Gen 2.24: (Dass how come da guys go way from dea fadda-mudda guys, an come tight wit dea wife, an
Gen 3.4: Da snake tell, “No way!
Gen 3.14: No mo odda animal dat I goin make bad ting come to dem, Da way goin come to you!
head: God Wen Make Cain Go Way
Gen 4.13: Cain tell Yahweh, “Da way you stay punish me, mo plenny den I can handle!
Gen 4.15: Yahweh tell Cain, “No way!
Gen 4.16: Den Cain go way from da place wea da God Yahweh stay.”
Gen 6.8: Yahweh wen see dat Noah live da way Yahweh like.”
Gen 6.11: Dat time, da way God see um, all da peopo wen come poho inside.
Gen 6.12: Da way dey live, all da peopo stay ack pilau awready.
Gen 8.2: An dis way, God wen stop da rain from da sky.
Gen 8.21: But I no goin wipe out eryting dat stay alive again, da way I wen do dis time.
Gen 9.11: I make dis promise: no way eryting dat stay alive goin get wipe out again from da big
Gen 9.23: Shem an Jafet, dey wen look da odda way fo no see dea fadda naked.
Gen 9.23: Dat way, dey neva see notting.
Gen 11.9: Dass how Yahweh wen make all da diffren peopos go way from Shinar an go all ova da world.
Gen 12.1: Go way from yoa own country an yoa own ohana.
Gen 12.1: Go way from yoa fadda house.
Gen 12.4: So, dass how come Abram go way from Haran, jalike his God Yahweh wen tell um fo do.
Gen 12.9: Lata on, Abram dem go way from dea an move da tents, litto bit mo south erytime.
Gen 12.20: Dey wen take um all way outside Egypt.”
Gen 13.14: Afta Lot dem wen go way from Abram, Yahweh tell Abram: “Eh!
Gen 14.6: Dey chase da Hor peopo all da way to El Paran nex to da boonies wea no mo nobody.
Gen 14.14: an dey chase da Babylon king guys an dea army guys, all da way to da place we call Dan.
Gen 14.15: go bus up da Babylon guys real good, an chase um all da way Hobah side (dass da odda side Damascus town, you know).
Gen 14.22: But Abram tell da king guy fo Sodom, “No way!”
Gen 15.4: Dis da ting dat Yahweh wen tell Abram: “No way!
Gen 16.2: Maybe dat way I get one boy from her, an start one ohana fo you.
Gen 17.1: So, live da way I tell you, an no do notting dat goin make shame.
Gen 17.17: But he laugh same time, cuz inside, he tinking, “No way!”
Gen 17.22: Afta God pau talk to Abraham, God go way from Abraham up inside da sky.
Gen 18.19: da peopo dat goin come from dem, dat dey all gotta live da way I tell um.’
Gen 18.25: No can be, dat you goin wipe um all out, da way you wen say!
Gen 19.3: But Lot tell um, “No way!”
Gen 19.9: But da town guys yell, “Get outa da way, we going inside!
Gen 19.19: But me, no way I can run all da way mauka side, so dis bad ting no goin
Gen 19.19: But me, no way I can run all da way mauka side, so dis bad ting no goin catch me an kill me.
Gen 19.30: Lata, Lot an his two daughtas wen go way from Zo`ar to da mountains.
Gen 19.32: Dat way, him an us goin get kids an make our ohana stay alive.
Gen 19.34: Dat way him an us goin get kids an make our ohana stay alive.
Gen 20.13: Dass why, wen God wen make me go way from da place wea my fadda guy stay, I tell her, ‘Eh!
head: Hagar An Ishmael Gotta Go Way
Gen 21.10: No way dat slave wahine's boy goin get some a yoa stuffs afta you
Gen 21.14: Den, he make her an da boy go way from dea.
Gen 24.2: tell um, “I like you put yoa hand undaneat my thigh, da way our peopo do wen dey make one strong promise.
Gen 24.38: No way!
Gen 24.40: Abraham tell me, ‘Da way I live, da God Yahweh see eryting I do.
Gen 24.48: do one real good ting fo me, cuz he wen bring me da right way fo find my boss own brudda guy, so I can take his daughta
Gen 24.65: dea inside da open country, da one dat stay walking dis way, who him?
Gen 25.18: da Ishmael boys go fo live start from Havilah an go all da way to Shur nea da Egypt land, wea you go Ashur side.
Gen 25.34: An Esau eat an drink, an den he stand up an go way.
Gen 26.16: Abimelek, he tell Isaac, “Eh, mo betta you go way from our land.
Gen 26.4_1: So Isaac go way from Gerar town.
Gen 26.29: We wen let you go way an eryting okay wit you.
Gen 27.4: Den cook um fo me fancy kine da way you know how I like fo eat um.
Gen 27.7: Esau, ‘Go bring me wild meat an cook um fancy kine, da way you know how I like fo eat um.
Gen 27.9: I goin cook um fancy kine fo yoa fadda, da way he like fo eat um.
Gen 27.31: Esau cook da wild meat fancy kine, da way his fadda like.
Gen 27.40: Afta, you goin like get outa dea An you goin run way from yoa brudda So he no can tell you wat you gotta do no
Gen 28.10: Jacob go way from Be`er-Sheba, an now go Haran side.
Gen 28.12: he see jalike had stone steps from on top da groun all da way up inside da sky.
Gen 28.13: Den, inside da dream, Jacob see Yahweh standing way up on top da step in da sky.
Gen 30.36: Laban dem wen take all dat kine sheeps an goats far way, jalike three days away from wea Jacob stay.
Gen 30.42: Dat way, Laban get all da not strong animals, an Jacob get all da
Gen 31.5: “I see dat you guys fadda not acking nice to me now, da way he wen make befo time.
Gen 31.13: So now, go way from dis land, an go back yoa own ohana land.
Gen 31.42: neva stay wit me, you no give me notting, an tell me fo go way.
Gen 32.26: Jacob tell da guy, “No way I goin let you go.
Gen 33.18: Dass wat happen da time Jacob come all da way from Padan-Aram.
Gen 34.15: Ony one way we make deal wit you guys.
Gen 34.17: lissen fo go cut skin, den us guys goin take her an go way.
Gen 34.31: No way!
Gen 35.2: Throw way all da kine stuff dat make you so you no can pray to God.”
Gen 35.5: Wen Jacob dem start fo go way from Shekem, God make da peopo inside all da odda towns
Gen 35.13: Den, God go way from da place wea he stay talk wit Jacob.
Gen 35.16: Afta dat, Jacob dem go way from Bethel.
Gen 37.14: So Joseph go from da Hebron Valley, all da way Shekem side.
Gen 37.17: Den dey wen go way.
Gen 37.26: No way!
Gen 37.27: Dat way, no need us kill da bugga.
Gen 37.35: He tell, “No way.
Gen 38.1: Almos da same time, Judah go way from da place wea his brudda guys stay.
Gen 38.7: Da way Yahweh wen see Er, Judah numba one boy, he was one real
Gen 38.29: How you wen push fo open da way fo yoaself fo come outside!
Gen 39.8: He tell Potifar wife, “No way!”
Gen 39.9: No way I goin go agains God an do dis real bad ting you talking
Gen 40.7: Da way you guys look today, someting stay bodda you!
Gen 41.36: Dat way, you guys goin get plenny food fo eat, wen da seven year
Gen 41.38: No way!
Gen 41.40: Wateva you tell all my peopo, dey goin do tings yoa way.
Gen 42.15: Ony one way you guys goin get outa hea, an da Pharaoh guy goin back me
Gen 42.24: Den Joseph go way from dem an cry plenny.
Gen 42.38: But Jacob tell um, “No way.
Gen 43.3: “Da main guy ova dea tell us guys serious kine, ‘Ony one way you guys goin see me one mo time.
Gen 43.5: Cuz da Egypt guy wen tell us awready, ‘Ony one way you guys goin see me one moa time.
Gen 43.21: But afta us guys go way from hea, da place we wen stay dat nite, we open up oua
Gen 44.7: Dey tell him, “No way, boss!
Gen 44.26: We tell um, ‘No way us guys can go back dea.
Gen 44.26: Ony one way we goin see da main Egypt guy - if oua younga brudda stay
Gen 44.34: No way I can go back by my fadda guy, if da boy no stay wit me!
Gen 46.5: Den Israel go way from Beer-Sheba, Da Place Wit Da Seven Puka Fo Watta.
Gen 47.18: Dey tell um, “Eh, boss, no way us guys goin bulai you.
Gen 48.15: My granfadda Abraham an my fadda Isaac, Dey wen live da way God tell dem, in front God.
Exo 2.15: Moses, he run away from da Pharaoh guy, all da way Midian side.”
Exo 2.17: ova dea dat erytime go da same place an make da girls go way an no give dea sheeps watta.
Exo 3.1: Moses wen take da sheeps an goats way inside da boonies, Mount Sinai side.
Exo 3.4: Yahweh see dat Moses going way from da trail fo go look.
Exo 3.9: An I see da way da Egypt peopo stay make dem work hard an make any kine to
Exo 3.19: ‘I know, get ony one way Pharaoh da king fo Egypt goin let you guys go -- gotta get
Exo 3.20: Afta dat, da king guy goin make you guys go way.
Exo 3.21: Wen you go way, dey goin make shua dat you guys get plenny stuffs.
Exo 5.1: He say dis: Let my peopo go way, fo all dem gotta go do religious kine stuff fo me inside
Exo 5.2: An no way I goin let go da Israel peopo!
Exo 5.5: No way!
Exo 6.1: Cuz I get mo powa den him, he goin make da peopo go way.
Exo 6.11: Pharaoh guy, da King fo Egypt, fo let da Israel peopo go way from his land.
Exo 6.27: guy, da King fo Egypt, dat he gotta let da Israel peopo go way from Egypt.
Exo 7.14: He still yet no like let da peopo go way.
Exo 7.16: tell me fo come by you fo tell you dis: “Let my peopo go way from hea, so dey can make trip fo do religious kine stuff
Exo 8.1: Dis wat Yahweh say: “Let my peopo go way, so dey can do religious kine stuff fo me.
Exo 8.8: I goin let yoa peopo go way fo make sacrifice to Yahweh.
Exo 8.11: Da frogs goin go way from you an yoa house an yoa palace peopo an da odda
Exo 8.12: Afta Moses an Aaron go way from da Pharaoh guy, Moses wen aks Yahweh fo help, bout da
Exo 8.20: Dis wat Yahweh say: Let my peopo go way from hea, fo do religious kine stuff fo me.
Exo 8.21: Cuz if you no let my peopo go way, I goin let go by you, plenny flies.
Exo 8.26: Moses tell um, “Not right, if we do um da way you tell us.
Exo 8.27: Dass why us guys gotta walk three days, fo go all da way inside da boonies, so we can make da sacrifice dea, wateva
Exo 8.28: Ony one ting -- no go long way inside da boonies, you hear?
Exo 8.29: I goin go way from you right now.”
Exo 8.29: Tomorra, he goin make da flies go way from you da Pharaoh guy, an from da palace peopo, an from
Exo 8.30: Den Moses go way from da Pharaoh guy an pray to Yahweh.
Exo 8.32: He still yet no let da peopo go way.
Exo 9.1: He say, ‘Let my peopo go way fo do religious kine stuff fo me.
Exo 9.2: Cuz if you no let da peopo go way, an you still yet hold um hea, den Yahweh goin use his
Exo 9.7: He still no like let da peopo go way.
Exo 9.13: wat Yahweh say, da God fo da Hebrew peopo: Let my peopo go way fo do religious kine stuff fo me.
Exo 9.17: an ova ack jalike my peopo ony junk, an you no let um go way!
Exo 9.28: I goin let you guys go way, you guys no need stay hea moa long.
Exo 9.33: Afta Moses go way from da Pharaoh guy, he go outside da town.
Exo 9.35: guy still hard head, an he no let da Israel peopo go way from dea, jalike Yahweh wen tell Moses befo time fo tell
Exo 10.3: Let my peopo go way from hea, so dey can do religious kine stuff fo me.
Exo 10.4: An if you still no like let my peopo go way, dis wat I goin do: Tomorrow I bring plenny locust kine
Exo 10.6: Den Moses turn aroun an go way from da Pharaoh guy.
Exo 10.7: Mo betta, let da peopo go way fo do religious kine stuff fo dea god Yahweh!
Exo 10.10: No way!
Exo 10.18: Moses dem go way from da Pharaoh guy.
Exo 11.1: Afta dat, he goin let you guys go way from hea.
Exo 11.8: goin go down on top da groun in front me, an tell me, ‘Go way now, you an all da peopo dat follow you!
Exo 11.8: An me, I goin go way from hea!
Exo 11.8: Den he go way.”
Exo 11.10: Dass why he no like let da Israel peopo go way from his land.
Exo 12.31: Go way from my peopo, you an all da Israel peopo!
Exo 12.33: peopo, dey all making presha fo da Israel peopo fo go way quick from dea land, cuz da Egypt guys tinking, “Bumbye
Exo 13.15: guy, he come real hard head an no like let us guys go way from dea.’
Exo 13.18: Dass why God make da peopo go da odda way, thru da boonies by da Red Sea.
Exo 13.20: Afta da peopo go way from Sukkot, dey make camp Etam side, nex to da boonies.
Exo 13.21: Dat way, day time o nite time, dey can still go.
Exo 14.2: tell Moses: “Tell da Israel peopo fo go back an go da odda way.
Exo 14.5: tell da king fo da Egypt peopo dat da Israel peopo wen go way awready from Egypt.
Exo 14.27: guys, dey see wass happening, an dey try fo run da odda way.
Exo 15.1: lidis: “I like make song fo Yahweh, Cuz he awesome, da way he make himself big!
Exo 15.11: No mo nobody stay awesome jalike you, Da way you stay good an spesho Wen you do stuff az real awesome
Exo 15.16: like stone an no talk notting, Till yoa peopo go all da way da odda side, Yahweh, Till da peopo go da odda side, Dey
Exo 15.22: Dey go way from da Red Sea an go inside da boonies Shur side.
