Gen 12.8: Dass da place dey put up dea tents: da west side get Bethel, an east side get `Ai.
Exo 10.19: An Yahweh change da wind to da west side, an make um blow real strong.
Exo 26.22: Fo da back side a da Tent, dass da west side, make 6 board.
Exo 27.12: Fo da back side, dass da west side, 25 yard fancy kine linen cloth fo hang, wit 10 pos
Deu 1.7: dem stay, inside da Jordan Valley, an da small hills on da west side, an da Negev boonies sout side, an da Mediterranean
Deu 3.17: On da west side get da Jordan Riva inside da Arabah Valley, from da
Deu 11.24: da Eufrates Riva east side to da Mediterranean Sea on da west side.
Deu 11.30: dat dose mountains stay da odda side da Jordan Riva, on da west side a da main road, da side wea da sun go down, nea da
Deu 34.2: an Manasseh, all da land fo Judah to da Mediterranean Sea west side, da Negev country sout side, an all da land from da
Isa 9.12: Aram peopo from da east side, An da Filisha peopo from da west side, Dey go agains da Israel peopo An dey win um.
Isa 11.14: Togedda dey goin rush da Filisha peopo on da west side, All da way to da sea, An steal stuff from peopo on
Isa 43.5: from da east side, An bring all you guys togedda from da west side.
Isa 49.12: Some a dem come from da north, Some from da west, Some from da south side a Egypt.
Dan 8.4: I see da sheep smash eryting wit his horns, west side, north side, an south side.
Dan 11.30: Da navy boats guys from da west side goin go agains him.
Mat 8.11: dat goin come from far away an all aroun, east side an west side, an dey all goin make big party togedda wit Abraham,
Mat 24.27: da lightning come from da east side an shine all ova to da west side.’
Rev 21.13: nort side, three gate on da sout side, an three gate on da west side.