Isa 65.25: Da wolf an da bebe sheep goin eat togedda.
Jhn 10.12: So wen he spock one wild wolf coming, he run away from da sheeps.
Jhn 10.12: Den da wolf grab da sheeps, an all da odda sheeps run all ova da