Rut 4.14: He no let you stay now widout nobody dat get da right fo carry da name fo yoa ohana!