Exo 16.1: Lata, da mont numba two, day numba 15 afta dey go way from da Egypt land, all da Israel ohana peopo go way
Exo 16.1: go way from da Egypt land, all da Israel ohana peopo go way togedda from Elim.
Exo 16.1: Afta you go way from Elim, firs you come by Sin, den you come Sinai
Exo 17.1: Israel peopo stay inside da boonies Sin side, dey all go way from dea togedda.
Exo 19.20: Yahweh tell Moses fo come all da way up da mountain by him.
Exo 20.7: Yahweh, an anybody use my name fo go do any kine stuff, no way I goin let dem go an no punish um.
Exo 20.17: Dey go stand back long way from da mountain.
Exo 20.21: Da peopo stay long way from dea.
Exo 21.5: I no like go way from hea an no be slave no moa,” den da slave owna guy
Exo 21.8: fo himself, but den he no get respeck fo her no moa, da way he suppose to.
Exo 21.11: tings: give her food, an clotheses, an sex, den she can go way.
Exo 23.24: betta not let dose peopo make you do stuff fo dea gods, da way dey make.
Exo 23.28: Canaan peopo an da Het peopo, dey all goin stay outa yoa way.
Exo 23.29: But I no goin make um all go way da same year, cuz no good da land stay lidat, an no mo
Exo 23.30: I goin make da peopo go way litto by litto.
Exo 23.30: Dat way, afta you get plenny kids, den you can take ova da land.
Exo 23.31: live inside dat land to you, an you goin make um all go way.
Exo 24.1: Wen you guys still long way from da top, start fo go down in front me.
Exo 24.2: Den Moses, you da ony guy dat goin come all da way to me, Yahweh.
Exo 24.18: He go all da way up to da top a da mountain.
Exo 26.33: Dat way, da curtain goin stand dea wit da Spesho Place fo Me one
Exo 27.5: Put da grill inside da middle a da altar, unda da top half way down.
Exo 28.10: Start wit da one dat wen born firs, an go all da way to da one dat wen born last.
Exo 28.38: cuz maybe bumbye, da Israel peopo no do someting da right way, wen dey bring presents fo God an like make um spesho for
Exo 30.23: Weigh da sap da way da pries guys weigh um: Myrrh perfume, sticky kine, 12 an
Exo 30.25: Mix da diffren tings da way da perfume guys make um.
Exo 30.35: Make um, same way peopo make perfume.
Exo 32.8: I wen tell um da right way fo do, but right away dey stay turn aroun an go da wrong
Exo 32.8: fo do, but right away dey stay turn aroun an go da wrong way awready.
Exo 32.27: all ova da camp, one side to da odda side an back, all da way to da camp gates.
head: Da Peopo Go Way From Mount Sinai
Exo 33.1: Den Yahweh tell Moses: “Go way from dis place, you an da peopo dat you wen bring outa da
Exo 33.6: Dass why, from Mount Sinai all da way to dea land, da Israel peopo no wear jewelry notting.
Exo 33.7: he erytime put one small tent outside da camp place, long way from da camp.
Exo 33.11: young helpa guy fo Moses, dat Joshua Nun's boy, he no go way from inside da tent, he stay dea.
Exo 33.15: Moses tell, “If you no stay go wit us guys, no make us go way from dis place.”
Exo 33.16: Cuz ony get one way dat anybody goin find out dat you like me an yoa peopo.”
Exo 34.7: No way I no goin punish dem an dea kids an dea grankids, An even
Exo 35.20: Den all da Israel peopo go way from da place wea Moses talk to dem.
Exo 37.29: Dey make da incense dat smell nice, same way peopo make perfume.
Exo 38.4: Da grill go inside da middo a da altar, half way down unda da top.
Lev 1.7: pries guys, goin set up da wood on top da altar da right way, an make one wood fire.
Lev 1.16: He goin pull open by da wings, but not all da way off.
Lev 5.8: goin pull da head from da neck, but no take um off all da way.
Lev 5.10: one burn up kine sacrifice from da odda sacrifice bird, da way he suppose to do um.
Lev 6.2: tell Moses dis: “If somebody do someting bad an ack da way I, Yahweh, no can trus um -- he bulai some odda guy wen
Lev 8.15: dat stick out from da altar, fo make da altar clean da way Yahweh see um.
Lev 9.16: da animal fo da burn up kine sacrifice, an do eryting da way he suppose to.
Lev 10.7: But you guys, no go way from wea peopo go inside da yard fo da Tent wea da peopo
Lev 11.3: can eat da kine animals dat get split in da hoof all da way, an dat chew dea food ova an ova.
Lev 11.7: Da pig, he get split kine hoof all da way, but he no chew da food ova an ova.
Lev 11.26: “All da animals dat get da split kine hoof but not all da way, o dat no chew dea food ova an ova, if you guys eat um,
Lev 13.3: place come white awready, an if da sore look like stay go way down unda da skin, den az one bad kine sick dat odda guys
Lev 13.4: top da skin come white awready, but no look like stay go way down unda da skin, an da hair inside um not white, da
Lev 13.20: If da place look like stay go way down inside da skin, an da hair inside um come white, da
Lev 13.25: da shiny part wen come white, an da sore look like go way down inside da skin, az da kine sick odda guys can catch,
Lev 13.31: see dat da place wea da skin stay broke no look like go way down inside da skin, an no mo black hair inside um, den da
Lev 14.49: Fo da kine sacrifice dat make da house okay da way I see um, he goin take two birds, some cedar wood, red
Lev 14.53: Az how he goin make da house okay da way I Yahweh see um.
Lev 16.8: Da odda, lata he goin let um go way inside da boonies wea he no can come back.
Lev 16.10: But da goat dat he goin let um go way inside da boonies, he goin bring dat one alive in front
Lev 16.10: peopo da same side wit me, lata da pries guy goin send um way inside da boonies wea he no can come back.
Lev 16.19: seven times, fo make um come clean fo da sacrifices da way I see um.
Lev 16.19: Dat way, he make um spesho fo me, cuz befo he sprinkle da blood,
Lev 16.21: Den he goin make da goat go way inside da boonies, wit one guy dat stay ready fo take da
Lev 16.23: “Afta da goat go way, Aaron goin go inside da Tent wea da peopo come fo meet
Lev 16.30: goin stay clean from all da bad kine tings you wen do, da way I Yahweh see you.
Lev 17.4: dey get da blame fo kill somebody, cuz dey do um da wrong way.
Lev 18.4: do wat my rules tell you fo do, an make shua fo live da way I tell you gotta do.
Lev 18.5: Take care fo live da way I tell you gotta do, an do wat my rules tell you fo do.
Lev 18.26: But you peopo gotta take care fo live da way I wen tell you gotta do, an do wat my rules tell you fo
Lev 19.9: da food from yoa fields inside da land, no cut um all da way by da edge, o pick up da extra food dat da harvesta guys
Lev 19.15: “Wen you guys judge peopo, make shua you do um da right way, an make um even.
Lev 19.15: Judge odda peopo da right an same way.
Lev 20.14: Dat way, da kine real bad stuff no goin stay wit you guys.
Lev 21.12: He no can go way from my spesho place fo go funeral, cuz den he goin make
Lev 21.15: Dat way, he know his kids not pilau, cuz dey come from his peopo.
Lev 22.29: da kine sacrifice fo tank me, Yahweh, make um da right way so I goin take um an make good fo you.
Lev 23.22: da food from yoa field inside yoa land, no cut um all da way by da edge a da land, o pick up da extra food dat da
Lev 24.7: Dat way, da pries guys no goin burn up da breads, dey ony goin
Lev 24.19: If somebody hurt anodda guy, dey gotta hurt him da same way he wen do: one broke bone fo anodda bone, one eye fo
Lev 26.3: “If you guys do da way I tell you gotta live, an take care fo lissen wat I tell
Lev 26.43: No mo nobody goin stay dea on da land, cuz dey all go way from dea.
Lev 26.44: I no goin make like dey no good, fo wipe um out all da way.
Lev 27.3: You figga fifty piece silva, da way da pries guys weigh silva, fo pay fo one guy twenty to
Lev 27.4: to sixty years ol, you ony pay thirty piece silva, da way da pries guys weigh silva.
Lev 27.25: goin figga how plenny gotta pay fo buy back da land, da way da pries guys weigh da silva.
head: God Tell Da Peopo Fo Go Way From Mount Sinai
Deu 1.2: to Kadesh Barnea, take eleven days, even if you go da long way on da Mount Se`ir road.
Deu 1.7: nort side to da Lebanon mountains, den go east side all da way to da big Eufrates Riva.
Deu 1.22: dea firs fo look da land, an den come back an tell us da way we goin go up, an da towns we goin go inside.
Deu 1.24: Da guys wen go up country, all da way to da Eshkol Gulch, an check um out wat stay ova dea.’
Deu 1.31: He bring you guys all da way to dis place.
Deu 1.36: Jefunneh's boy, he stay tight wit me, Yahweh, all da way.
Deu 1.44: Dey bus up you guys all da way from da Se`ir Range to Hormah town.
Deu 2.14: Az was thirty-eight years afta we go way from Kadesh Barnea da firs time, dat we go da odda side da
Deu 2.15: dose guys, till he wipe dem out from da peopo all da way.
Deu 2.23: An da Av peopo dat live inside da small towns all da way by Gaza, da Filisha peopo dat come dea from Crete Island
Deu 2.36: da Arnon Canyon, an da odda town inside da canyon, all da way nort side to Gilead, no even get one town dat get big wall
Deu 3.14: from da Manasseh ohana take da land inside Argob, all da way to wea da Geshur peopo an da Ma`acah peopo stay.
Deu 4.10: Dat way, dey goin learn fo get plenny respeck fo me, all da time
Deu 4.11: dat time da mountain stay burning wit fire an go all da way up to da sky.
Deu 4.25: o odda tings, az real bad kine stuff you stay do, da way yoa God Yahweh see um.
Deu 5.11: use my name lidat, fo go do wase time kine stuff, no way I goin let dem go an no punish dem.
Deu 5.33: Do eryting da way yoa God Yahweh tell you fo do um, so den you guys goin
Deu 6.16: presha oua God Yahweh fo make him prove dat he Godnice, da way you guys wen make Massah side.
Deu 6.18: Do wass right an good, da way Yahweh see um, so dat eryting goin go good fo you guys.
Deu 7.26: No take idol kine god inside yoa house, cuz az pilau da way Yahweh see um.
Deu 8.2: No foget how oua God Yahweh wen bring you guys all da way inside da boonies fo forty years.
Deu 8.6: Live da way he tell you, an show plenny respeck fo him.
Deu 9.5: you guys do wass right erytime, o cuz you tink da right way, dat you guys goin take ova dea land, but cuz dese odda
Deu 9.12: Dey turn away fas from da way I wen tell um fo live.
Deu 9.16: You guys wen turn away quick [time] from da way Yahweh wen tell you guys fo live.
Deu 9.18: cuz a all da stuff you guys stay do dass real bad kine da way Yahweh see um, an dat make him come real mad wit you guys.
Deu 10.12: guys stay scared a him an show respeck fo him, Fo live da way he tell you guys fo do, Fo get love an aloha fo him, Fo
Deu 11.5: wen see wat he do fo you guys inside da boonies, all da way till you guys come ova hea.
Deu 11.22: guys fo do -- fo get love fo yoa God Yahweh, fo live da way he tell you, an fo stay tight wit him -- den Yahweh goin
Deu 12.4: No do da kine stuff fo pray to yoa God Yahweh, da same way dose peopo stay do fo pray to dea gods.
Deu 12.25: Cuz you guys stay do wat stay right da way Yahweh see um.
Deu 12.28: kids afta you, cuz you guys do wat stay good an right da way yoa God Yahweh see um.
Deu 12.31: make shua you no go down an pray to yoa God Yahweh da same way dey go down an pray to dea gods, cuz dey do all kine pilau
Deu 13.5: kine talka guy o dream guy try turn you guys away from da way yoa God Yahweh tell you fo live.
Deu 13.18: do, dat I stay telling you guys today, fo do wass right da way yoa God Yahweh see um.
Deu 14.6: can eat any kine animal dat get split in da hoof all da way, an dat chew da food ova an ova.
Deu 14.7: But from da animals dat no mo split in da hoof all da way, no matta dey chew da food ova an ova, you guys no can eat
Deu 14.7: da food ova an ova, dey no mo da split in da hoof all da way, so dey can make you guys so you no can come in front God
Deu 14.8: God too if you eat um, even if get split in da hoof all da way, cuz no chew da food ova an ova.
Deu 15.16: “But if yoa slave guy tell you, ‘I no like go way from you!
Deu 16.3: Cuz you guys wen go way real fast from Egypt.
Deu 16.3: all da time you guys stay alive, how you guys wen go way from Egypt.
Deu 16.18: Dey goin judge da peopo, an do um da right way.
Deu 16.19: No judge da wrong way, an no make mo spesho fo some peopo.
Deu 17.1: someting wrong wit um, cuz az pilau dat kine animal, da way Yahweh see um.
Deu 17.2: live dea wit you guys, an dey stay do bad kine stuff da way yoa God Yahweh see um, an go way from da deal he wen make
Deu 17.2: stay do bad kine stuff da way yoa God Yahweh see um, an go way from da deal he wen make wit you guys.
Deu 18.1: peopos, no goin get land an odda property from Yahweh, da way da odda Israel peopo get um.
Deu 18.12: Anybody go make lidat, az pilau, da way Yahweh see um.
Deu 18.13: yet, you guys gotta be perfeck, no mo blame fo anyting, da way you gotta be wit yoa God Yahweh.
Deu 19.9: tell you fo do -- love yoa God Yahweh, an erytime live da way he like -- den you guys gotta pick three odda towns too.
Deu 21.9: do notting wrong, cuz you guys wen do wat stay right da way Yahweh see you guys.
Deu 21.13: goin be diffren now, an cut her finganails, an throw way da clotheses she was wearing wen dey make her prisna.
Deu 23.18: promise you wen make to him, cuz all dat stay pilau, da way yoa God Yahweh see um.
