Exo 14.25: God make da wheels fo dea war wagons go come off, so dey no can move how dey
1Ki 7.30: All da watta carts get four wheels an axles dey make from bronze metal.
1Ki 7.32: Da axles fo da four wheels stick out from unda da panels.
1Ki 7.33: Dey make da wheels jalike da wheel fo one war wagon.
Isa 5.28: Da wheels on dea war wagons make big noise Jalike da strong wind.
Dan 7.9: His throne, jalike was burning, An da wheels undaneat jalike burning too.