Ezr 2.11: From da Bebai ohana, 623 From da Azgad ohana, 1,222.
Ezr 8.11: From da Bebai ohana: Zekaraiah Bebai boy, wit 28 odda guys.
Ezr 8.11: From da Bebai ohana: Zekaraiah Bebai boy, wit 28 odda guys.
Ezr 10.28: From da Bebai ohana: Jehohanan, Hananaiah, Zabbai, an Atlai.
Neh 7.16: Da Bebai ohana, 628.
Neh 10.15: Pahat-Moab, Elam, Zattu, da odda Bani, Bunni, Azgad, Bebai, Adonijah, Bigvai, Adin, Ater, Hezekiah, Azzur, da odda