Gen 1.1: Da time wen eryting had start, God wen make da sky an da world.
Gen 1.1: Da time wen eryting had start, God wen make da sky an da world.
Gen 1.7: An dass wat God wen do.
Gen 1.9: An dass wat God wen do.
Gen 1.10: Da dry groun, God give um da name “Land,” an da watta dat wen come togedda one side, he give um da name “Sea.”
Gen 1.11: An dass wat God wen do.
Gen 1.12: So da land wen make all diffren kine plant grow, da kine plants dat make
Gen 1.15: An dass wat God wen do.
Gen 1.22: kine life, “I give you da powa so you can do eryting I wen make you fo do.
Gen 1.24: An dass wat wen happen.
Gen 1.25: God wen make um all: all kine wild animals, an all kine animals
Gen 1.28: tell um, “I give you guys da powa so you can do eryting I wen make you fo do.
Gen 1.30: An dass wat God wen do.
Gen 1.31: God look eryting he wen make, an he say, “Real, real good, all dat!”
Gen 2.1: Az how God wen finish make da sky, an da world, an all da tings inside
Gen 2.2: Wen da day numba seven come, God was pau awready wit da work
Gen 2.3: Cuz dat was da day wen he pau make eryting an no need do moa.”
Gen 2.4: An dass da story bout how was, wit da sky an da world, wen God wen make um all.
Gen 2.4: da story bout how was, wit da sky an da world, wen God wen make um all.
Gen 2.4: Dat time, wen God, da one dey call Yahweh, wen make da world an da sky,
Gen 2.4: Dat time, wen God, da one dey call Yahweh, wen make da world an da sky, All ova da world, neva even have
Gen 2.8: Da God Yahweh wen plant plenny trees one place ova dea Eden side, da east
Gen 2.8: Dass wea he put da guy he wen make.
Gen 2.15: Da God Yahweh wen put da guy inside Eden, da place he wen plant all da
Gen 2.15: Da God Yahweh wen put da guy inside Eden, da place he wen plant all da trees, fo live dea an work da groun an take
Gen 2.17: Cuz wen you eat dat fruit, den you goin get cut off from me, an
Gen 2.21: Wen da guy sleeping, God take one rib outa him, an den close
Gen 2.23: Dis one, I goin give her da name ‘Wahine,’ Cuz God wen take her outa me, one guy.
Gen 3.1: Dat time, from all da wild animals dat da God Yahweh wen make, da snake was da mos smart an sneaky one.
Gen 3.1: Fo real, God wen tell you guys, dat from all da trees ova hea inside dis
Gen 3.3: Ony get da one tree ova dea inside da middo, dat God wen tell us, ‘No even eat um, an no touch um!
Gen 3.7: Right den an dea, dey undastan, jalike dea eyes wen come open.
head: God Know Wat Dey Wen Do
Gen 3.8: Dat day, wen da sun going down an da wind start fo blow, da guy an his
Gen 3.8: He was walking aroun inside da place wea he wen plant da trees.
Gen 3.10: Da guy tell, “I wen hear you, ova dea inside dis place.
Gen 3.10: Az why I wen go hide.
Gen 3.11: God tell um, “Who wen tell you dat you stay naked?
Gen 3.11: You wen eat da fruits from da tree, da one I wen tell you fo no
Gen 3.11: You wen eat da fruits from da tree, da one I wen tell you fo no eat, o wat?”
Gen 3.12: Da same one you wen put hea fo stay wit me fo help me!”
Gen 3.12: Her wen give me some fruit from dat tree an I wen eat um.
Gen 3.12: Her wen give me some fruit from dat tree an I wen eat um.
Gen 3.13: Wat you wen do, huh?”
Gen 3.13: Da bugga wen go trick me!”
Gen 3.13: Az how come I wen eat da fruit!
Gen 3.14: Cuz you wen do dat, I goin make bad ting come to you.
Gen 3.16: Wen you get bebe, I goin make um so you get plenny pilikia wen
Gen 3.16: Wen you get bebe, I goin make um so you get plenny pilikia wen you come hapai.
Gen 3.17: God tell da guy Adam dis: “You, you wen make how yoa wife tell you, an not how I tell you.
Gen 3.17: You eat da fruit from dat tree, no matta I wen tell you befo time, no eat.
Gen 3.17: Cuz a wat you wen do, I goin make da land hard fo grow stuff!
Gen 3.18: Wen you plant seed, da land goin grow weeds an thorns fo you
Gen 3.19: outa da groun, An afta, you goin go back to da dirt Cuz I wen make you outa da dirt.
head: God Trow Out Adam An Eve From Da Place He Wen Make
Gen 3.22: Da peopo wen come jalike us awready.
Gen 3.23: Dass why da God Yahweh trow dem outa Eden, da place he wen plant da trees.
Gen 3.23: God make dem go work da same groun dat he wen make um outa, firs time.”
Gen 3.24: tings dat stay alive ova dea on da east side a da place he wen plant, Eden side.
Gen 4.1: She say, “Yahweh wen help me.
Gen 4.2: Wen dey come big, Abel wen come one sheep an goat farma, and
Gen 4.2: Wen dey come big, Abel wen come one sheep an goat farma, and Cain wen come one dirt
Gen 4.2: come big, Abel wen come one sheep an goat farma, and Cain wen come one dirt farma.”
Gen 4.3: Had one time, Cain wen cut some a da tings dat grow from da land wen was ready,
Gen 4.3: time, Cain wen cut some a da tings dat grow from da land wen was ready, an he wen take um fo make one present fo show
Gen 4.3: some a da tings dat grow from da land wen was ready, an he wen take um fo make one present fo show respeck fo da God
Gen 4.4: Same ting Abel, he wen take some a da firs bebe sheeps dat wen born from his
Gen 4.4: Same ting Abel, he wen take some a da firs bebe sheeps dat wen born from his sheeps.
Gen 4.4: He wen kill da bebe sheeps and cut out da bestes part a da meat,
Gen 4.5: like Abel mo den Cain, an he neva care fo da present Cain wen give him.
Gen 4.8: Wen dey dea, Cain wen go kill his own brudda Abel.
Gen 4.8: Wen dey dea, Cain wen go kill his own brudda Abel.
Gen 4.9: Afta dat, Yahweh wen aks Cain, “Wea yoa brudda Abel?”
Gen 4.10: Wat you wen do to him, hah?”
Gen 4.10: You wen kill yoa brudda, and now, his blood stay ova dea on top da
Gen 4.11: I wen make kahuna da land awready so no can grow stuff.
Gen 4.11: jalike da mout open fo soak up da blood from yoa brudda wen you wen kill him.
Gen 4.11: da mout open fo soak up da blood from yoa brudda wen you wen kill him.
head: God Wen Make Cain Go Way
Gen 4.15: Den Yahweh wen put one spesho mark on top Cain's body fo show he kapu, so
Gen 4.17: Den Cain come togedda wit his wife, an she wen get bebe.
Gen 4.17: She wen born one boy, an she give um da name Enok.
Gen 4.17: Lata, Cain wen start fo build one town wit walls, an he give da town da
Gen 4.19: Lamek, he wen marry two wahines, dea names Adah an Zillah.
Gen 4.20: Adah, she wen born one bebe, Jabal.
Gen 4.22: Da odda wife Zillah, she wen get one bebe too, name Tubal-cain.
Gen 4.22: He da guy wen make all kine tool from bronze an iron.
Gen 4.23: I wen kill um.
Gen 4.24: Yahweh wen tell, anybody dat kill Cain, Yahweh goin kill seven a dea
Gen 4.25: Adam, he wen come togedda wit his wife one mo time.
Gen 4.25: She wen born one boy, an she give um da name Seth, dat sound kinda
Gen 4.25: sound kinda like “give,” dea language, cuz she tell, “God wen give me one mo boy, fo take da place afta Abel, da one
Gen 4.25: me one mo boy, fo take da place afta Abel, da one Cain wen kill.
Gen 4.26: Afta dat, had one nodda boy dat wen born fo Seth.
Gen 4.26: Dat was da time wen da peopo firs start fo aks Yahweh fo help um cuz dey know
Gen 5.1: Dis da genealogy, da peopo dat wen come from Adam.
Gen 5.1: Da time God wen make da peopo, he make um fo be like him, jalike one copy.
Gen 5.2: Da day God wen make dem, he give um da name “Adam,” dat mean, “Peopo,”
Gen 5.4: An afta Seth wen born, Adam still live 800 year moa, an he get odda kids
Gen 5.5: Adam wen live 930 year, den he mahke.
Gen 5.7: An afta Enosh wen born, Seth still live 807 year, an he get odda kids too,
Gen 5.8: Seth wen live 912 year, den he mahke.
Gen 5.10: An afta Kenan wen born, Enosh still live 815 year, an he get odda kids too,
Gen 5.11: Enosh wen live 905 year, den he mahke.
Gen 5.13: An afta Mahalalel wen born, Kenan still live 840 year, an he get odda kids too,
Gen 5.14: Kenan wen live 910 year, den he mahke.
Gen 5.16: An afta Jared wen born, Mahalalel still live 830 year, an he get odda kids
Gen 5.17: Mahalalel wen live 895 year, den he mahke.
Gen 5.19: An afta Enok wen born, Jared still live 800 year, an he get odda kids too,
Gen 5.20: Jared wen live 962 year, den he mahke.
Gen 5.22: An afta Metuselah wen born, Enok wen stay tight wit God wateva he doing, fo 300
Gen 5.22: An afta Metuselah wen born, Enok wen stay tight wit God wateva he doing, fo 300 year, an he get
Gen 5.23: Enoch wen live 365 year.
Gen 5.26: An afta Lamek wen born, Metuselah still live 782 year, an he get odda kids
Gen 5.27: Metuselah wen live 969 year, den he mahke.
Gen 5.29: our hands fo get stuff outa da groun, cuz da God Yahweh wen make da land so no can grow stuff.
Gen 5.30: An afta Noah wen born, Lamek still live 595 year, an he get odda kids too,
Gen 5.31: Lamek wen live 777 year, den he mahke.”)
Gen 6.1: Afta dat, wen start fo get plenny peopo inside da world, an dey get
Gen 6.2: Had guys jalike gods dat wen check out da daughtas dat born to da peopo.
Gen 6.3: Den Yahweh tell, “I wen give da peopo my spirit inside dea bodies fo make um stay
Gen 6.4: guys dat jalike gods an da daughtas dat born to da peopo wen come togedda an get kids.”
Gen 6.5: Yahweh wen see how da peopo was doing mo an mo plenny bad kine stuff,
Gen 6.7: Yahweh tink, “I goin wipe out from da world all da peopo I wen make awready.”
Gen 6.7: an da birds dat fly inside da sky, cuz bodda me dat I wen make um.
Gen 6.8: Yahweh wen see dat Noah live da way Yahweh like.”
Gen 6.11: Dat time, da way God see um, all da peopo wen come poho inside.
Gen 6.12: God wen see dat erybody inside da world make demself come poho.
Gen 6.22: So, Noah wen do eryting dat God wen tell um fo do.
Gen 6.22: So, Noah wen do eryting dat God wen tell um fo do.
Gen 7.1: Den Yahweh wen tell Noah, “Time awready!
Gen 7.4: goin wipe out eryting dat stay alive from dis world, dat I wen make.
Gen 7.5: So Noah, he wen do eryting jalike Yahweh tell um fo do.
Gen 7.6: Dass wen da big watta from da sky wen go all ova da world.
Gen 7.6: Dass wen da big watta from da sky wen go all ova da world.
Gen 7.7: an his boys, an his wife, and his boys wifes, dey all wen go inside da big boat togedda, fo get away from da big
Gen 7.9: top da groun, had two a dem, boy kine and girl kine, dat wen go by Noah fo go inside da big boat, jalike God wen tell
Gen 7.9: dat wen go by Noah fo go inside da big boat, jalike God wen tell Noah fo do.
Gen 7.10: Den, day numba seven, da big watta from da sky wen come down all ova da world.
Gen 7.11: hundred year an two month an seventeen day old, da day dat wen happen.
Gen 7.11: Dass wen Da watta dat run undaneat da wild ocean wen bus loose, An
Gen 7.11: Dass wen Da watta dat run undaneat da wild ocean wen bus loose, An da big watta from inside da sky wen come
Gen 7.11: ocean wen bus loose, An da big watta from inside da sky wen come down, Jalike dey wen open up da windows up dea.
Gen 7.11: da big watta from inside da sky wen come down, Jalike dey wen open up da windows up dea.
Gen 7.12: Dat time, day time an nite time, fo forty days da rain wen come down on top da groun.
Gen 7.13: da same day dat Noah, an Noah boys Shem an Ham an Jafet, wen go inside da big boat, plus Noah wife an da three wahines
Gen 7.16: da girl kine fo ery kine ting dat stay alive, jalike God wen tell Noah fo get.
Gen 7.16: Den, Yahweh wen shut da door, wit Noah dem inside.
Gen 7.17: Dat big watta from da sky wen stay on top da groun forty day.
Gen 7.17: Da watta wen come plenny, an wen pick up da big boat, an make um float
Gen 7.17: Da watta wen come plenny, an wen pick up da big boat, an make um float up ova wea da groun
Gen 7.18: Da watta wen come mo an mo plenny on top da groun, an da big boat just
Gen 7.19: Had so plenny watta on top da groun, dat even wen cova all da big mountains dat get unda da sky.
Gen 7.21: Eryting dat wen move on top da groun wen mahke -- da birds, an da animals
Gen 7.21: Eryting dat wen move on top da groun wen mahke -- da birds, an da animals dat live wit peopo, an da
Gen 7.23: God wen wipe um all out.
Gen 8.1: Dass why God wen make da wind blow ova da world, an da watta start fo go
Gen 8.2: An dis way, God wen stop da rain from da sky.
Gen 8.3: Afta bout five month, da watta dat stay on top da groun wen go down litto bit.
Gen 8.4: come up, day numba seventeen inside dat month, da big boat wen come down on top one mountain Ararat side.
Gen 8.6: But still yet was anodda forty days afta da big boat wen come down on top da groun, dat Noah wen open da window he
Gen 8.6: afta da big boat wen come down on top da groun, dat Noah wen open da window he wen make an let go one black scavenja
Gen 8.6: come down on top da groun, dat Noah wen open da window he wen make an let go one black scavenja bird, da kine dey call
Gen 8.8: Afta dat, Noah wen let go one dove, fo find out if da watta stay going down
Gen 8.9: But da dove neva can find one dry place fo go down, so wen go back by Noah inside da big boat, cuz still yet get
Gen 8.10: Noah wen wait one mo week, an he let da dove go out from da big
Gen 8.11: Wen da sun going down, da dove come back, an you know wat?
Gen 8.11: Inside da mout, get one new olive tree leaf dat da dove wen pull off one tree!
Gen 8.11: Az how Noah know dat da watta wen go down fo real kine from on top da groun.
Gen 8.13: month inside da year, an da firs day inside da month, Noah wen go take off da canvas dat cova da open space aroun da top
Gen 8.14: two month, day numba 27 inside da month, an den da groun wen come dry fo real kine.
Gen 8.15: Dat time, God wen tell Noah, “Kay den.
Gen 8.18: So Noah an his wife, an his boys an dea wifes, wen go outside.
Gen 8.19: All da diffren ohanas wen go outside da big boat, ery animal an eryting dat crawl on
Gen 8.20: Dat time, Noah wen pile up stone fo make one altar fo da God Yahweh, fo make
Gen 8.20: Den Noah wen take one animal from ery diffren kine dass okay fo
Gen 8.20: He wen put um on top da altar, an kill um fo make da sacrifice,
Gen 8.21: I no goin wipe out eryting dat stay alive again, da way I wen do dis time.
Gen 9.1: God wen give Noah an his boys da powa so dey can do eryting he
Gen 9.5: wahine, I da Judge, an I goin take away dea life, cuz dey wen kill somebody dass jus like dem.
Gen 9.6: Cuz God wen make da peopo Jalike dey one picha, Made fo look jalike
Gen 9.10: an da farm animals, an all da wild animals, eryting dat wen come outa da big boat wit you guys, all da animals dat
Gen 9.13: Dat goin be da sign fo make you guys rememba Dat I wen make dis deal fo da whole world.
Gen 9.15: Den you guys goin know dat I tinking Bout da deal I wen make fo you guys, An fo eryting dat stay alive.
Gen 9.16: cloud, I goin look um, an I goin tink about da deal dat I wen make, dat stay foeva - me, God, I awready get deal wit all
Gen 9.17: Dass wat God wen tell Noah: “Da rainbow, dass da sign fo da deal I wen make
Gen 9.17: God wen tell Noah: “Da rainbow, dass da sign fo da deal I wen make fo eryting dat stay alive on top da groun.
Gen 9.18: Dat time, had Shem, an Ham, an Jafet, Noah three boys, dat wen come outa da big boat wit him.
Gen 9.21: One time, Noah wen drink some a da wine from da grape farm, an he come drunk.
Gen 9.22: Ham wen see his fadda Noah naked.
Gen 9.23: Shem an Jafet, dey wen look da odda way fo no see dea fadda naked.
Gen 9.24: Latas, Noah wen wake up from drunk.
Gen 9.24: He find out wat his boy Ham wen do to him.
Gen 9.28: Afta da big watta come, Noah wen live 350 year moa.”
Gen 9.29: From da time Noah wen born till he mahke, was 950 year.)
Gen 10.1: Dis da story bout da ohana peopo dat wen born fo Noah an his boys Shem an Ham an Jafet.
Gen 10.1: Afta da big watta come, da boys wen get kids.
Gen 10.8: An had one nodda guy dat wen come from Cush ohana, da guy name Nimrod.
Gen 10.8: Nimrod was da firs guy dat eva live in da world dat dey wen call one “tough man.
Gen 10.9: Nimrod wen come real good fo hunt, an Yahweh know bout him.
Gen 10.10: Nimrod wen come one king, an da main places wea he was king was
Gen 10.11: From dea, Nimrod wen go take ova eryting Assyria side an build Nineveh town,
Gen 10.12: Resen stay in da middo a Nineveh and Kalah, an wen come da main town fo Nimrod, you know.
Gen 10.14: Da Kasluh peopo, az wea da Filisha peopo wen come from.
Gen 10.16: Had da Jebus peopo dat wen come from Canaan too, an da Amor peopo, da Girgash peopo,
Gen 10.19: (Befo time, da land wea da Canaan peopo wen live wen start makai side, from Sidon, an go by Gerar nea
Gen 10.19: (Befo time, da land wea da Canaan peopo wen live wen start makai side, from Sidon, an go by Gerar nea Gaza, den
Gen 10.19: Lata, da diffren ohanas dat wen come from Canaan, dey wen go live all ova da place).
Gen 10.19: Lata, da diffren ohanas dat wen come from Canaan, dey wen go live all ova da place).
Gen 10.20: Dass all da diffren peopos dat wen come from Ham - da diffren ohanas an language, ery kine
Gen 10.21: Shem, da one dat was Jafet older brudda, he wen get boys too.
Gen 10.21: peopos dat come from Eber, Shem dea ancesta too, cuz Eber wen come from da Shem ohana.
Gen 10.22: Dis da peopos dat wen come from Shem: Elam, Asshur, Arpakshad, anodda Lud guy,
Gen 10.24: Shelah wen come from Arpakshad, an Eber wen come from Shelah.
Gen 10.24: Shelah wen come from Arpakshad, an Eber wen come from Shelah.
Gen 10.25: Eber wen get two boys.
Gen 10.25: Da older boy, dey wen give um da name Peleg (cuz was da time dat dey make watta
Gen 10.30: Da place wea dey all wen live go from Mesha to Sefar, dass da up country east side.
Gen 10.31: All dose peopos wen come from Shem -- da diffren ohanas an language, ery kine
Gen 10.32: Afta da Big Watta, all da diffren peopos all ova da world wen come from Noah an his boys.
Gen 11.2: Wen dey going, dey come Shinar side (dass Babylon side, you
Gen 11.5: Yahweh Up Dea Inside Da Sky, he wen go down by dea town fo look, an fo check out da towa dat
Gen 11.8: Dass how Yahweh wen make da peopo move all ova da world, an az why dey neva
Gen 11.9: nowdays dey call dat place Babylon, cuz was dea dat Yahweh wen mess up dea language.”
Gen 11.9: Dass how Yahweh wen make all da diffren peopos go way from Shinar an go all
Gen 11.10: Dass wen he wen get one boy Arpakshad.
Gen 11.10: Dass wen he wen get one boy Arpakshad.
Gen 11.11: An afta Arpakshad wen born, Shem still live 500 year, an he get odda kids too,
Gen 11.13: An afta Shelah wen born, Arpakshad still live 403 year, an he get odda kids
Gen 11.15: An afta Eber wen born, Shelah still live 403 year, an he get odda kids too,
Gen 11.17: An afta Peleg wen born, Eber still live 430 year, an he get odda kids too,
Gen 11.19: An afta Re`u wen born, Peleg still live 209 year, an he get odda kids too,
Gen 11.21: An afta Serug wen born, Re`u still live 207 year, an he get odda kids too,
Gen 11.23: An afta Nahor wen born, Serug still live 200 year, an he get odda kids too,
Gen 11.25: An afta Terah wen born, Nahor still live 119 year, an he get odda kids too,
Gen 11.28: Dey wen live Ur town, wea da Chaldea kine peopo live.
Gen 11.28: But Haran wen mahke wen he was still young, right dea da same place his
Gen 11.28: But Haran wen mahke wen he was still young, right dea da same place his ohana
Gen 11.29: Bumbye, Abram an Nahor wen find wahines an get married.
Gen 11.29: Abram, he wen marry one wahine name Sarai.
Gen 11.29: Nahor, he wen marry one wahine name Milkah, da daughta a his brudda
Gen 11.29: name Milkah, da daughta a his brudda Haran, da guy dat wen mahke awready.
Gen 11.31: Den Terah wen talk to his boy Abram an his grankid Lot dat was Haran
Gen 11.31: dat was Haran boy, an his daughta in law Sarai, da one dat wen marry his boy Abram.
Gen 11.31: So dey wen go outa Ur, da Chaldea town, to Canaan side.
Gen 11.31: Firs ting, dey wen stop Haran town an make house dea instead.
Gen 11.32: Terah, he wen live 205 year.
Gen 12.1: Befo time, Yahweh wen tell Abram, “Eh!
Gen 12.3: All da ohanas all ova da world, Bumbye wen dey tink bout you, dey goin say, ‘Eh!’
Gen 12.4: how come Abram go way from Haran, jalike his God Yahweh wen tell um fo do.
Gen 12.5: Abram wen take his wife Sarai, an his nephew Lot, an all da big
Gen 12.5: Sarai, an his nephew Lot, an all da big stack stuffs dey wen get Haran side, an all da peopo dat wen work fo dem dea
Gen 12.5: stack stuffs dey wen get Haran side, an all da peopo dat wen work fo dem dea too.
Gen 12.7: Wen dey stay dea, Yahweh wen let Abram see him.
Gen 12.7: Wen dey stay dea, Yahweh wen let Abram see him.
Gen 12.7: Az how come Abram wen pile up rocks ova dea fo make one altar an make sacrifice,
Gen 12.7: ova dea fo make one altar an make sacrifice, cuz Yahweh wen let Abram see him, dat place.
Gen 12.14: Wen Abram dem get ova dea Egypt side, da Egypt peopo wen see
Gen 12.14: Wen Abram dem get ova dea Egypt side, da Egypt peopo wen see dat Sarai one real good looking wahine.
Gen 12.15: Pharaoh (dass wat da Egypt peopo call dea king guy), dey wen spock her, an dey go tell da Pharaoh guy all kine good
Gen 12.16: Da Pharaoh guy, he wen make nice to Abram cuz he tink Abram Sarai brudda.
Gen 12.17: But den, Yahweh, he wen make da Pharaoh guy an all da odda palace peopo come real
Gen 12.17: peopo come real sick, wit diffren hard kine sick, cuz he wen take Abram wife Sarai fo come his wife.
Gen 12.18: Den da Pharaoh guy wen tell Abram fo come by him.
Gen 12.18: How come you wen do dis to me?
Gen 12.19: How come you wen tell, ‘She my sista,’ aah?
Gen 12.20: Da Pharaoh guy wen tell his guys wat fo do wit Abram.
Gen 12.20: Dey wen take um all way outside Egypt.”
Gen 12.20: Abram wen go home from dea wit his wife an all his stuffs.
Gen 13.2: Dat time, wen he wen go outa Egypt, he go da Negev side, him an his wife
Gen 13.2: Dat time, wen he wen go outa Egypt, he go da Negev side, him an his wife an Lot
Gen 13.3: one side an `Ai da odda side, da same place wea Abram wen put his tent befo time, an wea he wen make da altar fo
Gen 13.4: same place wea Abram wen put his tent befo time, an wea he wen make da altar fo sacrifice, an tell his God, Yahweh, “Eh!
Gen 13.6: But dem two guys, dey get so plenny animals, if dey wen stick togedda, no mo nuff land fo dem an dea animals.
Gen 13.7: da cows fo Abram an da guys dat take care da cows fo Lot wen start fo make argue.
Gen 13.10: Lot, he wen check out all da land nea da Jordan Riva.
Gen 13.10: dea nea Zo`ar, look jalike da place wit trees dat Yahweh wen plant befo time, an jalike da Egypt land.
Gen 13.10: (Az was befo Yahweh wen wipe out Sodom town an Gomorrah town.
Gen 13.11: So, Lot wen pick da valley both sides da Jordan Riva.
Gen 13.11: Him an his peopo, dey wen go move house ova dea, da east side.)
Gen 13.11: Dass how da two ohana guys wen split up.
Gen 13.14: Afta Lot dem wen go way from Abram, Yahweh tell Abram: “Eh!
Gen 13.18: Dass why Abram wen go move his tents.
Gen 14.4: had one king guy name King Kedorla`omer from Elam town dat wen take ova plenny odda towns all ova da place.
Gen 14.4: an three odda king guys from da big towns aroun Babylon wen stay go togedda fo give hard time to da peopo dat live
Gen 14.4: Dey go get all dea army guys togedda fo get ready wen da Kedorla`omer guys come back da nex time fo make war.
Gen 14.5: an da three king guys dat stay tight wit him, dey all wen go ova dea wit dea army guys fo make war wit da Sodom guys
Gen 14.8: Wen da Sodom guys find out dat da Babylon guys coming afta
Gen 14.11: Den da four king guys from Babylon an dea army guys wen go take all da stuffs dat get inside Sodom an Gomorrah, an
Gen 14.12: Lot, Abram nephew guy, who dat time stay Sodom side, dey wen take him an all his stuffs too.
Gen 14.13: Had one a da Sodom army guys dat wen run away from da place dey fighting.
Gen 14.14: Abram wen find out dat da Babylon army guys wen grab his nephew Lot
Gen 14.14: Abram wen find out dat da Babylon army guys wen grab his nephew Lot an make um prisona.
Gen 14.14: Had 318 odda guys dea dat work fo Abram cuz dey wen born inside his ohana, an Abram wen teach um awready how
Gen 14.14: work fo Abram cuz dey wen born inside his ohana, an Abram wen teach um awready how fo fight good.
Gen 14.15: Night time, Abram wen tell his guys fo split up fo go afta da Babylon guys, so
Gen 14.15: Abram guys wen go bus up da Babylon guys real good, an chase um all da
Gen 14.16: Abram, he wen bring back his nephew Lot an all his stuffs, an da
Gen 14.16: an da odda peopo, an all da odda tings dat da Babylon guys wen rip off from da odda peopo.
Gen 14.18: Wen Abram stay go, da king fo Salem town wen come out talk wit
Gen 14.18: Wen Abram stay go, da king fo Salem town wen come out talk wit him, Shaveh Valley, da place we call da
Gen 14.19: Cuz you da One dat wen make da sky an da world.
Gen 14.20: He da One dat wen hand ova to you da guys dat wen give you hard time.
Gen 14.20: He da One dat wen hand ova to you da guys dat wen give you hard time.
Gen 14.20: Den Abram wen take all da stuffs he bring back an make ten pile, an he
Gen 14.22: da God Dass Mo Importan Den All Da Odda Gods, da One dat wen make da sky an da world.)
Gen 14.23: dat wen make Abram come one rich guy.
Gen 14.24: Notting for me, ony da food dat my young guys wen eat awready, an da share fo da odda guys dat wen go wit me
Gen 14.24: guys wen eat awready, an da share fo da odda guys dat wen go wit me -- dass Aner an Eshcol an Mamre.
Gen 15.1: Afta Abram wen get Lot outa trouble, one nodda ting happen.
Gen 15.1: Abram wen get jalike one dream, ony he not sleeping.
Gen 15.1: Da God Yahweh wen tell um dis: “No scared, Abram!
Gen 15.2: Cuz bumbye wen I goin mahke, I no mo kids, an da ony one dat goin get my
Gen 15.3: He ony one guy dat wen born fo work inside my house!
Gen 15.4: Dis da ting dat Yahweh wen tell Abram: “No way!
Gen 15.6: Abram trus Yahweh fo do wat he wen say.
Gen 15.7: He tell, “Me, I Yahweh, da One dat wen take you outa Ur town, Babylon side.”
Gen 15.7: I wen bring you ova hea, cuz I goin give you dis land.
Gen 15.10: Abram wen go get all da animals an bring um in front God, an kill um
Gen 15.12: Den, wen da sun go down, Abram wen pass out sleep.
Gen 15.12: Den, wen da sun go down, Abram wen pass out sleep.
Gen 15.12: He feel jalike someting dark wen come ova him, an he scared plenny.
Gen 15.15: you, befo all dat happen, you goin mahke an bury awready wen you real old.
Gen 15.15: You goin go wea yoa ancesta guys stay dat wen mahke awready, an all dis no goin bodda you.
Gen 15.17: Den da sun wen go down an eryting all come dark.
Gen 15.18: Yahweh wen tell Abram, “All dis land, from da Egypt border to da big
Gen 16.4: Abram an Hagar, dey wen sleep togedda, an she come hapai.”
Gen 16.4: But wen she know she hapai, she start fo tink she mo betta den
Gen 16.5: Was me wen tell you fo take her an sleep wit her.
Gen 16.5: Dea Inside Da Sky, he da judge, an he know dat you da one wen mess up, not me!
Gen 16.6: From dat time, Sarai wen make any kine to Hagar, an Hagar run away from Sarai.
Gen 16.13: God wen see me, an den I wen see God!)
Gen 16.13: God wen see me, an den I wen see God!)
Gen 16.13: Dass why Hagar wen give Yahweh one new name.
Gen 16.14: out, nowdays dey call um Be`er Lahai Ro`i, cuz a wat Hagar wen say dat time.
Gen 16.14: Dat mean “Da Puka Wea Da God Dass Alive Wen See Me,” Hebrew language.”
Gen 16.15: Hagar, she wen go home an born Abram's boy.
Gen 16.15: Abram wen give his boy da name Ishmael.
Gen 16.16: Abram 86 year old awready, dat time Hagar wen born Ishmael fo Abram.
Gen 17.1: Lata, wen Abram 99 year old awready, Yahweh wen let Abram see him.
Gen 17.1: Lata, wen Abram 99 year old awready, Yahweh wen let Abram see him.
Gen 17.2: I wen make one deal fo me an you, an I goin make dat happen fo
Gen 17.3: Abram, he wen go down right den an dea wit his face on top da groun fo
Gen 17.3: God wen talk to him lidis: “Cuz I get dis deal wit you, you goin
Gen 17.9: Den God wen tell Abraham dis: “You, Abraham, dis wat you gotta do.
Gen 17.12: So from now to foeva, ery time you guys get new bebe boy, wen da kid eight day old, gotta cut skin.
Gen 17.12: Wen yoa slave guys get boy kine kids, gotta cut skin.“
Gen 17.12: No matta da fadda mudda guys wen born fo yoa ohana, o you buy slave peopo dat not from yoa
Gen 17.17: Den Abraham wen go down wit his face on top da groun fo show respeck to
Gen 17.20: I wen lissen to you awready.
Gen 17.23: boy Ishmael, an all da slave guys fo his ohana, da ones he wen buy an da ones dat wen born dea, fo come togedda.”
Gen 17.23: slave guys fo his ohana, da ones he wen buy an da ones dat wen born dea, fo come togedda.”
Gen 17.23: He cut skin all dem, jalike God wen tell um fo do.
Gen 17.24: Wen Abraham wen cut skin, he 99 year old awready.
Gen 17.24: Wen Abraham wen cut skin, he 99 year old awready.
Gen 17.25: He wen cut skin his boy Ishmael wen Ishmael 13 year old.
Gen 17.25: He wen cut skin his boy Ishmael wen Ishmael 13 year old.
Gen 17.26: Da fadda Abraham an his boy Ishmael, dey wen cut skin same day, an same ting fo all da slave guys fo da
Gen 17.27: ting fo all da slave guys fo da Abraham ohana, da ones dat wen born fo his ohana, an da ones dat he wen buy from peopo
Gen 17.27: da ones dat wen born fo his ohana, an da ones dat he wen buy from peopo from odda place.
Gen 18.1: One nodda time, Abraham wen stay by da big trees, Mamre place.
Gen 18.1: Abraham's God, Yahweh, wen let Abraham see um again.
Gen 18.1: Dis wat wen happen: Noon time, Abraham was sitting inside da tent
Gen 18.2: Wen he see um, he run outside from da tent fo tell um “Aloha!
Gen 18.2: Den he [wen] go down wit his face on top da groun in front dem, fo
Gen 18.5: Cuz you wen come by me, an I jalike you guys slave.
Gen 18.6: Den Abraham wen run back inside da tent an tell Sarah, “Quick!
Gen 18.8: get soft cheese an milk, an da meat from da young cow dey wen kill, an put da food in front da three guys.
Gen 18.11: real old, Abraham an Sarah, an Sarah from long time she wen pau her time fo get bebe awready.
Gen 18.12: So Sarah wen laugh inside, cuz she tinking, “Now I all dry up, an my
Gen 18.15: You wen laugh!”
Gen 18.16: Da three guys wen stand up an make ready fo go.
Gen 18.16: Dey wen look down da valley wea Sodom town stay.
Gen 18.18: All da diffren peopos all ova da world, bumbye wen dey tink bout Abraham, dey goin say, ‘Eh!
Gen 18.19: “He da guy I wen pick fo come tight wit me.
Gen 18.19: Dass how I goin make come fo Abraham da tings dat I wen tell him goin come.
Gen 18.25: No can be, dat you goin wipe um all out, da way you wen say!
Gen 19.1: angel messenja guys dat was wit Yahweh, Abraham place, dey wen get to Sodom sunset time.
Gen 19.1: Wen Lot spock da angel guys, he stand up an tell um “Aloha!
Gen 19.4: da guys from Sodom town, young guys and old guys, dey all wen come togedda from all ova, an stay all aroun outside Lot
Gen 19.5: Wea da guys dat wen come yoa house tonite?
Gen 19.8: bout to dese guys, cuz dey come from odda place an dey wen come my house, an I gotta take good care dem.
Gen 19.9: Dey wen make plenny presha fo Lot fo bring da guys outside, an dey
Gen 19.10: But da two angel guys inside da house, dey wen put dea hands outside an grab Lot an pull um back inside
Gen 19.13: Az why Yahweh wen send us hea, fo wipe out eryting.
Gen 19.14: So Lot wen go talk to da guys dat goin come his son in law guys wen
Gen 19.14: wen go talk to da guys dat goin come his son in law guys wen dey marry his daughtas.
Gen 19.15: Early morning time, wen ony litto bit red da sky, da angel messenjas guys wen try
Gen 19.15: wen ony litto bit red da sky, da angel messenjas guys wen try fo make Lot hurry up.”
Gen 19.15: No good Yahweh goin blow you away wit dem wen he wipe out da town fo da tings dey do dat need punish!
Gen 19.16: So da two guys wen grab dea hands, Lot, an his wife, an da two daughtas, an
Gen 19.16: Dass how Yahweh wen show pity fo dem an give um chance.
Gen 19.19: You wen like help me, an I jalike yoa slave guy, an you wen stick
Gen 19.19: You wen like help me, an I jalike yoa slave guy, an you wen stick wit me plenny, an cuz a you I alive still yet.
Gen 19.23: Da sun jus coming up awready, wen Lot go inside Zoar town.
Gen 19.24: Den Yahweh wen make burning sulphur come down outa da sky wea he stay.
Gen 19.24: Da fire wen come down on top Sodom town an Gomorrah town, jalike was
Gen 19.25: God wen wipe out eryting inside dose towns, eryting aroun da
Gen 19.26: But Lot wife, she wen look behind her, an right den an dea she come salt rock,
Gen 19.27: Dat morning, Abraham wen get up early an go to da place wea him an Yahweh wen stand
Gen 19.27: wen get up early an go to da place wea him an Yahweh wen stand fo talk da day befo.
Gen 19.29: Dass wat wen happen da time God wen go wipe out da towns all ova da
Gen 19.29: Dass wat wen happen da time God wen go wipe out da towns all ova da Siddim Valley.
Gen 19.29: Lot folks outa dea befo he zap da towns, da place wea Lot wen live.
Gen 19.30: Lata, Lot an his two daughtas wen go way from Zo`ar to da mountains.
Gen 19.30: Ova dea mauka side, Lot an his two daughtas wen live inside one cave.
Gen 19.33: Den da older daughta wen go by her fadda an go sleep wit him.”
Gen 19.33: Cuz da fadda drunk, he neva know notting, wen she lay down wit him an wen she get up.
Gen 19.33: drunk, he neva know notting, wen she lay down wit him an wen she get up.
Gen 19.34: Las nite, I wen go sleep wit our fadda.
Gen 19.35: Dat nite, same ting, dey wen give dea fadda plenny wine.
Gen 19.35: Da younga daughta wen go sleep wit him, an cuz he drunk, he neva know notting
Gen 19.35: go sleep wit him, an cuz he drunk, he neva know notting wen she lay down wit him an wen she get up.”
Gen 19.35: he drunk, he neva know notting wen she lay down wit him an wen she get up.”
Gen 19.36: Dass how da two wahines, Lot daughtas, dey wen come hapai from dea own fadda.
Gen 19.37: Da older daughta, she wen born one boy, an she give um da name Mo`ab, dat mean,
Gen 19.38: She wen born one boy, an she give um da name Ben-`Ammi, dat mean,
Gen 20.2: Wen he dea, Abraham tell bout his wife Sarah, “Dis my sista.
Gen 20.3: But one nite, God wen go by Abimelek an make um dream.”
Gen 20.3: You mahke awready, cuz you wen take dat wahine Sarah, an she get husband awready.
Gen 20.5: Abraham da one wen tell me, ‘Dis my sista’!
Gen 20.5: Da ting I wen do, no can poin finga me, cuz inside me, I no tink I stay
Gen 20.8: He tell um eryting dat wen happen.”
Gen 20.8: Dey wen come real scared.
Gen 20.9: But you wen make to me so I wen go do one real bad ting, an now God
Gen 20.9: But you wen make to me so I wen go do one real bad ting, an now God goin punish me an all
Gen 20.10: Wat kine guy you wen tink me, hah?
Gen 20.12: Den, she wen come my wife.
Gen 20.13: Dass why, wen God wen make me go way from da place wea my fadda guy
Gen 20.13: Dass why, wen God wen make me go way from da place wea my fadda guy stay, I tell
head: Isaac Wen Born
Gen 21.1: Lata, Yahweh wen take care Sarah, jalike he wen make promise fo do.
Gen 21.1: Lata, Yahweh wen take care Sarah, jalike he wen make promise fo do.
Gen 21.2: Sarah wen get hapai.
Gen 21.2: Az jalike da God Yahweh wen tell Abraham befo time, dat he goin give um one boy.
Gen 21.2: She born da boy fo Abraham wen he real old awready.
Gen 21.3: he give da name Isaac to da new bebe, da boy dat Sarah wen born fo him.
Gen 21.4: An wen Isaac eight day old, Abraham cut skin, jalike God tell um
Gen 21.5: Da time wen Isaac born, Abraham hundred year old awready.”)
Gen 21.7: But now, I stay born one boy fo him wen he old awready!
Gen 21.8: Da boy Isaac wen come mo big, an his mudda pau nurse him.
Gen 21.8: Abraham wen make big bebe lu`au fo Isaac, da time his mudda pau nurse
Gen 21.9: Dat time, Sarah wen see Ishmael, da boy dat Hagar da wahine from Egypt wen
Gen 21.9: wen see Ishmael, da boy dat Hagar da wahine from Egypt wen born fo Abraham.
Gen 21.11: Wen bodda Abraham plenny, da ting Sarah wen say.
Gen 21.11: Wen bodda Abraham plenny, da ting Sarah wen say.
Gen 21.12: Cuz bumbye, wen dey talk bout da peopo dat come from you, dey mean da
Gen 21.15: Wen da watta pau inside da goat skin, she leave da boy unda da
Gen 21.17: Cuz da boy wen pray ova dea, an God, he lissen awready.
Gen 21.20: From dat time, an wen Ishmael come big, God help him plenny.
Gen 21.23: you goin stick wit me an stay my friend, jalike eryting I wen do wit you, I wen stick wit you an stay yoa friend.
Gen 21.23: me an stay my friend, jalike eryting I wen do wit you, I wen stick wit you an stay yoa friend.
Gen 21.25: talk wit Abimelek, cuz had guys dat work fo Abimelek who wen take ova one puka fo watta dat Abraham guys wen dig befo
Gen 21.25: who wen take ova one puka fo watta dat Abraham guys wen dig befo time.”
Gen 21.26: Abimelek, he tell, “Eh, I donno wat guy wen do dis.”
Gen 21.28: Same time, Abraham wen put seven bebe sheeps, girl kine, one side.”
Gen 21.29: aks um, “Eh, da seven bebe sheeps, girl kine, dat you wen put ova dea, how come?
Gen 21.30: make proof fo me in front erybody dat you know was me dat wen tell my guys fo dig da puka, so bumbye no goin get mo
Gen 21.31: So da two guys wen make strong promise to each odda.”
Gen 21.33: Abraham, he wen go plant one ironwood tree ova dea Beer-Sheba side.
Gen 21.33: Dat place, he wen tell Yahweh, “Eh!)
Gen 21.34: An Abraham wen live long time, ova dea inside da land wea da Filisha
Gen 22.1: Long time afta, God wen go check out Abraham.
Gen 22.2: Wen you get dea, I goin show you one a da hills ova dea.
Gen 22.3: Den he start fo go da place God wen tell um, him an his boy Isaac an two young worka guys.
Gen 22.6: Abraham wen carry one pot wit hot charcoal inside, an da knife in da
Gen 22.6: Abraham an Isaac wen go on top da mountain togedda.
Gen 22.9: Den dey come da place God wen tell Abraham.”
Gen 22.16: “So, dis da promise I make: Cuz you wen do dis ting, an you neva hold back yoa own boy, da ony one
Gen 22.18: All da diffren peopos all ova da world, bumbye wen dey tink bout da peopos dat come from you, dey goin say,
Gen 22.18: Dey goin say dat, cuz today, you wen do wat I tell you fo do.
Gen 22.19: Den Abraham an Isaac wen go back by da worka guys, an dey all go home togedda
Gen 22.19: Dass da place Abraham wen live, dat time.”
Gen 22.20: Lata, somebody wen tell Abraham, “Eh!
Gen 22.23: Dass eight boys dat Milkah wen born fo Nahor, an Abraham dea uncle.”
Gen 22.24: Nahor wen marry one nodda wife, her name Reumah.)
Gen 23.1: Sarah wen live 127 year.
Gen 23.6: leada guys fo da Het peopo tell Abraham, “We know dat God wen make you one importan guy hea wit us guys, jalike you da
Gen 23.7: Den Abraham wen go down fo show respeck to da Het peopo dat was da local
Gen 23.9: cave, so I can get one place by you guys fo bury my peopo wen dey mahke.
Gen 23.10: Het peopo from dat town can hear him, all da peopo dat wen come togedda inside da town gate, da place wea da importan
Gen 23.12: Abraham, he wen go down in front all da local peopo fo show um respeck.
Gen 23.16: He weigh da silva money dey wen talk bout in front da Het ohana peopo an give um to Efron
Gen 23.17: an da cave inside, an all da trees dea -- da whole land wen come Abraham's land dat he wen buy.”
Gen 23.18: trees dea -- da whole land wen come Abraham's land dat he wen buy.”
Gen 23.18: Het peopo know dat, cuz dey was dea by da town gate wen dey make da deal.
Gen 23.19: Den Abraham wen bury his wife Sarah inside da cave, inside da land
Gen 23.20: Dass how da land wit da cave inside wen come Abraham land from da Het peopo, fo bury da mahke
Gen 24.1: Yahweh wen make eryting come out okay fo him.
Gen 24.2: One time, Abraham wen tell da oldes guy dat work fo him fo come.
Gen 24.2: you put yoa hand undaneat my thigh, da way our peopo do wen dey make one strong promise.
Gen 24.4: You gotta go my land, da land wea I wen born, fo find one wahine fo come my boy Isaac wife.
Gen 24.5: I gotta take yoa boy back to da place you wen come from, o wat?
Gen 24.7: Was Yahweh, da God dat stay in charge a da sky, dat wen take me outa da place wea my fadda guy wen live, da land
Gen 24.7: a da sky, dat wen take me outa da place wea my fadda guy wen live, da land wea I wen born.
Gen 24.7: me outa da place wea my fadda guy wen live, da land wea I wen born.
Gen 24.9: Abraham thigh, an make strong promise fo do wat Abraham wen tell um.
Gen 24.10: between da two big rivas, da town wea Abraham brudda Nahor wen live befo time.
Gen 24.11: Was late aftanoon time, da time wen da wahines go da puka fo get watta.
Gen 24.14: watta fo da camels too,’ let dat one be da wahine dat you wen pick fo come da wife fo yoa guy Isaac.
Gen 24.20: Right den an dea, she wen pour all da watta she get awready inside da trough wea da
Gen 24.22: Den, afta da camels pau drink, da luna guy wen go open one a da bags dey carrying, an he take out one
Gen 24.28: home quick an tell all her mudda ohana peopo da tings dat wen happen.
Gen 24.30: sista arms, an afta he hear Rebecca tell wat da luna guy wen say to her, Laban run ova dea outside da town by da watta
Gen 24.31: Cuz I wen make eryting ready, our house, fo you an da camels.
Gen 24.32: Laban worka guys wen give da camels food, an dey bring watta so da luna guy an
Gen 24.33: But wen dey bring da food, da luna guy say, “Befo I eat, I goin
Gen 24.36: Sarah, my boss wife, an she wen born one boy fo Abraham, no matta she real old.
Gen 24.37: “My boss Abraham, he wen make me make one strong promise to him.
Gen 24.39: I wen tell my boss, ‘But auwe!
Gen 24.41: An wen you get dea by my ohana peopo, if dey no let you take
Gen 24.42: “Today, I wen come hea, by da puka wea da watta come out.
Gen 24.44: yoa camels too” -- eh Yahweh, let dat be da wahine dat you wen pick fo come da wife fo my boss boy!
Gen 24.46: So I wen drink, an den she get watta fo da camels too.
Gen 24.47: “I wen aks her, ‘Yoa fadda guy, who him?’
Gen 24.47: Den I wen give her da nose ring an da arm bracelets fo wear.
Gen 24.48: I wen go down on top da groun fo show respeck fo Yahweh, da God
Gen 24.48: I wen tell Yahweh dat he wen do one real good ting fo me, cuz he
Gen 24.48: I wen tell Yahweh dat he wen do one real good ting fo me, cuz he wen bring me da right
Gen 24.48: tell Yahweh dat he wen do one real good ting fo me, cuz he wen bring me da right way fo find my boss own brudda guy, so I
Gen 24.50: Den Laban an Bethu`el tell da luna guy, “Was Yahweh dat wen bring you hea awready fo aks fo Rebecca.
Gen 24.52: Wen da luna guy fo Abraham hear wat dey say, he go down on top
Gen 24.54: Den da luna guy an da odda guys wit him, wen eat an drink, an den dey sleep dea dat nite.
Gen 24.56: Da luna tell dem, “Da God Yahweh wen make eryting I do come out okay.”
Gen 24.59: So, dey wen let dea sista Rebecca go, her an da lady dat work fo her
Gen 24.59: Dey wen go wit Abraham luna guy an his helpa guys.”
Gen 24.60: We like da people dat goin come from you be strong So wen odda peopo go agains dem, Yoa peopo goin take ova dea
Gen 24.61: Den Rebecca an da wahines dat work fo her wen go ride on top da camels, an go wit da luna guy.
Gen 24.62: Dat time, Isaac wen come back by his fadda guy Abraham from Be`er-Lahai-Ro`i
Gen 24.63: Wen da sun going down, Isaac wen go fo one walk inside da
Gen 24.63: Wen da sun going down, Isaac wen go fo one walk inside da countryside.
Gen 24.66: Da luna guy wen tell Isaac eryting he wen do.”
Gen 24.66: Da luna guy wen tell Isaac eryting he wen do.”
Gen 24.67: So, no matta his mudda wen mahke, now he no mo sore inside, cuz he get Rebecca.
Gen 25.1: Abraham wen marry again, an his new wife name was Keturah.
Gen 25.2: She wen born fo him Zimran, Jokshan, Medan, Midian, Ishbak, an
Gen 25.3: Lata, Jokshan wen get two boys, Sheba an Dedan.
Gen 25.3: peopo, an da Letush peopo, an da Le`um peopo, dey all wen come from Dedan.
Gen 25.4: Midian, he wen get boys, Efah, Efer, Enoch, Abida, an Elda`ah.
Gen 25.5: Abraham wen fix up eryting so Isaac get all Abraham stuff afta he
Gen 25.6: Fo da odda kids dat wen born from Abraham an his odda wifes, Abraham give each kid
Gen 25.8: He go da same place his ancesta guys wen go.
Gen 25.10: side, nea to Mamre town, inside da land dat Abraham wen buy from Efron, Zohar boy, da Het guy.
Gen 25.10: Dey bury Abraham, da same place he wen bury his wife Sarah.
Gen 25.11: Be`er Lahai Ro`i, dat mean, “Da Puka Wea Da God Dass Alive Wen See Me”.
Gen 25.12: He Abraham boy, da one dat Hagar wen born fo Abraham.
Gen 25.12: She da Egypt wahine dat wen work fo Sarah.
Gen 25.13: Da boys dat wen come from Ishmael, dis dea names from da oldes to da
Gen 25.18: But Ishmael, he wen live da east side a all his ohana guys.
Gen 25.18: Dass da story wat wen happen da time Ishmael wen live.
Gen 25.18: Dass da story wat wen happen da time Ishmael wen live.
Gen 25.20: Wen Isaac was 40 year old, he marry Rebecca.
Gen 25.21: Yahweh wen lissen to wat Isaac wen pray.
Gen 25.21: Yahweh wen lissen to wat Isaac wen pray.
Gen 25.24: Wen time fo her born da bebes, was twins.
Gen 25.26: Wen da boys wen born, Isaac 60 year old.
Gen 25.26: Wen da boys wen born, Isaac 60 year old.
Gen 25.27: Lata, wen da boys come big, Esau come real smart fo hunts, an he
Gen 25.30: (Dass how come dey wen give Esau da nickname Edom, dat mean “red.
Gen 25.32: No matta I get da right fo get his stuffs cuz I wen born befo you, no mean notting -- cuz I goin mahke!”
Gen 25.33: So Esau wen swear to God.”
Gen 25.33: Dass how he wen sell Jacob da right fo get dea fadda stuffs bumbye afta
Gen 25.34: Dass how Esau wen ack like he no care, cuz he da oldes an he give away da
Gen 26.1: Same ting happen befo time wen Abraham live dea.
Gen 26.2: Befo Isaac move Gerar, Yahweh wen let Isaac see him, an he tell Isaac, “No go Egypt side fo
Gen 26.3: I wen make one strong promise to Abraham, yoa fadda, an bumbye I
Gen 26.3: Abraham, yoa fadda, an bumbye I goin make happen da ting I wen tell him.
Gen 26.4: All da diffren peopos all ova da world, bumbye wen dey tink bout da peopos dat come from you, dey goin say,
Gen 26.5: I goin do all dis cuz yoa fadda Abraham wen lissen to me an do all da tings I tell um dat he gotta do,
Gen 26.9: How come you wen say she yoa sista?
Gen 26.10: wit her, an den, God go punish all us guys cuz a wat you wen do!”
Gen 26.13: Yahweh give him da powa so he can do plenny, an Isaac wen come erytime mo an mo rich.
Gen 26.14: Isaac wen get plenny sheeps an goats, plenny cows, an plenny slave
Gen 26.14: Da Philistine peopo, dey wen come jealous.
Gen 26.15: Az da puka dat da guys dat befo time wen work fo Isaac fadda Abraham, wen dig.
Gen 26.15: dat da guys dat befo time wen work fo Isaac fadda Abraham, wen dig.
Gen 26.18: outa da pukas dat da guys dat work fo his fadda Abraham wen dig befo Abraham mahke.
Gen 26.18: Den da watta come out again, afta da Filisha guys wen dump dirt inside.
Gen 26.18: give ery puka fo watta da same name dat his fadda Abraham wen give um.
Gen 26.19: Lata, da guys dat work fo Isaac wen dig nea da Gerar Stream, an dey find one new puka ova dea
Gen 26.20: give dat puka da name Esek, dat mean “argue,” cuz dey wen make argue wit him.
Gen 26.21: Isaac guys wen dig one nodda new puka fo watta, an same ting happen -- da
Gen 26.22: Den Isaac wen move from dea.
Gen 26.22: dat mean “plenny room,” cuz he say, “Dis time, Yahweh wen give us guys plenny room inside dis land.
Gen 26.23: Lata, Isaac wen move one mo time, up country Beer-Sheba side.
Gen 26.24: an Yahweh tell um, “Me, I da God dat yoa fadda Abraham wen get love an respeck fo.
Gen 26.24: choke plenny peopo come from you bumbye, cuz a da deal I wen make wit Abraham, da guy dat wen work fo me.
Gen 26.24: bumbye, cuz a da deal I wen make wit Abraham, da guy dat wen work fo me.
Gen 26.25: Dass how come Isaac wen pile up rocks dat place fo make sacrifice on top.
Gen 26.25: put up his tents dat place, an da guys dat work fo him wen start fo dig one puka fo watta.
Gen 26.26: Den Abimelek, da king fo Gerar town, wen come by Isaac.
Gen 26.27: You guys was agains me, and you wen throw me outa yoa land.
Gen 26.29: We wen let you go way an eryting okay wit you.
Gen 26.30: Isaac wen make lu`au fo dem, an dey wen eat an drink plenny togedda.
Gen 26.30: Isaac wen make lu`au fo dem, an dey wen eat an drink plenny togedda.
Gen 26.34: Wen Esau 40 year old, he go marry Judit.”
Gen 26.35: Cuz a dem two wahines, Isaac and Rebecca wen come plenny sore inside.
Gen 27.1: Wen Esau get dea, Isaac tell um, “Eh my boy!
Gen 27.5: Same time Isaac stay talking to his boy Esau, Rebecca wen hear dem.
Gen 27.6: Rebecca tell her odda boy Jacob, “I wen hear yoa fadda talking wit yoa brudda Esau.
Gen 27.14: So Jacob wen go get da bebe goats an kill um, an bring um by his mudda
Gen 27.14: She wen cook um fancy kine fo make da kine food dat Jacob fadda
Gen 27.17: she give her boy Jacob da fancy kine food and da bread she wen cook.
Gen 27.19: I do how you wen tell me fo do.”
Gen 27.19: So please, sit up an eat some a dis wild meat I wen bring.
Gen 27.20: You wen find da wild meat quick, yeah?”
Gen 27.20: Jacob tell, “Yea, was cuz yoa God Yahweh wen make um happen fo me, az why.
Gen 27.23: Dass why az was him dat Isaac wen tell all da good tings dat he like Yahweh fo do fo his boy
Gen 27.24: Da fadda wen aks, “Fo real, you my boy Esau?
Gen 27.25: ova hea by me, an let me eat some a da wild meat dat you wen bring.”
Gen 27.26: Den Isaac wen tell his boy Jacob, “Now, my boy, come nea an kiss me.
Gen 27.27: get good kine smell, Jalike da field outside Dat Yahweh wen make so dey can grow stuff!
Gen 27.29: Da odda boys yoa mudda wen born goin go down in front you fo show respeck.
Gen 27.31: Den he take um by his fadda, jalike his brudda wen do.
Gen 27.33: He tell, “Den, who da odda guy dat wen go hunt wild meat an bring um by me?
Gen 27.33: I already eat all dat meat befo you wen come hea, you know.
Gen 27.33: An den, I wen make blessing fo him an tell all da good tings dat I like
Gen 27.34: Wen Esau hear wat his fadda wen tell, he cry an yell real
Gen 27.34: Wen Esau hear wat his fadda wen tell, he cry an yell real loud.
Gen 27.35: Yoa brudda was hea an he wen trick me.”
Gen 27.35: Az how he wen take away da blessing dat was fo you!
Gen 27.36: You wen give him da name Jacob, dat sound kinda like ‘take ova,’
Gen 27.36: Dis time, he wen take away from me da ting you wen tell, bout all da good
Gen 27.36: Dis time, he wen take away from me da ting you wen tell, bout all da good tings dat you like Yahweh do fo yoa
Gen 27.36: Esau tell, “But fo shua, get some odda good tings dat you wen keep fo aks Yahweh fo do fo me bumbye, yeah?
Gen 27.37: I wen make him da boss fo you.
Gen 27.37: I awready wen give him all his brudda guys fo work fo him, an I wen give
Gen 27.37: wen give him all his brudda guys fo work fo him, an I wen give him plenny wheat an wine fo make him strong.
Gen 27.38: Den Esau wen cry plenny loud.
Gen 27.39: Den his fadda Isaac wen tell Esau dis: “Da place wea you goin live, No goin be wea
Gen 27.41: dat time, Esau stay huhu inside bout Jacob, cuz dea fadda wen tell Jacob an not him, all da good tings dat he like
Gen 27.42: Somebody wen hear wat Esau was goin do, an tell Rebecca.
Gen 27.42: Esau figga he goin take away da sore he goin get inside wen his fadda mahke -- he tinking, ‘Bumbye I kill Jacob!
Gen 27.46: go marry one a dem wahines from da Het peopo jalike Esau wen do, one local kine wahine from aroun hea, mo betta I
Gen 28.4: tings fo you an da peopo dat goin come from you, jalike he wen tell Abraham he goin do.
Gen 28.4: land wea you put up yoa tents right now, da land dat God wen tell Abraham he goin give um bumbye.
Gen 28.6: Bumbye, Esau find out dat Isaac wen tell God da good tings dat he like God do fo Jacob, an dat
Gen 28.6: Esau find out too, dat Isaac wen tell Jacob, “No marry one Canaan kine wahine!
Gen 28.13: I da God dat yoa granfadda Abraham an yoa fadda Isaac wen pray to.
Gen 28.14: All da diffren ohanas all ova da world, bumbye wen dey tink bout you an da peopos dat goin come from you, dey
head: Jacob Put Up One Rock Fo Rememba Wat Wen Happen
Gen 28.18: He take da big rock dat he wen put unda his head fo sleep, an he set um up jalike one
Gen 28.22: hea, dat I put up jalike one spesho post fo no foget wat wen happen dis place, dis goin be God's house.
Gen 29.1: From Bethel, Jacob wen hele on, till he come da land wea da ohanas from da east
Gen 29.13: Wen Laban hear dat his sista boy Jacob stay come, he run fo
Gen 29.13: Jacob tell Laban eryting dat wen happen, an Laban tell him, “Fo shua, me an you get da same
Gen 29.20: Dass how come Jacob wen work seven year so he can marry Rachel.
Gen 29.21: Da time come, wen Jacob pau work seven years fo Rachel.
Gen 29.22: So Laban wen tell erybody from dat place fo come togedda, an he wen
Gen 29.22: wen tell erybody from dat place fo come togedda, an he wen make one big wedding lu`au.
Gen 29.28: So dass how Jacob wen do.
Gen 29.30: From dat time, Jacob wen sleep wit Rachel too.
Gen 29.33: cuz Yahweh know dat my husban no like me, dass why Yahweh wen give me dis bebe too.”
Gen 29.34: “Dis time fo shua, my husban goin come tight wit me, cuz I wen born three boys fo him.
Gen 30.4: Dass how come Rachel wen give Bilhah to Jacob fo come jalike one nodda wife.
Gen 30.6: He wen lissen wat I aks um fo do.
Gen 30.8: Rachel tell, “I wen struggle plenny wit my sista awready, an now I stay win.
Gen 30.13: Dass how come she wen call dat boy Asher, cuz sound kinda like “feel good
Gen 30.14: “Please, give me some a da love apple root dat yoa boy wen find.
Gen 30.15: you like take some a da love apple root too, dat my boy wen bring!
Gen 30.15: You give me some a dat love apple root dat yoa boy wen bring, an tonite, I let Jacob sleep wit you.”
Gen 30.16: My boy wen get love apple root, an I give some to Rachel fo pay fo
Gen 30.17: God lissen to wat Leah wen aks um fo do.
Gen 30.18: Den Leah tell, “God, he pay me good kine, cuz I wen give da slave wahine dat work fo me to my husband.
Gen 30.22: Den God wen tink bout Rachel.
Gen 30.26: I wen work hard fo you awready fo get dem, an you know all da
Gen 30.26: hard fo you awready fo get dem, an you know all da work I wen do fo you pay back fo dem awready.
Gen 30.29: Jacob tell, “You know how many years I wen work fo you, an see how good yoa cows an sheeps an goats
Gen 30.33: Cuz wen you go look da animals I wen get, if get one goat ova dea
Gen 30.33: Cuz wen you go look da animals I wen get, if get one goat ova dea dat no mo spots on top, o if
Gen 30.33: o if get one sheep dat not brown color, den you know dat I wen steal dat one from you.
Gen 30.35: Dat same day, Laban guys wen go get all da boy kine goats dat get twist kine tail o
Gen 30.36: Laban dem wen take all dat kine sheeps an goats far way, jalike three
Gen 30.36: Wen dey doing dat, same time, Jacob taking care all da odda
Gen 30.38: Dey stay in heat wen dey go dea fo drink.
Gen 30.40: Dass how he wen set um up so all da bebe sheeps come out his kine sheeps.
Gen 30.41: Jacob wen do one nodda ting: erytime da strong girl kine animal come
Gen 30.42: But wen da animals dat in heat not strong, den Jacob no put da
Gen 31.1: One time, Jacob wen find out dat Laban boys was talking, “Eh!
head: Jacob Tell How God Wen Help Him
Gen 31.5: Wen dey get dea, Jacob tell his wifes, “I see dat you guys
Gen 31.5: dat you guys fadda not acking nice to me now, da way he wen make befo time.
Gen 31.8: all ova dem,’ den all da girl kine sheeps an goats dat wen born bebe sheeps an goats, all get spots all ova dem.
Gen 31.8: twist kine tail,’ den all da girl kine sheeps an goats dat wen born bebe sheeps an goats, all get twist kine tail.
Gen 31.10: “One time, wen da sheeps an goats was in heat, I get one dream.
Gen 31.10: I wen see da boy kine goats dat was breeding wit da ones in
Gen 31.13: Me, I da same God you wen see Bethel side.
Gen 31.13: da place wea you put up da big rock jalike one post, an wen pour olive oil on top fo show love an respeck fo me.
Gen 31.13: You wen make one strong promise ova dea fo do someting spesho fo
Gen 31.15: Jalike he wen sell us, an all da money dat suppose to be fo us all gone
Gen 31.22: Laban neva know dat Jacob wen go, till somebody wen tell him three days lata.
Gen 31.22: Laban neva know dat Jacob wen go, till somebody wen tell him three days lata.
Gen 31.24: But dat nite, God wen let Laban da Aram guy see um inside one dream.
Gen 31.25: Jacob, he wen put up his tents awready, up country Gilead side.
Gen 31.26: Wen dey come togedda, Laban tell Jacob, “Eh!
Gen 31.26: Wat you wen do?
Gen 31.27: If you wen tell me you going befo time, I goin make big party fo let
Gen 31.32: Jacob talk lidat cuz he neva know dat Rachel wen steal da idol kine gods.
Gen 31.36: He tell um, “So, wat you wen find?
Gen 31.37: Cuz you wen go look ova eryting I get.
Gen 31.37: Wat ting you wen find hea dat come from yoa house?
Gen 31.39: Wen da wild animals kill one a your sheeps o goats, I neva
Gen 31.39: pay, no matta was day time o nite time dat da wild animal wen steal um.
Gen 31.40: Dis how was: I work day time wen too hot fo work, an nite time I come real cold, an I no
Gen 31.41: I wen work fourteen year fo marry yoa two daughtas, plus six
Gen 31.43: I no can do notting now bout my daughtas, an da kids dey wen born.
Gen 31.44: We put up someting so erybody goin know wat wen happen hea wit me an you.
Gen 31.46: Right dea by da pile, Jacob guys an Laban guys wen eat togedda.”
Gen 31.48: Laban tell, “Dis rock pile hea, so erybody goin know wat wen happen wit me an you, dis day.
Gen 31.51: Dis da rock pile I wen make, an dis da rock dat stand dea jalike one pos.”
Gen 31.54: Afta, dey all wen sleep dea, up country side.
Gen 32.1: Had angel messenja guys from God wen see um ova dea.
Gen 32.2: Wen Jacob see dem, he tell, “Dis place, az God's place, an dey
Gen 32.4: Jacob like tell you dis: “I wen live Laban house till now.
Gen 32.6: Dey tell um, “We wen go by yoa brudda Esau.
Gen 32.9: You Yahweh, da One wen tell me: ‘Go back yoa own land wea yoa ohana stay, an I
Gen 32.10: erytime fo hang in dea wit me, yoa slave guy, jalike you wen tell me befo time.’
Gen 32.10: Cuz wen I go da firs time an I go cross dis Jordan Riva, I no mo
Gen 32.12: You wen make promise to me awready, ‘Fo shua, I goin do plenny
Gen 32.19: He tell all dem, fo tell Esau same ting wen dey see um.’-”
Gen 32.20: dea, den maybe dat make um, he not so plenny huhu wit me wen I see um.
Gen 32.21: So all da animals fo make present wen go ahead, but Jacob dem, dey stay da place dey wen camp
Gen 32.21: present wen go ahead, but Jacob dem, dey stay da place dey wen camp out dat nite.
Gen 32.24: Had one guy dea dat wen come an wrestle wit Jacob all nite till start fo come
Gen 32.25: Wen da guy see dat he no goin win, he hit Jacob, da place wea
Gen 32.29: Right den an dea, da guy wen give Jacob one blessing fo make good tings happen fo him.
Gen 32.30: Cuz he tell, “I wen see God!
Gen 32.30: I wen look his face, an I alive still yet!”
Gen 32.31: Wen he go by Peni`el, da sun come up.”
Gen 32.32: (Dass how come da Israel ohana peopo, nowdays, wen dey eat meat, dey no eat da part wea da leg bone go inside
Gen 32.32: bone go inside da hip bone, cuz dass da place wea da guy wen hit dea ancesta Jacob dat nite.
Gen 33.3: Wen Jacob come nea his brudda Esau, he go down on top da groun
Gen 33.5: Dey da kids dat God wen give me."
Gen 33.8: Esau aks Jacob, "Den, all da odda big stack guys dat I wen meet awready, dey yoa guys too, o wat?
Gen 33.8: I wen send dem fo you make good to me, cuz you da boss."
Gen 33.19: Dat land wea Jacob put up da tent, he wen buy um from da Hamor ohana.
Gen 33.19: Jacob wen pay da Hamor ohana peopo hundred piece da old kine silva
Gen 33.20: Jacob wen put up one altar dat place, an he call um
Gen 34.1: Leah wen born her fo Jacob.
Gen 34.3: Den, Shekem wen start fo feel plenny love fo Dinah, Jacob daughta.
Gen 34.5: Jacob find out dat Shekem wen make pilau kine to his daughta Dinah.
Gen 34.7: Shekem fadda guy Hamor wen go outa da town fo talk wit Jacob.
Gen 34.7: time Jacob boys come back from inside da boonies, cuz dey wen find out.
Gen 34.7: dey plenny huhu, cuz Shekem ack stink wit da Israel ohana wen he make lidat wit dea sista.
Gen 34.13: Wen Jacob boys answer Shekem an his fadda guy Hamor, dey ony
Gen 34.13: Dey talk lidat cuz a wat Shekem wen do to dea sista Dinah.
Gen 34.27: mahke guys houses, all ova da town, cuz az wea dea sista wen get rape.
Gen 35.1: I da same God dat wen let you see me inside one dream, da time you wen run away
Gen 35.1: God dat wen let you see me inside one dream, da time you wen run away from yoa brudda Esau.
Gen 35.5: Wen Jacob dem start fo go way from Shekem, God make da peopo
Gen 35.6: Dass how wen happen, da time Jacob an all da peopo wit him go Luz, da
Gen 35.7: dat, da same place dat God let Jacob see um, da time Jacob wen run away from his brudda.
Gen 35.9: God let Jacob see him one mo time, wen Jacob coming back from da Paddan Aram land.
Gen 35.12: Da land dat I wen give to Abraham an Isaac I give you dat same land.
Gen 35.14: put up one big rock jalike one pos, dat place wea God wen talk wit him.”
Gen 35.16: Wen dey stay coming nea to Efratah town, Rachel stay ready fo
Gen 35.17: Wen hurt plenny fo born da bebe.
Gen 35.19: Dass wat happen wen Rachel mahke.
Gen 35.22: Da time Israel stay dat side, Reuben wen go sleep wit Bilhah, dat was his own fadda odda wife.
Gen 35.25: Bilhah, da slave wahine dat wen work fo Rachel, was da mudda fo Dan an Naftali.
Gen 35.26: Zilpah, da slave wahine dat wen work fo Leah, was da mudda fo Gad an Asher.
Gen 35.26: Dass Jacob boys, dat wen born Paddan-Aram side fo him.
Gen 36.3: Afta dat, Esau wen marry Basemat, she Ishmael daughta an Nebaiot sista.
Gen 36.4: Adah wen born Elifaz, an Basemat wen born Reuel, an Oholibamah wen
Gen 36.4: Adah wen born Elifaz, an Basemat wen born Reuel, an Oholibamah wen born Jeush, Jalam, an Korah.
Gen 36.5: wen born Elifaz, an Basemat wen born Reuel, an Oholibamah wen born Jeush, Jalam, an Korah.
Gen 36.6: an his cows and sheeps an goats, an all da stuffs he get wen he live Canaan side, an dey all go one nodda land, mo far
Gen 36.8: Dass how come Esau wen go live up country Se`ir side.
Gen 36.12: She wen born Amalek fo Elifaz.
Gen 36.16: All dem wen come from Adah.
Gen 36.20: Dis, da ohana dat wen born fo Se`ir da Hor guy.
Gen 36.20: Dey wen live inside dat same land: Lotan, Shobal, Zibeon, Anah,
Gen 36.21: Dey da main guys fo da Hor peopo ohanas, dat wen come from Se`ir, Edom land.
Gen 36.24: taking care da donkeys fo his fadda guy Zibeon, an he wen find one place wea get hot watta dat come outa da groun.
Gen 36.31: guys dat was in charge, long time befo da Israel peopo wen get king guys.
Gen 36.35: Husham wen mahke, an Hadad, Bedad boy, he come king.
Gen 36.35: He da one wen bus up da Midian peopo inside da boonies Moab side.
Gen 36.43: Dey da main peopo fo da Edom ohanas, dat wen come from Esau, da ancesta guy fo all da Edom peopo.
Gen 37.1: Jacob, he stay live da same land wea his fadda Isaac wen put up his tent befo time.
Gen 37.3: Israel old awready befo Joseph wen born, so Joseph spesho fo him.
Gen 37.3: Az why Joseph wen do dat.
Gen 37.3: Israel wen make one spesho robe fo Joseph outa all fancy kine cloth.
head: Joseph Tell Wat He Wen Dream
Gen 37.6: I like tell you guys wat I wen dream.
Gen 37.7: an tying up da wheat plants we wen cut.
Gen 37.7: Da wheat plants I wen tie, go stand up!
Gen 37.7: Den da odda wheat plants you guys wen tie, make circle around mines, an go down in front my
Gen 37.9: He tell his brudda guys wat he wen dream.
Gen 37.9: He say: “You know wat I wen dream?
Gen 37.12: Had one time, Joseph brudda guys wen go Shekem, fo take care dea fadda's sheeps an goats ova
Gen 37.15: Wen Joseph get dea, he go all aroun da fields, but he donno
Gen 37.17: I wen hear um talking, ‘Eh!”
Gen 37.17: Den dey wen go way.
Gen 37.17: So Joseph wen go Dotan side, fo look fo his bruddas.’
Gen 37.20: Den we tell our fadda, ‘One wild animal wen eat um!
Gen 37.23: So wen Joseph come by his brudda guys, dey grab um, an pull off
head: Da Brudda Guys Cova Ova Wat Dey Wen Do
Gen 37.32: by dea fadda Jacob wit da fancy robe fo tell him, “Us guys wen find dis ova dea.
Gen 37.33: One wild animal wen go eat um!”
Gen 37.34: Den Jacob wen rip his own clotheses fo show he plenny sore inside.
Gen 37.35: Bumbye wen I go down da Mahke Peopo Place, I still goin stay crying
Gen 37.36: Afta dey get dea, dey sell Joseph to Potifar, an he wen buy um.
Gen 38.1: He wen go da sout side, an put up tent nea one guy name Hirah
Gen 38.5: Dat time wen she born him, dey stay live Kezib side.
Gen 38.7: Da way Yahweh wen see Er, Judah numba one boy, he was one real bad guy.
Gen 38.8: Den Judah tell Onan, “You da brudda in law, you know, an wen yoa older brudda wen mahke, he no mo kids.
