Isa 33.17: Bumbye, yoa eye goin see da king, An he beautiful!
Luk 23.43: An I tell you dis: Today you goin be wit me inside God's Beautiful Place.”
Act 3.2: Dat gate, dey wen name um ‘Beautiful.
Act 3.10: know he da begga guy dat wen sit by da temple gate name ‘Beautiful.
2Co 12.4: his body, somebody wen take him up dea inside God's Beautiful Place.
Eph 5.27: Jalike one groom dat take his beautiful bride, Christ like take his peopo, his church guys, jalike
Eph 5.27: Christ like take his peopo, his church guys, jalike dey beautiful, an no mo notting pilau o wateva.
Rev 2.7: dat make peopo come alive fo real, dat stay inside God's Beautiful Place.