Exo 15.8: Da flood watta stand up strait, Jalike get one wall fo da waves.
Isa 51.15: Cuz I Yahweh, yoa God, I make da sea come rough So da waves make big noise.
Jon 1.11: Da waves, dey stay coming mo big erytime.
Mat 8.24: Den had one big storm ova dea, an da waves was bussing ova da boat.
Mat 8.26: He scold all da winds an da waves.”
Mat 8.27: Even da winds an da waves do wat he tell um!
Mat 14.24: lake, an da wind was blowing real hard agains dem, an da waves stay rocking da boat.
Mrk 4.37: Den had one big storm ova dea, an da waves was bussing ova da boat, so da boat almos wen huli.
Mrk 4.39: Jesus get up, an scold da wind an da waves.
Mrk 4.39: Den da wind wen pau an da waves wen come nice.
Mrk 4.41: Even da wind an da waves do wat he tell um!”
Luk 8.23: One big wind storm wen come down on top da lake, an da waves was bussing ova da boat, so da boat almos wen huli.
Luk 8.24: He scold da wind an da big waves.”
Luk 8.25: Even da wind an da waves do wat he tell um!
Luk 21.25: bum out, jalike peopo feel wen da ocean pound loud an da waves come wild.
Jhn 6.18: Den one strong wind wen start fo blow, an da waves was coming mo big.
Eph 4.14: We no goin be jalike one boat dat da waves push all ova da place, an da wind go blow um hea an dea.
Jud 1.13: ony do shame kine stuff, jalike wen da big kine choppy waves in da storm throw up all kine junk stuff.