Deu 24.4: Cuz da way Yahweh see um, she stay pilau.
Deu 25.15: You guys gotta weigh an measure stuff da right way, jalike all da odda peopo.
Deu 25.15: Dat way, you goin live long time inside da land yoa God Yahweh
Deu 26.17: dat Yahweh, he da God fo you guys, an you goin live da way he tell, do wat his rules tell, an wat he tell you gotta
Deu 27.15: Az pilau, da way Yahweh see um, cuz az ony someting one guy wen make!
Deu 27.18: anybody dat make one guy dat no can see, go da wrong way on top da road!’
Deu 28.9: if you guys make shua you stick wit his rules an live da way he tell you fo make.
Deu 28.20: wipe out quick time, if you guys do bad kine stuff an go way from Yahweh.
Deu 28.26: on top da earth, an no mo nobody goin chase um so dey go way.
Deu 28.68: sail, no matta I wen tell you guys dat you no goin go dat way again, eva.’
Deu 30.16: wat fo do: get love an aloha fo yoa God Yahweh, live da way he tell you guys fo live.
Deu 30.17: guys no lissen, an if odda peopo like you guys go da wrong way so you guys go down in front odda gods an show respeck fo
Deu 31.29: you guys, cuz you guys goin do da kine stuff dass bad, da way Yahweh see you guys doing.
Deu 32.18: You guys wen bag, an go way from da real God Jalike da Rock fo you guys, An da One dat
Deu 32.22: Da fire dat burn all da way To da bottom a da Mahke Peopo's Place, Goin burn up da
Deu 32.30: Ony one way dat can happen!
Deu 33.21: make diffren kine To da good peopo an da bad peopo, Da way Yahweh like do, da Judge fo da Israel peopo.
Deu 34.3: da land from da Jericho Valley (az Palm Tree Town), all da way to Zoar town.
Rut 1.6: So Na`omi an her two daughta-in-laws make ready fo go way from da Moab land an go back da place Na`omi wen come
Rut 1.7: Na`omi an Rut an Orpah, dey start togedda fo go way from da place Na`omi wen live, an go da road back to da
Rut 1.10: But da wahines tell Na`omi, “No way!”
Rut 1.11: tink I young still yet, so you tink I goin stick wit da way my people do um an get married fo get mo baby boys dat
Rut 1.11: No way!
Rut 1.13: No way, my daughtas!
Rut 1.16: An Rut tell Na`omi, “No gimme presha fo go way from you an go back home, An no stick wit you.
Rut 1.17: I like Yahweh punish me plenny If I go way from you, No matta you mahke, o I mahke!
Rut 1.21: Wen I wen go way from hea, I get plenny, my husban an my boys.’
Rut 2.11: I know dat you wen go way from yoa fadda-mudda guys an from da land wea yoa ohana
Rut 3.9: Da way yoa peopo do stuff, you one a da guys from da ohana dat
Rut 4.5: Dat way, da Elimelek line no goin come pau, an his land goin stay
Rut 4.6: you my right fo buy dat piece land fo da ohana, cuz no way I can buy da land an take da wahine too!
1Ki 2.3: Live da way he tell you.
1Ki 3.6: You wen stay real tight wit David, cuz you know da way he live, an you know you can trus um, how he stay do da
head: Solomon Know How Fo Judge Da Right Way
1Ki 4.21: kings from da Eufrates Riva to da Filisha land, an all da way to da Egypt border.
1Ki 4.24: kine kings dat live da wes side a da Eufrates Riva, all da way from Tifsah to Gaza.
1Ki 6.12: someting bout dis Temple you building: If you stay live da way I tell you fo live, an do eryting da right way, an stay
1Ki 6.12: live da way I tell you fo live, an do eryting da right way, an stay live da way I say you gotta live, den fo you, I
1Ki 6.12: you fo live, an do eryting da right way, an stay live da way I say you gotta live, den fo you, I goin make happen da
1Ki 7.9: da foundation to da top a da wall, an from outside all da way to da big yard inside.
1Ki 7.24: Jus unda da top part, all da way aroun da tub, he make two row picha dat look like roun
1Ki 8.6: Dey put um inside da mos inside room, way inside da Temple.
1Ki 8.25: like yoa kids take care how dey live in front me Da same way you, David, wen live in front me.
1Ki 8.27: Fo shua, no way you can live down hea Inside dis temple dat I wen build!
1Ki 8.35: But wen dey tink bout dis place An look dis way an pray, An tell dat dey yoa peopo fo real kine, Den dey
1Ki 8.36: Teach dem da right way fo live, An let da rain come down on top da land, Dat you
1Ki 8.38: dey stay sore inside, An dey put up dea hands An look dis way wea dis Temple stay, Den I like you lissen from da sky wea
1Ki 8.39: how ery one a dem stay inside, So help ery one a dem, da way dey need help.
1Ki 8.46: um away to dea land, O maybe nea yoa land, o maybe far way.
1Ki 8.58: tink, So us can go all out fo do how he like, An live da way he tell us erytime, An do da tings he say we gotta do, An
1Ki 8.61: Live da way he tell you fo live, Do eryting he tell you, you gotta do,
1Ki 9.4: do, cuz he wen go all out fo me, an he do eryting da right way.
1Ki 9.4: I tell you you gotta do, an take care yoa govmen da way I like.
1Ki 9.6: dat goin come king afta you, you betta not go da wrong way, an you betta stay tight wit me.
1Ki 10.5: he wen build, an da kine food on top his table, an da way his govmen guys sit aroun him, an da worka guys dat stand
1Ki 10.7: Da way you know wat fo do erytime, an all da stuffs you get, mo
1Ki 10.9: foeva, he make you dea king, so you judge dem da right way an do da right tings fo dem.
1Ki 10.22: get plenny big boats, da real big kine fo go all da way to Spain.
1Ki 11.6: He no stay tight wit Yahweh, da way his fadda David was.
1Ki 11.33: Dey no do da way I tell um fo go.
1Ki 11.33: like David, Solomon's fadda, cuz David do all dat da right way.
1Ki 11.38: an do eryting I tell you you gotta do, an if you do um my way, an do wat I say stay right, an if you stay do da tings I
1Ki 11.41: plenny odda tings Solomon wen do -- da tings he make, da way he show peopo how he know wat fo do erytime.
1Ki 12.5: So da peopo go way.
1Ki 12.14: He talk to dem da way da young guys wen tell um fo talk.
1Ki 12.28: he tell da peopo, “Eh, az too hard, fo you guys go all da way Jerusalem side fo make sacrifice!
1Ki 12.30: Dey even wen go all da way Dan side fo pray to da idol kine god ova dea.
1Ki 13.8: No way I goin eat bread o drink watta hea.”
1Ki 13.10: Den da guy go one diffren way den da way he come Bethel side.
1Ki 13.10: Den da guy go one diffren way den da way he come Bethel side.
1Ki 13.17: food o drink watta Bethel side, an no come back da same way.
1Ki 15.5: (David, da way Yahweh see um, he wen do da right kine stuff.
1Ki 15.11: Asa wen do all da right kine stuff, da way Yahweh see um, jalike his ancesta guy David.
1Ki 15.20: Abel Bet Maacah, an da land aroun Lake Kinneret all da way to da Naftali land.
1Ki 15.26: Da way Yahweh see um, Nadab do da kine stuff dat Yahweh say az
1Ki 16.17: Den Omri an all da Israel guys wit him wen go way from Gibbeton town, an go all aroun outside Tirzah town fo
1Ki 16.19: mahke, cuz a da kine tings Zimri wen do, dat stay bad da way Yahweh see um.
1Ki 16.19: Da way Zimri do bad kine stuff, an da way he make da Israel peopo
1Ki 16.19: Da way Zimri do bad kine stuff, an da way he make da Israel peopo do bad kine stuff too, he make
1Ki 16.25: But Omri, he do bad kine stuff, da way Yahweh see um.
1Ki 16.30: Ahab, Omri boy, he do plenny bad kine stuff, da way Yahweh see um, mo bad den all da odda king guys befo him.
1Ki 18.21: He tell, “You guys gotta make up yoa mind right now, one way o da odda way!
1Ki 18.21: guys gotta make up yoa mind right now, one way o da odda way!
1Ki 18.46: an tie um wit his belt, den he run in front Ahab all da way to da place peopo go inside Jezreel town.
1Ki 19.4: No way I one betta man den my ancesta guys!
1Ki 19.15: Yahweh tell Elijah, “Go back, da same way you wen come.
1Ki 20.35: Da odda guy tell um, “No way!
1Ki 20.36: tell, “Cuz you no wack me like how Yahweh tell, wen you go way from hea, one lion goin kill you.
1Ki 20.36: An afta da guy go way litto bit, one lion find da guy an kill um.”
1Ki 22.43: He neva go da wrong way, he ony do da kine stuff Yahweh say stay right.
2Ki 1.13: Dis captain go all da way up by Elijah, an go down on top his knees.
2Ki 3.2: He do bad kine stuff, da way Yahweh see um, but not real bad den, da way his fadda an
2Ki 3.2: kine stuff, da way Yahweh see um, but not real bad den, da way his fadda an mudda wen do.
2Ki 3.8: Jehoshafat aks, “Wich way we goin go afta dem?
2Ki 3.10: Fo shua Yahweh tell us three kings come all da way ova hea, so dat da Moab king can catch us guys!
2Ki 3.18: Dis, az one easy kine ting da way Yahweh see um.
2Ki 3.22: Da way da Moab peopo see um from dea side, da watta look red,
2Ki 4.5: She go way from Elisha.
2Ki 4.16: She tell, “No way, boss!
2Ki 5.11: But Naaman come all huhu, an go way from dea.
2Ki 5.17: Cuz now, no way I goin make burn up kine sacrifice, o odda kine sacrifice,
2Ki 7.2: No way!
2Ki 7.15: Dey go afta da Aram army guys all da way by da Jordan River.
2Ki 7.15: an stuffs all ova da place dat da Aram guys wen throw way wen dey come scared an run away!”
2Ki 7.19: No way!
2Ki 8.2: Her an her ohana go way an stay inside da land wea da Filisha peopo live, fo seven
2Ki 8.7: “Elisha, da guy dat stay tight wit God, stay come all da way ova hea.
2Ki 8.14: Den Hazael go way from Elisha, an go back by his boss.”
2Ki 8.18: Ahab's girl, an he stay do da kine stuff dat stay bad, da way Yahweh see um.
2Ki 8.19: be kings foeva, jalike dey one light fo show peopo da way fo go.
2Ki 8.27: He do bad kine stuff, da way Yahweh see um, jalike da Ahab ohana king guys wen do.
2Ki 9.24: Da arrow go all da way inside Joram heart, an he go down inside his war wagon.”
2Ki 9.27: Dey shoot him inside his war wagon on da way fo go up to Gur nea Ibleam, but he ony stay hurt, an he
2Ki 10.4: No way!
2Ki 10.30: You wen do wat stay right da way I see um.
2Ki 10.33: from Aroer by da Arnon Canyon, thru Gilead, an all da way to Bashan.
2Ki 12.2: wen do da right kine ting all da time he stay king, da way Yahweh see him do, jalike Jehoiada da pries guy wen teach
2Ki 13.2: Jehoahaz do bad kine stuff, da way Yahweh see um.
2Ki 13.11: Jehoash do bad kine stuff, da way Yahweh see um.
2Ki 13.17: You goin wipe dem out all da way, ova dea Afek town.
2Ki 13.19: If you wen do dat, fo shua you goin win ova Aram all da way.
2Ki 14.3: Amaziah do wat stay right da way Yahweh see um, but he no do jalike his ancesta David wen
2Ki 14.3: He stick wit da way his fadda Joash do bout eryting.
2Ki 14.15: All da odda stuff dat Jehoash wen do, da awesome way he fight, an his war agains Amaziah da Judah king, all dat
2Ki 14.24: Jeroboam Numba Two do bad kine stuff da way Yahweh see um, an no turn away notting from da bad kine
2Ki 14.25: Numba Two, he da one dat take back da Israel land all da way from Lebo-Hamat nort side to da Arabah Lake dat dey call
2Ki 14.28: da odda stuff dat Jeroboam Numba Two wen do, da awesome way he fight, how he give back Damascus town an Hamat town fo
2Ki 15.3: Uzziah do wass right, da way Yahweh see him, jalike his fadda Amaziah wen do.
2Ki 15.9: Da way Yahweh see Zekariah, he do bad kine stuff jalike his
2Ki 15.12: Dis all happen da way Yahweh wen tell Jehu goin happen: “You, yoa boy, yoa
2Ki 15.18: He do bad kine stuff, da way Yahweh see um.
2Ki 15.24: Da way Yahweh see him, Pekahiah do bad kine stuff.
2Ki 15.28: Da way Yahweh see Pekah, he do bad kine stuff too.
2Ki 15.34: Da way Yahweh see um, Jotam do wat stay right, jalike eryting his
2Ki 16.2: But da way his God Yahweh see him, he no do da right ting erytime.
2Ki 17.2: Da way Yahweh see um, he do bad kine stuff, but not real bad kine
2Ki 17.17: Dey real hard head an do real bad kine stuff, da way Yahweh see um, fo make Yahweh come real huhu.
2Ki 18.3: Hezekiah, he do wat stay right, da way Yahweh see um.
2Ki 18.8: He bus up da Filisha guys too, all da way to Gaza an da land aroun dea, dea towns wit strong walls
2Ki 18.14: So go way from me now, an I goin pay you wateva you tell I gotta
2Ki 18.34: No way!
2Ki 19.10: Cuz he goin tell you, “No way I goin let da Assyria king take ova Jerusalem!
2Ki 19.11: No way!
2Ki 19.28: bit inside yoa mout An I goin make you go back Da same way you wen come ova hea!
2Ki 19.33: He going back da same way he wen come.
2Ki 21.2: Da way Yahweh see um, Manasseh stay do bad kine stuff.
2Ki 21.6: He do all bad kine stuff, da way Yahweh see him.
