Gen 7.11: inside da sky wen come down, Jalike dey wen open up da windows up dea.
2Ki 7.2: You tink Yahweh goin open up windows inside da sky an make food come down jalike rain?’-”
2Ki 7.19: guy dat stay tight wit God, “You tink Yahweh goin open up windows inside da sky an make food come down jalike rain?
Dan 6.10: Da windows fo da top room stay open an face Jerusalem.
Mal 3.10: See if I no goin open da windows inside da sky An pour down fo you guys plenny good tings,