Gen 3.8: Dat day, wen da sun going down an da wind start fo blow, da guy an his wife hear one noise.
Gen 8.1: Dass why God wen make da wind blow ova da world, an da watta start fo go down.
Gen 41.6: Look jalike da hot wind come from da east side an burn da skinny wheat awready.
Gen 41.23: but dey all skinny kine an all dry up, jalike da hot wind from da east side wen go burn um wen dey coming up.
Gen 41.27: bunch wheat dat stay skinny an all dry up from da hot wind from da east side.
Exo 10.13: Yahweh bring one wind from da east side.”
Exo 10.13: Da wind wen blow all dat day, day time and nite time.
Exo 10.13: Morning time, had da east wind still yet, an wen bring da locust.
Exo 10.19: An Yahweh change da wind to da west side, an make um blow real strong.
Exo 10.19: Da wind wen pick up da locust an carry um inside da Red Sea.
Exo 14.21: Yahweh make da wind blow strong on top da watta from da east side all dat
Exo 14.21: Da wind, push da sea watta one side an da odda side an make da sea
Exo 15.10: But you, God, you wen make yoa wind blow, An da sea cova dem up.
Lev 26.36: Wen da wind blow one leaf, an you guys hear um, goin make you guys so
1Ki 18.45: An mo an moa, da sky come dark wit clouds an wind.
1Ki 19.11: Befo Yahweh pass by dea, get one strong wind dat make da stone come down from da mountain an broke da
1Ki 19.11: But Yahweh, he no come wit da wind.”
1Ki 19.11: Afta da wind, get eartquake, but Yahweh, he no come wit da eartquake.
2Ki 3.17: Cuz dis wat Yahweh tell: ‘You guys no goin see wind o rain, but dis dry valley goin come full wit watta.”
Isa 5.24: come poho, Jalike one plant wit root all rotten, An da wind blow away all da flowers jalike dust, Jalike da fire burn
Isa 5.28: wheels on dea war wagons make big noise Jalike da strong wind.
Isa 7.2: shake jalike how da trees shake inside one fores wen da wind blow um.”
Isa 11.15: his hand ova da Eufrates Riva An bring one real hot strong wind, Fo make um come seven small stream, So peopo can go walk
Isa 17.13: An jalike da dry weeds in front one storm Dat blow in da wind in da hills.
Isa 21.1: go quick thru da Babylon land, Jalike da kine big storm wind dat blow hard Outa da boonies an go thru da south part a
Isa 26.18: plenny, but da ting we born, Notting, jalike we born ony wind.
Isa 27.8: You make da Israel peopo go away Jalike wit one strong wind from da east side.
Isa 28.2: one rain storm dat fall down wit ice, One real strong wind dat wipe out all da plants, One storm dat make da watta
Isa 29.6: Goin get strong wind, an storm, An fire dat goin wipe out eryting.
Isa 30.24: use shovel an pitchfork Fo throw um up in da air An let da wind clean um.
Isa 30.30: stay huhu, Jalike da fire stay burn up eryting, An strong wind an rain An ice fall down from da sky jalike rocks.
Isa 32.2: goin be jalike one place Fo da peopo hide From da strong wind o da rain, So no can hit um.
Isa 33.11: You tink fo do plenny, But da wind blow um away.
Isa 33.23: da mast stand up strong An no can make da sail catch da wind.
Isa 41.16: Jalike wen you throw da junks up in da air, An da wind blow um, Den one strong wind blow um all away.
Isa 41.16: da junks up in da air, An da wind blow um, Den one strong wind blow um all away.
Isa 41.29: Dey jalike da wind, No mo notting inside!
Isa 57.13: Da wind goin blow all dem away.
Isa 57.20: But da bad kine guys, Dey jalike da rough sea Wen da wind make big wave An no can stay quiet.’-”
Isa 59.19: jalike one flood inside one small gulch, An wit one strong wind from Yahweh Dat goin make um move fas.
Isa 64.6: An da bad kine stuff we do, wipe us out Jalike da wind wen blow away da leaf.
Isa 66.15: His war wagons goin come Jalike one strong wind storm!