2Ki 21.9: But da peopo no lissen, cuz Manasseh wen make um go wrong way.
2Ki 21.13: I goin make Jerusalem town, da same way I wen do fo da Samaria town wen I wipe um out.
2Ki 21.15: I do dat, cuz my peopo stay do real bad kine stuff da way I see dem, an dey make me come real huhu, from da time dea
2Ki 21.16: he make da Judah peopo do plenny bad kine stuff too, da way Yahweh see um.
2Ki 21.20: He do bad kine stuff, da way Yahweh see him, jalike his fadda Manasseh wen do.
2Ki 22.2: Da way Yahweh see Josiah, he do wat stay right, an stick wit
2Ki 22.17: Dis peopo wen go way from me, Yahweh.
2Ki 23.32: Da way Yahweh see Jehoahaz, he do bad kine stuff, jalike eryting
2Ki 23.35: But da ony way he can pay wat da Pharaoh tell um, he figga how much da
2Ki 23.37: Jehoiakim do bad kine stuff, da way Yahweh see um, jalike eryting his ancesta guys wen do.
2Ki 24.9: Da way Yahweh see um, Coniah do bad kine stuff, jalike all da
2Ki 24.15: all da real importan guys inside Judah, an take um all da way Babylon side.
2Ki 24.19: Da way Yahweh see um,do all kine bad stuff too, jalike eryting
Ezr 3.7: float um nea da shore inside da Mediterranean Sea, all da way to Joppa town, cuz King Cyrus awready tell um dey can do
Ezr 4.5: Da odda peopos pay some guys fo teach dem da bestes way fo mess up da work da Judah peopo get plan fo do, an dey
Ezr 4.21: But dass da ony way dey goin build up dat town dat stay all bus up.
Ezr 8.31: Az why God wen take care us guys all da way.
Ezr 9.6: Da shame fo do all dat bad kine stuff, jalike go all da way up to da sky!
Ezr 9.9: Az why you neva go way from us guys.
Ezr 10.6: Den Ezra go way from da Temple Fo God.
Neh 1.8: You tell um: ‘If da way you guys ack, show I no can trus you, den I goin make you
Neh 3.8: Dass how dey make da Jerusalem wall come good again all da way to da Wide Wall.
Neh 3.13: fix da wall 500 yards from da Towa Dat Get Ovens, all da way to da Opala Gate.
Neh 3.20: like help too, so he fix anodda part a da wall, all da way from wea da wall stick out, to da door fo Eliashib's house
Neh 3.31: one a da guys dat make gold jewelry, fix da wall all da way to wea da worka guys fo da Temple an da guys dat own da
Neh 4.2: No way dey can!
Neh 4.6: wall stay join togedda awready an no mo puka, an ony half way mo high fo build.
Neh 5.9: Mo betta you guys live da way dat show you guys scared a God!
Neh 5.9: Dat way, da odda peopos dat stay agains us, no can say notting bad
Neh 6.11: No way!
Neh 9.12: go from da groun to da sky, Fo give um light fo see dea way, wea dey stay going.
Neh 9.17: Dey tell, ‘No way us guys goin lissen wat God tell!
Neh 9.19: “Cuz you get plenny pity fo dem still yet, You neva go way an leave dem Ova dea inside da boonies.
Neh 9.19: go from da groun to da sky fo show um wea fo go Neva go way from dem.’
Neh 9.19: dat go from da groun to da sky Give um light fo see da way dey going.
Neh 9.31: peopo, You neva wipe um out, An you neva leave dem an go way from dem.
Neh 9.32: An us guys know dat da way you see um, All da bad kine stuff we do, not small kine,
Neh 10.29: sistas an dea leada guys, we all stay okay bout living da way da Rules From God tell.
Neh 10.29: promise an aks God fo do bad tings to us if we no live dat way!
Neh 11.4: guys Zekariah, Amariah, Shefatiah, Mahalalel, all da way back to Perez.)
Neh 11.5: Hazaiah, Adaiah, Joiarib, anodda Zekariah, all da way back to da guy from Shiloh.
Neh 11.7: Joed, Pedaiah, Kolaiah, anodda Ma`aseiah, Itiel, all da way back to Jeshaiah.
Neh 12.31: Half a dem go da right side on top da wall, all da way to da Rubbish Gate.
Est 1.8: erybody wateva dey like, an no stop um fo drink um dea own way how dey like.
Est 3.12: Da secretaries write da way da peopo inside ery districk stay write, an use dea
Est 4.14: ting goin happen fo get da Jewish peopo outa dis one nodda way.
Est 4.17: So Mordecai go way an do eryting Esther tell him fo do.
Est 6.13: Fo shua, no way you can win!
Est 9.31: Dat way, da Jews can set up da Purim holiday da same time ery
Isa 1.4: Dey go way from Yahweh.
Isa 1.11: No way!
Isa 1.15: guys put up yoa hands fo pray to me I goin look da odda way.
Isa 1.21: stick wit me, An wen dey judge peopo, dey do um da right way.
Isa 1.22: melt silva metal, An keep da junks dat come up, But throw way da good kine silva.
Isa 1.27: goin help dem get outa trouble, He goin judge dem da right way.
Isa 3.9: Da way dea face look, Show dey no stay do da right kine ting.
Isa 3.12: tell you guys wea fo go, Dey stay take you guys da wrong way.
Isa 3.12: stay mess up you guys plenny, So you donno wea da right way fo go.
Isa 3.20: perfume bottles, Da jewel fo make da bad kine spirits go way, An da rings fo dea fingas an dea nose, Da fancy kine
Isa 5.7: Yahweh wait fo peopo Fo judge da right way, But dey ony stay kill each odda!
Isa 5.16: Da God Ova All Da Armies, Cuz he stay judge da right way, Peopo goin know how big him!
Isa 6.1: wen mahke, I see my Boss Yahweh sitting on top one throne, way far up dea inside da sky, an looking real importan.
Isa 6.5: Da way I stay talk, An da way da peopo I stay wit stay talk, No
Isa 6.5: Da way I stay talk, An da way da peopo I stay wit stay talk, No way us can come in front
Isa 6.5: I stay talk, An da way da peopo I stay wit stay talk, No way us can come in front God!
Isa 6.12: place all ova da land Wea da peopo leave eryting an go way.”
Isa 7.12: No way I no goin tell Yahweh fo make proof!”
Isa 7.17: befo, from da time wen da Israel peopo wen go agains an go way from da Judah peopo.
Isa 7.23: But afta da army guys go way, all da place wea had tousan grape plants worth tousan
Isa 8.1: Den write da regula way, ‘Dis Fo Maher-Shalal-Hash-Baz.
Isa 8.11: He tell me fo take care no go da same way dose peopo go.
Isa 9.7: He goin judge erybody da right way, An he goin do da right ting erytime.
Isa 9.16: da ones who stay lead dis peopo, Dey make um go da wrong way, An az how come, da peopo dat lissen to dea leadas, Dey
Isa 10.15: No way!
Isa 11.14: dey goin rush da Filisha peopo on da west side, All da way to da sea, An steal stuff from peopo on da east side.
Isa 14.19: guys dey wen kill wit da sword, same time, Dey go all da way down to da stone inside da Big Black Hole, Dea mahke
Isa 14.21: No way, one a dem can stand up fo come king An take ova da world
Isa 14.32: dat army aks you If you guys goin give up, Tell um, “No way!
Isa 15.5: Da peopo from dea run all da way to Zoar town An to Eglat-Shelishiyah.
Isa 15.5: I stay cry, cuz dey go up da way fo go to Luhit, An dey still stay cry wen dey going.
Isa 15.8: Moab land to da odda side, Can hear da peopo crying All da way to Eglayim an Beer-Elim side.
Isa 16.5: da judge, An he goin work hard fo judge erybody da right way.
Isa 16.8: Befo time, had grape farm all da way to Jazer, An da shoots from da vine go [out] all ova da
Isa 16.8: da vine go [out] all ova da place, To da boonies an all da way down To da odda side a da sea.
Isa 16.9: Dass why I stay cry plenny Da same way da Jazer peopo cry Fo da grape plants Sibmah side.
Isa 16.9: But now, da peopo no yell dat way no moa Cuz no mo notting fo cut.
Isa 17.2: peopo goin leave all da towns Aroer side, Dey all goin go way from ova dea.
Isa 17.9: peopo come inside da land, an da peopo dat live dea, go way from dea towns an leave eryting.
Isa 19.11: No way you guys can tell him dat!
Isa 19.13: leadas fo da Egypt ohanas wen make dea peopo go da wrong way.
Isa 19.14: Cuz a Yahweh, da leada guys make dea peopo Go da wrong way bout eryting dey stay do.
Isa 20.6: [No way!
Isa 22.4: Dass why I tell dis, “Go way!
Isa 22.5: All da way to da mountain, goin hear da peopo yelling.
Isa 23.7: Cuz now, all da Tyre peopo go far way awready.
Isa 24.20: Da earth move dis way an dat way Jalike one guy dat drink plenny An jalike one
Isa 24.20: Da earth move dis way an dat way Jalike one guy dat drink plenny An jalike one shack ready
Isa 25.2: No way dey goin build um up one mo time.
Isa 26.7: Whoeva do da right kine stuff, You make da way dey go not hard.
Isa 26.8: Yahweh, fo shua us guys like live Da way you show us, so we stay wait Fo find out how you goin
Isa 27.7: No way!
Isa 28.6: He goin make dem come So dey really like judge da right way.
Isa 28.13: An dey goin go way, But den dey goin fall on dea okole.
Isa 28.17: peopo, I goin look fo see if dey stay judge da right way An if dey do right erytime, Jalike da builda guys use one
Isa 28.17: But no way you can bulai dem!
Isa 28.24: No way.
Isa 28.26: to Make shua dey know how fo do um, He show um da right way.
Isa 29.5: jalike da junk kine stuffs from da wheat Dat stay blow way.
Isa 29.13: Da ony way dey show love an respeck fo me, By how dey wen learn From
Isa 30.11: Go find anodda way fo how you talk!
Isa 30.16: Dass how come you guys wen tell, “No way!”
Isa 30.18: Cuz Yahweh, he da kine God Dat judge da right way erytime.
Isa 30.21: Den, even if you go da wrong way, Jalike you leave da road An go da right side o da lef
Isa 30.21: Da right way, stay ova hea!
Isa 30.21: Go dat way!
Isa 30.28: inside dea mout Dat make da diffren peopos go da wrong way.
Isa 32.1: An goin get odda leada guys, Dat goin judge da right way too.
Isa 32.14: Erybody goin go way from da palace An leave da big town Dat wen get plenny
Isa 32.16: live, Goin get peopo dea, An judges dat judge da right way.
Isa 33.5: town He goin make shua da judge guys judge da right way An da peopo do right kine tings.
Isa 33.21: Jerusalem town, Yahweh goin be da One dat stay awesome Da way he goin help us guys.
Isa 34.2: He goin let odda guys kill dem An wipe dem out all da way.
Isa 34.5: my sword fo bus up da Edom peopo An wipe dem out all da way.
Isa 35.8: But anybody dat go dat way, Even da ones dat donno da road, Dey no goin get lost.
Isa 36.10: No way!
Isa 36.18: No way!
Isa 37.11: No way!
Isa 37.24: Me, I da kine guy can go all da way to da end A da mos high places, Da forest wea da bestes
Isa 37.26: fo make all dis happen, Befo time, I wen make da plan dat way awready, An now I stay make um happen -- Fo you bus up da
Isa 37.33: Az why dis wat Yahweh tell bout da Assyria king: “No way he goin come inside Jerusalem town.
Isa 37.34: Da same way he wen come, Da same way he goin go back.
Isa 37.34: Da same way he wen come, Da same way he goin go back.
head: Sennakerib Go Way, Den He Mahke
Isa 37.37: why Sennakerib, da Assyria king, get outa dea quick an go way.
Isa 40.3: call out, “Ova dea inside da boonies, Move eryting outa da way, fo Yahweh!
Isa 40.11: in his arm, An carry dem on top his chest, An show da way to da mudda sheeps So dey can go res.
Isa 40.14: You tink get somebody Wen teach Yahweh da right way fo judge wass right an wass wrong, O who teach him bout da
Isa 40.15: “Da way Yahweh tink bout da peopo Inside all da countries, Dey
Isa 40.17: Da way he tink bout dem, He know dey no worth notting, Jalike dey
Isa 40.28: Nobody can check out da way he undastan eryting!
Isa 41.3: Da way he goin go, He neva go dat way befo time.
Isa 41.3: Da way he goin go, He neva go dat way befo time.
Isa 41.7: He tell um, ‘Good, da way you put um togedda, aah?
Isa 41.17: Me, da God fo da Israel peopo, No goin go way an leave dem by demself!
Isa 42.1: I kokua him all da way.
Isa 42.3: You can trus him Fo judge peopo da right way erytime.
Isa 42.4: make shua da peopo all ova da world Goin judge da right way erytime.
Isa 42.16: I goin show um wea fo go No matta dey donno da way.
Isa 42.24: Oua peopo neva like do notting Da way he tell us fo do.
Isa 44.20: His own head all jam up An make um tink da wrong way.’
Isa 45.11: No way!
Isa 45.16: Dey goin all go way togedda, An nobody goin get respeck fo dem.
Isa 45.17: An da way he get you outa trouble, goin be foeva!
Isa 45.24: Dey goin tell dis bout me, ‘Fo shua, ony one way fo do da right kine stuff, Ony one way fo stay strong:
Isa 45.24: ‘Fo shua, ony one way fo do da right kine stuff, Ony one way fo stay strong: Gotta stay tight wit Yahweh!
Isa 47.15: But ery one a dem goin go way some odda place, An no mo nobody goin get you guys outa
Isa 48.11: I do all dis cuz a who me, Cuz no way I goin let peopo ack Like I not good an spesho.
Isa 48.17: I stay show you guys da way fo go.
Isa 48.20: Make da peopo hear dis All da way to da mos far place on top da earth!
Isa 49.15: No matta she foget, Me, no way I goin foget you Jerusalem guys!
