Exo 5.14: guys from da Israel peopo dat was da leadas fo da odda workas.
1Ki 6.7: Fo build da Temple, da workas stack big stone block dat da odda worka guys wen cut
head: Da Slave Kine Workas
2Ki 22.7: wat dey use all da silva us guys give um, cuz dey good workas, an we trus um.
Mat 21.36: an da farmas wen do da same ting to dem, jalike da odda workas.
Mat 22.4: “So den he send some mo odda workas.
Mat 22.7: wen send his army guys, fo kill da guys who wen kill his workas, an den da army guys wen burn up da whole town.
Mrk 1.20: way from dea fadda Zebedee who stay inside da boat wit da workas, an dey go wit Jesus.
head: Da Workas Dat Stay Awake An Ready
Luk 12.37: dem, da boss goin put on one worka's clotheses, make his workas sit down at da table, an bring um food.
Luk 12.42: him, dass da guy his boss goin put um in charge a da odda workas, fo give um dea food da right time.
2Co 3.6: God da One wen make us da kine workas dat can tell peopo bout God's New Deal.
Col 4.1: Eh, you boss guys, do wass right fo yoa workas, an make um all same same.