Isa 11.7: Da cow an da bear goin eat grass same place togedda.
Isa 59.11: All us guys make sad kine noise jalike da bear.
Dan 7.5: I see anodda wild animal, numba two, dat look jalike one bear.
Rev 13.2: I wen see look like one leopard, but he get feet jalike da bear, an da mout jalike da lion.