Gen 38.8: “You da brudda in law, you know, an wen yoa older brudda wen mahke, he no mo kids.
Gen 38.11: So, Tamar wen go home by her fadda guy, and she live dea.”
Gen 38.12: Long time afta dat, Judah wife, dat was Shuwa daughta, wen mahke.
Gen 38.12: Judah wen make funeral fo her.
Gen 38.14: Befo time, she wen wear da kine clotheses she supposed to wear cuz her
Gen 38.16: Judah wen stop an go ova dea by her, an tell her, “Eh come!
Gen 38.20: ova dea dat fool aroun fo money, an bring back da tings I wen leave by her.
Gen 38.23: Judah tell his friend, “Mo betta da wahine keep da tings I wen give her.
Gen 38.23: Fo shua, I wen send dis bebe goat fo her, but you neva find her.
Gen 38.24: Three month afta dat wen somebody tell Judah, “Eh!
Gen 38.24: She wen go sleep wit some guy fo money.
Gen 38.25: Wen dey ready fo go take her outside fo kill her, she tell one
Gen 38.25: guy fo go by her fadda in law, an tell um dis: “Da guy dat wen make me come hapai, he wen give me three tings, an he da
Gen 38.25: an tell um dis: “Da guy dat wen make me come hapai, he wen give me three tings, an he da fadda fo my bebe.
Gen 38.26: Dis Tamar, she wen do da right ting mo den me.
Gen 38.27: Wen time awready fo born da bebe, had twin boys!
Gen 38.28: one piece red string on top, fo show dat was da bebe dat wen born firs.
Gen 38.29: But da bebe wen pull da hand back inside, an den da odda brudda come out.
Gen 38.29: How you wen push fo open da way fo yoaself fo come outside!
Gen 39.2: come Joseph stay Potifar house, da Egypt guy, cuz Potifar wen buy him.
Gen 39.5: From da time da Egypt guy wen make Joseph in charge, Joseph God Yahweh wen make eryting
Gen 39.5: da Egypt guy wen make Joseph in charge, Joseph God Yahweh wen make eryting come out real good, inside da house an inside
Gen 39.7: all dat kine stuff, an cuz he good looking, Potifar wife wen like him.
Gen 39.14: So she wen yell fo help real loud an da odda worka guys all come.
Gen 39.14: Dat Hebrew bugga Joseph, my husban wen bring um hea by us fo make us shame!
Gen 39.14: Da guy wen like rape me, but I wen yell plenny fo help.
Gen 39.14: Da guy wen like rape me, but I wen yell plenny fo help.
Gen 39.15: An wen he hear me yelling, he run away outside da house, an he
Gen 39.16: Da wahine wen keep Joseph's shirt.
Gen 39.17: You know dat Hebrew slave guy, da one you wen go bring inside oua house?
Gen 39.17: Da bugga wen come by me, fo make me shame!
Gen 39.18: But I wen yell fo help, he run away outside da house, an he leave
Gen 39.19: Potifar, wen he hear da tings his wife tell um bout wat his slave guy
Gen 39.19: he hear da tings his wife tell um bout wat his slave guy wen do, he come real huhu fo shua.
Gen 39.21: Yahweh, he wen [stick / stay tight] wit Joseph inside dea too, an take
Gen 39.21: Yahweh even wen make da guy in charge a da jail so he like Joseph plenny.
Gen 39.22: Da guy wen make Joseph in charge a all da odda prisona guys dat stay
Gen 39.22: Cuz a Joseph, eryting wen come out good inside da jail.
Gen 40.1: Dose guys, dey wen do tings dat da king neva like.
Gen 40.5: Da dreams wen mean diffren ting fo dem.
Gen 40.8: Dey tell um, “Nite time, us two guys wen get dream.
Gen 40.8: So, tell me wat you guys wen see.”
Gen 40.9: peopo dat give da wine to da king, he tell Joseph wat he wen dream firs.
Gen 40.11: Den I wen give da spesho wine glass to da Pharaoh guy.
Gen 40.12: I know wat dis mean, da ting you wen dream.”
Gen 40.14: Bumbye wen eryting come okay fo you, I like you tink bout me, an do
Gen 40.15: from da land wea da Hebrew peopo stay live, but some guys wen kidnap me an bring me ova hea, an nobody ova dea know.
Gen 40.16: charge a da guys dat bake da bread fo da king, he see dat wen Joseph tell wat da firs dream mean, he tell good tings
Gen 40.17: Inside da basket dat stay on top, had all kine stuff dat I wen bake fo da Pharaoh guy eat.
Gen 40.17: But da birds wen come an eat um outa da basket on top my head!
Gen 40.18: Joseph tell da guy: “I tell you wat da ting you wen dream mean.
head: Wen Happen Jalike Joseph Tell
Gen 40.20: So den, three days from dat time, da Pharaoh guy wen make one big party fo his birfday.
Gen 40.22: Eryting happen jalike Joseph wen tell da two guys bout wat dey wen dream.
Gen 40.22: happen jalike Joseph wen tell da two guys bout wat dey wen dream.
Gen 40.23: Da guy wen go foget all bout him!
Gen 41.1: afta dat, da Pharaoh guy, dass da king guy Egypt side, wen get one dream.
Gen 41.8: Da Pharaoh tell um wat kine dream he wen get, but no mo nobody ova dea can tell um wat da dream
Gen 41.9: dis: “I gotta tell you one ting I rememba bout da time I wen do someting bad.
Gen 41.10: You wen make me go prison.
Gen 41.10: Was me, an da guy dat bake da bread, dat you wen put inside dea.
Gen 41.11: “One time, him an me wen get da same kine dream, da same nite.
Gen 41.11: But da tings us guys wen dream, wen mean diffren tings.
Gen 41.11: But da tings us guys wen dream, wen mean diffren tings.
Gen 41.12: We tell him wat kine dream we wen get.
Gen 41.13: An eryting wen happen jalike da guy wen tell us guys.
Gen 41.13: An eryting wen happen jalike da guy wen tell us guys.
Gen 41.13: You wen give da same job jalike befo time back to me.
Gen 41.13: Da odda guy, you wen tell da army guys fo go kill um, den hang um on top one
Gen 41.15: Da Pharaoh guy tell Joseph, “I wen get one dream, but no mo nobody can tell wat da dream
Gen 41.15: I wen hear bout you, dat you one guy dat ony need hear one
Gen 41.17: Da Pharaoh guy tell Joseph: “Dis wat I wen dream.
Gen 41.20: Da seven skinny an ugly cows wen go eat up da seven fat cows dat wen come up firs time.
Gen 41.20: skinny an ugly cows wen go eat up da seven fat cows dat wen come up firs time.
Gen 41.21: But afta dey eat dem all up, neva look like dey wen eat notting, cuz dey still look ugly jalike firs time.
Gen 41.23: kine an all dry up, jalike da hot wind from da east side wen go burn um wen dey coming up.
Gen 41.23: up, jalike da hot wind from da east side wen go burn um wen dey coming up.
Gen 41.24: Da skinny kine wheat wen go eat up da seven bunch good kine wheat!
Gen 41.24: I wen tell da kahuna guys bout dis, but no mo nobody can tell me
Gen 41.25: Joseph tell da Pharaoh guy, “Da tings you wen dream, dass one dream!
Gen 41.26: Da seven good looking cows, dass seven years wen you goin get plenny a eryting.
Gen 41.27: Dass seven years wen erybody goin stay hungry.
Gen 41.30: All ova da Egypt land, peopo goin foget bout da time wen had plenny fo eat.
Gen 41.30: Wen da food pau, den eryting goin come poho all ova Egypt
Gen 41.31: Cuz wen no mo notting fo eat, no mo nobody goin rememba da time
Gen 41.31: no mo notting fo eat, no mo nobody goin rememba da time wen had plenny fo eat all ova da land.
Gen 41.32: You wen get da same dream two time.
Gen 41.34: from eryting dat goin grow inside Egypt, fo da seven year wen goin get plenny food.
Gen 41.36: Dat way, you guys goin get plenny food fo eat, wen da seven year come wea erybody goin stay hungry all ova
Gen 41.39: Cuz God wen let you know all dis stuff, fo shua, no mo odda guy mo
Gen 41.43: Dass how da Pharaoh guy wen do fo make Joseph in charge a all da land, Egypt side.
Gen 41.44: Da Pharaoh guy wen tell Joseph dis too: “I da king fo Egypt, an I say dis:
Gen 41.45: Dass how Joseph wen come da boss for da whole Egypt land.
Gen 41.46: Joseph was thirty year old wen he start fo work fo da Pharaoh guy.
Gen 41.47: Seven year, da land wen make plenny fo eat.
Gen 41.48: Da seven year wen eryting was good inside Egypt land, Joseph tell his guys
Gen 41.49: Joseph wen put away uku paila [food / wheat] ery place, so plenny,
Gen 41.49: Lata, he stop counting how much he wen put away, cuz too much fo figga.
head: Wen No Mo Food, Joseph Can Handle
Gen 41.50: Dat time, befo da land stop making da food, Joseph wen get two boys.
Gen 41.51: Da boy dat wen born firs, Joseph call um Manasseh, cuz dat sound like how
Gen 41.51: Joseph tell, “God wen make me foget eryting bout da bad time I wen get, an foget
Gen 41.51: tell, “God wen make me foget eryting bout da bad time I wen get, an foget all my fadda ohana.
Gen 41.52: “God give me plenny kids ova hea inside da land wea dey wen make any kine to me.”
Gen 41.53: inside da Egypt land grow plenny food, da seven good year wen pau.
Gen 41.54: Den, da odda seven years start, jalike Joseph wen tell um firs time, an no mo notting fo eat.”
Gen 41.55: Even all ova Egypt land, da peopo wen start fo come hungry too.
Gen 41.57: Had peopo from all ova da odda lands dat wen go Egypt side fo buy food from Joseph, cuz all ova, no can
Gen 42.3: So ten a Joseph olda brudda guys wen go Egypt side fo buy wheat.
Gen 42.5: Dass how da Israel boys wen go Egypt side fo buy food, jalike plenny odda peopo, cuz
Gen 42.9: An Joseph rememba da tings he wen dream bout dem, befo time.”
Gen 42.10: We wen come hea ony fo buy food.”
Gen 42.15: guys goin get outa hea, an da Pharaoh guy goin back me up wen I say dis: You guys younga brudda gotta come hea, den you
Gen 42.17: So, Joseph wen keep da brudda guys inside da jail, three days.
Gen 42.19: one a yoa brudda guys gotta stay inside da jail wea I wen put all you guys.
Gen 42.19: Take da food you wen buy fo yoa ohana guys dat stay hungry.
head: Da Brudda Guys Tell, Dey Wen Do Bad Ting To Joseph
Gen 42.20: An dass how dey wen make.
Gen 42.21: Us getting punish cuz all da bad ting we wen do to our brudda guy Joseph.
Gen 42.21: Dat time, we wen see dat he was scared an plenny sore inside, an he beg us
Gen 42.22: He tell um, “No foget, I wen tell you guys dat time, ‘No do notting fo hurt da boy!”
Gen 42.25: guys fo go get wheat an fill up ery gunny bag da bruddas wen bring, an same time he tell um fo take da money dat ery
Gen 42.25: an same time he tell um fo take da money dat ery guy wen pay, an put um inside dat guy bag.
Gen 42.26: Den da brudda guys put da wheat dey wen buy on top dea donkeys, an go home from dea.
Gen 42.27: Dat nite, wen dey stop, one a da brudda guys open his bag fo give his
Gen 42.28: Dey give me back da money I wen pay!
head: Da Brudda Guys Tell Jacob Wat Wen Happen Egypt Side
Gen 42.29: Wen da brudda guys come by dea fadda Jacob, Canaan side, dey
Gen 42.29: by dea fadda Jacob, Canaan side, dey tell him eryting dat wen happen to dem.
Gen 42.35: Inside ery bag, get da small package money dat ery guy wen pay!’-”
Gen 42.35: Wen dey see da money, dey come real scared.
Gen 43.2: Lata, all da wheat dey wen bring back from Egypt, dey eat um all awready.
Gen 43.2: So dea fadda Jacob wen tell his boys, “Go back dea one mo time.
Gen 43.5: Cuz da Egypt guy wen tell us awready, ‘Ony one way you guys goin see me one moa
Gen 43.6: Jacob tell, “How come you guys wen make all dis ting come bad fo me?
Gen 43.6: How come you guys wen tell da Egypt guy dat you get one nodda brudda?’-”
Gen 43.7: He wen tell, ‘Yoa fadda, he still alive, o wat?”
Gen 43.7: Us guys, we wen tell um wateva he wen aks.
Gen 43.7: Us guys, we wen tell um wateva he wen aks.
Gen 43.9: you till I mahke, cuz I goin know dass one bad ting I wen do to you.
Gen 43.10: Cuz you know, if us no had wait so long time bout dis, us wen go Egypt side an come back hea two times awready.
Gen 43.12: Plus, dat money dat dey wen give back inside yoa bags, take all dat back to da guy.
Gen 43.12: Might be somebody wen make mistake lidat.
Gen 43.15: Den da guys wen take da present, an two times da money, an Benjamin.
Gen 43.15: Dey wen go Egypt side, an dey go stand in front Joseph.
Gen 43.17: Da guy do jalike Joseph wen tell um.
Gen 43.18: Cuz a dat money dat somebody wen put back inside our bags da firs time us come hea, az why!
Gen 43.20: Befo time, us guys wen come hea fo buy food.
Gen 43.21: But afta us guys go way from hea, da place we wen stay dat nite, we open up oua bags, an you know wat?
Gen 43.21: Ery guy, all da money he wen pay, stay dea inside da guy's bag!
Gen 43.22: Plus, we wen bring da odda money dat we suppose to pay fo da food dis
Gen 43.22: Us donno who wen put dat money inside our bags.
Gen 43.23: Gotta be yoa God, yoa fadda guy's God, dat wen put money inside yoa bags.
Gen 43.23: Cuz da money you guys wen pay dat time, all dat wen come to me, you know.
Gen 43.23: Cuz da money you guys wen pay dat time, all dat wen come to me, you know.
Gen 43.25: Dem, dey make ready da present fo Joseph wen he come home noon time, cuz dey wen hear dat dey suppose
Gen 43.25: da present fo Joseph wen he come home noon time, cuz dey wen hear dat dey suppose to eat lunch his house.
Gen 43.27: He tell um, “You guys fadda, da ol guy you wen tell me bout, he okay?
Gen 43.28: An dey wen go down on top da groun one mo time fo show um respeck.
Gen 43.29: Da one you guys wen tell me bout him?
Gen 43.33: Da brudda guys, wen dey show um dea place fo sit down, dey put da oldes brudda
Gen 43.33: Wen da bruddas see dat, dea jaws wen drop.
Gen 43.33: Wen da bruddas see dat, dea jaws wen drop.
Gen 44.1: Wen da bruddas ready fo go home, Joseph tell da guy dat take
Gen 44.1: Fo ery guy bag, put da money back inside too dat dey wen pay.
Gen 44.3: Early morning time, wen get light, Joseph's guys wen help da brudda guys put da
Gen 44.3: Early morning time, wen get light, Joseph's guys wen help da brudda guys put da bags on top da donkeys an go.
Gen 44.4: Chase um, an stop um, an wen you catch um up, tell um dis: ‘Eh!
Gen 44.4: My boss wen make good to you guys, but you guys, you do bad ting fo
Gen 44.6: Joseph guy wen go catch up da brudda guys.
Gen 44.8: Us guys wen bring back da extra money from da Canaan land.
Gen 44.8: We wen find um inside oua bags firs time.
Gen 44.12: Joseph guy wen check out all da bags.”
Gen 44.12: Da las one he wen check out, was dea younga brudda Benjamin.
Gen 44.13: Da brudda guys, bodda dem plenny dat dey wen rip dea own clotheses.
head: Joseph Aks Da Bruddas How Come Dey Wen Rip [Um] Off
Gen 44.15: Wass dis ting you guys wen go do?
Gen 44.16: God, he wen find out da bad ting us guys wen go do awready.
Gen 44.16: God, he wen find out da bad ting us guys wen go do awready.
Gen 44.16: Us guys wen come back fo be yoa slaves now, an you da boss fo all us
Gen 44.16: slaves now, an you da boss fo all us guys, even da guy dey wen find wit da spesho cup!
Gen 44.17: Ony da guy dat dey wen find wit da spesho cup, dat guy goin come one slave fo me!
Gen 44.19: Eh boss, befo time, you wen aks us dat stay yoa slave guys, ‘You guys, you get fadda?
Gen 44.20: Us guys wen tell you, ‘Yeah, we get fadda, he alive, an he old.
Gen 44.20: An us get one mo younga brudda guy, dat wen born wen our fadda guy old awready.’
Gen 44.20: An us get one mo younga brudda guy, dat wen born wen our fadda guy old awready.’
Gen 44.21: Befo time, you wen tell us guys dat work fo you, ‘Bring yoa younga brudda guy
Gen 44.22: You da boss fo us, but us guys wen tell you dat time, ‘Da young guy no can leave his fadda.’
Gen 44.23: But you wen tell us guys dat yoa slave guys, ‘If yoa younga brudda guy
Gen 44.24: So us guys wen go back by oua fadda, dass yoa slave guy too.’
Gen 44.24: We wen tell him wat you wen say, cuz you da boss fo us guys too.’
Gen 44.24: We wen tell him wat you wen say, cuz you da boss fo us guys too.’
Gen 44.25: “Den lata, our fadda guy wen tell us, ‘Go back again.
Gen 44.27: dass yoa slave guy, he tell us, ‘You guys know dat my wife wen born two boys fo me.
Gen 44.28: One a dem no stay no moa wit me, maybe da wild animals wen rip um up.’
Gen 44.32: Me, I yoa slave guy, but I wen make promise to my fadda, dat I myself da guy goin take
Gen 44.32: I wen tell um, ‘If I no bring him back to you, den I goin get
Gen 45.1: Dass how lata, Joseph wen let his brudda guys know who him, an da Egypt guys not
Gen 45.2: Den Joseph was crying so loud, dat da Egypt guys wen hear, an even inside da palace wea da Pharaoh guy stay,
Gen 45.4: I da one you guys wen sell an make me go Egypt side.”
Gen 45.5: No come all huhu wit yoaself cuz you wen sell me an make me come hea.
Gen 45.5: God wen do um.
Gen 45.5: God wen send me ova hea befo you guys wen come hea, fo keep you
Gen 45.5: God wen send me ova hea befo you guys wen come hea, fo keep you guys alive!
Gen 45.6: An still yet goin get five mo year, wen nobody goin plow da groun o cut da wheat.
Gen 45.7: Az how come God wen send me hea befo you guys wen come, fo make shua you guys
Gen 45.7: Az how come God wen send me hea befo you guys wen come, fo make shua you guys an yoa kids goin be da ones
Gen 45.7: God wen like do something awesome so you guys goin come out okay
Gen 45.8: So, neva was you guys dat wen send me ova hea.
Gen 45.8: He wen make me jalike I one fadda guy fo da king, dass da Pharaoh
Gen 45.9: Tell um dat his boy Joseph say dis: ‘God wen make me da boss fo da whole Egypt land.
Gen 45.11: I goin make shua all you guys get nuff food ova dea wen you come, cuz goin be five mo year dat no goin get food
Gen 45.13: respeck I get ova hea Egypt side, an eryting you guys wen see.
Gen 45.14: Den Joseph wen cry cuz he was so happy, an he wen go hug his brudda
Gen 45.14: Den Joseph wen cry cuz he was so happy, an he wen go hug his brudda Benjamin, an same time Benjamin wen hug
Gen 45.14: he wen go hug his brudda Benjamin, an same time Benjamin wen hug Joseph an cry too.
Gen 45.15: Den Joseph go kiss all his brudda guys an cry wen he hug um.”
Gen 45.15: An afta dat, Joseph an his brudda guys wen talk story togedda plenny.
Gen 45.16: Ova dea wea Pharaoh get his palace, dey wen hear bout Joseph an his bruddas.
Gen 45.21: Israel boys, dey do wat Joseph wen tell um.
Gen 45.21: Joseph give um plenny wagons jalike da Pharaoh guy wen tell um, an he give um plenny food fo da trip.
Gen 45.23: Fo his fadda, Joseph wen send plenny stuffs: ten boy kine donkeys dat carry da
Gen 45.23: wheat, an bread, an plenny food, so his fadda can eat wen he coming.
Gen 45.24: Wen Joseph tell his brudda guys goodbye fo go home, he tell
Gen 45.24: tell his brudda guys goodbye fo go home, he tell um, “Wen you going, no make ugly wit each odda.
Gen 45.27: But den, afta dey tell bout eryting Joseph wen tell um, an afta Jacob see da wagons dat Joseph wen send
Gen 45.27: Joseph wen tell um, an afta Jacob see da wagons dat Joseph wen send fo carry him Egypt side, den dea fadda Jacob come
Gen 46.1: Wen he come Beer-Sheba (dat mean, Seven Puka Fo Watta), he
Gen 46.1: fo God, da same God dat Isaac, dat was Israel fadda, wen pray to befo time.
Gen 46.2: Nite time, Jacob was still up, an he wen see someting jalike one dream, dat God was talking to him.
Gen 46.3: God tell um, “Dis me, God, da same God yoa fadda wen pray to befo time.
Gen 46.3: Wen you stay dea, I goin make da peopo dat goin come from you,
Gen 46.4: Wen you mahke, Joseph da one goin stay wit you an take care
Gen 46.4: Joseph da one goin stay wit you an take care yoa body wen you pau.
Gen 46.5: an all dea kids an dea wifes, inside da wagons dat Pharaoh wen send fo help um move house.”
Gen 46.6: Dass how wen happen wen Jacob an all da peopo dat come from him go
Gen 46.6: Dass how wen happen wen Jacob an all da peopo dat come from him go Egypt side.
Gen 46.8: ohana peopo from dat time, dass Jacob an da peopo dat wen come from him dat wen go Egypt side wit him, dis dea
Gen 46.8: dat time, dass Jacob an da peopo dat wen come from him dat wen go Egypt side wit him, dis dea names.
Gen 46.15: Dese six boys, dey da ones dat Leah wen born fo Jacob, Padan-Aram side.
Gen 46.15: She wen born one girl too, Dinah.
Gen 46.18: Gad an Asher, dey da boys dat Zilpah wen born fo Jacob.
Gen 46.18: She da slave wahine dat Laban wen give to his daughta Leah.
Gen 46.19: Da boys dat Jacob wife Rachel wen born, dey Joseph an Benjamin.
Gen 46.20: Wen Joseph was inside da Egypt land, he wen get Asnat fo wife.
Gen 46.20: Wen Joseph was inside da Egypt land, he wen get Asnat fo wife.
Gen 46.20: Asnat wen born Manasseh an Efraim fo Joseph.
Gen 46.22: All dese peopo, dey da ones Rachel wen born fo Jacob, 14 peopo.
Gen 46.25: Dey all da ones dat Bilhah wen born fo Jacob.
Gen 46.25: She da slave wahine dat Laban wen give to his daughta Rachel.
Gen 46.26: All da Jacob peopo dat wen go Egypt, if you no count da wifes a his boys, dass 66
Gen 46.27: Inside Egypt, get Joseph two boys dat wen born dea.
Gen 46.28: Judah was da one Israel wen send befo dem fo meet Joseph, so Joseph can show dem how
Gen 46.28: Dass how da peopo wen go Goshen side.
Gen 46.31: I going by da Pharaoh guy, dass da king, an tell um wat wen happen hea.”
Gen 46.32: Dey wen bring wit dem all dea small animals an cows, an all dea
Gen 47.5: tell Joseph, “Az good, yoa fadda an yoa brudda guys wen come by you awready.
Gen 47.8: Pharaoh wen aks Jacob, “How old you stay now?
Gen 47.9: But my fadda an granfadda guys, dey wen get plenny mo years den me, wen dey stay hea inside dis
Gen 47.9: an granfadda guys, dey wen get plenny mo years den me, wen dey stay hea inside dis world.
Gen 47.10: An he wen go out from da place wea da Pharaoh guy stay.
Gen 47.11: Joseph wen do jalike da Pharaoh guy wen tell um fo do.”
Gen 47.11: Joseph wen do jalike da Pharaoh guy wen tell um fo do.”
Gen 47.17: Dat year, he wen take all dea animals an he help um out wit food.”
Gen 47.20: All da Egypt peopo wen go sell dea field.
Gen 47.23: Den Joseph tell all da peopo, “So, now I wen buy all you guys fo Pharaoh, an all you guys farms too.
Gen 47.25: Da peopo tell Joseph, “Da tings you wen do fo us guys, az how come us guys alive still yet!
Gen 47.26: Den Joseph wen make one rule fo da land inside Egypt, an da Egypt peopo
Gen 47.27: Dass da story, how Israel (dass Jacob) wen move house Egypt side.
Gen 47.27: He wen make house Goshen side, an his ohana wen get da right fo
Gen 47.27: He wen make house Goshen side, an his ohana wen get da right fo stay dea too.
Gen 47.27: Da peopo wen get plenny kids, az how dey come plenny peopo.
Gen 47.28: Jacob wen live Egypt side seventeen year.
Gen 47.28: He wen mahke wen he was 147 year old.
Gen 47.28: He wen mahke wen he was 147 year old.
Gen 47.29: Wen was time fo Israel mahke, he wen send somebody fo tell his
Gen 47.29: Wen was time fo Israel mahke, he wen send somebody fo tell his boy Joseph, “Come!
Gen 48.1: Afta all dat wen happen, somebody been tell Joseph, “Eh!
Gen 48.3: Jacob tell Joseph, “You know, Da God Dat Get All Da Powa wen let me see him, Luz side, inside da Canaan land.”
Gen 48.4: God wen tell me, ‘Dis me!
Gen 48.5: “So, yoa two boys, da ones dat wen born fo you hea inside da Egypt land befo I stay come by
Gen 48.7: Dat time I was coming back from Padan, yoa mudda Rachel wen mahke, inside da Canaan land nea Efrat.
Gen 48.7: I wen come sore inside, an I wen bury her ova dea on da side by
Gen 48.7: I wen come sore inside, an I wen bury her ova dea on da side by da Efrat road.
Gen 48.12: boys from wea dey sitting nex to dea granfadda, an Joseph wen go down on top da groun in front his fadda fo show um
Gen 48.14: But Israel, he wen cross his hands.
Gen 48.14: Den Israel wen put his left hand on top Manasseh head, no matta he da
Gen 48.15: Den Israel wen aks God fo take care Joseph, lidis: “I like say dis bout
Gen 48.15: My granfadda Abraham an my fadda Isaac, Dey wen live da way God tell dem, in front God.
Gen 48.17: Wen bodda Joseph, cuz he see dat his fadda wen put da right
Gen 48.17: Wen bodda Joseph, cuz he see dat his fadda wen put da right hand on top Efraim head.
Gen 48.20: Dass how Israel wen aks God fo do good tings fo his grankids, dat time.
Gen 48.20: He tell, “Bumbye, wen da Israel peopo aks God fo do good tings fo dea kids, dey
Gen 48.20: Dass how Israel wen make fo Efraim like he mo importan den his older brudda
Gen 48.21: goin bring you guys back to da land wea yoa ancesta guys wen live.
Gen 48.22: Dass da one I wen take away from da Amor peopo wit my sword an my bow an
Gen 49.3: You wen born wen I was mo strong.
Gen 49.3: You wen born wen I was mo strong.
Gen 49.4: Cuz you wen make sex wit my odda wife, An do pilau ting on top my bed,
Gen 49.6: Wen dey come togedda, I no like stay wit dem.
Gen 49.6: Cuz wen dey come huhu, dey kill peopo, An dey even hurt da cows,
Gen 49.23: Dey wen stay nuha wit him.
Gen 49.26: Joseph, On top his head, his girigiri, Cuz he da guy dat wen come mo importan den all his odda brudda guys.
Gen 49.28: dat come from Israel, an dass wat dea fadda guy tell um wen he make da spesho blessing fo dem.
Gen 49.28: Fo ery boy, he wen give um da kine words dat stay right fo him.”
Gen 49.30: Dass the land dat Abraham wen buy fo bury his peopo dea, from Efron da Het guy.
Gen 49.31: Dass da place dey wen bury Abraham an his wife Sarah.
Gen 49.31: Dass da same place I wen bury Leah.
Gen 49.32: Az da land wit da cave inside dat our ancesta guy wen buy from da Het peopo.
Gen 49.33: Afta Jacob pau tell his boys wat dey gotta do, he wen pull his feets inside da bed.
Gen 50.2: So da docta guys wen do wat Joseph tell um fo do.
Gen 50.3: Wen take um forty day, cuz dass how much time need fo make one
Gen 50.4: Wen pau da time fo show sad, Joseph go by da guys dat work fo
Gen 50.5: Pharaoh guy, an tell um dat Joseph say, ‘My fadda guy, he wen make me make one strong promise.
Gen 50.5: You gotta bury me inside da place I wen make ready fo myself, inside da Canaan land.
Gen 50.6: Bury yoa fadda guy, jalike he wen make you make strong promise fo do.’-”
Gen 50.8: dat work fo Joseph, an his brudda guys, an da peopo dat wen work fo his fadda befo time, dey go too.
Gen 50.10: Wen dey get to one place you can go across da Jordan Riva, da
Gen 50.12: Dass how da Israel boys do wat dea fadda guy wen tell um fo do.
Gen 50.13: Dass da same field dat Abraham wen buy from Efron da Het guy fo bury his peopo dea.
Gen 50.14: fadda, Joseph an his brudda guys an all da odda peopo dat wen go Canaan side wit him, wen go back Egypt side.
Gen 50.14: guys an all da odda peopo dat wen go Canaan side wit him, wen go back Egypt side.
Gen 50.15: guys, an he goin pay us back fo all da bad kine stuff we wen do to him!
Gen 50.16: So dey send message to Joseph fo tell um, “Befo yoa fadda wen mahke, he wen tell us fo tell you dis: ‘Please, I like you
Gen 50.16: to Joseph fo tell um, “Befo yoa fadda wen mahke, he wen tell us fo tell you dis: ‘Please, I like you let yoa
Gen 50.17: you let yoa brudda guys go, an no poin finga dem cuz dey wen go agains you, dat time dey wen do bad tings to you.
Gen 50.17: no poin finga dem cuz dey wen go agains you, dat time dey wen do bad tings to you.
Gen 50.17: let us go, cuz we slave guys fo da same God yoa fadda guy wen work fo.”
Gen 50.17: Wen dey tell Joseph dat, he cry.’
Gen 50.20: You guys wen make plan fo do bad ting to me, but God, he make plan fo
Gen 50.23: He come old, but he wen see Efraim kids an grandkids.
Gen 50.23: Manasseh too, same ting, wen Manasseh boy Makir get kids, Joseph hanai dem.
Gen 50.24: you guys outa dis land, to da odda land, da one dat he wen make promise fo give to Abraham, an Isaac, an Jacob.
Gen 50.25: Den Joseph wen make da odda Israel boys make strong promise to him.
Gen 50.25: He tell um, “Bumbye wen God take care you guys, you guys gotta carry my body wit
Gen 50.26: Joseph mahke wen he 110 year old.
Exo 1.1: Dis, da names fo da Israel boys dat wen go Egypt side wit dea fadda Jacob an dea ohanas: Reuben,
Exo 1.5: Joseph, he awready stay Egypt side, da time all da ohanas wen go dea.
Exo 1.5: Had seventy peopo from Jacob ohana dat wen go Egypt wit him.
Exo 1.6: Lata, Joseph wen mahke, an all his brudda guys too, all da peopo from dat
Exo 1.7: But da Israel ohana peopo (az Jacob dem), dey wen get plenny kids an grandkids.
Exo 1.7: Dey wen come choke plenny peopo, an dey fill up da land.
Exo 1.11: So da Egypt peopo wen make da Israel peopo dea slave guys.
Exo 1.11: Dey wen give um mean kine luna guys.”
Exo 1.11: Was da Israel peopo dat wen build two towns wit plenny warehouse inside fo da Pharaoh
Exo 1.13: Dass why da Egypt peopo wen bus up da Israel peopo fo make um do slave kine work, an
Exo 1.13: up da Israel peopo fo make um do slave kine work, an dey wen make da Israel peopo come sore inside, cuz dey make um
Exo 1.15: Dey help da odda Israel wahines wen dey born dea kids.
Exo 1.16: Da king fo Egypt tell um, “Erytime wen you stay help da Israel wahines born one bebe, an you see
Exo 1.18: Lata, da king guy wen tell da helpa wahines fo come by him.
Exo 1.20: God, he wen do good tings fo da helpa wahines cuz a wat dey wen do.
Exo 1.20: he wen do good tings fo da helpa wahines cuz a wat dey wen do.
Exo 1.20: Cuz dey neva kill da boys, da Israel peopo wen come mo plenny, an dey come plenny strong.”
Exo 2.1: Dat time, had one guy from da Levi ohana dat wen go marry one wahine from da Levi ohana.
Exo 2.2: Da wahine, she come hapai an wen born one boy.
Exo 2.5: Da Pharaoh guy daughta wen go da Nile Riva fo bafe.
Exo 2.9: So da mudda wen take her own bebe her place, an feed um.
Exo 2.10: She give um da name Moses, cuz she tell, “I wen pull um outa da watta,” cuz in da Hebrew language, “Moses”
Exo 2.11: Wen Moses stay dea, he spock one Egypt guy bussing up one a da
Exo 2.14: Who wen make you da leada o da judge, fo tell us guys wat fo do?
Exo 2.14: Now you goin kill me, same ting jalike you wen kill dat Egypt guy, hah?
Exo 2.15: An fo shua, wen da Pharaoh guy find out, he tell da police fo go kill
Exo 2.15: Wen Moses get dea, he sit down by one puka wea da watta come
Exo 2.19: Dey tell um, “Had one Egypt guy wen get us guys outa trouble from da sheep farma guys.
Exo 2.20: How come you jus wen leave um ova dea?
Exo 2.21: Dass how Moses wen start fo live wit da pries guy.
Exo 2.21: Lata, Reuel wen give his daughta Zipporah to Moses fo marry.”
Exo 2.22: Dey wen get one bebe boy.
Exo 2.23: Afta long time, da king guy fo Egypt wen mahke.
Exo 2.23: An God, he wen hear wat dey saying.
Exo 2.24: God hear how dey moaning, an he no foget da promise he wen make to Abraham an Isaac an Jacob.”
Exo 2.25: God wen see da Israel peopo, an he know wat he gotta do fo dem.
Exo 3.1: Moses wen take da sheeps an goats way inside da boonies, Mount Sinai
Exo 3.2: Had one angel messenja guy from Yahweh wen show up an let Moses see um.
Exo 3.2: Moses, he wen look, an look.
Exo 3.6: Wen Moses hea dis, he cova his face, cuz he scared fo look
Exo 3.12: now, dat stay burn, dass da proof fo you, dat I da one wen send you.
Exo 3.13: Den Moses tell God, “But, wen I go by da Israel peopo an tell um, ‘Da same God dat yoa
Exo 3.13: Israel peopo an tell um, ‘Da same God dat yoa ancesta guys wen pray to, dass da one wen send me by you guys,’ dey no goin
Exo 3.13: ‘Da same God dat yoa ancesta guys wen pray to, dass da one wen send me by you guys,’ dey no goin believe.
Exo 3.14: Tell um, ‘Da One dat get da name “I Stay,” dass da God dat wen send me by you guys.’
Exo 3.15: Israel peopo: “Yahweh, he da same God dat yoa ancesta guys wen pray to.
Exo 3.15: Was him wen send me by you guys.
Exo 3.16: Den tell um dis: ‘Yahweh, da God dat yoa ancesta guys wen pray to, da God fo Abraham an Isaac an Jacob, he wen let
Exo 3.16: guys wen pray to, da God fo Abraham an Isaac an Jacob, he wen let me see him.
Exo 3.16: He wen tell me, “I wen watch an see awready wat dey doing to you
Exo 3.16: He wen tell me, “I wen watch an see awready wat dey doing to you guys Egypt side.
Exo 3.18: Wen we get dea, we gotta make sacrifice fo Yahweh, oua God.
Exo 3.21: Wen you go way, dey goin make shua dat you guys get plenny
Exo 3.21: So wen you guys go, you no goin go wit notting.
Exo 3.22: So, wen you guys go, you goin leave da Egypt peopo wit notting.
Exo 4.3: Wen Moses throw um down, da stick come one snake.”
Exo 4.5: do dis fo help da Israel peopo believe dat me, Yahweh, I wen let you see me, an dat I da same God dat yoa ancesta guys
Exo 4.5: let you see me, an dat I da same God dat yoa ancesta guys wen pray to, da God fo Abraham an Isaac an Jacob.”
Exo 4.6: Moses put his hand inside his shirt, an wen he pull um out, eh!
Exo 4.7: Wen he pull um out, da skin come back regula kine, jalike his
Exo 4.9: Dat watta dat you take outa da Nile Riva, wen you pour um on top da groun, goin come blood dea.
Exo 4.11: Who wen make peopo so dey can talk, o no can talk?”
Exo 4.11: Who wen make peopo so dey can see good, o dey no can see?
Exo 4.11: Dass was me, Yahweh, wen do all dat!
Exo 4.12: Do wat I wen tell you.
Exo 4.14: Den Yahweh wen come huhu wit Moses.
Exo 4.14: Wen he see you, he going feel real good inside.
Exo 4.19: Cuz all da guys dat wen like kill you befo time, dey mahke awready.
Exo 4.20: go back Egypt side, an he carry da walking stick dat God wen use wit him.”
Exo 4.21: Den Yahweh tell Moses, “Wen you get back dea Egypt side, make shua you show um all da
Exo 4.21: side, make shua you show um all da awesome proofs dat I wen give you da powa fo make.
Exo 4.22: Wen dat happen, you tell da Pharaoh guy, ‘Dis wat Yahweh da
Exo 4.24: One nite, Moses an his ohana wen stop one place nite time fo go sleep.
Exo 4.25: She take da small piece skin she wen cut off, an put um on top Moses leg, an tell um, “If I
Exo 4.25: top Moses leg, an tell um, “If I neva cut skin jalike God wen tell Abraham, an get blood all ova, I no mo husban!
Exo 4.26: Afta dat, Yahweh wen leave Moses alone.
Exo 4.27: So Aaron wen go an he find Moses nea da Mountain Wea God Stay.”
Exo 4.28: Den Moses tell Aaron eryting bout all da stuff dat Yahweh wen send Moses fo say, an all da awesome proofs dat God tell
Exo 4.29: From dea, Moses an Aaron wen hele on togedda back to Egypt.
Exo 4.29: Wen dey get dea, dey tell all da older leada guys fo da Israel
Exo 4.30: Aaron tell da leada guys eryting Yahweh wen tell Moses.
Exo 4.30: An Moses, he show all da peopo da proof dat God wen give um, so dey can see.
Exo 4.31: Wen da peopo see dat, dey trus Moses.
Exo 5.2: Who you talking bout, wen you say ‘Yahweh,’ aah?”
Exo 5.3: “Da God fo da Hebrew peopo, az da Israel peopo, he da one wen meet wit us.
Exo 5.6: Dat same day, da Pharaoh guy wen talk to da Egypt guys dat make da slave peopo work, an to
Exo 5.7: You guys wen give um befo time, but now, dey gotta go bring in da wheat
Exo 5.12: So da Israel peopo wen go all ova da place inside da Egypt land, fo cut da wheat
Exo 5.13: make da same numba bricks dat day, jalike was befo time wen us guys stay bring da wheat stalk fo you.”
Exo 5.20: Wen dey going home from talk wit da Pharaoh guy, dey meet
Exo 6.3: Da times I let Abraham an Isaac an Jacob see me, dey wen call me Da God Dat Get All Da Powa.”
Exo 6.4: Same time, I keeping da promise I wen make wit yoa ancesta guys.
Exo 6.4: I wen make promise I goin give um da Canaan land, da same place
Exo 6.5: I rememba da promise I wen make wit dem.
Exo 6.8: guys ova dea, da same place I was talking bout dat time I wen make strong promise to Abraham an Isaac an Jacob.
Exo 6.9: So, Moses wen tell da Israel peopo wat God wen say.
Exo 6.9: So, Moses wen tell da Israel peopo wat God wen say.
Exo 6.10: Lata, Yahweh wen talk to Moses.
Exo 6.16: (Levi dea fadda wen live 137 year.
Exo 6.18: (Kohat dea fadda wen live 133 year.
Exo 6.20: Amram wen marry Jokebed.
Exo 6.20: Jokebed wen born Aaron and Moses fo Amram.
Exo 6.20: (Amram, he wen live 137 year.
Exo 6.23: Aaron wen marry Elisheba.
Exo 6.23: Elisheba wen born Nadab an Abihu an Eleazar an Itamar fo Aaron.
Exo 6.25: Eleazar, Aaron boy, he wen marry one a Puti`el daughtas.
Exo 6.25: She wen born Finehas fo Eleazar.
Exo 6.26: an Moses guys I writing bout hea, dey da same ones Yahweh wen tell, “Go take da Israel peopo outa da Egypt land, wit ery
Exo 6.27: Moses an Aaron, dey da same guys dat wen go tell da Pharaoh guy, da King fo Egypt, dat he gotta let
Exo 6.28: Dat time, inside da Egypt land, dass how Yahweh wen talk to Moses an Aaron.
Exo 7.5: Da Egypt peopo goin know fo shua dat I Yahweh, wen I use my powa agains da Egypt peopo an get you Israel
Exo 7.6: An dass wat Moses an Aaron wen do, jalike Yahweh wen tell um.
Exo 7.6: An dass wat Moses an Aaron wen do, jalike Yahweh wen tell um.
Exo 7.9: Yahweh tell Moses an Aaron dis: “Wen da Pharaoh guy tell you guys, ‘So, wat?
Exo 7.10: in front da Pharaoh guy an his palace peopo, an da stick wen come one snake.
Exo 7.11: dat know how fo tell da Egypt peopo wass goin happen, dey wen make secret kine kahuna too, an dea walking stick come
Exo 7.12: But Aaron walking stick, wen swallow all da odda walking sticks.
Exo 7.13: head, an he no lissen to Moses an Aaron, jalike Yahweh wen tell befo time.
Exo 7.15: Tomorra, morning time, wen da Pharaoh guy go da Nile Riva, you stand right dea nea da
Exo 7.15: Inside yoa hand, take da walking stick dat wen come one snake.
Exo 7.16: da Pharaoh guy, ‘Yahweh, da God fo da Hebrew peopo, he wen tell me fo come by you fo tell you dis: “Let my peopo go
Exo 7.20: All da watta inside da Nile Riva wen come blood.
Exo 7.21: Da fishes inside da Nile Riva wen mahke.
Exo 7.21: Da riva wen stink plenny.
Exo 7.22: an he still yet no lissen Moses an Aaron, jalike Yahweh wen tell befo time.
Exo 7.23: No matta get blood ery place, da guy no even tink bout wat wen happen.
Exo 7.25: Wen stay lidat seven day afta Yahweh hit da Nile Riva an make
Exo 8.6: So Aaron wen put out his hand ova all da watta inside Egypt.
Exo 8.6: Da frogs wen come up.”
Exo 8.6: Dey wen cova all da groun inside Egypt.
Exo 8.7: But da Egypt pries guys, dey wen make secret kine kahuna fo do same ting too.
Exo 8.9: Wen I aks Yahweh fo help you, an yoa palace peopo, an da odda
Exo 8.12: Afta Moses an Aaron go way from da Pharaoh guy, Moses wen aks Yahweh fo help, bout da frogs dat Yahweh wen bring fo
Exo 8.12: Moses wen aks Yahweh fo help, bout da frogs dat Yahweh wen bring fo bodda da Pharaoh guy.
Exo 8.13: Yahweh wen do jalike Moses aks um fo do.”
Exo 8.15: But wen da Pharaoh guy see dat eryting okay, he come hard head one
Exo 8.15: He no lissen Moses an Aaron, jalike Yahweh wen tell befo time.
Exo 8.17: Dey wen do dat.
Exo 8.17: Da dirt wen come gnats an come all ova on top da peopo an da animals.
Exo 8.18: Da Egypt pries guys, dey wen make secret kine kahuna fo do same ting fo make da gnats
Exo 8.19: hard head an no lissen to Moses an Aaron, jalike Yahweh wen tell befo time.
Exo 8.24: An dass wat Yahweh wen go do.
Exo 8.24: All kine flies wen go inside da palace wea da Pharaoh guy live.’-”
Exo 8.31: Yahweh do jalike Moses wen say.”
Exo 9.5: “Yahweh wen tell wat time goin happen.
Exo 9.6: An da nex day, dass wat Yahweh wen do.
Exo 9.7: Da Pharaoh guy, he send his peopo fo check out wat wen happen.
Exo 9.10: So Moses an Aaron wen go get da black ashes from da place wea dey melt da metal.
Exo 9.12: He no lissen to dem, jalike Yahweh wen tell Moses befo time.
Exo 9.15: If I wen like befo now, I ony can use my powa fo make you an yoa
Exo 9.18: From da time da Egypt land wen come till now, neva have dat kine heavy ice storm.
Exo 9.19: dat stay outside an no come inside da house wit da oddas, wen da big ice storm come down on top dem, dey goin mahke!
Exo 9.23: Wen Moses put up his walking stick to da sky Yahweh wen send
Exo 9.23: Wen Moses put up his walking stick to da sky Yahweh wen send thunder, an big kine ice.
Exo 9.23: fire dat come down on top da groun too, dat time Yahweh wen make da big ice come down jalike rain on top da Egypt
Exo 9.24: From da time da Egypt land wen come one nation, neva have dat kine ice rain fall down on
Exo 9.25: All ova da Egypt land, da ice rain wen hit eryting dat stay outside, peopo an animals.
Exo 9.29: Moses tell da Pharaoh guy, “Wen I go outside da town, I goin put up my hands an pray to
Exo 9.34: But da Pharaoh guy, wen he see dat no mo rain an ice rain an thunda, he come hard
Exo 9.35: he no let da Israel peopo go way from dea, jalike Yahweh wen tell Moses befo time fo tell da peopo.
Exo 10.1: I da one wen make um so he no can tink good, him an his palace guys.
Exo 10.2: any kine to da Egypt peopo, doing all da awesome tings I wen do in front dem fo show dem who me.
Exo 10.3: Till wen you goin stay ack jalike you no need make yoaself notting
Exo 10.6: granfaddas neva see dis kine ting happen, from da time dey wen come to dis land till now.
Exo 10.7: Till wen we goin stay lidat, aah?
Exo 10.11: Den da Pharaoh guy wen tell his guys fo throw Moses an Aaron outa da palace.
Exo 10.13: Da wind wen blow all dat day, day time and nite time.
Exo 10.13: Morning time, had da east wind still yet, an wen bring da locust.
Exo 10.15: Da locust bugs wen cova all da groun, till ony look black all ova.
Exo 10.16: I wen do bad ting to yoa god Yahweh, an to you guys.
Exo 10.17: So, let me go fo da bad ting I wen do, jus dis one time.
Exo 10.19: Da wind wen pick up da locust an carry um inside da Red Sea.
Exo 10.22: All ova da Egypt land wen come real dark, three days, jalike da dark stay thick.”
Exo 11.1: Mo den dat, wen he let you guys go, he goin chase all you guys outa hea!
Exo 11.8: Wen dat happen, all dese palace guys hea dat work fo you, dey
Exo 12.6: all da Israel peopo gotta kill da bebe sheeps an goats dey wen pick.
Exo 12.11: “Dis how you goin be wen you eat da meat: you gotta be ready fo go, an wear da kine
Exo 12.13: Wen I see da blood, I goin pass ova you guys.
Exo 12.13: Dat mean, wen I hit peopo all ova da Egypt land, no mo notting goin
Exo 12.17: Time one spesho religious time, cuz was dat same day I wen take all you guys outa da Egypt land, jalike you one army.
Exo 12.18: Da month numba one, from wen da day numba fourteen start sundown time, till da day
Exo 12.22: Wen you kill da sacrifice, put da blood inside one bowl.
Exo 12.23: “Den, wen Yahweh go all ova Egypt fo kill dea numba one boy an dea
Exo 12.25: Wen you stay ova dea, dass how you guys goin show Yahweh yoa
Exo 12.27: He da one wen pass ova all da houses wea oua Israel peopo live befo
Exo 12.27: Yahweh wen hit da Egypt peopo an kill um, but he no touch us guys,
Exo 12.27: Wen da peopo hea wat Moses tell um, dey go down on top da
Exo 12.28: So da Israel peopo go home an do eryting dat Yahweh wen tell Moses an Aaron dat da peopo gotta do.’-”
Exo 12.29: Da middo a da nite, Yahweh wen start fo kill all da numba one boys all ova da Egypt land.
Exo 12.29: guy dat sit down on top da throne, his numba one boy wen mahke too.
Exo 12.29: Da guy dat da army guys wen catch, dat stay inside one big hole in da groun inside da
Exo 12.29: big hole in da groun inside da prison, da numba one boy wen mahke, same ting.
Exo 12.30: ova Egypt, cuz no mo even one house wea no mo nobody dat wen mahke.
Exo 12.31: Go do religious kine stuff fo Yahweh, jalike you guys wen aks me!
Exo 12.32: sheeps an goats an yoa cows, take dem too, jalike you guys wen aks, an get outa hea!
Exo 12.35: Da Israel peopo do how Moses wen tell um befo time.
Exo 12.36: Dass how da Israel peopo wen clean out da Egypt peopo.
Exo 12.39: Dey no mo time fo put da yeast inside, cuz da Egypt peopo wen throw um out an dey no can wait dea fo da bread come
Exo 12.40: Da time dat da Israel peopo wen live Egypt side, was 430 year.
Exo 12.41: Wen da 430 year pau, az was da time dat all da peopo go outa
Exo 12.48: eat da Passova sacrifice fo Yahweh, cuz goin be jalike dey wen born from da Israel peopo.
Exo 12.50: So, dass wat all da Israel peopo do, jalike Yahweh wen tell Moses an Aaron.
Exo 13.3: No foget how Yahweh wen use his powa fo get you guys outa hea.
Exo 13.5: But God wen make strong promise to yoa ancesta guys, dat he goin give
Exo 13.8: Tell um, ‘I doing dis, cuz a wat Yahweh wen do fo me, dat time I wen come outa Egypt.
Exo 13.8: ‘I doing dis, cuz a wat Yahweh wen do fo me, dat time I wen come outa Egypt.
Exo 13.9: talk all da time bout da Rules from Yahweh, cuz Yahweh wen use his powa fo you guys come outa Egypt.
Exo 13.11: say he goin give you, wea da Canaan peopo stay, jalike he wen make strong promise fo do, to you an yoa ancesta guys.
Exo 13.12: So wen you get dea, da firs bebe dat born from ery wahine, you
Exo 13.14: um, ‘Cuz you know, my boy, Yahweh get plenny powa, an he wen use um dat time fo get all us guys outa Egypt, cuz us was
Exo 13.16: put on top yoa forehead, so you no goin foget how Yahweh wen use his powa fo get us guys outa Egypt.
Exo 13.17: Afta da Pharaoh guy wen let da Israel peopo go, God neva take dem da road dat go
Exo 13.17: Cuz God tinking, “Wen dese peopo get war, maybe dey goin change dea mind an go
Exo 13.18: Wen da Israel peopo go outa da Egypt land, dea leada guys make
Exo 13.19: Dass cuz from befo time, Joseph wen make da Israel peopo make promise to him.
Exo 13.19: So den, wen you guys go back, you gotta carry my bones from hea to da
Exo 14.4: Wen he do dat, I goin use da Pharaoh guy an all his army guys,
Exo 14.5: guys tell da king fo da Egypt peopo dat da Israel peopo wen go way awready from Egypt.
Exo 14.5: Dey tell, “Wat we wen do?
Exo 14.5: We wen let go da Israel peopo, an now, dey no stay work fo us
Exo 14.8: Dass why him an da oddas wen go afta da Israel peopo.
Exo 14.9: Dey catch up da Israel peopo ova dea wea dey wen make camp, by da watta nea Pi-Hahirot, across Ba`al-Zefon.
Exo 14.11: Wat you tink you doing to us now, wen you take us guys outa Egypt?
Exo 14.12: Us guys wen tell you Egypt side, ‘Leave us alone!
Exo 14.18: Wen I make lidat to da Pharaoh guy an his war wagons an his
Exo 14.19: Da angel messenja guy from God, da one befo time wen go in front a da Israel army guys, he wen go move da odda
Exo 14.19: da one befo time wen go in front a da Israel army guys, he wen go move da odda side, fo stay behin dem.
Exo 14.22: An da Israel peopo wen go thru da middo inside da Red Sea, but da groun wea dey
Exo 14.27: So wen stay coming light, morning time, Moses hold out his hand
Exo 14.28: an da horse rida guys, an all da Pharaoh army guys dat wen go chase da Israel peopo inside da Red Sea.
Exo 14.28: Not even one a dem wen get outa dea.
Exo 14.29: But da Israel peopo, dey wen walk thru da Red Sea from one side to da odda side, an da
Exo 14.29: one side to da odda side, an da groun was dry, an da watta wen stay jalike two wall fo dem, right side an left side.
Exo 14.30: Dat day, Yahweh wen get da Israel peopo outa trouble from da Egypt army guys.
Exo 14.30: Da Israel peopo wen see da mahke Egypt guys bodies on top da beach.
Exo 14.31: Wen da Israel peopo see how Yahweh wen use his awesome kine
Exo 14.31: Wen da Israel peopo see how Yahweh wen use his awesome kine powa fo wipe out da Egypt guys, da
Exo 15.1: He wen throw da horses an da guys dat ride um inside da sea.
Exo 15.2: Yahweh, he da One dat make me strong an solid, He wen come da One dat get me outa trouble.
Exo 15.4: “Da Pharaoh guy wen send army guys an wagons fo war.
Exo 15.5: Da deep watta wen cova dem.
Exo 15.6: Wit yoa strong right hand you wen bus up Da guys dat stay agains us!
Exo 15.7: Wen you come huhu, you burn um up Jalike peopo burn up da
Exo 15.8: Inside da deep sea, Jalike da watta wen come solid.
Exo 15.10: But you, God, you wen make yoa wind blow, An da sea cova dem up.
Exo 15.10: Dey wen sink down jalike lead inside da big watta.’
Exo 15.11: stay awesome jalike you, Da way you stay good an spesho Wen you do stuff az real awesome An scary fo us!
Exo 15.12: You wen hold out yoa right hand, An jalike da eart wen swallow
Exo 15.12: You wen hold out yoa right hand, An jalike da eart wen swallow dose guys, An dey gone awready!
Exo 15.13: You wen pay da price fo get us outa trouble!
Exo 15.16: Yahweh, Till da peopo go da odda side, Dey da ones you wen pay fo let um go!
Exo 15.17: You goin take yoa own peopo To da place you wen make ready fo you live dea.
Exo 15.17: plant um fo grow On top yoa own mountain, Da place you wen make fo you stay, Da place dass spesho fo you, Boss, Dat
Exo 15.17: fo you stay, Da place dass spesho fo you, Boss, Dat you wen make ready wit yoa own hands!
Exo 15.19: But da Israel guys, dey wen walk thru da middo a da Red Sea on top da dry groun.”
Exo 15.23: Dey wen get to Marah.
Exo 15.25: Den God wen make one rule fo da peopo dat stay dea.
Exo 15.26: den I no going hit you guys wit all da kine sick dat I wen bring fo da Egypt peopo.
Exo 16.3: Dey tell Moses an Aaron, “Mo betta Yahweh wen kill us guys inside da Egypt land!
Exo 16.6: down time, you guys goin know fo shua dat Yahweh, not us, wen get you guys outa Egypt!”
Exo 16.9: dea by da place Yahweh stay, cuz he hear wat you guys say wen you grumble.
Exo 16.10: Aaron was telling dat to all da Israel peopo togedda, an wen dey turn aroun an look ova dea inside da boonies, you know
Exo 16.10: Wen dey look da cloud, dey see how awesome Yahweh stay!”
Exo 16.12: Tell um dis: ‘Wen da sun go down, you guys goin eat meat.
Exo 16.14: Wen da dew dry up all ova da boonies, on top da groun had thin
Exo 16.15: Wen da Israel peopo see um, an dey aksing each odda: “Eh!
Exo 16.18: But wen dey check out how much, da peopo dat wen pick up plenny
Exo 16.18: But wen dey check out how much, da peopo dat wen pick up plenny neva have mo plenny den dey need, an da
Exo 16.18: plenny neva have mo plenny den dey need, an da peopo dat wen pick up litto bit, dey neva need mo plenny.
Exo 16.20: Dey wen keep some a da stuff till da nex morning.”
Exo 16.22: All da leada guys fo da peopo go tell Moses dat dea peopo wen do dat.
Exo 16.24: So dey keep um till da nex day, jalike Moses wen tell um.
Exo 16.30: So, da peopo wen res, da numba seven day.
Exo 16.32: Dass so da peopo goin see da bread I wen give you guys fo eat inside da boonies, da time I wen
Exo 16.32: I wen give you guys fo eat inside da boonies, da time I wen bring you guys outa da Egypt land.
Exo 16.34: Aaron do wat Yahweh wen tell Moses.
Exo 16.34: Aaron put da manna in front da Box Fo Rememba Da Deal God Wen Make, fo keep um.”
Exo 16.35: Da Israel peopo wen eat da manna fo forty year, all da time till dey get to da
Exo 16.35: Wen dey come jus outside da Canaan land, da manna pau.
Exo 17.5: Take yoa walking stick wit you too, da one you wen use fo hit da watta inside da Nile Riva.
Exo 17.6: Wen you get dea, I goin be ova dea, standing in front you, by
Exo 17.6: Dass wat Moses wen do, wit da older leada guys from da Israel peopo stay
Exo 17.7: um Meribah too, dat mean “Grumble,” cuz da Israel peopo wen make grumble dea an check out Yahweh fo see if he can
Exo 17.8: Wen da Israel peopo stay ova dea Refidim side, da Amalek peopo
Exo 17.9: tomorrow an stand dea, an I goin take da walking stick God wen tell me fo use befo time.
Exo 17.10: Da nex day, Joshua do wat Moses wen tell um fo do.
Exo 17.12: But Moses arms wen come tired.
Exo 17.13: Dey wen beat da Amalek guys an kill um wit dea swords.
Exo 17.14: Tell Joshua dis wen you write um: ‘Da Amalek peopo, I goin wipe out dea name,
Exo 17.16: Moses tell, “Da Amalek guys wen put up dea hands in front Yahweh throne cuz dey huhu!
Exo 18.1: fo Moses an fo God's peopo, da Israel peopo, an how Yahweh wen bring da Israel peopo outa Egypt.
Exo 18.4: befo time, he da one help me, cuz he get me outa trouble wen da Pharaoh guy like kill me.”
Exo 18.8: Den Moses tell his fadda-in-law eryting Yahweh wen do to da Pharaoh guy an da Egypt peopo, fo help da Israel
Exo 18.9: he feel good inside cuz a all da good kine stuff Yahweh wen do fo da Israel peopo wen he get dem outa trouble wit da
Exo 18.9: a all da good kine stuff Yahweh wen do fo da Israel peopo wen he get dem outa trouble wit da Egypt peopo.
Exo 18.10: He wen get you guys outa trouble wit da Egypt peopo an wit da
Exo 18.14: But wen Moses fadda-in-law see all da stuffs Moses doing fo da
Exo 18.19: Wen dey like go see da judge, you da one fo find out wat God
Exo 18.23: Same ting fo all da peopo, afta dey talk to da judge guys, wen dey go home, eryting goin be okay wit dem too.
Exo 18.26: Dey wen come da regula judges fo da peopo.
Exo 19.3: Wen dey get dea, Moses go up da mountain, da place wea God
Exo 19.4: ohana (az da Israel peopo): You guys see awready wat I wen do to da Egypt peopo.
Exo 19.5: to wat I tell you guys fo do, an stick wit da deal I wen make fo you guys, den fo shua you goin be my peopo, an I
Exo 19.7: He tell dem eryting dat Yahweh wen tell him dat dey gotta do.
Exo 19.8: Moses go back by Yahweh an tell um wat da peopo wen say.
Exo 19.9: I goin do dat, so da peopo goin hear me wen I talk to you.
Exo 19.9: Afta Moses tell God wat da peopo wen promise fo do, Yahweh tell Moses, “Go by da peopo.
Exo 19.18: All ova Mount Sinai, get plenny smoke, cuz Yahweh wen come down from inside dea, burning jalike fire.
Exo 19.20: Dass how Yahweh wen come down to da top part a Mount Sinai.
Exo 19.22: Bumbye wen dey come in front me, Yahweh, dey gotta make demself
Exo 19.23: Cuz you wen tell us, ‘Watch out!”
Exo 20.2: Was me wen get you guys outa da Egypt land, wea you guys was slaves.
Exo 20.5: Wen peopo do bad tings dat need punish, I go afta dem an I
Exo 20.6: But wen peopo show me love an aloha an do wat I tell um fo do, I
Exo 20.16: Wen you gotta say someting in front da judge fo make proof wat
Exo 20.16: someting in front da judge fo make proof wat one nodda guy wen do, no bulai.
Exo 20.20: An he like you guys no foget how you feel wen you stay scared a him, cuz if you scared, bumbye you no
Exo 20.26: no good you let somebody see yoa privates unda yoa robe wen you go up dea.
Exo 21.2: you goin give da peopo so dey know wat right an wat wrong: Wen you buy one Hebrew guy fo be yoa slave, he gotta be yoa
Exo 21.3: Wen you buy da slave guy, if he no mo wife, den wen he pau be
Exo 21.3: Wen you buy da slave guy, if he no mo wife, den wen he pau be yoa slave he can go.
Exo 21.3: Wen you buy one married guy, den wen he pau, him an his wife
Exo 21.3: Wen you buy one married guy, den wen he pau, him an his wife can go.
Exo 21.4: owna guy give da slave guy one wife, an she born kids, den wen da slave guy pau, da wife an da kids gotta stay wit da
Exo 21.7: Wen one guy sell his girl fo her come one slave, get diffren
Exo 21.8: no can sell her to one guy from one nodda place, cuz he wen buy her fo himself, but den he no get respeck fo her no
head: Da Rules Fo Wen Somebody Get Hurt
Exo 21.12: Anybody hit one guy, an da guy mahke, da one dat wen kill um gotta mahke too.
Exo 21.14: But wen one guy ony like fo go kill one nodda guy, an he bulai da
Exo 21.16: No matta he sell da guy he wen kidnap, o he still yet stay holding um wen you catch um,
Exo 21.16: sell da guy he wen kidnap, o he still yet stay holding um wen you catch um, gotta kill um.
Exo 21.18: Wen two guys make argue an one guy bus up da odda guy wit one
Exo 21.19: wit one walking stick -- den no need punish da guy dat wen bus um up.
Exo 21.19: Da guy ony need pay fo da work time da odda guy wen lose, an pay fo make um come okay too.
Exo 21.20: an dey mahke right den an dea, gotta punish da guy dat wen bus um up.
Exo 21.21: day moa, den no need punish da slave owna guy fo wat he wen do, cuz he own um.
Exo 21.22: an she lose da bebe but da wahine no mahke, da guy dat wen do um gotta pay fine.
Exo 21.33: Wen one guy open da cova from one big hole inside da groun, o
Exo 21.34: o one donkey fall down inside da big hole, den da guy dat wen open up da hole gotta pay money to da owna guy.
Exo 21.34: He gotta pay fo da animal dat wen fall inside an mahke, but he can keep da mahke body.
Exo 21.36: den da owna guy gotta pay back one cow fo da one his cow wen kill, but he can keep da mahke cow.
Exo 22.1: one cow o one sheep, an he kill um o sell um, fo da cow he wen steal he gotta pay back five cows, an fo da sheep he gotta
Exo 22.2: “If da peopo catch one steala guy wen he broke inside one house nite time, an dey bus up da
Exo 22.2: up da steala guy an he mahke, no need kill da peopo dat wen bus up da steala guy.
Exo 22.4: guy, an he still get da cow o da donkey o da sheep he wen steal an dey alive, den da steala guy gotta pay back
Exo 22.6: ready fo cut, o da wheat dat stay cut awready, da guy dat wen let da fire run away gotta pay back da owna.
Exo 22.7: -- if dey catch da steala guy, he gotta pay double wat he wen steal.
Exo 22.8: if dey no catch da steala guy, den da house owna guy dat wen keep da money gotta go in front God so God can tell da
Exo 22.8: money gotta go in front God so God can tell da peopo if he wen touch da stuffs he keep fo da odda guy, o if he neva.
Exo 22.9: one donkey, o one sheep, o one clothes, o someting da guy wen lose), an one guy say, “Eh!
Exo 22.9: Da one dat God say wen do bad ting, he gotta pay back da odda guy double wat da
Exo 22.10: Wen one guy give anodda guy one donkey, o one cow, o one
Exo 22.11: Da guy dat wen own da animal gotta say, “Kay den, dass okay.
Exo 22.13: If da wild animals wen kill um, da guy dat keep um gotta bring in da skin an
Exo 22.14: Wen one guy aks fo borrow one animal from one nodda guy, an da
Exo 22.14: get hurt o mahke an da owna guy no stay dea, da guy dat wen borrow um gotta pay back da owna guy.
Exo 22.15: stay dea wit da animal dat da guy borrow, den da guy dat wen borrow um no gotta pay um back.
Exo 22.15: If he wen pay rent fo da animal dat mahke, den da money he pay fo
Exo 22.16: her, an da girl not engage to nobody yet, den da guy dat wen sleep wit her gotta marry her an pay da price fo marry one
Exo 22.21: Wen get one guy come from odda place dat live wit you guys, no
Exo 22.21: Cuz you know, da time you guys wen live Egypt side, you was from odda place too.
Exo 22.22: Wen get one widow, o one kid dat no mo fadda o mudda guys, no
Exo 22.24: Jalike wen one fire come big fire, I goin go afta you guys an make
Exo 22.29: Wen you guys start fo cut da wheat o make da juice fo da wine
Exo 23.1: Wen get somebody dat do bad ting, no go make deal wit da guy
Exo 23.2: Wen you go in front da judge, no go follow da oddas jus fo
Exo 23.6: Wen get peopo by you dat no mo notting an get hard time, an
Exo 23.7: you no bulai bout da guy in front da judge an say dat he wen do someting bad.
Exo 23.9: Wen get peopo from odda place dat live by you guys, no go do
Exo 23.9: cuz you guys was from odda place dat time you guys wen live inside da Egypt land.
Exo 23.15: days, no can eat bread dat get yeast inside, jalike I wen tell you guys fo do befo time.
Exo 23.15: Do um da same month ery year dat you guys wen get outa Egypt.
Exo 23.16: Lata, wen da tings you wen plant inside yoa field come up, bring me
Exo 23.16: Lata, wen da tings you wen plant inside yoa field come up, bring me da firs tings you
Exo 23.16: Afta dat, wen you guys pau cut da food, an da year pau, make da spesho
Exo 23.16: da spesho Pau Cut Food time, afta you bring in eryting you wen plant inside yoa fields.
Exo 23.18: Wen you make sacrifice fo me, no put blood wit da kine bread
Exo 23.18: An wen you kill one animal fo da spesho religious times, no let
Exo 23.19: Wen you guys cut da firs tings dat come up on top you guys
Exo 23.20: He goin make shua you goin reach da place I wen make ready fo you.
Exo 23.21: Take care wen you wit him, an lissen to wat he tell.
Exo 23.23: Wen you get dea, I goin wipe out dose peopos.
Exo 24.1: Wen you guys still long way from da top, start fo go down in
Exo 24.3: He tell um all da tings Yahweh wen tell him, an all da Rules.”
Exo 24.4: Den Moses write down all da tings Yahweh wen tell.
Exo 24.6: Moses wen half half da blood from da cows.
Exo 24.6: Da odda half he wen throw on top da side a da altar.
Exo 24.7: Den he take wat he wen write down bout da deal dat God make fo dem, an he read um
Exo 24.8: He say, “Dis blood, fo make real da deal dat Yahweh wen make wit you guys, bout all dese tings dat he tell!”
Exo 24.10: Up dea, dey wen see da God fo da Israel peopo!
Exo 24.11: Dey even wen eat an drink togedda in front him!
Exo 24.15: Wen Moses go up da mountain, had one cloud cova da mountain.
Exo 24.17: Yahweh wen stay on top Mount Sinai, awesome to da max.”
Exo 24.17: Da numba seven day, Yahweh wen talk to Moses from inside da cloud.
Exo 25.6: wit da olive oil fo put on top da prieses head fo show God wen pick dem, an fo make da incense smell nice.
Exo 26.14: da whole tent, make one cova wit da skin a da sheeps dat wen dye red.
Exo 27.7: inside da rings, so da poles stay da two sides a da altar wen dey lift um up fo carry um.
Exo 27.21: Dey gotta put da lamps in front Yahweh wen da sun go down, an dey gotta pio um wen da sun go up.
Exo 27.21: in front Yahweh wen da sun go down, an dey gotta pio um wen da sun go up.
Exo 28.1: you: Aaron, His boys Nadab an Abihu, Eleazar an Itamar, I wen pick dem outa all da Israel peopo cuz I like dem be da
Exo 28.3: Talk to all da kine peopo dat I awready wen make dem know how fo sew clotheses, fo make um.
Exo 28.10: Start wit da one dat wen born firs, an go all da way to da one dat wen born last.
Exo 28.10: da one dat wen born firs, an go all da way to da one dat wen born last.
Exo 28.12: Cuz Aaron, erytime wen he go in front Yahweh, he take dea ohana names dea, on top
Exo 28.29: heart, cuz dey write um on top da ches piece dat dey use wen dey gotta know how fo do da right ting.
Exo 28.30: “Inside da ches piece dey use wen dey gotta know how fo do, put da Urim an da Tumim.
Exo 28.30: So wen Aaron gotta find out wat da Israel peopo gotta do, he goin
Exo 28.35: Aaron gotta wear dat wen he do his work.
Exo 28.35: Da bells goin make noise wen he go inside da Real, Real Spesho Place in front Yahweh,
Exo 28.35: go inside da Real, Real Spesho Place in front Yahweh, an wen he come outside he no mahke.
Exo 28.38: Wen Aaron put on da hat, da gold piece goin touch his
Exo 28.38: maybe bumbye, da Israel peopo no do someting da right way, wen dey bring presents fo God an like make um spesho for him,
Exo 28.41: Aaron an his boys, put olive oil on top dea head fo show I wen pick dem, an in front erybody, give dem da kuleana fo be
Exo 29.7: Da spesho olive oil fo show dat Aaron da guy I wen pick, pour um on top his head.
Exo 29.9: Da Cow Sacrifice Fo Da Bad Kine Tings Da Pries Guys Wen Do “Dis, az how you goin make da sacrifices fo make Aaron
Exo 29.10: boys goin put dea hands on top da cow head, fo show dat wen dey kill da cow, dass fo dem.
Exo 29.14: dea, cuz dass da sacrifice fo da bad tings da pries guys wen do.
Exo 29.15: boys goin put dea hands on top da sheep head fo show dat wen dey kill da sheep, dass fo dem.
Exo 29.19: goin put dea hands on top dat sheep head too fo show dat wen dey kill da sheep, dass fo dem.
Exo 29.21: a da blood on top da altar, an some a da olive oil you wen pour on top Aaron fo show dat God wen pick him.
Exo 29.21: a da olive oil you wen pour on top Aaron fo show dat God wen pick him.
Exo 29.23: da basket full a breads dat no mo yeast inside dat you wen put in front me, Yahweh, take one round bread, an one
Exo 29.26: “You, Moses, afta you take da ches meat from da sheep you wen kill fo make Aaron da pries, lif um up in front me,
Exo 29.27: to me, jalike da meat dat Aaron an his boys da pries guys wen lif up from dat sheep you wen kill, da time you make
Exo 29.27: an his boys da pries guys wen lif up from dat sheep you wen kill, da time you make Aaron-dem come da prieses.
Exo 29.29: give um to da nex guy dat goin come from him, fo da time wen dey put da olive oil on top dat guy an make da sacrifices
Exo 29.30: Wen Aaron mahke an one a his boys come da main pries guy, fo
Exo 29.31: Da Food Fo Da Pries Guys “Da boy kine sheep you wen kill fo make Aaron dem da prieses, take da res a da meat
Exo 29.33: Ony da pries guys, da ones dey wen make da sacrifice fo da time dey make um come prieses, fo
Exo 29.33: um come prieses, fo hemo da shame fo da bad kine stuff dey wen do, dey da ony ones dat can eat dat meat.
Exo 29.35: Da Seven Day Spesho Religious Time “So, like I wen tell you fo do fo Aaron an his boys fo make um come
Exo 29.36: gotta kill one boy kine cow, fo make da bad tings da peopo wen do come right.
Exo 29.37: do all dat fo hemo da shame fo da bad kine stuff da peopo wen do, an fo make da altar spesho fo me.
Exo 29.40: fo burn, an one quart wine fo pour on top da bebe sheep wen you burn um up fo sacrifice.
Exo 29.41: Afta da sun go down, wen you kill da odda bebe sheep fo sacrifice, you do da same
Exo 29.46: goin know dat me, Yahweh, I dea God, an dat I da one dat wen get um outa Egypt land so dat I can live wit dem.
Exo 30.7: Ery day, morning time, wen he take care da olive oil lamps, he goin do dat, an ery
Exo 30.8: take care da olive oil lamps, he goin do dat, an ery day wen da sun go down an Aaron put up da olive oil lamps on top
Exo 30.12: Den Yahweh tell Moses: “Wen you make all da peopo sign up fo find out how much Israel
Exo 30.12: Den da real bad kine sick no goin hit da peopo wen dey sign up.
