1Ki 7.32: Ery wheel 27 inch high.
1Ki 7.33: Dey make da wheels jalike da wheel fo one war wagon.
1Ki 7.33: make da axle part, an da outside part, an da spokes, an da wheel hub.
Isa 28.27: heavy wood ova da black cummin, An dey no roll da wagon wheel ova da regula cummin.
Isa 28.28: Dey use da horses Fo move da wagon wheel ova um, But not fo smash da wheat real small kine.