Isa 49.17: wen broke down yoa wall An wipe out yoa peopo, Dey goin go way.
Isa 49.19: all da guys dat wen make you guys dea slave, Dey goin go way, far place.
Isa 49.23: Da peopo dat wait fo me, fo see wat I goin do, No way dey goin come shame!
Isa 49.24: No way you can!
Isa 50.5: Me, I no go agains him, An I no turn aroun an go da wrong way.
Isa 51.4: wass right, Az goin be jalike one light fo show dem da way.
Isa 51.6: Da sky goin go way, jalike smoke.
Isa 51.22: No way you goin drink from dat wine bowl Again, no moa.
Isa 52.14: Same ting, da way my worka guy goin look, He goin look like he all bus up,
Isa 53.1: No way!
Isa 53.3: Peopo turn aroun look da odda way Cuz dey no like see him.
Isa 53.6: Ery one a us guys, we go our own way.
Isa 54.10: No matta no mo da mountain An da hills shake, Da way I stay tight wit you guys, Dat no goin change, An da deal
Isa 55.8: Yahweh tell dis: “Da way I tink, az not da way you guys tink.
Isa 55.8: Yahweh tell dis: “Da way I tink, az not da way you guys tink.
Isa 55.8: Da way I do stuff, az not da way you guys do stuff.
Isa 55.8: Da way I do stuff, az not da way you guys do stuff.
Isa 55.9: Jalike da sky stay mo high den da earth, So, da way I do stuff, stay mo high Den da way you guys do stuff.
Isa 55.9: den da earth, So, da way I do stuff, stay mo high Den da way you guys do stuff.
Isa 55.9: An da way I tink, I tink mo betta Den da way you guys tink.
Isa 55.9: An da way I tink, I tink mo betta Den da way you guys tink.
Isa 56.1: shua da judges fo you guys Stay judge da peopo da right way.
Isa 57.6: No way!
Isa 57.8: You guys make lidat too, Cuz you go way from me, Jalike dat wahine open da cover off her bed An go
Isa 57.9: She send her messenja guys far way Fo find new idol kine gods -- Even far, like down to da
Isa 57.10: You guys go long way fo find new gods, An you come tired from all dat.
Isa 57.15: Yahweh, da One stay way far up dea Inside da sky, an real importan.
Isa 58.2: Dey aks me fo judge da right way fo dem.
Isa 58.4: If you guys skip food da way you stay do today, No tink you goin make me lissen you, Up
Isa 58.5: No way!
Isa 58.6: “But dis da way I say gotta be, Wen you guys skip food: Anybody dat stay
Isa 58.6: Anybody dat stay in jail Cuz da judge, judge um wrong way, Get um outa dea!
Isa 58.13: show respeck fo da Res Day: You no goin do stuff yoa own way dat day.
Isa 59.8: Da way dey go, dey no mo judge Fo show um wass right.
Isa 59.8: Dey pick da mos crooked way fo live.
Isa 59.8: Anybody go dea way, Dey no goin find out how fo live wit aloha.
Isa 59.12: Yahweh, da way you see um, Plenny time us guys go agains you.
Isa 59.15: good bout dat, Cuz no mo nobody dea Stay judge da right way.
Isa 59.21: An da tings I give you guys fo tell -- All dat no goin go way from you guys.
Isa 60.15: “Befo time, peopo wen go way from you guys, An hate you guys, An nobody go pass thru
Isa 61.8: I [stay / feel] good inside Wen peopo judge da right way.
Isa 64.5: Dass da ony way us goin get outa trouble!
Isa 65.11: “But you guys, you go way from me, Yahweh!
Isa 65.12: kill da prisonas wit dea sword Goin kill you guys da same way!
Isa 65.12: You guys wen do wass bad, Da way I see um.
Isa 66.4: So den me too, I goin do my own way an punish dem!
Isa 66.4: Dey do stuff dass bad, da way I see um.
Isa 66.9: No way!
Dan 1.13: Den you can make to us guys how you like, from da way you see us.
Dan 1.21: So Daniel stay work inside da palace, all da way till da year numba one wen Cyrus come king fo Babylon.
Dan 2.9: me wat I wen dream, I goin punish all you guys da same way!”
Dan 2.14: Daniel know how fo help peopo tink, an he pick da bestes way fo talk to Aryok.
Dan 3.15: No way!
Dan 3.18: know fo shua: us guys no goin do stuff fo yoa gods, an no way we goin go down show respeck fo da gold statue you wen put
Dan 3.29: Cuz no mo no odda god dat can get peopo outa trouble, da way dea god can!
Dan 4.25: Da peopo goin make you go way from dem an go stay wit da wild animals.
Dan 4.32: Da peopo goin make you go way from dem an make you stay wit da wild animals.
Dan 4.33: Da peopo wen make him go way from dem, an he eat grass jalike da cows.”
Dan 4.37: Anybody live his way, dey goin do da right ting too.
Dan 7.11: Den I still yet look back, cuz a da way da horn talk, jalike he big.
Dan 8.10: Da new horn grow, an reach all da way up to wea can beef da army inside da sky.
Dan 8.25: He goin use his powa, an da way he know how fo bulai peopo, so da scamma guys win.
Dan 9.10: Us neva lissen you, oua God Yahweh, fo live da way you wen teach us, da way yoa worka guys dat talk fo you
Dan 9.10: you, oua God Yahweh, fo live da way you wen teach us, da way yoa worka guys dat talk fo you wen tell us.
Dan 9.11: wen make deaf ear fo da rules you wen teach, an go da odda way from you, an tell dat dey no goin lissen you.
Dan 9.15: Da way I tink, you oua Boss an oua God!
Dan 11.10: Dey goin fight all da way to da main place wit strong walls, wea da Egypt king stay.
Dan 11.35: Goin stay lidis all da way to jus da right time.
Dan 12.11: inside da Temple, an mess up eryting an make erybody go way from dea, goin be 1,290 days.
Amo 1.3: Az why, no way I goin let um go an no punish dem!
Amo 1.6: Az why, no way I goin let um go an no punish dem!
Amo 1.9: Az why, no way I goin let um go an no punish dem!
Amo 1.11: Az why, no way I goin let um go an no punish dem!
Amo 1.13: Az why, no way I goin let um go an no punish dem!
Amo 2.1: Az why, no way I goin let um go an no punish dem!
Amo 2.4: Az why, no way I goin let um go an no punish dem!
Amo 2.4: dea ancesta guys, Dey let da fake gods make um go da wrong way.
Amo 2.6: Az why, no way I goin let you guys go an no punish you guys!
Amo 2.16: army guy dass da mostes strong inside, Dat guy goin throw way da stuff he use fo fight, an run way Wen da day come fo
Amo 2.16: Dat guy goin throw way da stuff he use fo fight, an run way Wen da day come fo all dat fo happen.
Amo 3.9: check out all da stuff inside dat town dass all jam up, Da way dose guys all ack mean to each odda!
Amo 4.5: Cuz dass da way you Israel peopo jus love fo do um, big time.”
Amo 5.24: Mo betta, wen you judge da right way bout eryting, Dat make da peopo change how dey tink,
Amo 6.2: army guys take ova awready, Go Kalneh, mauka side long way, an check um out, Come back by da big town Hamat, Den go
Amo 6.3: But da way you guys ack, you ony making shua Dat da guys dat like bus
Amo 6.12: Jalike wen somebody like judge da right way, Dey no can, cuz you guys make shua come out bad jalike
Amo 6.14: goin make plenny trouble fo you guys, an chase you all da way From Hamat Pass, north side, To da Arabah Valley, south
Amo 7.2: Cuz if you no like let us go, no way us Israel peopo goin stay alive.
Amo 7.8: Dis time, cuz a da bad kine stuff dey stay do, no way I goin let dem go one mo time.
Amo 8.2: No way I goin let dem go again!
Amo 9.1: No mo nobody goin get outa dea, No mo nobody goin run way!
Amo 9.2: ‘No matta dey dig way down inside da Mahke Peopo Place, I goin pull um back outa
Amo 9.3: No matta dey go all da way on top Mount Carmel An hide ova dea so nobody can see um,
Amo 9.4: dat stay agains um make dem come prisonas An walk all da way to anodda country, I goin tell da peopo ova dea fo kill um
Amo 9.6: da top part a his house inside da sky, Da arch go all da way up from da earth.
Amo 9.8: Fo shua, I goin wipe out dat land all da way, All da peopo dat come from yoa ancesta guy Jacob!
Jon 1.3: He wen go da odda way from Yahweh fo go ova dea Tarshish side (dass Spain, you
Jon 1.3: He tink he can go far way from Yahweh.
Jon 2.4: tinking lidis: ‘God, he wen throw me out, He make me go way wea he no see me.
Jon 3.10: he wen change his mind bout doing bad tings to dem, da way he wen say befo time dat he was goin do.
Mal 1.8: No way!
Mal 1.10: No way I goin take da gifs you guys bring!
Mal 2.9: “But you guys wen go da wrong way!
Mal 2.9: Da way you guys teach, you make plenny peopo go da wrong way too!
Mal 2.9: Da way you guys teach, you make plenny peopo go da wrong way too!
Mal 2.9: Cuz wit you guys, no mo nobody do da tings da way I tell um fo do um!
Mal 2.17: No way!
Mal 3.2: No way!
Mal 3.7: guys wen live, You guys erytime turn aroun an go da odda way from my Rules An you guys no stick wit um.
Mal 3.7: Us guys neva go way!
Mal 3.8: No way!”
Mal 3.13: No way!
Mat 2.12: So dey go home one diffren way.
Mat 3.7: No way you guys can get away!
Mat 3.11: Da way he goin baptize you guys, jalike he goin baptize you guys
Mat 3.15: Dis okay fo now, fo show we like do everyting da right way.”
Mat 4.11: Den da Devil go way from Jesus, an you know wat?
Mat 4.19: Da way you guys bring in da fish, I goin teach you guys how fo
Mat 4.22: Dey go way from da boat an dea fadda, an go wit him right den an dea.
Mat 6.25: No way!
Mat 6.27: No way!
Mat 7.2: Da way you guys judge da odda guys, dass how God goin judge you
Mat 7.13: da road fo take you to Hell, an get plenny guys going dat way.
Mat 7.23: Go way from me!
Mat 8.2: jalike da way God like.
Mat 8.34: An wen dey wen see him, dey beg um fo go way from dea.
Mat 9.9: Den Jesus wen go way from dea.
Mat 9.24: He tell um, “Everybody go way!
Mat 9.27: Jesus wen go way from dea.
Mat 9.29: Den he touch dea eyes an say, “Da way you guys trus me, dass how goin be.”
Mat 9.32: Da guys dat was blind befo wen go way from dea.
Mat 10.11: dat da peopo get respeck fo, an stay his place till you go way from dea.
Mat 10.23: “Wen da guys inside one town make you guys suffa, go way from dea, den go one nodda town.
Mat 11.1: dey gotta go, he send um all ova da place, an den he go way from ova dea fo go teach inside da odda towns.
Mat 11.7: Afta John's guys wen start fo go way from ova dea, Jesus tell all da peopo bout John.
Mat 12.9: Wen Jesus go way, he go inside da Jewish church.
Mat 12.15: Jesus wen know wat dey talking bout, so he go way from ova dea.
Mat 13.15: Dey no like change da way dey stay living, So I can make um come good.
Mat 13.36: Jesus wen go way from da peopo, fo go inside his house.
Mat 13.53: Den he go way from dea.
Mat 14.15: Tell da peopo fo go way: Tell um, ‘Go inside da towns, fo buy someting fo eat!
Mat 14.16: Dey no need go way.’-”
Mat 15.2: Dey no wash dea hands da right way befo dey eat.
Mat 15.20: But if get one guy dat no wash his hands da right way, an den he eat, dat no goin make um pilau inside.
Mat 15.23: Den his guys come an beg him, “Eh, make her go way, cuz she stay following us an yelling.”
Mat 15.28: Da way you like, dass how goin be.
Mat 15.32: no like send um away hungry, cuz bumbye dey pass out on da way home.
Mat 16.4: Den Jesus go way from dem.
Mat 16.22: No way, Boss!
Mat 16.22: No way dass goin happen to you!
Mat 16.23: But Jesus wen turn aroun an tell Peter, “Eh, move outa my way, Devil!
Mat 17.21: [But ony get one way fo make dis kine bad spirit let peopo go, you know.
Mat 18.3: guys no change an start fo tink jalike one litto kid, no way God in da sky goin be yoa King.”
Mat 19.1: Afta Jesus pau teaching, he go way from Galilee side, an go wea da Judea side start, da odda
Mat 19.15: put his hands on top da kids heads, an afta dat, he wen go way.
Mat 19.22: wen hear dat, an he wen come real sad, so dat he wen go way, cuz he get plenny rich stuffs dat he neva like sell.
Mat 20.8: Start wit da last guys, all da way to da first guys.’
Mat 21.17: Den he go way from dem, an go Betany, da small town outside Jerusalem,
Mat 21.26: But if we say, ‘Da peopo give um da right,’ no way!
Mat 21.32: John Da Baptiza Guy wen teach you guys da right way, an you guys neva believe wat he say.
Mat 22.5: “But da peopo he wen tell fo come, dey no care, an dey go way from da guy.
Mat 22.22: Wen dey hear dat, wen blow dea minds, an dey wen go way from dea.”
Mat 23.17: No way!
Mat 23.19: No way!
Mat 23.33: No way!
Mat 23.33: No way!
Mat 23.35: everytime do wat dey suppose to, starting from Abel all da way to Zekariah, he Barakiah's boy.
Mat 25.15: Den he go way.’
Mat 25.41: “Den I goin tell da odda guys on my left side, ‘Go way from hea, you guys!
Mat 25.46: “Den da bad guys going way, an suffa foeva.
Mat 26.8: Dey say, “How come she throw way her money lidat?
Mat 26.33: Den Peter say, “Eh, no way, Boss!
Mat 26.33: No matta all da odda guys bum out an like go way from you, eh, no way I eva goin do dat!”
Mat 26.33: all da odda guys bum out an like go way from you, eh, no way I eva goin do dat!”