Exo 30.13: Da guys wen dey go ova to da side wea awready wen count da peopo, dey
Exo 30.13: Da guys wen dey go ova to da side wea awready wen count da peopo, dey gotta give one half shekel silva fo
Exo 30.15: mo notting, still yet dey gotta pay da whole half shekel wen dey give um to me, cuz dass fo me hemo da shame fo ery one
Exo 30.16: Wen dey pay dat money, da Israel peopo no goin foget dat dey
Exo 30.16: dey pay dat money, da Israel peopo no goin foget dat dey wen pay um in front me, Yahweh, so den I hemo dea shame.
Exo 30.25: top da prieses an da tings da prieses use, fo show dat I wen pick da prieses an dey spesho fo me, Yahweh.
Exo 30.31: oil, goin be spesho fo me foeva, fo show who da ones I wen pick.
Exo 30.34: -- yellow gum resin, da kine sea shell dat smell nice wen you burn um, galbanum sap.
Exo 30.37: Wen you guys make dis kine incense, no make um fo yoa own
Exo 31.3: An I wen make my Spirit take ova him, fo make him smart how fo make
Exo 31.6: An I wen pick Oholiab fo help him, Ahisamak boy.
Exo 31.6: Get plenny odda peopo dat I wen make dem smart fo make all kine stuffs.
Exo 31.11: Dey goin make um all jalike I wen tell you fo make um.
Exo 31.13: So den you guys no goin foget dat was me Yahweh, dat wen make you guys spesho fo me.
Exo 31.14: guys gotta make da Res Day one spesho day, cuz was me dat wen make dat day spesho fo you guys.
Exo 31.17: Cuz me, I Yahweh, an I wen work six days fo make da sky an da world, but da numba
Exo 31.17: sky an da world, but da numba seven day, I pau my work, an wen res an feel good bout um.
Exo 31.18: Wen Yahweh tell Moses eryting he gotta do, ova dea on top
Exo 31.18: Was God dat wen write da Deal his own self on top da stone wit his finga.”
Exo 32.1: Wen da Israel peopo see Moses stay on top Mount Sinai long
Exo 32.1: Cuz dat guy Moses, da one dat wen get us outa da Egypt land, we donno wat happen to him!”
Exo 32.4: Dis, az one a da gods wen bring you guys outa da Egypt land!
Exo 32.5: Wen Aaron see how dey like dis, he build one altar in front da
Exo 32.7: Yoa peopo, da one you wen bring outa da Egypt land, dey stay mess up an doing all
Exo 32.8: I wen tell um da right way fo do, but right away dey stay turn
Exo 32.8: Dey wen melt gold fo make one idol god dat look jalike one bebe
Exo 32.8: Dis idol god fo shua, az one a da gods dat wen bring you guys outa da Egypt land!
Exo 32.11: You wen get dem outa da Egypt land, an you wen use plenny powa an
Exo 32.11: You wen get dem outa da Egypt land, an you wen use plenny powa an make strong fo do dat.
Exo 32.12: peopo goin say, ‘Dat god fo da Israel peopo, fo shua he wen like make bad to his peopo.
Exo 32.12: Cuz wen he take um outa oua Egypt land, was ony fo go kill um
Exo 32.13: Tink bout Abraham an Isaac an Israel, da guys dat wen work fo you befo time.
Exo 32.13: You wen make strong promise by yoaself dat you really goin do wat
Exo 32.13: You wen tell dem, ‘I goin make da peopo dat goin come from you
Exo 32.14: So Yahweh change his mind bout da bad tings he wen plan fo do to his peopo, da Israel peopo, an he no do um.
Exo 32.15: He get da two flat stone in his hands wea God wen write da Deal front side an back side.
Exo 32.16: Da flat stones, God da one dat wen make da shape, an he da one dat wen cut da alphabets on
Exo 32.16: stones, God da one dat wen make da shape, an he da one dat wen cut da alphabets on top da stones.
Exo 32.18: But Moses tell, “Dass not da kine song fo wen you win da war, An az not da kine song fo wen you lose da
Exo 32.18: kine song fo wen you win da war, An az not da kine song fo wen you lose da war.
Exo 32.19: Wen Moses come nea da camp, he see da idol kine god dat look
Exo 32.19: He wen throw down da flat stone he stay carry, an broke um up,
Exo 32.20: An den Moses take da idol god dey wen make, dat look jalike one bebe boy kine cow, an he burn um
Exo 32.21: Wat dese peopo wen do to you, fo make you do dis real bad ting to dem?
Exo 32.23: Cuz dat guy Moses, da one dat wen bring us guys outa da Egypt land, we donno wat happen to
Exo 32.25: Moses see dat da peopo, dey stay run wild, an Aaron da one wen let um, an Moses know dat all da peopo dat stay agains dem
Exo 32.26: All da Levi ohana guys wen come togedda by Moses.
Exo 32.28: Dat day, bout 3,000 guys wen mahke.”
Exo 32.29: Cuz all you guys even wen go agains yoa own boys an yoa own brudda guys.
Exo 32.29: Cuz a wat you wen do today, God goin do good tings fo you.
Exo 32.30: Nex day, Moses tell da peopo, “Da stuff you guys wen do, was plenny bad.
Exo 32.30: do someting so he go let you guys go fo da bad ting you wen do, an hemo yoa shame, an let you guys come back to him.
Exo 32.31: Dese peopo, dey wen do plenny bad ting, cuz dey wen make one gold idol god fo
Exo 32.31: Dese peopo, dey wen do plenny bad ting, cuz dey wen make one gold idol god fo demself!
Exo 32.32: But now, if you like let um go fo da bad ting dey wen do, an hemo dea shame from dat, okay.
Exo 32.33: But Yahweh tell Moses, “Ony da peopo dat wen do bad kine stuff cuz dey stay agains me, dey da ones I
Exo 32.34: Take da peopo da place I wen tell you fo go.
Exo 32.34: An wen da time come fo me fo punish peopo, I goin punish da ones
Exo 32.34: time come fo me fo punish peopo, I goin punish da ones dat wen do da bad kine stuff.
Exo 32.35: An, az wat Yahweh wen do.
Exo 32.35: make da real bad sick dat hit da peopo, cuz a wat dey wen do wit da idol god dat look jalike one bebe boy kine cow,
Exo 32.35: god dat look jalike one bebe boy kine cow, da one Aaron wen make.”
Exo 33.1: Moses: “Go way from dis place, you an da peopo dat you wen bring outa da Egypt land.
Exo 33.1: Go up da land wea I wen make strong promise to Abraham, an Isaac, an Jacob: ‘I
Exo 33.5: So wen da peopo hear dis ting God tell um, dey no can handle, an
Exo 33.5: dey no can handle, an dey come real sore inside, jalike wen somebody mahke.
Exo 33.9: Wen Moses go inside da tent, da cloud dat go from da groun to
Exo 33.11: Yahweh, he stay talk wit Moses, jalike wen one guy stay talking togedda wit his friend.
Exo 33.12: I wen check you out an I like you.
Exo 33.13: Rememba dis too: You da one wen pick dis peopo, fo be yoa peopo.
Exo 33.22: Den, wen I go by dea an show you how awesome I stay fo real kine, I
Exo 34.1: Yahweh tell Moses, “Go cut two flat stone jalike da ones I wen give you da firs time.
Exo 34.1: I goin write on top dem da same words dat da firs ones wen say, da ones you wen broke.
Exo 34.1: dem da same words dat da firs ones wen say, da ones you wen broke.
Exo 34.4: So, Moses wen cut two flat stone, jalike da firs ones.
Exo 34.4: time, Moses get up an go up Mount Sinai, jalike Yahweh wen tell um fo do.”
Exo 34.7: Wen I make promise fo stay tight wit one ohana, I stay tight
Exo 34.7: I let peopo go an hemo dea shame Fo wen dey do da wrong ting an go agains me an do bad tings.
Exo 34.9: He tell, “Boss, if fo real kine you wen check me out an you like me, let me aks you one ting: stay
Exo 34.9: Let us guys go wen we get outa line an do bad kine stuff.
Exo 34.10: In front all yoa peopo, I goin do awesome tings dat nobody wen do befo time eva, not any place inside da world, not wit
Exo 34.15: Cuz wen dey go do stuff fo dea gods, dey goin go all out, jalike
Exo 34.16: dey goin go all out fo do stuff fo dea gods, jalike wen one guy like go all out fo fool aroun one wahine dat take
Exo 34.18: “You gotta come togedda fo make da spesho religious time wen erybody eat da Bread Dat No Mo Yeas Inside.
Exo 34.18: Seven days you goin eat bread dat no mo yeas, jalike I wen tell you fo do awready.
Exo 34.18: fo God, ery year spring time, da same month you guys wen come outa Egypt.
Exo 34.19: Wen da firs bebe come from one a yoa animals, dey mines, no
Exo 34.20: Wen you guys come togedda in front me, erybody gotta bring
Exo 34.22: Dass wen you bring me da firs wheat you cut.
Exo 34.22: Year time, gotta make one nodda spesho religious time fo wen Pau Cut Da Food.
Exo 34.24: Cuz wen you guys reach inside dat land, I goin push out da odda
Exo 34.24: An da three times ery year wen you guys go da place wea you suppose to come togedda in
Exo 34.25: Wen you guys make sacrifice fo me, no put da blood from da
Exo 34.25: Wen you kill da bebe sheep fo da Passova, no leave notting
Exo 34.27: Den Yahweh tell Moses, “Write down all dis stuff I wen tell you fo do.
Exo 34.29: Wen he come down from dea wit da two flat stones dat get da
Exo 34.30: Wen Aaron an all da odda Israel peopo see dat Moses skin stay
Exo 34.32: teach dem eryting Yahweh say dey gotta do, jalike Yahweh wen tell Moses fo say, wen he stay up dea on top Mount Sinai.
Exo 34.32: say dey gotta do, jalike Yahweh wen tell Moses fo say, wen he stay up dea on top Mount Sinai.
Exo 34.33: Wen Moses pau talk wit dem, he cova his face wit one cloth.
Exo 34.34: Wen he come out an tell da Israel peopo wat God tell him fo
Exo 35.8: spices fo da oil fo put on top da pries guys fo show God wen pick dem, an fo make da kine incense dat smell real nice,
Exo 35.10: know how fo make stuff good, come make all da tings Yahweh wen say us guys gotta make: Fo da Tent, make da inside tent an
Exo 35.21: Erybody dat dea heart tell um fo come do um, wen come dea.
Exo 35.25: Dey all wen bring da blue an purple an red wool string dey wen make,
Exo 35.25: Dey all wen bring da blue an purple an red wool string dey wen make, an same ting fo da fancy kine linen cloth.
Exo 35.26: like make da real good kine string outa goat hair, dey wen do dat.
Exo 35.28: inside da lamps, an fo da oil dey use fo show dat God wen pick da new pries guy, an spice fo make da kine incense
Exo 35.29: someting fo God, dey bring stuff fo do da work dat Yahweh wen tell um fo do.
Exo 35.30: Den Moses tell da Israel peopo, “Yahweh wen pick Bezalel an tell me his name.
Exo 35.34: An fo teach da odda worka guys wat dey gotta do, God wen give da heart fo teach lidat to Bezalel, an to Oholiab
Exo 36.1: So now, time fo Bezalel fo do eryting Yahweh wen tell um dey gotta do -- him, an Oholiab, an all da odda
Exo 36.1: know how fo make da tings dat stay spesho fo God, dat he wen tell um fo make.
Exo 36.3: Da worka guys wen get from Moses, all da tings dey need, from da gifs dat da
Exo 36.3: all da tings dey need, from da gifs dat da Israel peopo wen bring, fo do da work fo make da Tent.
Exo 36.4: know real good how fo make da tings fo da Tent, dey all wen leave da tings dey making fo go tell Moses, “Nuff awready!
Exo 36.6: Dass why da peopo wen pau bring stuff, cuz dey wen bring mo plenny fo all da
Exo 36.7: Dass why da peopo wen pau bring stuff, cuz dey wen bring mo plenny fo all da tings da worka guys need fo make
Exo 36.8: Da peopo dat know how fo make stuff, dey wen make da inside tent.
Exo 36.8: Wen dey weave um, dey put da blue an purple an red wool string
Exo 36.14: Da worka guys wen make cloth outa goat hair fo make one tent dat go ova da
Exo 36.14: Dey wen make 11 long piece cloth fo dat one.
Exo 36.38: Da top part a da poses, an da straps around dem, dey wen cova wit gold, but da five piers undaneat, dey make dem
Exo 37.19: Da cup, dey wen make um look jalike da almond flowa on top da branch, wit
Exo 37.25: Den Bezalel dem wen make da altar fo burn incense on top, outa koa wood.
Exo 37.29: spesho fo God, fo put on top da prieses fo show dat God wen pick um.
Exo 38.1: Bezalel dem wen make da big altar fo burn up da sacrifices.
Exo 38.14: front side, get 25 yards fancy kine linen cloth -- but dey wen put 7 an a half yards on top three poses an three piers da
Exo 38.21: Moses wen tell um fo check out eryting.
Exo 38.22: from da Judah ohana, he da one dat make eryting Yahweh wen tell Moses dey gotta make.
Exo 38.24: All da gold dey wen use fo make da spesho tings fo God, dat da peopo wen give,
Exo 38.24: dey wen use fo make da spesho tings fo God, dat da peopo wen give, was 2,195 pound.
Exo 38.25: Da silva from da tax wen da Levi ohana guys wen count da peopo was 7,550 pound.)
Exo 38.25: Da silva from da tax wen da Levi ohana guys wen count da peopo was 7,550 pound.)
Exo 38.26: Da Levi guys wen count 603,550 mens dat make 20 years o moa, an wen da guys
Exo 38.26: guys wen count 603,550 mens dat make 20 years o moa, an wen da guys write dea name, da Levi ohana guys charge erybody
Exo 38.27: Da builda guys wen use 7,500 pound silva fo melt an make da piers dat go
Exo 38.29: Da bronze dat da peopo wen bring fo gifs to God was 5,310 pound.
Exo 39.1: Bezalel guys wen use da blue an purple an red wool string fo weave da
Exo 39.1: kine religious clotheses fo Aaron too, jalike Yahweh wen tell Moses fo make um.
Exo 39.5: red), an fancy kine linen string, same ting jalike Yahweh wen tell Moses fo do.
Exo 39.7: Dass jalike Yahweh wen tell Moses fo do.
Exo 39.21: top da fancy waist band, so no can come off, jalike Yahweh wen tell Moses fo do.
Exo 39.26: den bell, den pomegram, all aroun da bottom, jalike Yahweh wen tell Moses fo make.)
Exo 39.26: Aaron gotta wear dat wen he do his work.
Exo 39.29: purple an red wool string, all kine colors, jalike Yahweh wen tell Moses fo do.
Exo 39.31: da gold ting an out um on da pries kine hat, jalike Yahweh wen tell Moses fo do.
Exo 39.32: All da work fo build da Tent Fo Come Togedda Wit God wen pau awready.
Exo 39.32: Da Israel peopo wen make eryting jalike Yahweh wen tell Moses fo do.
Exo 39.32: Da Israel peopo wen make eryting jalike Yahweh wen tell Moses fo do.
Exo 39.33: Da peopo wen bring da Tent to Moses Da inside tent an all da stuffs fo
Exo 39.41: God, Da spesho kine religious clotheses da pries guys wear wen dey working inside da Place Dass Spesho Fo God, Da spesho
Exo 39.42: Da Israel peopo, dey wen do all da work so eryting stay jalike Yahweh wen tell
Exo 39.42: dey wen do all da work so eryting stay jalike Yahweh wen tell Moses fo make um.
Exo 39.43: Moses wen check um out an see dat dey wen pau do all da tings dey
Exo 39.43: Moses wen check um out an see dat dey wen pau do all da tings dey gotta do, jalike Yahweh wen tell
Exo 39.43: dey wen pau do all da tings dey gotta do, jalike Yahweh wen tell um fo do.
Exo 40.15: spesho oil on top dem fo make dem spesho fo me, jalike you wen do fo dea fadda, so den dey goin be prieses fo me too.
Exo 40.15: Wen you go put dat spesho oil on top dem, dat mean, dea ohana
Exo 40.16: Moses do eryting jalike Yahweh wen tell him fo do.
Exo 40.17: So den, two years afta dey wen go outa Egypt, on da numba one month an da numba one day,
Exo 40.18: Fo put up da Tent, Moses dem wen put da piers on top da groun, an put da boards inside da
Exo 40.19: boards, an dey put da outside tent ova dat, jalike Yahweh wen tell um fo do.
Exo 40.20: Den Moses take da two piece flat stone dat God wen write da Deal on top dem, an put um inside da Box Fo
Exo 40.21: ony get da Box Fo Rememba God's Deal inside, jalike Yahweh wen tell Moses fo do.
Exo 40.23: he put da twelve bread in front Yahweh, jalike Yahweh wen tell um fo do.
Exo 40.25: oil lamps on top da stand in front Yahweh, jalike Yahweh wen tell um fo do.
Exo 40.29: Moses wen kill cows fo make sacrifice, an den he burn um up on top
Exo 40.29: wheat on top da altar too fo make sacrifice, jalike Yahweh wen tell um fo do.
Exo 40.32: da altar, dey wash dea hands an dea feets, jalike Yahweh wen tell Moses.
Exo 40.34: set up eryting, da Cloud Dat Go From Da Groun To Da Sky wen cova da Tent Fo Come Togedda Wit God, an had one awesome
Exo 40.37: Da ony time dey move camp is wen da cloud go up.
Lev 1.9: Wen da pries guys burn up da whole animal on top da altar, az
Lev 1.13: Wen da pries guy goin burn up da whole animal on top da altar,
Lev 1.17: Wen da pries guy burn up da whole bird on top da altar, az one
Lev 2.1: Wen somebody bring wheat o barley fo make sacrifice fo me,
Lev 2.12: You can bring da yeast o da honey fo me, Yahweh, ony wen you guys bring da firs food you cut fo make sacrifice.
Lev 2.13: Az fo rememba da deal I wen make wit you guys.
head: Sacrifices Wen Peopo Do Bad Kine Stuff
Lev 4.2: Yahweh tell Moses fo tell da Israel peopo dis: “Wen somebody do someting bad, but dey do um befo dey tink bout
Lev 4.2: do someting bad, but dey do um befo dey tink bout um, wen dey do wat my rules tell dat dey not suppose to do, dey
Lev 4.3: dat do someting bad stay da main pries guy dat I, Yahweh, wen pick, dat goin make blame fo all da peopo.
Lev 4.3: mo notting wrong wit um, an make sacrifice cuz he da one wen do something bad.
Lev 4.5: Den da pries guy dat I wen pick goin take some a da boy kine cow's blood inside da
Lev 4.8: He goin use um fo make sacrifice cuz he da one wen do someting bad.
Lev 4.14: Wen dey find out dat dey do wass wrong, dey gotta bring one
Lev 4.14: young boy kine cow fo make sacrifice cuz a da bad ting dey wen do.
Lev 4.16: Den da main pries guy dat I Yahweh wen pick, goin take some a da blood inside da Tent wea da
Lev 4.20: make dis kine sacrifice wit da boy kine cow, jalike he wen do wit da odda boy kine cow fo da sacrifice dey make wen
Lev 4.20: wen do wit da odda boy kine cow fo da sacrifice dey make wen da main pries guy do bad kine ting.
Lev 4.20: go da peopo, an hemo dea shame fo da bad kine stuff dey wen do.
Lev 4.22: Wen one leada guy do wat one a Yahweh's rules tell he not
Lev 4.23: Wen he find out dat wat he wen do, stay wrong, he gotta bring
Lev 4.23: Wen he find out dat wat he wen do, stay wrong, he gotta bring one boy kine goat dat no mo
Lev 4.24: Az da kine sacrifice fo wen somebody do something bad.
Lev 4.26: goin let da guy go, an hemo his shame from da bad ting he wen do.
Lev 4.28: Wen somebody tell him dat wat he wen do, stay wrong, den he
Lev 4.28: Wen somebody tell him dat wat he wen do, stay wrong, den he gotta take one girl kine goat dat
Lev 4.28: notting wrong wit um, fo be da sacrifice fo da bad ting he wen do.
Lev 4.29: his hand on top da head a da animal fo da sacrifice cuz he wen do da bad ting, an kill um by da place wea dey make da
Lev 4.31: I goin let him go, an hemo da shame from da bad ting he wen do.
Lev 4.32: da guy bring one bebe sheep fo make da sacrifice cuz he wen do bad ting, he goin bring one girl kine bebe sheep dat no
Lev 4.33: animal, an kill um fo make sacrifice cuz a da bad ting he wen do, by da same place wea dey kill animal fo make da burn
Lev 4.34: wit his finga from da sacrifice fo da bad ting da guy wen do, an put um on top da tings jalike horns dat stick out
Lev 4.35: An me, Yahweh, no matta da guy wen do bad kine stuff, I goin let him go an hemo his shame.
head: Sacrifices Wen Peopo No Tell Wat Dey Wen See
head: Sacrifices Wen Peopo No Tell Wat Dey Wen See
Lev 5.1: “If somebody do bad ting cuz he no say notting wen da judge put kahuna on top erybody dat wen see someting
Lev 5.1: no say notting wen da judge put kahuna on top erybody dat wen see someting happen o know wat wen happen, if dey no say
Lev 5.1: on top erybody dat wen see someting happen o know wat wen happen, if dey no say notting.
Lev 5.2: Even if da guy donno dat he wen touch um, he still yet get blame an no can come in front
Lev 5.3: Den, no matta if da guy donno he wen touch um, wen he find out bout um, he still yet get da
Lev 5.3: Den, no matta if da guy donno he wen touch um, wen he find out bout um, he still yet get da blame.
Lev 5.4: he no rememba da promise, wateva kine ting he do lidat, wen he find out bout um, he still yet get blame.
Lev 5.5: Wen somebody get da blame cuz a one a dese tings, he gotta
Lev 5.5: get da blame cuz a one a dese tings, he gotta tell wat he wen do wrong fo get da blame.
Lev 5.6: Den, cuz he get blame fo da bad ting he wen do, he gotta bring one girl kine bebe sheep o girl kine
Lev 5.8: one to da pries guy fo da sacrifice cuz a da bad ting he wen do.
Lev 5.9: Az da kine sacrifice fo wen somebody do bad ting.
Lev 5.10: goin let him go an hemo his shame cuz a da bad ting he wen do.
Lev 5.11: kine flour fo make sacrifice cuz a da bad kine ting he wen do.
Lev 5.11: on top um, cuz dis fo make sacrifice cuz a da bad ting he wen do.
Lev 5.12: fo Yahweh, one sacrifice wit fire fo Yahweh cuz da guy wen do bad ting.
Lev 5.13: da guy back da same side wit me, cuz a da bad ting he wen do.
Lev 5.16: He gotta make um right wit wateva he wen mess up bout bring da tings he suppose to bring dat stay
Lev 5.16: da guy go, an hemo his shame [from / cuz a] da bad ting he wen do.
Lev 5.18: make sacrifice fo him wit da boy kine sheep cuz a wat he wen do, no matta he neva know he wen do da wrong ting.
Lev 5.18: kine sheep cuz a wat he wen do, no matta he neva know he wen do da wrong ting.
Lev 5.19: Az how fo make sacrifice wen somebody get da blame fo do someting bad agains me,
Lev 6.2: da way I, Yahweh, no can trus um -- he bulai some odda guy wen dat guy trus him fo take care someting fo him, o steal
Lev 6.3: from him, o he scam da odda guy, o he find someting da guy wen lose an he bulai bout um, o he make strong promise an
Lev 6.4: Afta he do dis kine bad kine stuff, wen peopo find out bout um a he get da blame fo do um, den he
Lev 6.4: he get da blame fo do um, den he gotta give back wateva he wen steal o scam o bulai bout, o da ting da guy lose an he
Lev 6.5: bout, o da ting da guy lose an he find um, o wateva he wen make promise but he bulai.
Lev 6.7: goin let him go, an hemo his shame fo da bad kine stuff he wen do dat make him get da blame.
Lev 6.10: take out da ash wit fat from da burn up kine sacrifice you wen make wit fire on top da altar, an put da ash one side a da
Lev 6.20: guys goin make ery day foeva, half in da morning, an half wen da sun go down.
Lev 6.30: But da blood fo da sacrifice you make wen somebody do someting bad, if you bring some a da blood
head: Da Sacrifice Wen Somebody Get Da Blame
Lev 7.5: Az da kine sacrifice fo wen anybody get blame fo do bad ting to somebody.
Lev 7.16: “But if da guy make da sacrifice cuz he wen make one strong promise, o cuz he jus like give um, dey
Lev 7.18: I no goin take um fo da guy dat wen give um, cuz stay rotten an no stay clean.
Lev 7.24: Da fat from one animal you guys find wen he awready stay mahke, o dat one wild animal wen rip um
Lev 7.24: guys find wen he awready stay mahke, o dat one wild animal wen rip um up, you guys can use fo odda tings, but you no can
Lev 7.36: Da day I, Yahweh, wen pick da pries guys, an Moses put oil on top dea heads fo
Lev 7.37: dey make wit da wheat o barley, da kine sacrifice dey make wen somebody do someting bad, da kine sacrifice dey make wen
Lev 7.37: wen somebody do someting bad, da kine sacrifice dey make wen dey get blame fo do bad ting to somebody.
Lev 7.38: Dass wat Yahweh wen tell Moses he gotta do, on top Mount Sinai, inside da
Lev 8.2: one boy kine cow fo make sacrifice fo da bad tings dey wen do, two boy kine sheeps, an one basket wit bread dat no mo
Lev 8.9: stay spesho fo Yahweh, on top da front, jalike Yahweh wen tell Moses fo do.
Lev 8.12: a da spesho oil on top Aaron's head too, fo show dat God wen pick him, an fo make him spesho fo God.
Lev 8.13: an put da pries kine hats on top dea head, jalike Yahweh wen tell Moses fo do.
Lev 8.14: cow fo make sacrifice cuz a da bad tings Aaron an his boys wen do befo time.
Lev 8.14: hands on top da boy kine cow's head fo show dey know dey wen do bad kine stuff.
Lev 8.31: fo da sacrifice fo make you guys come prieses, jalike I wen tell, ‘Aaron an his boys goin eat dis.
Lev 8.34: Da stuff we do today, az wat Yahweh wen tell me fo do, fo bring you guys da same side wit him.
Lev 9.2: boy kine cow fo make one sacrifice cuz a da bad tings you wen do befo time.
Lev 9.3: goat fo make one sacrifice cuz a da bad kine stuff dey wen do befo time.
Lev 9.7: da altar fo make yoa sacrifice cuz a da bad kine stuff you wen do, an make yoa burn up kine sacrifice fo bring yoaself an
Lev 9.7: da peopo, fo bring dem da same side wit God, jalike Yahweh wen tell you fo do.”
Lev 9.8: kill da bebe cow fo make sacrifice fo da bad tings he wen do.
Lev 9.10: dat stick out, from da sacrifice cuz a da bad tings he wen do, jalike Yahweh tell Moses.
Lev 9.15: goat fo da peopo's sacrifice cuz a da bad kine stuff dey wen do, kill um, an give um fo dea sacrifice jalike he wen
Lev 9.15: dey wen do, kill um, an give um fo dea sacrifice jalike he wen make da firs sacrifice fo him.
Lev 9.21: Yahweh fo make one lif up kine sacrifice, jalike Moses wen tell.
Lev 9.22: Wen he pau make da sacrifice cuz a da bad tings da peopo wen
Lev 9.22: Wen he pau make da sacrifice cuz a da bad tings da peopo wen do befo time, da sacrifice dey burn up, an da sacrifice fo
Lev 9.23: Wen dey come outside, dey aks God fo do good kine stuff fo da
Lev 9.24: Wen da peopo see dat, dey yell cuz dey stay feel good inside.
head: Wen Peopo Do Someting Bad, Dey Suffa
Lev 10.1: da wrong kine fire, not da kine from da altar dat he wen tell um fo use.
Lev 10.3: Den Moses tell Aaron, “Dis wat Yahweh talking bout wen he tell: ‘Wen pries guys come nea me, Dey gotta know I
Lev 10.3: tell Aaron, “Dis wat Yahweh talking bout wen he tell: ‘Wen pries guys come nea me, Dey gotta know I stay spesho.
Lev 10.3: Wen all my peopo stay in front me, Dey gotta show plenny
Lev 10.5: dem outside da camp by dea spesho shirts, jalike Moses wen tell dem.
Lev 10.6: da odda Israel peopo, dey can cry fo da guys dat Yahweh wen wipe out wit da fire.
Lev 10.7: So dey make jalike Moses wen tell.
Lev 10.11: An you guys gotta teach da Israel peopo eryting I wen tell Moses fo tell dem fo do.
Lev 10.13: da sacrifices dey make fo Yahweh wit fire, cuz az wat he wen tell me fo give you.”
Lev 10.15: be da regula part fo you an yoa kids foeva, jalike Yahweh wen tell.
Lev 10.16: Wen Moses aks Eleazar an Itamar, Aaron's two boys dat still
Lev 10.16: dat still stay alive, bout da goat fo da sacrifice cuz dey wen do bad kine stuff, he find out dat dey wen burn um up
Lev 10.16: cuz dey wen do bad kine stuff, he find out dat dey wen burn um up awready.
Lev 10.17: He tell, “Why you guys neva eat da sacrifice you make wen somebody do someting bad, inside da place nea da altar dat
Lev 10.17: take away da blame from da peopo fo da bad kine stuff dey wen do, an fo bring dem da same side wit Yahweh.
Lev 10.18: goat meat inside da spesho place outside da Tent, jalike I wen tell you guys fo do.
Lev 10.19: Today my boys wen make da sacrifice cuz a da bad kine stuff dey wen do, an
Lev 10.19: my boys wen make da sacrifice cuz a da bad kine stuff dey wen do, an dea sacrifice dey wen burn up in front Yahweh.
Lev 10.19: cuz a da bad kine stuff dey wen do, an dea sacrifice dey wen burn up in front Yahweh.
Lev 10.19: But wit da stuff wen happen to me today, wen my two odda boys mahke, you tink
Lev 10.19: But wit da stuff wen happen to me today, wen my two odda boys mahke, you tink Yahweh like if I wen eat
Lev 10.19: wen my two odda boys mahke, you tink Yahweh like if I wen eat da sacrifice cuz a da bad kine stuff today, o wat?
Lev 10.20: Wen Moses hear dat, he tell, “Az okay.
Lev 11.31: Whoeva touch um wen dey stay mahke, no can come in front me till da sun go
Lev 11.32: Wen one a dem mahke an fall down on top someting, no can use
Lev 11.45: I Yahweh, da One wen bring you guys outa Egypt, fo me come yoa God.
Lev 12.2: Az jalike she no can come in front me seven days wen her sick time come ery month.
Lev 12.5: front me fo two weeks, jalike she no can come in front me wen her sick time come ery month.
Lev 12.6: dove fo make da kine sacrifice fo any bad kine stuff she wen do.
Lev 12.8: an da odda fo da sacrifice fo any bad kine stuff she wen do.
Lev 13.6: If da sore wen fade, an neva come mo big on top da skin, da pries guy
Lev 13.15: Wen da pries guy see da raw skin, he goin tell erybody dat da
Lev 13.17: If da sores wen come white an dry, da pries guy goin tell erybody dat da
Lev 13.18: Wen somebody get one boil on top dea skin, an da ting come
Lev 13.19: skin, an da ting come good, an on top da place wea da boil wen stay, get one white place dat stay swell o get one kinda
Lev 13.20: Dat kine sick wen come from wea da boil wen stay befo.
Lev 13.20: Dat kine sick wen come from wea da boil wen stay befo.
Lev 13.24: Wen somebody get one burn on top dea skin, an one kinda red an
Lev 13.25: If da hair inside da shiny part wen come white, an da sore look like go way down inside da
Lev 13.25: guys can catch, cuz stay come from da place wea da burn wen stay.
Lev 13.38: Wen one guy o one wahine get white shiny kine places on top
Lev 13.40: Wen one guy hair fall out from on top his head, he ony
Lev 13.53: “But if da pries guy see wen he go check out da stuffs, dat da mildew no spread on top
Lev 13.58: Wateva dey wen wash, an no mo mildew, dey gotta wash um again, an den
Lev 14.2: fo make dem so dey can come back in front me, Yahweh, wen somebody bring him by da pries.
Lev 14.6: dip um inside da blood wit da spring watta from da bird he wen kill.
Lev 14.8: “Da guy dat da pries guy wen do all dis fo, da guy gotta wash his clotheses, shave off
Lev 14.12: one sacrifice fo take away da blame fo da bad tings da guy wen do befo time, an da olive oil.
Lev 14.13: dey make da kine sacrifice cuz a da bad kine stuff da guy wen do, an da kine sacrifice dey burn up.
Lev 14.19: pries guy goin make da sacrifice cuz a da bad tings da guy wen do befo time, an bring him da same side wit me, cuz befo
Lev 14.22: he can buy, one fo da sacrifice cuz a da bad tings he wen do, an da odda fo da burn up kine sacrifice.
Lev 14.31: kill one fo make da sacrifice cuz a da bad tings da guy wen do, an da odda fo make da burn up kine sacrifice wit da
Lev 14.34: Anodda ting Yahweh tell Moses an Aaron: “Wen you guys go inside da Canaan land, dat I stay give you
Lev 14.39: If da mildew wen spread on top da walls, da pries guy goin tell da peopo
Lev 14.42: dey goin take odda new stones fo put wea da ol stones dey wen take out, an dey goin take new clay fo plasta all da
Lev 14.44: If da mildew wen spread inside da house again, az da kine mildew dat wipe
Lev 14.51: um inside da blood mix wit da spring watta from da bird he wen kill, an use um fo sprinkle da house seven times.
Lev 14.57: one rash, o one shiny spot, so da pries guy can find out wen someting stay okay o not okay, an wen da peopo can come in
Lev 14.57: guy can find out wen someting stay okay o not okay, an wen da peopo can come in front God, an wen dey no can.
Lev 14.57: okay o not okay, an wen da peopo can come in front God, an wen dey no can.
Lev 15.2: Yahweh tell Moses an Aaron fo tell da Israel peopo dis: “Wen any guy get stuff come out from dea body, dat make dem so
Lev 15.6: sit on top da same ting dat guy wit da stuff coming out wen sit on top um, dey gotta wash dea clotheses, an bafe wit
Lev 15.9: Wateva da guy sit on top wen he go ride, goin make peopo so dey no can come in front
Lev 15.10: Whoeva pick up da tings dat wen stay unda da guy, dey gotta wash dea clotheses, an bafe
Lev 15.11: “Anybody da guy wit da stuff coming out wen touch befo he wash his hands wit watta, dey gotta wash dea
Lev 15.13: Wen da stuff pau come out from da guy body, he goin wait seven
Lev 15.15: birds, one fo da sacrifice cuz a da bad kine stuff da guy wen do, an da odda fo da burn up kine sacrifice.
Lev 15.16: Wen one guy get one wet dream, he gotta bafe his whole body
Lev 15.18: Wen one guy sleep wit one wahine, an get semen come out from
Lev 15.19: Wen one wahine get her sick time ery month, dat goin stay fo
Lev 15.20: “Wateva she lay down on top wen she stay sick lidat, dat make da peopo so dey no can come
Lev 15.25: Wen one wahine get blood dat come out fo plenny days, an az
Lev 15.25: time, she no can come in front me till dat pau, jalike wen she get her sick time.
Lev 15.26: Wateva bed she lay down on top wen da blood stay come out, an wateva she sit down on top,
Lev 15.26: so dey no can come in front me if dey touch um, jalike wen she get her sick time ery month.
Lev 15.28: Wen da blood pau come out from da wahine body, she gotta wait
Lev 15.30: one bird fo da sacrifice cuz a any bad kine stuff she wen do, an da odda bird fo da burn up kine sacrifice.
Lev 15.30: he goin bring her da same side wit me cuz a da blood dat wen stay come outa her.
Lev 15.31: No good dey mahke wen dey stay lidat, an no good dey make da place wea I stay
Lev 16.1: Dey wen mahke, cuz dey wen go in front Yahweh wen dey not suppose
Lev 16.1: Dey wen mahke, cuz dey wen go in front Yahweh wen dey not suppose to.
Lev 16.1: Dey wen mahke, cuz dey wen go in front Yahweh wen dey not suppose to.
Lev 16.3: cow fo make sacrifice cuz a da bad kine stuff da peopo wen do, an one boy kine sheep fo da burn up kine sacrifice.
Lev 16.5: boy kine goats fo da sacrifice cuz a da bad kine stuff dey wen do, an one boy kine sheep fo da burn up kine sacrifice.
Lev 16.6: kine cow dat goin be da sacrifice fo da bad kine stuff he wen do, fo bring back him an his ohana da same side wit me,
Lev 16.9: dat goin be da sacrifice fo da bad kine stuff da peopo wen do.
Lev 16.11: da boy kine cow fo make sacrifice fo da bad kine stuff he wen do, an kill um, fo bring him an his ohana da same side wit
Lev 16.15: da goat fo make da sacrifice fo da bad kine stuff da peopo wen do.
Lev 16.15: da blood behind da curtain, an make da same ting jalike he wen do wit da boy kine cow's blood.
Lev 16.16: Dat Tent stay inside da middo a dea camp, even wen dey do bad kine stuff dat make um so dey no can come in
Lev 16.20: Wen Aaron pau make shua da Real Real Spesho Place stay okay fo
Lev 16.21: goat's head, an tell all da bad kine stuff da Israel peopo wen do, an dat dey go agains me, Yahweh, an jalike put da
Lev 16.22: goat goin take da blame fo all da bad kine stuff da peopo wen do, an take um one place wea da goat no can come back.
Lev 16.23: an take off da linen clotheses dat he put on befo he wen go inside da Real Real Spesho Place, an he goin leave um
Lev 16.26: “Da guy dat let da goat go dat wen take da blame, he gotta wash his clotheses, an bafe wit
Lev 16.27: fo da sacrifices fo da bad kine stuff Aaron an da peopo wen do, dat Aaron wen bring dea blood inside da Real Real
Lev 16.27: fo da bad kine stuff Aaron an da peopo wen do, dat Aaron wen bring dea blood inside da Real Real Spesho Place fo bring
Lev 16.28: Da guy dat wen take um fo burn gotta wash his clotheses, an bafe wit
Lev 16.29: An no can work, anybody dat wen born one Jew, o anybody from odda place dat stay with you
Lev 16.30: you guys goin stay clean from all da bad kine tings you wen do, da way I Yahweh see you.
Lev 16.34: An Aaron wen do um all jalike Yahweh tell Moses fo do um.
Lev 17.11: I wen give you guys da blood so you guys can come back da same
Lev 17.11: da blood so you guys can come back da same side wit me wen you make sacrifice on top da altar.
Lev 17.14: Az why I wen tell da Israel peopo no eat da blood from da animals, cuz
Lev 17.15: find one animal dat awready mahke o dat da wild animals wen rip um up, an dey eat um, dey gotta wash dea clotheses,
Lev 18.18: No make sex wit her wen yoa real wife still yet stay alive.
Lev 18.19: “No go nea one wahine fo make sex wit her wen she get her sick time ery month, wen she no can come in
Lev 18.19: fo make sex wit her wen she get her sick time ery month, wen she no can come in front me.
Lev 18.25: Dey wen even make da land pilau awready.
Lev 18.26: But you peopo gotta take care fo live da way I wen tell you gotta do, an do wat my rules tell you fo do.
Lev 18.26: An you gotta no do notting dat stay pilau, da kine I wen tell you bout.
Lev 18.27: Da peopo dat wen live inside da land befo you guys, dey wen do all dat
Lev 18.27: Da peopo dat wen live inside da land befo you guys, dey wen do all dat pilau kine stuff.
Lev 18.28: make da land pilau, da land goin throw up you guys, jalike wen throw up da peopo dat stay dea befo you guys.
Lev 18.30: No follow da pilau kine style da peopo dat wen stay dea befo you guys do.
Lev 19.5: Wen you guys make sacrifice dat show dat you an me, Yahweh,
Lev 19.9: Wen you cut da food from yoa fields inside da land, no cut um
Lev 19.10: fo make shua you get eryting, an no pick up da grapes dat wen fall down.
Lev 19.15: Wen you guys judge peopo, make shua you do um da right way, an
Lev 19.17: Wen anodda guy do someting wrong, tell um az wrong strait out,
Lev 19.21: fo make da kine sacrifice dat take away da blame fo wat he wen do.
Lev 19.22: Wen da pries guy kill da boy kine sheep fo da sacrifice fo
Lev 19.22: da same side wit me, Yahweh, cuz a da bad kine ting da guy wen do.
Lev 19.23: Wen you guys go inside da land an plant any kine fruit trees,
Lev 19.27: Wen somebody mahke, no cut da hair on da sides a yoa head like
Lev 19.32: “Stand up wen ol peopo come nea you, an show respeck fo dem.
Lev 19.33: Wen somebody from odda place come live wit you guys inside yoa
Lev 19.34: wit you guys, you gotta make to dem jalike to one guy dat wen born same place by you guys.
Lev 19.34: Cuz you guys wen stay Egypt side, an you guys not from dea.
Lev 19.35: “No use bulai kine measure wen you tell how long someting, o how heavy someting stay, o
Lev 19.36: I yoa God Yahweh dat wen bring you guys outa Egypt.
Lev 20.3: Wen he give his kid fo make sacrifice fo Molek, he make my
Lev 20.4: But if da Israel peopo ack jalike notting happen wen dose peopo give one a dea kids fo Molek, an da Israel
Lev 20.5: dem, cuz dey make like one wahine dat fool aroun fo money wen dey go down in front Molek, cuz dey ony suppose to go down
Lev 20.6: Dey make like one wahine dat fool aroun fo money wen dey go agains me an follow da odda spirits.
Lev 20.9: Cuz dey wen [put kahuna on top / talk stink] dea fadda o mudda, dey da
Lev 20.10: odda guy wife, you guys gotta kill da guy an da wahine dat wen fool aroun.
Lev 20.12: Wat dey wen do, az one real pilau kine ting.
Lev 20.12: Da two a dem, get da blame fo wat dey wen do.
Lev 20.16: Dey gotta mahke cuz dey get da blame fo wat dey wen do.
Lev 20.18: “If somebody make sex wit one wahine wen she get her sick time ery month, he wen show wea da blood
Lev 20.18: sex wit one wahine wen she get her sick time ery month, he wen show wea da blood stay come from, an she wen show um too.
Lev 20.18: ery month, he wen show wea da blood stay come from, an she wen show um too.
Lev 20.20: Wen dey mahke, dey no goin get kids.
Lev 20.24: But I wen tell you guys, ‘You guys goin take ova dea land, an you
Lev 20.24: I wen make you guys diffren den all da odda peopos.’
Lev 20.26: I wen make you guys diffren den da odda peopos, fo come mines.
Lev 20.27: Dey get da blame fo wat dey wen do.
Lev 21.1: tell Moses fo tell da pries guys, Aaron's boys, dis: “Wen somebody mahke from one pries guy ohana, da pries guy no
Lev 21.4: He no can make himself so he no can come in front me, wen somebody from his wife ohana mahke.
Lev 21.5: Wen somebody mahke, da pries guys betta not shave part a da
Lev 21.7: pilau cuz she fool aroun fo money, o dat her husban wen throw her out, cuz da prieses stay spesho fo me, dea God.
Lev 21.10: dat goin get da olive oil on top his head fo show dat I wen pick him.
Lev 21.10: no can let his hair come mess up, o broke his clotheses, wen somebody mahke.
Lev 21.12: He get da olive oil on top his head fo show dat I wen pick him.
Lev 21.14: dat get divorce, o one wahine dat stay pilau cuz she wen fool aroun fo money.
Lev 22.2: Goin come some times wen da pries guys no can touch da sacrifices dat da Israel
Lev 22.2: Cuz if dey touch um wen dey not suppose to, dey goin make dirty my good an spesho
Lev 22.4: Dey no can come in front me if dey touch someting dat wen touch one mahke body, o if dey get semen come out from
Lev 22.8: no can eat animal dat awready mahke o dat da wild animals wen rip um up, cuz dat goin make um so he no can come in front
Lev 22.11: if one pries guy buy one slave wit silva, o if one slave wen born inside da pries guy house, dat slave can eat his
Lev 22.13: kids, an her go back live inside her fadda's house, jalike wen her young, her can eat her fadda's food.
Lev 22.18: up kine sacrifice fo me, Yahweh, fo one strong promise dey wen make, o cuz dey like do um, dey gotta give one boy kine
Lev 22.21: Wen anybody bring one a da cows o da sheeps fo make da kine
Lev 22.21: stay tight wit each odda, cuz a one strong promise dey wen make, o cuz dey like do um, gotta be one animal dat no mo
Lev 22.23: Wen you give one sacrifice ony cuz you like give, you can give
Lev 22.23: out good, o small, but I no take dat kine sacrifice if you wen make one strong promise fo make sacrifice fo me.
Lev 22.24: You betta not make lidat wen you reach yoa own land, an you guys betta not take dat
Lev 22.27: Yahweh tell Moses: “Wen one bebe cow, bebe sheep, o bebe goat born, dey gotta stay
Lev 22.29: Wen you make da kine sacrifice fo tank me, Yahweh, make um da
Lev 22.33: I wen bring you guys outa Egypt, fo me come yoa God.
Lev 23.3: “Get six days wen you guys can work.
Lev 23.3: Dass wen you guys goin come togedda fo do stuff dat spesho fo me.
Lev 23.4: You guys goin tell da peopo wen da times goin come dat stay spesho fo me.
Lev 23.5: Da Passova fo Yahweh start wen da sun go down, da month numba one, day numba 14.
Lev 23.6: day afta da Passova, anodda spesho time fo Yahweh start, wen erybody eat da Bread Dat No Mo Yeast.
Lev 23.10: Yahweh tell Moses fo tell da Israel peopo dis: “Wen you guys go inside da land I goin give you, an you guys
Lev 23.15: “Da day afta da Res Day wen you bring da wheat you cut an tie um up, fo make da
Lev 23.19: goat fo da kine sacrifice cuz a da bad kine stuff da peopo wen do, an two boy kine bebe sheep, da one year ol kine, fo
Lev 23.22: Wen you cut da food from yoa field inside yoa land, no cut um
Lev 23.24: “Da month numba seven, da firs day, you guys make one day wen you guys res, an make one spesho time fo come togedda so
Lev 23.32: From day numba nine wen da sun go down, till da same time da nex day, az one res
Lev 23.34: anodda religious time dass spesho fo me, Yahweh, start, wen all you guys gotta live in shacks.
Lev 23.43: Dass so yoa kids an grankids no foget bumbye dat I wen tell da Israel peopo fo live inside shacks, da time I
Lev 24.3: Aaron goin take care da lamps in front me, Yahweh, from wen da sun go down till morning time, all da time, so da light
Lev 24.11: Da hapa guy wen use Yahweh's name an tell he no matta to da guy he beef
Lev 24.12: Da peopo wen put him wea guys can watch him, and wait till Yahweh tell
Lev 24.14: Den Yahweh tell Moses: “Bring da guy dat wen use my name an talk stink outside da camp.)
Lev 24.14: Den let all da peopo dat wen hear him say dat, put dea hands on top his head fo show he
Lev 24.15: he tink I no matta, den he get da blame fo da bad ting he wen do.
Lev 24.19: hurt anodda guy, dey gotta hurt him da same way he wen do: one broke bone fo anodda bone, one eye fo anodda eye,
Lev 24.20: Jalike he wen hurt da odda guy, az how he goin get hurt too.
Lev 24.23: Den Moses talk to da Israel peopo, an dey bring da guy dat wen use Yahweh name an talk stink jalike Yahweh no matta,
Lev 24.23: So da Israel peopo wen do wat Yahweh tell Moses.”
Lev 25.2: Sinai, Yahweh tell Moses fo tell da Israel peopo dis: “Wen you guys go inside da land I goin give you guys, den ery
Lev 25.4: But da year numba seven, az da Res Year, wen da land goin res fo me, Yahweh.
Lev 25.5: No go fo cut da food dat grow from da seed you wen drop da las time you cut food, o da grapes dat grow wea
Lev 25.10: land dat erybody gotta give back da land an da peopo dey wen buy to da real ownas.
Lev 25.10: Az goin be da spesho Give Back Year numba fifty wen erybody goin go back fo take ova da property dey wen own
Lev 25.10: fifty wen erybody goin go back fo take ova da property dey wen own befo time, an come one small ohana peopo one mo time.
Lev 25.11: plant seed dat year, an no use da food dat grow from wat wen fall down da las time you cut food, o da grapes dat grow
Lev 25.16: Wen get plenny mo years fo cut food, you gotta pay mo fo um,
Lev 25.16: plenny mo years fo cut food, you gotta pay mo fo um, an wen no mo plenny years, you pay um ony litto bit fo um, cuz da
Lev 25.22: Da year numba eight, wen you guys plant, you guys still yet goin eat da food you
Lev 25.22: you guys plant, you guys still yet goin eat da food you wen cut befo, an stay eat um till you cut da new food da year
Lev 25.24: da land dat stay yoas, you guys gotta make shua dat whoeva wen sell dea land to you, can buy um back.
Lev 25.25: ohana to him, suppose to come fo buy back wat da odda guy wen sell, so da land still stay wit da ohana.
Lev 25.27: firs he gotta figga how much da crops worth from da year wen he sell um till now.
Lev 25.27: Den he goin pay back da guy dat wen buy da land fo wateva he goin grow now till da Give Back
Lev 25.28: land befo time no mo nuff fo buy um back, den da guy dat wen buy da land can keep um till da spesho Year Fo Give Back.
Lev 25.28: Dat year, da guy dat wen buy um gotta give um back to da guy dat wen own um befo,
Lev 25.28: da guy dat wen buy um gotta give um back to da guy dat wen own um befo, so den da firs owna guy can go back to his
Lev 25.29: aroun um, he get da right fo buy um back one year afta he wen sell um.
Lev 25.30: inside da big town dat get wall goin stay fo da guy dat wen buy um, an stay fo him an his ohana foeva.
Lev 25.31: Da guy dat wen sell um, o somebody from da guy ohana, can buy um back.
Lev 25.32: come from dat ohana get da right fo buy back any house dey wen sell.
Lev 25.36: No make um pay interes o pay back mo den wat dey wen borrow, but show respeck fo God cuz you stay scared a him.
Lev 25.38: Was me wen bring you guys outa Egypt, an give you guys da Canaan
Lev 25.42: Da Israel peopo, dey slaves fo me, Yahweh, cuz I wen bring dem outa Egypt.
Lev 25.45: nea you fo short time too, an peopo from dea ohanas dat wen born inside yoa land.
Lev 25.46: You guys can give da slaves dat not Jews to yoa kids wen you mahke, fo come yoa kids slave.
Lev 25.48: da Jew still get da right fo somebody buy him back afta he wen sell himself.
Lev 25.50: Da Jew dat stay slave an da guy dat wen buy him da firs time, dey goin figga da time from da year
Lev 25.50: him da firs time, dey goin figga da time from da year he wen sell himself till da spesho Year Fo Give Back.
Lev 25.52: Back, he goin figga dat an pay ony litto bit fo wat da guy wen pay fo him.
Lev 25.54: no can buy him back, da owna gotta let him an his kids go, wen da spesho Year Fo Give Back come.
Lev 25.55: Dey work fo me, an I wen bring dem outa Egypt.
Lev 26.6: Wen you guys lay down, you no need stay scared a nobody.
Lev 26.9: I goin stick wit da deal I wen make wit you guys.
Lev 26.10: You guys wen grow so plenny food da year befo, dat you still yet eat
Lev 26.10: plenny food da year befo, dat you still yet eat dat food wen you guys gotta move out dat food fo make room fo da new
Lev 26.13: I wen bring you guys outa Egypt, so you guys no gotta be slaves
Lev 26.13: I wen broke da yoke dey wen put on top you guys neck, so dat you
Lev 26.13: I wen broke da yoke dey wen put on top you guys neck, so dat you guys can walk wit yoa
Lev 26.15: like da tings I tell you gotta do, an if you guys get mad wen I make diffren to da good peopo an da bad peopo, an so you
Lev 26.15: good peopo an da bad peopo, an so you guys broke da deal I wen make wit you guys -- wen you guys make lidat, den fo shua
Lev 26.16: an so you guys broke da deal I wen make wit you guys -- wen you guys make lidat, den fo shua I goin do dis to you
Lev 26.17: You guys goin run away, even wen no mo nobody stay chase you.
Lev 26.23: “But if still yet, you guys no lissen wen I punish you, an stay nuha wit me, den fo shua I da one
Lev 26.25: Dass how I goin pay back you guys, cuz you guys wen broke da deal I wen make wit you guys.
Lev 26.25: I goin pay back you guys, cuz you guys wen broke da deal I wen make wit you guys.
Lev 26.25: Wen you guys go back inside yoa big towns, I goin send bad
Lev 26.26: Wen I take away da food from you guys, ony goin get one oven
Lev 26.32: so dat da guys dat stay agains you guys no goin feel good wen dey go dea fo take ova.
Lev 26.35: Wen you guys wen stay dea, da land neva res.
Lev 26.35: Wen you guys wen stay dea, da land neva res.
Lev 26.36: Wen da wind blow one leaf, an you guys hear um, goin make you
Lev 26.39: Cuz a da bad kine stuff you guys an yoa ancesta guys wen do, az why you guys goin come lidat!
Lev 26.40: was wrong, all da bad kine stuff dem an dea ancesta guys wen do, an if dey tell az was wrong fo broke my rules an no
Lev 26.41: az wrong fo dem stay nuha wit me, an me, fo shua all dat wen make me stay nuha wit dem too.
Lev 26.41: Az why I wen send dem inside da land a da peopo dat stay agains dem.
Lev 26.41: But wen dey start fo tink dey notting, an dey can tell az okay fo
Lev 26.41: tell az okay fo me punish dem cuz a da bad kine stuff dey wen do, den I no goin foget da deal I wen make wit dea ancesta
Lev 26.42: bad kine stuff dey wen do, den I no goin foget da deal I wen make wit dea ancesta guys Jacob, an Isaac, an Abraham, an
Lev 26.42: an Isaac, an Abraham, an I no goin foget da promise I wen make bout da land.
Lev 26.43: tell, az okay fo me punish dem cuz a da bad kine stuff dey wen do, cuz dey no like wen I make diffren kine to da good
Lev 26.43: dem cuz a da bad kine stuff dey wen do, cuz dey no like wen I make diffren kine to da good peopo an da bad peopo, an
Lev 26.43: kine to da good peopo an da bad peopo, an cuz dey no like wen I tell um wat dey suppose to do.
Lev 26.44: Wen dey stay inside da land a da peopo dat stay agains dem, I
Lev 26.44: I no goin broke da deal I wen make wit dem.
Lev 26.45: Cuz a dem I no goin foget da deal I wen make befo time wit dea ancesta guys.
Lev 26.45: I wen bring dem outa Egypt fo be dea God, in front all da
Lev 27.8: ony get litto bit fo pay, den dey goin bring da one dey wen promise fo give to God in front da pries guy.
Lev 27.19: If da guy wen make da land spesho fo me, Yahweh, an like buy um back
Lev 27.20: make his land spesho fo me an no like buy um back, o if he wen sell um to anodda guy, den he no can buy um back eva.
Lev 27.21: An wen time fo da land go back to da owna inside da spesho Year
Lev 27.22: “If somebody make one field he wen buy spesho fo me, Yahweh, an da field az not part a his
Lev 27.24: Wen da spesho Year Fo Give Back come, da land no goin go back
Lev 27.24: Fo Give Back come, da land no goin go back fo da guy dat wen buy da land and make um spesho fo me.
Lev 27.24: Goin go back fo da guy dat wen own um befo, cuz az his ohana land, but he wen sell um.
Lev 27.24: da guy dat wen own um befo, cuz az his ohana land, but he wen sell um.
Lev 27.31: back some a da ten percent a da wheat o barley o fruits he wen give me, dey gotta pay da pries guys twenty percent mo den
Lev 27.32: From ery ten animals from da cows an sheeps an goats, wen da farma guy count um, da numba ten one he count stay
Lev 27.34: Dese all da rules Yahweh wen tell Moses on top Mount Sinai, fo him tell da Israel
Deu 4.41: Den Moses wen pick three big town on da east side da Jordan Riva wea
Deu 4.43: Da towns dat side Moses wen choose: Bezer inside da up country boonies fo da Reuben
Deu 4.43: Peopo Dat Tell Wat Dey Wen See (19:15 - 19:21) 47.
Deu 4.43: How Fo Make Wen You Donno Who Wen Kill Somebody (21:1 - 21:9) 49.
Deu 4.43: How Fo Make Wen You Donno Who Wen Kill Somebody (21:1 - 21:9) 49.
Deu 4.43: Wat You Betta Not Do Wen You Marry “Wen one guy marry one wife, an afta dey sleep
Deu 22.13: Wat You Betta Not Do Wen You Marry “Wen one guy marry one wife, an afta dey sleep togedda, maybe
Deu 22.14: So he bulai bout her an give her bad name, an he tell, ‘I wen marry dis wahine, but wen I sleep wit her, I no find proof
Deu 22.14: her bad name, an he tell, ‘I wen marry dis wahine, but wen I sleep wit her, I no find proof dat she neva sleep wit
Deu 22.16: Da girl's fadda goin tell da leada guys, ‘I wen give my girl to dis guy fo marry, but he no like her.’
Deu 22.19: an one half pounds silva to da girl's fadda, cuz dis guy wen give one Israel girl bad name.
Deu 1.1: Dis, wat Moses wen tell all da Israel peopo.
Deu 1.1: Dat time, dey all wen stay inside da boonies on da east side da Jordan Riva,
Deu 1.3: afta da Israel peopo come outa Egypt, an was winta time, wen Moses tell da Israel peopo eryting Yahweh tell him he
Deu 1.4: Moses tell um dis afta dey wen win ova Sihon, da king fo da Amor peopo dat stay inside
Deu 1.6: He tell: “Wen us guys stay Mount Sinai side, oua God Yahweh wen tell us,
Deu 1.6: tell: “Wen us guys stay Mount Sinai side, oua God Yahweh wen tell us, ‘You guys stay ova hea by dis mountain long time
Deu 1.8: Go inside dea an use da land, cuz I wen make one strong promise to yoa ancesta guys Abraham,
Deu 1.9: “Befo us guys leave Mount Sinai, I Moses wen tell you guys, az too hard fo me stay in charge all you
Deu 1.10: Yoa God Yahweh wen make you guys come plenny peopo awready.
Deu 1.11: an do plenny good kine stuff fo you guys, jalike he wen make promise fo do befo time.
Deu 1.16: Dat time, I wen tell yoa judge guys wat dey gotta do: Dey gotta lissen
Deu 1.16: wat dey gotta do: Dey gotta lissen good wat da peopo say wen dey make argue wit each odda, an do wass right fo dem, no
Deu 1.18: Mount Sinai time, I wen tell you guys eryting you guys gotta do.
Deu 1.19: “Den, jalike wat oua God Yahweh wen tell us, we go from Mount Sinai to da hills inside da Amor
Deu 1.19: We go thru da big an scary boonies dat you guys wen see.
Deu 1.21: Go take um ova, jalike Yahweh, da God oua ancesta guys wen pray to, wen tell you guys.
Deu 1.21: ova, jalike Yahweh, da God oua ancesta guys wen pray to, wen tell you guys.
Deu 1.23: “Dat wen sound good to me, so I pick twelve guys fo go, one guy
Deu 1.24: Da guys wen go up country, all da way to da Eshkol Gulch, an check um
Deu 1.27: He wen take us outa Egypt fo turn us ova to da Amor peopo, so dey
Deu 1.28: Oua bruddas dat wen go look da land make us lose fight.
Deu 1.30: He da One goin fight fo you guys, jalike he wen fight fo you guys inside Egypt.
Deu 1.30: You guys wen see dat awready.
Deu 1.31: An inside da boonies, you guys wen see yoa God Yahweh take care you guys, like one fadda
Deu 1.33: Yahweh wen go in front you guys inside one fire nite time, an inside
Deu 1.35: dis bad peopo dat stay alive now, goin see da good land I wen promise fo give yoa ancestas.
Deu 1.36: him an his kids, da ones dat come from him, da land wea he wen walk on top.
Deu 1.41: “Den you guys tell me, ‘Fo shua, us guys wen do someting bad agains Yahweh!
Deu 1.41: So all you guys wen take yoa stuffs fo fight, an tink az not hard fo go up dea
Deu 1.43: “So I wen tell you guys, but you guys no like lissen.
Deu 1.44: But da Amor peopo dat live inside dose hills wen come out fight you guys, an dey make you guys run away,
Deu 1.45: But he no lissen wen you guys cry, he ony make deaf ear to you guys.
Deu 2.1: boonies on top da road fo go by da Red Sea, jalike Yahweh wen tell me.
Deu 2.5: Cuz I awready wen give da Esau ohana da Se`ir [Mountains / Range].
Deu 2.7: An Moses tell, “Cuz oua God Yahweh wen do plenny good stuff fo us guys, an make eryting us guys
Deu 2.7: He wen take care us guys inside da big boonies.’-”
Deu 2.7: He wen stay wit us guys fo all dis forty years, an neva need
Deu 2.14: Dat time, all da fighta guys dat wen stay alive befo, awready mahke, jalike Yahweh wen make
Deu 2.14: guys dat wen stay alive befo, awready mahke, jalike Yahweh wen make strong promise fo do to dem.
Deu 2.15: Yahweh wen stay agains dose guys, till he wipe dem out from da peopo
Deu 2.20: peopo tink dat land was fo da Refa peopo too, cuz dey wen live dea befo time, but da Ammon peopo call dem da Zamzum
Deu 2.21: Yahweh wen let da Ammon peopo wipe out da Refa peopo, an take ova dea
Deu 2.22: peopo, dat stay live inside da Se`ir Mountains, cuz he wen wipe out da Hor peopo dat stay dea befo da Esau peopo.
Deu 2.23: by Gaza, da Filisha peopo dat come dea from Crete Island wen wipe dem out, an stay live dat land now.
Deu 2.26: Moses tell: “From da boonies Kedemot side, I wen send some messenja guys fo tell dem fo go by Sihon, da
Deu 2.29: [Mountain / Range], an da Moab peopo dat live Ar town, dey wen let us guys pass thru dea land and buy food.
Deu 2.30: Az cuz oua God Yahweh wen make him hard head, fo give you guys da powa fo take him.’
Deu 2.30: An now, God wen let you guys win.
Deu 2.32: “Den Sihon an all his army guys wen come outside da town fo fight us guys [by] Jahaz side, But
Deu 2.35: But all dea stuffs an da animals from da towns, we wen take um away fo ourself.
Deu 3.2: Make jalike you guys wen make to Sihon, da king fo da Amor peopo, dat was king
Deu 3.3: So, oua God Yahweh wen give us powa ova Og, da king fo da Bashan peopo, an all
Deu 3.10: an all Bashan to Salekah, an Edrei, da towns wea Og wen stay king inside da Bashan land.
Deu 3.11: Og, da king fo Bashan, stay dea from da odda Refa peopo, wen he mahke.)
Deu 3.18: Dat time, I wen tell you Reuben, Gad, an Manasseh guys dat goin stay east
Deu 3.18: east a da Jordan Riva, wat you gotta do: ‘Yoa God Yahweh wen give you guys da land dis side fo come yoa property.
Deu 3.19: an all da animals you get, can stay inside da towns I wen give you guys ova hea.
Deu 3.20: Den all you guys can come back da land I wen awready give you guys ova hea.)
Deu 3.21: “Dat time, I tell Joshua wat he gotta do: ‘You awready wen see wit yoa own eyes wat you guys God Yahweh do to dose
Deu 3.24: You wen start fo show me how big an how strong you stay.
Deu 4.3: “You guys see wit yoa own eyes wat Yahweh wen do, da time us guys stay Ba`al-Peor side.
Deu 4.3: Yoa God Yahweh wen wipe out from you guys all da peopo dat wen stay tight wit
Deu 4.3: Yoa God Yahweh wen wipe out from you guys all da peopo dat wen stay tight wit da idol kine god Ba`al, ova dea Mount Peor
Deu 4.5: I wen teach you guys wat my God Yahweh tell you gotta do, an his
Deu 4.5: my God Yahweh tell you gotta do, an his rules, jalike he wen tell me fo teach you guys, so you can stay tight wit um
Deu 4.9: “Ony watch out dat you guys no foget da stuff you guys wen see Yahweh do!
Deu 4.10: Rememba da time you guys wen stand in front oua God Yahweh Mount Sinai side, wen he
Deu 4.10: guys wen stand in front oua God Yahweh Mount Sinai side, wen he tell me, ‘Bring hea all da peopo togedda in front me fo
Deu 4.11: You guys wen come nea an stand down side a da mountain, an all dat time
Deu 4.19: An wen you guys look up inside da sky an see da sun, da moon, an
Deu 4.19: Yoa God Yahweh wen make all dose tings!
Deu 4.20: But fo you guys, Yahweh wen take you guys outa Egypt, wea you guys work plenny, jalike
Deu 4.23: Take care dat you guys no foget da deal yoa God Yahweh wen make wit you.
Deu 4.23: any idol kine god dat look like anyting yoa God Yahweh wen tell you guys fo no make.
Deu 4.29: But wen you guys stay ova dea, if you really like go all out fo
Deu 4.30: Wen all dis kine trouble happen to you guys, an you guys feel
Deu 4.31: no goin leave you guys, o wipe you out, o foget da deal he wen make wit yoa ancesta guys, cuz he wen make promise to dem
Deu 4.31: o foget da deal he wen make wit yoa ancesta guys, cuz he wen make promise to dem dat fo shua he goin do wat he tell he
Deu 4.32: “Aks now bout wat wen happen long time ago wen eryting wen start, da time God
Deu 4.32: “Aks now bout wat wen happen long time ago wen eryting wen start, da time God wen make peopo on top da
Deu 4.32: “Aks now bout wat wen happen long time ago wen eryting wen start, da time God wen make peopo on top da earth.
Deu 4.32: happen long time ago wen eryting wen start, da time God wen make peopo on top da earth.
Deu 4.32: No mo notting dat awesome eva happen dat anybody wen hear bout!
Deu 4.33: eva hear God talking from inside da fire jalike you guys wen hear, an still yet dey stay alive!
Deu 4.34: No mo odda god eva, who wen take his peopo outa da land wea odda peopo stay!
Deu 4.34: God wen make da Egypt peopo suffa fo test um.
Deu 4.34: He show how strong him wen he make dem come sick.
Deu 4.34: Dass wat yoa God Yahweh wen do fo you guys Egypt side, an you guys see um happen, wit
Deu 4.35: “Yahweh wen show you guys all dis tings, so you guys goin know dat
Deu 4.37: Az why he wen stay wit you guys an make strong fo bring you guys outa
Deu 4.38: He wen make you guys take ova da land wea odda peopos stay dat mo
head: Peopo Can Run To Da Big Towns Fo No Mahke Den Moses wen pick three big town on da east side da Jordan Riva wea
head: Da towns dat side Moses wen choose: Bezer inside da up country boonies fo da Reuben
Deu 4.43_1: Dese da rules dat Moses wen teach da Israel peopo.
Deu 4.45: peopo gotta do, an da rules dat Moses give da Israel peopo wen dey come outa Egypt.
Deu 4.46: (Az was inside da land wea befo time Sihon wen stay king fo da Amor peopo inside Heshbon.
Deu 4.46: Az was wen Moses an da Israel peopo win ova him, wen dey come outa
Deu 4.46: Az was wen Moses an da Israel peopo win ova him, wen dey come outa Egypt.
Deu 5.1: “Moses wen tell all da Israel peopo fo come by him.
Deu 5.2: Oua God Yahweh wen make one deal wit us guys, Mount Sinai side.
Deu 5.5: Dat time, I wen stay stand in front Yahweh, an you guys in front me, cuz
Deu 5.6: I da One wen get you guys outa da Egypt land, wea you guys was slaves.
Deu 5.9: Wen peopo do bad tings dat need punish, I go afta dem, an I
Deu 5.12: da Res Day stay spesho fo me, yoa God Yahweh, jalike I wen tell you fo do.
Deu 5.15: an work real hard inside Egypt, an me, yoa God Yahweh, I wen bring you guys outa dea wit my powa.
Deu 5.16: “Show respeck fo yoa fadda an mudda, jalike I wen tell you guys.
Deu 5.20: Wen you gotta tell someting in front da judge fo make proof
Deu 5.20: someting in front da judge fo make proof wat one nodda guy wen do, no bulai.
Deu 5.22: Den Moses tell da peopo: “Dis wat Yahweh wen tell all you guys fo do wit one loud voice on top da
Deu 5.23: Wen you guys wen hear da voice come from da dark sky, an da
Deu 5.23: “Wen you guys wen hear da voice come from da dark sky, an da fire stay burn
Deu 5.24: Oua God Yahweh wen show us how awesome an importan he stay.
Deu 5.27: Den you come back tell us guys wat oua God Yahweh wen tell you, an us goin lissen an do um.
Deu 5.28: Yahweh hear wat you guys wen tell me, an he tell, ‘I hear wat dis peopo tell you.
Deu 5.32: “So now you guys take care fo do eryting oua God Yahweh wen tell you fo do.
Deu 6.1: Moses tell dis too: “Dis wat oua God Yahweh wen tell me fo teach you guys -- all da stuff you gotta do, an
Deu 6.3: milk an honey, jalike Yahweh, da God fo oua ancesta guys, wen make promise to you guys.
Deu 6.7: Talk bout um erytime, wen you guys stay inside yoa house, wen you walk on top da
Deu 6.7: Talk bout um erytime, wen you guys stay inside yoa house, wen you walk on top da road, wen you lay down, an wen you get
Deu 6.7: guys stay inside yoa house, wen you walk on top da road, wen you lay down, an wen you get up.
Deu 6.7: house, wen you walk on top da road, wen you lay down, an wen you get up.
Deu 6.10: God Yahweh, he goin take you guys inside da land dat he wen make strong promise fo give yoa ancesta guys, Abraham,
Deu 6.11: Wen you guys eat dat, an feel good inside, den take care you
Deu 6.12: He da One wen bring you guys outa Egypt, da place wea you guys was
Deu 6.13: Wen you make strong promise fo anybody, tell ony him fo punish
Deu 6.16: Yahweh fo make him prove dat he Godnice, da way you guys wen make Massah side.
Deu 6.18: Den you guys can go inside da good land dat Yahweh wen make strong promise to oua ancesta guys fo give you, an
Deu 6.19: Yahweh wen tell you guys he goin throw out from da land, all da
Deu 6.20: “Bumbye, wen yoa kids aks you, ‘Wat all dese rules mean dat oua God
Deu 6.20: kids aks you, ‘Wat all dese rules mean dat oua God Yahweh wen tell us we gotta do?
Deu 6.21: guys was slaves fo da Pharaoh guy Egypt side, but Yahweh wen bring us outa dea wit his strong powa.
Deu 6.22: We wen see Yahweh do all awesome kine signs, good kine an bad
Deu 6.23: But he wen bring us guys outa Egypt, an bring us dis place, an give
Deu 6.25: in front him, den we goin get um right wit him, jalike he wen tell us guys.
Deu 7.1: Wen yoa God Yahweh take you guys inside da land fo take um
Deu 7.2: Wen oua God Yahweh give you guys powa ova dem, an you win ova
Deu 7.6: I wen pick you guys from all da odda peopos on top da earth, fo
Deu 7.7: “Yahweh wen like you guys.
Deu 7.8: an aloha fo you guys, an fo make good da strong promise he wen make to yoa ancesta guys, dat he wen take you guys outa
Deu 7.8: da strong promise he wen make to yoa ancesta guys, dat he wen take you guys outa Egypt wit his strong powa.
Deu 7.8: Dass how come he wen use his powa fo get you guys outa dea.
Deu 7.8: He wen do wat he gotta do fo get you outa dea, afta you guys was
Deu 7.9: He make good da deal he wen make, an he stay tight wit da peopo dat get love an aloha
Deu 7.11: Az why you guys gotta take care fo do wat I wen tell you fo do -- eryting you gotta do, da rules bout wass
Deu 7.12: his part a da deal fo stay tight wit you guys, jalike he wen make strong promise to oua ancesta guys fo do um.
Deu 7.13: Dass how goin stay inside da land dat he wen make strong promise to yoa ancesta guys fo give you.
Deu 7.15: you guys get any bad kine sick, da kine you guys know bout wen you live inside Egypt.
Deu 7.18: You guys gotta rememba, an no foget, wat oua God Yahweh wen do to Pharoah an all da Egypt peopo.’
Deu 7.19: You guys wen see wit yoa own eyes, how oua God Yahweh wen make da Egypt
Deu 7.19: You guys wen see wit yoa own eyes, how oua God Yahweh wen make da Egypt peopo suffa.
Deu 7.22: Oua God Yahweh goin wipe out dose peopos litto by litto wen you guys go fo attack dem.
Deu 8.1: peopo, an go inside da land an take um ova, jalike Yahweh wen make strong promise to our ancesta guys.
Deu 8.2: No foget how oua God Yahweh wen bring you guys all da way inside da boonies fo forty
Deu 8.3: He wen make you guys no get big head, an let you guys come
Deu 8.3: no get big head, an let you guys come hungry, an den he wen feed you guys manna fo eat.
Deu 8.3: Az how he wen make you guys know dis: dat peopo no can live ony wit
Deu 8.5: You guys gotta know inside yoa heart, wen you like tell yoa boy fo no do da tings he wen do wrong,
Deu 8.5: yoa heart, wen you like tell yoa boy fo no do da tings he wen do wrong, fo teach him, az how oua God Yahweh telling you
Deu 8.10: Wen you guys eat all you like an feel good, den talk good bout
Deu 8.12: Cuz if you guys foget, wen you guys eat till you feel good, an build nice houses an
Deu 8.14: get big head, an den you goin foget dat oua God Yahweh wen get you guys outa Egypt, wea you guys was slaves.
