Exo 33.17: aksing me fo do, I goin do um, cuz I like you, an I know what kine guy you, an I know yoa name.
Deu 10.15: What a heritage!
1Ki 8.19: But, you know what?
2Ki 3.15: But you know what?
Isa 28.2: But you know what?