Mat 26.35: But Peter tell him, “No way!
Mat 26.35: No matta I gotta mahke wit you, no way I goin say I donno who you!
Mat 26.39: I like do um da way you like me do um.
Mat 26.42: one mo time, an say, “Fadda, if dis kine suffa no can go way from me, ony if I take um, az okay, I still yet do um.
Mat 26.42: I like do um da way you like me do um.”
Mat 26.44: So he go way from dem one mo time, an talk to God one mo time, an he
Mat 26.54: But gotta happen dis way, so dat da tings da Bible wen say befo time, goin happen.
Mat 26.70: But he tell everybody, “No way!
Mat 27.46: language, dat mean, “My God, my God, how come you go way an leave me ova hea?
Mat 27.60: An dey go way.
Mat 28.20: I goin stick wit you guys all da way, till da world goin pau.
Mrk 1.8: I baptizing you guys wit water, but da way he goin baptize you guys, he goin give you God's Good an
Mrk 1.17: Da way you guys bring in da fish, I goin teach you guys how fo
Mrk 1.20: Dey go way from dea fadda Zebedee who stay inside da boat wit da
Mrk 3.7: Den Jesus an his guys, dey wen go way, an stay by da lake.
Mrk 3.23: No way!
Mrk 5.17: Den da peopo, dey start fo beg Jesus fo go way from dea.
Mrk 5.20: So da guy go way, an tell everybody in da Ten Towns wat Jesus wen do fo
Mrk 6.1: Jesus go way from dea, an go back his own place Nazaret, an his guys go
Mrk 6.10: you guys go inside one guy's house, stay dea till you go way from da town.
Mrk 6.37: Dey no need go way.’-”
Mrk 6.46: Wen all da peopo wen go way, he go up da mountain fo pray.
Mrk 7.2: Befo dey eat, dey no wash dea hands da way da Pharisee guys say dey gotta wash um.
Mrk 7.4: from da market, dey no eat till dey wash dea hands dat way.
Mrk 7.4: gotta wash da cups, da pitchas, an da pots jus right, da way dea ancesta guys wen teach um, so den dey can pray.
Mrk 7.5: How come dey no live da way da ancesta guys wen teach from long time ago?
Mrk 7.5: Dey no wash dea hands dat way befo dey eat!
Mrk 7.17: Latas he wen go way from da peopo, an go inside one house, an da guys he
Mrk 7.18: You gotta figga dis way: Wateva go inside da guy no can make him pilau inside so
Mrk 8.3: Bumbye dey goin pass out on da way home.
Mrk 8.13: Den he wen go way from dem, go back inside da boat, an go da odda side da
Mrk 8.32: No way, Boss!
Mrk 8.32: No way dass goin happen to you!
Mrk 8.33: He say, “Get outa my way.”
Mrk 9.30: Jesus dem wen go way from dat place an go thru Galilee.
Mrk 10.1: Den Jesus wen go way from dat place an go Judea side, da odda side da Jordan
Mrk 10.11: “Da guy who dump his wife an go marry one nodda wahine, da way God see um, da first one still stay his wife.
Mrk 10.12: wahine who dump her husban an go marry one nodda guy, da way God see um, da first one still stay her husban.
Mrk 10.22: Da guy wen hear dat, an he wen come real sad, an he wen go way, cuz he get plenny rich stuffs dat he neva like sell.
Mrk 11.12: Da nex day, wen dey go way from Betany fo go Jerusalem one mo time, Jesus wen come
Mrk 11.32: But if we say, ‘Da peopo give um da right,’ no way!
Mrk 12.12: So dey go way from him.
Mrk 12.14: An you tell da trut wen you teach God's way.
Mrk 13.14: Dat ting so bad, goin make everybody go way.
Mrk 14.1: da teachas who teach God's Rules, dey trying fo find one way fo trick Jesus so dey can bus him an kill him.
Mrk 14.4: come all huhu, an tell each odda, “Eh, how come she throw way da perfume lidat?
Mrk 14.29: Den Peter say, “Eh, no way, Boss!
Mrk 14.29: No matta all da odda guys bum out an like go way from you, eh, no way I eva goin do dat!”
Mrk 14.29: all da odda guys bum out an like go way from you, eh, no way I eva goin do dat!”
Mrk 14.31: But Peter tell him, “No way!
Mrk 14.31: No matta I gotta mahke wit you, no way I goin say I donno who you!
Mrk 14.36: I like do um da way you like do um.
Mrk 14.68: But he say, “No way!
Mrk 15.34: Dat mean, “My God, my God, how come you go way an leave me ova hea?
Luk 1.6: Zekariah an his wife wen do da right tings da way God see um.
Luk 1.15: He goin be one importan guy, da way da Boss Up Dea In Da Sky see um.
Luk 1.38: Den da angel guy wen go way.
Luk 1.60: But his mudda say, “No way!
Luk 1.75: fo him an no be scared, So we can come spesho an right da way he see us All da days we stay alive.
Luk 1.79: Den we goin see da right way An den our heart goin rest inside.
Luk 2.15: Den da angel guys wen go way from dem an go back by God inside da sky.
Luk 2.47: Jesus, wen blow dea minds, cuz dey can see he akamai da way he wen talk to dem.
Luk 3.16: He way mo importan den me.
Luk 3.16: Da way he goin baptize you guys, jalike he goin give you God's
Luk 4.1: Afta John wen baptize Jesus, Jesus wen go way from da Jordan River.
Luk 4.13: was pau trying fo make him do all kine bad stuff, he go way from him till nex time.
Luk 4.30: But he wen walk right thru all da peopo an go way from dea.
Luk 5.8: go down on his knees in front Jesus an say, “Eh, Boss, go way from me, cuz I one guy dat stay do bad kine stuff!
Luk 5.10: Da way you guys bring in da fish, I goin teach you guys how fo
Luk 5.19: But dey no can find one way fo do um, cuz da place stay jamming.
Luk 6.32: No way!
Luk 6.33: No way!
Luk 6.35: No way!
Luk 6.38: Cuz da way you give, same way he goin give to you.
Luk 6.38: Cuz da way you give, same way he goin give to you.
Luk 7.24: Afta John's messenja guys wen go way, Jesus tell all da peopo bout John.
Luk 8.16: No way!
Luk 8.37: Den all da peopo from aroun Gerasa town aks Jesus fo go way from dem, cuz dey real, real scared.
Luk 8.37: So he go inside da boat an go way.
Luk 8.39: So da guy go way an tell all ova da town how Jesus wen help him plenny.
Luk 9.4: Wen you guys go somebody's house, stay dea till you go way from dat town.
Luk 9.10: Den he take dem wit him an dey go way by demself to Betsaida town.
Luk 9.33: Wen da two guys wen start fo go way from Jesus, Peter tell him, “You know wat, Boss?
Luk 10.15: No way!
Luk 11.41: Everyting goin come okay fo you guys, da way God see you.
Luk 11.53: Wen Jesus go way from dat place, da teachas dat teach God's Rules an da
Luk 12.23: No way!
Luk 13.3: I telling you, no way!
Luk 13.5: I telling you, no way!
Luk 14.34: But if da salt no mo taste, no way you can make um work like salt again.
Luk 16.11: not da kine guy peopo can trus wit even dat kine money, no way God goin trus you fo take care all his rich kine stuffs
Luk 16.12: nobody can trus you fo take care odda peopo's stuffs, no way God goin give you stuff fo yoaself.
Luk 16.30: “But da rich guy say, ‘No way, Abraham, my ancesta guy!
Luk 17.7: No way!
Luk 17.9: No way!
Luk 17.29: But da day Lot wen go way from Sodom, fire an sulfur wen come down from da sky on
Luk 20.9: Den he go way long time.
Luk 20.21: You do da same to everybody, an you teach God's way fo real kine.
Luk 22.37: da Bible dat say, ‘Dey wen put him wit da crooks,’ dass da way gotta happen to me.
Luk 22.42: But gotta be da way you like, not da way I like.”
Luk 22.42: But gotta be da way you like, not da way I like.”
Luk 22.57: But Peter say, “No way, girl!
Luk 22.58: But Peter say, “No way, brah!”
Luk 23.5: Now, he stay come all da way ova hea.
Luk 23.49: know Jesus, an da wahines dat wen come dea wit him all da way from Galilee side, dey standing far away, watching all da
Luk 24.12: Den he go way, an he no can figga bout wat wen happen.
Jhn 1.3: God wen make everyting, but da way he do um, he tell dis Guy fo do um.
Jhn 1.13: Da way dey born, not da regula way, wit one guy fo dea fadda dat
Jhn 1.13: Da way dey born, not da regula way, wit one guy fo dea fadda dat like get kids.
Jhn 3.3: An I tell you dis too: Whoeva not born again God's new way, dey no goin get God fo dea King.”
Jhn 3.4: No way he can go inside his mudda one mo time an get born!”
Jhn 3.7: jus cuz I tell you, ‘You guys gotta born again God's new way.
Jhn 4.3: wen know dat da Pharisee guys wen hear dat, he wen go way from Judea, an go Galilee side.
Jhn 4.8: Jesus stay tired cuz he wen walk long way.
Jhn 4.22: Cuz God wen show us Jewish peopo da ony way fo come outa da bad kine stuff we stay in.
Jhn 5.15: Den da guy go way an tell da Jewish leada guys dat was Jesus wen make him
Jhn 5.47: No way!
Jhn 6.15: So he wen go way, an go up on top one hill wea nobody stay.”
Jhn 6.22: An dey know Jesus guys wen go way inside dat boat, but Jesus neva go wit dem.
Jhn 6.37: No way I eva goin throw out da peopo dat come by me!
Jhn 6.53: no take wat I telling you guys bout why I goin mahke, no way you guys goin come alive fo real kine.
Jhn 6.67: So Jesus aks his twelve guys, “Eh, you guys goin go way too, o wat?”
Jhn 7.3: Den Jesus bruddas tell him, “Go way from hea, an go Judea side, so da peopo you wen teach can
Jhn 7.24: you guys goin ack like one judge, gotta figga um da right way.
Jhn 8.9: So dey all go way, one afta da odda, da older guys first, an den da younga
Jhn 10.21: No way!
Jhn 12.27: No way I goin say dat!
Jhn 12.35: Live da right way now wen get light still yet, cuz no good da dark pio da
Jhn 12.36: Den he go way from da peopo so he can stay by himself.”
Jhn 13.1: inside da world, an he get love an aloha fo dem all da way.
Jhn 13.8: Peter tell him, “No way you eva goin wash my feet!”
Jhn 13.31: Afta Judas go way, Jesus say, “I da Guy Dass Fo Real.
Jhn 14.27: “Wen I go way, I goin make you guys hearts rest inside, da kine rest dat
Jhn 14.28: You guys wen hear me say, ‘I going way from you guys, an I goin come back by you guys.
Jhn 16.7: wat I stay telling you guys: Mo betta fo you guys if I go way.
Jhn 16.7: Cuz if I no go way, da One who goin kokua you guys no goin come hea.
Jhn 16.7: But if I go way, den I goin send him to you guys.
Jhn 16.28: Befo, I wen go way from wea my Fadda stay, an wen come inside da world.
Jhn 18.17: Peter say, “No way!
Jhn 18.25: Peter say, “No way!
Jhn 18.27: One mo time Peter wen say, “No way!
Jhn 18.31: do dat, cuz us guys no mo da right fo kill nobody da Rome way, on top one cross.”
Jhn 18.32: He wen tell his guys awready dat he goin mahke da Rome way on top one cross.”
Jhn 19.11: Jesus tell, “Ony one way you get da right fo hurt me.
Jhn 20.25: hands, an put my finga inside da puka in his side, no way I goin believe he alive fo real kine!
Act 1.4: time wen Jesus wen stay wit his guys, he tell dem, “No go way from Jerusalem, but wait ova hea till you guys get da
Act 1.11: He goin come back da same way you wen see him go.
Act 1.12: Den da guys Jesus wen pick wen go way from Olive Ridge, an go back Jerusalem, bout half mile.
Act 3.16: Jesus, he da One dat wen make him come good all da way.
Act 4.22: Cuz da guy dey wen make come good in dis awesome way, he stay mo den forty years old awready.
Act 4.33: Dey talk wit plenny power, an da way dem guys stay, can see dat God stay do choke plenny good
Act 5.41: Jesus guys wen go way from da main leadas.
Act 7.3: God wen tell him, ‘Go way from yoa place an yoa ohana, an go da place I goin show
Act 7.4: So Abraham wen go way from Chaldea an stay in Haran.
Act 7.7: An latas, yoa ohana guys goin go way from ova dea, an dey goin pray an show me respeck in dis
Act 7.40: wen tell Aaron, ‘Make odda gods fo us dat can show us da way fo go.
Act 8.1: But da twelve guys Jesus wen send neva go way.
Act 10.7: Wen da angel guy go way, Cornelius wen call two a his worka guys an one army
Act 10.14: But Peter wen say, “No way, Boss!
Act 11.8: But I say, ‘No way, Boss.
Act 11.19: all ova da place afta Stephen wen mahke, dey wen go all da way Fonecia, Cyprus, an Antioch, cuz Saul dem wen make da
Act 12.10: Afta dey wen walk down one street, den da angel guy wen go way.
Act 13.13: Ova dea John Mark wen go way from dem, an go back Jerusalem.
Act 13.42: Den Paul an Barnabas wen go way from da Jewish church.’-”
Act 13.43: Wen da peopo go way from da Jewish church, plenny Jewish guys an guys dat wen
Act 15.38: But Paul neva like take um, cuz John Mark wen go way from dem befo, in Pamfylia, an neva work wit dem from dat
Act 15.39: Paul an Barnabas no can tink da same way, an dey wen talk hard.
Act 15.40: Paul wen take Silas an wen go way, an da bruddas an sistas wen aks God fo take care dem wit
Act 16.12: We wen go way from dea an go Philippi, one place da Rome govermen wen
Act 16.37: No way!
Act 16.39: dey sorry, an take um outside da jail, an beg um fo go way from da town.