Deu 8.15: He da One wen lead you guys thru da big an scary boonies, wea get poison
Deu 8.15: boonies, wea get poison kine snakes an scorpions, wea, wen you guys was thirsty an no mo watta, he make watta come
Deu 8.18: Az how he make good da deal he wen make wit yoa ancesta guys, da time he make strong promise
Deu 8.20: Jalike da odda peopos dat oua God Yahweh stay wipe out wen you guys fight um, az how he goin wipe out you guys if you
Deu 9.2: You guys wen hear, ‘No mo nobody can stand up agains da Anak peopo!
Deu 9.3: He goin make dem come notting an wipe dem out wen you guys attack dem.’
Deu 9.3: ova dea land an wipe dem out quick time, jalike Yahweh wen make promise to you guys.
Deu 9.4: “But afta oua God Yahweh throw dem out wen you guys attack dem, no go tink lidis: ‘Az cuz I stay do
Deu 9.4: Az why Yahweh goin take ova dea land wen you guys attack.
Deu 9.5: Az why oua God Yahweh goin take ova dea land wen you attack, so he can do wat he wen make strong promise to
Deu 9.5: goin take ova dea land wen you attack, so he can do wat he wen make strong promise to yoa ancesta guys fo do, to Abraham,
Deu 9.7: “Rememba an no foget, how you guys wen make oua God Yahweh come real huhu inside da boonies.
Deu 9.8: Mount Sinai side, you guys wen make him come so plenny huhu dat he stay ready fo wipe out
Deu 9.9: da mountain fo get da flat stones dat show da deal Yahweh wen make wit you guys, I wen stay on top da mountain forty
Deu 9.9: stones dat show da deal Yahweh wen make wit you guys, I wen stay on top da mountain forty days an forty nites.
Deu 9.12: tell me, ‘Go down dea quick time, cuz yoa peopo dat you wen bring outa Egypt no wait fo mess up an do pilau kine stuff
Deu 9.12: Dey turn away fas from da way I wen tell um fo live.
Deu 9.15: “So I turn aroun an go down da mountain wen still yet stay burning.
Deu 9.15: Da two flat stones dat get da deal Yahweh wen write on top um, I get um inside my two hand.’
Deu 9.16: Wen I look, I see you guys doing real bad kine stuff agains
Deu 9.16: You guys wen melt metal fo make one idol kine god dat look like one
Deu 9.16: You guys wen turn away quick [time] from da way Yahweh wen tell you
Deu 9.16: You guys wen turn away quick [time] from da way Yahweh wen tell you guys fo live.
Deu 9.17: So I wen take da two flat stones an throw um down from my hands, an
Deu 9.21: An dat bebe cow, you guys wen do bad ting fo make um.
Deu 9.22: “Odda times, you guys wen make Yahweh come huhu too -- Taberah side, Massah side, an
Deu 9.23: “An lata, wen Yahweh wen send you guys fo go out from Kadesh-Barnea, he
Deu 9.23: “An lata, wen Yahweh wen send you guys fo go out from Kadesh-Barnea, he tell, ‘Go!
Deu 9.23: Take ova da land I wen give you guys awready!
Deu 9.23: But you guys, you no like do wat oua God Yahweh wen tell you fo do.
Deu 9.25: “I wen go down in front Yahweh dat time fo forty days an forty
Deu 9.25: front Yahweh dat time fo forty days an forty nites, cuz he wen tell me he goin wipe out you guys.
Deu 9.26: You own dem, an you wen do wat you gotta do fo get dem outa trouble, cuz you big
Deu 9.26: You wen use yoa strong power fo bring um outa Egypt.
Deu 9.27: Rememba da guys dat wen work fo you, Abraham, Isaac, an Jacob.
Deu 9.28: Cuz no good da Egypt peopo inside da country wea you wen bring us guys out from, tell, ‘Yahweh neva can bring dem
Deu 9.28: from, tell, ‘Yahweh neva can bring dem inside da land he wen promise fo give dem, an he hate dem!
Deu 9.28: Az why he wen bring dem inside da boonies, so he can kill um dea!
Deu 9.29: You wen use yoa awesome powa fo bring dem outa dea, cuz you
Deu 10.2: I goin write on top da flat stones wat I wen write on top da firs ones dat you wen broke.
Deu 10.2: da flat stones wat I wen write on top da firs ones dat you wen broke.
Deu 10.3: So I wen make da box from koa wood, an cut out da two flat stones
Deu 10.4: Yahweh write on top da flat stones da same ting he wen write da firs time, da Ten Commandments dat he wen tell
Deu 10.4: ting he wen write da firs time, da Ten Commandments dat he wen tell you guys up da mountain, from inside da fire, wen you
Deu 10.4: he wen tell you guys up da mountain, from inside da fire, wen you guys wen come togedda.
Deu 10.4: you guys up da mountain, from inside da fire, wen you guys wen come togedda.
Deu 10.5: down da mountain, an put da flat stones inside da box I wen make, jalike Yahweh wen tell me fo do.
Deu 10.5: put da flat stones inside da box I wen make, jalike Yahweh wen tell me fo do.
Deu 10.6: Aaron wen mahke ova dea dat time, an dey bury him ova dea, an
Deu 10.8: Dat time Yahweh wen make da Levi ohana guys spesho fo him, cuz dey goin carry
Deu 10.9: Cuz da Levi ohana get Yahweh, jalike he wen tell dem.
Deu 10.10: Den Moses tell, “Me, I wen stay on top da mountain dat time, forty days an forty
Deu 10.11: hea, so dey can go inside da land an take ova, jalike I wen make strong promise to yoa ancesta guys fo give um to
Deu 10.15: But still yet, Yahweh wen like yoa ancesta guys, an get love an aloha fo dem.
Deu 10.16: you get mark inside yoa heart fo show you like da deal I wen make fo you.
Deu 10.16: Az jalike wen you cut skin yoa boys fo show dey my peopo.
Deu 10.19: love an aloha fo da peopo from odda place, cuz you guys wen come from odda place wen you wen stay inside Egypt.
Deu 10.19: from odda place, cuz you guys wen come from odda place wen you wen stay inside Egypt.
Deu 10.19: odda place, cuz you guys wen come from odda place wen you wen stay inside Egypt.
Deu 10.20: Stay tight wit him, an wen you make one strong promise, use ony his name fo back you
Deu 10.21: dat do all dose awesome an scary kine tings dat you guys wen see wit yoa own eyes.
Deu 10.22: Wen all yoa ancesta guys wen go down Egypt side, dey ony was
Deu 10.22: Wen all yoa ancesta guys wen go down Egypt side, dey ony was seventy peopo.
Deu 11.2: tink bout dis: No was yoa kids da ones dat yoa God Yahweh wen give presha fo teach dem, was you guys.
Deu 11.2: You guys da ones, not dem, wen see dat he importan, an strong, an can use his powa.
Deu 11.3: Gorgeous natural RL focus You da guys wen see all da tings he wen do fo show who him, an all he do
Deu 11.3: natural RL focus You da guys wen see all da tings he wen do fo show who him, an all he do inside Egypt.
Deu 11.4: Wen da Egypt army guys was chasing you guys, you guys wen see
Deu 11.4: Wen da Egypt army guys was chasing you guys, you guys wen see how Yahweh make da Red Sea watta come back ova da
Deu 11.5: Was you, not yoa kids, dat wen see wat he do fo you guys inside da boonies, all da way
Deu 11.6: You guys wen see how Yahweh punish Datan an Abiram, Eliab boys from da
Deu 11.6: punish Datan an Abiram, Eliab boys from da Reuben ohana, wen da groun wen open up in da middle a da Israel peopo an da
Deu 11.6: an Abiram, Eliab boys from da Reuben ohana, wen da groun wen open up in da middle a da Israel peopo an da hole swallow
Deu 11.7: But you guys da ones wen see wit yoa own eyes, all dat awesome stuff Yahweh do.
Deu 11.9: you guys goin live long time inside da land dat Yahweh wen make strong promise to yoa ancesta guys he give um to dem
Deu 11.10: fo take ova, az not one land jalike Egypt, dat you guys wen come from.
Deu 11.19: Talk bout um erytime, wen you guys stay inside yoa house, wen you walk on top da
Deu 11.19: Talk bout um erytime, wen you guys stay inside yoa house, wen you walk on top da road, wen you lay down, an wen you get
Deu 11.19: guys stay inside yoa house, wen you walk on top da road, wen you lay down, an wen you get up.
Deu 11.19: house, wen you walk on top da road, wen you lay down, an wen you get up.
Deu 11.21: yoa kids goin live long time inside da land dat I Yahweh wen make strong promise to yoa ancesta guys fo give dem.
Deu 11.25: come real scared a you guys, wea eva you go, jalike he wen make strong promise to you awready.
Deu 12.6: Give wateva you guys wen make promise fo give Yahweh, an da presents you guys give
Deu 12.11: presents, an spesho presents, an all da spesho stuff you wen promise fo give me, Yahweh.
Deu 12.17: one fo born from yoa cows o sheeps o goats, o wateva you wen make promise fo give Yahweh, o da stuff you like give him,
Deu 12.20: “Yoa God Yahweh wen make promise fo give you guys mo big land bumbye.
Deu 12.20: Wen he do dat, an you say ‘I like eat meat’ cuz dass how you
Deu 12.21: an sheeps an goats Yahweh stay give you guys, jalike I wen tell you.
Deu 12.26: take da stuff you make spesho fo Yahweh, an da stuff you wen make strong promise fo give Yahweh, to da place he goin
Deu 12.30: No even aks bout dea gods, an say, ‘How dese peopos make wen dey go down in front dea gods?
Deu 13.2: miracle goin happen fo show God's powa, an maybe wat dey wen tell, happen fo real.
Deu 13.5: Yahweh da One wen bring you guys outa Egypt, an wen do wat he gotta do fo
Deu 13.5: Yahweh da One wen bring you guys outa Egypt, an wen do wat he gotta do fo get you guys outa dea wen you was
Deu 13.5: Egypt, an wen do wat he gotta do fo get you guys outa dea wen you was slaves ova dea.
Deu 13.10: cuz dey try turn you guys away from yoa God Yahweh, dat wen bring you guys outa Egypt, wea you guys was slaves.
Deu 13.14: If az true an you guys know fo shua dat dey wen do dis pilau kine ting inside yoa land, den you guys gotta
Deu 13.17: an he goin make you guys come mo plenny peopo, jalike he wen make strong promise to yoa ancestas fo do.
Deu 13.18: Yoa God Yahweh goin do all dis wen you guys lissen to him, an do eryting he tell you guys fo
Deu 14.1: So no go cut yoaself o shave da front a yoa head wen somebody mahke.
Deu 14.2: He wen pick you guys from all da peopos on top da earth fo come
Deu 14.8: You guys no can eat dea meat o touch dea body wen dey mahke.
Deu 14.21: Wen you guys cook one young goat, no boil um wit da mudda's
Deu 14.24: dat place Yahweh goin pick stay too far, an yoa God Yahweh wen do plenny good kine stuff fo you guys, so if you no can
Deu 15.2: Erybody gotta foget [bout] wat dey wen lend to anodda Israel guy.
Deu 15.2: um back, cuz az jalike dea brudda, you know, an az da time wen Yahweh tell erybody fo no need pay um back.
Deu 15.5: ony if you guys take care plenny fo do all dis stuff he wen tell you guys fo do, an I stay tell you guys today.
Deu 15.6: goin do plenny good kine stuff fo you guys, jalike he wen make promise fo do.
Deu 15.9: no good kine ting, ‘Da year numba seven stay come nea, wen we gotta foget wateva somebody owe us an let um go!
Deu 15.9: tink lidat an come mean an no give yoa brudda guys notting wen dey no mo notting.
Deu 15.11: guys fo open yoa heart fo give stuff to yoa brudda guys wen dey no mo powa an dey need plenny inside yoa land.
Deu 15.12: to you, an work fo you fo six year, you gotta let um go wen da numba seven year start.
Deu 15.13: An wen you let dem go, no send dem away wit notting.
Deu 15.14: Give um, jalike yoa God Yahweh wen give plenny to you guys.
Deu 15.15: you guys was slaves too Egypt side, an yoa God Yahweh wen do wat he gotta do fo get you guys outa dea.
Deu 15.15: why I tell you guys today, fo make lidat fo da slave guys wen you let um go.
Deu 15.19: fo you, an no cut da wool from da firs boy kine sheep dat wen born too.
Deu 16.1: da Passova time fo yoa God Yahweh, cuz az was da month wen he wen bring you guys outa Egypt nite time.
Deu 16.1: Passova time fo yoa God Yahweh, cuz az was da month wen he wen bring you guys outa Egypt nite time.
Deu 16.3: eat ony bread dat no mo yeast, da kine bread you guys eat wen you get hard time.
Deu 16.3: Cuz you guys wen go way real fast from Egypt.
Deu 16.3: guys rememba all da time you guys stay alive, how you guys wen go way from Egypt.
Deu 16.6: guys gotta make da sacrifice fo da Passova, evening time wen da sun go down, da day ery year fo rememba da time you
Deu 16.6: sun go down, da day ery year fo rememba da time you guys wen come outa Egypt.
Deu 16.17: gotta bring one present dat show how plenny yoa God Yahweh wen do good kine stuff fo you guys.
Deu 17.2: Wen you live inside one a da towns dat yoa God Yahweh goin
Deu 17.2: da way yoa God Yahweh see um, an go way from da deal he wen make wit you guys.
Deu 17.4: If get proof dat dis pilau kine stuff wen happen wit da Israel peopo, den you know az true fo real
Deu 17.5: Den go take da guy o da wahine dat wen do dis bad kine ting outside da gate fo da town, an
Deu 17.6: If get two o three peopo wen see wat happen tell da same ting, den stay true fo real
Deu 17.6: can kill one guy o one wahine if ony one guy tell dat he wen see dem do someting bad.
Deu 17.7: Da ones dat tell wat dey wen see da guy o da wahine do, dey da ones gotta throw da
Deu 17.8: local judge guy donno wat fo do bout um -- wat kine ting wen happen wen somebody go kill anodda guy, o who get wat kine
Deu 17.8: guy donno wat fo do bout um -- wat kine ting wen happen wen somebody go kill anodda guy, o who get wat kine rights, o
Deu 17.10: place yoa God Yahweh goin pick, you guys gotta do wat dey wen tell you.
Deu 17.14: Moses tell: “Wen da time fo you guys go inside da land dat yoa God Yahweh
Deu 17.16: Cuz Yahweh, he wen tell you guys, ‘No go back Egypt side no moa!
Deu 17.18: Wen he come king, he gotta write one copy a all dese rules fo
Deu 18.2: get, is da right fo be da pries guys fo Yahweh, jalike he wen make promise to dem.
Deu 18.4: olive oil dat you press, an da firs wool from yoa sheeps wen you cut um.
Deu 18.5: Az cuz yoa God Yahweh wen pick da Levi ohana, all da guys dat goin come from Levi,
Deu 18.5: Yahweh an do religious kine stuff fo him foeva, cuz he wen pick dem .
Deu 18.8: da Levi ohana guys, no matta he awready get someting from wen he sell his ohana stuffs.
Deu 18.9: Wen you guys go inside da land dat yoa God Yahweh stay give
Deu 18.16: Cuz az wat you guys wen aks yoa God Yahweh fo do, dat time Mount Sinai side wen
Deu 18.16: wen aks yoa God Yahweh fo do, dat time Mount Sinai side wen you guys stay all togedda.
Deu 18.17: Wen dey say dat, Yahweh tell me, ‘Wat dey say stay good.
Deu 19.1: Wen you guys go push dem out an live inside dea towns an
Deu 19.5: one place wit his friend fo cut one tree fo wood, an wen he swing da ax fo cut down da tree, da head fly off an
Deu 19.5: guy can run to one a dese towns wea somebody can go if dey wen kill somebody, but no make plan fo kill um befo time, an
Deu 19.8: God Yahweh goin give you guys mo plenny land, jalike he wen make strong promise to yoa ancesta guys, an he goin give
Deu 19.8: guys, an he goin give you guys da whole land dat he wen promise dem.
Deu 19.14: Wen you guys go inside da land dat yoa God Yahweh stay give
Deu 19.14: Da peopo dat wen stay dea befo you guys wen put dat stone dea.
Deu 19.14: Da peopo dat wen stay dea befo you guys wen put dat stone dea.
head: Peopo Dat Tell Wat Dey Wen See
Deu 19.15: see someting happen, dass not nuff fo tell dat somebody wen do someting bad o do someting wrong.
Deu 19.16: “If one bad guy poin finga anodda guy fo tell dat he wen see um do something wrong, but he bulai, den da two guys
Deu 19.19: den you guys gotta make to da bulaia guy jalike how he wen like make to his brudda.
Deu 20.1: Wen you guys go fight one war wit da peopo dat stay agains
Deu 20.1: He da One wen bring you guys hea from Egypt.
Deu 20.2: Wen you guys almos ready fo fight dem, da pries guy goin come
Deu 20.5: army officers goin tell da army guys, ‘Anybody hea jus wen build one house, an no make party fo start live inside
Deu 20.5: Dey can go home, cuz if dey mahke bumbye wen dey stay fighting, den some odda guy goin start fo live
Deu 20.6: Get anybody hea dat jus wen plant one grape farm, an no cut da grapes yet?
Deu 20.6: Dey can go home, cuz if dey mahke wen dey stay fighting, den some odda guy goin cut da grapes.
Deu 20.7: Get anybody hea dat wen make promise to one wahine dat he goin marry her, but neva
Deu 20.7: He can go home, cuz if he mahke wen he stay fighting, den some odda guy goin marry her.
Deu 20.9: Wen da main army officers pau tell da guys all dis, dey goin
Deu 20.10: Wen you go up fo go fight in one big town, tell da peopo dea
Deu 20.13: Wen yoa God Yahweh give dem to you guys, kill all da guys ova
Deu 20.17: da Hiv peopo, an da Jebus peopo, jalike yoa God Yahweh wen tell you guys fo do.
Deu 20.18: you guys fo do same kine real pilau kine stuff dey do wen dey go down in front dea gods.
Deu 20.19: Wen you guys put yoa army guys all aroun one town fo long time
head: How Fo Make Wen You Donno Who Wen Kill Somebody
head: How Fo Make Wen You Donno Who Wen Kill Somebody
Deu 21.1: Yahweh stay give you guys fo take ova, an nobody know who wen kill um, den yoa older leadas an judges goin go out an
Deu 21.4: wear one yoke yet, an take um inside one valley dat nobody wen plow o plant, an get one stream dat run all da time.
Deu 21.5: from da Levi ohana, goin come in front, cuz yoa God Yahweh wen pick dem fo work fo him, an fo tell Yahweh dey like he do
Deu 21.5: dey Yahweh guys, an fo figga out wass right an wass wrong wen peopo make argue o bus up each odda.
Deu 21.6: Den all da older leadas from da mos nea town wea da guy wen mahke, goin wash dea hands ova da young cow, da one dat
Deu 21.7: guys neva make dis guy bleed an mahke, an we neva see wat wen happen.
Deu 21.8: You wen pay da price fo hemo da blame from dem.
Deu 21.8: Please no blame dem cuz somebody wen kill dis guy dat neva do notting wrong.
Deu 21.9: fo kill dis guy dat neva do notting wrong, cuz you guys wen do wat stay right da way Yahweh see you guys.
Deu 21.10: Wen you guys go fight one war agains da peopo dat stay agains
Deu 21.13: her finganails, an throw way da clotheses she was wearing wen dey make her prisna.
Deu 21.14: no can sell her o make her jalike she one slave, cuz you wen make her shame awready.
Deu 21.16: fo him, but da firs boy come from da wife he no love, den wen he make one will fo give his land to his boys, he no can
Deu 21.17: dat da boy dat come from da wife he no love, he da one wen born firs, an his fadda gotta give him two times mo stuff
Deu 22.4: “If you find yoa brudda's donkey o cow dat wen fall down on top da road, help yoa brudda make um stan up
Deu 22.9: Cuz if you do dat, den da food from da seeds you wen plant an da grapes from da field, all dat goin come spesho
head: Wat You Betta Not Do Wen You Marry “Wen one guy marry one wife, an afta dey sleep
head: Wat You Betta Not Do Wen You Marry “Wen one guy marry one wife, an afta dey sleep togedda, maybe
head: So he bulai bout her an give her bad name, an he tell, ‘I wen marry dis wahine, but wen I sleep wit her, I no find proof
head: her bad name, an he tell, ‘I wen marry dis wahine, but wen I sleep wit her, I no find proof dat she neva sleep wit
head: Da girl's fadda goin tell da leada guys, ‘I wen give my girl to dis guy fo marry, but he no like her.’
head: an one half pounds silva to da girl's fadda, cuz dis guy wen give one Israel girl bad name.
Deu 22.21: Az cuz she wen make stink wit da Israel peopo, wen she fool aroun wen she
Deu 22.21: Az cuz she wen make stink wit da Israel peopo, wen she fool aroun wen she still stay inside her fadda's
Deu 22.21: she wen make stink wit da Israel peopo, wen she fool aroun wen she still stay inside her fadda's house.
Deu 22.23: guy meet one wahine inside one town, an her fadda an mudda wen promise awready fo give her fo marry one nodda guy, an she
Deu 22.23: nodda guy, an she neva sleep wit no guy befo, but dat guy wen sleep wit her inside da town, you guys gotta take da guy
Deu 22.24: Da guy get da blame too cuz he wen sleep wit one wahine dat her fadda an mudda already wen
Deu 22.24: he wen sleep wit one wahine dat her fadda an mudda already wen promise to anodda guy.
Deu 22.25: meet one wahine outside da town, dat her fadda an mudda wen promise fo her marry anodda guy, but da guy dat see her
Deu 22.26: (Dis jalike wen somebody go bus up an kill anodda guy.
Deu 22.27: Cuz da guy wen find da wahine outside da town, dat her fadda an mudda wen
Deu 22.27: wen find da wahine outside da town, dat her fadda an mudda wen promise fo her marry anodda guy.
Deu 22.29: Cuz he wen make her shame, he no mo da right fo leave her, all da
Deu 23.1: Wen da peopo come togedda fo Yahweh, nobody can come wit dem
Deu 23.1: can come wit dem if dea privates stay hurt cuz somebody wen smash o cut um.
Deu 23.2: “An whoeva born wen da fadda an mudda no stay marry, dea kids an grankids no
Deu 23.4: Cuz wen you guys was coming outa Egypt, da Ammon peopo neva come
Deu 23.4: An da Moab guys wen pay Baalam, Beor's boy from Petor inside Aram Naharaim fo
Deu 23.7: No ack to da Egypt peopo jalike dey pilau, cuz you guys wen live inside dea land, no matta you guys come from odda
Deu 23.8: Edom an da Egypt peopo's grankids can come Yahweh's peopo wen you Israel peopo come togedda.
Deu 23.9: Wen you guys make camp fo go fight da peopo dat stay agains
Deu 23.11: But wen da sun almos go down, he gotta wash himself wit watta.
Deu 23.11: Den wen da sun go down, he can go back inside da camp.
Deu 23.13: Take someting so you can dig one puka, an wen you pau make kukae inside da puka, cova um up afta wit
Deu 23.18: yoa God Yahweh's house, fo pay fo one strong promise you wen make to him, cuz all dat stay pilau, da way yoa God Yahweh
Deu 23.19: “No make yoa brudda pay interes wen you let him borrow silva o food, o wateva odda ting peopo
Deu 23.23: Wateva you tell, you gotta make shua fo do, cuz you wen make one strong promise to yoa God Yahweh wit yoa own
Deu 23.23: promise to yoa God Yahweh wit yoa own mout, an nobody wen give you presha fo do dat.
Deu 24.1: “Get some time wen one guy marry one wahine, an den afta dat he no like her,
Deu 24.1: an den afta dat he no like her, cuz he find out she wen do someting no good.
Deu 24.4: Den her firs husban dat wen divorce her no can marry her again afta she already wen
Deu 24.4: wen divorce her no can marry her again afta she already wen come pilau cuz she sleep wit anodda guy.
Deu 24.5: “If one guy jus wen marry, no can send him fo fight one war, o do govmen kine
Deu 24.5: Fo one year he can stay home wit his wife dat he jus wen marry, an make her stay good inside.
Deu 24.7: “If you catch one guy dat wen steal anodda Israel guy fo make him one slave, o try sell
Deu 24.8: Wen one guy skin get da kine bad sick dat odda guys can get
Deu 24.8: Make shua you guys do eryting I wen tell dem.
Deu 24.9: No foget wat yoa God Yahweh wen do to Miriam afta you guys wen come outa Egypt an you stay
Deu 24.9: No foget wat yoa God Yahweh wen do to Miriam afta you guys wen come outa Egypt an you stay going on da road.
Deu 24.10: Wen you lend someting to one Israel guy, no go inside his
Deu 24.12: mo notting, an he ony can give you his coat, no go sleep wen you get da coat wit you still yet.
Deu 24.13: do good tings fo you,’ an yoa God Yahweh goin know dat you wen do someting good.
Deu 24.pay: but he live inside yoa town, him wat you owe him fo wat he wen do ery day befo da sun go down, cuz he no mo notting an he
Deu 24.16: “No kill da faddas fo punish um fo someting dea kids wen do.
Deu 24.16: An no kill da kids fo punish dem fo someting dea faddas wen do.
Deu 24.18: dat you guys was slaves Egypt side, an yoa God Yahweh wen pay da price fo bring you guys hea from ova dea.
Deu 24.19: Wen you guys stay cut wheat o barley inside yoa field, an you
Deu 24.20: Wen you guys shake da olive trees fo make da olives fall down,
Deu 24.21: Wen you cut da grapes from yoa grape plant, no go back cut da
Deu 24.21: da grapes from yoa grape plant, no go back cut da ones you wen miss da firs time.
Deu 25.1: Wen Israel peopo make argue wit each odda, dey gotta take um
Deu 25.1: tell wat guy do wass right an wat guy get da blame, cuz he wen do wrong.
Deu 25.2: many times da judge tell dem, fo show how bad da ting he wen do.
Deu 25.4: tie up one cow's mout so he no can eat da wheat o barley wen he stay working fo smash da wheat o barley so you can take
Deu 25.10: call da guy an his kids, ‘Da ohana from da guy dat dey wen take away his slippa.
Deu 25.13: Wen you sell stuff, no go rip off somebody wit differen kine
Deu 25.16: Cuz yoa God Yahweh tell, az no good, wen somebody do like dat an no do da right kine ting.
Deu 25.17: “No foget wat da Amalek peopo wen do to you guys wen you stay come outa Egypt.
Deu 25.17: “No foget wat da Amalek peopo wen do to you guys wen you stay come outa Egypt.
Deu 25.18: Wen you guys was tired an worn out, da Amalek guys wen attack
Deu 25.18: Wen you guys was tired an worn out, da Amalek guys wen attack you guys, an wipe out da peopo dat no can walk
Deu 25.19: Wen yoa God Yahweh let you guys res from all da peopo aroun
Deu 26.1: Moses tell: “Wen you guys goin go inside da land dat yoa God Yahweh stay
Deu 26.2: property, an you guys goin take um ova an live dea, den wen you start fo bring in food from da land yoa God Yahweh
Deu 26.3: da God you work fo, dat now I come live inside da land he wen make strong promise to our ancesta guys, dat he goin give
Deu 26.5: tell da pries guy in front oua God Yahweh, ‘My ancesta guy wen come from da Aram land an move house all ova da place.’
Deu 26.6: But da Egypt peopo wen make any kine to us guys, an make us suffa an work real
Deu 26.7: Den we wen call Yahweh, da God fo our ancesta guys, fo help us.
Deu 26.8: But den, Yahweh wen do real scary kine stuff, an real plenny awesome tings so
Deu 26.10: Now I bring you da firs stuff dat wen grow on top da land dat you wen give me.
Deu 26.10: you da firs stuff dat wen grow on top da land dat you wen give me.
Deu 26.12: Dat mean, wen you pau put on da side da ten percent from all da stuff
Deu 26.12: pau put on da side da ten percent from all da stuff you wen grow, den you goin give da ten percent to da Levi ohana
Deu 26.13: Den go in front yoa God Yahweh an tell him, ‘I wen bring outa my house da ten percent a wat I wen grow dat
Deu 26.13: him, ‘I wen bring outa my house da ten percent a wat I wen grow dat stay spesho fo Yahweh, an give um to da Levi
Deu 26.13: fadda o mudda, an da wahines dat no mo husban, jalike you wen tell me fo do.
Deu 26.14: eat notting from da ten percent dat stay spesho fo you wen I stay sore inside cuz somebody mahke, an I no take
Deu 26.14: an I no take notting from da ten percent outside da house wen I no can go in front you fo pray.
Deu 26.14: I wen lissen to you, my God Yahweh, an do eryting you wen tell
Deu 26.14: I wen lissen to you, my God Yahweh, an do eryting you wen tell me fo do.
Deu 26.15: do good kine stuff fo yoa Israel peopo, an fo da land you wen give us, jalike you wen make strong promise to our ancesta
Deu 26.15: Israel peopo, an fo da land you wen give us, jalike you wen make strong promise to our ancesta guys you goin do.
Deu 26.18: today in front erybody, dat you his spesho peopo jalike he wen promise, an dat you goin do eryting he tell you guys fo
Deu 26.19: make you guys come mo importan den all da odda peopos he wen make.
Deu 26.19: one peopo dat stay spesho fo yoa God Yahweh, jalike he wen promise.
Deu 27.1: Moses an da older leadas fo da Israel peopo wen tell da peopo: “Do all da tings we tell you guys today fo
Deu 27.3: Yoa God Yahweh wen make promise fo give dat land to you guys.
Deu 27.4: Wen you go ova da odda side da Jordan Riva, you goin put up
Deu 27.13: top Mount Ebal fo tell da bad kine tings dat goin happen wen God put kahuna on top da peopo: da Reuben ohana, Gad
Deu 27.15: pilau, da way Yahweh see um, cuz az ony someting one guy wen make!
Deu 28.5: “Good kine stuff goin happen wen you cut yoa food fo make yoa bread.
Deu 28.6: “Good kine stuff goin happen wen you come inside an go outside.
Deu 28.7: make you guys win ova da guys dat stay agains you guys, wen dey come fo attack you.
Deu 28.7: guys from one side, but dey goin run away to seven places wen you chase um.
Deu 28.9: “Yahweh goin do jalike he wen make strong promise fo do -- he goin make you guys come
Deu 28.11: an da food you grow from yoa groun, inside da land he wen make strong promise to yoa ancestas he goin give you guys.
Deu 28.17: “God goin put kahuna on top you guys wen you go get food an make yoa bread.
Deu 28.18: “God goin put kahuna on top you guys wen you born kids, wen you cut da food you grow, an wen yoa
Deu 28.18: “God goin put kahuna on top you guys wen you born kids, wen you cut da food you grow, an wen yoa cows an sheeps born
Deu 28.18: guys wen you born kids, wen you cut da food you grow, an wen yoa cows an sheeps born bebes.
Deu 28.19: “God goin put kahuna on top you guys wen you come inside an wen you go outside.
Deu 28.19: goin put kahuna on top you guys wen you come inside an wen you go outside.
Deu 28.25: in all da diffren countries on top da earth goin bum out wen dey tink bout you guys.
Deu 28.26: Wen you guys mahke, yoa mahke bodies goin come food fo all da
Deu 28.27: Yahweh goin give you guys boils jalike he wen do to da Egypt peopo.
Deu 28.33: dat you donno, goin eat da food from yoa land dat you wen work hard fo grow.
Deu 28.36: “Yahweh goin make you an da king you wen put ova you, go by anodda nation dat you guys an yoa
Deu 28.47: All dat goin happen cuz you guys no stay real good inside wen you work fo yoa God Yahweh, an even wen eryting was plenny
Deu 28.47: real good inside wen you work fo yoa God Yahweh, an even wen eryting was plenny good fo you guys.
Deu 28.50: You guys goin come scared wen you see dem cuz dey look real scary.
Deu 28.51: Dey goin eat all yoa bebe animals an da food dat you guys wen plant, till dey wipe out you guys.
Deu 28.52: strong walls aroun da towns fall down, da ones you guys wen trus fo help you.
Deu 28.53: meat from da bodies a yoa boys an girls dat yoa God Yahweh wen give you guys.
Deu 28.55: peopo dat hate you guys goin make you guys suffa plenny, wen dey put army guys aroun all yoa big towns.
Deu 28.57: Even da stuff dat come out wen she born one bebe, an eat her bebe dat she born, an she
Deu 28.57: her bebe dat she born, an she goin eat um so nobody know, wen da peopo dat stay agains you guys goin make you guys suffa
Deu 28.57: dat stay agains you guys goin make you guys suffa plenny, wen dey put army guys all aroun yoa big towns.
Deu 28.60: He goin bring all da diffren kine sick dat he wen bring to da Egypt peopo on top you guys, da ones dat you
Deu 28.63: Jalike Yahweh stay good inside befo time, wen he wen make eryting come good fo you guys, an make you
Deu 28.63: Jalike Yahweh stay good inside befo time, wen he wen make eryting come good fo you guys, an make you guys come
Deu 28.63: guys come plenny peopo, bumbye he goin come good inside wen he goin wipe you guys out.
Deu 28.64: Wen you go dea, you guys goin go down in front odda gods, da
Deu 28.68: you guys back Egypt side inside boats wit sail, no matta I wen tell you guys dat you no goin go dat way again, eva.’
Deu 29.1: Moses fo make wit da Israel peopo Moab side, an da deal he wen make wit dem befo Mount Sinai side.
Deu 29.2: all da Israel peopo fo come, an he tell dem: “You guys wen see all wat Yahweh do to Pharaoh Egypt side, to all
Deu 29.3: “Wit yoa own eyes you guys wen see all da bad kine stuff, an da awesome an all kine stuff
Deu 29.5: dat Yahweh say, “All da time fo forty years dat I Yahweh wen lead you guys inside da boonies, yoa clotheses an yoa
Deu 29.7: Wen we reach dis place, Sihon da king fo Heshbon, an Og da
Deu 29.13: guys dat you guys his peopo, an dat he yoa God, jalike he wen make promise to you guys an our ancesta guys, Abraham,
Deu 29.16: “You guys know how we wen live inside Egypt, an how we wen pass da odda countries
Deu 29.16: “You guys know how we wen live inside Egypt, an how we wen pass da odda countries wen we stay coming ova hea.
Deu 29.16: live inside Egypt, an how we wen pass da odda countries wen we stay coming ova hea.
Deu 29.17: You guys wen see dey had dea pilau kine idol kine gods dat dey make
Deu 29.19: Wen dat kine guy hear wat dis [strong / spesho] promise say,
Deu 29.23: Goin be jalike wen Sodom an Gomorrah towns wen wipe out, an wen Yahweh wen
Deu 29.23: Goin be jalike wen Sodom an Gomorrah towns wen wipe out, an wen Yahweh wen bus up Admah an Zeboiim towns
Deu 29.23: be jalike wen Sodom an Gomorrah towns wen wipe out, an wen Yahweh wen bus up Admah an Zeboiim towns cuz he real mad
Deu 29.23: wen Sodom an Gomorrah towns wen wipe out, an wen Yahweh wen bus up Admah an Zeboiim towns cuz he real mad wit dem.
Deu 29.25: like take da deal dat Yahweh, da God fo dea ancesta guys, wen make wit dem wen he bring dem outa Egypt.
Deu 29.25: dat Yahweh, da God fo dea ancesta guys, wen make wit dem wen he bring dem outa Egypt.
Deu 29.26: Dey wen go off an work fo odda gods, an show dem respeck, idol
Deu 29.27: So he bring on top dem all da bad kine stuff he wen tell dem he goin bring cuz dey get kahuna, jalike stay
Deu 30.1: Wen all dis good kine stuff an bad kine stuff dat I put in
Deu 30.1: maybe you guys goin tink real good ova dea bout wat God wen tell you.
Deu 30.2: An wen you an yoa kids come back by yoa God Yahweh, an lissen him
Deu 30.2: him wit all yoa heart an wit eryting inside you, jalike I wen tell you guys today fo do, den wen you guys come back, yoa
Deu 30.3: inside you, jalike I wen tell you guys today fo do, den wen you guys come back, yoa God Yahweh goin make tings come
Deu 30.3: you guys back togedda from all da diffren countries he wen send you guys go.
Deu 30.5: bring you guys back inside da land dat oua ancesta guys wen own befo time, an you goin take um ova.
Deu 30.7: Yoa God Yahweh goin put all dis bad kahuna kine stuff I wen tell you bout, on top da peopo dat hate you guys an stay
Deu 30.9: He goin stay feel real good inside again wen he tink bout you guys, an make good tings happen to you
Deu 30.9: you guys, an make good tings happen to you guys, jalike he wen feel good inside bout yoa ancesta guys.
Deu 30.10: He goin do dat wen you guys lissen him, an stick wit his rules an do da tings
Deu 30.10: wit his rules an do da tings he tell you gotta do, dat I wen write inside da book wit da rules, afta you guys come back
Deu 30.20: kine, an let you guys stay plenny years on top da land he wen make strong promise fo give to yoa ancesta guys, Abraham,
Deu 31.2: Yahweh wen tell me, ‘You no goin go da odda side da Jordan Riva!
Deu 31.3: he goin go ova in front you guys too, jalike Yahweh wen tell.
Deu 31.4: Yahweh goin make to dem guys jalike he wen do to Sihon an Og, da kings fo da Amor peopo.
Deu 31.4: He wen wipe out da peopo an dea land.
Deu 31.5: give dem to you guys, an you gotta make to dem eryting I wen tell you guys fo do.
Deu 31.9: So Moses wen write down dese rules an give um to da pries guys from da
Deu 31.9: rules an give um to da pries guys from da Levi ohana, dat [wen] carry da Box Fo Rememba Da Deal Wit Yahweh, an he give um
Deu 31.11: Dass da time wen all da Israel peopo come fo stand in front oua God Yahweh,
Deu 31.14: Yahweh tell Moses, “Now, da time stay nea wen you goin mahke.
Deu 31.16: Dey goin do tings wit dose gods, jalike wen peopo go fool aroun behin dea husban o wife back.
Deu 31.16: Dey goin leave me, an broke da deal I wen make wit dem.
Deu 31.17: Dat time wen dat happen, I goin come huhu wit dem, an leave dem behind.
Deu 31.18: dem dat time fo shua, cuz a all da bad kine stuff dey do wen dey bag from me an start fo pray to odda gods.
Deu 31.19: Cuz dis song goin tell wat I wen see um do, fo judge dem.
Deu 31.20: Wen I bring dem inside da land wea get plenny milk an honey
Deu 31.20: da land wea get plenny milk an honey erytime, da land I wen make spesho promise to dea ancestas fo give dem, dey goin
Deu 31.20: Dey goin go agains me, an broke da deal I wen make wit dem.
Deu 31.21: Lata, wen plenny bad kine stuff an hard time come on top dem, dis
Deu 31.21: an hard time come on top dem, dis song goin tell wat I wen see um do, fo judge dem, cuz dea kids no goin foget da
Deu 31.21: like do, even now befo I bring dem inside da land dat I wen make spesho promise fo give to dem.
Deu 31.22: So Moses wen write dis song dat same day, an teach um to da Israel
Deu 31.23: Dis, how Yahweh wen tell Joshua, Nun's boy, wat he gotta do: “Stay real
Deu 31.23: Cuz you goin bring da Israel peopo inside da land I wen make spesho promise fo give dem.
Deu 31.26: Da book goin stay dea fo tell wat I wen see da Israel peopo do, fo judge dem.”
Deu 31.27: Cuz I know how you guys wen go agains me, an dat you guys hard head.
Deu 31.27: I know you guys wen go agains Yahweh wen I still yet stay hea wit you guys, an
Deu 31.27: I know you guys wen go agains Yahweh wen I still yet stay hea wit you guys, an I know dat you guys
Deu 31.28: da powers inside da sky an on top da earth fo tell wat dey wen see da peopo do, fo judge dem.”
Deu 32.2: An wat I tell come jalike wen get plenny dew, Jalike small kine rain on top da new
Deu 32.6: God, he yoa Fadda, He da One dat wen make you guys, so he own you, He wen make you guys come
Deu 32.6: Fadda, He da One dat wen make you guys, so he own you, He wen make you guys come one solid nation.
Deu 32.7: Tink bout all yoa ancesta guys dat wen stay alive befo.
Deu 32.7: Aks yoa fadda, an he can tell you wat wen happen.
Deu 32.8: Da God Dass Mo Importan Den All Da Odda Gods, Wen he split up all da diffren peopos An give ery one dea own
Deu 32.9: Yahweh wen pick his peopo, Fo come dea God.
Deu 32.10: Yahweh wen find da Israel peopo inside da dry boonies, One place wea
Deu 32.11: Jalike Yahweh wen he wen put out his wings fo catch his peopo, An carry dem
Deu 32.11: Jalike Yahweh wen he wen put out his wings fo catch his peopo, An carry dem jalike
Deu 32.12: Yahweh, he da ony One wen lead his peopo, No mo odda god from odda place wen help
Deu 32.12: ony One wen lead his peopo, No mo odda god from odda place wen help him.
Deu 32.15: Jeshurun, az da Israel peopo dat stay do wass right, Dey wen come fat an do dea own ting.
Deu 32.15: You wen bag from da God dat wen make you.
Deu 32.15: You wen bag from da God dat wen make you.
Deu 32.18: You guys wen bag, an go way from da real God Jalike da Rock fo you
Deu 32.18: You guys foget da God dat wen bring you guys inside dis world.
Deu 32.26: I wen tell dat I goin put dem all ova da place, An all da peopo
Deu 32.27: Az why we wen win ova dem!
Deu 32.30: Gotta be, Yahweh wen leave dem!
Deu 32.35: Wen dat time come, I da One goin pay back an punish da peopo.
Deu 32.35: Wen da right time come, jalike dea feets goin slip.
Deu 32.36: He goin show love an pity fo his worka guys Wen he see dat dey no mo powa An no mo da Israel guys dea, No
Deu 32.38: Wea da gods dat wen eat da fat from yoa sacrifice?
Deu 32.38: Da ones dat wen drink da wine from yoa drink sacrifice?
Deu 32.41: Wen I make my sword sharp an shiny, I goin use um cuz I da
Deu 32.42: Wen I fight, goin be Jalike my arrows stay drunk from da
Deu 32.43: Cuz he goin pay back da ones dat wen kill his worka guys.’
Deu 32.44: Moses wen come wit Joshua, Nun's boy, an tell eryting dis song say
Deu 32.45: Wen Moses pau tell da Israel peopo eryting bout dis song, den
Deu 32.46: tell dem, “Tink plenny bout all dis importan stuff dat I wen tell you guys today, so you guys goin tell yoa kids dey
Deu 32.50: mahke an go back to yoa peopo, jalike yoa brudda Aaron wen mahke on top Mount Hor.
Deu 32.51: Dis cuz you two guys neva do wat I wen tell you guys fo do, in front da Israel peopo by da
Deu 33.1: Dis da good tings dat Moses, da guy dat know God, wen tell wat he like God do fo da Israel peopo, befo Moses
Deu 33.2: Moses tell, “Yahweh wen come from Mount Sinai.
Deu 33.2: He come fo dem Jalike wen da sun come up from Mount Se`ir.
Deu 33.4: Us Jacob peopo learn da rules Dat me, Moses, wen give all us guys, Da spesho ting we get wen we come
Deu 33.4: Dat me, Moses, wen give all us guys, Da spesho ting we get wen we come togedda.
Deu 33.5: God, da king fo da Israel peopo dat stay do wass right, Wen da leadas fo da peopo all come togedda Wit da ohanas from
Deu 33.7: Be da One dat help dem Wen dey fight da peopo dat stay agains dem!
Deu 33.8: You wen give da Levi peopo one test Massah side, An wen judge dem
Deu 33.8: You wen give da Levi peopo one test Massah side, An wen judge dem by da Meribah watta.”
Deu 33.9: fo do wat you tell, Yahweh, An dey watch ova da deal you wen make wit da peopo.
Deu 33.16: inside um, An da tings dat da One inside da bush dat wen burn Give cuz he like you guys.”
Deu 33.17: big an strong, Jalike one king, Jalike one bull cow dat wen born firs.
Deu 33.18: “You Zebulun ohana, Stay good inside wen you go out some place.”
Deu 33.18: An you Issakar ohana, Stay good inside wen you stay home inside yoa tent.
Deu 33.29: Yahweh wen get you guys outa trouble.
Deu 34.1: Den Moses wen climb up from da flat country inside Moab to Mount Nebo,
Deu 34.4: Den Yahweh tell him, “Dis, da land I wen make spesho promise fo give to Abraham, Isaac, an Jacob.
Deu 34.4: I wen tell um.
Deu 34.5: work fo Yahweh, he mahke ova dea Moab side, jalike Yahweh wen tell him.’
Deu 34.6: Yahweh wen bury Moses inside Moab, inside da valley in front Beth
Deu 34.7: Moses was one hundred an twenty year ol wen he mahke, but his eyes still see good an he still yet stay
Deu 34.8: Da Israel peopo wen stay inside da flat country place Moab side thirty days,
Deu 34.9: Cuz befo Moses mahke, he wen put his hands on top Joshua fo show he da one goin lead da
Deu 34.10: Yahweh wen know Joshua, jalike wen one guy stay talking wit his
Deu 34.10: Yahweh wen know Joshua, jalike wen one guy stay talking wit his friend.
Deu 34.11: Moses wen do all da awesome an unreal tings inside Egypt fo show to
Deu 34.12: Cuz no mo nobody eva wen show all da strong powa an all da scary kine tings dat
Deu 34.12: all da strong powa an all da scary kine tings dat Moses wen do in front all da Israel peopo.
Rut 1.2: Dis one story dat wen happen long time befo, da time wen ony da local leada guys
Rut 1.2: Dis one story dat wen happen long time befo, da time wen ony da local leada guys was in charge a da Israel peopo.
Rut 1.3: But wen dey stay Moab side, Elimelek mahke.
Rut 1.4: Da two boys, Mahlon an Kilion, dey wen grow up an marry two wahines from da Moab peopo.
Rut 1.6: stay Moab side still yet, but den she hear dat Yahweh wen tink time now fo help his peopo Judah side, an he give
Rut 1.6: fo go way from da Moab land an go back da place Na`omi wen come from.
Rut 1.7: an Orpah, dey start togedda fo go way from da place Na`omi wen live, an go da road back to da Judah land.
Rut 1.8: But wen dey going, Na`omi tell her two daughta-in-laws, “Eh!
Rut 1.8: I like fo Yahweh fo stick wit you guys, jalike you guys wen stick wit yoa husban guys befo dey wen mahke, an wit me.
Rut 1.8: jalike you guys wen stick wit yoa husban guys befo dey wen mahke, an wit me.
Rut 1.12: If I wen get chance fo marry somebody tonite, an get boy kine
Rut 1.13: mo sore still yet, cuz was Yahweh Up Dea Inside Da Sky dat wen make me suffa.
Rut 1.15: Yoa sista-in-law, she wen go back awready by her peopo an da god she pray to.
Rut 1.18: So, wen Na`omi undastan dat Rut no goin change her mind, an she
Rut 1.19: Wen dey come dea, erybody inside da town start fo talk plenny
Rut 1.20: Cuz Da God Dat Get All Da Powa, He wen make eryting come real junk fo me.’
Rut 1.21: Wen I wen go way from hea, I get plenny, my husban an my
Rut 1.21: Wen I wen go way from hea, I get plenny, my husban an my boys.’
Rut 1.21: Now Yahweh wen bring me back hea, An I no mo notting.
Rut 1.21: Cuz dat mean ‘eryting nice,’ But Yahweh , He wen go agains me.
Rut 1.22: Dass wat wen happen wen Na`omi come back from da Moab land with her
Rut 1.22: Dass wat wen happen wen Na`omi come back from da Moab land with her daughta-in-law
Rut 2.3: So Rut [wen] go ova dea inside one field an pick up da extra barley
Rut 2.6: Da luna guy tell, “Her, da Moab wahine dat wen come hea wit Na`omi, da time Na`omi come back from ova
Rut 2.7: Morning time, she wen aks me, ‘Please, okay fo me go ova dea wea dey tie up da
Rut 2.8: You can stay hea wit us guys wen you pick up da extra barley.
Rut 2.9: I wen tell da guys awready, no bodda you.
Rut 2.9: Wen you thirsty, you go ova dea an drink da watta dat da guys
Rut 2.11: But erybody stay tell me bout all da good tings you wen do fo yoa mudda-in-law, afta yoa husban mahke.”
Rut 2.11: I know dat you wen go way from yoa fadda-mudda guys an from da land wea yoa
Rut 2.12: tings Fo pay you back good kine, Cuz a all da tings you wen do fo Na`omi.
Rut 2.12: You wen come by him, An now he goin take care you!
Rut 2.13: You wen give me good kine words an you talk to me wit good heart.
Rut 2.14: So Rut wen go sit down nea da peopo dat work fo cut da barley an eat
Rut 2.16: An den wen you guys tie up da barley, make shua you pull out litto
Rut 2.17: Wen da sun stay going down, she wack da barley dat she wen
Rut 2.17: Wen da sun stay going down, she wack da barley dat she wen pick up fo make da part you eat fall off, an she get
Rut 2.18: Her mudda-in-law see how plenny she wen pick up.
Rut 2.19: Wea you wen pick up da extra barley today?
Rut 2.19: Wat side you wen go work?
Rut 2.19: I like Yahweh do plenny good tings fo da guy dat wen see you an help you!
Rut 2.19: So Rut tell her mudda-in-law bout da owna guy wea she wen pick up da barley.
Rut 2.21: Boaz even wen tell me, ‘Come back tomorrow.”
Rut 2.23: Den she do same ting wen dey cut da wheat.”
Rut 3.2: He wen make to you jalike you one a da girls dat work fo him, so
Rut 3.6: She do jalike her mudda-in-law wen tell her.”
Rut 3.7: Boaz, he wen eat an feel plenny good.
Rut 3.10: Dat wen blow Boaz mind.
Rut 3.10: You wen do good too, cuz you wen stick wit yoa mahke husban ohana
Rut 3.10: You wen do good too, cuz you wen stick wit yoa mahke husban ohana wen you wen come hea.
Rut 3.10: do good too, cuz you wen stick wit yoa mahke husban ohana wen you wen come hea.
Rut 3.10: too, cuz you wen stick wit yoa mahke husban ohana wen you wen come hea.
Rut 3.11: I goin do jalike you wen tell me fo do fo you.
Rut 3.14: Cuz Boaz tinking, “No good da peopo know dat dis wahine wen come hea wea dey take da junks outa da wheat!
Rut 3.16: Wen Rut go back by Na`omi, her mudda-in-law, Na`omi aks, “So.
Rut 3.16: Wat he wen do, Rut?
Rut 3.16: Rut tell Na`omi eryting dat Boaz wen do fo her.
Rut 3.17: An she tell, “He wen give me all dis wheat too, cuz he tell, ‘No good you go
Rut 4.1: Right den an dea, da odda guy from his ohana, da one Boaz wen talk bout, dat get da right fo marry Rut mo den Boaz get,
Rut 4.3: “Eh, you know dat piece land dat oua ohana guy Elimelek wen own?”
Rut 4.3: He wen mahke ova dea Moab side.
Rut 4.5: Den Boaz tell da odda guy, “You know, wen you buy dis piece land from Na`omi, dat mean you gotta
Rut 4.5: mean you gotta take da Moab wahine Rut same time, cuz she wen marry Elimelek boy, da one dat wen mahke too.”
Rut 4.5: Rut same time, cuz she wen marry Elimelek boy, da one dat wen mahke too.”
Rut 4.7: da Israel peopo make proof dat one deal stay for real, dey wen do um lidis: Wen anybody use da right fo buy someting, dey
Rut 4.7: proof dat one deal stay for real, dey wen do um lidis: Wen anybody use da right fo buy someting, dey take off dea
Rut 4.8: So wen da guy dat get da right fo buy da land tell Boaz, “You buy
Rut 4.9: guys an da odda people dat was dea, “All you guys, you wen see wat wen happen hea today.)
Rut 4.9: da odda people dat was dea, “All you guys, you wen see wat wen happen hea today.)
Rut 4.9: all da land dat Elimelek and his boys Mahlon an Kilion wen get befo time.
Rut 4.10: An not jus da land -- da wahine Rut from Moab, dat wen marry Mahlon befo he mahke, I buying da right fo make her
Rut 4.10: An all you guys, you gotta tell erybody wat wen happen dis day.
Rut 4.11: All us guys wen see wat wen happen, an we gotta tell erybody.”
Rut 4.11: All us guys wen see wat wen happen, an we gotta tell erybody.”
Rut 4.12: wahine, So dat yoa line bumbye goin be Jalike da line dat wen come From oua ancesta guy Perez, Da one dat Tamar wen born
Rut 4.12: dat wen come From oua ancesta guy Perez, Da one dat Tamar wen born Fo oua ancesta Judah!
Rut 4.13: Dass how Boaz wen marry Rut an she come his wife.
Rut 4.13: Wen dey sleep togedda, Yahweh let her come hapai.
Rut 4.15: He goin take care you wen you old!
Rut 4.16: Na`omi, she wen carry da baby close an take care him jalike she da mudda.
1Ki 1.2: So wen you come cold, she can lay down wit you so you come warm.
1Ki 1.3: So dey wen go look all ova da Israel land fo one good looking
1Ki 1.5: Dat time, King David boy Adonijah (Haggit his mudda) wen go aroun ack big fo come King.
1Ki 1.5: He go get fifty guys fo run in front him wen he come inside da street, so erybody know Adonijah stay
1Ki 1.7: Adonijah wen go talk wit General Joab (Zeruiah boy) an Abiatar da pries
1Ki 1.9: wit sheeps, an boy kine cows, an da kine cows peopo wen feed plenny fo come fat.
1Ki 1.11: Adonijah, da one dat Haggit wen born fo David, he come King awready.
1Ki 1.13: But you wen make one strong promise to me befo time, you know.
1Ki 1.13: You wen tell me, “Yoa boy Solomon goin come da nex king afta me.
1Ki 1.13: Dass wat you wen tell me.
1Ki 1.17: You wen make one strong promise to me, an you wen aks yoa God
1Ki 1.17: You wen make one strong promise to me, an you wen aks yoa God Yahweh fo make shua you do wat you wen
1Ki 1.17: an you wen aks yoa God Yahweh fo make shua you do wat you wen promise.”
1Ki 1.17: Dis wat you wen tell me dat time: ‘Yoa boy Solomon, he da one dat goin
1Ki 1.18: I wen jus hear, Adonijah come King awready, an no matta you da
1Ki 1.19: He wen kill plenny boy kine cows, an cows peopo wen feed plenny
1Ki 1.19: He wen kill plenny boy kine cows, an cows peopo wen feed plenny fo come fat, an sheeps, fo make sacrifice.
1Ki 1.19: He wen tell all da King's boys, an Abiatar da pries guy, an Joab
1Ki 1.22: Right den an dea, wen Batsheba stay talking wit da King, Nathan da guy dat talk
1Ki 1.24: Az true, o wat, dat you wen tell, ‘Adonijah goin be da king afta me, an he goin sit on
1Ki 1.25: Cuz today, Adonijah wen make sacrifice wit plenny boy kine cows, an cows dat peopo
1Ki 1.25: He wen tell all da King's boys, an General Joab dat stay in
1Ki 1.27: Az true, o wat, dat you wen do all dis?
1Ki 1.29: He tell, “Da promise I wen make to you, you can trus fo shua.
1Ki 1.30: I make dis strong promise fo you one mo time, jalike I wen make um to you befo time in front Yahweh, da God fo da
1Ki 1.30: I wen tell you dat time: ‘Yoa boy Solomon, he goin come da nex
1Ki 1.30: Dass da promise I wen make dat time, an now today, I goin do wat I wen promise.
1Ki 1.30: promise I wen make dat time, an now today, I goin do wat I wen promise.
1Ki 1.32: Wen dey come in front da King, da king tell um, “I da boss fo
1Ki 1.34: Wen he come dea, I like fo Zadok da pries guy an Nathan da
1Ki 1.35: He goin come da King afta me, cuz I wen tell erybody, he da one goin stay in charge a da Israel
1Ki 1.37: Jalike Yahweh wen stay tight wit you, I like Yahweh stay tight with Solomon,
1Ki 1.37: Solomon, an make dis country even mo awesome den stay now, wen you stay da King.
1Ki 1.38: an da guard guys from da Keret an Pelet peopos, dey all wen go outa da palace.
1Ki 1.39: Wen dey get dea, Zadok da pries guy take one horn olive oil
1Ki 1.39: Zadok da pries guy take one horn olive oil inside, dat he wen get from da Tent Fo Rememba Da Deal Wit God, an he put da
1Ki 1.43: Oua boss King David wen make Solomon da King, not you.”
1Ki 1.44: Da King wen send Zadok da pries guy, an Nathan da talka fo God, an
1Ki 1.44: Dey wen put Solomon on top da mule dat stay spesho fo da King.
1Ki 1.45: Zadok da pries guy, an Nathan da talka guy fo God, dey wen go da Gihon watta place.
1Ki 1.45: Den dey wen go from dea up to da palace, an dey all stay good inside.
1Ki 1.47: We like God make dis country even mo awesome den stay now, wen you stay da King!
1Ki 1.48: Today, you wen let one a my boys take ova da throne from me, an you wen
1Ki 1.48: wen let one a my boys take ova da throne from me, an you wen let me see all dat happen!
1Ki 2.1: Wen almos time fo David mahke, he tell his boy Solomon wat fo
1Ki 2.3: He da Judge, so wen he say someting, do um.
1Ki 2.3: Eryting God teach, dat Moses wen write inside da Rules, do um.
1Ki 2.4: Wen you do all dat, den Yahweh goin make happen, wat he tell
1Ki 2.4: Dass wat Yahweh wen tell bout me.
1Ki 2.5: You know wat Joab, my sista Zeruiah boy, wen do to me.
1Ki 2.5: He wen go kill da two guys dat was da generals fo da Israel army,
1Ki 2.6: But no matta Joab come ol an get white hair, wen he mahke, no let him mahke an go down to da Mahke Peopo
1Ki 2.7: Cuz you know, dey da guys dat wen stick wit me an bring me food, da time I wen run away from
1Ki 2.7: da guys dat wen stick wit me an bring me food, da time I wen run away from yoa brudda Absalom.
1Ki 2.8: Da bugga wen put kahuna on top me fo hurt me plenny, da time I go
1Ki 2.8: Lata, Shimei wen come down to da Jordan Riva fo talk to me, an I wen make
1Ki 2.8: Shimei wen come down to da Jordan Riva fo talk to me, an I wen make one strong promise to him.
1Ki 2.8: I wen aks Yahweh fo help me.
1Ki 2.15: All da Israel peopo wen tink me da one fo be dea leada.”
1Ki 2.15: But da whole ting wen turn aroun, an now my brudda come da King, cuz Yahweh wen
1Ki 2.15: wen turn aroun, an now my brudda come da King, cuz Yahweh wen give him da right, not me.
1Ki 2.19: Wen she come inside, da King stand up fo tell her aloha, den
1Ki 2.23: Den King Solomon wen make one strong promise to Yahweh.
1Ki 2.24: An I stay shua dat he wen make me one promise dat da Kings fo da Israel peopo goin
1Ki 2.25: send Benaiah, Jehoiada boy, fo kill Adonijah, an Adonijah wen mahke.
1Ki 2.26: But I no goin kill you today, cuz you wen help carry da Box Fo Rememba Da Deal Wit My Boss Yahweh in
1Ki 2.26: Wit My Boss Yahweh in front David my fadda, an cuz you wen suffa all da time my fadda wen suffa.
1Ki 2.26: David my fadda, an cuz you wen suffa all da time my fadda wen suffa.
1Ki 2.27: All dis wen happen jalike wat Yahweh wen tell befo time bout da pries
1Ki 2.27: All dis wen happen jalike wat Yahweh wen tell befo time bout da pries guys from da Eli ohana,
1Ki 2.28: Joab wen hear wat wen happen.
1Ki 2.28: Joab wen hear wat wen happen.
1Ki 2.28: (Befo time, Joab wen push Adonijah fo come King, but he neva push Absalom.
1Ki 2.29: Somebody tell King Solomon, “Joab wen run to da Tent Fo Rememba Da Deal Wit Yahweh.)
1Ki 2.30: Benaiah go back by da King an tell um wat Joab wen tell him.
1Ki 2.31: Cuz Joab wen make plenny peopo bleed an mahke, fo no reason.
1Ki 2.32: Cuz Joab wen make peopo bleed an mahke, now Yahweh pay back Joab.
1Ki 2.32: Joab wen go attack an kill two guys, an my fadda neva know wat Joab
1Ki 2.35: Den da King wen make Benaiah, Jehoiada boy, da general in charge a da army
1Ki 2.38: Shimei wen stay inside Jerusalem town long time.
1Ki 2.39: But afta three year, two guys dat was slaves fo Shimei wen run away.”
1Ki 2.41: Somebody tell King Solomon dat Shimei wen go outside Jerusalem to Gat, an now he come back.
1Ki 2.42: I wen make you, make one strong promise in front Yahweh, an I
1Ki 2.42: make you, make one strong promise in front Yahweh, an I wen tell you, ‘Fo shua, I goin do wat I tell you.
1Ki 2.42: “An you wen tell me, ‘I goin live jalike how you say.
1Ki 2.43: You wen make one strong promise to Yahweh.
1Ki 2.43: How come you no do wat you wen promise, aah?’
1Ki 2.43: I wen tell you wat you gotta do.
1Ki 2.44: too: “Inside yoa heart, you know all da bad kine stuff you wen do to King David my fadda.
1Ki 3.1: King Solomon wen let da Pharaoh guy, da King fo Egypt, make one deal wit
1Ki 3.1: Fo set up da deal, Solomon wen take da Pharaoh guy daughta an marry her.
1Ki 3.3: Yahweh, an he stay keep all da rules dat his fadda David wen make.
1Ki 3.4: Plenny time, King Solomon wen go Gibeon side fo make sacrifice ova dea, cuz dass da mos
1Ki 3.4: King Solomon guys wen kill tousan cows, fo make burn up kine sacrifice on top
1Ki 3.5: Wen King Solomon stay Gibeon side, Yahweh let Solomon see him
1Ki 3.5: Yahweh let Solomon see him inside his dream, one nite wen Solomon stay sleep.
1Ki 3.6: Solomon tell, “You wen do plenny for my fadda King David, dat wen work fo you.
1Ki 3.6: tell, “You wen do plenny for my fadda King David, dat wen work fo you.
1Ki 3.6: You wen stay real tight wit David, cuz you know da way he live, an
1Ki 3.6: An you wen stick wit him, cuz you wen give King David one boy fo sit
1Ki 3.6: An you wen stick wit him, cuz you wen give King David one boy fo sit on top his throne, an dass
1Ki 3.7: You wen make me come da King afta my fadda David mahke.
1Ki 3.8: guy, an I stay hea wit all yoa Israel peopo, da peopo you wen choose.
1Ki 3.14: I tell you dat you gotta do jalike yoa fadda King David wen do, den I goin make you live long time too.
1Ki 3.15: Den King Solomon wake up, an he know God wen talk to him inside da dream.
1Ki 3.17: I wen born one bebe, an she was dea wit me.
1Ki 3.18: Den two days afta, she wen born one bebe too.
1Ki 3.19: “Lata, nite time, dis wahine's bebe wen mahke, cuz she wen sleep on top him.
1Ki 3.19: “Lata, nite time, dis wahine's bebe wen mahke, cuz she wen sleep on top him.
1Ki 3.20: So she get up, middo a da nite wen I stay sleeping.
1Ki 3.21: But den wen I look him good inside da light -- eh, he not da same bebe
1Ki 3.21: look him good inside da light -- eh, he not da same bebe I wen born!
1Ki 3.27: Wen King Solomon hear dat, he tell, “Give da boy dat stay
1Ki 3.28: All da Israel peopo, wen dey find out wat King Solomon wen tell cuz he da judge,
1Ki 3.28: All da Israel peopo, wen dey find out wat King Solomon wen tell cuz he da judge, dey get plenny respeck fo da King,
1Ki 4.1: Dass how was, wen Solomon was da King fo all da Israel peopo.
1Ki 4.3: Jehoshafat Ahilud boy write da history, eryting dat wen happen.
1Ki 4.13: He get da small towns dat Jair Ben-Manasseh wen build Gilead side, an da Argob lands Bashan side, sixty
1Ki 4.15: (He wen marry Solomon girl Basemat.
1Ki 4.24: Wen Solomon was da King, eryting go good fo him from all da
1Ki 4.31: Da peopo from all da odda countries aroun dea wen hea bout how awesome King Solomon stay.
1Ki 4.32: He wen tell 3,000 smart kine tings peopo tell fo peopo know wat
1Ki 4.34: Peopo from all da odda countries wen come fo lissen King Solomon, fo find out how he know wat
1Ki 4.34: All da odda kings dat wen hear how Solomon know wat fo do erytime, wen send dea guys
1Ki 4.34: kings dat wen hear how Solomon know wat fo do erytime, wen send dea guys by him.
1Ki 5.1: King Hiram wen hear dat da Israel peopo wen put olive oil on top Solomon
1Ki 5.1: King Hiram wen hear dat da Israel peopo wen put olive oil on top Solomon head fo make him da king, fo
1Ki 5.5: Yahweh wen tell my fadda King David, ‘I goin put yoa boy on top yoa
1Ki 5.7: Wen King Hiram hear wat King Solomon tell, make him feel real
1Ki 5.7: tell, “Today, I like tell good tings bout Yahweh, cuz he wen give King David one boy dat know wat fo do erytime, fo be
1Ki 5.10: An dass wat wen happen.
1Ki 5.10: Hiram wen give Solomon all da cedar wood an pine wood he like.”
1Ki 5.12: help King Solomon know wat fo do erytime, jalike Yahweh wen tell um he goin do, firs time.
1Ki 5.13: King Solomon wen make 30,000 man work fo him an no mo pay.
1Ki 6.7: da workas stack big stone block dat da odda worka guys wen cut [awready] fo dem, so [no mo noise / notting you can
1Ki 6.7: da Temple from hammer, axe o any odda kine iron tool [wen dey working].
1Ki 6.9: Dass how da worka guys fo King Solomon wen pau build da Temple.
1Ki 6.10: Da small wall fo carry da beams fo da storage rooms, dey wen build um agains da Temple wall, wit ery floor 7 feet 6
1Ki 6.11: Had one time, King Solomon wen get one message from Yahweh.
1Ki 6.12: you gotta live, den fo you, I goin make happen da ting I wen make promise to yoa fadda David fo do.
1Ki 6.22: Dass how Solomon wen make eryting perfeck -- he put gold all ova da whole
1Ki 6.23: Fo da Real, Real Spesho room inside da Temple, Solomon wen make two statues outa olive wood, fo look like da awesome
1Ki 6.37: Da time King Solomon wen start fo put da foundation fo da Temple Fo Yahweh, was
1Ki 6.38: Eryting stay jalike Solomon wen plan um.
1Ki 7.8: house, jalike his own house, fo Pharaoh daughta dat he wen marry.
1Ki 7.9: Dey measure da block, den cut um wit da saw jus how dey wen measure um, fo da inside an da outside a da house, from da
1Ki 7.12: Dey make um jalike dey wen make da yard aroun da Temple Fo Yahweh, an da lanai in
1Ki 7.13: King Solomon wen call one guy, Huram from Tyre, fo come by him.
1Ki 7.21: Huram wen put up da two poses on top da lanai wea da pries guys go
1Ki 7.21: “He Make You Solid,” az “Yakin” in da Hebrew language, wen he put up da sout side pos.
1Ki 7.21: An wen he put up da nort side pos, he give da name “Wit Him, You
1Ki 7.22: Wen dey put da stuff dat look like da lily on da top da poses,
1Ki 7.27: Huram wen make ten watta cart from bronze metal.
1Ki 7.37: Dass how Huram wen make da ten watta cart.
1Ki 7.45: Huram wen make all dis tings fo King Solomon, fo da Temple Fo
1Ki 7.46: Da king wen tell his guys fo melt da bronze metal an pour um ova dea
1Ki 7.51: dass how eryting come out good fo da work dat King Solomon wen do fo build da Temple Fo Yahweh.
1Ki 7.51: Den Solomon go bring all da stuff dat his fadda King David wen make spesho fo God befo time -- silva, an gold, an tings
1Ki 8.2: Dat time, all da Israel peopo wen stay togedda by King Solomon, cuz dat was da spesho
1Ki 8.2: by King Solomon, cuz dat was da spesho religious time wen erybody live one week inside shacks, da las week in
1Ki 8.3: Wen all da leada guys fo da Israel peopo wen come David Town,
1Ki 8.3: Wen all da leada guys fo da Israel peopo wen come David Town, da pries guys go pick up da Box.
1Ki 8.5: King Solomon an all da odda Israel peopo dat wen come by him, dey all go wit him in front da Box.
1Ki 8.5: No even count how plenny sheeps an goats an cows dey wen kill in front da Box!
1Ki 8.6: Box Fo Rememba Da Deal Wit Yahweh inside da place Solomon wen build fo um.
1Ki 8.9: Inside da box, ony had da two flat stone dat Moses wen put inside dea wen da Israel peopo stay Mount Sinai afta
1Ki 8.9: ony had da two flat stone dat Moses wen put inside dea wen da Israel peopo stay Mount Sinai afta dey come outa da
1Ki 8.9: peopo stay Mount Sinai afta dey come outa da Egypt land, wen Yahweh make da deal wit da Israel peopo.
1Ki 8.10: Den, wen da pries guys come outa da Place Dat Stay Spesho Fo God,
1Ki 8.12: You wen tell us awready, Dat you stay live inside real dark place.
1Ki 8.13: But now, I wen build Dis awesome Temple fo you, You can live inside dea,
1Ki 8.14: Wen all da Israel peopo stay standing dea togedda in front
1Ki 8.15: God wen make one promise wit his own mout to my fadda David befo
1Ki 8.15: An now, God use his powa fo do da ting he wen promise fo do.
1Ki 8.16: God wen tell my fadda David dis: ‘From befo time, wen I bring my
1Ki 8.16: God wen tell my fadda David dis: ‘From befo time, wen I bring my Israel peopo outa Egypt to dis land, I neva
1Ki 8.16: But now, I wen pick dis place fo my temple, so erybody goin know wat kine
1Ki 8.16: An I wen pick you, David, fo stay in charge a my peopo, da Israel
1Ki 8.17: “From befo time, my fadda David wen like build one temple fo Yahweh, so erybody know wat kine
1Ki 8.18: Yahweh tell my fadda David, ‘Az real good, wat you wen do, wen you wen tink fo build one temple so erybody know
1Ki 8.18: Yahweh tell my fadda David, ‘Az real good, wat you wen do, wen you wen tink fo build one temple so erybody know who me!’
1Ki 8.18: my fadda David, ‘Az real good, wat you wen do, wen you wen tink fo build one temple so erybody know who me!’
1Ki 8.20: “An now, Yahweh do wat he wen make promise fo do.
1Ki 8.20: sit on top da throne fo da Israel peopo, jalike Yahweh wen promise.
1Ki 8.20: An I wen build dis Temple, so erybody know wat kine God Yahweh, da
1Ki 8.21: Inside dea, I wen make one spesho place fo put Da Box Fo Rememba Da Deal Wit
1Ki 8.21: Da Box Fo Rememba Da Deal Wit Yahweh, da same deal Yahweh wen make wit oua ancesta guys, da time he bring um outa da
1Ki 8.22: All da Israel peopo dat wen come ova dea stand da odda side.”
1Ki 8.23: You do jalike you wen make deal wit oua peopo fo do.
1Ki 8.24: You wen tell David dat wit yoa own mout, An cuz you strong, you do
1Ki 8.25: An cuz you Yahweh, da God fo da Israel peopo, An cuz you wen make dat kine promise, I like you fo do bumbye Jalike you
1Ki 8.25: make dat kine promise, I like you fo do bumbye Jalike you wen make promise fo do to my fadda David.
1Ki 8.25: You wen tell David, ‘I like yoa kids take care how dey live in
1Ki 8.25: take care how dey live in front me Da same way you, David, wen live in front me.
1Ki 8.26: you da God fo da Israel peopo, An I like fo da ting you wen say you goin do Come fo real.
1Ki 8.26: Dass wat you make promise fo do To my fadda David, Dat wen work plenny fo you.’
1Ki 8.27: shua, no way you can live down hea Inside dis temple dat I wen build!
1Ki 8.29: Dis da place, you wen tell, ‘Dass wea peopo goin know Wat kine God me.
1Ki 8.29: So I like fo you hear wen I pray to you, Looking at dis Temple.
1Ki 8.30: Lissen to us, An hemo oua shame fo da bad tings us guys wen do!
1Ki 8.31: “Bumbye, jalike wen somebody do Someting bad to some odda guy.
1Ki 8.32: Fo da one dat wen do someting bad, Make da bad ting he wen do Come back an
1Ki 8.32: Fo da one dat wen do someting bad, Make da bad ting he wen do Come back an hurt him.
1Ki 8.33: But wen yoa peopo turn aroun Come back to you, An tell dat dey yoa
1Ki 8.34: da sky, An let go yoa Israel peopo Fo da bad tings dey wen do, An hemo dea shame!
1Ki 8.34: Bring um back one mo time To da lan you wen give to dea ancesta guys.
1Ki 8.35: “Bumbye, wen yoa peopo do bad kine stuff An go agains you, You goin
1Ki 8.35: But wen dey tink bout dis place An look dis way an pray, An tell
1Ki 8.36: da sky, An let go yoa Israel peopo Fo da bad tings dey wen do, An hemo dea shame!
1Ki 8.36: fo live, An let da rain come down on top da land, Dat you wen give yoa peopo fo be dea land.
1Ki 8.39: from da sky wea you stay, An let um go fo da bad tings dey wen do, An hemo dea shame, An help um!
