guards fo watch da gates, an da music guys, an da Levi ohana guys dat help
Neh 7.3: Make shua dat da guys dat suppose to watch da gates stay standing right dea wen you lock da gates.
Neh 7.73: peopo -- da pries guys, da Levi ohana guys, da guys dat watch da town gates, da music guys, da worka guys fo da Temple,
Neh 9.34: An dey no lissen wen you wen tell um Fo watch out, no do um.
Neh 11.19: Da guys dat watch da gates fo da Temple, Akkub an Talmon an dea helpas, 172
Neh 11.19: Temple, Akkub an Talmon an dea helpas, 172 guys dat stay watch da gates.
Est 2.21: Bigtana and Teresh, two a da king's palace guys dat stay watch da gate, wen come huhu, an make plan fo kill King Xerxes.
Isa 5.2: He build one tower in da middo Wea his worka guys can watch um.
Isa 8.2: da pries guy Uriah, an Zekariah Jeberekiah's boy, fo come watch you write dat, cuz erybody know dey can trus dem guys an
Isa 10.30: Watch out, you Laishah peopo!
Isa 21.11: yell to me From Seir Mountain, Edom side: “You dat stay watch ova dea, How much time lef dis nite?
Isa 22.7: Da army guys dat ride horse Stay watch by da gate fo da town.
Isa 22.17: ‘You betta watch out!
Isa 27.3: I da One Stay take care my peopo, Jalike da guy dat stay watch da grape plants An give um watta all da time.
Isa 52.8: Yoa guys dat stay watch, Dey stay yell togedda cuz dey feel good inside!”
Isa 62.6: I stay put guys on top yoa walls fo watch.
Dan 5.5: Da king watch da hand write on da wall.
Dan 6.2: Get three supavisa guys dat watch ova wat da govna guys do.
Amo 3.6: Watch out!
Amo 3.13: Tell da peopo dat come from Jacob Dey betta watch out!”
head: If You Do Bad Kine Stuff, Betta Watch Out!
head: No Matta You Bad O You Good, Watch Out!
Amo 6.8: Dis wat Yahweh say, ‘Watch out!
Amo 9.4: I goin watch fo make shua dat bad tings happen to dem, Not good tings.
Mat 6.1: Watch out!
Mat 7.15: Watch out da guys dat say dey talk fo God an teach stuff dat not
Mat 10.17: Watch out fo da guys dat goin set you up in front da main
Mat 16.6: Jesus tell um, “Watch out!
Mat 16.6: Watch out fo da Pharisee guys an da Sadducee guys!
Mat 16.11: Dass why I say, watch out fo da yeast from da Pharisee guys an da Sadducee guys.
Mat 16.12: He telling um fo watch out cuz no good da kine stuff da Pharisee guys an da
Mat 18.10: Jesus say, “Watch out dat you guys no tink you mo betta den one a dese small
Mat 21.33: hole inside da groun fo squeeze da grapes, an he build one watch tower.
Mat 24.4: Jesus tell um, “Watch out!
Mat 24.42: “So, watch out!
Mat 24.43: house wen know wat time da steala guy goin come, he goin watch out fo um.
Mat 25.13: Az why I telling you guys, watch an stay ready, cuz you guys donno da day o da time, wen
Mrk 8.15: Jesus tell um, “Watch out fo da yeast from da Pharisee guys an King Herod.
Mrk 12.1: An he build one watch tower.
Mrk 12.38: Wen he was teaching, he say, “Watch out fo da teachas who teach God's Rules!
Mrk 12.41: He watch da peopo.
Mrk 13.5: Jesus tell um, “Watch out!
Mrk 13.9: Watch out!
Mrk 13.23: Watch out, eh!
Mrk 13.33: So watch out!
Mrk 13.37: I tell you guys an everybody dis: Stay ready an watch!
Luk 2.34: He goin be jalike one sign dat tell peopo fo watch out.
Luk 6.7: Rules an some Pharisee guys wen like bus Jesus, so dey watch um real good, if he goin make somebody come good on da
Luk 8.29: guy had chains on his hands an feet, an one nodda guy wen watch um real good, he still wen broke da chains.