Act 17.31: He goin send one guy fo judge um da right way.
Act 17.33: Den Paul wen go way from da main leadas.
Act 18.1: Afta dat Paul wen go way from Athens an wen go Corint.
Act 18.7: Den he wen go way from da Jewish church, an wen go nex door, da house wea
Act 18.13: “Dis guy, he stay make da peopo go down an pray to God da way dat stay agains our Rules.
Act 18.18: Den he wen go way from da bruddas an wen sail Syria side.
Act 18.19: Dey wen come Efesus, an Paul wen go way from Priscilla an Aquila.
Act 18.25: time odda bruddas wen teach him bout da Boss Jesus, an da way he wen talk, everybody know he tink dass importan.
Act 18.25: He wen teach da right way bout Jesus.
Act 18.26: An dey teach him bout Jesus way mo betta.
Act 19.9: wen talk any kine in front everybody bout da Boss Jesus way.
Act 19.9: So den Paul wen go way from dem.
Act 19.23: Dat time some guys wen make big trouble bout Jesus way.
Act 19.40: Cuz dis way, da army guys can bus us fo make big beef, cuz we no can
Act 20.7: Cuz he wen like go way da nex day, he wen talk till da middle a da nite.
Act 21.1: Afta us guys wen go way from dem, we wen sail strait to Cos Island.
Act 21.5: But wen da time wen come, we wen go way from dea.
Act 22.4: Da peopo dat stay tight wit dis Jesus Way, I wen make um suffa an wen kill um.
Act 22.18: Go way from Jerusalem right now, cuz dey no goin like da stuff
Act 23.32: day dey wen let da guys on horses take him da rest a da way, an dey wen go back dea place.
Act 24.14: I stick wit da Jesus Way.
Act 24.14: But dese guys, dey say dass one fake way.
Act 24.22: Felix, he wen know plenny stuff bout da Jesus Way.’
Act 25.19: But dem guys believe one way an Paul believe one nodda way, an dey wen make argue bout
Act 25.19: But dem guys believe one way an Paul believe one nodda way, an dey wen make argue bout dat, an bout one mahke guy
Act 27.7: Da wind neva let us go da way we like, so we wen sail by Crete Island, leeward side,
Act 28.14: An den we wen go way from dea fo go Rome.
Act 28.25: Dey wen go way an make argue wit each odda.
Act 28.29: [So da Jewish guys wen go way an wen make argue real hard wit each odda.
Rom 1.4: But how his spirit stay, an da way he stay good an spesho fo God, dass wat show dat he God's
Rom 1.5: all da peopos from diffren places fo trus um an make da way he tell um.
Rom 1.8: good inside cuz all ova da world get peopo talking bout da way you guys trus God.”
Rom 1.24: Cuz da way dey acking, dass why God wen let um go do wat dey like.
Rom 1.27: Cuz dey stay far from da right way, an dey going get watevas fo how dey wen make.
Rom 3.6: No way!
Rom 3.9: No way!
Rom 3.23: Dass why nobody can come awesome by demself, da way God like make um come awesome.
Rom 3.31: No way!
Rom 6.2: Eh, no way!”
Rom 6.14: No way!
Rom 6.14: Now, da way you guys live, you stay do wat you do cuz God wen do so
Rom 6.15: No way!
Rom 6.19: Fo tell you guys all dis, I stay talking da way everybody stay talk to each odda, cuz you guys ony litto
Rom 7.6: Da old way, da Rules inside da Bible neva let us go.
Rom 7.6: But da new way, us guys get God's Spirit in charge a us!
Rom 7.7: If I neva undastan da Rules, den no way I go undastan wat kine stuff stay bad inside me.
Rom 7.9: Da way I wen stay live befo time, I neva know da Rules.
Rom 7.23: Da way I tink, I like do wat stay good, but I no can.
Rom 7.25: my head like do everyting God's Rules say fo do -- da way I stay inside, jalike get one nodda rule dat say I gotta
Rom 8.3: dat no can throw out da bad kine stuff inside us, cuz da way us guys stay, we not strong inside.
Rom 8.3: Da way Jesus wen stay, God wen make him look jalike one regula
Rom 8.4: Spirit like us do, not da kine stuff we do wen we live da way we like.
Rom 8.5: Da peopo dat live da way dey like, dey live lidat cuz dass how dey stay inside, an
Rom 8.5: But da peopo dat live da way God's Spirit like, dey ony tinking bout da kine stuff dat
Rom 8.7: like tink bout doing da kine stuff you do wen you live da way you like, cuz dass how you stay inside, you ony going
Rom 8.8: peopo dat ony stay doing da bad kine stuff dey like do, no way God goin like wat dey doing.
Rom 8.9: dat no stay doing da bad kine stuff you do wen you live da way you like.
Rom 8.12: we no need do notting fo da bad kine stuff inside us, da way our bodies like make us do.
Rom 8.13: If you guys go ack jus da way you stay inside, fo shua kine you goin cut yoaself off
Rom 8.13: you kill off all da bad kine stuff you do wen you live da way you like, den you goin live fo real kine.
Rom 8.26: We donno how fo pray da right way.
Rom 8.35: No way!
Rom 10.7: Bible say: “No good you tink inside yoa head, ‘Who goin go way down inside da groun by da Deep Dark Hole wea da mahke
Rom 10.11: Jalike da Bible say, “Whoeva trus God, no way dey goin come shame, cuz God goin do everyting wat he say.
Rom 11.11: No way!
Rom 11.11: But afta dey wen go do da way dey not suppose to an no trus God, dat wen mean, now all
Rom 11.28: I goin make one spesho deal wit dem” So, da way da Israel peopo ack weneva dey hear da Good Kine Stuff
Rom 12.2: God make you guys tink diffren inside, so you can tink new way bout everyting.
head: Da Way Christ Guys Live
Rom 12.17: Try fo tink how fo ack da way everybody know dass da bestes way fo do.
Rom 12.17: fo tink how fo ack da way everybody know dass da bestes way fo do.
Rom 13.2: dat get dat kine power, az jalike dey going agains da way how God wen go make one govermen fo us.
Rom 13.13: All us guys gotta live da right way, so everybody goin see an know dat we doing good kine
Rom 15.19: Bout Christ to all da peopo, from Jerusalem side, all da way to Illyricum side.
1Co 1.5: da importan kine stuff you guys need fo know, an da bestes way fo tell um.
1Co 1.8: da One dat goin make you guys strong an solid all da way, till da time wen our Boss, Jesus Christ, goin come back
1Co 1.8: Dat way you guys no goin jam up, an nobody can poin finga at you
1Co 1.10: our Boss Jesus Christ wen I beg you guys fo tink da same way, an no split up.
1Co 1.10: Gotta stick togedda, so you guys know how fo tink da same way, an can figga out tings da same way!
1Co 1.10: how fo tink da same way, an can figga out tings da same way!
1Co 1.13: No way!
1Co 1.17: Cuz if I wen jus talk smart kine da way peopo tink, dat goin take away da power from wat wen
1Co 1.20: da guys dat nowdays can talk good an make you tink anodda way?
1Co 1.26: If you tink da way da peopo inside da world tink, no mo plenny guys wit you
1Co 2.12: Dass why we no tink da same way da peopo dat get da spirit from inside dis world tink.
1Co 2.14: No way da guy goin undastan.
1Co 3.10: afta me, he gotta make shua he goin do um da right way.
1Co 3.19: Da way da peopo inside da world tink, God say dat stuff stay
1Co 4.13: We jalike da rubbish from da world dat dey like throw way.
1Co 4.17: He goin help you guys fo rememba da way I do everyting cuz I stay tight wit Jesus, God's Spesho
1Co 6.9: you donno dis: Da peopo dat no like do da right ting, no way dey goin get God fo dea King.
1Co 6.10: da peopo dat con da odda guy -- fo all dese kine peopo, no way dey goin get God fo dea King!
1Co 6.15: No way!
1Co 6.18: If you get chance fo fool aroun, run da odda way!”
1Co 6.20: So, show respeck fo yoa own body, da way you ack, an dass goin show dat you get respeck fo God.
1Co 7.11: An da husban not suppose to make his wife go way too.
head: Stick Wit Da Way Da Boss Wen Give You Fo Live
1Co 7.17: But stick wit da way Jesus da Boss wen give you fo live, cuz God wen tell you
1Co 7.20: Ony stay da way you was.
1Co 7.24: Ony stick wit da way you was.
1Co 7.26: Dass why I tink, mo betta stay da way you was.
1Co 7.29: Cuz da way da world stay now, goin all pau.
1Co 7.31: Cuz da way da world stay now, goin all pau.
1Co 8.2: dat tink dey know someting awready, dey still donno um da way dey suppose to.
1Co 10.14: go down an pray in front da idol kine gods, run da odda way quick!
1Co 11.14: Da way you guys tink Corint side, if one guy get long hair,
1Co 11.16: all us leada guys an da church peopo all ova, dass da way we do um.
1Co 11.22: No way!
1Co 11.32: us guys, you know, he do dat fo teach us guys da right way.
1Co 12.15: No way!”
1Co 12.31: Still yet, I like show you guys da bestes way fo live: Copyright © 2000, 2009 Wycliffe Bible Translators
1Co 13.2: stuffs dat da smart guys know, an if I wen trus God all da way so I can even make da mountains move, but I no mo love an
1Co 13.5: You no ack like everybody gotta do everyting yoa way.
1Co 13.11: Now, I big, dass why I no do da tings da same way da small kids do um.
1Co 13.13: da love an aloha kine, dass da main ting, an da bestes way.
1Co 14.6: Ony get one way I goin help you guys.
head: Do Everyting Da Right Way
1Co 14.31: Dat way, all you guys goin learn someting, an all you guys goin
1Co 14.40: Gotta do everyting da right way.
1Co 15.41: An da way one star shine, one nodda star shine diffren, but all stay
1Co 15.52: No way dey goin mahke an come rotten one mo time!
2Co 1.12: We know inside us dat da way we do stuff in dis world, we do wat God like us fo do, an
2Co 1.17: I tink fo do someting, you guys tink I like do um ony my way, jalike all da odda peopo inside da world?
2Co 1.17: You guys tink I saying “Oh yeah” an “No way” same time?
2Co 1.18: he say, wat I tell you guys everytime not “Oh yeah” an “No way” same time.
2Co 1.19: Jesus, he not one “Oh yeah” an “No way” same time kine guy.
2Co 2.6: Dass nuff awready, cuz mos a you guys wen tink same kine way an tell da guy he wen do wrong.
2Co 2.17: No way!
2Co 3.3: Christ neva write um on top one flat stone da way da Boss Up Dea wen do um fo Moses -- da ting Christ wen
2Co 3.7: But den da shine wen go way.)
2Co 3.11: Dey awesome jalike Moses face an den da shine wen go way.
2Co 3.13: up his face so da Israel peopo no can see da shine go way.
2Co 4.10: Every place we go, da way us guys suffa an get bus up, show how plenny Jesus wen
2Co 4.11: An dis way everybody can see dat Jesus give us real kine life, no
2Co 5.7: Da way we live, we trus God everytime, no matta we no can see
2Co 5.16: So, from now on, we no tink bout nobody da same way odda peopo tink.
2Co 5.16: No matta befo time we wen tink bout Christ da same way odda peopo tink.
2Co 5.16: Now, we no tink bout Christ dat way no moa.
2Co 5.19: So, he no make dem take da blame fo da way dey wen mess up.
2Co 6.15: Christ an da Devil no can tink togedda da same way.
2Co 6.16: No way!
2Co 7.10: Wen we stay sorry da way God like, den we pau do da bad kine stuff we was doing, we
2Co 7.10: But wen we stay sorry da way da peopo inside dis world stay sorry, an not God's way,
2Co 7.10: da way da peopo inside dis world stay sorry, an not God's way, den we goin wipe out.
2Co 7.11: You guys wen come sorry da way God like, an an you guys wen stay dat way, an dat make you
2Co 7.11: come sorry da way God like, an an you guys wen stay dat way, an dat make you guys like try hard fo clean out da bad
2Co 7.11: Cuz you guys wen do everyting da right way, an now no mo nobody can blame you guys fo notting.
2Co 8.20: We tink hard fo do um da right way, so dat nobody can talk any kine bout da way we goin carry
2Co 8.20: um da right way, so dat nobody can talk any kine bout da way we goin carry all dis money ova dea Jerusalem side.
2Co 9.2: you guys from Akaia side was ready fo give money, an da way you guys was ready fo go all out, wen make da odda peopo
2Co 9.5: an make everyting ready, so you guys can give da money da way you wen say you goin give.
2Co 10.5: like know God, we goin teach um fo tink diffren kine, da way Christ like us tink.
2Co 11.3: But I stay scared dat you guys goin like go way from Christ, an tink diffren kine, jalike Eve wen go way
2Co 11.3: way from Christ, an tink diffren kine, jalike Eve wen go way befo time.
2Co 11.6: tings, an everytime I wen show you guys everyting an every way.
2Co 12.18: Me an Titus, we do da same kine tings cuz we tink da same way, you know.
2Co 13.11: Tink da same way wit each odda.
Gal 1.10: No way!
Gal 1.13: You guys wen hear bout da way I wen make befo, wen I wen do everyting da Jewish Rules
Gal 2.5: But we neva let dem get dea way, not even litto bit, cuz we like da Good An True Stuff
Gal 2.17: No way!
Gal 3.8: So God wen tell Abraham da Good Stuff From God way befo time.
Gal 3.11: Dass why nobody get um right wit God da way God see um.”
Gal 3.21: No way!
Gal 5.10: I trus da Boss, I shua dat you guys no goin tink anodda way.
Gal 6.14: No way I eva goin talk big bout odda stuff.
Gal 6.16: Everybody who stay tight wit dis new kine way, I like God let dea heart rest inside, an give dem chance,
Eph 3.19: fo you guys, no matta no mo nobody can undastan um all da way.
Eph 4.5: Ony get one way fo trus him.