1Ki 8.40: Do um fo all da time dey goin stay inside dis land Dat you wen give to oua ancesta guys!
1Ki 8.42: So, wen peopo from odda place Come fo look dis Temple an pray dea,
1Ki 8.43: Wen you do dat, All da diffren peopos all ova da world Goin
1Ki 8.43: Den dey goin feel jalike dey scared Wen dey come in front you, Same ting jalike yoa own Israel
1Ki 8.43: An dey goin know Dat dis Temple I wen build, Get yoa name.
1Ki 8.44: Den dey goin face dis town Jerusalem you wen pick An da Temple I wen build Fo show wat kine God you.
1Ki 8.44: goin face dis town Jerusalem you wen pick An da Temple I wen build Fo show wat kine God you.
1Ki 8.45: pray to you, Yahweh, Den I like you lissen from da sky Wen dey pray an beg you fo help dem, An I like you make shua
1Ki 8.47: Dey goin tell you, ‘Us guys wen do bad kine tings An do wrong.
1Ki 8.48: An dey pray to you from ova dea, Facing dis land Dat you wen give to dea ancesta guys, An dis big town you wen pick, An
1Ki 8.48: Dat you wen give to dea ancesta guys, An dis big town you wen pick, An dis Temple dat I wen build Fo show wat kine God
1Ki 8.48: guys, An dis big town you wen pick, An dis Temple dat I wen build Fo show wat kine God you, Den lissen to dem From
1Ki 8.50: Let go all yoa peopo Dat wen do bad kine stuff agains you, An dat wen go agains you.
1Ki 8.50: all yoa peopo Dat wen do bad kine stuff agains you, An dat wen go agains you.
1Ki 8.50: Da peopo dat wen make yoa peopo prisnas, Make dem show pity, An give yoa
1Ki 8.51: Cuz dis peopo, Dey da ones you wen take Fo be yoa own peopo foeva.
1Ki 8.51: You wen take um outa Egypt, Da time dey feel Jalike dey stay
1Ki 8.53: Cuz you da one wen pick dem Fo make um be yoa own peopo, Diffren den all da
1Ki 8.53: Dass wat you wen tell yoa worka guy Moses fo tell dem, Da time you wen get
1Ki 8.53: you wen tell yoa worka guy Moses fo tell dem, Da time you wen get oua ancesta guys outa Egypt An bring um ova hea.
1Ki 8.56: us Israel guys, we his peopo, An us can res now, Jalike he wen make promise befo time.
1Ki 8.56: Yahweh wen make dat good promise To his worka guy Moses, An Moses wen
1Ki 8.56: wen make dat good promise To his worka guy Moses, An Moses wen tell us we can res too.
1Ki 8.57: We like oua God Yahweh Stay wit us guys, Jalike he wen stay befo time Wit oua ancesta guys.
1Ki 8.58: his rules, An do wat he tell cuz he da judge, Jalike he wen tell oua ancesta guys fo do.
1Ki 8.59: I wen beg Yahweh Fo give us guys chance.
1Ki 8.59: Now, I like fo oua God Yahweh, Rememba da tings I wen pray, Day time an nite time.
1Ki 8.62: Den da King an all da Israel peopo togedda, wen make plenny sacrifice in front Yahweh.
1Ki 8.63: stay okay wit him an Yahweh, Solomon an da pries guys wen kill 22,000 cows an 120,000 sheeps an goats, fo make da
1Ki 8.63: An dass how da King an all da Israel peopo wen start fo use da Temple Fo Yahweh.
1Ki 8.64: Dat same day, da King wen make da middo part a da yard in front da Temple Fo Yahweh,
1Ki 8.65: Dass how, dat time, Solomon wen make da spesho religious time.
1Ki 8.65: All da Israel peopo wen come dea togedda fo be wit Solomon, from Lebo-Hamat nort
1Ki 8.66: an dey dance an sing, cuz a all da good tings dat Yahweh wen do fo his worka guy King David, an fo his peopo, da Israel
1Ki 9.1: An dass how was, wen Solomon pau build da Temple Fo Yahweh, an da palace, an
1Ki 9.1: Solomon pau build da Temple Fo Yahweh, an da palace, an wen make happen all da odda stuff he like do.
1Ki 9.2: Den Yahweh let Solomon see him one mo time, jalike wen he let Solomon see him da firs time, Gibeon side.
1Ki 9.3: Yahweh tell Solomon, “I wen hear wat you pray.
1Ki 9.3: I wen lissen wen you come in front me an beg me fo help you.
1Ki 9.3: I wen lissen wen you come in front me an beg me fo help you.
1Ki 9.3: Da Temple you wen build, I make um spesho fo me awready.
1Ki 9.4: “Now, you gotta live in front me jalike yoa fadda David wen do, cuz he wen go all out fo me, an he do eryting da right
1Ki 9.4: live in front me jalike yoa fadda David wen do, cuz he wen go all out fo me, an he do eryting da right way.
1Ki 9.5: I wen make dis promise to yoa fadda David: ‘You goin be da
1Ki 9.7: up, den I goin throw out da Israel peopo from da land I wen give um.
1Ki 9.7: Dat Temple dat I wen make spesho fo me, da place fo show wat kine God me, I no
1Ki 9.7: An wen all da odda peopos tink bout da Israel peopo, dey goin
1Ki 9.8: Dey goin tell, ‘How come Yahweh wen do dis to da land an da Temple?
1Ki 9.9: cuz da Israel peopo no like lissen to Yahweh, dea God dat wen take dea ancesta guys outa Egypt.
1Ki 9.9: Dey wen go wit odda kine gods, go down in front dem and make da
1Ki 9.9: Az why Yahweh wen make all dis bad kine stuff happen to dem.
1Ki 9.10: Solomon wen work twenny year fo build da two big house, da Temple Fo
1Ki 9.11: All dat time, King Hiram from Tyre wen get togedda all da cedar an pine wood an gold dat Solomon
1Ki 9.12: But wen Hiram come from Tyre fo see da towns Solomon wen give him,
1Ki 9.12: But wen Hiram come from Tyre fo see da towns Solomon wen give him, Hiram neva like um.
1Ki 9.14: Befo dat, Hiram wen send four an a half ton gold to King Solomon too.”
1Ki 9.15: Dis part, tell bout how King Solomon wen use plenny slave kine worka guys fo build da Temple Fo
1Ki 9.16: (Befo time, da Pharaoh guy, king fo da Egypt peopo, wen go Gezer and take ova da town.
1Ki 9.16: Den he give da town to Solomon fo wedding present wen Solomon marry Pharaoh daughta.
1Ki 9.17: Dass why Solomon wen build Gezer one mo time.
1Ki 9.21: peopo, dis all da ones da Israel peopo suppose to wipe out wen da Israel peopo come dat land, but dey neva -- Solomon
1Ki 9.23: An had 550 Israel luna guys dat Solomon wen put in charge a da worka guys from da odda peopos dat stay
1Ki 9.24: she move ova dea from da part a Jerusalem dat King David wen build befo time.
1Ki 9.25: make sacrifice three times ery year on top da altar dat he wen build fo Yahweh.
1Ki 9.26: King Solomon guys wen build plenny big kine boat, Ezion-Geber side.
1Ki 9.27: King Hiram wen send some a his worka guys fo go wit da guys dat work fo
1Ki 9.28: Dey wen sail Ofir side, an from dea dey bring back sixteen ton
1Ki 10.1: Da Queen fo da Sheba peopo wen hear wat peopo tell bout King Solomon an how he tell wat
1Ki 10.4: She see da palace he wen build, an da kine food on top his table, an da way his
1Ki 10.5: Wen blow her mind wen she see all dis.
1Ki 10.5: Wen blow her mind wen she see all dis.
1Ki 10.6: She tell da King, “Wat I wen hear inside my own land bout you an wat you do, fo shua,
1Ki 10.7: an see um wit my own eyes, I neva believe all da tings I wen hear.
1Ki 10.7: fo do erytime, an all da stuffs you get, mo plenny den I wen hear!
1Ki 10.9: Fo shua, he feel good inside wen he tink bout you!”
1Ki 10.9: Az why he wen make you da king fo da Israel peopo.
1Ki 10.10: Da Queen fo da Sheba peopo wen give King Solomon 9,000 pound gold, an plenny spice, an
1Ki 10.11: Da big boats from King Hiram wen bring gold from Ofir, an big stack red sandalwood, an
1Ki 10.26: Solomon wen get mo an mo war wagons an horses.
1Ki 10.26: He send some a dem to da towns he wen build fo da army guys dat use da war wagon fo fight, an he
1Ki 10.28: Solomon wen get his horses from Egypt an from Cilicia.
1Ki 11.1: But King Solomon wen love plenny wahines from odda places an like marry dem.
1Ki 11.3: An da wifes start fo make Solomon head come hamajang an he wen follow dea gods.
1Ki 11.4: Den wen Solomon come ol, his wifes wen make Solomon heart go
1Ki 11.4: Den wen Solomon come ol, his wifes wen make Solomon heart go follow dea odda kine gods.
1Ki 11.7: He wen build one place on top da Olive Ridge across Jerusalem fo
1Ki 11.8: He wen do da same ting fo all da odda wifes he get from odda
1Ki 11.9: no stay tight wit da God fo da Israel peopo, no matta God wen let Solomon see him two time.
1Ki 11.10: to odda gods dat not fo him, Solomon neva do wat Yahweh wen tell um fo do.
1Ki 11.11: an you no keep yoa side a da deal, an you no do da tings I wen tell you you gotta do, dis wat I goin do.
1Ki 11.13: yoa ohana an one nodda ohana fo be dea king too, cuz David wen work fo me, an I awready pick Jerusalem town fo be mines.
1Ki 11.15: Befo time wen David stay fight da Edom peopo, his main army guy Joab wen
1Ki 11.15: wen David stay fight da Edom peopo, his main army guy Joab wen go Edom side fo bury da Israel army guys dat da Edom guys
1Ki 11.15: go Edom side fo bury da Israel army guys dat da Edom guys wen kill.
1Ki 11.15: But wen Joab stay dea, he kill ery man dat live Edom side.
1Ki 11.16: guys stay inside Edom fo six months, till all da Edom guys wen mahke.
1Ki 11.19: Da Pharaoh guy wen really like Hadad.
1Ki 11.20: Tahpenes sista [wen] born one boy Genubat fo Hadad.
1Ki 11.20: His auntie Tahpenes [wen] raise him right dea inside Pharaoh palace, wit Pharaoh's
1Ki 11.21: Den he hear dat David wen mahke an stay sleep wit his ancesta guys, an he hear dat
1Ki 11.22: Dass how Hadad wen come back Edom side.
1Ki 11.23: An God wen get one nodda guy Rezon, Eliada boy, fo go make pilikia fo
1Ki 11.24: Wen David wipe out da Zobah army guys, Rezon go get togedda
1Ki 11.27: Dis, da story how Jereboam wen go agains King Solomon.
1Ki 11.27: Solomon wen fix up da place da army guys need so nobody can come
1Ki 11.27: no go across one gulch, inside da big town his fadda David wen build.
1Ki 11.32: fo my worka guy David, an fo Jerusalem town, da place I wen pick from all da Israel ohana land, get one ohana goin
1Ki 11.33: Az cuz da Israel peopo wen go leave me.
1Ki 11.34: I wen make him one king awready, fo all da time he stay alive.
1Ki 11.34: I wen pick David, da guy dat do eryting I tell um he gotta do.
1Ki 11.34: An he wen stick wit my rules.
1Ki 11.36: Az cuz I wen pick Jerusalem town fo be da place wea erybody can find
1Ki 11.38: you fo do, an follow my rules, jalike my worka guy David wen do, den I goin stick tight wit you.
1Ki 11.40: Solomon wen try fo kill Jeroboam.
1Ki 11.41: Get plenny odda tings Solomon wen do -- da tings he make, da way he show peopo how he know
1Ki 11.43: Den Solomon wen mahke an sleep by his ancesta guys.
1Ki 11.43: Dey bury him inside da big town his fadda David wen build.
1Ki 12.2: He wen go dea cuz he was scared King Solomon goin kill um.
1Ki 12.2: But wen Jeroboam hear dat Rehoboam come king, he leave Egypt fo go
1Ki 12.3: Den Jeroboam an all da odda Israel peopo dat wen come togedda, dey go talk to Rehoboam.
1Ki 12.4: Dey tell um, “Yoa fadda, he wen make us guys jalike cows an he put yoke on top us fo make
1Ki 12.11: tell um, “Dose peopo dat say to you, ‘Yoa fadda, he wen make us jalike cows an put heavy yoke on top us fo make us
1Ki 12.11: go tell um, ‘[Yeah,] my fadda wen make you guys jalike cows an put heavy yoke on top you fo
1Ki 12.11: My fadda wen lick you guys wit regula kine whip, but I goin lick you
1Ki 12.12: an all da odda peopo come back by King Rehoboam, jalike he wen tell um fo do.’
1Ki 12.14: He talk to dem da way da young guys wen tell um fo talk.
1Ki 12.14: He tell, “My fadda wen put jalike one heavy yoke, da kine dey use fo da cow, on
1Ki 12.14: My fadda wen lick you guys wit regula kine whip, an I goin whip you
1Ki 12.15: But was Yahweh wen make um happen lidat.
1Ki 12.15: Cuz az da ting Yahweh wen tell Ahijah da Shiloh guy fo tell Jeroboam, Nebat boy,
1Ki 12.16: Wen all da Israel peopo see dat King Rehoboam no stay lissen
1Ki 12.20: Wen all da odda North Israel peopo find out dat Jeroboam come
1Ki 12.21: Wen Rehoboam come back Jerusalem, he tell all da guys from da
1Ki 12.25: Den, Jeroboam wen make strong da walls fo Shekem town, up country Efraim
1Ki 12.28: Dis, da ones wen bring you guys hea from da Egypt land!
1Ki 12.30: Cuz Jeroboam wen do dis, make plenny peopo do wat dey not suppose to do.”
1Ki 12.30: Dey even wen go all da way Dan side fo pray to da idol kine god ova
1Ki 12.31: Jeroboam wen build small kine house by da sacrifice places on top da
1Ki 12.32: time ery year Octoba, same time jalike da spesho time wen da Judah peopo go live inside shack.
1Ki 12.32: An Jeroboam make sacrifice on top da altar he wen build.
1Ki 12.32: dat Bethel side, fo make sacrifice fo da idol kine gods he wen make, dat look jalike bebe cows.
1Ki 12.32: fo come prieses fo all da small kine sacrifice house he wen build on top da hills fo pray to da odda gods too.
1Ki 12.33: Octoba was da time Jeroboam wen go pick fo be da spesho religious time.
1Ki 12.33: Dat time, Jeroboam go da altar he wen build Bethel side.
1Ki 13.1: Dat time, Yahweh wen tell one guy dat come from da Judah land an know God, fo
1Ki 13.1: He come right den, wen Jeroboam stay stand by da altar fo burn up da sacrifice.
1Ki 13.2: guy yell jalike he talking stink to da altar, cuz Yahweh wen tell um wat fo say.
1Ki 13.3: Wen you see dis altar broke in two piece, an da ash from burn
1Ki 13.5: Da altar wen broke in two piece an da ash from da sacrifice fat spill
1Ki 13.5: fat spill out, jalike da sign dat da guy dat know God wen give cuz Yahweh wen tell um.”
1Ki 13.5: jalike da sign dat da guy dat know God wen give cuz Yahweh wen tell um.”
1Ki 13.9: Cuz dis wat Yahweh wen tell me I gotta do: ‘No eat bread, no drink watta, no go
1Ki 13.9: ‘No eat bread, no drink watta, no go back da same road you wen come.
1Ki 13.11: Dey tell dea fadda da tings da guy dat know God wen do dat day, an wat da guy wen tell King Jeroboam too.
1Ki 13.11: da tings da guy dat know God wen do dat day, an wat da guy wen tell King Jeroboam too.
1Ki 13.12: boys show da road dat da guy from Judah side dat know God wen go.
1Ki 13.17: Cuz Yahweh wen tell me.
1Ki 13.18: An one angel messenja guy wen tell me wat Yahweh tell.’-”
1Ki 13.20: Wen dey stay sit by da table, da ol talka fo God dat make da
1Ki 13.21: from Judah dat know God, “Dis wat Yahweh tell: ‘You, you wen go agains wat Yahweh tell you!
1Ki 13.22: You wen come back, eat and drink, inside da place wea God wen tell
1Ki 13.22: You wen come back, eat and drink, inside da place wea God wen tell you fo no go eat an drink, an no come back hea.
1Ki 13.22: So, wen you mahke, yoa body no goin stay inside da place wea yoa
1Ki 13.23: dat know God pau eat an drink, da ol talka guys fo God dat wen make um come back Bethel side, put saddle on top da Judah
1Ki 13.25: Dey see da body da lion wen throw down on top da road.
1Ki 13.25: Wen dey reach da town wea da ol talka fo God live, dey tell
1Ki 13.25: reach da town wea da ol talka fo God live, dey tell wat wen happen.
1Ki 13.26: Da talka fo God dat wen make da guy come back hear all dat.
1Ki 13.26: Yahweh wen turn um ova to da lion, an he bus up da guy an kill um,
1Ki 13.26: to da lion, an he bus up da guy an kill um, jalike Yahweh wen tell um goin happen.
1Ki 13.30: Den he put da body inside da tomb he wen make fo himself fo wen he mahke, an he cry real hard fo
1Ki 13.30: he put da body inside da tomb he wen make fo himself fo wen he mahke, an he cry real hard fo him, “Auwe, my brudda!
1Ki 13.31: Afta he bury da guy, he tell his boys, “Wen I mahke, you guys bury me inside da same tomb wea da guy
1Ki 13.32: Cuz da ting Yahweh wen tell him fo tell, goin happen fo shua!
1Ki 13.34: Cuz Jeroboam wen make lidis, him an his ohana get blame fo do all kine bad
1Ki 13.34: Az why da Jeroboam ohana king guys wen wipe out, an no any mo his ohana inside dis world.
1Ki 14.2: He da one wen tell me I goin come king fo dis peopo.
1Ki 14.4: So dass wat Jeroboam wife wen do.
1Ki 14.5: Wen she come, she goin get diffren kine clotheses on, so
1Ki 14.6: God wen tell me awready, fo tell you some stuff dat goin make you
1Ki 14.7: Wen you go home, tell Jeroboam, dis wat Yahweh, da God fo da
1Ki 14.7: dis wat Yahweh, da God fo da Israel peopo, tell: ‘Was me wen make you come mo importan den all da peopo aroun you, an I
1Ki 14.7: make you come mo importan den all da peopo aroun you, an I wen make you da leada fo my peopo, da Israel peopo.
1Ki 14.8: But I wen take away da right fo da David ohana guys come king, an
1Ki 14.8: But you, you no ack like David, cuz he wen work fo me, an you, you no do notting fo me.
1Ki 14.8: Wen I tell him he gotta do someting, he do um.
1Ki 14.8: He wen stay tight wit me wit one good heart.
1Ki 14.9: You wen do mo plenny bad kine stuff den all da peopo dat wen come
1Ki 14.9: You wen do mo plenny bad kine stuff den all da peopo dat wen come befo time.
1Ki 14.12: Wen you go inside yoa town, yoa boy goin mahke.
1Ki 14.14: An you know wen he goin do dat?
1Ki 14.15: all da Israel peopo so dey no goin stand up strait, jalike wen you smash one plant dat grow inside one riva.
1Ki 14.15: He goin pull out da Israel peopo from dis good land he wen give to dea ancesta guys, jalike wen you pull one plant
1Ki 14.15: from dis good land he wen give to dea ancesta guys, jalike wen you pull one plant outa da groun wit da roots.
1Ki 14.15: Az cuz dey wen put up pos fo pray to da wahine god Asherah, an dat make
1Ki 14.16: on da Israel peopo, cuz a all da bad kine stuff Jeroboam wen do, an cuz Jeroboam wen make da Israel peopo do bad kine
1Ki 14.16: a all da bad kine stuff Jeroboam wen do, an cuz Jeroboam wen make da Israel peopo do bad kine stuff too!
1Ki 14.18: all da Israel peopo cry plenny fo him, jalike wat Yahweh wen tell his worka guy Ahijah dat talk fo him, fo tell.
1Ki 14.19: All da odda stuff Jeroboam wen do, how he make war an how he lead da peopo, all dat stay
1Ki 14.21: Wen he 41 year ol, he come king, an he stay king 17 year
1Ki 14.21: Jerusalem, az da big town Yahweh wen pick from all da Israel ohanas, fo build da Temple so da
1Ki 14.22: Da bad kine stuff dey wen do, was mo bad den da stuff dea ancesta guys wen do.
1Ki 14.22: stuff dey wen do, was mo bad den da stuff dea ancesta guys wen do.
1Ki 14.24: do all kine pilau kine stuff jalike how da odda peopos wen do, da same peopos dat Yahweh wen get um outa da land wen
1Ki 14.24: how da odda peopos wen do, da same peopos dat Yahweh wen get um outa da land wen da Israel peopo come dea.
1Ki 14.24: wen do, da same peopos dat Yahweh wen get um outa da land wen da Israel peopo come dea.
1Ki 14.25: was king five year, Shishak da king fo da Egypt peopo wen come attack Jerusalem.
1Ki 14.29: Odda stuff dat wen happen wen Rehoboam stay king, all da tings he wen do,
1Ki 14.29: Odda stuff dat wen happen wen Rehoboam stay king, all da tings he wen do, stay write
1Ki 14.29: dat wen happen wen Rehoboam stay king, all da tings he wen do, stay write inside da Record Book Fo Da Kings Fo Judah.
1Ki 15.1: year dat Jeroboam, Nebat boy, was king Israel side, Abijam wen come da king Judah side.
1Ki 15.3: do any kine bad kine stuff, jalike his fadda Rehoboam wen do befo time.
1Ki 15.3: He no ack like his ancesta guy David, dat wen stay tight wit God.
1Ki 15.4: King Abijam's God Yahweh get plenny respeck fo David, God wen give da David ohana somebody fo lead da Jerusalem peopo,
1Ki 15.5: (David, da way Yahweh see um, he wen do da right kine stuff.
1Ki 15.7: Odda stuff dat happen wen Abijam stay king, an all da tings he wen do, stay write
1Ki 15.7: stuff dat happen wen Abijam stay king, an all da tings he wen do, stay write inside da Record Book Fo Da Kings Fo
1Ki 15.11: Asa wen do all da right kine stuff, da way Yahweh see um, jalike
1Ki 15.12: An he throw out all da idol kine gods dat his ancesta guys wen make.
1Ki 15.13: Maacah an no give her respeck fo be da ol queen, cuz she wen make one real pilau kine pole fo pray to da wahine god
1Ki 15.15: da gold an tings da pries guys use, dat him an his fadda wen make spesho fo God befo time.
1Ki 15.17: King Ba`asha wen go agains da Judah peopo.
1Ki 15.17: He wen build Ramah town real strong, fo make shua nobody from his
1Ki 15.19: wit dis message fo Ben-Hadad: “Yoa fadda an my fadda wen make one deal fo help each odda.
1Ki 15.21: Wen Ba`asha hear wass happening, he stop building Ramah side,
1Ki 15.23: Odda stuff dat happen wen Asa stay king, an all da tings he wen do, all da powa he
1Ki 15.23: stuff dat happen wen Asa stay king, an all da tings he wen do, all da powa he get, an all da towns he wen build, stay
1Ki 15.23: da tings he wen do, all da powa he get, an all da towns he wen build, stay write inside da Record Book Fo Da Kings Fo
1Ki 15.23: But wen Asa come ol, his feets come real sick.
1Ki 15.26: He do da same kine stuff his fadda Jeroboam wen do, an he make da Israel peopo do da same kine bad stuff
1Ki 15.26: Israel peopo do da same kine bad stuff dat his fadda guy wen make um do.
1Ki 15.27: Ba`asha, Ahijah boy from da Issakar ohana, wen make plan wit some odda guys fo kill Nadab.
1Ki 15.27: Wen Nadab an all da Israel army guys stay circle aroun
1Ki 15.27: Gibbeton town fo take um ova from da Filisha guys, Ba`asha wen kill Nadab.
1Ki 15.28: Was da numba three year Asa stay king Judah side, wen Ba`asha kill Nadab fo take ova from Nadab fo come king.
1Ki 15.29: Firs ting Ba`asha do wen he come king, he kill erybody from da Jeroboam ohana.
1Ki 15.29: He wipe um all out, jalike Yahweh wen tell befo time to Ahijah, da Shiloh guy dat work fo him.
1Ki 15.30: God do dat, cuz a all da bad kine stuff Jeroboam wen do, an all da bad kine stuff he make da Israel peopo do,
1Ki 15.31: Had odda stuff wen happen wen Nadab stay king.
1Ki 15.31: Had odda stuff wen happen wen Nadab stay king.
1Ki 15.31: All da tings he wen do, stay inside da Record Book Fo Da Kings Fo Judah.
1Ki 16.2: I wen pick you up from da dirt.
1Ki 16.2: I wen make you leada guy fo my peopo, da Israel peopo.
1Ki 16.2: But you wen go make jalike King Jeroboam.
1Ki 16.5: All da odda stuff dat stay happen wen Ba`asha stay king, an all da tings he wen do, an all da
1Ki 16.5: dat stay happen wen Ba`asha stay king, an all da tings he wen do, an all da powa he get, stay write inside da Record
1Ki 16.11: Wen Zimri take ova da throne fo come king, he go kill all da
1Ki 16.12: Dass how Zimri wen wipe out all da Ba`asha ohana peopo.
1Ki 16.12: Dis happen jalike Yahweh wen tell his talka guy Jehu fo tell Ba`asha.
1Ki 16.13: happen cuz a all da bad kine stuff Ba`asha an his boy Elah wen do, an all da bad kine tings dey wen make da Israel peopo
1Ki 16.13: an his boy Elah wen do, an all da bad kine tings dey wen make da Israel peopo do, fo make dea God Yahweh come huhu,
1Ki 16.13: do, fo make dea God Yahweh come huhu, cuz Ba`asha an Elah wen stick to da idol kine gods dat no can do notting.
1Ki 16.14: Da odda stuff dat happen wen Elah stay king, an all da tings he wen do, stay write
1Ki 16.14: stuff dat happen wen Elah stay king, an all da tings he wen do, stay write inside da Record Book Fo Da Kings Fo
1Ki 16.15: Da numba 27 year wen Asa stay king fo da Judah peopo, Zimri wen come king
1Ki 16.15: numba 27 year wen Asa stay king fo da Judah peopo, Zimri wen come king Tirzah town -- but ony seven days.
1Ki 16.16: Wen da Israel army guys inside da camp find out dat Zimri wen
1Ki 16.16: Wen da Israel army guys inside da camp find out dat Zimri wen make plan an kill King Ba`asha, dat same day da Israel
1Ki 16.16: plan an kill King Ba`asha, dat same day da Israel guys wen make da general fo dea army, Omri, da king fo Israel,
1Ki 16.17: Den Omri an all da Israel guys wit him wen go way from Gibbeton town, an go all aroun outside Tirzah
1Ki 16.18: Wen Zimri see da Israel army goin take ova Tirzah town, he go
1Ki 16.18: Dass how he wen mahke, cuz a da kine tings Zimri wen do, dat stay bad da
1Ki 16.19: Dass how he wen mahke, cuz a da kine tings Zimri wen do, dat stay bad da way Yahweh see um.
1Ki 16.19: peopo do bad kine stuff too, he make jalike Jeroboam wen do.
1Ki 16.20: Da odda stuff dat happen wen Zimri stay king, an how he make plan fo kill King Elah,
1Ki 16.21: Dat time, da Israel peopo wen go take sides.
1Ki 16.23: Was da numba 31 year dat Asa stay king Judah side, wen Omri come king fo da Israel peopo.
1Ki 16.25: Omri wen do mo plenny bad kine stuff den all da king befo him.
1Ki 16.26: Omri wen do all da same kine bad stuff jalike Jeroboam, Nebat boy,
1Ki 16.26: do all da same kine bad stuff jalike Jeroboam, Nebat boy, wen do.
1Ki 16.27: Odda stuff wen happen wen Omri stay king, an all da tings he wen do, an
1Ki 16.27: Odda stuff wen happen wen Omri stay king, an all da tings he wen do, an all da powa
1Ki 16.27: stuff wen happen wen Omri stay king, an all da tings he wen do, an all da powa he get, stay inside da Record Book Fo
1Ki 16.31: He wen marry Jezebel, her fadda Etba`al, da king fo da Sidon
1Ki 16.31: He wen start fo make da god Ba`al be his god, an go down an show
1Ki 16.34: Da time Ahab stay king, one guy Hiel from Bethel town wen go build Jericho town one mo time.
1Ki 16.34: Wen he make da foundation, his numba one boy Abiram mahke.
1Ki 16.34: Wen he put up da big town gate, his mos young boy Segub mahke.
1Ki 17.1: Da ony rain goin come, goin be wen I say come!
1Ki 17.4: I wen tell da scavenja birds awready, fo go bring food fo feed
1Ki 17.5: Elijah go an do wat Yahweh wen tell um fo do.
1Ki 17.7: Den eryting wen change.
1Ki 17.9: I awready wen tell one widow wahine ova dea fo give you food.
1Ki 17.10: Wen he come by da gate fo da town, one widow wahine ova dea
1Ki 17.11: Wen she go fo get um, he call her again, an tell, “Can bring
1Ki 17.12: Us goin eat um, den wen us pau, us mahke!
1Ki 17.13: Make da bread jalike you wen tell you goin do.
1Ki 17.14: an erytime goin get olive oil inside da jar, till da time wen Yahweh send rain on top da groun.
1Ki 17.17: Afta all dat wen happen, da wahine dat own da house, her boy come sick.
1Ki 17.18: Fo shua, you wen come hea fo make me tink bout all da bad kine stuff I wen
1Ki 17.18: wen come hea fo make me tink bout all da bad kine stuff I wen do, an make my boy mahke!
1Ki 17.20: How come you wen make dis bad ting happen to her now, making her boy mahke?
1Ki 17.24: Wen Yahweh tell you fo say someting, az true wat you tell!”
1Ki 18.3: Wen Elijah stay on da road fo go Samaria side, King Ahab tell
1Ki 18.4: Befo time, wen Jezebel stay kill da guys dat talk fo Yahweh, Obadiah wen
1Ki 18.4: wen Jezebel stay kill da guys dat talk fo Yahweh, Obadiah wen take one hundred a dem an hide um, fifty inside one big
1Ki 18.9: Obadiah tell, “Wat I wen do wrong, fo me gotta do dis?
1Ki 18.10: Yahweh stay alive, an I shua bout dis too: my boss Ahab wen send peopo to ery country an ery king fo look fo you!
1Ki 18.10: An wen dey tell, ‘Elijah no stay hea,’ den Ahab make da king say
1Ki 18.13: Maybe nobody tell you, boss, wat I wen do befo time, da time Jezebel stay kill da guys dat talk
1Ki 18.13: I wen take hundred a dem an hide um inside two big cave, an make
1Ki 18.16: He tell Ahab wat wen happen.”
1Ki 18.17: Wen Ahab see Elijah, he tell um, “So!
1Ki 18.18: You an yoa fadda guy ohana wen make trouble, cuz you guys neva do da tings Yahweh tell
1Ki 18.26: Da talka guys fo Ba`al take da cow Elijah wen give um an kill um fo make ready da sacrifice.
1Ki 18.26: Den dey go dance all ova da altar dey wen build.
1Ki 18.27: Wen come noon time, Elijah start fo mout off at dem.
1Ki 18.28: So den dey wen yell mo loud, an cut demself wit sword an spear, cuz dass
1Ki 18.29: fo Ba`al suppose to make, spazzing out, till evening time, wen time fo make da regula kine sacrifice.
1Ki 18.36: Wen time fo make da sacrifice, Elijah da talka fo God go by da
1Ki 18.38: Right den an dea, fire from Yahweh wen come down outa da sky.
1Ki 18.39: Wen all da peopo see dis, dey go down wit dea face on top da
1Ki 18.46: Yahweh [wen] make Elijah come strong.
1Ki 19.1: Ahab tell Jezebel eryting Elijah wen do, an how Elijah wen tell da peopo fo kill all da talka
1Ki 19.1: Ahab tell Jezebel eryting Elijah wen do, an how Elijah wen tell da peopo fo kill all da talka guys fo da Ba`al god
1Ki 19.2: So Jezebel wen send one messenja guy by Elijah fo tell him, “Befo dis
1Ki 19.2: time tomorrow, I goin make you jalike you make da guys you wen kill!
1Ki 19.3: Wen he reach Beersheba, Judah side, he tell da guy dat work fo
1Ki 19.9: Wen Elijah reach Mount Sinai, he go inside da cave dat get
1Ki 19.10: Elijah tell, “I wen go all out fo you, Yahweh, Da God Ova All Da Armies!
1Ki 19.10: Cuz da Israel peopo, dey no like da deal you wen make wit dem.”
1Ki 19.10: Dey wen broke down all da altar places fo make sacrifice fo you.
1Ki 19.10: Dey wen kill da guys dat talk fo you wit dea swords.
1Ki 19.13: Wen Elijah hear dat, he pull his blanket ova his face.
1Ki 19.14: Elijah tell, “I wen go all out fo you, Yahweh, Da God Ova All Da Armies!
1Ki 19.14: Cuz da Israel peopo, dey no like da deal you wen make wit dem.”
1Ki 19.14: Dey wen broke down all da altar places fo make sacrifice fo you.
1Ki 19.14: Dey wen kill da guys dat talk fo you wit dea swords.
1Ki 19.15: Yahweh tell Elijah, “Go back, da same way you wen come.
1Ki 19.15: Wen you reach dea, put olive oil on top Haza`el head, fo show
1Ki 19.16: An put olive oil on top Jehu, Nimshi boy, fo show I wen pick him fo come king fo da North Israel peopo.
1Ki 19.16: Put olive oil on top his head fo show I wen pick him fo come one talka guy fo me, fo take ova yoa
1Ki 20.5: Dis wat Ben-Hadad tell: ‘I wen send my guys awready fo tell you give me all yoa silva an
1Ki 20.7: Wen he send messenjas fo tell me gotta give him my wifes an
1Ki 20.9: tell my boss King Ben-Hadad, ‘Eryting yoa messenja guys wen tell me da firs time dat I gotta do cuz you da boss, I
1Ki 20.12: Wen Ben-Hadad hear dis, him an da odda king guys stay drinking
1Ki 20.14: Da king tell, “Who goin tell um wen fo attack?
1Ki 20.17: Ben-Hadad get guys he wen send fo watch da town, an dey tell um, “Get guys coming
1Ki 20.25: you gotta put togedda one nodda army jalike da one you wen lose.
1Ki 20.29: Da Israel guys wen wipe out hundred tousan a da Aram infantry guys, ony one
1Ki 20.33: Wen Ben-Hadad come outside, Ahab tell Ben-Hadad fo come up
1Ki 20.34: Ben-Hadad tell Ahab, “Da towns my fadda guy wen take away from yoa fadda, I give um back to you.”
1Ki 20.34: open market places inside Damascus town, jalike my fadda wen put inside Samaria town.
1Ki 20.35: dat hang out wit da talkas fo God tell anodda talka, “God wen give me one spesho message fo you.
1Ki 20.36: fo God tell, “Cuz you no wack me like how Yahweh tell, wen you go way from hea, one lion goin kill you.
1Ki 20.39: Wen da king come by dea, da talka fo God yell to him.
1Ki 20.39: I wen go inside da middo wea dey stay fight.
1Ki 20.40: But lata, wen I stay doing some odda stuff, da Aram guy wen bag!
1Ki 20.40: But lata, wen I stay doing some odda stuff, da Aram guy wen bag!
1Ki 20.42: So den, you goin pay wit yoa life cuz you wen let da Aram king go!
1Ki 21.6: He tell her wat happen: “I wen tell Nabot da Jezreel guy, ‘Sell me yoa grape farm, o if
1Ki 21.9: Den wen da peopo come togedda, give Nabot da bestes place in front
1Ki 21.10: Us guys wen hear you tell, dat you like bad tings happen to God, an to
1Ki 21.11: do jalike wat Jezebel tell um fo do inside da lettas she wen write to dem.’
1Ki 21.15: Wen Jezebel hear dat dey wen all throw stone an kill Nabot,
1Ki 21.15: Wen Jezebel hear dat dey wen all throw stone an kill Nabot, she tell Ahab, “Get up.
1Ki 21.16: Wen Ahab find out dat Nabot mahke, he go down take ova Nabot
1Ki 21.18: but right now, he stay inside da grape farm dat Nabot wen own Jezreel side.
1Ki 21.18: Ahab wen go down dea fo take ova da grape farm.
1Ki 21.19: Tell dis to Ahab: ‘Dis, wat Yahweh tell: Fo shua, you wen kill one guy, an den you take ova his farm!
1Ki 21.19: dis too: ‘Dis, wat Yahweh tell: Da same place wea da dogs wen suck up Nabot blood, dey goin suck up yoa blood too!
1Ki 21.20: Elijah tell, “Fo shua I find you, cuz you wen go sell out fo do real bad kine stuff dat Yahweh say, no
1Ki 21.22: I goin make da same ting happen fo yoa ohana, dat I wen make happen fo da ohana dat come from Jeroboam Nebat boy,
1Ki 21.22: da ohana dat come from Jeroboam Nebat boy, an same ting I wen make happen fo da ohana dat come from Ba`asha Ahijah boy.
1Ki 21.22: Az cuz you wen piss me off, an you wen make da Israel peopo do real bad
1Ki 21.22: Az cuz you wen piss me off, an you wen make da Israel peopo do real bad kine stuff.
1Ki 21.26: Ahab wen go do real pilau kine stuff, cuz he go all out fo da idol
1Ki 21.26: he go all out fo da idol kine gods, jalike da Amor peopo wen do.
1Ki 21.26: Az why Yahweh wen throw dem outa da land wen da Israel peopo come dea.
1Ki 21.26: Az why Yahweh wen throw dem outa da land wen da Israel peopo come dea.
1Ki 21.27: But wen Ahab hear dis message from God, he go broke off his
1Ki 21.27: He even wear burm bag kine cloth wen he lay down sleep.)
1Ki 21.27: Den he make real quiet wen he go aroun.
1Ki 22.3: Wen Jehoshafat stay Israel side, Ahab an his helpa guys talk.
1Ki 22.3: But da king fo da Aram peopo, he wen take um away from us befo time.
1Ki 22.11: one a da talkas fo dea gods name Zedekiah, Kena`anah boy, wen make tings dat look like cow horn outa iron.
1Ki 22.16: times I gotta make you promise fo tell me ony da trut, wen you talk fo Yahweh?
1Ki 22.18: Da Israel king tell King Jehoshafat, “Jalike I wen tell you, dis Mikaiah guy, weneva he talk fo Yahweh, he no
1Ki 22.19: I wen see Yahweh.”
1Ki 22.22: spirit dat make all da talka guys fo his gods bulai him wen dey talk.’
1Ki 22.23: Yahweh wen send one spirit fo make all dese guys dat talk fo yoa
1Ki 22.23: spirit fo make all dese guys dat talk fo yoa gods, bulai wen dey open dea mout.’
1Ki 22.25: “Fo you, you goin know I tell da trut fo real kine, wen you goin run inside one room inside one house fo hide!
1Ki 22.28: No foget wat you wen hear!”
1Ki 22.32: So wen da officer guys in charge a da war wagons see Jehoshafat
1Ki 22.34: But one a da Aram army guys wen shoot one mo arrow, ony fo shoot.
1Ki 22.34: Da arrow wen hit Ahab da Israel king in da puka wea da front part a da
1Ki 22.36: Wen da sun almos go down, da Israel army guys all start fo
1Ki 22.38: suck up da king's blood, jalike da message from Yahweh wen tell befo time.
1Ki 22.39: Had odda stuff happen wen Ahab stay king.
1Ki 22.39: All da tings he wen do -- da palace he wen build wit ivory kine decoration, da
1Ki 22.39: All da tings he wen do -- da palace he wen build wit ivory kine decoration, da towns he wen put
1Ki 22.39: palace he wen build wit ivory kine decoration, da towns he wen put strong wall aroun -- all dat stay write inside da
1Ki 22.42: Jehoshafat was 35 year ol wen he come king, an he stay king Jerusalem side 25 year.
1Ki 22.45: Had odda stuff happen wen Jehoshafat stay king too.
1Ki 22.45: All da tings he wen do -- how him an his army guys fight da odda kings -- all
1Ki 22.48: Jehoshafat wen do anodda ting, he tell his guys fo build plenny big boat,
1Ki 22.52: ack jalike Jeroboam, Nebat boy, ack befo time, da guy dat wen make da Israel peopo do bad kine stuff.
2Ki 1.5: Wen da messenja guys come back by da king, he aks dem, “How
2Ki 1.6: “One guy come meet us, an he tell us fo go back by you dat wen send us guys, an tell you, ‘Dis wat Yahweh tell: Wot?
2Ki 1.7: Da king aks dem, “Wat kine guy wen come meet you guys an tell you dat?
2Ki 1.14: Da fire wen come down from da sky an burn up da firs two captains an
2Ki 1.16: Wen Elijah see da king, he tell um, “Dis wat Yahweh tell: You
2Ki 1.16: Cuz you wen make lidat, you no goin get off da pune'e you stay laying
2Ki 1.17: So King Ahaziah mahke, jalike Yahweh wen tell Elijah.
2Ki 1.17: Dass wat happen, da numba two year wen Jehoram, Jehoshafat boy, stay king Judah side.
2Ki 1.18: Had odda stuff wen happen wen Ahaziah stay king.
2Ki 1.18: Had odda stuff wen happen wen Ahaziah stay king.
2Ki 2.1: Az wen Elijah an Elisha stay leave Gilgal.
2Ki 2.2: Cuz Yahweh wen tell me fo go Bethel side.
2Ki 2.6: So da two guys wen hele on.”
2Ki 2.10: But if you see me wen Yahweh take me up, you goin get mo plenny powa.”
2Ki 2.11: Wen dey stay walking an talking togedda, right den an dea one
2Ki 2.12: Elisha see wat wen happen, an he yell cuz he sore inside, “My fadda!
2Ki 2.13: He pick up da robe dat wen fall down from Elijah, an go back da Jordan River, an
2Ki 2.14: Den he take da robe dat wen fall down from Elijah, an hit da watta wit um.
2Ki 2.14: You da God Elijah wen pray to!
2Ki 2.14: Wen Elisha his da watta, da riva wen open up to da right side
2Ki 2.14: Wen Elisha his da watta, da riva wen open up to da right side an da lef side, an he walk ova da
2Ki 2.15: All da guys from Jericho dat stay learn how fo talk fo God wen see dis.”
2Ki 2.15: Dey tell, “Da same kine spirit dat wen stay in charge a Elijah, stay take ova Elisha awready!
2Ki 2.16: Maybe da Spirit from Yahweh wen pick him up, an put him down on top one mountain, o inside
2Ki 2.18: Wen dey come back by him, he tell um, “I wen tell you guys no
2Ki 2.18: Wen dey come back by him, he tell um, “I wen tell you guys no go.
2Ki 2.21: He tell, “Dis wat Yahweh tell: ‘I wen make dis watta come good.
2Ki 2.22: So dis how da watta stay good till today, cuz a wat Elisha wen tell.
2Ki 2.23: Wen he stay walking, some young guys come outa dea town, an
2Ki 3.1: boy, come king fo da Israel peopo an live Samaria town, wen Jehoshafat stay king fo da Judah peopo eighteen year.
2Ki 3.2: see um, but not real bad den, da way his fadda an mudda wen do.
2Ki 3.2: He wen take away da kapu stone fo da Ba`al god dat his fadda wen
2Ki 3.2: wen take away da kapu stone fo da Ba`al god dat his fadda wen put.
2Ki 3.3: wit da same bad kine stuff dat King Jeroboam, Nebat's boy, wen do.
2Ki 3.7: Wen he stay going, he send messenja guys by Jehoshafat, da
2Ki 3.13: you go by da guys dat talk fo da gods yoa fadda an mudda wen pray to!”
2Ki 3.13: Cuz Yahweh was da one wen call us three kings togedda, an he da one goin let da Moab
2Ki 3.15: Wen da guy stay play da music, da powa from Yahweh take ova
2Ki 3.20: An da nex morning, wen time fo make da morning sacrifice, get plenny watta
2Ki 3.22: Da nex day, wen dey get up early morning time, da sun come up shining on
2Ki 3.23: Fo shua, da kings army guys awready wen fight an wipe out each odda!
2Ki 3.24: But wen da Moab guys reach da Israel army camp fo go rip off dea
2Ki 4.1: go by Elisha an tell um, “My husband, yoa worka guy, he wen mahke, you know.
2Ki 4.4: Pour oil from yoa small jar inside all da jars, an wen you fill ery one, put um one side.
2Ki 4.5: Wen she get da jars, she shut da door so ony her an her boys
2Ki 4.6: Wen all da jars stay full, she tell her boy, “Bring me one mo
2Ki 4.7: by Elisha, da guy dat stay tight wit God, an tell um wat wen happen.”
2Ki 4.11: Den one time wen Elisha come dea, he go up inside da room an res dea.”
2Ki 4.13: Elisha tell Gehazi, “Tell her, ‘You wen work hard fo make all dis stuff fo us guys.”
2Ki 4.17: year bout dat same time she born one boy, jalike Elisha wen tell her.
2Ki 4.21: da bed wea Elisha, da guy dat stay tight wit God, sleep wen he dea.
2Ki 4.25: Wen he see her from far, he tell his worka guy Gehazi, “Look!”
2Ki 4.27: But wen she come by da guy dat stay tight wit God on top Mount
2Ki 4.28: She tell Elisha, “Boss, no was me wen aks you fo one boy!
2Ki 4.28: I wen tell you, ‘No make me wait fo someting no goin happen!”
2Ki 4.32: Wen Elisha come by da house, da mahke boy stay lay wea his
2Ki 4.32: come by da house, da mahke boy stay lay wea his mudda wen put um on top his pune`e.
2Ki 4.34: Wen he lay on top da boy lidat, da boy's body start fo come
2Ki 4.36: Wen she come, Elisha tell, “Pick up yoa boy.”
2Ki 4.39: Wen he come back, he cut um up an put um inside da stew pot.
2Ki 4.40: But wen dey start fo eat um, dey yell, “Eh you!
2Ki 4.42: Had one guy dat wen come by Elisha from Ba`al Shalishah.
2Ki 4.43: Cuz dis da message from Yahweh: ‘Wen dey eat, goin get lefovas.”
2Ki 4.44: in front dem, an dey eat, an get lefovas, jalike Yahweh wen tell.
2Ki 5.2: from Aram dat go aroun bus up da peopos dat da Aram army wen take ova.
2Ki 5.2: Befo time, dey wen steal one young girl from Israel, an she come one slave fo
2Ki 5.4: Wen Naaman hea dat, he go by his boss da Aram king, an tell
2Ki 5.4: king, an tell him wat he hear da slave girl from Israel wen tell.
2Ki 5.6: Da letta dat he take fo da Israel king tell: “Wen you get dis letta, az cuz I stay send my worka guy Naaman
2Ki 5.7: Wen da Israel king read da letta, he come real bum out.
2Ki 5.8: Elisha, da guy dat stay tight wit God, hear da Israel king wen come bum out an broke his clotheses.
2Ki 5.13: If da guy dat talk fo God wen tell you fo do someting real big, fo shua you go do um,
2Ki 5.14: seven time, jalike Elisha, da guy dat stay tight wit God, wen tell him fo do.
2Ki 5.18: I like him fo let me go fo one ting I gotta do bumbye: Wen my boss da king go inside da temple fo da god Rimmon, fo
2Ki 5.21: Wen Naaman see Gehazi running afta him, he get down from da
2Ki 5.22: My boss wen send me fo tell, ‘You know, jus now two young guys come by
2Ki 5.24: Wen Gehazi come up da hill inside Samaria town, he take da
2Ki 5.25: Elisha aks, “Gehazi, wea you wen go?
2Ki 5.26: Elisha tell, “Wen da guy turn aroun an come down outa his war wagon fo meet
2Ki 5.26: fo meet you, inside me I know wass up awready, jalike I wen go wit you ova dea!”
2Ki 6.5: I wen borrow um from one nodda guy!
2Ki 6.6: da guy dat stay tight wit God, aks, “Wea da iron part wen fall down?
2Ki 6.9: wen you go pass by dat place, cuz dass wea da Aram army guys
2Ki 6.15: Da nex morning early, wen da guy dat work fo Elisha get up an go outside, he see da
2Ki 6.18: Wen da Aram army guys start come down by Elisha, he pray to
2Ki 6.18: Yahweh make dem so dey no can see notting, jalike Elisha wen tell.
2Ki 6.20: Wen dey go inside Samaria town, Elisha tell, “Yahweh, open
2Ki 6.21: Wen da Israel king see dem, he tell Elisha, “My fadda, you
2Ki 6.22: You not da kine guy dat go kill guys dat you wen go catch fo make prisona wit yoa sword o bow.”
2Ki 6.24: Lata, wen Ben-Hadad come da Aram king, he bring togedda all his army
2Ki 6.26: One time, wen da Israel king stay walk on top da town wall, an one
2Ki 6.29: But she wen hide um awready!
2Ki 6.30: Wen da king hear wat da wahine tell him, he broke his
2Ki 6.30: Wen he go by da peopo on top da town wall, dey look at him, an
2Ki 7.2: shua, you goin see um happen wit yoa own eyes, jalike I wen tell.
2Ki 7.5: Wen start fo come dark, dey stan up fo go by da Aram camp.
2Ki 7.5: Wen dey come jus outside da camp, dey no see nobody ova dea!”
2Ki 7.6: cuz da same time da sick guys leave Samaria town, da Boss wen make da Aram army guys hear plenny noise from plenny war
2Ki 7.6: Da Israel king wen pay da kings fo da Het peopo an da Egypt peopo fo come
2Ki 7.9: right now, an tell da guys inside da king's palace wat we wen see.
2Ki 7.10: go yell to da guys dat watch da gates, an tell dem, “We wen go by da Aram camp.
2Ki 7.10: Ony get da horses an donkeys dat dey wen tie up.
2Ki 7.10: An da tents stay jalike dey wen leave um.
2Ki 7.11: dat watch da gates yell wat da guys wit da skin kine sick wen tell, an somebody tell da peopo inside da king's palace.
2Ki 7.12: guys goin come outside da town, an den, we can grab um wen dey stay alive, an go inside dea big town.
2Ki 7.13: So we go send dem fo find out wat wen happen.
2Ki 7.14: da guys dat stay in charge da war wagons, “Go find out wat wen happen!”
2Ki 7.15: guys clotheses an stuffs all ova da place dat da Aram guys wen throw way wen dey come scared an run away!”
2Ki 7.15: an stuffs all ova da place dat da Aram guys wen throw way wen dey come scared an run away!”
2Ki 7.16: quart barley cost ony half ounce silva too, jalike Yahweh wen tell.
2Ki 7.17: Da king wen put da officer dat come wit him in charge a da town gate,
2Ki 7.17: an he mahke, jalike Elisha, da guy dat stay tight wit God, wen tell wen da king go by Elisha.
2Ki 7.17: jalike Elisha, da guy dat stay tight wit God, wen tell wen da king go by Elisha.
2Ki 7.18: All dis wen happen jalike Elisha, da guy dat stay tight wit God, wen
2Ki 7.18: wen happen jalike Elisha, da guy dat stay tight wit God, wen tell da king, “Dis same time tomorra, fourteen quart a
2Ki 7.19: Da officer wen tell Elisha, da guy dat stay tight wit God, “You tink
2Ki 7.19: guy, “You goin see um happen wit yoa own eyes, jalike I wen tell.
2Ki 7.20: An az jus wat wen happen fo da officer guy, cuz da peopo walk all ova him
2Ki 8.1: One nodda time, Elisha talk wit da wahine dat he wen go make her boy come back alive again.
2Ki 8.3: Wen da seven year pau, her an her ohana come back from da
2Ki 8.4: Wen she go by da king, da king stay talk story wit Gehazi, da
2Ki 8.4: “Tell me some mo bout all da good kine stuff dat Elisha wen do.
2Ki 8.5: Jus wen Gehazi stay tell da king bout how Elisha wen make da mahke
2Ki 8.5: Jus wen Gehazi stay tell da king bout how Elisha wen make da mahke boy come alive again, right den an dea da
2Ki 8.5: da king, dis da wahine, an dass her boy, da one dat Elisha wen make come back alive!”
2Ki 8.6: king aks da wahine bout um, an she tell him da story wat wen happen.
2Ki 8.6: dat was hers befo time, an pay her fo all da stuff dat wen grow on top her land, from da time she go away till now.
2Ki 8.7: Anodda time, wen Elisha go Damascus, Ben-Hadad, da Aram king, stay sick.
2Ki 8.9: He wen send me fo aks you , ‘I goin stay alive afta dis sick, o
2Ki 8.10: But Yahweh wen show me dis too, dat Ben-Hadad goin mahke fo shua.’-”
2Ki 8.13: Den Elisha tell him, “Yahweh wen show me dat you goin come da Aram king.
2Ki 8.16: Wen Joram, Ahab's boy, stay king fo da Israel peopo five year
2Ki 8.17: Jehoram was thirty-two year ol wen he come king, an he stay king inside Jerusalem town eight
2Ki 8.18: He make jalike da Israel kings make, jalike da Ahab ohana wen do.
2Ki 8.18: Az cuz he wen marry Ahab's girl, an he stay do da kine stuff dat stay
2Ki 8.19: But cuz Jehoram ancesta guy King David wen work fo Yahweh, Yahweh no like wipe out all da Judah
2Ki 8.20: One time wen Jehoram stay king, da Edom peopo go make war an throw out
2Ki 8.22: Da Edom guys wen throw out da Judah govmen from da Edom land, an dass how
2Ki 8.23: Get odda stuff wen happen wen Jehoram stay king too.
2Ki 8.23: Get odda stuff wen happen wen Jehoram stay king too.
2Ki 8.23: All da tings he wen do, stay inside da Records Fo Da Judah Kings.
2Ki 8.24: Jehoram wen mahke, an dey bury him by his ancesta guys, inside David's
2Ki 8.25: So, wen Joram, Ahab's boy, stay king fo da Israel peopo fo twelve
2Ki 8.26: Ahaziah was twenny-two year ol wen he come king.
2Ki 8.27: Ahaziah make jalike da Ahab ohana wen do.
2Ki 8.27: da way Yahweh see um, jalike da Ahab ohana king guys wen do.
2Ki 8.28: An da Aram guys wen hurt Joram.
2Ki 8.29: Joram go back Jezreel town fo come good afta da Aram guys wen hurt him by Ramot town, wen he fight wit Hazael, da Aram
2Ki 8.29: fo come good afta da Aram guys wen hurt him by Ramot town, wen he fight wit Hazael, da Aram king.
2Ki 9.2: Wen you get dea, look fo Jehu, Jehoshafat boy an Nimshi
2Ki 9.5: Wen he get dea, he see da army officer guys stay all sit
2Ki 9.7: I goin pay um back cuz dey wen kill my helpa guys dat wen talk fo me, Yahweh, an all my
2Ki 9.7: I goin pay um back cuz dey wen kill my helpa guys dat wen talk fo me, Yahweh, an all my odda peopo dat Queen Jezebel
2Ki 9.7: talk fo me, Yahweh, an all my odda peopo dat Queen Jezebel wen kill.
2Ki 9.9: I goin wipe out da Ahab ohana, jalike I wen wipe out da ohana dat come from Jeroboam, Nebat's boy, an
2Ki 9.9: come from Jeroboam, Nebat's boy, an jalike da ohana dat wen come from Ba`asha, Ahijah's boy.
2Ki 9.11: Wen Jehu go outa da room an go back by da odda army officer
2Ki 9.15: But King Joram wen go back Jezreel town fo come good, afta da Aram army guys
2Ki 9.15: go back Jezreel town fo come good, afta da Aram army guys wen hurt him plenny wen he fight wit Hazael.
2Ki 9.15: fo come good, afta da Aram army guys wen hurt him plenny wen he fight wit Hazael.
2Ki 9.16: Az da same time dat Ahaziah, da Judah king, wen go dea fo see Joram.”
2Ki 9.17: Wen da guy dat stay on top da Jezreel tower fo watch da roads,
2Ki 9.19: Wen he come by Jehu guys, he tell dem, “Dis wat da king tell,
2Ki 9.21: An wen stay ready, Joram, da Israel king, an Ahaziah, da Judah
2Ki 9.21: meet him on top da land dat Nabot, da guy from Jezreel, wen own befo Ahab take um ova.”
2Ki 9.22: Wen Joram see Jehu, he aks, “Eh Jehu, you come hea fo fight us
2Ki 9.22: Jehu tell, “How can eryting stay okay, wen all da time yoa mudda Jezebel stay fool aroun wit all da
2Ki 9.23: He yell to Ahaziah, “Ahaziah, dat bugga wen set us up!”
2Ki 9.25: throw um on top da field dat Nabot, da guy from Jezreel, wen own um befo Ahab take um away.
2Ki 9.25: Rememba how me an you wen ride togedda inside two war wagons in back a Ahab, Joram
2Ki 9.25: togedda inside two war wagons in back a Ahab, Joram fadda, wen Yahweh give dis word bout Ahab: ‘Befo time, I wen see you
2Ki 9.26: fadda, wen Yahweh give dis word bout Ahab: ‘Befo time, I wen see you make Nabot an his boys bleed an mahke.
2Ki 9.26: An fo shua I goin pay you back fo wat you wen do to Nabot, on top dis same piece land.
2Ki 9.26: mahke body an throw um down on top dat land, jalike Yahweh wen tell goin happen.
2Ki 9.27: Wen Ahaziah, da Judah king, see wat wen happen, he run away up
2Ki 9.27: Wen Ahaziah, da Judah king, see wat wen happen, he run away up da road to Bet-Haggan.’
2Ki 9.29: (Was da year numba eleven wen Joram, Ahab's boy, stay da Israel king, dat Ahaziah wen
2Ki 9.29: wen Joram, Ahab's boy, stay da Israel king, dat Ahaziah wen come da Judah king.
2Ki 9.30: Wen Jezebel hear bout dis, she go make nice her eye wit paint,
2Ki 9.31: Wen Jehu go inside da town gate, she aks, “You come hea fo
2Ki 9.31: Fo shua, you come hea jalike Zimri, da guy dat wen go kill his own boss!
2Ki 9.35: But wen dey go outside fo bury her, dey no find notting.
2Ki 9.36: An he tell, “Az wat Yahweh wen tell, da time Elijah da Tishbe guy talk fo him: On top da
2Ki 10.2: So now, wen you get dis letta, go figga out who da bestes boy from all
2Ki 10.4: Wen da guys get da letta, dey come real scared.
2Ki 10.7: Wen da numba two letta come, da leada guys go get da boys an
2Ki 10.8: Wen da messenja guy come from da leada guys, he tell Jehu,
2Ki 10.8: messenja guy come from da leada guys, he tell Jehu, “Dey wen bring da King Ahab boys heads.
2Ki 10.9: Try tink bout dis: I da guy dat wen make plan wit my guys, fo go agains my boss, an kill him.
2Ki 10.9: But who wen kill all dese boys?
2Ki 10.10: So den, you guys gotta know: eryting Yahweh wen tell agains da Ahab ohana goin come true.
2Ki 10.10: Yahweh do wat he wen make promise fo do, jalike his worka guy Elijah wen tell.
2Ki 10.10: wat he wen make promise fo do, jalike his worka guy Elijah wen tell.
2Ki 10.17: Wen Jehu come by Samaria town, he kill erybody dat still yet
2Ki 10.17: He kill all dem, jalike Yahweh da Boss wen tell Elijah.
2Ki 10.18: Den Jehu bring all da peopo togedda an tell um, “Ahab wen work fo Ba`al litto bit.
2Ki 10.24: But befo dey do all dis, Jehu wen put eighty guys outside da Temple Fo Ba`al.
2Ki 10.24: He tell dem, “If even one a da guys dat I wen give you guys da kuleana fo kill, come out hea, da guy dat
2Ki 10.25: So wen Jehu pau make da burn up kine sacrifice, he tell da guards
2Ki 10.29: away from da bad kine stuff dat Jeroboam, Nebat's boy, wen make da Israel peopo do.
2Ki 10.30: Yahweh tell Jehu, “Good, wat you wen do!
2Ki 10.30: You wen do wat stay right da way I see um.
2Ki 10.30: You wen do to da Ahab ohana eryting I wen like do to dem!
2Ki 10.30: You wen do to da Ahab ohana eryting I wen like do to dem!
2Ki 10.31: wat da rules tell, dat Yahweh, da God fo da Israel peopo, wen give um.
2Ki 10.31: He neva turn away from da bad kine stuff dat Jeroboam wen do, an dat Jeroboam wen make da Israel peopo do.”
2Ki 10.31: da bad kine stuff dat Jeroboam wen do, an dat Jeroboam wen make da Israel peopo do.”
2Ki 10.32: Hazael da Syria king army guys wen come make sneak attack all ova da Israel land, east a da
2Ki 10.34: All da odda stuff dat Jehu wen do wen he stay king, an how strong he stay, stay inside da
2Ki 10.34: All da odda stuff dat Jehu wen do wen he stay king, an how strong he stay, stay inside da Record
2Ki 11.1: Wen Ataliah, Ahaziah mudda, see dat her boy Ahaziah mahke, she
2Ki 11.10: army captain guys da spears an shields dat King David guys wen use befo time, dat stay inside da Temple Fo Yahweh.
2Ki 11.13: Wen Ataliah hear all da noise da army messenja runna guys an
2Ki 11.14: Den Ataliah broke her clotheses, an yell, “Dey wen stab us in da back!
2Ki 11.15: Cuz Jehoiada wen tell, “No good, kill her inside da Temple Fo Yahweh.
2Ki 11.20: Cuz a dis, all da peopo inside da land wen dance an sing cuz dey stay good inside.
2Ki 11.20: An Jerusalem town stay quiet, cuz da army guys wen kill Ataliah wit dea swords inside da palace.
2Ki 11.21: Joash stay seven year ol wen he come king.
2Ki 12.1: Wen Jehu stay Israel king seven year, den Joash come da Judah
2Ki 12.2: Joash wen do da right kine ting all da time he stay king, da way
2Ki 12.2: da way Yahweh see him do, jalike Jehoiada da pries guy wen teach him fo do.
2Ki 12.4: Wen da govment count how much peopo get inside ery house, dey
2Ki 12.9: He put um by da altar, on da right side wen you go inside da Temple Fo Yahweh.”
2Ki 12.11: Wen dey pau weigh eryting, dey give da silva to da luna guys
2Ki 12.16: But da silva da peopo bring cuz dey wen broke God's rules, o cuz dey wen do bad kine stuff, dey no
2Ki 12.16: da peopo bring cuz dey wen broke God's rules, o cuz dey wen do bad kine stuff, dey no bring dat silva inside da Temple
2Ki 12.18: guys Jehoshafat, Jehoram, an Ahaziah, da Judah kings, wen make spesho fo Yahweh, an da gifs Joash wen make spesho fo
2Ki 12.18: Judah kings, wen make spesho fo Yahweh, an da gifs Joash wen make spesho fo Yahweh, an all da gold he find inside da
2Ki 12.19: All da odda stuff dat Joash wen do wen he stay king, all dat stay inside da Record Book Fo
2Ki 12.19: All da odda stuff dat Joash wen do wen he stay king, all dat stay inside da Record Book Fo Da
2Ki 12.20: But Joash palace guys wen come togedda an make plan fo kill him.
2Ki 12.21: Shimeat boy an Jehozabad, Shomer boy, da palace guys dat wen kill him.
2Ki 13.1: Da numba 23 year wen Joash, Ahaziah's boy, stay da Judah king, Jehoahaz, Jehu's
2Ki 13.2: stay do da same bad kine stuff dat Jeroboam, Nebat's boy, wen do.
2Ki 13.4: Yahweh wen lissen Jehoahaz, cuz he see how plenny presha da Aram king
2Ki 13.6: from doing all da bad kine stuff dat Jeroboam an his ohana wen do befo time, an he make da Israel peopo do too.
2Ki 13.7: Cuz da Aram king wen wipe out all da oddas, an make um jalike da dirt dat fall
2Ki 13.7: out all da oddas, an make um jalike da dirt dat fall down wen peopo hemo da junks from da wheat.
2Ki 13.8: All da odda kine stuff dat Jehoahaz wen do wen he stay king, bout how strong him an wat he make,
2Ki 13.8: All da odda kine stuff dat Jehoahaz wen do wen he stay king, bout how strong him an wat he make, all dat
2Ki 13.10: Wen Joash stay da Judah king thirty-seven year, Jehoash,
2Ki 13.11: away from all da bad kine stuff dat Jeroboam, Nebat's boy, wen do.
2Ki 13.12: All da odda stuff dat Jehoash wen do, an his war agains Amaziah, da Judah king, all dat stay
2Ki 13.13: Wen Jehoash mahke, da peopo bury um wit his ancesta guys,
2Ki 13.16: Wen Jehoash do dis, Elisha put his hands on top da king hands.
2Ki 13.19: If you wen do dat, fo shua you goin win ova Aram all da way.
2Ki 13.21: One time wen some Israel guys stay burying one guy dat wen mahke, right
2Ki 13.21: One time wen some Israel guys stay burying one guy dat wen mahke, right den an dea dey see some a da steala gang
2Ki 13.21: Wen da body touch Elisha's bones, da guy come back alive one
2Ki 13.23: peopo, an pity dem, an give dem chance, cuz a da deal he wen make wit Abraham, Isaac, an Jacob.
2Ki 13.25: back from Ben-Hadad, Hazael's boy, all da towns dat Hazael wen take ova from Jehoash fadda Jehoahaz befo time.
2Ki 13.25: Jehoash wen win ova him three time, an so he get back da Israel towns.
2Ki 14.1: Wen Jehoash, Jehoahaz boy, stay Israel king fo two year,
2Ki 14.2: Amaziah, he twenny-five year ol wen he come king.
2Ki 14.3: way Yahweh see um, but he no do jalike his ancesta David wen do.
2Ki 14.5: can take ova him fo be king, he kill da palace guys dat wen kill his fadda da king.
2Ki 14.6: But he no kill da boys a da guys dat wen kill his fadda, jalike da Book wit da Rules dat Moses wen
2Ki 14.6: wen kill his fadda, jalike da Book wit da Rules dat Moses wen write tell: Yahweh wen make dis rule: “No kill da faddas
2Ki 14.6: da Book wit da Rules dat Moses wen write tell: Yahweh wen make dis rule: “No kill da faddas cuz a wat dea boys do,
2Ki 14.7: Amaziah, he da one wen win ova ten tousan Edom guys inside da Salt Valley.
2Ki 14.10: Fo shua, you wen win ova da Edom guys, an now you get smart wit me!’
2Ki 14.15: All da odda stuff dat Jehoash wen do, da awesome way he fight, an his war agains Amaziah da
2Ki 14.18: An all da odda stuff dat Amaziah wen do, all dat stay inside da Record Book Fo Da Kings Fo
2Ki 14.22: Azariah, he da one dat wen build Elat town again, an take um back fo Judah afta
2Ki 14.23: Wen Amaziah, Joash boy, stay king inside Judah fo fifteen
2Ki 14.24: da bad kine tings dat Jeroboam Numba One, Nebat's boy, wen do.
2Ki 14.24: Jeroboam Numba One, he da one wen start fo make da Israel peopo do all kine bad stuff.
2Ki 14.25: Dat happen jalike wat Jonah wen tell.
2Ki 14.25: He Amittai's boy from Gat-Hefer, dat wen talk fo Yahweh, da God fo da Israel peopo, befo time.
2Ki 14.25: Jonah wen work fo God, an he tell dat Israel goin get back dea land.
2Ki 14.26: Yahweh wen see how erybody inside Israel stay suffa plenny, no matta
2Ki 14.27: Yahweh wen tell awready dat he no goin wipe out da Israel peopo so
2Ki 14.28: All da odda stuff dat Jeroboam Numba Two wen do, da awesome way he fight, how he give back Damascus
2Ki 15.1: Wen Jeroboam Numba Two stay Israel king fo twenny-seven year,
2Ki 15.2: He sixteen year ol wen he come king, an he stay da king inside Jerusalem fo
2Ki 15.3: right, da way Yahweh see him, jalike his fadda Amaziah wen do.
2Ki 15.6: Had odda stuff happen wen Uzziah stay king.
2Ki 15.6: All da tings he wen do, stay inside da Record Book Fo Da Kings Fo Judah.
2Ki 15.7: Uzziah (dass Azariah) wen mahke, an dey bury him by his ancesta guys, inside King
2Ki 15.8: Wen Azariah (dass Uzziah) stay Judah king fo thirty-eight
2Ki 15.9: see Zekariah, he do bad kine stuff jalike his ancesta guys wen do.
2Ki 15.9: da bad kine stuff dat Jeroboam Numba One, Nebat's boy, do, wen he wen make da Israel peopo do bad kine stuff.
2Ki 15.9: kine stuff dat Jeroboam Numba One, Nebat's boy, do, wen he wen make da Israel peopo do bad kine stuff.
2Ki 15.11: Da odda stuff dat Zekariah wen do, stay inside da Record Book Fo Da Kings Fo Israel.
2Ki 15.12: Dis all happen da way Yahweh wen tell Jehu goin happen: “You, yoa boy, yoa grankid, and yoa
2Ki 15.13: Shallum, Jabesh boy, come Israel king wen Uzziah was da Judah king fo thirty-nine year.
2Ki 15.15: Da odda stuff dat Shallum wen do, an da plan he make fo kill King Zekariah, all dat stay
2Ki 15.17: Wen Azariah stay Judah king fo thirty-nine year, Menahem,
2Ki 15.18: da bad kine stuff dat Jeroboam Numba One, Nebat's boy, wen do, wen he make da Israel peopo do bad kine stuff.
2Ki 15.18: kine stuff dat Jeroboam Numba One, Nebat's boy, wen do, wen he make da Israel peopo do bad kine stuff.
2Ki 15.19: king, go attack da peopo inside da Israel land, an Menahem wen give Tiglat-Pileser thirty-seven ton silva fo make
2Ki 15.20: Menahem wen make da rich kine Israel peopo give him dea silva.
2Ki 15.21: All da odda stuff dat Menahem wen do, stay inside da Record Book Fo Da Kings Fo Israel.
2Ki 15.23: Wen Azariah stay da Judah king fo fifty year, Pekahiah,
2Ki 15.24: da bad kine stuff dat Jeroboam Numba One, Nebat's boy, wen do, an dat he make da Israel peopo do too.
2Ki 15.26: All da odda stuff dat Pekahiah wen do, stay inside da Record Book Fo Da Kings Fo Israel.
2Ki 15.27: Wen Azariah (dass Uzziah) stay Judah king fo fifty-two years,
2Ki 15.28: da bad kine stuff dat Jeroboam Numba One, Nebat's boy, wen do, wen he make da Israel peopo do bad kine stuff.
2Ki 15.28: kine stuff dat Jeroboam Numba One, Nebat's boy, wen do, wen he make da Israel peopo do bad kine stuff.
2Ki 15.29: Wen Pekah stay king Israel side, da Assyria king
2Ki 15.30: Dat happen wen Jotam, Uzziah's boy, stay da Judah king fo twenny year.
2Ki 15.31: All da odda stuff dat Pekah wen do, stay inside da Record Book Fo Da Kings Fo Israel.
2Ki 15.32: Befo, wen Pekah, Remaliah's boy, stay da king inside Israel fo two
2Ki 15.33: Jotam was twenny-five year ol wen he come king, an he stay king inside Jerusalem fo sixteen
2Ki 15.34: Jotam do wat stay right, jalike eryting his fadda Uzziah wen do.
2Ki 15.36: All da odda stuff dat Jotam wen do, stay inside da Record Book Fo Da Kings Fo Judah.
2Ki 15.38: Wen Jotam mahke, dey bury him wit his ancesta guys inside his
2Ki 16.1: Wen Pekah, Remaliah's boy, stay Israel king fo seventeen year,
2Ki 16.2: Ahaz was twenny year ol wen he come king, an he stay king inside Jerusalem town fo
2Ki 16.2: He no do like his ancesta guy David, cuz David wen do da right ting.
2Ki 16.3: kine stuff da odda peopos stay do, da ones dat Yahweh wen throw outa da land in front da Israel peopo wen dey come
2Ki 16.3: dat Yahweh wen throw outa da land in front da Israel peopo wen dey come dea from Egypt.
2Ki 16.12: Wen da king come back from Damascus side, he see da altar, an
2Ki 16.14: Den he move da ol bronze altar dat wen stay in front Yahweh, wit da new altar one side an da
2Ki 16.16: Uriah da pries do eryting jalike King Ahaz wen tell um fo do.
2Ki 16.18: He take off da shade covering fo da Res Day dat dey wen build inside da palace, an da outside door fo da king go
2Ki 16.19: All da odda stuff dat Ahaz wen do, stay inside da Record Book Fo Da Kings Fo Judah.
2Ki 16.20: Wen Ahaz mahke, dey bury him nea his ancesta guys inside
2Ki 17.1: Wen Ahaz stay Judah king fo twelve year, Hoshea, Elah boy,
2Ki 17.3: Shalmaneser, da Assyria king, wen come wit his army guys fo attack Hoshea.
2Ki 17.4: He know dis one bulai, cuz he find out Hoshea wen send messenja guys fo make deal wit King So, Egypt side.
2Ki 17.4: Ery year befo dat, Hoshea wen pay da Assyria king.