Dan 2.35: An da wind blow um all away, so no mo notting dea.
Amo 1.14: Goin get war an yelling An fighting jalike one wild wind storm.
Amo 4.9: you guys own An da fields wea you grow grape So dat da hot wind an da groun worms wen mess up eryting.”
Amo 4.13: He make da wind an give peopo dea spirit inside.
Jon 1.4: Wen dey was going, Yahweh, he wen make one bite-hard wind come on top da sea.
Jon 4.8: Den, wen da sun come hot, God wen make one hot wind come from da east side.
Mat 3.12: he goin put all da wheat wheat inside da basket an let da wind blow all da no good parts from da wheat, an den he goin
Mat 7.25: Da rain wen come, an get plenny water, an da wind wen come from all ova da place, an wen pound da house
Mat 7.27: Da rain wen come, an get plenny water, an da wind wen come from all ova da place, an pound da house hard.
Mat 11.7: Fo look da wind blowing da grass?
Mat 14.24: Da boat stay in da middle a da lake, an da wind was blowing real hard agains dem, an da waves stay rocking
Mat 14.30: But wen he see how da wind was, he come scared, an start fo go down inside da water.”
Mat 14.32: Wen dey go back inside da boat, da wind pau.
Mrk 4.39: Jesus get up, an scold da wind an da waves.
Mrk 4.39: Den da wind wen pau an da waves wen come nice.
Mrk 4.41: Even da wind an da waves do wat he tell um!”
Mrk 6.48: his guys trying fo row da boat, but dey no can, cuz da wind stay blowing hard.
Mrk 6.51: Den he climb inside da boat wit dem, an da wind wen pau.
Luk 3.17: farma guy put da wheat grain inside da basket an let da wind blow out all da junk kine stuff from da grain, den he put
Luk 7.24: Da wind shaking one bamboo?
Luk 8.23: One big wind storm wen come down on top da lake, an da waves was
Luk 8.24: He scold da wind an da big waves.”
Luk 8.25: Even da wind an da waves do wat he tell um!
Luk 12.55: An wen you feel da kona wind blowing, you say, ‘Goin come hot,’ an dass wat happen.
Jhn 3.8: Da wind blow hea an dea.
Jhn 3.8: You can hear um, but you donno wea da wind wen come from o wea going.’
Jhn 6.18: Den one strong wind wen start fo blow, an da waves was coming mo big.
Act 2.2: dea one noise wen come down from da sky jalike one strong wind, an make big noise all ova da house wea dey stay sitting.
Act 27.4: an wen pass near Cyprus Island on da leeward side, cuz da wind wen blow agains us.
Act 27.7: Da wind neva let us go da way we like, so we wen sail by Crete
Act 27.13: One soft wind wen start fo blow from da sout, an dey tink dass da one
Act 27.14: afta litto wile one real strong wind wen blow on um from da island.
Act 27.14: Dat wind dey name ‘Da Norteast.
Act 27.15: storm wen grab da boat, an dey no can handle da boat in da wind, so den we wen give up, an da wind wen blow us.
Act 27.15: handle da boat in da wind, so den we wen give up, an da wind wen blow us.
Act 27.17: Dey wen put out da sea anchor an wen let da boat go wit da wind.
Act 27.18: Da wind wen pound us real hard, an da nex day da guys wen start fo
Act 27.27: Afta fourteen nites da wind still wen blow us across da Adriatic Ocean.
Act 27.29: Dey wen come scared dat da wind goin pound us agains da rocks, an dey wen put down four
Act 27.40: Den dey wen raise all da sails in front to da wind an wen steer um to da beach.
Act 28.13: Da nex day da sout wind wen come, an da nex day we wen come Puteoli.
Eph 4.14: jalike one boat dat da waves push all ova da place, an da wind go blow um hea an dea.
Jas 1.6: who not shua, he jalike one wave inside da ocean dat da wind stay blow all ova da place.
2Pe 2.17: Dey jalike da low clouds dat da hard wind blow away.
Jud 1.12: Dey say an no do, jalike da clouds dat no mo water an da wind blow um away.
Rev 6.13: dat not ripe yet fall down from da tree wen da strong wind shake um real hard.