Eph 4.9: Dat mean dat Christ wen go all da way down to da earth, an afta, den he wen go up inside da
Eph 4.10: Dat One dat wen go all da way down to da earth, he da same One dat wen go all da way up
Eph 4.10: da way down to da earth, he da same One dat wen go all da way up inside da sky.
Eph 4.13: Den bumbye we all goin trus Christ togedda da same way.
Eph 4.24: You guys gotta start fo live da new kine way.
Eph 4.24: be fo real an be good an spesho fo God, an live da true way.
head: How fo Live da New Kine Way
Eph 5.3: dat stay spesho fo God awready, an dat kine stuff not da way da peopo dat stay spesho fo God suppose to ack.
Eph 5.5: dey no can pray, o like get everyting ony fo demself, no way dey get da right fo Christ an God come dea king.
Eph 6.19: wen I tell da Good Kine Stuff From God, I tell um da right way an I no scared.
Php 1.17: Dass not right, you know, da way dey tink.
Php 1.21: Da way I see um, if I stay alive I stay tight wit Christ, an if I
Php 1.23: I get presha dis way an dat way!
Php 1.23: I get presha dis way an dat way!
Php 1.27: Main ting, do everyting da right way, jalike da Good Kine Stuff Bout Christ say you suppose to.
Php 2.2: All you guys, try tink bout tings da same way.
Php 2.17: Da way you guys trus God, he like.
Php 3.9: Dat way, wen I trus him, God da One dat wen make me come right wit
Php 3.15: grown up an solid inside, good we all tink an feel da same way.”
Php 4.15: Afta dat, I wen go way from dea Macedonia side.
Col 1.22: fo God, an nobody can poin finga an blame you guys, da way he see you guys.
Col 1.28: come mo strong inside cuz dey stay tight wit Christ all da way.
Col 2.5: Nobody can push you guys aroun, da way you guys trus Christ.
Col 2.19: He make his peopo come everytime mo strong inside, da way God like make um come mo strong.
Col 2.20: Jalike you guys neva hemo yoaself from da old way!
Col 2.23: But dey do dea stuff one way, not da way God like.
Col 2.23: But dey do dea stuff one way, not da way God like.
Col 3.5: So, throw way all dese tings inside you dat come from dis world.
Col 3.8: Now, you guys throw way all dat kine stuff.
Col 3.9: No bulai each odda, cuz you guys wen throw out da old kine way an pau do da bad kine stuff you guys wen do befo time.
Col 3.10: Now you guys stay do da new kine way.
Col 3.11: Inside Christ's new way, no matta if one guy Jewish an da odda guy not Jewish, if
Col 4.5: aroun peopo dat no trus God still yet, try tink first, da way you guys ack aroun dem.
1Th 1.3: We no foget da way you guys do all kine stuff cuz you trus Christ, an da way
1Th 1.3: way you guys do all kine stuff cuz you trus Christ, an da way you guys work real hard cuz you get love an aloha fo him,
1Th 1.3: work real hard cuz you get love an aloha fo him, an da way you guys hang in dea cuz you stay shua dat our Boss Jesus
1Th 2.9: We wen work day time an nite time, so dat way, we neva need live off nobody, not even one a you guys.
1Th 2.10: You guys know da way we wen ack, dat time.
1Th 2.14: Da way yoa peopo wen make you guys suffa, dass jalike da Jewish
1Th 2.17: Bruddas an sistas, fo litto wile some peopo wen make us go way from you guys.
1Th 2.17: But no matta we wen go, inside our hearts we neva go way.
1Th 3.2: You know, dat time we gotta go way from you guys, us guys wen feel real sad, cuz we wen like
1Th 3.9: Da way you guys stay live now, we stay feel real good inside to
1Th 3.10: guys da kine stuff you need still yet fo trus him all da way.
1Th 5.3: No way peopo can run away from da kine!
2Th 1.5: All dis show dat God judge da right way.
2Th 1.9: Dat mean, no way dey can stay wit da Boss.
2Th 1.9: No way dey eva goin see da awesome kine tings he get da power fo
2Th 3.17: Dis da way I write all my lettas.
1Ti 1.3: I telling you now, jalike I wen tell you wen I wen go way from you befo, an wen go Macedonia side: Stay ova dea
1Ti 1.8: Ony gotta do um da right way, jalike da Rules say.
1Ti 2.2: Den mo easy fo do da way God like, an fo be solid kine peopo, so dat da odda peopo
1Ti 2.9: An I like da wahines fo ack da right way too.
1Ti 2.15: everybody, an stay good an spesho fo God, an tink da right way.
1Ti 3.2: Da main leada guy gotta do everyting da right way, so nobody can poin finga.
1Ti 3.7: da peopo dat no go church say good tings bout him cuz a da way he ack.
1Ti 3.12: Dey gotta handle dea kids an dea own ohana da right way.
1Ti 5.6: But da widow dat like live ony any kine da way she like, no matta she stay alive, but inside, jalike she
1Ti 5.15: You know, awready get some widows dat wen go da wrong way an stay doing wat da Devil like.
1Ti 6.14: Dat way nobody can blame you fo notting.
1Ti 6.19: An dat way, dey goin be ready fo wat God like give um bumbye.
2Ti 1.12: me one big job fo do, an he stay trus me fo do um da right way.
2Ti 1.13: da importan stuffs, an you know how fo teach um da right way.
2Ti 2.15: shame, cuz you teach wass true, an you teach um da right way.
2Ti 2.16: How dey talk, make you mo far way from God.
2Ti 2.22: No be like da younga guys, da way dey jam up cuz dey like do any kine stuff.
2Ti 3.5: Dey goin ack like dey real religious peopo, but da way dey live, show dat dea kine religion no mo power.
2Ti 3.12: Everybody dat like live da way God like, an stay tight wit God's Spesho Guy Jesus Christ,
2Ti 4.4: no goin lissen to da true stuff, an dey goin go da odda way.
2Ti 4.8: Da Boss, he da Judge, an he do everyting da right way.
Tit 1.1: -- he send me fo help dem know fo shua da trut bout da way we suppose to be wen we come close to God.
Tit 1.5: You rememba da time I wen go way from you, I wen tell you, “Eh Titus!
Tit 1.13: up everybody, scold um good, so dey goin trus God da right way.”
Tit 1.15: inside dea heart, an no trus God, everyting stay pilau da way dey see um.
Tit 1.15: Mo worse, even da way dey tink stay all pilau, an dey no shame fo do bad ting.
head: Gotta Teach Da Right Way
Tit 2.3: Teach dem fo ack da way da peopo dat stay spesho fo God suppose to ack.
Tit 2.12: good kine stuffs fo us guys, he teach us fo say, “No way!
Tit 3.11: guy, fo shua, he no good, he do any kine bad stuff -- da way he ack, everybody can tell he wrong awready, an da guy, he
Phm 1.13: like keep him ova hea wit me, so he can help me da same way you wen like help me, but I neva.
Phm 1.15: I tink dass why God wen let him go way from you fo litto bit, so dat you goin get him back foeva.
Phm 1.25: I like you guys know deep inside da good way our Boss Jesus make to you.”
Heb 2.3: But if us guys no like lissen him, no way we goin get outa da bad kine stuff.
Heb 2.17: gotta come jalike his brudda an sista guys, every kine way.
Heb 3.11: So, I wen make one strong promise: ‘No way dem guys eva goin go inside Da land I wen like give um fo
Heb 3.14: But we gotta hang in dea an stay trussing God all da way, jalike wen we wen trus him da first time.
Heb 3.18: God talking bout wen he wen make dis strong promise: “No way dem guys eva goin go inside da land I like give um fo
Heb 4.3: Dass why I wen make one strong promise, ‘No way dem guys eva goin go inside da land I like give dem fo
Heb 4.5: in one nodda place inside da Bible, God wen say dis: “No way dem guys goin eva go inside da land I like give dem fo
Heb 4.14: He wen go all da way up inside da sky wea God stay awready!
head: No Go Da Wrong Way!
Heb 6.6: But if dey turn away from Christ, den no way dey can come sorry one mo time fo da bad kine stuff dey
Heb 6.9: We talk bout peopo dat go da wrong way, jalike dat land dat stay poho.”
Heb 6.11: Den you guys goin hang in dea all da way, an know fo shua dat God goin do everyting he wen promise.
Heb 8.11: dat time, dey goin all know me, Da small litto guys all da way to da big importan guys.
Heb 9.8: dose tings fo show dat all da time da first tent stay, no way we can go inside da place wea God stay fo real kine.
Heb 10.9: Christ wen throw out da old stuff so da new way fo live can take ova.
Heb 10.20: But now, Jesus wen open up da new way fo us fo go inside wea God stay, cuz Jesus wen go bleed an
Heb 10.22: God, wit hearts dat like do wass true, an trus God all da way.
Heb 11.9: His boy Isaac an his grankid Jacob, dey wen live same way too.
Heb 12.2: help us start trussing God, an he help us trus God all da way.
Heb 12.10: fo make us guys learn stuff fo litto wile, an dey do um da way dey tink az good fo us.
Heb 12.13: An, “Make da way wea you going stay strait fo yoa feet,” so you can come
Heb 12.14: wit everybody, an everytime be good an spesho fo God da way you live.
Heb 12.18: But da way God wen make da new deal fo you guys, not jalike da way he
Heb 12.18: da way God wen make da new deal fo you guys, not jalike da way he wen make da first deal.
Heb 13.5: Cuz God da One wen say, “No way I eva goin leave you!
Heb 13.5: No way I eva goin hemo myself from you!
Heb 13.7: Tink plenny bout da way dey wen live, an da stuff dat wen happen cuz a dat.
Heb 13.7: An da way dey wen trus God, make lidat.
Heb 13.18: An everytime we like live da right way.
Heb 13.25: I like all you guys know deep inside da good way God make to you.
Jas 1.4: Wen you guys hang in dea all da way, dat goin make you guys grow up an come mo strong inside,
Jas 1.8: He everytime no can make up his mind da way he tinking bout doing tings.
Jas 1.19: Dat way, dey no get all huhu quick time.
Jas 1.24: An wen da guy go way, awready he no can rememba wat kine face he get.
Jas 2.14: No way!
Jas 2.18: Ony get one way you goin know dat I stay trus God -- wen I stay do good
Jas 2.22: An da tings he wen do wen help him fo trus God all da way.
Jas 2.25: hide her house, she wen tell dem fo go back one diffren way so dey no get kill.”
Jas 3.10: No way!
Jas 3.12: No way!
Jas 4.14: You jalike da morning kine cloud dat come way down.
Jas 4.14: You spock um one short time ony, an den, dey go way.
Jas 5.19: If one a you guys start fo do da wrong ting an go way from wass true, an one nodda guy help him fo come back, an
1Pe 1.2: wen pick you guys fo be his guys, cuz he wen know you guys way befo you guys was born.
1Pe 1.10: Da way God stay hemo da bad kine stuff you guys stay in from you
1Pe 1.13: Stay ready fo trus Jesus Christ all da way till God bring him back, cuz dass wen God goin give you
1Pe 2.20: No way!
1Pe 3.5: Dass da way da wahines dat wen stay spesho fo God an trus him long
1Pe 3.8: Tink da same way.
1Pe 5.2: Do um da way God like.
2Pe 1.3: guys everyting we need fo live to da max fo real kine, da way God like.
2Pe 1.6: An no stop dea, but do everyting da way God like.
2Pe 2.2: Da way dem guys ack, goin make peopo talk stink bout da true
2Pe 2.7: bodda him plenny, how da odda guys wen go buckaloose da way dey neva lissen to God's Rules.
2Pe 2.16: Befo time, dem guys was going da right way, but den, dey wen bag an go da wrong way.
2Pe 2.16: going da right way, but den, dey wen bag an go da wrong way.
2Pe 2.18: Get peopo dat wen go da wrong way, but now dey starting fo come back da right way litto bit.
2Pe 2.18: da wrong way, but now dey starting fo come back da right way litto bit.
2Pe 2.21: No good if you know da right way fo live, an den you change yoa mind, an no do da good an
2Pe 2.21: Mo betta fo you, if you neva know da right way first time.
2Pe 3.11: You gotta go all out fo God da way you live, da way God like you live, all da time you stay
2Pe 3.11: You gotta go all out fo God da way you live, da way God like you live, all da time you stay waiting fo wen God
2Pe 3.14: dis fo happen, go all out fo be da bestes kine peopo, da way God see you guys, so nobody can poin finga an blame you
2Pe 3.17: an dey like bulai you guys an make you guys go da wrong way, but no let um.
1Jn 1.6: We stay bulai, an we no do notting da true way.
1Jn 2.4: Dey donno da true way.
1Jn 2.19: Dem guys wen go way from us, but dey neva come from us.
1Jn 2.19: But dey wen go way, an dat show dat all dem guys neva come from us.
1Jn 3.19: We tell our own heart dat everyting stay okay now, da way God see us.
1Jn 4.16: Da way God stay, he everytime get love an aloha fo everybody.
3Jn 1.6: Help dem wit wateva dey need, da way God like you fo do.
Jud 1.21: He goin take you guys all da way, so you guys can live to da max foeva.
Rev 2.11: Everybody dat fight an win ova da bad kine stuff, no way dey goin get hurt wen da odda peopo mahke da second time
Rev 3.2: I see dat you guys neva do stuff all da way, da way my God like.
Rev 3.2: I see dat you guys neva do stuff all da way, da way my God like.
Rev 12.17: So da Dragon wen come real huhu at da wahine, an wen go way fo fight agains her odda kids.
Rev 16.12: River, an all da water wen come dry up, fo make ready da way fo da kings from da east fo come.
Rev 18.23: wen make da diffren peopos all ova da world go da wrong way!
Rev 20.11: Da earth an da sky wen go way from him, an nobody eva see dem no moa.
Rev 21.4: Nobody goin stay sore inside, O cry, o suffa, Cuz da way tings wen happen befo, All dat goin pau.
Rev 21.17: da wall, an find out was 216 feet high, jalike how da way da peopo measure um, cuz da angel guy wen measure um
Rev 22.21: I like all you guys know da good way our Boss Jesus make to you!