Col 2.15: shame um in front everybody, jalike da army guys do in da winna's parade.
Rev 2.10: Cuz I goin give you guys da winna's prize -- da kine life dass fo real!