1Ki 22.27: Give um ony jail kine bread an watta, till I come back da winna.
2Ki 13.17: Elisha tell, “Az Yahweh's arrow fo show da winna, fo show you goin be da winna ova da Aram guys!”
2Ki 13.17: Yahweh's arrow fo show da winna, fo show you goin be da winna ova da Aram guys!”
Isa 14.4: Befo time, dey amp out jalike dey da winna, But now, dey no say notting!
Isa 42.13: fo fight Da guys dat stay agains him, An he goin be da winna ova dem!
Isa 48.15: I make him go Babylon side, An he goin be da winna ova dea.
Mat 22.44: dat go agains you Go down in front you, Fo show dat you da winna ova dem.
Mrk 12.36: dat go agains you Go down in front you, Fo show dat you da winna ova dem.
Luk 20.43: dat go agains you Go down in front you, Fo show dat you da winna ova dem.
head: Jesus, He Da Winna
Jhn 16.33: I da winna ova all da power inside da whole world!
Act 2.35: dat go agains you Go down in front you, Fo show dat you da winna ova dem.
1Co 15.25: all da peopo dat go agains Christ, an show dat Christ da winna ova dem.”
1Co 15.54: say befo time: “We no goin mahke no moa, Cuz Christ, he da winna ova dat!
1Co 15.57: ova da bad kine stuff, cuz our Boss Jesus Christ, he da winna fo real kine!
2Ti 4.8: ting I stay waiting fo get -- dass da spesho medal fo da winna, dat da Boss goin give to all da peopo dat do da right
2Ti 4.8: da right time come, he goin give me da spesho medal fo da winna.
Heb 1.13: dat go agains you Go down in front you, Fo show dat you da winna ova dem.