Luk 12.1: He say, "Watch out fo da Pharisee guys, cuz dey teach one ting an do
Luk 12.1: So watch out you no come like dem.
Luk 12.15: Jesus tell da peopo, “Watch out!”
Luk 14.1: An da Pharisee guys an da guys dat teach God's Rules wen watch Jesus real good.
Luk 17.3: So watch out wat you do!
Luk 20.20: Dey send some guys fo watch him.
Luk 20.46: Da peopo stay lissen to Jesus, an he tell his guys, “Watch out fo da teacha guys dat teach God's Rules.
Luk 21.8: Jesus tell um, “Watch out!
head: Watch Out!
Luk 21.34: Watch out!
Luk 21.36: Watch out everytime, an stay ready.
Luk 23.35: Da peopo stand dea an watch um.”
Jhn 10.3: Da guy dat watch da gate, he open um fo da sheep farma.
Jhn 18.16: Priest guy know me, I wen go outside, talk to da girl dat watch da gate, an bring Peter inside.
Jhn 18.17: Den da girl dat watch da gate wen tell Peter, “You one a da guys dat bugga wen
Act 9.24: Da Jewish guys stay watch da gates fo da town day an nite, so dey can kill him.
Act 12.4: inside jail, an put sixteen security guards dea so dey can watch um.
Act 13.41: Watch out dat da bad stuff no happen to you guys dat da guys dat
Act 13.41: guys dat da guys dat wen talk fo God befo time wen say, ‘Watch out, you guys dat make fun a wat God say, Tink bout dis
Act 16.23: Dey tell da jaila guy fo watch um real good.
Act 20.28: Watch out fo yoaself an fo all da peopo dat God's Spesho Spirit
Act 20.31: So watch out, you know!
Act 24.23: He tell da captain fo watch Paul, an no tie him up, an let his friends come take care
Rom 16.17: Bruddas an sistas, I like tell you guys dis: Watch out fo da kine peopo dat try make you guys go agains each
1Co 3.17: If anybody mess up God's temple wea he stay, watch out, brah!
1Co 5.8: So us guys gotta watch out dat we no do da bad kine stuff, o hurt da odda peopo.
1Co 8.9: But watch out!
head: Watch Out Fo Da Idol Kine Gods!
1Co 10.12: But you gotta watch out so you no do bad kine stuff.
1Co 16.13: Watch out!
head: Watch Out Wat You Guys Stay Doing
Gal 5.15: each odda, an eat up each odda jalike wild animals, den watch out, cuz you guys goin wipe out each odda.”
Gal 6.1: Tink bout yoaself too, an watch out, so you no goin get presha fo do da same kine stuff.
Eph 5.15: So den, watch out how you guys live.
Eph 6.18: Make shua you guys watch out, an hang in dea an pray fo all da peopo dat stay
Php 3.2: Watch out da kine peopo dat ack pilau kine!
Col 2.8: Watch out!
1Th 5.6: Watch out!
2Th 3.14: no like lissen to da stuff we telling you in dis letta, watch out fo dat guy.
head: Watch Out!
1Ti 4.16: Watch out how you ack an make shua you stay teaching right.
2Ti 2.22: Watch out!
2Ti 4.15: You betta watch out fo dat guy too!
Heb 3.12: Eh, bruddas an sistas, watch out!
Heb 4.1: So den, watch out dat some a you guys no mess up, an den you guys no
head: Watch Out!
head: Watch Out!
Heb 11.7: Dass why God wen tell Noah, “Watch out!
head: Watch Out!
Heb 12.15: Watch out how you stay.
1Pe 1.13: Watch out!
1Pe 4.7: So you guys, use yoa head, an watch out how you make, so you can pray good.
1Pe 5.8: Watch out!
2Pe 3.17: So watch out!
2Pe 3.17: You guys stay solid inside, but you gotta watch out, cuz dey like mess you guys up.
2Jn 1.8: Watch out dat you guys no lose da stuff you guys wen work hard
head: Watch Out!
Jud 1.23: But watch out you no do da pilau kine stuff jalike dey do.
Rev 6.12: An jalike one dream, I wen watch wen da Baby Sheep Guy wen broke open da numba six seal on