2Ki 17.6: Wen Hoshea stay king fo nine year, da Assyria king take ova
head: Da Israel Peopo, Prisonas Cuz Dey Wen Do Bad Kine Stuff
2Ki 17.7: All dat wen happen cuz da Israel peopo show mo respeck fo da odda
2Ki 17.7: Dey wen do bad kine stuff agains dea God Yahweh, no matta he da
2Ki 17.7: bad kine stuff agains dea God Yahweh, no matta he da One wen bring dem outa Egypt befo time, so da Egypt king, da
2Ki 17.8: Yahweh wen throw out da diffren peopos from da land befo time, so dat
2Ki 17.9: Da Israel peopo wen do shame kine stuff an try fo hide um, cuz az not okay wit
2Ki 17.11: dey make on top da hills, jalike da peopos dat Yahweh wen kick out wen da Israel peopo come dea.
2Ki 17.11: on top da hills, jalike da peopos dat Yahweh wen kick out wen da Israel peopo come dea.
2Ki 17.12: Dey pray to da idol kine gods, no matta Yahweh wen tell dem, “You guys betta not make lidat.
2Ki 17.13: Yahweh wen tell all da guys dat talk fo him, an all da guys dat get
2Ki 17.13: Do wat I wen tell you guys fo do, da tings you suppose to do, jalike
2Ki 17.13: Dis da rules I wen give yoa ancesta guys, an dis wat I wen send my guys dat
2Ki 17.13: Dis da rules I wen give yoa ancesta guys, an dis wat I wen send my guys dat talk fo me fo tell you guys.
2Ki 17.15: tell um dey suppose to do, an dey no keep da deal dat he wen make wit dea ancesta guys.
2Ki 17.15: Wen God tell um bad kine stuff goin happen, dey no lissen.
2Ki 17.16: Dey no lissen to all da tings dea God Yahweh wen tell um fo do.
2Ki 17.18: So Yahweh wen come real huhu wit da Israel peopo, an cut dem off from
2Ki 17.18: Ony da Judah ohana he wen keep!
2Ki 17.19: Dey do da same bad kine stuff dat da Israel peopo wen show dem.
2Ki 17.21: An Jeroboam wen make da Israel peopo no stick wit Yahweh, an make dem do
2Ki 17.24: Da Assyria king wen bring in new peopo from Babylon, Kutah, Avva, Hamat, an
2Ki 17.24: dem live inside da towns Samaria side wea da Israel peopo wen live befo.
2Ki 17.25: So Yahweh put lions in dea wea dey stay, an da lions wen kill some a da peopo.
2Ki 17.26: king dis: “You know da peopos from all ova da place you wen bring in fo dem live inside da Samaria towns?
2Ki 17.27: tell um fo do dis: “Go get one a da pries guys dat you wen take away from Samaria.
2Ki 17.28: So one a da pries guys dat da Assyria guys wen take away from Samaria town, wen go back an make house
2Ki 17.28: guys dat da Assyria guys wen take away from Samaria town, wen go back an make house Bethel town.
2Ki 17.29: own gods on top da sacrifice places dat da Samaria peopo wen make befo time on top all da hills.
2Ki 17.33: Dass wat all dose peopo wen do inside dea own land, befo da Assyria king make um move
2Ki 17.34: Dey no stay stick wit da rules dat Yahweh wen give da Jacob ohana, an give um da name Israel.
2Ki 17.35: Wen Yahweh make da deal wit da Israel peopo long time ago, he
2Ki 17.36: Me, Yahweh, I da one wen bring you guys ova hea, outa da Egypt land, cuz I get
2Ki 17.36: ova hea, outa da Egypt land, cuz I get plenny powa, an I wen use um dat time.
2Ki 17.37: tell you, you gotta do, an make shua you do eryting dat I wen write down fo you guys, an do um all da time.
2Ki 17.38: No go foget da deal I wen make wit you, an no go show respeck fo da odda kine gods!
2Ki 17.40: Dey still stay do all da kine ting dey wen do, by da place dey wen live befo time.”
2Ki 17.40: still stay do all da kine ting dey wen do, by da place dey wen live befo time.”
2Ki 17.41: kids an grankids still stay doing jalike dea ancesta guys wen do.
2Ki 18.1: Wen Hoshea, Elah boy, stay Israel king fo three year,
2Ki 18.2: He twenny-five year ol wen he come king, an he stay king Jerusalem side fo
2Ki 18.3: Cuz he do eryting jalike his ancesta guy David wen do.
2Ki 18.4: Hezekiah was da one dat wen take away da sacrifice places on top da hills, smash da
2Ki 18.4: He broke in small kine pieces da bronze snake dat Moses wen make, cuz till dat time da Israel peopo wen burn incense
2Ki 18.4: dat Moses wen make, cuz till dat time da Israel peopo wen burn incense fo da bronze snake jalike az was one idol
2Ki 18.5: Yahweh, da God fo da Israel peopo, he da One Hezekiah wen trus.
2Ki 18.6: He do eryting jalike Yahweh wen tell Moses dat da peopo gotta do.
2Ki 18.7: Wen da Assyria king try fo take ova da country, Hezekiah no
2Ki 18.9: Wen Hezekiah stay king four year, an Hoshea, Elah boy, stay da
2Ki 18.10: Az was wen Hezekiah stay Judah king fo six year, an Hoshea stay
2Ki 18.11: Da Assyria king wen take out da North Israel peopo an move um Assyria side, an
2Ki 18.13: Wen Hezekiah stay king fo fourteen year, da Assyria king
2Ki 18.13: stay king fo fourteen year, da Assyria king Sennakerib wen go attack all da big towns wea da Judah peopo make strong
2Ki 18.14: So wen da Assyria king stay Lakish side, da Judah king Hezekiah
2Ki 18.14: side, da Judah king Hezekiah send um dis letta: “Da time I wen go agains you, az was wrong.
2Ki 18.16: Dat time, da Judah king Hezekiah wen pull off all da gold he wen use fo cova da doors an da
2Ki 18.16: time, da Judah king Hezekiah wen pull off all da gold he wen use fo cova da doors an da poses fo da doors inside da
2Ki 18.17: Wen dey come Jerusalem town, dey stop by da watta ditch dat
2Ki 18.22: guys tell me, “We trus oua God Yahweh,” how come Hezekiah wen take away his sacrifice places on top da hills, an his
2Ki 18.25: Was Yahweh da one wen tell me fo march agains dis land, an wipe um out.
2Ki 18.27: But da territorial govna guy tell um, “Wen my boss send me ova hea fo tell dis stuff, you guys tink
2Ki 18.30: No let Hezekiah make you guys trus Yahweh, wen he tell: ‘Yahweh goin get us outa dis fo shua.
2Ki 18.32: Hezekiah, cuz he like make you guys tink diffren kine, wen he tell, ‘Yahweh goin get us outa dis.
2Ki 18.34: You tink da Samaria gods wen get da Samaria peopo outa my powa?
2Ki 18.35: From all da gods fo dose lands, no mo even one god wen get dea land outa my powa!
2Ki 18.36: Dey say notting to da Assyria guy, cuz King Hezekiah wen tell dem, “No talk to him.”
2Ki 18.37: dey sore inside, an tell him wat da territorial govna guy wen tell dem.”
2Ki 19.1: Wen King Hezekiah hear dat, he broke his clotheses, put on
2Ki 19.4: Yahweh hear eryting da territorial govna guy from Assyria wen tell.
2Ki 19.4: His boss, da Assyria king, wen send him ova hea fo make fun a Da God Dat Stay Alive, an
2Ki 19.4: Maybe Yahweh goin punish him cuz a wat he wen tell.
2Ki 19.6: tell yoa boss: ‘Yahweh tell: No stay scared cuz a wat you wen hear -- bout da guys from da Assyria king dat wen talk
2Ki 19.6: wat you wen hear -- bout da guys from da Assyria king dat wen talk stink bout me.
2Ki 19.7: An wen he get dea, I goin make somebody go kill him wit one
2Ki 19.8: Wen da territorial govna guy from Assyria start fo go back by
2Ki 19.8: start fo go back by da Assyria king, he find out da king wen leave Lakish town awready, so he go meet da king wea dea
2Ki 19.11: Fo shua you wen hear wat us Assyria king guys wen do to all da odda
2Ki 19.11: Fo shua you wen hear wat us Assyria king guys wen do to all da odda countries awready!
2Ki 19.11: Us guys wen wipe um out!”
2Ki 19.12: Da gods fo da peopos dat my ancesta guys wen wipe out, dea gods neva help dem get outa trouble!
2Ki 19.12: den da gods fo Gozan, Haran, Rezef, an da Eden peopo dat wen live Tel Assar!
2Ki 19.15: You da One wen make da sky an da earth.
2Ki 19.16: Lissen wat Sennakerib wen tell me.
2Ki 19.17: “Fo shua az true, Yahweh, dat da Assyria kings wen bus up all dose peopos an dea lands, dat da Assyria king
2Ki 19.18: Da Assyria guys wen throw dose peopo's gods inside da fire an burn um up, cuz
2Ki 19.20: da God fo da Israel peopo, tell: I hear wat you tell me wen you pray, bout Sennakerib da Assyria king.
2Ki 19.21: Dey goin stick finga at you wen you run away.
2Ki 19.23: You wen send yoa messenja guys hea Fo talk stink bout me, da Boss.
2Ki 19.23: An you, Sennakerib, you wen tink lidis: “Me, Sennakerib, I ride inside my war wagon An
2Ki 19.23: An I wen cut down da tall cedar trees, An da bestes pine trees!
2Ki 19.24: You, Sennakerib, wen tell: “I wen dig pukas fo watta inside odda lands, An
2Ki 19.24: You, Sennakerib, wen tell: “I wen dig pukas fo watta inside odda lands, An drink da watta
2Ki 19.24: I wen make supa plenny army guys walk ova da streams Egypt side
2Ki 19.25: I Yahweh wen make plan bout all dis.
2Ki 19.25: From befo time, I wen set up eryting.
2Ki 19.28: Cuz wen you come all piss off at me, An I hear you talk like you
2Ki 19.28: inside yoa mout An I goin make you go back Da same way you wen come ova hea!
2Ki 19.33: He going back da same way he wen come.
2Ki 19.35: Wen da Assyria guys dat no mahke get up da nex morning, get
2Ki 19.37: Wen he go down in front Nisrok, his boys Adrammelek an
2Ki 20.3: I wen try fo make shua I do ony da kine stuff dat you say, az
2Ki 20.5: Tell um, I wen hear you pray awready, an see how you stay cry.
2Ki 20.8: Wen da helpa guys stay cook da fig kine stuff, Hezekiah aks
2Ki 20.11: Yahweh make da shadow go back up da ten step afta awready wen go down.
2Ki 20.11: Dass was da stair King Ahaz wen build.”
2Ki 20.12: Hezekiah one letta an one gif, cuz he hear dat Hezekiah wen come sick.
2Ki 20.13: An wen Hezekiah hear bout da Babylon messenja guys, he go show
2Ki 20.14: fo God, go by King Hezekiah an aks him, “Wat dose guys wen tell, an wea dey come from?
2Ki 20.15: Den da talka guy aks, “Wat dey wen see inside yoa palace?”
2Ki 20.17: “Lissen wat Yahweh tell: Fo shua, one time goin come wen eryting inside yoa palace, an eryting dat yoa ancesta guys
2Ki 20.17: eryting inside yoa palace, an eryting dat yoa ancesta guys wen keep dea, till today, da Babylon guys goin rip um off an
2Ki 21.1: Manasseh stay twelve year ol wen he come king.
2Ki 21.2: Dose peopos, dey da ones dat befo time Yahweh wen kick um outa da land in front da Israel peopo, so da
2Ki 21.3: up again, all da sacrifice places dat his fadda Hezekiah wen wipe out.
2Ki 21.3: pray to da wahine god Asherah, jalike Ahab da Israel king wen do.
2Ki 21.4: Dis da place wea Yahweh wen tell, “Jerusalem goin be da place I set up, so peopo can
2Ki 21.7: He even take da tiki pos fo da wahine god Asherah dat he wen tell his guys fo make, an put um inside da Temple Fo
2Ki 21.7: Dass da place, Yahweh wen tell David an his boy Solomon: “Inside dis temple an
2Ki 21.7: “Inside dis temple an inside Jerusalem town, az da place I wen pick from all da Israel ohanas.
2Ki 21.8: If dey stick wit all da rules dat my worka guy Moses wen give dem, den I no goin make dem go all ova da place
2Ki 21.8: make dem go all ova da place again, jalike befo time I wen do.
2Ki 21.8: If dey stick wit da rules, I no kick um outa da land I wen give to dea ancesta guys.
2Ki 21.9: But da peopo no lissen, cuz Manasseh wen make um go wrong way.
2Ki 21.9: mo plenny bad kine stuff den da odda peopos dat Yahweh wen wipe outl, da time da Israel peopo come dea.”
2Ki 21.10: Yahweh wen tell da guys dat talk fo him an work fo him, fo tell dis:
2Ki 21.11: him an work fo him, fo tell dis: “Manasseh, da Judah king, wen do all dis pilau kine stuff.
2Ki 21.12: da Judah an Jerusalem peopo, so dat erybody goin bum out wen dey hear bout um.
2Ki 21.13: I goin make Jerusalem town, da same way I wen do fo da Samaria town wen I wipe um out.
2Ki 21.13: Jerusalem town, da same way I wen do fo da Samaria town wen I wipe um out.
2Ki 21.13: Dis da same string I wen use da time I wen wipe out da Ahab ohana.
2Ki 21.13: Dis da same string I wen use da time I wen wipe out da Ahab ohana.
2Ki 21.15: dey make me come real huhu, from da time dea ancesta guys wen come outa Egypt till today.
2Ki 21.17: All da odda stuff dat happen wen Manasseh stay kine, an all da stuff he do, an da real bad
2Ki 21.19: Amon stay twenny-two year ol wen he come Judah king, an fo two year, he stay king inside
2Ki 21.20: stuff, da way Yahweh see him, jalike his fadda Manasseh wen do.
2Ki 21.21: He follow eryting his fadda wen do.
2Ki 21.23: Da palace guys dat work fo King Amon wen make plan fo kill um.
2Ki 21.24: all da odda kine peopo inside da land go kill erybody dat wen make plan fo kill King Amon.
2Ki 21.25: All da odda stuff dat Amon wen do, stay inside da Record Book Fo Da Kings Fo Judah.
2Ki 22.1: Josiah was eight year ol wen he come king, an he stay king inside Jerusalem fo
2Ki 22.2: wat stay right, an stick wit eryting dat his ancesta David wen do.
2Ki 22.3: Wen Josiah stay king fo eighteen year, he tell da secretary,
2Ki 22.4: Tell him, get ready all da silva dat da peopo wen bring to da Temple Fo Yahweh, den turn um ova to da temple
2Ki 22.5: Tell da pries guys fo give da silva to da luna guys dey wen pick fo take care da Temple Fo Yahweh.
2Ki 22.8: Hilkiah, da main pries guy, tell Shafan da secretary, “I wen find da Book Wit Da Rules, inside da Temple Fo Yahweh!
2Ki 22.8: An he give um to Shafan, an Shafan wen read um.
2Ki 22.9: He tell um: “Yoa leada guys wen turn ova all da silva dat get inside da Temple Fo Yahweh,
2Ki 22.10: I get one book, dat Hilkiah da pries guy wen give me.”
2Ki 22.11: Wen da king hear wat da Book Wit Da Rules tell, he broke his
2Ki 22.13: “Go find out from Yahweh, wat stay inside dis book dat dey wen find.
2Ki 22.15: Tell da guy dat wen tell you come by me, ‘Dis da message from Yahweh: Me, I da
2Ki 22.16: happen dat stay tell inside da book dat da Judah king wen read.
2Ki 22.17: Dis peopo wen go way from me, Yahweh.
2Ki 22.17: me come real sore inside cuz a all da idol kine gods dey wen make.
2Ki 22.18: Yahweh, da God fo da Israel peopo, tell bout da stuff you wen hear: I Yahweh!
2Ki 22.19: An you hear wat I wen tell bout dis place an bout da peopo dat live hea -- dat I
2Ki 22.19: I goin wipe um out, so odda peopo goin talk bout dis place wen dey like put kahuna on top somebody.
2Ki 22.19: An I know you wen broke yoa clotheses, an cry in front me.
2Ki 22.19: Az why I wen lissen an hear you.
2Ki 22.20: Az why bumbye, wen you mahke, dis wat I goin do: I goin let yoa peopo bury
2Ki 22.20: an tell da king wat Huldah, da wahine dat talk fo God, wen tell.
2Ki 23.2: front dem he read eryting dat get inside da Book dat dey wen find inside da temple, da one dat talk bout da Deal Wit
2Ki 23.3: dey goin do wat Yahweh tell um fo do, an dey goin lissen wen God tell um bad kine stuff goin happen, an do wateva
2Ki 23.3: king make strong promise fo make happen, all da stuff dey wen find inside da Book.
2Ki 23.4: um fo take outa da Temple Fo Yahweh all da stuff da peopo wen make fo Ba`al, an Asherah, an all da star kine gods inside
2Ki 23.5: Josiah wen throw out da fake pries guys dat work fo da odda gods, da
2Ki 23.5: guys dat work fo da odda gods, da ones dat da Judah kings wen give da job fo burn incense on top da sacrifice places on
2Ki 23.8: Dass wea dose odda fake pries guys wen go fo burn incense befo time, but Josiah dem make um so
2Ki 23.8: His palace stay da lef side wen you go inside da town gate.
2Ki 23.9: Da pries guys dat come from Aaron dat wen use da sacrifice places fo da idol kine gods on top da
2Ki 23.11: Temple Fo Yahweh, da horse kine statues dat da Judah kings wen give fo da sun god.
2Ki 23.11: Den Josiah burn da war wagons too, dat da king guys wen give befo time fo da sun god.
2Ki 23.12: He broke down da sacrifice altars dat da Judah kings wen put up on top da flat roof ova da upstairs room wea King
2Ki 23.12: up on top da flat roof ova da upstairs room wea King Ahaz wen stay, an da altars dat King Manasseh wen build inside da
2Ki 23.12: wea King Ahaz wen stay, an da altars dat King Manasseh wen build inside da two yards fo da Temple Fo Yahweh.
2Ki 23.13: Solomon, da king fo da Israel peopo, wen build dose places fo Ashtoret, da pilau wahine god fo da
2Ki 23.15: Dass da sacrifice place dat King Jeroboam, Nebat boy, wen make ova dea.
2Ki 23.15: He da one wen make da Israel peopo do bad kine stuff.
2Ki 23.16: Az was wat Yahweh wen tell goin happen, da time one guy dat stay tight wit God,
2Ki 23.16: tell goin happen, da time one guy dat stay tight wit God, wen tell erybody dat dis stuff goin happen.
2Ki 23.17: place wea dey bury da guy dat stay tight wit God, da one wen come hea from Judah side.
2Ki 23.17: time ago, he tell erybody about dese tings dat you jus wen do to da Bethel altar.”
2Ki 23.18: his bones, an da bones a da odda guy dat talk fo God, dat wen come dea from Samaria.
2Ki 23.19: Den Josiah make jalike he wen do Bethel side, all ova da Israel land too.”
2Ki 23.19: da sacrifice places on top da hills, dat da Israel kings wen build inside da towns aroun Samaria, an dey know Yahweh no
2Ki 23.21: da Passova Religious Time fo yoa God Yahweh, jalike Moses wen write bout um inside dis Book dat tell bout da Deal Wit
2Ki 23.22: From long time ago wen da local leada guys lead da Israel peopo, an from da time
2Ki 23.23: Ony wen Josiah stay king ova Israel fo eighteen year, dey make da
2Ki 23.24: eryting da rules tell, dat stay inside da book dat Hilkiah wen find inside da Temple Fo Yahweh.
2Ki 23.26: stay huhu wit da Judah peopo cuz a all dat King Manasseh wen do fo make Yahweh come huhu.
2Ki 23.27: No matta I wen pick dis town an dis temple.
2Ki 23.27: No matta I wen tell, “Dis temple goin be da place wea peopo can find out
2Ki 23.28: Had odda stuff Josiah wen do.
2Ki 23.29: One nodda ting happen wen Josiah stay da king.
2Ki 23.29: But wen Pharaoh Neko an Josiah fight Megiddo side, he kill Josiah.
2Ki 23.31: Jehoahaz was twenny-three year ol wen he come king, an he stay king inside Jerusalem three
2Ki 23.36: Jehoiakim was twenny-five year ol wen he come king, an he stay king inside Jerusalem town fo
2Ki 23.37: da way Yahweh see um, jalike eryting his ancesta guys wen do.
2Ki 24.1: Da time Jehoiakim stay king, Nebukadnezzar da Babylon king wen go attack da Judah land.
2Ki 24.2: all dem Judah side, fo wipe out da land, jalike Yahweh wen tell da guys dat talk fo him befo time, fo go tell da
2Ki 24.3: Fo shua, all dat happen to da Judah peopo, jalike Yahweh wen tell, fo kick um out so dey no can show face in front him
2Ki 24.3: do dat cuz a all da bad kine stuff dat King Manasseh wen do befo time.
2Ki 24.4: Dis Manasseh guy, he even wen kill plenny peopo dat neva do notting wrong, jalike he
2Ki 24.4: Yahweh stay shua, he no goin let Manasseh go fo wat he wen do.
2Ki 24.5: All da odda stuff dat Jehoiakim wen do, all dat stay inside da Record Book Fo Da Kings Fo
2Ki 24.7: his army outside his own land again, cuz da Babylon king wen take ova all da land from da stream dat make da Egypt
2Ki 24.7: Dass all da extra land da Egypt king wen take ova befo time.
2Ki 24.8: Coniah was eighteen year ol wen he come king, an he stay king inside Jerusalem fo three
2Ki 24.9: do bad kine stuff, jalike all da kine stuff his fadda wen do.
2Ki 24.11: Wen da army guys block up all aroun da town, an dey ready fo
2Ki 24.12: All dis happen, da numba eight year wen Nebukadnezzar stay da Babylon king.
2Ki 24.12: Dass wen he make Coniah come his prisona.
2Ki 24.13: Jalike Yahweh wen tell befo time, Nebukadnezzar take all da rich kine stuff
2Ki 24.13: guys broke up all da gold tings dat Solomon da Israel king wen make fo da Temple Fo Yahweh.
2Ki 24.18: Zedekiah was twenny-one year ol wen he come king, an he stay king inside Jerusalem eleven
2Ki 24.19: see um,do all kine bad stuff too, jalike eryting Jehoiakim wen do.
2Ki 24.20: In da end, Yahweh wen kick out all da Jerusalem an Judah peopo, so dey no can
2Ki 25.1: So den, da year numba nine wen Zedekiah stay king, January 15, Nebukadnezzar da Babylon
2Ki 25.5: All da Zedekiah army guys wen go all ova da place an run away.
2Ki 25.7: Da firs ting dey do, dey make Zedekiah watch wen dey kill his boys.
2Ki 25.8: Wen Nebukadnezzar stay da Babylon king fo nineteen year, one
2Ki 25.11: da big town, all da odda peopo, an all da army guys dat wen change fo go ova da Babylon king side.
2Ki 25.16: poses, da one big watta tub, an da watta carts dat Solomon wen tell his peopo make fo da Temple Fo Yahweh, all dat stuff
2Ki 25.22: da odda peopo, da ones dat Nebukadnezzar da Babylon king wen leave inside da Judah land, da king pick Gedaliah, Ahikam
2Ki 25.23: Wen all da leadas fo da Judah army an da odda army guys hear
2Ki 25.23: Judah army an da odda army guys hear dat da Babylon king wen pick Gedaliah fo come govna, dey go by Gedaliah, Mizpah
2Ki 25.27: Long time afta dat, wen Coniah da Judah king stay prisona Babylon side fo
Ezr 1.1: Befo time, Yahweh Inside Da Sky wen tell his talka guy Jeremiah fo tell da Israel peopo, “I
Ezr 1.1: da firs year dat Cyrus come king fo da Persia peopo, he wen write one letta an send um to all da places wea he da
Ezr 1.2: Yahweh, da God dat live inside da sky, he wen tell me fo take ova all da odda king guys inside da world.
Ezr 1.5: He wen even make da pries guys an da helpa guys from da Levi
Ezr 1.7: Befo time, King Nebukadnezza wen steal all da kine tings dat cost plenny from da Temple
Ezr 1.7: He wen hide all da stuff inside da temple fo his own gods.
Ezr 1.9: Dis was all da tings dat King Cyrus wen give Sheshbazza fo go inside da Temple: 30 gold tray 1,000
Ezr 1.11: so dat da Israel peopo can take um back Jerusalem side wen dey leave Babylon.
Ezr 2.1: Befo time, King Nebukadnezza army guys wen take da Jewish peopo away fo go live inside aroun Babylon
Ezr 2.58: An 392 odda mens come back, dat come from da ohanas dat wen work inside da temple befo time, an from da guys dat wen
Ezr 2.58: wen work inside da temple befo time, an from da guys dat wen work fo King Solomon long time ago.
Ezr 2.61: Da Hobaiah, Hakkoz, an Barzillai ohanas wen go back Jerusalem.
Ezr 2.62: Dey wen look inside da genealogy paypas, fo show wea dea ohana
Ezr 2.68: Wen all da peopo come to Jerusalem wea da Temple Fo Yahweh
Ezr 2.70: da worka guys fo da temple, an some a da regula peopo wen go da small towns nea Jerusalem.
Ezr 3.2: Befo time da Babylon army guys wen bus up da altar, but now da Israel peopo like make
Ezr 3.2: top da altar, jalike Moses, God's guy from long time ago, wen give um da Rules fo do.
Ezr 3.3: Babylon army guys take away da Israel peopo befo time, dey wen make one new altar, da same place wea was da ol alta dat
Ezr 3.3: make one new altar, da same place wea was da ol alta dat wen get bus up.
Ezr 3.8: Da worka guys was erybody dat wen come back from Babylon.
Ezr 3.10: make da foundation fo da Temple Fo Yahweh, da pries guys wen put on dea pries kine robe.
Ezr 3.10: tell good tings bout Yahweh, jalike King David befo time wen say dey suppose to do.
Ezr 3.12: guys an Levi ohana guys an leada guys dat was older, dey wen rememba how da firs Temple stay befo wen come bus up.”
Ezr 3.12: was older, dey wen rememba how da firs Temple stay befo wen come bus up.”
Ezr 3.12: Az why dey cry plenny wen dey see da foundation fo da new Temple.
Ezr 4.1: Dose guys find out, da peopo dat come back from Babylon wen start fo build one new Temple Fo Yahweh, da God fo da
Ezr 4.3: Cuz dass how King Cyrus Persia side wen tell us we gotta do.
Ezr 4.6: (Long time afta dat, same ting wen happen one mo time.
Ezr 4.6: Anodda king name Xerxes wen come da big king Persia side.
Ezr 4.7: An lata, wen Artaxerxes come da big king fo da Persia land afta King
Ezr 4.7: Wen da letta get to Persia, da peopo dea wen make um in da
Ezr 4.7: Wen da letta get to Persia, da peopo dea wen make um in da Persia language so da big king ova dea can
Ezr 4.8: fo Judah, Rehum, an da secretary fo da court, Shimshai, wen write one letta fo King Artaxerxes, an tell him bout da
Ezr 4.10: all da odda peopo dat da big an importan king Ashurbanipal wen take outa dea land befo time, an make um go live Samaria
Ezr 4.10: Dis, da letta dey wen write fo Artaxerxes: “Aloha.
Ezr 4.12: “We like you know dis: Da Jewish peopo dat wen come hea Jerusalem town from Babylon, dey stay building
Ezr 4.15: if you look inside da court records dat yoa ancesta guys wen write.
Ezr 4.15: You goin find out how da peopo from dis big town wen like throw out da govmen from Babylon side befo time.
Ezr 4.15: Az why da Babylon kings wen send dea army guys fo wipe out da town.
Ezr 4.15: peopo make trouble agains all da diffren countries dat wen take um ova, an agains dea king guys.
Ezr 4.17: King Artaxerxes wen write dis letta back to dem: “Aloha.
Ezr 4.18: “Da letta you guys wen send me, peopo hea wen make um so dey can read um to me,
Ezr 4.18: “Da letta you guys wen send me, peopo hea wen make um so dey can read um to me, my language.
Ezr 4.19: I wen tell my peopo fo look inside da court records.
Ezr 4.20: Da kings from dat side dat wen live inside Jerusalem an da whole Wes Eufrates Side, dey
Ezr 4.21: Wen bumbye I tell um fo build, den dey can!
Ezr 4.23: Wen dat letta from King Artaxerxes come back to Rehum,
Ezr 4.23: Dass wat wen happen all ova again, plenny years afta da Zerubbabel guys
Ezr 4.23: happen all ova again, plenny years afta da Zerubbabel guys wen do dea work.”
Ezr 5.3: da Wes Eufrates Side, an Shetar-boznai, an dea helpa guys wen come Jerusalem.
Ezr 5.6: Dis, da letta dat Tatnai da govna fo da Wes Eufrates Side wen write, togedda wit Shetar-boznai an da odda govmen guys
Ezr 5.8: “Us guys like you know, we wen go da place wea dey stay build da Temple Fo Da Big God,
Ezr 5.9: So we talk to dem, and aks um, ‘Who wen tell you guys can build dis Temple again dat was all bus
Ezr 5.11: “Dis wat da Jewish leadas wen tell us: ‘Us, we da worka guys fo da God dat stay in
Ezr 5.11: We stay build dis Temple dat wen get all bus up.
Ezr 5.11: Long time ago, one big king fo da Israel peopo wen build um.
Ezr 5.12: But our ancesta guys wen do plenny kine stuff dat make da God in da sky come huhu
Ezr 5.12: So God wen let King Nebukadnezza from Babylon take ova dem.
Ezr 5.12: Dat king wen tell his guys fo bus up dis Temple an make da peopo move
Ezr 5.14: Had plenny gold an silva tings dat King Nebukadnezza wen take outa da Temple Jerusalem side.
Ezr 5.14: He wen bring um inside da Babylon temple.
Ezr 5.14: King Cyrus wen take all dat stuff outa da temple Babylon side, an turn um
Ezr 5.15: King Cyrus wen tell Sheshbazza, “Go take all dis stuffs, an put um inside
Ezr 5.17: Tell um fo find out if az right, dat King Cyrus wen make one govmen paypa dat say can build da House Fo God
Ezr 6.5: Befo time, King Nebukadnezza wen take dem outa da Temple dat wen stay Jerusalem side, an
Ezr 6.5: time, King Nebukadnezza wen take dem outa da Temple dat wen stay Jerusalem side, an bring um Babylon side.
Ezr 6.5: an put um inside da Temple Jerusalem side, jalike dey wen stay befo time inside da House Fo God.
Ezr 6.12: God wen pick Jerusalem town fo be da place wea peopo can come cuz
Ezr 6.13: Den, cuz a wat King Darius wen tell dem, Govna Tatnai, Shetar-boznai, an dea helpa guys
Ezr 6.13: tell dem, Govna Tatnai, Shetar-boznai, an dea helpa guys wen go do eryting King Darius tell um fo do, right den an dea.
Ezr 6.14: Da guys Haggai an Zekaraiah Iddo boy, dat talk fo God, dey wen give good words to da leada guys wen dey teach.
Ezr 6.14: dat talk fo God, dey wen give good words to da leada guys wen dey teach.
Ezr 6.14: dey pau build da Temple, jalike da God fo da Israel peopo wen tell um fo do, an jalike da Kings fo da Persia peopo,
Ezr 6.14: da Kings fo da Persia peopo, Cyrus, Darius, an Artaxerxes wen tell um fo do.
Ezr 6.17: sacrifice fo take away da shame fo all da bad tings dey wen do, one goat fo ery one a da twelve Israel ohanas.
Ezr 6.18: Dey do um jalike da Rules say, eryting dat Moses wen write down fo dem inside his book.
Ezr 6.20: cuz all da pries guys an dea helpas from da Levi ohana wen awready make da right sacrifices fo come so dey can go in
Ezr 6.20: Da pries guys wen kill da bebe sheeps fo da Passova food, fo all da peopo
Ezr 6.21: All da Israel peopo dat wen come back from Babylon wen eat da Passova food.
Ezr 6.21: All da Israel peopo dat wen come back from Babylon wen eat da Passova food.
Ezr 6.21: Odda peopo from da Judah land, dat wen stop do all da pilau kine stuff dat dea peopos stay do, an
Ezr 6.22: Fo seven days, dey all wen make da spesho kine time fo Da Bread Dat No Mo Yeast
Ezr 6.22: Yahweh make um feel good inside, cuz he wen make King Darius come nice an tink diffren bout da Israel
Ezr 7.6: bout da Rules dat Yahweh, da God fo da Israel peopo, wen give to da Israel peopo befo time.
Ezr 7.6: Az why King Artaxerxes wen give Ezra eryting he aks the king fo give him.
Ezr 7.6: So dat time, Ezra wen leave Babylon an go Jerusalem.
Ezr 7.7: Artaxerxes stay King, some a da Israel peopo from Babylon wen go wit Ezra, an some a da pries guys an da pries helpa
Ezr 7.9: Ezra an da odda peopo wen leave Babylon April 8, dat year.
Ezr 7.10: Ezra erytime make up his mind fo study da Rules dat Yahweh wen give da peopo, an do eryting God say, an teach da Israel
Ezr 7.11: Befo Ezra da pries leave Babylon, King Artaxerxes wen give one letta to him, cuz he da one wen study da tings
Ezr 7.11: King Artaxerxes wen give one letta to him, cuz he da one wen study da tings Yahweh say da Israel peopo gotta do an da
Ezr 7.11: Yahweh say da Israel peopo gotta do an da Rules Yahweh wen give dem.
Ezr 7.18: If still yet get some mo money afta wat you wen buy fo make da sacrifices, den pray fo find out wat yoa
Ezr 7.25: So, pick guys dat know how fo bring peopo back togedda wen dey huhu, an judge guys too.
Ezr 7.27: He da one dat wen make King Artaxerxes help fix da Temple Fo Yahweh,
Ezr 7.28: erybody mo plenny good tings bout Yahweh still yet, cuz he wen show erybody dat he stay stick wit his peopo.
Ezr 7.28: Yahweh wen make me come tight wit da King, an da guys dat help him
Ezr 7.28: Az why I wen get togedda da leada guys fo da Israel peopo fo come go
Ezr 8.1: Dis da ohana names dey wen write down, fo da ohana leada guys dat come back wit me
Ezr 8.14: All dese, da guys wen come back wit me.)
Ezr 8.15: Befo we go, I wen tell erybody fo come togedda by da Ahava Watta Ditch.
Ezr 8.20: (Befo time, King David an his govmen guys wen set up da Temple worka guys fo help da Levi guys.
Ezr 8.22: guys fo go wit us and make shua nobody come agains us guys wen we stay going.
Ezr 8.22: Cuz us guys wen tell da King befo time, “Our God, he stay take care all da
Ezr 8.24: Den I wen pick twelve a da main pries guys: Sherebaiah, Hashabaiah,
Ezr 8.25: da king an his leada guys, an da Israel peopo dat was dea, wen give us guys fo put inside da Temple Fo God.
Ezr 8.26: Wen I give dem all da stuffs dat cos plenny dat we goin take,
Ezr 8.28: All dis silva an gold kine stuff, da peopo wen take um to Yahweh, cuz dey like.
Ezr 8.28: He da God dat oua ancesta guys wen pray to.
Ezr 8.29: Wen you come to Jerusalem, go check how much dey weigh fo make
Ezr 8.31: Az why God wen take care us guys all da way.
Ezr 8.33: guys, Jozabad Jeshua's boy an Noadaiah Binnui's boy, dey wen check um too.
Ezr 8.34: Dey wen count eryting an weigh eryting fo make shua us guys no
Ezr 8.35: Den, all da peopo dat wen come back from Babylon bring animals fo make sacrifice.
Ezr 8.35: boy kine goats fo hemo da shame fo da bad kine tings dey wen do.
Ezr 8.36: Da govmen peopo wen do plenny kine stuff fo help da peopo, an fo build da
Ezr 9.1: Wen all dat pau, da leada guys come by me.
Ezr 9.3: Wen I hear dat, I come real sore inside.
Ezr 9.4: Cuz dey know dat some a da peopo dat wen come back from Babylon, no stay lissen an do wat God trus
Ezr 9.5: Wen time fo make da sacrifice, I stand up.
Ezr 9.7: From da time oua ancesta guys wen live to now, us guys get uku paila shame.
Ezr 9.7: An cuz a da bad kine stuff us guys stay do, you wen let da kings from odda lands take ova us guys -- oua kings
Ezr 9.8: “An jus now, you oua God Yahweh, you wen help us plenny fo short time an do good tings fo us.
Ezr 9.8: You wen leave some a us guys fo stay alive, an let us come back to
Ezr 9.11: Da guys dat befo time work fo you an talk fo you, dey wen tell us, ‘You guys betta watch out!
Ezr 9.12: You wen tell us, ‘No let yoa daughtas marry dea boys!
Ezr 9.12: You wen make promise to us guys, dat if we no do da kine stuff you
Ezr 9.12: strong, an eat da good stuff dat grow inside dis land, an wen we mahke, we goin leave da whole ting to our kids, foeva.
Ezr 9.13: “You wen punish us plenny awready, fo da bad tings we wen do an fo
Ezr 9.13: “You wen punish us plenny awready, fo da bad tings we wen do an fo da shame we get cuz a dat.’
Ezr 9.13: Still yet, you ony punish us litto bit fo da bad tings us wen do.
Ezr 9.15: Us guys wen mess up real plenny ova hea.
Ezr 9.15: even stand in front you, cuz a da shame we get fo wat we wen do!
head: Da Peopo Tell Dat Dey Wen Do Da Wrong Ting
Ezr 10.1: All da time Ezra was praying an telling God dat wat dey wen do was not right, he stay cry an throw himsef down on top
Ezr 10.1: Uku paila Israel peopo wen come by him, guys an wahines an kids.
Ezr 10.2: tell Ezra: “Us guys like tell erybody, ‘Cuz a wat we wen do, oua God no can trus us.
Ezr 10.3: An all da oddas dat stay scared an shaking wen dey hear wat oua God say fo do, dey telling us same ting.
Ezr 10.6: He no eat bread o drink watta wen he stay dea cuz he still stay sore inside, cuz he no can
Ezr 10.6: he still stay sore inside, cuz he no can trus da peopo dat wen come back from Babylon.
Ezr 10.10: Den Ezra da pries guy stand up an tell dem, “You guys wen do bad ting, so God no can trus you.
Ezr 10.11: tell da God fo yoa ancesta guys, dat you know da tings you wen do was bad, cuz he Yahweh.
Ezr 10.12: All da peopo dat wen come togedda dea, dey talk strong, an dey tell, “Az right,
Ezr 10.13: Cuz get plenny a us guys dat wen go agains God, an az bad.
Ezr 10.16: fo ery ohana, an he tell erybody da names a da guys he wen pick.
Ezr 10.16: Decemba 29, da leada guys wen sit down fo figga out wat fo do.
Ezr 10.17: 27, dey all pau figga out wat dey gotta do wit da guys dat wen marry wahines from da odda peopos dat donno God.
Ezr 10.18: Dis da names a da pries ohana guys dat wen marry wahines from da peopos dat donno God.
Ezr 10.19: Fo show dey like God take away da shame fo da ting dey wen do, dey wen kill one boy kine sheep fo make sacrifice fo
Ezr 10.19: dey like God take away da shame fo da ting dey wen do, dey wen kill one boy kine sheep fo make sacrifice fo God.
Ezr 10.23: Had helpa guys from da Levi ohana dat wen do da same ting: Jozabad, Shimei, Kelaiah (dey call um
Ezr 10.25: Had odda Israel guys too dat wen marry wahines from da peopos dat donno God.
Ezr 10.44: All dese guys wen go marry wahines from da odda peopos dat donno God.
Ezr 10.44: Dey wen send da wahines an dea kids back to dea peopo.
Neh 1.1: Dis da story Nehemiah wen tell bout wat wen happen to him.
Neh 1.1: Dis da story Nehemiah wen tell bout wat wen happen to him.
Neh 1.2: town, an bout the Jewish peopo dat da Babylon army wen go take Babylon side befo time, an now dey go back Judah
Neh 1.3: Den dey tell me, “Da Babylon king wen take away oua peopo from dea land an bring um ova hea,
Neh 1.3: Lata, plenny peopo wen go back Jerusalem side fo live inside Judah.
Neh 1.3: Da Babylon army guys wen broke down da strong walls aroun Jerusalem town, an burn
Neh 1.4: Wen I hear dis, I sit down an cry plenny.
Neh 1.5: You wen make one deal fo da peopo dat get love an aloha fo you, da
Neh 1.5: An you stay stick wit yoa peopo cuz you wen make dat deal wit dem.
Neh 1.6: I stay tell you strait, us Israel peopo wen do plenny bad kine tings agains you.
Neh 1.6: Me an all my ohana peopo, wen do bad kine tings!
Neh 1.7: You wen give yoa worka guy Moses yoa Rules an all da tings we
Neh 1.8: “No foget wat you wen tell yoa worka guy Moses.
Neh 1.9: I goin bring you guys togedda ova dea, da place I wen pick fo show wat kine God me, so dat you guys can show
Neh 1.10: Us da peopo you wen get outa trouble, cuz you strong, an you get plenny powa!’
Neh 1.11: inside cuz dey know wat kine God you, no matta dey scared wen dey in front you.
Neh 2.1: Befo dat time, wen I bring da wine, I neva was sad in front da King.
Neh 2.4: I wen pray to da God Dat Stay Inside Da Sky.
Neh 2.6: Wen he aks me dat, I know he tink az one good idea fo send me
Neh 2.8: Da King give me wat I aks him fo, cuz God wen put his good hand on top me an help me.
Neh 2.9: I wen go by da govna guys fo da districks dat stay on da wes
Neh 2.9: Da King wen send officer guys from da army, and army guys wit horses,
Neh 2.10: But wen Sanballat da Horon guy an his helpa Tobiah da Ammon guy
Neh 2.10: Sanballat da Horon guy an his helpa Tobiah da Ammon guy wen find out, dey come real huhu, cuz somebody goin come ova
Neh 2.11: So I wen come to Jerusalem an stay dea three days.
Neh 2.12: Den nite time, I wen get up, me an some odda guys wit me.
Neh 2.12: Da ony animal I wen take was da one I stay ride on.
Neh 2.13: I wen check out da Jerusalem town walls dat stay all bus up, an
Neh 2.16: Da govmen guys, dey donno wea I wen go o wat I stay do.
Neh 2.17: Den wen we pau, no mo shame!
Neh 2.18: I tell da leada guys da story, how God wen put his good hand on top me an help me.
Neh 2.18: I tell um too, wat da King wen tell me.”
Neh 2.19: But wen Sanballat da Horon guy, his helpa Tobiah da Ammon guy, an
Neh 2.19: guy, his helpa Tobiah da Ammon guy, an Geshem da Arab guy wen find out, dey make fun a us guys, an talk stink bout us.”
Neh 3.1: Da main pries guy Eliashib an da odda prieses wen start da job.
Neh 3.7: from Gibeon town an Jadon from Meronot town Mizpah side wen fix da wall, no matta dey from da Wes Eufrates Districk an
Neh 3.15: Kol-Hozeh's boy, dat stay in charge a da Mizpah Districk, wen fix um.
Neh 3.16: King David's Ohana tombs, an go to da watta place dey wen dig befo time, an to da house fo da army guys.
Neh 3.25: stick out an wea da towa stay on top da house wea da King wen live befo time, da mauka side house nea to da yard dat da
Neh 3.26: da guys dat live on top Ofel Hill an work inside da Temple wen fix da wall ova on da eas side, across da Watta Gate an da
Neh 4.1: Wen Sanballat find out dat us guys stay building da wall one
Neh 4.6: Now, us guys wen build da wall till da whole wall stay join togedda awready
Neh 4.7: an da Arab guys an da Ammon guys an da Ashdod guys, dey wen hear dat da work fo fix da Jerusalem town wall going good,
Neh 4.11: An da guys dat stay agains us tell, “Wen us guys go afta da Jewish guys, dey no goin know we dea,
Neh 4.14: Afta I wen check how dey all stay, den I stand up in front da ali`i
Neh 4.16: Da leada guys wen stay right dea behind da Judah peopo.
Neh 4.23: Ery guy get someting fo fight wit, even wen he go fo drink watta.”
Neh 5.4: Odda peopo tell, “Us guys wen sign paypas fo oua land fo plant an fo oua grape farm, fo
Neh 5.6: Wen I hear how dey stay yell fo help, an all da stuff dey
Neh 5.7: You charge mo fo loan um money, an den wen dey no can pay, you charge um some moa!
Neh 5.8: Wen erybody come togedda, I tell um, “Us guys, we stay buy
Neh 5.8: stay buy back oua Jewish brudda guys dat befo time peopo wen sell to da odda peopos fo make um slaves.”
Neh 5.11: Give um back how much mo you wen charge fo lend um money an wheat an wine an olive oil.
Neh 5.13: wea I keep stuff, an I tell, “Erybody dat no do how dey wen promise, I like fo God shake dem outa dea house an all da
Neh 5.13: like fo God shake dem outa dea house an all da stuffs dey wen work hard fo get, so den dey no mo notting.”
Neh 5.13: All da peopo dat wen come togedda tell, “Az right!
Neh 5.13: Dey wen tell good tings bout Yahweh.
Neh 5.13: An dey wen go do jalike dey wen make promise fo do.”
Neh 5.13: An dey wen go do jalike dey wen make promise fo do.”
Neh 5.15: But da guys dat was govna befo me, dey wen make um hard fo da peopo.
Neh 5.15: Dey wen make um bring food an wine, an ery guy gotta pay 40 silva
Neh 5.16: I wen hang in dea fo do da work fo fix dis wall.
Neh 5.16: I neva buy land, an all my worka guys wen stay togedda fo do da work.
Neh 5.17: Had odda guys dat wen come hea from odda countries aroun us guys dat I wen feed
Neh 5.17: dat wen come hea from odda countries aroun us guys dat I wen feed um too.
Neh 6.1: an Geshem da Arab guy an da odda guys dat stay agains us wen hear dat me an my peopo stay build da town wall awready.
Neh 6.2: Sanballat an Geshem wen send somebody fo tell me, “Go come fo meet us, in one
Neh 6.3: I wen send some guys by dem fo tell um, “I get big job fo do ova
Neh 6.4: Four times, dey wen send peopo fo tell me come, an I tell um same ting.
Neh 6.5: Da nex time afta dat, Sanballat wen send one a his worka guys by me.”
Neh 6.8: fo tell Sanballat, “Dis stuff you stay talk bout, neva wen happen.
Neh 6.10: One time, I wen go Shemaiah house.”
Neh 6.12: Den I wen figga: no was God dat send dis guy.
Neh 6.12: He make like one talka fo God, cuz Tobiah an Sanballat wen pay him off.”
Neh 6.13: Dey wen pay him fo talk lidat, so dey can make me come scared an I
Neh 6.14: no foget pay back Tobiah an Sanballat, Fo da bad tings dey wen do!
Neh 6.15: Octoba 2, we wen pau build da town wall, an ony take 52 days!
Neh 6.16: Wen all da guys dat stay agains us find out we pau, all da
Neh 6.16: Dey figga, us guys wen do all dat work cuz oua God stay help us.
Neh 6.17: Some a da ali`i guys from the Judah ohana wen send lettas to Tobiah, an Tobiah send lettas back to dem.
Neh 6.18: Cuz had plenny Judah peopo dat wen make strong promise befo time, fo make Tobiah dea boss,
Neh 6.18: strong promise befo time, fo make Tobiah dea boss, cuz he wen marry Shekaniah girl, an Shekaniah fadda was Arah.
Neh 6.18: Tobiah boy Jehohanan wen marry Meshullam girl, an Meshullam faddah was Berekiah.
Neh 6.19: Dey talk to me bout all da good tings Tobiah wen do, an den dey go tell Tobiah eryting I say.
Neh 7.3: Ony open um wen da sun come hot.
Neh 7.3: guys dat suppose to watch da gates stay standing right dea wen you lock da gates.
Neh 7.5: I wen awready find da ohana book wit da name fo da peopo dat wen
Neh 7.5: wen awready find da ohana book wit da name fo da peopo dat wen come wit da firs ones dat come back from Babylon side, an
Neh 7.6: dat come back from Babylon, da ones dat King Nebukadnezzar wen take away Babylon side befo time.
Neh 7.7: “Dis da leadas dat wen come back da firs time: Zerubbabel, Jeshua, da odda
Neh 7.7: “Dis how much Israel peopo wen come back: Da Parosh ohana, 2,172.
Neh 7.11: Da Pahat-Moab ohana, dat wen come from Jeshua an Joab, 2,818.
Neh 7.57: “Da guys dat come from da peopo dat wen work fo King Solomon befo time, dea ohanas come from
Neh 7.60: work fo da temple, an da ones dat come from da guys dat wen work fo King Solomon, total 392 guys.
Neh 7.63: from da Barzillai dat live Gilead side befo time, cuz he wen marry one a da Gilead guy daughtas.
Neh 7.64: Dose pries guys wen look fo dea name inside da ohana books, but dey no can
Neh 7.70: Some a da leada guys from da main ohanas wen give gifs fo help do da work.
Neh 7.70: Me, da govna guy, I wen give da govmen guys who take care da money tousand gold
Neh 7.71: Da odda ohana leada guys wen give da govmen guys who take care da money 20,000 gold
Neh 7.73: guys fo da Temple, an some a da odda peopo -- dey all wen go home an live inside dea own towns.
Neh 8.1: Dass da Rules dat Yahweh wen give da Israel peopo long time ago.
Neh 8.5: Da peopo wen build one wood stage fo Ezra.
Neh 8.5: So wen he open da book, erybody stand up.
Neh 8.9: Cuz all da peopo, dey stay crying wen dey hear wat da Rules tell.
Neh 8.12: Cuz now dey undastan da tings da leada guys wen teach dem.”
Neh 8.13: fo all da ohanas, da pries guys, and da Levi ohana guys wen go togedda by Ezra, cuz dey like know wat da Rules tell mo
Neh 8.17: All da peopo dat wen come back from Babylon, dey wen make shack an live inside
Neh 8.17: All da peopo dat wen come back from Babylon, dey wen make shack an live inside one week, an erybody stay feel
Neh 8.18: togedda an make one mo spesho religious day, jalike God wen tell um.
head: Da Peopo Tell Da Bad Tings Dey Wen Do
Neh 9.2: Da peopo from da Israel ohana wen go stand one side, away from all da odda peopo dat not
Neh 9.2: An da Israel peopo tell erybody da bad kine tings dey wen do, an wat dea ancesta guys wen do too.
Neh 9.2: da bad kine tings dey wen do, an wat dea ancesta guys wen do too.
Neh 9.5: He stay da God fo you guys, from da time eryting wen start, an foeva an eva!
Neh 9.7: “You Yahweh, Da God dat wen pick Abram An bring um outa Ur town Babylon side.
Neh 9.8: You wen look inside Abraham heart an see, Dat he da kine guy you
Neh 9.8: You do eryting jalike you wen promise fo do befo time.
Neh 9.10: You wen do awesome kine tings fo show who you, Tings dat blow oua
Neh 9.10: Da awesome tings you wen do dat time, Make you get one awesome name still yet
Neh 9.11: dem, You throw dem down inside da deep watta, Jalike wen you throw one rock inside da rough sea.
Neh 9.13: Wen dey stay Mount Sinai, You wen come down dea on top da
Neh 9.13: “Wen dey stay Mount Sinai, You wen come down dea on top da mountain.
Neh 9.14: You wen make Moses teach um yoa Rules, Cuz dat time, he da guy dat
Neh 9.15: Wen dey hungry, you give um bread outa da sky.
Neh 9.15: Wen dey thirsty, you make watta come outa one big rock fo dem.
Neh 9.15: You tell um fo come hea take ova dis land, Cuz you wen make one strong promise befo time fo give um da land.
Neh 9.18: He da one dat wen bring you guys hea from Egypt!
Neh 9.20: You give um watta wen dey thirsty.
Neh 9.21: Forty year, you wen make shua Dey get eryting dey need fo live inside da
Neh 9.21: Az all dey wen need, Cuz dea clotheses neva come ol an broke, An dea
Neh 9.23: You wen take dem inside da land.
Neh 9.23: Az da same land Dat you wen tell dea ancesta guys fo go take um ova.
Neh 9.24: So da ohanas dat come from yoa ancesta guys Wen go ova dea, an take ova da land.
Neh 9.25: Dey take ova da holes da odda peopos wen dig Fo keep watta inside, An grape farms, an olive farms,
Neh 9.25: So oua peopo wen eat plenny an come full, An even start fo come fat.
Neh 9.26: Dey throw out da Rules you wen teach An make like no mean notting.
Neh 9.26: Dey kill da guys dat stay talk fo you, Yoa talka guys dat wen talk to dem serious kine Fo help um turn aroun An go come
Neh 9.27: Cuz a dat, you wen make shua, Da odda peopo dat stay agains oua Israel ohanas
Neh 9.27: But wen oua peopo wen suffa, Dey yell to you fo help dem.
Neh 9.27: But wen oua peopo wen suffa, Dey yell to you fo help dem.
Neh 9.27: from inside da sky, An cuz you get plenny pity fo dem, You wen give some leada guys to oua peopo, Fo get um outa da hard
Neh 9.28: “But wen oua peopo come inside dis land an make house dea, One mo
Neh 9.29: You wen tell da peopo fo wise up, Cuz you like make dem come back
Neh 9.29: Cuz wen peopo do wat you tell um, Dey goin live fo real kine.
Neh 9.32: We all stay tired cuz we suffa all dis, From da time wen da Assyria king guys come agains us till today.
Neh 9.33: You wen do da right ting Bout eryting dat happen to us guys.
Neh 9.33: But us guys know fo shua Dat we wen do bad kine stuff.
Neh 9.34: An dey no lissen wen you wen tell um Fo watch out, no do um.
Neh 9.34: An dey no lissen wen you wen tell um Fo watch out, no do um.
Neh 9.37: land, Go to da king guys dat you put ova us guys, Cuz we wen do bad kine stuff.
Neh 10.1: Dis, da names dey wen write on top da paypa dat get da govmen wax kine seal:
Neh 10.29: Cuz God wen give his worka guy Moses his Rules fo give um to us guys,
Neh 10.33: ery week an ery month, an da sacrifices fo da spesho times wen erybody come togedda, an fo pay fo da gifs dat stay spesho
Neh 10.33: stay spesho fo God, an fo pay fo da sacrifices dey make wen da Israel peopo do someting bad an dey donno dey doing um,
Neh 10.34: “We wen pull name fo pick wen da pries guys goin work, an da Levi
Neh 10.34: “We wen pull name fo pick wen da pries guys goin work, an da Levi ohana guys too, an fo
Neh 10.38: Wen da guys from da Levi ohana go fo pick up da ten percen
Neh 11.1: So all da odda peopo wen pull name fo pick one ohana from ery ten ohanas.
Neh 11.2: Get odda peopo wen like go live inside Jerusalem town too, an da odda peopo
Neh 11.2: like go live inside Jerusalem town too, an da odda peopo wen tell dem, “Us guys like fo God do good tings fo you guys!
Neh 11.3: Dis da names a da main leada guys fo da districk, dat wen go live inside Jerusalem town.
Neh 11.3: inside da Temple, an odda peopo dat come from da guys dat wen work fo King Solomon.”
Neh 11.25: Some a da Judah peopo wen live inside Kiriat-Arba an da small towns aroun dea, oddas
Neh 11.30: So dey wen make house from Beer-sheba to da Hinnom Valley.
Neh 11.36: Some ohanas from da Levi peopo dat stay inside Judah wen go live wit da Benjamin peopo.
Neh 12.1: Dis da names fo da pries guys an da Levi ohana guys dat wen come back Jerusalem side wit Zerubbabel Sheltiel boy, an
Neh 12.7: Dey da ones dat wen lead da pries guys an da pries helpa guys, da time Jeshua
Neh 12.8: Get odda Levi ohana guys dat wen come back da same time, anodda Jeshua, Binnui, Kadmiel,
Neh 12.9: Wen dey come togedda fo pray to God, all da Levi guys stand
Neh 12.10: Jeshua was da main pries guy wen dey come back.
Neh 12.22: Da names, dey wen use all da time da main pries guys was Eliashib, Joiada,
Neh 12.23: Da peopo wen write um all inside da main Book Fo Da Name A All Da
Neh 12.24: jalike David wen tell um fo do, da guy dat stay tight wit God.
Neh 12.28: All da peopo dat sing wen come togedda from da towns aroun Jerusalem.
Neh 12.29: from Bet-Gilgal an nea Geba an Azmavet (cuz da singa guys wen build small towns fo dem live nea Jerusalem).
Neh 12.30: Da pries guys an da Levi ohana guys wen make sacrifice fo make shua dey can go inside da Temple,
Neh 12.36: Dey use da music instruments dat David wen make, da guy dat stay tight wit God.
Neh 12.37: Wen dey come to da Fountain Gate, dey go strait up da steps on
Neh 12.38: All da odda ones dat wen come fo tell God he awesome, dey go da lef side.
Neh 12.40: Get peopo dat wen go wit me fo tell God he awesome.
Neh 12.40: Me, an half da govmen guys, an da odda half a da peopo dat wen go da lef side, we all stand togedda inside da yard
Neh 12.42: Da singa guys wen do good job fo sing.
Neh 12.44: Dat same day, us guys wen give guys dea jobs.
Neh 12.45: all do dea job jalike King David an his boy King Solomon wen tell um fo do befo time.
Neh 12.46: Had one leada guy fo da singas, an dey wen make plenny songs fo tell God dat he da greates, an fo
Neh 12.47: An da time Zerubbabel stay in charge, an lata wen me, Nehemiah, stay in charge, all da Israel peopo wen give
Neh 12.47: lata wen me, Nehemiah, stay in charge, all da Israel peopo wen give da food ery day fo da singa guys an da security guard
Neh 12.47: Dey wen put inside one storage place, all da stuff dass spesho fo
Neh 12.47: fo God, fo da Levi ohana guys, an den da Levi ohana guys wen put inside anodda storage place, da part a dat stuff dass
Neh 13.1: Dat same day, da leada guys read from da book Moses wen write, cuz dey like da peopo lissen.
Neh 13.2: Cuz long time befo, wen da Israel peopo come outa da boonies, da Ammon an Moab
Neh 13.2: Dey wen pay Balaam fo put bad kine kahuna on top da Israel peopo.
Neh 13.2: But oua God wen take da bad ting Balaam like do an make um come good.
Neh 13.3: Wen da peopo hear wat da Rules from God tell, dey make all da
Neh 13.4: now, had one pries guy Eliashib, dat da main pries guys wen put in charge a da storage rooms inside da Temple Fo Oua
Neh 13.5: Elishiab wen fix up fo Tobiah, one big room inside da Temple.
Neh 13.5: Cuz God wen tell da peopo fo give all dat to da Levi ohana peopo, an
Neh 13.6: I wen go back Babylon side by King Artaxerxes.
Neh 13.6: Lata, I wen aks da King fo let me go back Jerusalem town.
Neh 13.7: Den I wen find out da bad ting Eliashib wen do fo help Tobiah,
Neh 13.7: Den I wen find out da bad ting Eliashib wen do fo help Tobiah, fixing up one room fo Tobiah inside da
Neh 13.12: Afta dat, all da Judah peopo wen bring da ten percen a da wheat, an wine, an olive oil dey
Neh 13.12: bring da ten percen a da wheat, an wine, an olive oil dey wen get.”
Neh 13.13: I wen make guys stay in charge a da money an da storage places.
Neh 13.14: No foget dis ting I wen do cuz I stay stick wit you!
Neh 13.14: No wipe out da good tings I wen do fo da Temple Fo My God an fo take care da place!
Neh 13.16: On da Res Day dey wen bring fishes an all kine stuff fo sell to da Judah peopo,
Neh 13.18: Az why God wen wipe out all us guys an bus up oua town!
Neh 13.19: Da day befo da Res Day, da time wen start fo come dark litto bit, I tell um fo shut da
Neh 13.22: Eh my God, try no foget dis ting I wen do, an tink good bout me!
Neh 13.23: Dat time too, I wen see Jewish guys dat wen marry wahines from Ashdod, Ammon,
Neh 13.23: Dat time too, I wen see Jewish guys dat wen marry wahines from Ashdod, Ammon, an Moab.
Neh 13.26: Even King Solomon wen do bad kine tings, cuz a da wahines from da odda peopos he
Neh 13.26: do bad kine tings, cuz a da wahines from da odda peopos he wen marry!
Neh 13.26: But still yet, was da wahines from da odda peopos dat wen make Solomon do bad kine tings.
Neh 13.28: I wen throw out da boy an no let um come wea I stay.”
Neh 13.29: pries guys come pilau, So dey no can work fo you, Cuz dey wen broke da deal you wen make Fo da pries guys an da Levi
Neh 13.29: So dey no can work fo you, Cuz dey wen broke da deal you wen make Fo da pries guys an da Levi ohana guys.
Neh 13.30: Dass how I wen get rid a all da stuff dat come from da odda peopos.
Neh 13.31: da peopo bring da pries guys wood, fo burn da sacrifices, wen dey suppose to make sacrifice.
Neh 13.31: shua dey get da bestes stuff dat da peopo cut from wat dey wen plant.
Est 1.1: Dis wat wen happen wen Xerxes was king fo da 127 districks dat get dea
Est 1.1: Dis wat wen happen wen Xerxes was king fo da 127 districks dat get dea own local
Est 1.3: In da numba three year wen he stay king, he make one big party fo all da ali`i an his
Est 1.6: Da garden dey wen hang blue an white linen cloth, an get white an purple
Est 1.12: But wen da helpa guys go tell her wat da king say, she no like go.
Est 1.15: I da king, an my palace guys wen tell her wat I say awready, but she no like do wat I wen
Est 1.15: wen tell her wat I say awready, but she no like do wat I wen tell her fo do.
Est 1.16: He tell, “No was jus agains you, da king, dat Queen Vashti wen go do dis kine ting.”
Est 1.17: You know, all da wahines goin hear wat da queen wen do, an dey goin tink dey can make to dea husbans jalike
Est 1.17: Dey goin tell, ‘King Xerxes wen tell his guys fo bring Queen Vashti in front him, but she
Est 1.18: from Persia an Media who stay hear awready wat da queen wen do, dey goin talk to all da ali`i guys lidat too.
Est 1.20: Den, wen erybody all ova dis big wide land hear dis importan rule
Est 1.21: Da king an his ali`i guys wen like wat Memucan tell, so da king do wat Memucan say.
Est 2.1: Xerxes no stay huhu no moa, he rememba Vashti an wat she wen do, an wat he tell erybody dey gotta do bout her.
Est 2.6: Befo time, Nebukadnezzar, da king fo Babylon, wen take Kish prisona from Jerusalem, wit King Coniah da king
Est 2.7: Mordecai wen come da hanai fadda fo his uncle girl Hadassah, cuz her no
Est 2.8: Afta erybody hear wat da king tell, an da rule he wen make bout Vashti, plenny young wahines come togedda inside
Est 2.10: tell nobody bout her ohana, o dat she Jewish, cuz Mordecai wen tell her fo no tell dem.
Est 2.14: Wen dark time almos come, dey go ova dea, an in da morning
Est 2.16: Was January, da numba seven year wen Xerxes stay king.
Est 2.16: Az wen dey take Esther to King Xerxes palace.
Est 2.16: (She Mordecai uncle Abihail's girl, dat Mordecai wen hanai.
Est 2.16: Wen she go, she neva aks fo notting, ony wat Hegai, da guy dat
Est 2.16: Now, wen erybody see Esther, dey like her plenny.)
Est 2.17: Da king wen like Esther mo den all da odda wahines.
Est 2.19: Wen dey bring all da young girls again da nex time, Mordecai
Est 2.20: nobody bout her ohana, o dat she Jewish, jalike Mordecai wen tell her.
Est 2.20: Cuz she still yet do eryting he tell her, jalike he wen teach her fo do, small kid time.
Est 2.21: Wen Mordecai stay sitting by da king's gate, Bigtana and
Est 2.21: two a da king's palace guys dat stay watch da gate, wen come huhu, an make plan fo kill King Xerxes.
Est 2.22: Den Esther tell da king bout um, an dat Mordecai da guy wen find um out.
Est 2.23: Wen da police guys check out wat she tell, an find out az wass
Est 3.1: Afta all dese tings wen happen, King Xerxes wen give plenny powa to Haman,
Est 3.1: Afta all dese tings wen happen, King Xerxes wen give plenny powa to Haman, Hammedata's boy.
Est 3.4: Cuz Mordecai wen tell dem dat he one Jew.
Est 3.5: Wen Haman see dat Mordecai no go down in front him o show him
Est 3.6: But wen Haman find out who Mordecai's peopo, Haman tink az no good
Est 3.7: In April, da numba twelve year wen Xerxes stay king, dey pull straw in front Haman fo pick da
Est 3.7: dey pull straw in front Haman fo pick da month an da day wen dey goin kill da Jews.
Est 3.12: Den, fo show dat King Xerxes da one wen tell um fo write wat Haman say, den dey stamp ery paypa
Est 3.13: Da tings dey wen write, dey give um to da messenja guys, an dey run um to
Est 4.1: Wen Mordecai wen find out bout eryting Haman guys goin do to
Est 4.1: Wen Mordecai wen find out bout eryting Haman guys goin do to da Jewish
Est 4.3: tell da odda peopos fo do, da Jews ack jalike somebody wen mahke.
Est 4.4: Wen da wahines dat work fo Queen Esther, an her guys dat stay
Est 4.4: stay in charge a da wahines, go tell Esther bout Mordecai, wen bodda her plenny.
Est 4.7: Den Mordecai tell Hatak eryting dat wen happen to him, an how plenny money Haman promise fo pay da
Est 4.9: Hatak go back tell Esther eryting Mordecai wen tell.
Est 4.12: Hatak tell Mordecai wat Esther wen say.
Est 4.14: Nobody know dis fo shua, but maybe az why you wen come inside da king's ohana, jus fo dis one ting.
Est 5.2: Wen he see Queen Esther standing inside da yard, he like see
Est 5.4: -- an bring Haman too -- fo come today fo one big dinna I wen make fo you.
Est 5.5: So da king an Haman wen eat da dinna Esther wen make.”
Est 5.5: So da king an Haman wen eat da dinna Esther wen make.”
Est 5.6: Wen dey stay drinking da wine, da king aks Esther one mo time,
Est 5.9: But wen he see Mordecai by da king's gate, an see dat Mordecai
Est 5.12: I da ony one Queen Esther wen aks fo come wit da king fo eat one dinna she wen make.
Est 5.12: Esther wen aks fo come wit da king fo eat one dinna she wen make.
Est 5.13: sitting ova dea by da king's gate, an he no stand up wen I come!
Est 6.1: one wea dey write down eryting dat happen from da time he wen come one king.
Est 6.3: Afta da king hear dis, he aks, “How we wen show respeck to Mordecai fo do dis?
Est 6.4: Now Haman jus wen come inside da palace yard fo go aks da king fo tell his
Est 6.4: king fo tell his guys fo hang Mordecai on top da pos Haman wen set up, fo hang um.”
Est 6.6: Wen Haman come inside, da king aks him, “Wat I goin do fo one
Est 6.6: come inside, da king aks him, “Wat I goin do fo one guy, wen I really like show respeck fo him?”
Est 6.8: fo bring one king kine robe fo him, an one horse da king wen awready ride, dat get one king's mark on top da horse
Est 6.10: Get da robe an da horse, an do jalike you wen say fo Mordecai da Jew, dat stay sit by da king's gate.”
Est 6.10: Make shua you do eryting jalike you wen tell!
Est 6.13: He tell his wife Zeresh an his friends eryting dat wen happen to him.
Est 6.14: An wen dey still yet talk wit him, da guys dat work fo da king,
Est 6.14: come fo take Haman away quick time to da big dinna Esther wen make.
Est 7.1: So da king an Haman wen go eat wit Queen Esther.
Est 7.2: Wen dey stay drinking da wine on da numba two day, da king aks
Est 7.4: Cuz somebody wen sell out me an my peopo fo kill us.
Est 7.4: If dey ony wen sell us fo come slaves, da guys an da wahines, den I no
Est 7.5: King Xerxes aks Queen Esther, “Who da guy wen do dis?
Est 7.8: say, “Dis guy Haman, he even like fool aroun wit da queen wen she stay hea inside da house wit me!
Est 7.8: Wen da king say dat, da king's helpa guys put one cloth on top
Est 7.9: He wen make um fo hang Mordecai on top, da guy dat wen tell bout
Est 7.9: He wen make um fo hang Mordecai on top, da guy dat wen tell bout da two guys dat wen like kill da king.
Est 7.9: Mordecai on top, da guy dat wen tell bout da two guys dat wen like kill da king.
Est 7.10: So dey hang Haman on top da pos dat he wen make fo hang Mordecai on top um.”
Est 8.1: Cuz Haman hate da Jews, dat same day King Xerxes wen give Queen Esther Haman's house an land.
Est 8.2: king take off da ring he use fo stamp his papers, dat he wen take back from Haman, an give um to Mordecai.
Est 8.5: out da odda rule dat Haman, Hammedata's boy from Agag, wen write awready.
Est 8.5: He wen write da rule fo wipe out all da Jews inside all da king's
Est 8.7: Xerxes tell Queen Esther an Mordecai da Jew, “Cuz Haman wen go agains da Jews, my guys hang Haman awready, an I give
Est 8.9: Dey write eryting Mordecai wen tell um fo say to da Jews, an da leadas, govna guys, an
Est 8.10: Mordecai wen write um jus like King Xerxes wen write um himself, an
Est 8.10: Mordecai wen write um jus like King Xerxes wen write um himself, an stamp um wit da king's ring, an send
Est 8.10: write by messenja guys on top horses dat go fas (cuz dey wen raise da horses spesho kine jus fo da king's work).
Est 8.11: an kids, an dey can take da stuffs from da guys dey wen kill.
Est 8.12: Da day wen da Jews can do dis inside all da districks wea Xerxes stay
Est 8.15: Mordecai wen go out from wea da king stay.
Est 8.17: ery districk an big town, wea eva da rule dat da king tell wen come, all da Jews stay real good inside.
Est 8.17: An plenny odda peopo wen come Jews, cuz now dey real scared a da Jews.
Est 9.1: On March 7, da day da guys dat hate da Jews wen do wat da king's firs rule say.
Est 9.3: governas, an da guys dat take care da work fo da king, dey wen help da Jews, cuz dey scared a Mordecai.
Est 9.4: Mordecai wen come one importan guy inside da palace now.
Est 9.5: Da Jews wen use swords fo kill all da guys dat hate dem, an dey do wat
Est 9.6: Inside da strong walls Susa side, da Jews wen kill 500 guys.
Est 9.10: Dey wen kill da ten boys dat time, dat get Haman fo dea fadda (da
Est 9.11: Dey tell da king da same day, how plenny guys da Jews wen kill inside da strong walls Susa town.
Est 9.12: Da king tell Queen Esther, “Da Jews wen kill 500 guys awready inside da strong walls Susa town.
Est 9.12: Dey wen kill Haman ten boys too.
Est 9.15: Da Jews inside Susa wen come togedda one mo time on March 8, an dey kill 300 mo
Est 9.16: Da same time, da odda Jews inside da king's districks wen come togedda fo take care demself, fo no let da guys dat
Est 9.18: Az why March 9 da day wen da Susa peopo res an come togedda an make party, an stay
Est 9.19: side stay make March 8 da spesho day fo feel good inside, wen dey make party an give food to each odda fo gifs.
Est 9.22: good fo dem make party March 8 an 9 ery year, cuz az was wen da Jews wen res, cuz dey no gotta suffa no mo from da guys
Est 9.22: make party March 8 an 9 ery year, cuz az was wen da Jews wen res, cuz dey no gotta suffa no mo from da guys dat hate
Est 9.22: Dey no ack like somebody wen mahke, dey make holiday an make big party.
Est 9.23: So da Jews wen make plan togedda fo stay make holiday ery year afta dat,
Est 9.23: fo stay make holiday ery year afta dat, jalike Mordecai wen write to dem.
Est 9.24: Cuz Haman, Hammedata's boy from Agag dat wen hate all da Jews, wen make plan agains da Jews fo wipe dem
Est 9.24: Haman, Hammedata's boy from Agag dat wen hate all da Jews, wen make plan agains da Jews fo wipe dem out dat day March 7.
Est 9.25: But wen da king find out wat Haman was goin do to da Jews, da king
Est 9.25: to da Jews, da king write down fo his guys dat wat Haman wen plan, goin come back to him, an fo da king's guys hang
Est 9.26: An cuz a da letta Mordecai wen write, an cuz a eryting da Jews wen see, dat wen happen to
Est 9.26: a da letta Mordecai wen write, an cuz a eryting da Jews wen see, dat wen happen to dem, da Jews start da custom fo dem
Est 9.26: Mordecai wen write, an cuz a eryting da Jews wen see, dat wen happen to dem, da Jews start da custom fo dem an dea kids
Est 9.27: shua dey make big party dose two days, jalike Mordecai wen write to dem.”
Est 9.30: giving dem aloha an telling dem dey can trus wat da queen wen tell.
Est 9.31: Queen Esther tell dem an dea kids dey gotta do, jalike dey wen set up odda times fo demself, wen dey an dea kids gotta no
Est 9.31: dey gotta do, jalike dey wen set up odda times fo demself, wen dey an dea kids gotta no eat so dey can pray, an aks fo
Est 10.2: erything bout da stuff dat Mordecai do, an how King Xerxes wen make Mordecai come real importan, da palace guys write all
Isa 1.1: Isaiah, Amoz boy, he wen talk fo God bout Judah an Jerusalem.
Isa 1.1: Dis book tell wat God wen show him.
