Lev 17.7: aroun wit dose gods jalike one guy fool aroun behind his wife's back.
Lev 18.11: “No make sex wit yoa fadda's odda wife's girl, cuz yoa fadda her fadda too.
Mat 5.27: wat God wen say: ‘No go fool aroun behind yoa husban o yoa wife's back.
Rom 2.22: You say, “No go fool aroun behind yoa husban o wife's back.
Gal 4.30: her boy no goin get da good stuff da fadda like give his wife's boy.