Isa 1.2: da sky, Cuz I Yahweh da Good Boss, telling you dis: “I wen take care da Israel peopo Jalike dey my kids, an help um
Isa 1.7: You wen see da odda peopo take away All yoa food from yoa fields
Isa 1.7: An peopo from odda places wen take um ova.
Isa 1.12: Wen you guys come fo show face in front me, Who wen tell you
Isa 1.12: Wen you guys come fo show face in front me, Who wen tell you guys you gotta do dat?
Isa 1.15: Wen you guys put up yoa hands fo pray to me I goin look da
Isa 1.15: Yoa hands stay dirty all ova From da blood a da peopo you wen kill.
Isa 1.21: You see da peopo inside da big town Dat I wen trus befo time, Dey come jalike one wahine dat fool aroun
Isa 1.21: Befo time, dey stay stick wit me, An wen dey judge peopo, dey do um da right way.
Isa 1.22: Jalike you wen melt silva metal, An keep da junks dat come up, But throw
Isa 1.26: peopo dat can tell you guys wat fo do, Jalike you guys wen get da firs time.
Isa 1.27: Wen dey come back God side, God goin do wass right fo dem.’-”
Isa 1.31: Eryting dey wen work fo make, Goin come jalike one spark.
Isa 1.31: All da stuff dey wen make, An da guys dat make um, Goin burn up same time, An
Isa 2.1: Dis wat Yahweh Da Boss wen show Isaiah, Amoz boy, bout da peopo inside Judah an
Isa 2.2: Amoz boy, bout da peopo inside Judah an Jerusalem: Bumbye, wen da world almos goin pau, God goin make da hill wea da
Isa 2.4: Wen diffren countries tink diffren kine bout someting, Yahweh
Isa 2.6: Cuz Yahweh, you wen leave yoa peopo awready, Da Jacob ohana peopo.
Isa 2.20: Dat time, da idol kine gods Dat da peopo wen make from da silva an gold Fo go down and show um respeck,
Isa 3.14: He tell dem, “You, jalike da guys Dat wen bus up my grape fields.
Isa 3.14: All da stuff you guys wen rip off From da peopo dat no mo notting, All dat stuff you
Isa 3.15: Wat you guys tinking Wen you go smash my peopo, aah?
Isa 3.25: Yoa army guys, dey goin mahke from da sword wen dey fighting Even yoa real strong guys goin mahke in da
Isa 4.4: goin clean up All da pilau kine stuff da Jerusalem wahines wen do.
Isa 4.4: Jalike he goin wash clean da Jerusalem peopo Cuz dey wen make plenny oddas bleed an mahke.
Isa 4.5: ova erybody dat stay come togedda dea Fo show him respeck wen he tell um fo come by him.
Isa 4.6: Dass goin be jalike one place fo shade Wen da sun stay hot, day time Goin be one place dey can go Fo
Isa 5.2: He wen wait fo da good grapes get fruit.
Isa 5.2: But wat wen come was stink kine grapes.
Isa 5.4: I wen wait long time fo da good grapes come.)
Isa 5.12: Wen he show da tings he make his own self, Dey no see notting.
Isa 5.17: eat plenny, An da bebe sheeps goin eat Wea da rich peopo wen live befo time, But now, ony get bus up house all ova.
Isa 5.23: Dat kine guys, wen somebody do wrong kine stuff, Dey give da judge money Fo
Isa 5.24: “Az why, wen dose peopo make lidat, Dey goin come poho, Jalike one
Isa 5.24: fire burn up da junks from da wheat, An da dry grass no mo wen stay burning.
Isa 5.29: Dey grab eryting, Jalike da lion make noise wen he grab one animal An carry um away An no mo nobody can
Isa 5.30: Dat time, wen da army guys come dis land, Dey goin make big noise Jalike
Isa 5.30: da army guys come dis land, Dey goin make big noise Jalike wen da sea stay pounding.
Isa 6.1: Da same year King Uzziah wen mahke, I see my Boss Yahweh sitting on top one throne, way
Isa 6.4: Wen dey yell strong lidat, even da foundation unda da Temple
Isa 6.5: Den I wen yell, “Auwe fo me!”
Isa 6.5: But still yet, I wen see Yahweh da King, Da God Ova All Da Armies.
Isa 6.6: He wen take um from da altar wit tongs.”
Isa 6.7: da hot charcoal on top my mout an tell, “Now dis charcoal wen touch yoa mout, All da bad tings you wen do, stay gone
Isa 6.7: “Now dis charcoal wen touch yoa mout, All da bad tings you wen do, stay gone awready.
Isa 6.7: God wen pay da price Fo hemo from you all dat bad kine stuff.
Isa 6.10: Cuz if dey wen change, Den dey goin come good, But dey no goin change.
Isa 6.13: jalike da terebint tree an da oak tree still ony get stump Wen somebody cut um down, Da peopo dat still stay dea, Goin
Isa 7.1: King Rezin fo da Aram peopo, wit King Pekah fo help him, wen go fight agains da Jerusalem town peopo Judah side, wea
Isa 7.2: tell David's ohana guys Judah side, “Da Aram army guys wen go by da Efraim ohana land inside Israel an stay make camp
Isa 7.2: Dey stay shake jalike how da trees shake inside one fores wen da wind blow um.”
Isa 7.15: Wen he come big, an he know wass right an wass wrong, an know
Isa 7.17: mo plenny den you guys eva suffa befo, from da time wen da Israel peopo wen go agains an go way from da Judah
Isa 7.17: you guys eva suffa befo, from da time wen da Israel peopo wen go agains an go way from da Judah peopo.
Isa 7.19: Goin be jalike wen da flies an da bees go down inside da gulches, inside da
Isa 7.20: But wen dey show up, dey goin clean out eryting you guys get.
Isa 7.21: Wen all dat happen, one guy can keep alive ony one young cow
Isa 8.2: know dey can trus dem guys an wat dey tell bout wat you wen write an wat time you write um.’
Isa 8.4: Az cuz befo dis small boy wen learn how fo say ‘Papa’ o ‘Mama’, da Assyria army guys
Isa 8.6: But dey ony feel good cuz dey wen hear Bout wat goin happen To Rezin da king fo Aram, An to
Isa 8.7: Dey goin wack um Jalike wen da big watta come down strong Inside da Eufrates Riva An
Isa 8.8: Wen da armies come, Goin be jalike one big riva stay run fast
Isa 8.8: Wen da armies come, Goin be jalike one big bird come flying,
Isa 8.11: Dis da ting Yahweh tell me, wen he take my hand fo make me strong.
Isa 8.12: Wen dis peopo stay scared bout someting, You guys no need come
Isa 8.13: I da one, wen you tink bout me, You goin come scared an shake!
Isa 8.18: Look - I stay right hea wit da kids Yahweh wen give me.
Isa 9.1: Befo time, God wen make da peopo Zebulun an Naftali side lose face.
Isa 9.3: Dey goin dance an sing in front you, Jalike wen da peopo cut da food inside dea fields An dey stay good
Isa 9.3: food inside dea fields An dey stay good inside, An jalike wen da army guys steal rich stuffs from da guys dey wen fight,
Isa 9.3: jalike wen da army guys steal rich stuffs from da guys dey wen fight, An give dea friends some a da stuff, Dey all stay
Isa 9.4: Jalike you wen do befo time, Wen da Midian peopo make da Israel peopo
Isa 9.4: Jalike you wen do befo time, Wen da Midian peopo make da Israel peopo work hard fo dem.
Isa 9.4: You wen hemo da Israel peopo From da hard work da Midian peopo
Isa 9.4: Jalike you wen stop da Midian peopo so dey no hit dem wit stick An poke
Isa 9.5: Fo shua, ery boots da army guys wear wen dey fight, An ery clotheses dat blood all ova um, Dey goin
Isa 9.6: Cuz fo us one kid wen born, One boy dat God give us.
Isa 9.8: My Boss wen tell me fo talk agains da Jacob ohana.
Isa 9.10: neva mind, we goin plant cedar trees dea Wea da sycamore wen grow.
Isa 9.15: Da guys dat say dey talk fo God, but dey bulai peopo wen dey teach, Dey jalike da tail.
Isa 9.18: Cuz wen somebody do bad kine stuff, Az jalike how wit one big
Isa 10.2: Dey take away da rights From my peopo wen dey get hard time.
Isa 10.3: But wat you guys goin do Wen da time come fo God punish you guys?
Isa 10.3: Wen da army guys come from far Wipe you guys out jalike one
Isa 10.3: Wea you guys goin leave all yoa rich stuffs Wen you run away?
Isa 10.10: We wen take ova diffren lands dat get dea own kings befo time, An
Isa 10.11: Us guys wen win ova Samaria town an dea idol gods.
Isa 10.12: Wen God my Boss pau do all he goin do on top Mount Zion inside
Isa 10.13: I wen take away da lines dat stay block off So all da countries
Isa 10.13: I wen take all dea rich stuffs.
Isa 10.14: Wen I do dat, nobody say notting, O flap da wing, No even open
Isa 10.16: Dat goin burn up all da awesome stuff Dat da Assyria king wen get.
Isa 10.18: goin make all dat come pau, Inside an outside, Jalike wen one sick guy come poho.
Isa 10.20: away, Dey no goin trus da Assyria king no moa, Da one dat wen wack um.
Isa 10.22: God say all da oddas goin wipe out, Jalike wen da big watta carry um away, Cuz az da right ting fo him
Isa 10.26: fo wack da Assyria guys wit one whip, Jalike befo time, wen he let Gideon win Ova da Midian guys at da Oreb Rock.
Isa 10.27: Dat time, da Assyria peopo no goin be dea, Jalike wen God go hemo One heavy load from yoa back, O jalike wen God
Isa 10.27: wen God go hemo One heavy load from yoa back, O jalike wen God open da yoke from yoa neck, An den you goin be big an
Isa 10.34: He goin chop down da Assyria guys, Jalike wen somebody cut inside da forest wit one ax, Jalike wen da
Isa 10.34: wen somebody cut inside da forest wit one ax, Jalike wen da awesome big trees inside Lebanon fall down.
Isa 11.4: Wen dis judge make up his mind, He goin do da right ting fo da
Isa 11.12: He goin bring togedda all da peopo Dat da odda kings wen throw outa da Israel land, An da Judah guys from far place
Isa 11.16: neva mahke inside Assyria, Jalike da time da Israel peopo wen come outa Egypt.
Isa 12.3: you guys outa trouble, Jalike you guys stay good inside Wen you like drink watta, An you get um outa one puka.
Isa 12.4: Help erybody fo rememba Dat wen you know wat kine God him, You know he da greates!
Isa 13.2: Wave yoa hand, fo tell dem wen fo go inside Babylon, Inside da gate wea da Babylon ali`i
Isa 13.3: God wen awready tell da army guys Dat goin do dis spesho job fo
Isa 13.3: My guys goin feel real good Wen I win dis war!
Isa 13.9: Wen dat happen, he no goin give chance notting.
Isa 13.14: Den, jalike wen peopo chase da small deer, An jalike wen da sheep get no
Isa 13.14: Den, jalike wen peopo chase da small deer, An jalike wen da sheep get no mo nobody dat keep um togedda, Erybody
Isa 13.19: But God goin wipe dem out Jalike he wen wipe out Sodom an Gomorrah.
Isa 14.2: peopo make da Israel peopo come prisnas, But now, da ones wen make presha fo da Israel peopo, Dey come dea prisnas.
Isa 14.4: Babylon king guys, cuz you guys win awready: Look da ones wen give us hard time, Dey pau awready!
Isa 14.5: Da Babylon king guys dat do real bad kine stuff Wen bus up us guys wit dea club.
Isa 14.6: Da Babylon king guys wen bus up All kine diffren peopos, Cuz dey real huhu, an dey
Isa 14.10: Wen dey meet you guys, dey all goin tell you, “Ho!
Isa 14.12: You Babylon kings, ery one a you, You guys wen shine jalike da morning star, Shining plenny even wen da
Isa 14.12: guys wen shine jalike da morning star, Shining plenny even wen da sun start fo come up.
Isa 14.13: One time you guys wen tink, “I goin go climb up to da sky!
Isa 14.16: Dey goin tink plenny, an say, “Dis da guy dat wen shake da whole world, An make peopo in all da countries
Isa 14.19: But you guys, wen you mahke, Da peopo throw you out on top da groun An no
Isa 14.19: Da odda guys dey wen kill wit da sword, same time, Dey go all da way down to da
Isa 14.20: you guys, Jalike dey bury all da odda king guys, Cuz you wen mess up yoa own land, An kill yoa own peopo.
Isa 14.22: Az how goin be, Yahweh, Da God Ova All Da Armies, wen say.
Isa 14.23: Az how goin be, Yahweh, Da God Ova All Da Armies, wen say.
Isa 14.24: Da God Ova All Da Armies, Awready make dis promise: “I wen plan um lidis, dass how goin be.
Isa 14.24: I wen tell dat gotta happen, dass how goin happen.
Isa 14.25: Wen da Assyria guys come inside my land, I goin smash dem An
Isa 14.26: Dis, wat I wen plan fo da peopo All ova da world.
Isa 14.27: Cuz me, Yahweh, Da God Ova All Da Armies, I awready wen make dis plan.
Isa 14.27: Yahweh wen give me, Isaiah, dis heavy ting fo tell, da same year dat
Isa 14.27: Isaiah, dis heavy ting fo tell, da same year dat King Ahaz wen mahke: Eh!
Isa 14.29: cuz you tinking lidis, “Da king fo da Assyria peopo dat wen bus us guys up, He mahke, an now dey no mo powa!
Isa 14.32: Wen da messenja guys from dat army aks you If you guys goin
Isa 15.5: cuz dey go up da way fo go to Luhit, An dey still stay cry wen dey going.
Isa 15.7: Dass why, all da stuffs dey still get An da stuffs dey wen stash fo demself, Dey take wateva dey can carry Fo run
Isa 16.2: Stream, Dey goin hang aroun dea an donno wea fo go, Jalike wen somebody throw da baby birds outa dea nest.
Isa 16.3: Noon time, wen da sun stay high, Make yoa shadow dark jalike nite time,
Isa 16.6: We wen hear dat da Moab peopo get real big head.
Isa 16.8: Da leadas a da diffren countries Wen tell dea army guys Fo go smash down da red grape plant.
Isa 16.9: Befo time, wen da Moab peopo bring dea summer fruit An cut da wheat,
Isa 17.3: Az how goin be, Yahweh Da God Ova All Da Armies wen say.
Isa 17.4: Jalike wen one guy had plenny fo eat An now he come skinny.
Isa 17.5: Den da Israel ohana, goin be Jalike wen some odda guy come lata, Cut wateva da firs guys neva take
Isa 17.6: Az how goin be, Yahweh Da God Ova All Da Armies wen say.
Isa 17.7: Dass da time, erybody goin start fo tink Bout da God dat wen make dem.
Isa 17.8: Dey no goin even tink Bout da altars dey wen build wit dea own hand fo da odda gods An da small kine
Isa 17.12: Plenny army guys stay make big noise Jalike da noise wen da rough sea stay pounding.
Isa 17.12: armies from da diffren countries stay make noise, Jalike wen da watta coming down from da mountain An no can stop um.
Isa 18.3: tell dis: “All you peopo dat stay live inside da world, Wen I put up my war flag on top da mountains, You goin see um.
Isa 18.3: An wen da horn make noise, You goin hear um.
Isa 18.4: An jalike da watta dat stay on top da grass make one cloud Wen come real hot wen dey cutting da plants, But stay quiet.
Isa 18.4: dat stay on top da grass make one cloud Wen come real hot wen dey cutting da plants, But stay quiet.
Isa 18.5: Jalike befo dey cut da food, Wen no mo flower awready An da grape start fo come ripe litto
Isa 18.6: army guys goin mahke an dea bodies stay dea, Jalike God wen prune um.’
Isa 19.7: Da fields dey wen plant by da Nile Riva Goin all come dry an blow away, So
Isa 19.13: Da leadas fo Memphis, az da main Egypt town, somebody wen bulai dem.
Isa 19.13: Da leadas fo da Egypt ohanas wen make dea peopo go da wrong way.
Isa 19.14: Yahweh, him da one wen make da Egypt peopo So dey no can tink strait.
Isa 19.16: Dey stay scared an shaking, wen dey see dat Yahweh, Da God Ova All Da Armies, put up his
Isa 19.22: Den dey goin come back to Yahweh, an wen dey aks him fo help um, he goin make um come good.
Isa 19.22: Yahweh goin let da Egypt peopo know who him, an wen he do dat, dey goin know Yahweh fo real kine.
Isa 19.25: to my peopo, da Egypt peopo, an to da Assyria peopo dat I wen make, an to da Israel peopo dat goin be mines foeva!
Isa 20.1: Was da year King Sargon from Assyria wen send one a da main general guys wit his army guys fo go
Isa 20.2: Dat time, Yahweh wen tell me, Isaiah, Amoz boy, fo talk fo him.
Isa 20.3: Lata, Yahweh tell, “Wat my worka guy Isaiah wen do, go naked an barefeet fo three year, az jalike one sign
Isa 20.5: Da Judah peopo dat wen trus da Sudan peopo an talk big bout da Egypt peopo, dey
Isa 20.6: live hea nea da Judah coast, dey goin tell, “Eh, us guys wen trus dose Egypt an Sudan peopo!
Isa 20.6: Us wen run away an go by dem, fo help us fo get outa da trouble
Isa 20.6: If dat wen come to dem, den how us guys goin get outa dis bad kine
Isa 21.2: God wen show me stuff Dat make me real bum out jalike one bad
Isa 21.3: Wen I hear dis, I come plenny sore inside An I move my body.
Isa 21.3: Da pain stay grab me, Jalike wen one wahine start fo born one bebe.”
Isa 21.3: I stay all mix up an no can tink, Cuz a wat I wen hear.
Isa 21.3: Bodda me plenny an scare me, Wat I wen see.
Isa 21.10: My Israel peopo, You poor guys stay all bus up, Jalike wen dey smash da wheat on top da groun Fo take out da junk
Isa 21.10: Dass wat I wen hear from Yahweh, Da God Ova All Da Armies, An da God fo
Isa 21.10: He wen tell me all dat, fo help you guys.”
Isa 21.11: Wen da dark time goin pau?
Isa 21.15: Dey wen run away From da guys dat stay chase um wit swords, An
Isa 21.15: stay ready fo shoot um, From all da bad kine stuff you get wen get war.
Isa 22.2: Nobody wen kill dem wit da sword.
Isa 22.3: Da leada guys fo yoa army Dey all wen run away togedda.
Isa 22.3: from da town come prisonas too, Even da guys dat run away Wen da army guys still yet stay far away from da town.
Isa 22.11: But you guys neva even tink bout Yahweh, Da One dat wen make all dis happen, Cuz he wen plan um from long time
Isa 22.11: bout Yahweh, Da One dat wen make all dis happen, Cuz he wen plan um from long time ago.
Isa 22.16: inside dis big stone So yoa ohana can bury you ova hea wen you mahke?
Isa 22.18: you goin mahke, An dass wea da war wagons goin stay, Dat wen make you look so awesome!
Isa 22.22: Wen Eliakim open someting, No mo nobody can shut um.
Isa 22.22: Wen he shut someting, No mo nobody can open um.
Isa 22.25: wat he tell: “Bumbye, [even] Eliakim goin mess up, Jalike wen da stick dat dey wen put one solid place come loose.
Isa 22.25: [even] Eliakim goin mess up, Jalike wen da stick dat dey wen put one solid place come loose.
Isa 23.1: Wen da boats come back from Spain An stop Cyprus Island, Den
Isa 23.2: da Tyre peopo Dat go an come on top da boats Dat befo time wen bring you wateva you like.
Isa 23.3: Az how Tyre town wen stay Jalike da open market fo all da nations.
Isa 23.4: Tyre was da town wit da strong wall by da sea Dat wen take care all you odda peopo!
Isa 23.4: Tyre peopo stay tell, “Us guys no mo nobody Fo do how us wen do befo.
Isa 23.5: Wen da Egypt peopo hear Bout wat happen inside Tyre, Goin hurt
Isa 23.5: Goin hurt dem plenny, Jalike one wahine start fo hurt Wen she start fo born bebe.
Isa 23.8: Who you tink wen make da plan Fo wipe out Tyre, da big town?
Isa 23.9: get big head, An make erybody in da world lose face Dat wen get respeck befo time.
Isa 23.11: Wen Yahweh put up his hand fo use his powa ova da sea, He make
Isa 23.13: Da Assyria guys wen use da Babylon land Fo da wild animals dat stay inside da
Isa 23.15: Dass jalike da time wen one king stay alive.
Isa 23.16: dat take money fo fool aroun: “You, da wahine dat erybody wen foget, So take one guitar Play nice music an sing plenny
Isa 24.2: an da guy dat borrow, Da loan shark guys an da guys dey wen lend um.
Isa 24.3: da world, no goin get notting inside dea, Jalike somebody wen go rip off eryting!
Isa 24.5: Az cuz dey no do da stuff God wen teach um, An broke da Rules, Da deal God wen make wit dem
Isa 24.5: da stuff God wen teach um, An broke da Rules, Da deal God wen make wit dem foeva.
Isa 24.6: All da peopo dat live dea, Dey gotta suffa cuz dey wen do wrong.
Isa 24.9: Wen dey drink beer, taste bad.
Isa 24.11: time dey dance an sing plenny, But all dat pau, Jalike wen da sun go down an eryting come dark.
Isa 24.11: Da army guys wen take to dea own country Eryting dat wen make da peopo
Isa 24.11: Da army guys wen take to dea own country Eryting dat wen make da peopo dance an sing.
Isa 24.13: Ony litto bit peopo going stay, Jalike wen dey wack da olive tree wit sticks Till only litto bit
Isa 24.13: sticks Till only litto bit olive stay on top, An jalike wen dey cut da grapes An leave litto bit grape Fo da poor
Isa 24.16: But dey trick me Wen I wen trus dem.
Isa 24.16: But dey trick me Wen I wen trus dem.
Isa 24.18: Az goin be jalike da time Da big watta from inside da sky wen come down, Jalike dey wen open da sky fo let da watta come
Isa 24.18: Da big watta from inside da sky wen come down, Jalike dey wen open da sky fo let da watta come down, An jalike undaneat
Isa 25.1: Cuz you wen do awesome kine tings Wen you make plan from long time
Isa 25.1: Cuz you wen do awesome kine tings Wen you make plan from long time befo, An us guys can trus you
Isa 25.4: You, one place fo da peopo Dat need rest an help wen dey get trouble.
Isa 25.4: One place fo go inside From da big rain an da hot sun, Cuz wen da mean guys go afta peopo, Feel jalike wen da hard, cold
Isa 25.4: hot sun, Cuz wen da mean guys go afta peopo, Feel jalike wen da hard, cold rain Hit agains one wall, Wen da army guys
Isa 25.5: Feel jalike wen da hard, cold rain Hit agains one wall, Wen da army guys from odda place make big noise, Our peopo
Isa 25.5: You no let dose mean guys sing no moa, Jalike wen da clouds come an make shade.
Isa 25.8: fo dea God, Dey all shame now, all ova da world, Cuz dey wen do bad kine stuff.
Isa 25.9: We wen trus him, An he wen get us outa trouble!
Isa 25.9: We wen trus him, An he wen get us outa trouble!
Isa 25.9: can dance an sing, An stay feel real good inside Cuz he wen do dat.
Isa 25.10: da Moab peopo, Odda peopo goin walk all ova dem, Jalike wen dey make someting fo burn fire, Firs dey throw da kukae
Isa 26.6: mo notting Dey goin jump all ova da place Wea da big town wen stay befo, Cuz dey feel good inside.
Isa 26.9: Cuz wen you judge people an punish dem, Den peopo all ova da world
Isa 26.11: I like dey come shame wen dey look An see dat you stay go all out fo yoa peopo, An
Isa 26.14: You wen bus um up An wipe out eryting bout dem, So peopo no tink
Isa 26.15: Yahweh, you wen give oua nation mo plenny peopo, An dat show dat you stay
Isa 26.16: Yahweh, befo time oua peopo look fo you Wen dey get hard time.
Isa 26.16: Wen you scold dem fo teach dem, Dey ony can whispa wen dey
Isa 26.16: Wen you scold dem fo teach dem, Dey ony can whispa wen dey pray to you.
Isa 26.17: Dass how we wen stay cuz a you, Yahweh.
Isa 26.19: again, All new, jalike da watta dat come on top da grass Wen da light come, morning time, An jalike da earth wen make
Isa 26.19: grass Wen da light come, morning time, An jalike da earth wen make dem come up.
Isa 26.21: Den da earth goin show All da peopo dat wen bleed an mahke dea, Da one peopo wen kill dea, An he no
Isa 26.21: show All da peopo dat wen bleed an mahke dea, Da one peopo wen kill dea, An he no goin hide um no moa.
Isa 27.2: Dat give plenny fruit, An make peopo stay feel good inside Wen dey go dea.
Isa 27.7: Da time Yahweh wen bus up da Israel peopo, You tink he hit um mo hard, Den
Isa 27.7: bus up da Israel peopo, You tink he hit um mo hard, Den wen he bus up da odda peopo Dat wen bus up da Israel peopo?
Isa 27.7: he hit um mo hard, Den wen he bus up da odda peopo Dat wen bus up da Israel peopo?
Isa 27.7: Da time he wen wipe out da Israel peopo, You tink he wipe um out mo
Isa 27.7: da Israel peopo, You tink he wipe um out mo plenny, Den wen he wipe out da odda peopo Dat wen wipe out dem?
Isa 27.7: um out mo plenny, Den wen he wipe out da odda peopo Dat wen wipe out dem?
Isa 27.8: God, you give da Israel peopo presha, But ony litto bit, wen you make dem leave dea land.
Isa 27.9: Dass wat goin happen Wen God throw out all da bad kine stuff dey wen do.
Isa 27.9: goin happen Wen God throw out all da bad kine stuff dey wen do.
Isa 27.9: stones Inside da altars fo da odda gods Come jalike chalk wen somebody smash um.
Isa 27.11: dey not da kine peopo Dat undastan stuff, Dass why God who wen make dem No feel pity fo dem.
Isa 27.12: Dat time, Yahweh goin pick his peopo Jalike wen peopo wack da wheat o barley dey wen cut Fo get da good
Isa 27.12: pick his peopo Jalike wen peopo wack da wheat o barley dey wen cut Fo get da good wheat one side an da junks da odda
Isa 27.13: dat stay go all ova da place inside Assyria An da ones dey wen make go Egypt side, Dey all goin go God's spesho hill
Isa 28.7: Wen God like show um someting jalike one dream, Dey no
Isa 28.7: one dream, Dey no undastan um an dey tell um az wrong, Wen dey gotta judge wass right an wass wrong, Dey no can do
Isa 28.12: Still yet, God goin talk to his peopo, Jalike he wen tell um befo, “Dis, da place fo rest.
Isa 28.15: You guys tell, “Us guys wen make one deal fo us no mahke.
Isa 28.15: Wen da army guys come hea, No matta dey go all ova jalike da
Isa 28.17: You tink you get place fo hide Wen da army guys come, Jalike da big watta.
Isa 28.18: Da deal you guys wen make fo no mahke, No goin be awready!
Isa 28.18: Da promise somebody wen make to you guys Fo no go da Mahke Peopo's Place, No goin
Isa 28.18: Wen da army guys come thru dis place, You guys no even goin
Isa 28.18: thru dis place, You guys no even goin can stand up, Jalike wen da big watta come!
Isa 28.19: Wen da peopo undastan wat dis mean, Dey goin be really scared
Isa 28.21: he doing Goin make da peopo drop dea jaws, No matta nobody wen see him make lidat befo time.
Isa 28.24: Wen da farma guys plow da dirt fo plant, You tink dey jus plow
Isa 28.27: Dass why, wen dey take out da junks, Dey no drag one heavy wood ova da
Isa 28.29: Wen he teach peopo how fo make someting, Dea jaw drop!
Isa 29.1: Da town wea King David an his army guys Wen make camp befo he take ova da town.
Isa 29.4: Wen you guys go try fo talk, goin sound Jalike you stay bury
Isa 29.7: Jerusalem peopo Goin tink bout all da diffren armies Dat wen fight dem, An how dey wen try fo bus up Da strong walls
Isa 29.7: bout all da diffren armies Dat wen fight dem, An how dey wen try fo bus up Da strong walls aroun da town, An how dey
Isa 29.7: try fo bus up Da strong walls aroun da town, An how dey wen make hard time fo da peopo.
Isa 29.7: Wen da Jerusalem peopo tink bout all dat, Goin be, jalike ony
Isa 29.7: bout all dat, Goin be, jalike ony was one dream Dat dey wen see nite time.
Isa 29.8: Az jalike wen one guy dream dat he hungry an stay eating, But he wake up
Isa 29.8: Jalike wen one guy dream dat he thirsty an stay drinking, But he wake
Isa 29.10: Cuz jalike Yahweh wen make you pass out an sleep!
Isa 29.10: You guys dat can see wat goin come bumbye, Jalike he wen cova yoa head wit one cloth.
Isa 29.11: Fo you guys, da tings dat God show Wen come jalike one paper dat get words on top An somebody
Isa 29.13: Da ony way dey show love an respeck fo me, By how dey wen learn From da rules odda peopo wen make fo do.
Isa 29.13: fo me, By how dey wen learn From da rules odda peopo wen make fo do.
Isa 29.22: Yahweh, da One dat wen make Abraham so da gods from da town wea he born no own
Isa 29.23: Wen da Jacob ohana peopo see dea kids around dem, Da kids I
Isa 29.23: da Jacob ohana peopo see dea kids around dem, Da kids I wen make, Dey goin know who me, An ack right, cuz dey know I
Isa 29.23: goin show me respeck Cuz I da Good an Spesho One Dat Jacob wen pray to befo time.
Isa 30.8: Write um fo dem, wat I jus wen tell you On top one flat board, So goin stay.
Isa 30.10: Wass goin come bumbye, jalike one dream, Fo no see stuff wen you dream!
Isa 30.10: Tell us dat God wen say all nice kine stuff, No matta az not true!
Isa 30.13: An cuz you make lidat, Dis how goin be wen I punish you guys.
Isa 30.13: Jalike wen get one high wall wit one small crack, An da crack come mo
Isa 30.16: Dass how come you guys wen tell, “No way!”
Isa 30.16: You guys wen tell, “We goin ride horse dat run real fas!”
Isa 30.17: One tousand a you guys goin run away Wen one a dea guys tell dat he goin hurt um.”
Isa 30.19: Wen you guys yell to Yahweh fo help you, He goin do um.
Isa 30.26: Ery place da bone stay broke, An he goin bandage Da cut he wen give dem.
Isa 30.27: Wen he talk, jalike wat he tell, Goin burn eryting up.
Isa 30.28: Wen he breathe, jalike one river Dat run fas, Dat no can stay
Isa 30.29: You goin stay feel real good inside Jalike wen peopo play flute An go up da hill wea Yahweh stay.
Isa 30.31: Wen Yahweh start fo yell, He goin make da Assyria army guys
Isa 30.32: Da Judah peopo goin play music Wit tambourine an guitar, Wen Yahweh stay fight dem Wit his strong power.
Isa 30.33: Somebody wen make da burning place Real deep an real wide.
Isa 30.33: Wen Yahweh blow on top um, Make um start fo burn, Jalike one
Isa 31.2: Wen Yahweh tell someting, He no need change his mind bumbye.
Isa 31.3: Wen Yahweh put up his hand fo bus um up, Da guys dat help dem,
Isa 31.3: Dis da ting Yahweh tell me: “Jalike how da lion make noise Wen he catch one sheep, An jalike peopo call plenny sheep
Isa 31.3: Same ting, wen Yahweh, Da God Ova All Da Armies, come, He goin come down
Isa 31.5: Jalike wen da mudda birds stay fly ova da nes So notting hurt da bebe
Isa 31.6: You wen go agains him, real bad.”
Isa 31.7: Cuz wen you go back, all you guys goin go agains da idol kine gods
Isa 31.7: all you guys goin go agains da idol kine gods dat you guys wen make wit yoa own hands outa silva an gold.
Isa 31.7: Az was bad, you wen do dat!
Isa 31.9: Wen dea officer guys see Yahweh's flag fo war, Dey goin come
Isa 32.7: mo notting, No matta da peopo dat really need stuff Even wen dey get um right in front da judge.
Isa 32.12: fields An da grape plants wit plenny fruit Dat you guys wen get befo time.
Isa 32.13: Cry fo all da house wea erybody Wen dance an sing An fo da town wea dey get plenny party befo
Isa 32.14: goin go way from da palace An leave da big town Dat wen get plenny noise befo time.
Isa 32.17: An wat happen wen dey stay do wass right, Dey goin stay quiet an trus God
Isa 32.20: fall down, Afta dat, you guys goin stay feel good inside, Wen you plant yoa seed nea ery stream An let yoa cows an
Isa 33.1: But wen you pau wipe out da odda peopos, Den somebody goin do um
Isa 33.1: Wen you pau set dem up, Den somebody goin set you up.
Isa 33.3: Wen da diffren peopos hear you make big noise like da thunda,
Isa 33.3: Wen you stand up fo fight, Da peopo inside da diffren
Isa 33.4: Judah peopo goin grab All da stuffs dat you Assyria guys Wen rip off from odda peopo, Jalike wen da grasshoppa Come
Isa 33.4: dat you Assyria guys Wen rip off from odda peopo, Jalike wen da grasshoppa Come real quick grab all da food from one
Isa 33.6: Wen you Jerusalem peopo get respeck fo Yahweh fo real kine,
Isa 33.8: Az cuz da Assyria guys wen make promise, An den dey broke um.
Isa 33.11: Wen you guys stay breave, Goin come jalike one fire, An da
Isa 33.12: Da diffren peopos goin burn Jalike wen you pile up coral rock an wood An burn um slow, fo make
Isa 33.12: An jalike wen you cut down plenny thorn bush An dey burn real fast.
Isa 33.13: “You guys dat stay far place, Lissen wat I wen do!
Isa 33.15: no even touch Da unda da table kine gif, An no like hear Wen peopo plan fo kill somebody.
Isa 33.15: An no like look wen get bad kine stuff.’
Isa 33.24: God goin take away da shame Fo da bad kine tings dey wen do From erybody dat live dea, An let um go.
Isa 34.4: fall down, Jalike da leaf fall down from one grape plant wen dey dry, An jalike da dry up fig fruits fall down from one
Isa 34.16: Go find out wat Yahweh wen tell his guys fo write.
Isa 34.16: Me, Isaiah, I da one wen tell wat Yahweh say dey gotta do, An goin be his Spirit
Isa 34.17: He wen measure da land he goin give Ery one a da birds an
Isa 35.4: Fo shua, yoa God goin come Wen come da time fo pay dem back, Da ones dat stay agains him!
Isa 35.7: Ova dea, wea da jackal kine wild dogs Wen lay down fo res befo time, Goin get grass, an watta
Isa 35.9: Ony da peopo dat God wen get um outa trouble, Dey da ony ones goin use dat road.
Isa 35.10: Da ones, Yahweh wen pay da price fo dem, Dey goin come back to Mount Zion.
Isa 35.10: Wen dey going, dey feel good inside Mo an moa erytime.
Isa 36.6: one smash up bamboo dat make splinters inside yoa hand wen you go lean on top um.
Isa 36.7: trus our God Yahweh,’ tink bout dis: Hezekiah, he da one wen take down da sacrifice places an da altars wea you guys
Isa 36.7: Hezekiah wen tell da peopo inside Judah an Jerusalem, ‘You guys gotta
Isa 36.10: An one mo ting: you guys tink I wen come fo go agains you an yoa country an wipe you guys out,
Isa 36.10: Was Yahweh himself dat wen tell me fo go agains yoa country an wipe you guys out!
Isa 36.12: tell, “You tink az was ony fo you an yoa boss, dat my boss wen tell me fo tell dis stuff?
Isa 36.18: You tink da gods fo da odda countries wen get dea peopo outa trouble wen da Assyria king wen take
Isa 36.18: gods fo da odda countries wen get dea peopo outa trouble wen da Assyria king wen take ova dem?’
Isa 36.18: wen get dea peopo outa trouble wen da Assyria king wen take ova dem?’
Isa 36.19: Wat wen happen wit da gods fo Hamath, Arpad, an Sefarvaim?
Isa 36.19: You tink da Samaria gods wen help da Samaria peopo wen I wen take ova dem?
Isa 36.19: You tink da Samaria gods wen help da Samaria peopo wen I wen take ova dem?
Isa 36.19: You tink da Samaria gods wen help da Samaria peopo wen I wen take ova dem?
Isa 36.20: You tink dat get even one god from all dose countries dat wen get dea peopo outa trouble wen I go agains dem?
Isa 36.20: from all dose countries dat wen get dea peopo outa trouble wen I go agains dem?
Isa 36.20: how you tink yoa God Yahweh goin get you guys outa trouble wen I go take ova Jerusalem town?
Isa 36.21: stay no tell da Assyria guy notting, cuz King Hezekiah wen tell dem befo time, “Ony lissen an no talk back to him.
Isa 36.22: dey sore inside, an tell him wat da territorial govna guy wen tell.”
Isa 37.1: Wen King Hezekiah hear wat da Assyria guy tell dem, he come
Isa 37.3: God stay show dat us guys wen do wrong, an make us shame.
Isa 37.3: Us stay jalike wen one bebe goin born, but da mudda not strong nuff fo born
Isa 37.4: Maybe yoa God Yahweh wen hear wat da territorial govna guy say, an goin do
Isa 37.4: Cuz da govna guy boss, da Assyria king, wen send da govna ova hea fo talk stink bout Yahweh, da God
Isa 37.4: Da tings dat yoa God Yahweh wen hear dat guy tell, maybe God goin show proof dat dey
Isa 37.6: ting Yahweh tell me awready: ‘No scared cuz a all wat you wen hear, all dat stink stuff da slave guys fo da Assyria king
Isa 37.8: territorial govna guy hear dat da Assyria king an his army wen leave Lakish town.
Isa 37.9: Wen Sennakerib hear dat, he send guys by Hezekiah.
Isa 37.11: Tink bout dis: You awready wen hear wat us king guys Assyria side an oua army guys wen do
Isa 37.11: wen hear wat us king guys Assyria side an oua army guys wen do to all da odda countries.’
Isa 37.12: an da Eden peopo inside Tel Assar -- you tink dea gods wen get da peopos outa trouble, da time my ancesta guys wipe
Isa 37.16: Was you, da One dat wen make da sky an da earth.
Isa 37.17: Hear all da stuff Sennakerib wen tell fo talk stink bout you, da God Dat Stay Alive Fo Real
Isa 37.18: “Az true, Yahweh, dat da Assyria king guys wen go wase all da diffren countries an dea land, an throw all
Isa 37.19: an dea land, an throw all da idol kine gods da peopo wen make inside da fire an wipe um out.
Isa 37.21: ting Yahweh, da God fo da Israel peopo, tell me: “Cuz you wen pray to me bout Sennakerib, da Assyria king, Dis wat I
Isa 37.22: Jalike one wahine dat shake her head an look Wen you stay running away!
Isa 37.23: Who you wen make shame, Sennakerib?
Isa 37.23: You wen go talk strong agains me!
Isa 37.24: You wen send guys dat work fo you, Dat wen try make me, da Boss,
Isa 37.24: You wen send guys dat work fo you, Dat wen try make me, da Boss, shame.
Isa 37.24: You wen tell, “Me, Sennakerib, I get plenny war wagon!
Isa 37.25: Wen I go thru da streams Wea da Nile Riva split up, Egypt
Isa 37.26: From long time I, Yahweh, wen start fo make all dis happen, Befo time, I wen make da
Isa 37.26: I, Yahweh, wen start fo make all dis happen, Befo time, I wen make da plan dat way awready, An now I stay make um happen
Isa 37.28: I know wen you come an go.
Isa 37.29: make you go back yoa own place On top da same road wea you wen come from.
Isa 37.30: grow dea awready From da wheat seed dat fall down las year wen dey cut da food.’
Isa 37.31: time, goin get some a da Judah peopo Dat da Assyria guys wen leave dea.
Isa 37.34: Da same way he wen come, Da same way he goin go back.
Isa 37.35: I goin do all dat fo me An fo da promise I wen make to King David, my worka guy.
Isa 37.36: Wen da odda peopo get up early da nex morning, get plenny
Isa 37.38: Lata, one time wen Sennakerib go down fo pray inside da temple fo his god
Isa 37.38: Nisrok inside Nineveh, his own boys Adramalek and Sharezer wen take dea sword an kill him.
Isa 38.5: spesho message from Yahweh, da God fo yoa ancesta David: I wen hear wat you pray, an I see you cry.”
Isa 38.8: ten step awready, on top da palace stair dat King Ahaz wen build.”
Isa 38.12: up my whole life, Jalike one guy dat stay weave someting, Wen he pau, he roll um up, An jalike God cut me off da frame
Isa 38.15: Cuz God wen make promise to me, An he da One wen do, Wat he tell he
Isa 38.15: Cuz God wen make promise to me, An he da One wen do, Wat he tell he goin do.”
Isa 38.15: I make All da years I still get fo live, Cuz befo time, I wen stay plenny bum out inside.
Isa 38.16: stay live Cuz you do da same kine tings fo dem Dat you wen do fo me!
Isa 38.17: You wen take all da bad kine stuff I wen do, An put um behind yoa
Isa 38.17: You wen take all da bad kine stuff I wen do, An put um behind yoa back.
Isa 38.21: Az how wat wen happen, da time Isaiah tell Hezekiah guys fo put fig on
Isa 39.1: wit lettas an one presen, cuz he hear dat Hezekiah wen stay sick, but come good again.
Isa 39.4: Isaiah aks him, “Wat dey wen see inside yoa palace?”
Isa 39.6: God Ova All Da Armies, tell: ‘Fo shua, da time goin come wen eryting inside yoa palace, an all da stuffs you an yoa
Isa 39.6: yoa palace, an all da stuffs you an yoa ancesta guys wen put away till now, da Babylon guys goin take um all to
Isa 40.2: An tell dem dat da hard work dey wen do Cuz dey owe me plenny, all pau awready.
Isa 40.2: Da bad tings dey wen do, Dey awready punish fo all dat.
Isa 40.2: Me, Yahweh, I wen awready pay dem back double Fo all da bad kine stuff dey
Isa 40.2: awready pay dem back double Fo all da bad kine stuff dey wen do.
Isa 40.5: Cuz dass wat Yahweh wen tell!
Isa 40.14: You tink get somebody Yahweh wen aks him wat fo do, An da guy help Yahweh fo undastan
Isa 40.14: You tink get somebody Wen teach Yahweh da right way fo judge wass right an wass
Isa 40.17: Wen Yahweh look da peopo in all da diffren countries, Jalike
Isa 40.21: You guys neva tink bout, From da time God wen make da world, till now?
Isa 40.22: He da One stretch da sky jalike one big curtain, Jalike wen you spread out da cloth Fo set up da kine tent you goin
Isa 40.26: Who you tink wen make all dis stuff?
Isa 40.28: He da One wen make Even da mos far places inside da whole world.
Isa 41.4: Was me, Yahweh, wen tell da firs peopo fo come, An all da ones dat wen born
Isa 41.4: Yahweh, wen tell da firs peopo fo come, An all da ones dat wen born afta dem too, An I da One goin tell da las ones wen
Isa 41.4: wen born afta dem too, An I da One goin tell da las ones wen dey pau!
Isa 41.5: “Da island peopo wen see wat I do, An cuz a dat, dey come scared.
Isa 41.7: So da guy dat shape da metal Fo make one idol kine god, Wen he give idol to da guy dat put da gold on top da idol, He
Isa 41.7: An da guy dat use da hammer Fo make da gold come smooth, Wen he give da idol to da guy dat pound da anvil, He give good
Isa 41.8: “But you Israel peopo dat work fo me An come from Jacob, I wen pick you guys.’
Isa 41.9: I wen help you guys come ova hea From da mos far places inside
Isa 41.15: peopo make da cows pull da wood frame On top da wheat dey wen cut, Fo bus up da wheat an take out da junks.
Isa 41.16: Jalike wen you throw da junks up in da air, An da wind blow um, Den
Isa 41.20: So dey goin know Dat was me, Yahweh, wen do all dat Cuz I get da powa.
Isa 41.20: Cuz was me, da Good An Spesho God fo da Israel peopo, Wen make all dat.
Isa 41.22: Let dem tell us wat tings wen happen befo time, Fo us guys tink bout um An figga wat
Isa 41.23: someting, good o bad, Den we goin bum out an come scared, Wen all us guys togedda see wat you do!
Isa 41.25: “I wen make one guy from da north side An he stay come.
Isa 41.26: Wat god you tink wen tell bout dis From da time eryting wen start, So us guys
Isa 41.26: Wat god you tink wen tell bout dis From da time eryting wen start, So us guys can know?
Isa 41.27: I da first One wen tell my peopo Mount Zion side, ‘Look, da guys dat goin
Isa 42.3: Wen somebody crush one bamboo litto bit, He no goin broke um,
Isa 42.3: Wen one candle almos pau burn, He no goin pio um.
Isa 42.5: Dis wat da God Yahweh tell, Da One wen make da sky an stretch um out.
Isa 42.6: Dis wat he tell: “Me, Yahweh, I da One Do right wen I call you.
Isa 42.7: Wen I say ‘light,’ I mean: Jalike you goin open da eyes Fo
Isa 42.14: But now, time fo me talk strong, Jalike one wahine wen she born one bebe, An she make plenny noise, An breathe
Isa 42.19: Wen I talk bout somebody dat no can see, Who you tink I
Isa 42.19: Wen I talk bout somebody dat no can hear, Dey da ones I stay
Isa 42.21: Yahweh wen really like make da Rules he teach importan an awesome.
Isa 42.22: But dis Israel peopo, Odda peopo wen rip off an steal An take away dea stuffs.
Isa 42.22: No mo nobody fo tell, “Give back da stuffs you wen rip off!
Isa 42.24: Wat god wen let da odda guys Take da Jacob ohana an rip um off?
Isa 42.24: Wat god wen let peopo Go take da Israel peopo stuffs?
Isa 42.24: An was us Israel peopo Dat wen do bad kine stuff agains him!
Isa 42.25: So, dass how come Yahweh wen come real huhu Wit da Israel peopo, an punish dem.
Isa 43.1: But now, dis da message from Yahweh Da One wen make you Jacob peopo, Dat make da Israel ohana how dey
Isa 43.1: cuz I wen pay da price Fo ery one a you guys So you no gotta be
Isa 43.3: I wen give Egypt fo pay So you no gotta be slave, An Sudan an
Isa 43.7: All da ones I wen make fo show erybody How awesome me.
Isa 43.9: all dis stuff dat stay happen now, An all da stuff dat wen happen befo time?
Isa 43.10: An I wen pick you guys fo work fo me, So dat you guys goin know who
Isa 43.12: I wen tell da peopo wass up, An get um outa trouble, An make
Isa 43.12: An you guys, you can tell dem ova an ova Wat you wen see me do, Dat I da God fo real kine.
Isa 43.13: Wen I use my powa, No mo nobody can make me stop.
Isa 43.13: Wen I do someting, No mo nobody can change um An make um like
Isa 43.15: I wen make you Israel peopo.
Isa 43.16: Dis one message from Yahweh, Da One wen make one road in da middo da Red Sea, One place fo da
Isa 43.17: Dey all mahke, jalike wen you pio one candle.
Isa 43.18: Yahweh da One dat tell dis: “No tink bout ony da stuff dat wen happen befo time.
Isa 43.20: nobody live, Fo give watta fo drink to my peopo, Da ones I wen pick.
Isa 43.21: I wen make dose peopo fo myself So dey can tell story Bout da
Isa 43.22: No was me you guys wen aks fo help you.
Isa 43.23: Wen you guys bring sheeps Fo kill an burn up, No was fo me, fo
Isa 43.23: Wen you guys make odda kine sacrifice, No was fo show respeck
Isa 43.24: Da ony ting you guys wen do fo me, Was, you give me presha Wit all da bad tings you
Isa 43.25: I no stay tink no moa bout all da bad tings you wen do.
Isa 43.26: Tell me so I know Anyting good you guys wen do befo.
Isa 43.27: Even yoa ancesta befo time wen do bad kine stuff.
Isa 43.27: Even yoa talka guys wen go agains me.
Isa 43.28: An I tell dem dat I wen put kahuna On top da Jacob ohana fo wipe dem out.
Isa 44.1: You Israel peopo, I wen pick you guys!
Isa 44.2: He wen shape you inside yoa muddas.
Isa 44.2: You peopo do wass right, I wen pick you.
Isa 44.7: fo him show da proof Dat he know all da diffren tings Dat wen happen long time ago, Wen I wen make my peopo come one
Isa 44.7: he know all da diffren tings Dat wen happen long time ago, Wen I wen make my peopo come one peopo.
Isa 44.7: all da diffren tings Dat wen happen long time ago, Wen I wen make my peopo come one peopo.
Isa 44.8: I wen tell you guys bout dis long time befo.
Isa 44.8: I wen tell you guys how stay.
Isa 44.21: I wen make you guys, So you can work fo me.
Isa 44.22: Wat you wen do, was jalike one black cloud.
Isa 44.22: But I wen wipe all dat out!
Isa 44.22: You wen do plenny bad kine stuff, An dat was jalike get cloud all
Isa 44.22: But I wen hemo da shame fo all dat!
Isa 44.22: Cuz I wen pay da price Fo let you guys go awready.
Isa 44.23: Cuz Yahweh wen pay da price Fo get da Jacob ohana peopo outa trouble, An
Isa 44.24: Dis, one spesho message from Yahweh, Da One wen pay da price Fo get you guys outa trouble.
Isa 44.24: He da One wen make you guys Inside yoa mudda.
Isa 44.24: I wen make eryting.
Isa 44.24: Ony myself, I wen spread out da world.
Isa 44.26: Wen I tell my worka guy wat fo say, I do, wat I tell um fo say
Isa 44.26: Wen my messenja guys make plan, I make shua all dat come out
Isa 45.1: I take his right hand fo help him, Cuz I goin make him win Wen he go afta da peopo inside odda countries.
Isa 45.4: An I get respeck fo my worka guy Jacob, Da one I wen pick, an da Israel ohana.
Isa 45.9: fo anybody dat make argue Wit da One dat wen make dem!
Isa 45.11: Yahweh, Da Good An Spesho One fo da Israel peopo, Da One wen make dem.
Isa 45.12: I da One wen make da world.
Isa 45.12: I wen make da peopo an put um on top dea.
Isa 45.12: Was me, wen stretch out da sky Wit my own hands.
Isa 45.13: Wen I make Cyrus do stuff, Az da right ting fo me do.
Isa 45.13: But wen Cyrus go do all dat, He no do um cuz I goin pay um fo dat,
Isa 45.18: Az cuz Yahweh get dis spesho message, Da One dat wen make da sky, Da One dass God fo real kine!
Isa 45.18: He da One wen plan an make da world.”
Isa 45.19: I no make secret kine wen I talk, Jalike I stay some place Inside one land wea no mo
Isa 45.20: carry dea idol kine gods hea an dea wit dem, Dat somebody wen make from wood, Dey donno notting!
Isa 45.21: Who wen let peopo hear all dis From befo time, long time ago?
Isa 45.21: Az was me, Yahweh, I da One wen tell.
Isa 45.23: I wen make one serious promise, An I goin make shua da ting
Isa 45.25: But wen all da peopo Dat come from oua ancesta Israel Stay tight
Isa 46.3: I wen carry you guys from da start, An wen lif up you guys from
Isa 46.3: I wen carry you guys from da start, An wen lif up you guys from da time you wen born.
Isa 46.3: from da start, An wen lif up you guys from da time you wen born.
Isa 46.4: Even wen you guys come old an get gray hair, I still Yahweh.
Isa 46.4: I wen make you guys An I goin carry you guys.
Isa 46.9: Rememba da stuff dat wen happen Long time ago, befo time.
Isa 46.11: I call one guy from one far place Fo him do wat I wen make plan fo do.’
Isa 47.2: off her head cloth An lift up her skirt so no come wet Wen she go across da stream.
Isa 47.4: Da One who wen pay da price Fo get us guys outa da bad kine stuff,
Isa 47.6: I wen stay huhu wit my peopo.
Isa 47.6: I wen give my peopo to you Babylon guys, An you neva even give
Isa 47.10: You Babylon guys, you stay shua Dat wen you guys do bad kine stuff You stay okay.
Isa 47.12: words An putting kahuna on top plenny peopo, Same ting you wen work real hard Fo learn, from small kid time.
Isa 47.13: But wen da tings dat goin happen, happen, Den let dem get you guys
Isa 48.1: Wen you guys make strong promise, You use Yahweh name.
Isa 48.1: You tell da God Israel wen pray to Fo make shua you do wat you wen promise.
Isa 48.1: tell da God Israel wen pray to Fo make shua you do wat you wen promise.
Isa 48.3: Yahweh tell: “Long time befo, I wen tell All da firs tings dat goin happen.
Isa 48.3: I wen make shua peopo hear bout um.
Isa 48.3: Den, wen I stay ready, Right den an dea I do um, An da tings I wen
Isa 48.3: wen I stay ready, Right den an dea I do um, An da tings I wen tell, happen.
Isa 48.5: Az why I wen tell you guys all dis stuff Long time ago, befo dey
Isa 48.5: I wen make shua you guys hear um, So den you guys no can tell,
Isa 48.6: You guys wen hear all dis stuff.
Isa 48.7: I wen make dem jus now, No long time befo.
Isa 48.12: You da guys I wen call Fo come my peopo.
Isa 48.13: Wit my powa an my own hand, I wen make da foundation fo da earth An spread out da sky an
Isa 48.14: Wat idol kine god Wen tell bout dis stuff dat goin happen?
Isa 48.14: Me, Yahweh, I wen pick my friend Cyrus.
Isa 48.15: Me, I da One wen tell dis, An I wen call Cyrus awready.
Isa 48.15: Me, I da One wen tell dis, An I wen call Cyrus awready.
Isa 48.16: Wen da ting happen, I stay dea.
Isa 48.18: I wen like fo you guys lissen Wat I tell you guys fo do befo,
Isa 48.18: I wen like fo eryting go okay fo you guys, Jalike one river dat
Isa 48.18: I wen like fo you guys get um right wit me, Jalike da wave dat
Isa 48.19: I wen like fo yoa kids come plenny Jalike da sand on top da
Isa 48.19: I wen like fo dem no wipe out eva An cut off from me, But now,
Isa 49.2: He wen hide me inside his hand wea nobody can see me.
Isa 49.3: Yahweh wen tell me, “You, da Guy Dat Work Fo Me, Da Israel guy dass
Isa 49.4: But I tell, “All da hard work I wen do, No mean notting!
Isa 49.5: So, now Yahweh tell me bout dis -- (He da One wen make me inside my mudda, So I can work fo him.
Isa 49.6: come from Jacob, An da ones from da Israel ohanas Dat I wen take care.
Isa 49.7: Dis wat Yahweh tell dat Guy Dat Work Fo Him: “Wen da king guys see you, Dey goin stand up fo show you
Isa 49.7: Wen da prince guys see you, Dey goin go down in front you Fo
Isa 49.7: An I wen pick you!
Isa 49.8: Dis, anodda message from Yahweh fo his worka guy: “Wen da right time come, I goin tell you wat you like know.
Isa 49.8: Wen da time come Fo me get da peopo outa trouble, I goin help
Isa 49.14: But da Mount Zion peopo, dey tell, “Yahweh wen leave us!
Isa 49.15: You tink she no mo love an pity Fo da kid she wen born?
Isa 49.16: Jalike I wen write yoa name inside my hands.
Isa 49.17: come back real quick Fo build um again, An da guys dat wen broke down yoa wall An wipe out yoa peopo, Dey goin go
Isa 49.18: goin come back An make Jerusalem town look good, Jalike wen one lady put on her jewels Wen she go get married!
Isa 49.18: town look good, Jalike wen one lady put on her jewels Wen she go get married!
Isa 49.19: An all da guys dat wen make you guys dea slave, Dey goin go way, far place.
Isa 49.20: An even mo den dat, Da guys dat wen born ova dea, Afta da Babylon guys take away oua peopo,
Isa 49.21: Who wen give me all dese kids?’
Isa 49.21: Da Babylon guys wen take away my kids, An I ol, an no can born kids no moa.
Isa 49.24: Wen one strong army guy go fight an go steal some stuff, You
Isa 49.25: I goin let da prisna guys go From da strong army guys dat wen catch um!
Isa 50.1: from Yahweh: “You guys tink yoa mudda get one paper Dat I wen make Fo tell dat I wen dump her an send her away?
Isa 50.1: tink yoa mudda get one paper Dat I wen make Fo tell dat I wen dump her an send her away?
Isa 50.1: Fo shua, I wen sell you guys, But ony cuz you wen do bad kine stuff!
Isa 50.1: Fo shua, I wen sell you guys, But ony cuz you wen do bad kine stuff!
Isa 50.1: I wen send away you guys mudda But ony cuz you guys go agains
Isa 50.2: Wen I come, how come no mo nobody stay hea?
Isa 50.2: Wen I call, how come nobody answa me?
Isa 50.6: Get guys dat wen wack my back wit whips, An I let um hit me.
Isa 50.6: Get guys dat wen pull out my beard, An I let um.
Isa 50.9: So, wat guy can show me Dat I wen do someting bad An I need punish?
Isa 50.10: If one a you guys feel scared Wen he go in front Yahweh, An he lissen wat I tell, Cuz I da
Isa 50.10: lissen wat I tell, Cuz I da Guy Dat Work Fo Yahweh, Den, wen dat kine guy walk inside dark kine place Wea no mo light,
Isa 50.11: yoa arrow bag, Go walk in da light from da fire you guys wen make An da burning arrows you wen light.”
Isa 50.11: from da fire you guys wen make An da burning arrows you wen light.”
Isa 50.11: Da ony ting you guys goin get from me, Is dis: bumbye wen you guys lay down, You goin suffa plenny!
Isa 51.1: Tink bout wea you guys come from, Jalike somebody wen cut one small rock Outa one cliff, O jalike somebody cut
Isa 51.2: Wen I tell Abraham fo come be my guy, Was ony him, one guy.
Isa 51.3: He goin make da boonies come Jalike how he wen make da place Eden side.”
Isa 51.9: up, jalike you do long time ago, Da time oua ancesta guys wen live.
Isa 51.9: Dat time, you wen kill da Egypt army guys Wen dey come afta oua ancesta guys
Isa 51.9: Dat time, you wen kill da Egypt army guys Wen dey come afta oua ancesta guys Jalike Rahab da dragon, But
Isa 51.9: come afta oua ancesta guys Jalike Rahab da dragon, But you wen chop um up!
Isa 51.10: You da One wen make da sea dry up, No matta stay deep, an get plenny
Isa 51.10: Was you wen make one road Inside all da deep place, So yoa peopo can
Isa 51.11: Dey stay feel good inside An dance an sing, wen dey coming.
Isa 51.13: How come you guys foget Dat me, Yahweh, I da One wen make you?
Isa 51.16: I wen tell you wat fo say.
Isa 51.17: Befo time, Yahweh wen stay huhu wit you guys, An he make you guys suffa plenny!
Isa 51.18: She wen raise up her boys But now no mo one a dem Fo hold her
Isa 51.19: Dese two bad tings wen happen To you Jerusalem guys, No mo nobody fo help you Fo
Isa 51.19: To you Jerusalem guys, No mo nobody fo help you Fo wat wen happen, An you feel sore inside.
Isa 51.22: Befo time, I wen make you guys suffa plenny Cuz I stay huhu wit you guys.
Isa 51.23: I goin put dat wine bowl In da hands a da peopo Dat wen make you guys suffa, Da ones dat tell you guys, ‘Go lay
Isa 52.3: Cuz dis, da spesho message from Yahweh: “I wen sell you guys to da Babylon peopo An dey neva pay me
Isa 52.4: message from Yahweh da Boss: “Egypt was da place my peopo wen go fo live, da firs time.
Isa 52.4: Den, was da Assyria peopo wen give my peopo hard time, Neva mind dey no have da right fo
Isa 52.6: Wen dat time come, dey goin know dat I da One Wen tell bout
Isa 52.6: Wen dat time come, dey goin know dat I da One Wen tell bout dis stuff befo time.
Isa 52.7: Wen we see da messenja guy feet Coming ova da mountains Fo
Isa 52.8: Wen Yahweh come back Jerusalem, his spesho town, Ery one a dem
Isa 52.12: But wen you guys come back from Babylon side, No need go quick
Isa 52.14: But goin be jalike befo time, Wen plenny peopo bum out Cuz dey see you guys, my peopo, Suffa
Isa 52.15: blood goin be jalike da blood Dat da pries guy sprinkle wen he make sacrifice.
Isa 53.1: You tink get peopo dat believe Wat dey wen hear from us guys?
Isa 53.1: You tink Yahweh wen show any a dem How strong him?
Isa 53.2: Da Guy Dat Work Fo Yahweh, He wen grow up in front Yahweh, Jalike one young plant grow from
Isa 53.2: Jalike one young plant grow from one root From da groun wen no mo watta.
Isa 53.4: Still yet, wen us guys suffa plenny, Da Guy Dat Work Fo Yahweh, He take
Isa 53.4: Wen us guys stay sore inside, He carry all dat fo us.
Isa 53.4: But us guys, we ony figga him Az da guy dat God wen wack an bus up, An make um feel like he no good.
Isa 53.5: But Da Guy Dat Work Fo Yahweh, He da one peopo wen poke Cuz us guys go agains God.
Isa 53.5: Him, da one dey wen whip An cuz a dat, he make us come good!
Isa 53.7: But jalike da sheeps Wen dey cut off all da wool, dey no make noise, He no say
Isa 53.8: Cuz my peopo wen go agains God, Dey wack him.
Isa 53.9: But wen he mahke, Dey put um inside one rich guy place.
Isa 54.1: goin come good fo you guys, Jalike if dat wahine dat wen stay live by herself She goin get mo plenny kids Den da
Isa 54.3: countries, An go live inside da towns Dat da odda peopo wen leave.
Isa 54.4: But now she get um, She foget, her was shame Befo time, wen her was young.
Isa 54.4: Jalike she no goin rememba How bad peopo wen make her feel Wen her no mo husban.
Isa 54.4: Jalike she no goin rememba How bad peopo wen make her feel Wen her no mo husban.
Isa 54.5: dat get husban now -- Cuz jalike I yoa husban, Da One wen make you!
Isa 54.6: guys get plenny trouble, Jalike you one wife yoa husban wen leave, An you stay sore inside.
Isa 54.6: Jalike you was young An da guy wen marry you, Den he leave you.
Isa 54.7: Yahweh tell: “Eh ma peopo, Ony short time I wen leave you guys.”
Isa 54.8: I wen get real mad, Jalike one flash flood, Cuz I no like wat
Isa 54.9: Dat time, I wen make one strong promise Dat da big watta, da kine Noah
Isa 54.10: stay tight wit you guys, Dat no goin change, An da deal I wen make wit you guys Fo make shua eryting stay okay fo you,
Isa 54.16: I da One wen make da guy Dat work wit da iron, An fan da coals fo make
Isa 54.17: No matta wat peopo tell in front da judge Wen dey poin finga you guys, You guys goin prove dey wrong.
Isa 55.3: goin make one deal wit you guys Dat goin stay foeva: Wat I wen promise King David dat I goin do, Dat I goin stay tight
Isa 55.4: Da one I wen make da promise bout, I let him tell all da diffren peopos
Isa 55.6: Go all out fo know Yahweh Right now, wen he let you guys meet him.
Isa 55.6: Call him fo help you Now, wen he stay nea.’-”
Isa 55.7: Wen dey turn back to oua God, He goin do plenny fo let dem go
Isa 55.7: to oua God, He goin do plenny fo let dem go Fo wat dey wen do befo time, An hemo dea shame.
Isa 55.11: Wen dey go out from my mout, Fo shua, dey goin come back by me
Isa 55.12: Bumbye, wen you guys leave fo come back ova hea, You guys goin dance
Isa 56.4: wat dey pick fo do, An dey stick wit da same deal Dat I wen make wit my peopo.’
Isa 56.6: Rules fo da Res Day, An dat stick wit da same deal Dat I wen make wit my peopo, Dey da peopo I goin bring Jerusalem
Isa 56.7: I goin make dem feel real good inside Wen dey come inside my house fo pray.
Isa 56.7: Wen dey make burn up kine sacrifice on top my altar, An odda
Isa 56.8: Da Israel peopo dat stay all ova da place, Cuz odda peopo wen throw um outa dea land.’-”
Isa 57.1: But da peopo dat get um right wit God, Wen dey mahke, Nobody even stay tink bout dat.
Isa 57.4: Who you talking about wen you stay make fun a dem?
Isa 57.6: Wen I tink bout all dis stuff, You guys tink I suppose to feel
Isa 57.9: Jalike dat wahine wen go By da idol kine god Molek An give him olive oil fo one
Isa 57.13: Wen you guys call me fo help, Let da idol kine gods dat you
Isa 57.13: guys call me fo help, Let da idol kine gods dat you guys wen go get, Get you guys outa trouble!
Isa 57.16: Az cuz if I wen stay lidat, Den peopo spirits goin come weak wen dey see
Isa 57.16: cuz if I wen stay lidat, Den peopo spirits goin come weak wen dey see me -- I da One wen make dem so dey can breathe
Isa 57.16: peopo spirits goin come weak wen dey see me -- I da One wen make dem so dey can breathe lidat.
Isa 57.17: Wen dey do bad kine stuff, An dey come greedy fo get eryting
Isa 57.20: But da bad kine guys, Dey jalike da rough sea Wen da wind make big wave An no can stay quiet.’-”
Isa 58.1: Tell my peopo, da one dat come from Jacob, How dey wen go agains me An do bad kine stuff!
Isa 58.4: Wen you guys skip food, You guys ony make argue an beef!
Isa 58.5: You tink, dat wen I like you skip food, I ony like fo peopo ack like dey
Isa 58.5: You guys tink dass all you guys gotta do wen you skip food?
Isa 58.6: “But dis da way I say gotta be, Wen you guys skip food: Anybody dat stay in jail Cuz da judge,
Isa 58.7: Wen you guys no eat food so you can pray, Share yoa food wit
Isa 58.7: Wen you see peopo dat no mo clotheses, Give um clotheses!
Isa 58.7: An no go hide Wen yoa own ohana guys need help!
Isa 58.8: Den, wen dass how you make, Goin be jalike wen da sun come up --
Isa 58.8: Den, wen dass how you make, Goin be jalike wen da sun come up -- Erybody goin see Dat you guys get life
Isa 58.10: Jalike you guys stay give one light dat shine Wen eryting stay dark, Fo make da dark places get light all
Isa 58.12: up town, An fix up da ol foundation, Dat yoa ancesta guys wen put firs time.
Isa 58.14: you guys get plenny food fo eat, From da same land Dat I wen make promise Fo give to yoa ancesta Jacob.
head: Wen Dey Sorry, God Get Dem Outa Trouble
Isa 59.4: Wen peopo talk in front da judge, Nobody tell um da truth.
Isa 59.10: Wen we stay wit da strong guys, We feel like da mahke guys.
Isa 59.12: An all da bad kine stuff us wen do, Dat stay agains us in front da judge.
Isa 59.12: An us know awready, az true Dat da tings us wen do, gotta need punish.
Isa 59.17: fo show da bad guys How he goin pay um back Fo eryting dey wen do.
Isa 59.18: He goin pay dem back Same same jalike dey wen do: Huhu fo da guys dat hate him, An payback fo da guys
Isa 59.19: Da peopo from da wes side, Dey goin get respeck fo Yahweh Wen dey find out wat kine God him.
Isa 59.19: eas side, wea da sun come up, Dey goin get respeck fo him Wen dey see how awesome he stay.
Isa 59.19: Wen Yahweh come, Goin come jalike one flood inside one small
Isa 60.1: bright light Dat make you peopo come awesome too, Jalike wen da sun come up an make light fo you.
Isa 60.2: Wen peopo see how awesome you guys stay, Dey goin know az me,
Isa 60.5: Wen you guys see all dat, You goin smile plenny!
Isa 60.10: Befo time, I wen stay huhu with you guys An wack you guys, But now, I like
Isa 60.11: Wen dea king guys come by yoa town, You guys goin make parade
Isa 60.14: Get peopo befo time Dat wen make any kine to you guys, Dea kids goin come by you guys
Isa 60.14: Erybody dat wen ack like dey tink you no good, Dey goin go down on top da
Isa 60.15: “Befo time, peopo wen go way from you guys, An hate you guys, An nobody go pass
Isa 60.18: But wen you guys build one town wall, You goin give um da name
Isa 60.18: An wen you guys put up one town gate, You goin give um da name
Isa 60.22: Wen da right time come, I goin make um happen, right den!
Isa 61.1: Spirit from my Boss Yahweh stay in charge me, Cuz Yahweh wen put oil on top my head Fo show he wen pick me.
Isa 61.1: me, Cuz Yahweh wen put oil on top my head Fo show he wen pick me.
Isa 61.1: feel good inside one mo time, Fo tell da ones da army guys wen take to dea own country, Dey can go home now, An fo tell
Isa 61.8: Cuz me, Yahweh, I [stay / feel] good inside Wen peopo judge da right way.
Isa 61.8: Wen peopo steal stuff cuz dey bad, I no like dat.
Isa 61.8: I goin give dem wat dey wen work fo, An make one deal wit dem dat stay foeva.
Isa 62.1: can see, Dat God's peopo get um right wit him, Jalike wen da sun come up morning time, An erybody can see Dat God
Isa 62.4: Nobody goin tell you guys no moa Dat yoa God wen leave you guys.
Isa 62.4: But wen dey tink bout you guys, dey goin tell Dat God stay [feel]
Isa 62.4: An wen dey tink bout yoa land, dey goin tell Dat God stay come
Isa 62.6: You guys dat stay pray to Yahweh Fo no foget wat he wen promise fo do, No res o go sleep.
Isa 62.8: let da peopo from odda place Drink da new wine you guys wen work hard fo make.
Isa 62.11: He stay bring wit him Da ones he wen get outa trouble!
Isa 62.12: An peopo goin call Jerusalem, ‘Da Town Yahweh Wen Look Fo, Da Town Yahweh No Goin Leave.’-”
Isa 63.4: Cuz I wen tink plenny, Dis, da right time fo me pay back dose peopo
Isa 63.4: Dis, da right time fo me pay back dose peopo Cuz dey wen hurt my peopo.
Isa 63.5: I stay huhu, an dass wat wen kokua me.
Isa 63.11: Dey tinking, “Wea da One Wen take Moses an da peopo thru da Red Sea, Da time Moses an
Isa 63.11: Wea da One wen put his Good An Spesho Spirit Right dea wit all da peopo?
Isa 63.12: Wea da One dat wen use his awesome powa Fo go wit Moses fo help him?
Isa 63.12: Yahweh wen go open da watta on da two side So da peopo can go walk
Isa 63.13: Who wen lead da peopo Thru da deep open place on da ocean bottom?
Isa 63.14: Den me, Isaiah, I pray to Yahweh: “Az how was, da time you wen lead yoa peopo, An you make erybody know Wat awesome kine
Isa 63.15: Befo time, you wen go all out fo us guys, But now, you no care.
Isa 63.15: Befo time, you wen use yoa powa fo help us guys, But now, you no do notting.
Isa 63.15: You wen feel plenny love an pity fo me befo time, But now, you
Isa 63.16: You da One wen pay da price Fo get us guys outa trouble from befo time.
Isa 63.18: Ony litto wile, befo time, Da peopo dat stay spesho fo you Wen own da land.
Isa 64.1: Yahweh, I wen like fo you open da sky An come down hea awready!
Isa 64.1: If you wen do dat, da mountains goin shake Jalike get earthquake, An
Isa 64.2: Jalike wen da fire make da dry wood burn An make da watta boil, I wen
Isa 64.2: wen da fire make da dry wood burn An make da watta boil, I wen like fo you come down hea awready So da peopo dat stay
Isa 64.3: Befo time you wen do scary kine stuff Dat us guys neva tink you goin do um.
Isa 64.3: You wen come down, An da mountains shake jalike get earthquake An
Isa 64.5: But fo shua, wen us still do bad kine stuff, You wen stay huhu!
Isa 64.5: But fo shua, wen us still do bad kine stuff, You wen stay huhu!
Isa 64.6: All us guys wen come Jalike somebody dat do pilau kine stuff An no can
Isa 64.6: An da bad kine stuff we do, wipe us out Jalike da wind wen blow away da leaf.
Isa 64.8: All us guys, you wen make us.
Isa 64.9: No rememba foeva, da bad kine stuff we wen do.
Isa 64.11: Temple, dat stay spesho fo you, Wea our ancesta guys wen tell Dat you da greates, Dat all burn down.
Isa 64.11: All da nice tings we wen get, All one pile a junk now.
Isa 65.1: “I wen let da peopo aks me stuff Dat neva aks fo me.
Isa 65.1: Da peopo dat neva go look fo me, I wen let um find me.
Isa 65.5: No come nea me, stay ova dea, Cuz I wen make myself spesho fo my gods, An you no stay spesho fo my
Isa 65.7: plenny, Cuz a da bad kine stuff Dey an dea ancesta guys wen do.
Isa 65.7: “Cuz dis peopo wen burn incense on top da mountains Fo dea idol kine gods, An
Isa 65.7: on top da hills, I goin measure dem Fo all da tings dey wen do befo time, An pay um back plenny fo all dat!”
Isa 65.8: Dis wat Yahweh tell: “Jalike wen somebody find one bunch grape An still get juice inside,
Isa 65.9: make one guy from da Judah ohana Own my mountains, Cuz he wen get um from his ancesta guys.
Isa 65.12: Cuz I wen yell to you guys, but you neva answa.
Isa 65.12: I wen talk, but you guys neva lissen.
Isa 65.12: You guys wen do wass bad, Da way I see um.
Isa 65.12: An you guys wen pick da kine stuff Dat I no like you do, an you still do
Isa 65.16: Cuz now, I goin foget all da trouble Dat wen come befo time.
Isa 65.17: Nobody goin rememba da stuff dat wen happen befo time.
Isa 65.18: So now, stay good inside foeva, Wen you tink bout wat I making!
Isa 65.18: Jerusalem, da kine place Dat make you stay good inside wen you dea.
Isa 65.18: peopo, da kine peopo Dat make you like dance an sing wen you wit dem.
Isa 65.19: I goin stay good inside Wen I tink bout Jerusalem!
Isa 65.20: Peopo dat mahke wen he make hundred year, Odda peopo goin tink he young.
Isa 65.22: Not like befo time, Wen you build house, Odda peopo take um away an live inside
Isa 65.24: Wen dey still talking, I hear awready.
Isa 66.2: You guys know dat I wen make Eryting dat get, da sky an da eart, yeah?
Isa 66.2: An dey stay all bus up inside, An stay scared an shaking Wen dey hear wat I tell.
Isa 66.3: guys, Dey do dea own tings fo do, An feel real good inside Wen dey doing dat kine pilau stuff.
Isa 66.3: [Fo / Wit] dem, wen dey kill one cow fo make sacrifice, Az bad, cuz az jalike
Isa 66.3: kill one cow fo make sacrifice, Az bad, cuz az jalike dey wen kill one guy.
Isa 66.3: Wen dey kill one bebe sheep fo make sacrifice, Az bad, cuz az
Isa 66.3: bebe sheep fo make sacrifice, Az bad, cuz az jalike dey wen broke one dog neck.
Isa 66.3: Wen dey give one wheat offering, Az bad, cuz az jalike dey wen
Isa 66.3: Wen dey give one wheat offering, Az bad, cuz az jalike dey wen give pig blood fo sacrifice.
Isa 66.3: Wen dey burn incense fo God rememba dem, Az bad, cuz az jalike
Isa 66.4: I goin do all dat, Cuz wen I wen call dem, No mo nobody dea fo answa me.
Isa 66.4: I goin do all dat, Cuz wen I wen call dem, No mo nobody dea fo answa me.
Isa 66.4: An wen I wen talk to dem, No mo nobody lissen.
Isa 66.4: An wen I wen talk to dem, No mo nobody lissen.
Isa 66.5: You guys dat stay scared an shaking wen Yahweh talk, Lissen to wat he tell: “Da odda Israel guys
Isa 66.6: Az da noise Yahweh stay make [Fo / Wen he] pay back da guys dat stay agains him!
Isa 66.10: how you feel good jalike dem, No matta befo time you wen stay sore inside.”
Isa 66.12: bring plenny rich kine stuff from plenny countries, Jalike wen da watta fill up one stream An den go all ova da place!
Isa 66.13: Wen you guys stay Jerusalem town, I goin let you res inside!
Isa 66.14: Wen you guys see all dis, Yoa heart goin feel like stay jump
Isa 66.14: An yoa body goin feel real good Jalike wen da new grass come up.”
Isa 66.14: peopo dat stay agains Yahweh, Dey goin find out how feel Wen he no take wat dey do.
Isa 66.15: Wen Yahweh come, he goin come wit fire!
Isa 66.18: Wen dey come, dey goin see How awesome I stay.
Isa 66.20: Wen all dem come, dat goin be jalike one wheat sacrifice fo
Isa 66.24: Wen peopo go outside Jerusalem, dey goin see all da mahke
Isa 66.24: Jerusalem, dey goin see all da mahke bodies a da peopo dat wen go agains me.”
Isa 66.24: Erybody goin feel pilau wen dey see da bodies.
Dan 1.1: Da year numba three wen Jehoiakim stay da king fo Judah, da Babylon king
Dan 1.4: teach dem da Babylon language, an all da books dat guys wen write Babylon side.
Dan 1.6: Some a da guys Ashpenaz wen pick come from da Judah ohana: Daniel, Hananiah, Mishael,
Dan 1.9: God awready wen make Ashpenaz, da guy in charge, come tight wit Daniel, an
Dan 1.10: da guy tell Daniel, “I scared a my boss da king, cuz he wen tell me wat kine food you guys gotta eat, an wat fo drink.
Dan 1.11: Den Daniel talk to da luna guy dat Ashpenaz wen put in charge a him, Hananiah, Mishael, an Azariah.
Dan 1.17: An Yahweh wen give Daniel spesho powa fo help peopo undastan all kine
Dan 1.17: peopo undastan all kine stuff peopo see in dea dreams, an wen dey not sleeping too.
Dan 1.18: Da three year pau, dat King Nebukadnezzar wen give um.
Dan 1.19: So da four guys wen start work fo da king.
Dan 1.20: mean, o dat can stop da bad kine tings dat happen to you wen somebody put kahuna on top you.
Dan 1.21: work inside da palace, all da way till da year numba one wen Cyrus come king fo Babylon.
Dan 2.1: Da year numba two wen Nebukadnezzar stay king Babylon side, he dream someting,
Dan 2.1: side, he dream someting, but he no can rememba wat he wen dream.
Dan 2.2: dat know how fo stop da bad kine stuff dat happen to you wen somebody put kahuna on top you, an oddas dat know how fo
Dan 2.2: Dey suppose to know wat he wen dream.
Dan 2.3: Da king tell dem, “I wen dream someting.
Dan 2.3: Dis bodda me real plenny, cuz I donno wat I wen dream.
Dan 2.5: If you guys no can tell me wat I wen dream, an wat da dream mean, I goin tell my odda worka
Dan 2.6: But if you guys can tell me wat I wen dream, an wat da dream mean , I goin give you guys plenny
Dan 2.8: slow fo get mo time, cuz you know dat I no change wat I wen tell.
Dan 2.9: If you guys no tell me wat I wen dream, I goin punish all you guys da same way!”
Dan 2.9: You guys wen make plan wit each odda, fo bulai me bout dis dream, an
Dan 2.9: So now, you guys gotta tell me wat I wen dream!
Dan 2.10: No mo no king, no matta dey big o so strong, eva wen make his guys tell wat he wen dream befo, not even to his
Dan 2.10: dey big o so strong, eva wen make his guys tell wat he wen dream befo, not even to his guys dat know wat da dreams
Dan 2.10: dreams mean, o dat can stop bad kine stuff dat can happen wen somebody put kahuna on top you, o dat learn stuff from da
Dan 2.12: Dat wen make da king come real huhu, wat da smart guys tell him.
Dan 2.13: Da Babylon guys wen go look fo Daniel an his friends, fo kill um too!
Dan 2.14: ready fo go out, fo kill all da smart guys inside Babylon, wen Daniel talk to him.
Dan 2.15: So Aryok tell Daniel wat wen happen.
Dan 2.16: Wen Daniel hear dis, he go inside wea da king stay.”
Dan 2.17: He tell his friends Hananiah, Mishael, an Azariah wat wen happen.
Dan 2.19: Dat nite, Daniel wen see someting jalike one dream, an God wen show him da
Dan 2.19: Dat nite, Daniel wen see someting jalike one dream, an God wen show him da secret.
Dan 2.23: Wen we aks you fo tell us wat da king wen dream, You tell us
Dan 2.23: Wen we aks you fo tell us wat da king wen dream, You tell us guys bout wat he wen dream.
Dan 2.23: us wat da king wen dream, You tell us guys bout wat he wen dream.
Dan 2.24: He da guy da king wen give da job fo kill all da smart guys inside Babylon.
Dan 2.25: da king an tell, “King, I find one guy from da peopo you wen bring hea from Judah.
Dan 2.26: Babylon name Belteshazzar, “You shua you can tell me wat I wen see inside my dream, an tell me wat da dream mean, o wat?
Dan 2.27: know how fo stop da bad kine stuff dat can happen to you wen somebody put kahuna on top you, o dat know how fo tell wat
Dan 2.27: fo tell wat one dream mean, o dat look at da animal guts wen dey kill um fo make sacrifice, so dey can find out wass
Dan 2.28: He wen let you know awready, King Nebukadnezzar, an wat goin
Dan 2.28: Now, I goin tell you wat you wen dream, an tell all da pichas dat you wen see in yoa head
Dan 2.28: tell you wat you wen dream, an tell all da pichas dat you wen see in yoa head wen you lay on top yoa bed.
Dan 2.28: dream, an tell all da pichas dat you wen see in yoa head wen you lay on top yoa bed.
Dan 2.29: “You, my King, wen you stay lay dea, you start fo tink bout wat goin happen
Dan 2.29: An he wen show you wat goin happen.
Dan 2.30: An was to me, dat God wen show da secret awready, fo wat da dream mean.
Dan 2.30: Den you can undastan wat you wen see inside yoa head.
Dan 2.31: “You, my King, wen see someting inside yoa dream.
Dan 2.34: Wen you stay look da statue, one real big rock wen broke off
Dan 2.34: “Wen you stay look da statue, one real big rock wen broke off from one mountain.
Dan 2.34: But no mo nobody wen make um broke off!
Dan 2.35: Den, da iron, da clay, da bronze, da silva, an da gold wen broke same time, all small pieces, jalike da junk kine
Dan 2.35: But da rock dat wen smash da statue, come one big mountain, an fill up da
Dan 2.36: Daniel tell da king: “Dass wat you wen dream.
Dan 2.37: God Inside Da Sky, he da One wen make you king, an give you da powa, an make you strong, an
Dan 2.38: He wen give you powa ova all da peopo, an da animals inside da
Dan 2.41: You wen see dat da feets an da toes was part clay dey wen bake, an
Dan 2.41: You wen see dat da feets an da toes was part clay dey wen bake, an part iron.
Dan 2.43: Az jalike you wen see dat da iron mix wit da clay stay togedda, but diffren.
Dan 2.45: Dass wat da big rock you wen see mean.
Dan 2.45: But nobody wen broke dat rock outa da mountain -- da rock dat broke da
Dan 2.45: “Da mos importan God wen let you, da king, know wat goin happen bumbye.
Dan 2.47: He da One dat show wat tings mean dat stay secret, cuz you wen tell wat dis dream mean.
Dan 2.48: Den da king wen make Daniel one real importan guy, an give him plenny
Dan 3.1: King Nebukadnezzar wen tell his guys fo make one gold kine statue, ninety feet
Dan 3.3: come fo da spesho ceremony fo da statue King Nebukadnezzar wen put up, an dey stand in front da statue.
Dan 3.5: Wen you guys hear da sound from da trumpet, da flute, da big
Dan 3.5: flute, da big harp, da small harp, da local kine guitar, wen dey play all da instrument togedda, right den an dea you
Dan 3.5: fo show respeck fo da gold statue dat King Nebukadnezzar wen put up.
Dan 3.7: Wen da time come, all da diffren peopos from ery country an
Dan 3.7: an show respeck fo da gold statue dat King Nebukadnezzar wen put up.”
Dan 3.8: So, wen dat happen, some a da Chaldea guys dat know how fo learn
Dan 3.10: King, you da one dat make da rule, dat wen erybody dat hear da kine music, dey gotta go down an show
Dan 3.12: But get some Jews dat you wen put ova da govmen fo da Babylon districk -- Shadrak,
Dan 3.13: Wen King Nebukadnezzar hear dat, he come real huhu, an tell
Dan 3.14: You guys wen make plan fo do dis, o wat?
Dan 3.15: Now, wen you guys hear da sound from da music one mo time, if you
Dan 3.15: stay ready fo go down an show respeck fo da statue dat I wen put up, az good.
Dan 3.18: no way we goin go down show respeck fo da gold statue you wen put up.
Dan 3.22: Da king wen stay real huhu wen he tell his guys fo make da oven fire
Dan 3.22: Da king wen stay real huhu wen he tell his guys fo make da oven fire place mo hot to da
Dan 3.22: Az how come da fire even kill da king's guys, afta dey wen throw da Jewish guys inside um.
Dan 3.23: Da three guys, stay all tie up tight wen da king's guys drop um down inside da real hot oven fire
Dan 3.24: Us guys wen throw three guys down inside dea, an dey all tie up, yeah?
Dan 3.28: Dat God wen send his angel messenja guy fo get his worka guys outa da
Dan 3.30: Den da king wen make Shadrak, Meshak, an Abednego come even mo importan
Dan 4.2: Den All Da Odda Gods, an da awesome an unreal tings he wen do fo me.
Dan 4.2: I tink az good fo me tell you guys bout all da stuff he wen teach me.
Dan 4.5: But den one nite, wen I stay lay down on top my bed, I wen get one dream an wen
Dan 4.5: But den one nite, wen I stay lay down on top my bed, I wen get one dream an wen make me come scared.
Dan 4.5: wen I stay lay down on top my bed, I wen get one dream an wen make me come scared.
Dan 4.5: Da picha in my head I wen see, scare me plenny!
Dan 4.6: “So I wen tell my guys fo bring in front me, all da smart guys
Dan 4.7: dat know how fo stop da bad kine stuff dat happen to you wen somebody put kahuna on top you, an da Chaldea guys dat
Dan 4.7: stuff from da stars, an da guys dat look at da animal guts wen dey kill um fo make sacrifice so can find out wass goin
Dan 4.8: “Afta all dese guys wen come, Daniel come by me.
Dan 4.9: Da stuff I wen see in my dream, tell me wat da dream mean.
Dan 4.10: Dis wat I wen see wen I stay sleep on top my bed.
Dan 4.10: Dis wat I wen see wen I stay sleep on top my bed.
Dan 4.13: Wen I stay sleeping on top my bed, I see some mo pichas inside
Dan 4.18: “Dis da dream dat me, Nebukadnezzar da King, wen dream.
Dan 4.19: “Dis wen throw Daniel off (his Babylon name Belteshazzar), an he no
Dan 4.20: Da tree you wen see, dat stay grow mo big an strong, till da top reach da
Dan 4.22: You wen come big an strong.
Dan 4.23: “‘King Nebukadnezzar, you wen see one angel watcha guy dat stay spesho fo God, come down
Dan 4.26: Inside yoa dream, somebody wen tell fo leave da stump an da roots a da tree, inside da
Dan 4.27: do wat I tell you now: Throw out all da bad kine stuff you wen do awready, an do wat stay right.
Dan 4.27: Throw out all da tings you wen do fo go agains God, an make good to da peopo dat suffa
Dan 4.28: All dis kine stuff wen happen to King Nebukadnezzar.
Dan 4.30: Az cuz I wen build um lidat, fo come my house, da king!
Dan 4.33: Right den an dea wat Daniel wen tell bout King Nebukadnezzar wen happen!
Dan 4.33: den an dea wat Daniel wen tell bout King Nebukadnezzar wen happen!
Dan 4.33: Da peopo wen make him go way from dem, an he eat grass jalike da cows.”
Dan 4.34: “Afta da seven year, me, Nebukadnezzar da King, wen look up to da One inside da sky.
Dan 4.36: “Dat same time dat I wen start fo tink good again, da peopo show me plenny respeck
Dan 4.36: Da smart guys dat wen teach me wat fo do, an my ali`i guys wen go all out fo
Dan 4.36: Da smart guys dat wen teach me wat fo do, an my ali`i guys wen go all out fo come by me.
Dan 4.36: An I wen come king again.
Dan 5.2: Wen Belshazzar stay drinking his wine, he tell his guys fo
Dan 5.2: an silva cups an bowls dat his ancesta guy Nebukadnezzar wen take from da Jerusalem temple, so dat him an da ali`i
Dan 5.3: So dey bring in da fancy kine gold cups dat dey wen go get from da Temple Fo God inside Jerusalem.
Dan 5.4: Wen dey stay drink da wine from da cups, dey stay talk good
Dan 5.4: cups, dey stay talk good bout dea idol kine gods, dat dey wen make from gold, silva, bronze, iron, wood, an stone.
Dan 5.7: guys dat know how fo stop da bad kine stuff dat happen wen somebody put kahuna on top you, da kahunas dat know how fo
Dan 5.7: da stars, an da kahuna guys dat look at da animal guts wen dey kill um fo make sacrifice, so dey can figga wass goin
Dan 5.7: Wen all dose smart guys from Babylon come, he tell um: “Whoeva
Dan 5.11: Wen yoa fadda stay king, peopo find out dat dis guy can see
Dan 5.11: guys dat know how fo stop da bad kine stuff dat happen wen somebody put kahuna on top you, da kahunas dat know how fo
Dan 5.11: da stars, an da kahuna guys dat look at da animal guts wen dey kill um fo make sacrifice, so dey can find out wass
Dan 5.12: Dis guy Daniel, dat yoa fadda wen name Belteshazzar, peopo find out dat he get real strong
Dan 5.13: him, “You da guy Daniel, one a da guys my fadda da king wen bring from Judah?”
Dan 5.15: My guys wen bring dese smart guys an kahuna guys in front me fo read
Dan 5.16: Wen you do dat, I goin put purple king kine clotheses dat cost
Dan 5.18: Da God Dass Mo Importan Den All Da Odda Gods, he wen make yoa fadda Nebukadnezzar come king.
Dan 5.19: Wen da king like somebody fo die, he kill um.
Dan 5.19: Wen he like keep somebody alive, he keep um alive.
Dan 5.19: Wen he like make somebody come mo importan, he make um mo
Dan 5.19: Wen he like make somebody come not importan, he make dem come
Dan 5.23: You wen tell yoa guys fo go bring da fancy kine cups an bowls from
Dan 5.24: Az why he wen send da hand wit da fingas dat write on top da wall.
Dan 5.30: But dat same nite, da Mede army guys wen kill Belshazzar, da king fo da Babylon peopo.
Dan 5.31: Darius da Mede guy wen take ova Babylon an come king.
Dan 6.7: an all da odda govmen guys, an da older leada guys, we all wen talk.
Dan 6.10: Wen Daniel find out dat da king sign da paypa fo da rule, he
Dan 6.10: Wen he pray, he tell God he da bestes, jalike how he do befo
Dan 6.12: So dey go by da king, an tell him bout da rule he wen write.
Dan 6.13: Darius, dis guy Daniel, one a da guys da Babylon peopo wen bring hea from Judah, he no lissen to you, o da rule you
Dan 6.13: bring hea from Judah, he no lissen to you, o da rule you wen write, an you da King!
Dan 6.14: Wen da king hear dat, he no can tink good.
Dan 6.19: Morning time wen get litto bit light, da king get up an he go by da big
Dan 6.20: Wen he come nea da lion hole, he call Daniel wit sad kine
Dan 6.20: Yoa God, da One you work fo erytime, he wen get you outa dis, o wat?
Dan 6.22: My God wen send his angel messenja guy, fo make da lions no bite me.”
Dan 6.23: Wen dey bring Daniel outa da hole, dey find no cuts on top
Dan 6.24: Den da king tell his guys fo go get da guys dat wen bulai an poin finga Daniel.
Dan 6.27: He wen get Daniel outa trouble So da lions neva hurt him.
Dan 7.1: Da year numba one wen Belshazzar stay king inside Babylon, Daniel get one dream.
Dan 7.1: He see pichas inside his head wen he stay lay on top his bed.
Dan 7.1: Lata, he wen write down da main tings he wen see.
Dan 7.1: Lata, he wen write down da main tings he wen see.
Dan 7.8: Wen I still stay tink bout da horns, get one odda small kine
Dan 7.19: “Den I wen really like make shua, bout da numba four wild animal.
Dan 7.21: Den wen I look, dat horn stay make war agains dose dat stay spesho
Dan 7.22: Den da time come wen dose dat stay spesho fo him, take ova an stay in charge a
Dan 7.28: But dis story wen bodda me plenny, an give me chicken skin cuz I scared.’
Dan 8.1: Da year numba three wen Belshazzar stay king fo Babylon, God let me see someting
Dan 8.1: me see someting jalike one dream, afta da odda dream dat I wen see da firs time.
Dan 8.5: Wen I stay tink bout dis, right den an dea one boy kine goat
Dan 8.8: An wen he come mo strong lidis, somebody broke off da big horn.
Dan 8.18: Wen he stay talk to me, I go sleep, wit my face on top da
Dan 8.19: He tell, “I goin make you undastanwass goin happen bumbye, wen God show dat he stay real huhu an no take wat peopo do.
Dan 8.20: Da boy kine sheep wit da two horn dat you wen see, dass jalike da king guys fo da Mede an Persia guys.
Dan 8.22: Da four horns dat come up wen da firs horn broke off, dass da four king kine lines dat
Dan 8.23: Wen dose king lines almos pau, an da peopo dat go agains God
Dan 8.25: Wen peopo tink eryting stay okay, he goin wipe out plenny a
Dan 8.26: “Da ting I wen see, bout da sacrifices fo nite time an morning time --
Dan 8.26: bout da sacrifices fo nite time an morning time -- wat you wen hear, az goin happen fo shua!
Dan 8.26: But put seal on top wat I wen write so goin stay secret, cuz goin be long time befo all
Dan 8.27: Me, Daniel, afta I see all dis, I wen come weak, an stay sick fo days.
Dan 9.2: I try fo figga out wat Yahweh mean, wen he tell Jeremiah, da guy dat talk fo him, dat afta
Dan 9.4: I tell my God Yahweh, I know oua peopo wen do wass wrong.
Dan 9.4: Wen you make one deal, you do eryting you wen say you goin do.
Dan 9.4: Wen you make one deal, you do eryting you wen say you goin do.
Dan 9.5: But us guys wen go buckaloose an do bad kine tings.
Dan 9.6: Dey wen talk to oua king guys, oua leada guys, an oua ancesta
Dan 9.7: time, us guys get plenny shame an lose face cuz a wat us wen do.
Dan 9.7: matta we stay near o far, inside all da odda lands wea you wen make us go, broke yoa rules an no stay tight wit you.
Dan 9.8: leada guys, an oua ancesta guys get plenny shame, cuz we wen do bad kine stuff agains you.
Dan 9.9: You da One show pity an let us go, no matta us wen go agains you.
Dan 9.10: Us neva lissen you, oua God Yahweh, fo live da way you wen teach us, da way yoa worka guys dat talk fo you wen tell
Dan 9.10: you wen teach us, da way yoa worka guys dat talk fo you wen tell us.
Dan 9.11: All da Israel peopo wen make deaf ear fo da rules you wen teach, an go da odda way
Dan 9.11: All da Israel peopo wen make deaf ear fo da rules you wen teach, an go da odda way from you, an tell dat dey no goin
Dan 9.11: “Az why, jalike you wen drop on top us guys, all da bad tings dat Moses yoa worka
Dan 9.11: on top us guys, all da bad tings dat Moses yoa worka guy wen write down inside da rules.
Dan 9.11: You wen make promise dat dese bad tings goin happen if us guys no
Dan 9.11: dese bad tings goin happen if us guys no do da tings we wen make deal fo do.
Dan 9.12: You make happen da stuff you wen tell fo punish us an oua govmen guys, wen you drop all dis
Dan 9.12: da stuff you wen tell fo punish us an oua govmen guys, wen you drop all dis bad kine stuff on top us.
Dan 9.12: world, no mo nobody eva do notting lidis befo, jalike you wen do to Jerusalem.
Dan 9.13: Jalike Moses wen write inside da rules, all dis bad kine stuff wen happen
Dan 9.13: Moses wen write inside da rules, all dis bad kine stuff wen happen to us guys.
Dan 9.15: You wen bring yoa peopo outa Egypt wit yoa strong powa.
Dan 9.15: You wen do dat fo let erybody know from dat time till now, wat
Dan 9.16: stuff we stay do, an da bad kine stuff oua ancesta guys wen do.
Dan 9.17: fo yoa spesho temple, dat stay all bus up, an fo da peopo wen bag from dea.
Dan 9.20: I stay pray an tell God all da bad kine stuff I wen do, an all da bad kine stuff my Israel peopo wen do.
Dan 9.20: stuff I wen do, an all da bad kine stuff my Israel peopo wen do.
Dan 9.21: Gabriel, da angel guy dat look jalike one regula guy dat I wen see in my odda dream da firs time, wen come fly fas fo
Dan 9.21: regula guy dat I wen see in my odda dream da firs time, wen come fly fas fo reach me.
Dan 9.23: Wen you wen start fo pray, God answa you.
Dan 9.23: Wen you wen start fo pray, God answa you.
Dan 9.23: So, tink bout wat I goin say, an try fo undastan wat you wen see: “Seventy times seven year, az da time God wen make fo
Dan 9.24: wat you wen see: “Seventy times seven year, az da time God wen make fo yoa peopo an fo yoa town dat stay spesho fo God,
Dan 9.26: Den da end goin come jalike wen da big watta come.
Dan 10.1: Da year numba three wen Cyrus stay da king fo Persia, God give one message dat was
Dan 10.1: dat was secret befo time, to Daniel (da guy anodda king wen call Belteshazzar).
Dan 10.1: He undastan wat dat mean cuz he wen see um, jalike in one dream.
Dan 10.7: Me, Daniel, I da ony guy dat wen see dis ting.
Dan 10.9: Den I hear da awesome guy talking, an wen I lissen him, I pass out sleep, wit my face on top da
Dan 10.11: Stand up, cuz God wen send me by you now!
Dan 10.11: Wen he tell me dat, I stand up, still shaking.
Dan 10.12: Cuz from da firs day dat you wen tink fo try fo undastand da message from God, an fo put
Dan 10.12: from God, an fo put yoaself last in front yoa God, he wen hear wat you say.
Dan 10.12: I come hea now, cuz a wat you wen say.
Dan 10.15: Wen he stay telling me all dis stuff, I look down on da groun,
Dan 10.16: I tell da one standing in front me, “Boss, cuz a wat I wen see, I no feel good inside, an I no can do notting!
Dan 10.19: Wen he talk to me, I come mo strong.
Dan 10.20: Wen I pau dea, den da angel guy dat stay in charge a Greece
Dan 11.2: he goin use um fo get mo powa den da kings befo him, an wen he like make war agains da Greek country, da peopo goin
Dan 11.4: from his blood, an da countries no goin be da same jalike wen he was king.
Dan 11.6: One time goin come wen odda peopo goin come an throw out her, an da one dat wen
Dan 11.6: wen odda peopo goin come an throw out her, an da one dat wen marry her, an her boy, an da guy dat wen help her, an dey
Dan 11.6: an da one dat wen marry her, an her boy, an da guy dat wen help her, an dey goin kill um all.
Dan 11.21: Wen erybody tink eryting stay okay fo dem, dis guy goin attack
Dan 11.22: da powa from da pries guy dat stay in charge a da deal God wen make wit his peopo.
Dan 11.24: Wen erybody tink eryting stay good, dis guy goin take ova da
Dan 11.26: Plenny guys goin mahke wen dey make war.
Dan 11.27: time fo eryting happen / still yet all dis goin pau ony wen God say time fo pau].
Dan 11.28: Wen da Syria king start fo go back his own land, nort side, he
Dan 11.28: land, nort side, he goin bring back rich kine stuffs he wen take from Egypt side.
Dan 11.28: But he make up his mind fo mess up da spesho deal God wen make wit his Jewish peopo.
Dan 11.29: “Da time come wen God say, da Syria king goin go agains da sout again, but
Dan 11.30: Wen he stay go home, he goin make nice an lissen to da peopo
Dan 11.32: Da Syria king goin make nice to da peopo dat awready wen go agains God's deal, fo make dem come his side, an make
Dan 11.34: Wen all dis stuff happen to da Jewish leada guys, goin get
Dan 11.36: An eryting goin go good fo him, till da time wen God no pau stay huhu.
Dan 11.37: Da king no goin show respeck fo da gods his ancesta guys wen pray to, o fo da god da wahines like.
Dan 11.40: Wen da time pau, da Egypt king sout side goin try fo push back
Dan 11.43: da silva, an all da rich kine stuffs dat da Egypt peopo wen hide.
Dan 12.1: get plenny trouble, mo den dey get from da time yoa peopo wen come one nation firs time, till dat time.
Dan 12.1: But dass da time wen yoa peopo, da ones dat get dea name inside God's book,
Dan 12.2: alive fo come shame foeva, an odda peopo goin feel pilau wen dey even tink bout dem.
Dan 12.7: Wen da one dat make big kine trouble, pau take away da power
Dan 12.7: power from da peopo dat stay spesho fo God, all da stuff I wen tell you goin pau too.
Dan 12.13: An wen da world pau, you goin come back alive an get yoa share a
Amo 1.1: Dis wat Amos wen tell.
Amo 1.1: Dat time, Amos wen see someting jalike one dream, bout wat goin happen to da
Amo 1.2: Dis wat Amos wen tell: “Yahweh Up Dea Inside Da Sky, He make big noise from
Amo 1.2: Wen he do dat, da places wea da sheep farmas go fo find grass,
Amo 1.3: wat Yahweh say: “Too much times awready, da Damascus peopo wen go agains me.
Amo 1.3: Da buggas wen trash da Gilead peopo Jalike dey wen go drag one heavy
Amo 1.3: Da buggas wen trash da Gilead peopo Jalike dey wen go drag one heavy board wit plenny spikes ova dea bodies.
Amo 1.4: goin send army guys fo burn da palace Dat dea King Haza`el wen build.
Amo 1.6: Dis wat Yahweh say: “Too much times awready, da Gaza peopo wen go agains me.
Amo 1.6: Dey wen catch one whole peopo An sell um to da Edom peopo fo be
Amo 1.9: Dis wat Yahweh say: “Too much times awready, da Tyre peopo wen go agains me.
Amo 1.9: Dey wen sell one whole peopo to da Edom peopo, Cuz dey neva like
Amo 1.11: Dis wat Yahweh say: “Too much times awready, da Edom peopo wen go agains me.”
Amo 1.11: Dey wen go hunt dea brudda guys, da Israel peopo, Wit sword fo
Amo 1.13: wat Yahweh say: “Too much times awready, da Ammon peopo wen go agains me.”
Amo 1.13: Gilead side, dey even wen rip open da hapai wahines Jus so dey can take ova mo
Amo 2.1: Dis wat Yahweh say: “Too much times awready, da Moab peopo wen go agains me.
Amo 2.1: Dey wen make stink to da king fo da Edom peopo, Cuz dey wen dig up
Amo 2.1: Dey wen make stink to da king fo da Edom peopo, Cuz dey wen dig up his body an burn his bones Till ony get ashes fo
Amo 2.4: wat Yahweh say: “Too much times awready, da Judah peopo wen go agains me.
Amo 2.4: Cuz I Yahweh, I wen give um da Rules, But dem, dey ack jalike da Rules no
Amo 2.4: Dey no like do wat I wen tell dem.
Amo 2.6: wat Yahweh say: “Too much times awready, you Israel peopo wen go agains me.”
Amo 2.8: you even lay down On top da clotheses dat odda peopo wen leave dea Nex to da alta fo sacrifice, Till da peopo can
Amo 2.9: “Neva mind was me dat wen wipe out da Amor peopo So you Israel peopo can live hea.
Amo 2.9: But I wen wipe dem out Jalike I wipe out all dea fruits from da
Amo 2.10: Was me dat wen bring you guys Outa da Egypt land to dis side.
Amo 2.10: Forty years, I wen show you guys wea fo go inside da boonies So you guys can
Amo 2.11: Was me dat wen make yoa boys come talka guys fo me, Was me dat wen make
Amo 2.11: me dat wen make yoa boys come talka guys fo me, Was me dat wen make yoa young guys make promise Fo stick wit da Nazir
Amo 2.12: “But you guys, you wen make da Nazir guys Broke dea rules an drink wine.”
Amo 2.12: You wen tell my talka guys, ‘No talk no mo fo God!
Amo 2.13: I goin smash you guys Right dea wea you standing, Jalike wen one wagon go huli on top you Cuz get too much heavy stuff
Amo 2.16: guy goin throw way da stuff he use fo fight, an run way Wen da day come fo all dat fo happen.
Amo 3.1: cuz Yahweh telling dis to you guys, da whole ohana dat he wen bring hea from Egypt side.
Amo 3.2: He say dis: “You guys, you da ony peopo dat I wen pick, From all da ohanas dat get all ova da world!
Amo 3.5: If no mo nobody wen put da bait, Da bird no goin fall down inside da net!
Amo 3.6: Weneva bad tings happen inside one town, Was Yahweh dat wen make um happen lidat!
Amo 3.8: Wen da lion make big noise, you betta be scared!
Amo 3.8: Wen my boss Yahweh tell you someting, you betta talk fo him!
Amo 3.10: Dey pile up dea palaces wit stuffs dey get From peopo dey wen bus up.
Amo 3.12: Yahweh say dis: “Wen da lion grab da sheep, Da sheep farma guy ony bring back
Amo 3.12: Goin be one small piece from da fancy bed da Samaria guys wen buy from Damascus.
Amo 3.14: “Dat time wen I goin punish da Israel peopo Fo try fight agains me, Same
Amo 4.1: Amos wen say dis too: “Eh!
Amo 4.2: Cuz a dat, he wen make one strong promise lidis: ‘Goin get one time, Jalike
Amo 4.4: Wen you go ova dea, You guys ony go agains God!
Amo 4.4: Wen you go ova dea, You guys ony go agains God, mo plenny
Amo 4.4: So den, wen you go ova dea, nex day morning time, Take da animal fo da
Amo 4.5: An brag plenny wen you guys give God someting you no gotta give.
Amo 4.6: Dis wat Yahweh say: “Was me dat wen make da peopo inside ery town hungry to da max!’
Amo 4.7: Yahweh say: “Da time you guys wen need da rain da mostes, Fo three month befo you cut da
Amo 4.7: I wen make da rain go one town an not da odda town.
Amo 4.9: Yahweh say: “I wen wack da farms you guys own An da fields wea you grow grape
Amo 4.9: wea you grow grape So dat da hot wind an da groun worms wen mess up eryting.”
Amo 4.9: Da grasshoppa wen eat up all da fig tree an olive tree dat you guys own.
Amo 4.10: Yahweh say: “Was me wen send da sick fo make trouble fo you guys, Same ting jalike
Amo 4.10: fo make trouble fo you guys, Same ting jalike befo time I wen make da Egypt peopo come sick.”
Amo 4.10: War time, was me wen kill yoa young guys An let da odda peopos catch you guys
Amo 4.11: Yahweh say: “I wen wipe out some a da towns wea you guys live, Same ting
Amo 4.11: out some a da towns wea you guys live, Same ting jalike I wen wipe out Sodom town an Gomorrah town befo time.”
Amo 4.11: You guys wen get outa yoa towns alive, yeah?
Amo 4.12: kine bad kine tings happen to you Israel peopo, Jalike I wen tell you guys awready.”
Amo 4.13: He take da light wen da sun stay coming up An make um come dark one mo time.
Amo 5.2: No matta she young, Her wen fall down cuz dey wen kill her.
Amo 5.2: No matta she young, Her wen fall down cuz dey wen kill her.
Amo 5.2: Dey wen leave her body dea, inside her own country.
Amo 5.3: ‘Cuz dis wat my boss Yahweh say Bout da Israel ohana: “Wen tousan army guys go out fo fight from one town, Ony
Amo 5.3: Wen hundred army guys go out fo fight from one nodda town, Ony
Amo 5.4: Dis wat Yahweh wen tell da Israel ohana: “Eh!
Amo 5.5: You rememba, Gilgal was da first place yoa peopo wen come inside dis land, But now, Gilgal garans goin be da
Amo 5.6: Amos wen tell: “Eh you guys!
Amo 5.8: “God, he da one wen make da stars -- Da Pleiades an Orion stars, He change da
Amo 5.15: “Cuz a wat you guys wen do, dis wat my God Yahweh say -- he my Boss, da God Fo All
Amo 5.17: Cuz wen I go thru da land wea you guys live, I goin punish you
Amo 5.18: Wat you guys tink goin happen to you Wen Yahweh come back, aah?
Amo 5.18: Wen he show up, eryting goin come hard fo you guys, not good!’
Amo 5.20: Dat time, wen Yahweh come back, no goin be good fo you!
Amo 5.20: Ony goin get dark, Jalike wen get black nite an no can see notting.
Amo 5.21: Dey Religious, Dey Okay, But Fo Real Dey Not Yahweh say, “Wen you guys make religious kine stuff, I no take wat you guys
Amo 5.21: Wen you guys stop work Cuz you make like you coming togedda fo
Amo 5.22: Wen you guys kill da fat cow fo make da sacrifice, Still yet,
Amo 5.24: Mo betta, wen you judge da right way bout eryting, Dat make da peopo
Amo 5.24: eryting, Dat make da peopo change how dey tink, Jalike wen da big watta come an change eryting.
Amo 5.25: “Rememba: Dat time yoa ancesta guys wen stay inside da boonies, Fo forty year, you Israel guys wen
Amo 5.25: wen stay inside da boonies, Fo forty year, you Israel guys wen make sacrifice fo me, An bring me presents cuz you like
Amo 5.26: Dem, da idol kine gods you guys pray to, Dat you wen make fo yoa own self.
Amo 6.10: So, wen somebody mahke, one ohana guy goin come take da body
Amo 6.12: Jalike wen somebody like judge da right way, Dey no can, cuz you guys
Amo 6.12: Wen get anybody dat stay do da right ting, You guys make shua
Amo 6.13: Israel guys dat feel real good inside Cuz dea army guys wen take ova Lo-Debar, da notting town!
Amo 6.13: Us guys so strong, we wen take ova Karnaim, da muscle town!
Amo 7.1: Den Amos say: “One time, dis wat my boss Yahweh wen show me.
Amo 7.2: I stay tinking, ‘Wat goin happen wen dem grasshoppas eat up da green plants all ova da land?
Amo 7.4: Da Fire “One nodda time, dis wat my boss Yahweh wen show me.
Amo 7.7: String Fo Check Out Da Wall “Anodda time, dis wat Yahweh wen show me.
Amo 7.8: Yahweh wen aks me, ‘Eh Amos!
Amo 7.8: I wen check dem out awready, jalike da house builda guy pull da
Amo 7.9: “Yahweh wen say dis too: ‘Da places on top da hills wea da Isaac ohana
Amo 7.10: He wen send somebody by Jeroboam, da king fo da Israel peopo, fo
Amo 7.12: Amaziah wen go talk to Amos too.’-”
Amo 7.15: Was Yahweh dat wen tell me fo leave da sheeps.
Amo 7.15: Was Yahweh dat wen tell me, ‘Go!
Amo 8.1: Den Amos say: “One nodda time, dis wat my boss Yahweh wen show me.
Amo 8.3: “My boss Yahweh, he tell dis too: ‘Wen dat time come, da peopo dat going sing inside da Temple,
Amo 8.5: ‘Us guys no like wait fo da new moon time Wen pau da religious kine stuff!
Amo 8.7: But Yahweh da one dat wen make strong promise lidis: ‘Fo shua, I no goin foget Da
Amo 8.7: shua, I no goin foget Da bad kine tings da Israel peopo wen do, eva!’-”
Amo 8.9: “My boss Yahweh say dis too: ‘Wen da time come, I goin make da sun come dark, noon time.
Amo 8.9: Dass wen da whole world goin come dark, no matta day time.’
Amo 8.10: Wen you guys sing, I goin make you guys sing sad kine song.
Amo 8.10: Goin be jalike wen da fadda-mudda guys come sad Cuz dea one an ony boy,
Amo 8.11: I talking bout dis: Dey goin like hear all da tings I wen tell befo, Cuz dey goin come hungry fo hear all dat now!
Amo 8.14: All dose peopo dat stay tink lidat, wen dey make strong promise, dey aks da pilau idol kine god
Amo 8.14: Wen God Punish, No Can Run Away Copyright © 2000, 2009
Amo 9.1: Amos say: “Jalike one dream, I wen see my Boss.
Amo 9.5: Boss Yahweh, Da God Dat Stay In Charge Ova All Da Armies, Wen he touch da world, jalike da world melt, An erybody dat
Amo 9.6: I wen bring you Israel peopo up hea outa da Egypt land, I wen
Amo 9.6: I wen bring you Israel peopo up hea outa da Egypt land, I wen bring da Filistine peopo from Crete Island too, An da Aram
Amo 9.6: Filistine peopo from Crete Island too, An da Aram peopo, I wen bring dem from Kir side.
Amo 9.9: Goin be jalike wen somebody shake one straina An all da good stuff no fall
Amo 9.11: fix dat wall dat was all bus up An put up da tings dat wen broke.
Amo 9.13: Yahweh say dis too: “Goin come da time, Wen dey plant stuff, goin grow so quick Da firs part goin be
Amo 9.13: Even wen time awready fo make ready da grape seeds Fo plant da next
Amo 9.15: Cuz I wen give um dat land.
Jon 1.1: One time, Yahweh wen tell Jonah fo talk fo him.
Jon 1.1: An dis wat Yahweh wen tell Jonah: “No wait!
Jon 1.3: He wen go da odda way from Yahweh fo go ova dea Tarshish side
Jon 1.4: Wen dey was going, Yahweh, he wen make one bite-hard wind come
Jon 1.4: Wen dey was going, Yahweh, he wen make one bite-hard wind come on top da sea.
Jon 1.5: Ery one a dem wen yell fo help to dea own gods.
Jon 1.5: Dey wen throw out da stuffs from da boat fo make um not so heavy,
Jon 1.5: He wen lay down inside dea an go pass out sleep.
Jon 1.7: odda, “Eh, good fo us if we can find out who da guy dat wen make one god mad, an make dis bad ting come to us guys.
Jon 1.7: Dey wen pull straw, an Jonah, he da one wen lose.
Jon 1.7: Dey wen pull straw, an Jonah, he da one wen lose.
Jon 1.8: You da guy dat wen make dis bad ting come to us guys.
Jon 1.9: He da One wen make da sea an da land.
Jon 1.10: Wen da saila guys hear dat, dey come real scared.
Jon 1.12: Cuz I know dis big storm wen come to you guys cuz a me.
Jon 1.14: Den dey wen yell fo help to Jonah's god Yahweh.
Jon 1.14: Cuz you Yahweh, an was you dat wen make all dis happen, not us guys.
Jon 1.15: Den da saila guys wen pick up Jonah an throw him inside da sea.
Jon 1.15: Right den an dea, da sea wen stop moving aroun an come quiet.”
Jon 1.16: So dey wen kill one animal fo make sacrifice to him, an dey make
Jon 1.17: Yahweh, he wen make ready one mangus fish fo swallow Jonah.
Jon 2.1: Wen Jonah stay inside da fish, he wen go pray to his God
Jon 2.1: Wen Jonah stay inside da fish, he wen go pray to his God Yahweh.
Jon 2.2: He say: “Wen I get plenny trouble, I yell out to you, Yahweh, fo help
Jon 2.2: Wen I was inside da fish opu Was jalike inside da place wea da
Jon 2.4: I stay tinking lidis: ‘God, he wen throw me out, He make me go way wea he no see me.
Jon 2.5: Da watta wen come ova me an litto bit mo I goin mahke, Da deep watta
Jon 2.5: I goin mahke, Da deep watta come all aroun me, Big seaweed wen wrap aroun my head, I wen go down to wea da mountains
Jon 2.6: come all aroun me, Big seaweed wen wrap aroun my head, I wen go down to wea da mountains stand, on top da ocean
Jon 2.6: You wen bring me up outa da grave An I stay alive still yet!
Jon 2.7: Wen I wen feel like I goin stay alive ony litto bit moa, I
Jon 2.7: “Wen I wen feel like I goin stay alive ony litto bit moa, I tink
Jon 2.7: I wen pray hard to you Ova dea wea you stay inside da Temple
Jon 2.9: Da ting I wen promise you dat I goin do, I goin do um.
Jon 2.9: Cuz you Yahweh, An you da One wen bring me outa trouble!
Jon 2.10: Den Yahweh, he wen tell da big fish wat fo do, an he bahf Jonah out on top da
Jon 3.3: So Jonah, right den an dea he wen go Nineveh, jalike Yahweh wen tell um fo do.
Jon 3.3: Jonah, right den an dea he wen go Nineveh, jalike Yahweh wen tell um fo do.
Jon 3.4: Wen Jonah get dea, he start fo go hea an dea inside da town.
Jon 3.5: Da Nineveh peopo, dey believe wat God wen say.
Jon 3.5: Da importan peopo an da regula kine peopo, everybody wen put on burm bag kine clotheses fo show dey stay sorry
Jon 3.6: Den da king fo Nineveh, he wen hear bout wat Jonah stay tell too.”
Jon 3.7: Da king wen send guys all ova Nineveh town fo tell da peopo fo come
Jon 3.10: God, wen he see wat dey stay doing, an see dat dey wen change how
Jon 3.10: God, wen he see wat dey stay doing, an see dat dey wen change how dey ack an pau do bad kine tings, he wen change
Jon 3.10: dey wen change how dey ack an pau do bad kine tings, he wen change his mind bout doing bad tings to dem, da way he wen
Jon 3.10: wen change his mind bout doing bad tings to dem, da way he wen say befo time dat he was goin do.
Jon 4.1: Wen bodda Jonah plenny, cuz God wen change his mind.
Jon 4.1: Wen bodda Jonah plenny, cuz God wen change his mind.
Jon 4.1: Jonah wen come real huhu wit God cuz a dat.
Jon 4.2: Jonah wen pray to Yahweh lidis: “Auwe, Yahweh!
Jon 4.2: You know, all dis wen happen jalike I wen say wen I wen stay my own country!
Jon 4.2: You know, all dis wen happen jalike I wen say wen I wen stay my own country!
Jon 4.2: You know, all dis wen happen jalike I wen say wen I wen stay my own country!
Jon 4.2: You know, all dis wen happen jalike I wen say wen I wen stay my own country!
Jon 4.2: Dass why quick I wen run away fo go Tarshish side, you know.
Jon 4.4: tink dass good fo you, fo stay huhu cuz da Nineveh peopo wen come sorry fo da bad kine stuff dey wen do, o wat?”
Jon 4.4: da Nineveh peopo wen come sorry fo da bad kine stuff dey wen do, o wat?”
Jon 4.5: He wen build one shack ova dea, so he get shade an wait fo find
Jon 4.6: God Yahweh, he wen make one tall plant come up dea an make leaf go all ova
Jon 4.7: But da nex day, wen still yet litto bit dark jus befo da sun come up, God wen
Jon 4.7: wen still yet litto bit dark jus befo da sun come up, God wen make one army worm go up da plant.
Jon 4.7: Da army worm wen go afta da bush an make um come all poho.
Jon 4.8: Den, wen da sun come hot, God wen make one hot wind come from da
Jon 4.8: Den, wen da sun come hot, God wen make one hot wind come from da east side.
Jon 4.8: Da sun wen shine real strong on top Jonah's head, an he litto mo pass
Jon 4.8: Jonah wen tell God, “Why you no jus let me mahke?
Jon 4.10: But Yahweh wen tell Jonah: “Kay den.
Jon 4.10: One nite dat plant wen come up, an anodda nite, da plant wen come poho.
Jon 4.10: One nite dat plant wen come up, an anodda nite, da plant wen come poho.
Mal 1.4: all bus up, but we goin come back an build eryting dat wen get smash!
Mal 1.4: Wen odda peopos talk bout dem, dey goin call da Esau land ‘da
Mal 1.14: So wen all da diffren peopos find out wat kine God me, dey goin
Mal 2.5: I wen give dem good kine life, an make tings come out good fo
Mal 2.5: I wen make da Levi ohana guys know who me, so dey stay scared an
Mal 2.6: Wen dey teach, dey tell da trut.
Mal 2.7: Az why, wen da pries guys talk, dass wea you go fo learn stuff, an aks
Mal 2.9: “But you guys wen go da wrong way!
Mal 2.9: Wen you guys teach da peopo wat God's Rules mean, you tell um
Mal 2.10: You no tink da one God wen make us guys?
Mal 2.10: How come we ack like da deal pilau Dat God wen make fo our ancesta guys?
Mal 2.14: Cuz Yahweh know eryting bout you an yoa wife, da one you wen marry wen you was young.”
Mal 2.14: know eryting bout you an yoa wife, da one you wen marry wen you was young.”
Mal 2.14: dat you bulai her, no matta she yoa bestes friend, an you wen make strong promise fo stick wit her.
Mal 2.15: You donno, God wen make you an yoa wife one?
Mal 2.15: An you know why Yahweh wen make you one?
Mal 2.15: So wen you get kids, dey stay all out fo God!
Mal 2.15: make shua you stay okay inside, an no bulai da wife you wen marry wen you was young.
Mal 2.15: you stay okay inside, an no bulai da wife you wen marry wen you was young.
Mal 2.16: Yahweh, da God fo da Israel peopo, tell: “I hate wen you leave yoa wife, an wen you bus up peopo an make like
Mal 2.16: da Israel peopo, tell: “I hate wen you leave yoa wife, an wen you bus up peopo an make like you neva do notting!
Mal 3.1: deal wit me, An you guys tell, ‘We goin stay good inside wen he come!
Mal 3.2: Da messenja guy goin come, An you tink you can handle wen he come?
Mal 3.4: Wen da Judah ohana an da Jerusalem peopo Bring dea sacrifice
Mal 3.4: Goin be jalike da ol days, long time ago, Jalike how was wen da sacrifice was good kine.
Mal 3.7: From da time dat yoa ancesta guys wen live, You guys erytime turn aroun an go da odda way from
Mal 3.8: Wen you guys no pay, you stay steal from me!”
Mal 3.15: Even wen dey push God fo see if he goin punish dem, notting bad
Mal 3.16: get da odda peopo dat stay feel jalike dey real scared wen dey in front Yahweh.
Mal 3.16: He wen write down eryting on top one paypa dat stay in front him,
Mal 3.17: Den Yahweh, Da God Ova All Da Armies tell: “Wen da time come fo me make dem my spesho peopo, dey goin come
head: Da Time Wen Da Judge Come Back
Mal 4.1: da peopo dat stay do bad kine stuff -- Da time goin come, wen dose peopo goin come Jalike da lef ova junk kine stuff
Mal 4.2: But fo you guys dat feel real scared Wen you tink bout wat kine God me, Erybody goin see fo real
Mal 4.2: me, Erybody goin see fo real kine wat stay right, Jalike wen da bright sun come up An you can see eryting mo clea.
Mal 4.2: Den, you guys goin run aroun an jump, Jalike wen peopo let da bebe cows outa da pen!
Mal 4.3: Da time wen I goin do all dat, Jalike you guys goin walk all ova da
Mal 4.4: I wen teach him wat he gotta do, Mount Sinai side, So dat he can
Mal 4.5: ting I goin do, I goin send Elijah to you guys, Da guy dat wen talk fo me befo time.
Mat 1.1: He da Christ, da Spesho Guy God Wen Send.
Mat 1.6: Den had fourteen faddas from David till da captcha wen dey take um away Babylon side: David, he Solomon fadda.
Mat 1.11: Was dat time wen da armies wen captcha all da Jewish peopo, an take um away
Mat 1.11: Was dat time wen da armies wen captcha all da Jewish peopo, an take um away Babylon side.
Mat 1.16: Mary wen born Jesus, da one dey call da Christ guy, da Spesho Guy
Mat 1.16: Jesus, da one dey call da Christ guy, da Spesho Guy God Wen Send.
Mat 1.17: one afta da odda, an from King David till da captcha wen dey take um away Babylon side, dey fourteen faddas, an
Mat 1.17: take um away Babylon side, dey fourteen faddas, an from wen dey take um away Babylon side till Jesus, da Christ guy,
head: Jesus Wen Born
Mat 1.18: Now befo Mary born Jesus, da Christ guy, da Spesho Guy God Wen Send, dis wen happen.
Mat 1.18: born Jesus, da Christ guy, da Spesho Guy God Wen Send, dis wen happen.
Mat 1.18: But befo dey wen marry, dis wat wen happen: God's Good an Spesho Spirit wen
Mat 1.18: But befo dey wen marry, dis wat wen happen: God's Good an Spesho Spirit wen make her get
Mat 1.18: wen marry, dis wat wen happen: God's Good an Spesho Spirit wen make her get hapai.
Mat 1.20: But wen he stay tinking lidat, right den an dea, one angel
Mat 1.20: guy from da Good Boss Up Dea Inside Da Sky come by him, wen he stay dreaming.
Mat 1.22: All dis happen jalike Isaiah wen say, da guy who talk fo God long time ago, “Lissen!
Mat 1.24: Joseph wake up an he do wat da angel guy from da Boss wen tell him.”
Mat 2.1: Had dese smart guys who know plenny bout da stars, wen come Jerusalem town from one far place, from da east side.
Mat 2.2: We wen spock one star come up da east side dat show dat he born
Mat 2.4: Den Herod wen tell fo come by him all da main pries guys an all da
Mat 2.5: Cuz da guy Micah wen say (he one guy dat talk fo God long time ago), ‘Eh!”
Mat 2.7: Dey wen come, but dey neva tell nobody.’-”
Mat 2.7: He find out from dem wat time da star wen show up inside da sky.
Mat 2.9: Dat same star, da one dey wen see befo, wen dey wen stay east side, dat star go in front
Mat 2.9: Dat same star, da one dey wen see befo, wen dey wen stay east side, dat star go in front dem, an stop
Mat 2.9: Dat same star, da one dey wen see befo, wen dey wen stay east side, dat star go in front dem, an stop right
Mat 2.10: Dey wen spock da star, an eh!
Mat 2.10: dey wen feel real good inside.
Mat 2.13: Afta da guys who know plenny bout da stars wen go home, you know wat?
Mat 2.13: Had one angel guy from da Boss Up Dea come by Joseph, wen he stay dreaming.
Mat 2.14: So Joseph get up, an take his boy an Mary, an dey wen run Egypt side, dat nite.
Mat 2.15: Dey stay dea till Herod wen mahke.”
Mat 2.15: Wen all dis happen, was jalike Hosea wen say, da guy dat talk
Mat 2.15: Wen all dis happen, was jalike Hosea wen say, da guy dat talk fo God long time ago, “I wen tell my
Mat 2.15: Hosea wen say, da guy dat talk fo God long time ago, “I wen tell my boy fo come outa Egypt.
Mat 2.16: King Herod, he wen find out eh, dat da guys dat know plenny bout da stars wen
Mat 2.16: wen find out eh, dat da guys dat know plenny bout da stars wen fool him, an he wen come so wild, he wen go send his army
Mat 2.16: da guys dat know plenny bout da stars wen fool him, an he wen come so wild, he wen go send his army guys an tell um, “Go
Mat 2.16: bout da stars wen fool him, an he wen come so wild, he wen go send his army guys an tell um, “Go kill all da small
Mat 2.16: Den dey wen kill all da boys two years old an mo younga.
Mat 2.16: Herod wen figga da time, cuz da guys who know plenny bout da stars
Mat 2.16: figga da time, cuz da guys who know plenny bout da stars wen tell him wat time da star wen show up first time.”
Mat 2.16: know plenny bout da stars wen tell him wat time da star wen show up first time.”
Mat 2.17: Dis happen jalike Jeremiah wen say, da guy dat talk fo God long time ago: “Dey hear one
Mat 2.19: Lata, King Herod wen mahke.
Mat 2.19: One angel messenja guy from da Boss come by Joseph wen he stay dreaming ova dea Egypt side.
Mat 2.21: So den Joseph wen get up, fo take Jesus an Mary.
Mat 2.21: Dey wen go back Israel side.”
Mat 2.22: But he hear dat Arkelaus wen come king Judea side afta his fadda Herod wen mahke.
Mat 2.22: dat Arkelaus wen come king Judea side afta his fadda Herod wen mahke.
Mat 2.23: Dis happen jalike da guys who talk fo God long time ago wen say, “Dey goin call him ‘da Nazaret guy.”
Mat 3.1: Afta Jesus wen grow up, John Da Baptiza guy show up inside da boonies
Mat 3.3: da guy who talk fo God, Isaiah, was talking bout John wen he say dis: “He goin talk real loud inside da boonies,
Mat 3.4: He wen make one rope outa leather fo belt.’-”
Mat 3.6: Dey telling strait out all da kine bad stuff dey wen do, an he baptizing dem in da Jordan River.
Mat 3.14: But John wen tell Jesus, “How come you come by me?
Mat 3.16: Da sky wen rip open.
Mat 3.17: Had one voice from da sky wen say, “Dis my boy.
Mat 4.3: So da Devil wen go by him an presha him.
Mat 4.12: Dat time, Herod guys wen throw John Da Baptiza guy in jail.
Mat 4.12: Jesus wen hear dat, an he go Galilee side.
Mat 4.14: Dis wen happen jalike da guy Isaiah wen say, who talk fo God long
Mat 4.14: Dis wen happen jalike da guy Isaiah wen say, who talk fo God long time ago: “Zebulun side, Naftali
Mat 4.17: Dass wen Jesus start fo teach da peopo.
Mat 4.20: Right den an dea, dey jus wen leave da nets, an go wit him.
Mat 4.23: Den Jesus wen go all ova Galilee, teaching inside da Jewish churches.
Mat 4.24: hurt, an suffa plenny, da peopo dat get bad spirits dat wen take ova dem, peopo dat shake an roll all ova, an peopo
Mat 4.25: Plenny peopo wen go wit him from Galilee side, from all da Ten Towns, from
Mat 5.1: He sit down dea fo teach, an da guys he wen pick fo teach come by him fo lissen.
Mat 5.2: He wen start fo teach um.
Mat 5.11: “You guys can stay good inside wen dey talk bad to you guys, an make you guys suffa, an dey
Mat 5.12: Eh, jalike befo time, da guys God wen send fo talk fo him long time ago, had peopo dat wen make
Mat 5.12: God wen send fo talk fo him long time ago, had peopo dat wen make dem suffa too.
Mat 5.17: get rid a God's Rules an da stuff da guys who talk fo God wen say.
Mat 5.17: I come fo make everyting dey wen talk bout come true.
Mat 5.21: “You guys wen hear wat God wen tell da peopo from befo time.
Mat 5.21: “You guys wen hear wat God wen tell da peopo from befo time.
Mat 5.23: da temple, an you rememba yoa brudda huhu wit you cuz you wen do someting to him, leave yoa gif ova dea, an go make good
Mat 5.25: in front da judge, quick, try get everyting right wit dem wen you still get chance.
Mat 5.27: “You guys wen hear wat God wen say: ‘No go fool aroun behind yoa husban
Mat 5.27: “You guys wen hear wat God wen say: ‘No go fool aroun behind yoa husban o yoa wife's
Mat 5.28: dis: Whoeva look at one wahine an like fool aroun her, he wen do um awready inside his heart.’
Mat 5.31: “God wen say: ‘Whoeva goin dump his wife, gotta write um down on
Mat 5.32: wife, an she neva even fool aroun, he make her jalike she wen fool aroun.’
Mat 5.32: An if one nodda guy marry her afta her husban wen dump her, dat guy jalike one guy dat go fool aroun da
Mat 5.33: “An you guys wen hear wat God wen tell da peopo from befo time.
Mat 5.33: “An you guys wen hear wat God wen tell da peopo from befo time.
Mat 5.33: Cuz you wen promise um in front da Good Boss Up Dea.
Mat 5.38: “You guys wen hear wat God wen say: ‘If anybody pull out yoa eye, pull
Mat 5.38: “You guys wen hear wat God wen say: ‘If anybody pull out yoa eye, pull out his eye.
Mat 5.42: Wen somebody aks you fo someting you get, give um.
Mat 5.43: “You guys wen hear wat God wen say: ‘Show love an aloha fo da peopo dat
Mat 5.43: “You guys wen hear wat God wen say: ‘Show love an aloha fo da peopo dat all aroun you.
Mat 5.45: Wen you do dat, you goin show fo real dat you da kine kids dat
Mat 6.1: No good you make show in front peopo wen you do da religious kine stuff, cuz you guys ony like dem
Mat 6.2: Wen you guys give money to da guys dat no mo notting, no make
Mat 6.2: make big show jalike da guys dat say one ting an do anodda wen dey go inside da Jewish churches an wen dey walk in da
Mat 6.2: ting an do anodda wen dey go inside da Jewish churches an wen dey walk in da town wea da peopo stay.
Mat 6.2: An I telling you guys dis too: Dey wen get all dea pay awready.
Mat 6.3: “So you guys, wen you give money to da guys dat no mo notting, no tell
Mat 6.5: Wen you guys pray, no make like da guys dat say one ting an do
Mat 6.5: An I telling you dis too: Dey wen get all dea pay awready.
Mat 6.6: But you guys, wen you pray, go inside yoa room an close da door.
Mat 6.7: Wen you guys pray, no say any kine stuff dat mean notting.
Mat 6.7: tink God goin lissen to dem cuz dey say so plenny stuff wen dey pray.
head: Wen You No Eat So You Can Pray
Mat 6.16: “You guys, wen you no eat so you can pray, no make long face.
Mat 6.16: An I telling you guys dis too: Dey wen get all dea pay awready, an God no goin give um any moa.
Mat 6.17: “But you guys, wen you no eat so you can pray, comb yoa hair an wash yoa
Mat 6.18: no eat so you can pray, comb yoa hair an wash yoa face, so wen da peopo see you, dey no goin know you not eating so you
Mat 7.4: ‘Eh, try let me pull da small piece junk outa yoa eye,’ wen you get one big two by four inside yoa own eye?
Mat 7.12: God's Rules say in da Bible, an everyting dat God's talkas wen teach.
Mat 7.22: Wen dat time come, plenny peopo goin tell me, ‘Eh, Boss, we
Mat 7.22: dat time come, plenny peopo goin tell me, ‘Eh, Boss, we wen tell everybody we yoa guys wen we wen talk fo you, an wen
Mat 7.22: goin tell me, ‘Eh, Boss, we wen tell everybody we yoa guys wen we wen talk fo you, an wen we wen make da bad kine spirits
Mat 7.22: me, ‘Eh, Boss, we wen tell everybody we yoa guys wen we wen talk fo you, an wen we wen make da bad kine spirits let go
Mat 7.22: wen tell everybody we yoa guys wen we wen talk fo you, an wen we wen make da bad kine spirits let go peopo, an wen we
Mat 7.22: everybody we yoa guys wen we wen talk fo you, an wen we wen make da bad kine spirits let go peopo, an wen we wen do
Mat 7.22: an wen we wen make da bad kine spirits let go peopo, an wen we wen do stuffs dat show yoa power.
Mat 7.22: we wen make da bad kine spirits let go peopo, an wen we wen do stuffs dat show yoa power.
Mat 7.23: You guys stay broke da Rules dat God wen make.
Mat 7.25: Da rain wen come, an get plenny water, an da wind wen come from all
Mat 7.25: Da rain wen come, an get plenny water, an da wind wen come from all ova da place, an wen pound da house hard.
Mat 7.25: water, an da wind wen come from all ova da place, an wen pound da house hard.
Mat 7.25: But da house no fall down, cuz he wen build um wea stay solid rock.
Mat 7.27: Da rain wen come, an get plenny water, an da wind wen come from all
Mat 7.27: Da rain wen come, an get plenny water, an da wind wen come from all ova da place, an pound da house hard.
Mat 7.27: Az da house dat wen fall down an wen wipe out!
Mat 7.27: Az da house dat wen fall down an wen wipe out!
Mat 7.28: Wen Jesus pau teach, all da peopo, wen blow dea minds fo wat
Mat 7.28: Wen Jesus pau teach, all da peopo, wen blow dea minds fo wat he teach um, cuz he teach wit plenny
Mat 8.1: Jesus wen go down from da mountain, an plenny peopo wen go wit him.
Mat 8.1: Jesus wen go down from da mountain, an plenny peopo wen go wit him.
Mat 8.2: Had one lepa guy wen go by him an go down in front him.
Mat 8.3: Jesus wen stick out his hand an touch him, an say, “Okay, I do um.
Mat 8.4: No foget make da kine sacrifice, now, jalike Moses wen tell in God's Rules.
Mat 8.5: Wen Jesus was going inside Capernaum town, one captain fo da
Mat 8.5: inside Capernaum town, one captain fo da Rome army guys wen come by him fo beg um, “Boss, I get one worka guy dat stay
Mat 8.10: Jesus wen hear dat, an he tell da odda guys dat stay following him,
Mat 8.11: An I like tell you guys one mo ting: wen God in da sky stay King, goin get plenny guys dat goin
Mat 8.13: Dat same time, da worka guy wen come good.
Mat 8.14: Den Jesus wen go Peter's house.
Mat 8.15: He wen touch her hand an da feva wen pau.
Mat 8.15: He wen touch her hand an da feva wen pau.
Mat 8.15: She wen get up an she wen bring food fo Jesus dem.
Mat 8.15: She wen get up an she wen bring food fo Jesus dem.
Mat 8.16: Afta da sun wen go down, den da peopo dea wen bring plenny guys dat get
Mat 8.16: Afta da sun wen go down, den da peopo dea wen bring plenny guys dat get bad kine spirits dat stay take
Mat 8.17: Dis wen happen jalike da guy Isaiah, who talk fo God long time
Mat 8.17: jalike da guy Isaiah, who talk fo God long time ago, wen say: “Was him dat wen hemo all our sick an take um away.
Mat 8.17: who talk fo God long time ago, wen say: “Was him dat wen hemo all our sick an take um away.
Mat 8.18: Bumbye, Jesus wen see choke peopo aroun him.
Mat 8.19: One teacha guy dat teach God's Rules wen come by him, an say, “Teacha, I goin go wit you weaeva you
Mat 8.23: Jesus an his guys wen go inside one boat.
Mat 8.25: His guys wen go wake him up, an tell him, “Eh, Boss!
Mat 8.26: Den everyting wen come good.
Mat 8.27: His guys, wen blow dea minds, an den dey say, “Eh, wea dis guy from?
Mat 8.31: Da bad kine spirits wen beg Jesus, “Wen you goin make us let go da guy, we like go
Mat 8.31: Da bad kine spirits wen beg Jesus, “Wen you goin make us let go da guy, we like go inside da pigs
Mat 8.32: So dey wen let go da guys, an go take ova da pigs.”
Mat 8.32: All da pigs wen run down one steep hill an fall ova da cliff inside da
Mat 8.33: Den da pig farmas wen run, an go inside da town, an tell everybody wat wen
Mat 8.33: wen run, an go inside da town, an tell everybody wat wen happen.
Mat 8.34: All da peopo from inside da town wen go out fo see Jesus.
Mat 8.34: An wen dey wen see him, dey beg um fo go way from dea.
Mat 8.34: An wen dey wen see him, dey beg um fo go way from dea.
Mat 9.1: Jesus wen go inside da boat, fo go back da odda side da lake, an he
Mat 9.2: Had some guys dat wen bring one guy by Jesus on top one mat.
Mat 9.2: Jesus wen see dat, an he tink, “Eh, wow!
Mat 9.2: You know all da kine bad stuff you wen do?”
Mat 9.4: But Jesus wen know wat dey tinking.
Mat 9.6: go an hemo da shame dat dey get fo da bad kine stuff dey wen do.
Mat 9.7: So da guy wen get up an go home.
Mat 9.8: All da peopo wen see dat, an dey wen come real scared.”
Mat 9.8: All da peopo wen see dat, an dey wen come real scared.”
Mat 9.9: Den Jesus wen go way from dea.
Mat 9.9: He wen spock one guy name Matthew.
Mat 9.9: Matthew wen get up, an wen go wit him.
Mat 9.9: Matthew wen get up, an wen go wit him.
Mat 9.10: tax guys an odda kine peopo dat get bad name jalike dem wen go sit down fo eat wit Jesus an his guys.
Mat 9.12: Jesus wen hear dat, an he tell um, “Da guys dat not sick no need
Mat 9.13: Go figga dis dat God's talka Hosea wen say befo time, ‘I like my peopo give chance to each odda.”
Mat 9.13: do wat God say fo come by me fo be my guys, but I wen come fo da peopo dat get bad name.’
Mat 9.14: Dey wen come by Jesus, an aks him, “How come us guys skipping food
Mat 9.15: You go one wedding an hang yoa face an cry wen da guy dat getting married stay dea?”
Mat 9.15: Bumbye, da time goin come wen dey goin take away da guy dat getting married, an den, dat
Mat 9.16: You do dat, den wen you go wash um, da new piece goin shrink an make one mo
Mat 9.18: He stay talking to dem, an one leada guy wen go dea an go down in front Jesus, an say, “My girl jus wen
Mat 9.18: wen go dea an go down in front Jesus, an say, “My girl jus wen mahke.
Mat 9.19: Jesus wen go wit him, an da guys he teaching wen go too.
Mat 9.19: Jesus wen go wit him, an da guys he teaching wen go too.
Mat 9.21: Dass why she go behind Jesus, an wen touch his clotheses.
Mat 9.22: Jesus wen turn aroun, an wen spock her behind him, an he say,
Mat 9.22: Jesus wen turn aroun, an wen spock her behind him, an he say, “Sista, make strong!”
Mat 9.22: Right den an dea she wen come good.
Mat 9.23: Jesus wen come near da leada guy's house, an see da guys playing
Mat 9.25: He go inside, an take da girl's hand, an she wen come back alive.
Mat 9.27: Jesus wen go way from dea.
Mat 9.28: Wen Jesus go inside his house, da blind guys go inside dea
Mat 9.30: An right den an dea dey wen see.”
Mat 9.31: But dey wen go all ova da place an tell everybody.
Mat 9.32: Da guys dat was blind befo wen go way from dea.
Mat 9.32: Odda guys wen bring one guy by Jesus.
Mat 9.32: Had one bad kine spirit dat wen take ova him, dass why da guy no can talk.
Mat 9.33: All da peopo, wen blow dea minds.
Mat 10.1: power fo make da bad kine spirits let go da peopo dat dey wen take ova, an fo make all kine sick peopo come good.
Mat 10.7: An wen you guys go, teach lidis, ‘God, da King from da sky, he
Mat 10.11: Wen you guys go inside one big o small town, look fo one guy
Mat 10.12: Wen you guys go inside da guy's house, tell um you dea fo
Mat 10.14: nobody take you guys in, an dey no like hear wat you say, wen you go outa dea, dust da dust from yoa feet, fo show da
Mat 10.15: An I tell you guys dis too: wen dey stand in front God da Judge, dey goin get mo hard time
Mat 10.15: da peopo from Sodom town an Gomorrah town, dat time God wen wipe um out.
Mat 10.19: Wen dey set you guys up lidat, no worry wat you goin say o how
Mat 10.23: Wen da guys inside one town make you guys suffa, go way from
Mat 10.35: I come an I hea now, an jalike da Bible wen say from befo time, ‘Dat goin make one guy turn agains his
Mat 10.40: friends wit me, same guys, dey goin take in da One dat wen send me, an he goin make friends wit dem.
Mat 11.1: Wen Jesus pau tell his twelve guys wat dey gotta do an wea dey
Mat 11.2: (Jesus was da Christ guy, you know, da Spesho Guy God Wen Send.
Mat 11.2: So John wen go send his guys fo talk to Jesus.
Mat 11.7: Afta John's guys wen start fo go way from ova dea, Jesus tell all da peopo bout
Mat 11.7: He aks um, “Dat time you guys wen go inside da boonies fo see John, how come you wen go?”
Mat 11.7: guys wen go inside da boonies fo see John, how come you wen go?”
Mat 11.8: Den, how come you guys wen go ova dea?
Mat 11.9: If not dat, how come you guys wen go ova dea?
Mat 11.10: Dis da guy da Bible wen talk bout befo time, dat time God tell his Spesho Guy,
Mat 11.11: An I like tell you guys dis too: From all da peopo dat wen live befo time, no mo nobody mo importan den John Da
Mat 11.12: “From da first time John Da Baptiza Guy wen start fo teach till now, da King's ohana stay coming mo an
Mat 11.13: Till John wen show up ova dea, all da guys dat wen talk fo God befo
Mat 11.13: Till John wen show up ova dea, all da guys dat wen talk fo God befo time, an Moses wen he wen write down
Mat 11.13: dea, all da guys dat wen talk fo God befo time, an Moses wen he wen write down God's Rules inside da Bible, dey all wen
Mat 11.13: all da guys dat wen talk fo God befo time, an Moses wen he wen write down God's Rules inside da Bible, dey all wen talk
Mat 11.13: wen he wen write down God's Rules inside da Bible, dey all wen talk bout da King's ohana.
Mat 11.18: “Same ting, wen John Da Baptiza Guy show up, he no eat notting so he can
Mat 11.20: Den Jesus wen scold da peopo from all da towns wea he wen show his
Mat 11.20: Den Jesus wen scold da peopo from all da towns wea he wen show his power, cuz dey not sorry fo all da bad kine stuff
Mat 11.21: Eh, I neva show my power fo da Tyre an Sidon guys like I wen do um fo you guys.
Mat 11.21: If I wen go do dat, awready dem guys wen come sorry from long time
Mat 11.21: If I wen go do dat, awready dem guys wen come sorry from long time an stop doing um, an dey wen
Mat 11.21: wen come sorry from long time an stop doing um, an dey wen show dey shame fo all dat -- dey wen go put on one gunny
Mat 11.21: stop doing um, an dey wen show dey shame fo all dat -- dey wen go put on one gunny bag, an go throw ash on top dea head,
Mat 11.22: guys now, bumbye goin be mo easy fo da Tyre an Sidon guys wen dey gotta stand in front God da Judge, den fo you guys.
Mat 11.23: Cuz if I wen do awesome stuff wit my power fo da Sodom guys jalike I do
Mat 11.24: telling you guys, bumbye goin be mo easy fo da Sodom guys wen dey stand in front God da Judge, den fo you guys.
Mat 12.1: Had one time, was da Jewish Rest Day, an Jesus an his guys wen walk thru da fields wea dey grow da wheat.
Mat 12.1: Dey wen pick litto bit wheat fo eat.
Mat 12.2: But had Pharisee guys ova dea dat wen see um do dat, an dey tell Jesus, “Eh, how come!
Mat 12.3: You guys neva read inside da Bible wat King David wen do, da time wen him an his guys was hungry?”
Mat 12.3: neva read inside da Bible wat King David wen do, da time wen him an his guys was hungry?”
Mat 12.5: But wen dey do um, dey no broke God's Rules.
Mat 12.7: If you guys wen know wat dis mean, den you guys no say dey wen broke God's
Mat 12.7: If you guy