Deu 25.18: Wen you guys was tired an worn out, da Amalek guys wen attack you guys, an wipe out da
Isa 40.28: He no goin come tired o worn out.
Isa 40.30: Even da teenage guys get tired an worn out, An da young guys trip an fall down.
Isa 40.31: Dey goin walk an no come worn out.
Mat 9.36: peopo, an he get love an aloha an pity fo dem, cuz dey all worn out inside an no can help demself.
Luk 22.45: Dey worn out, cuz dey sad.]
Gal 6.9: We gotta hang in dea, an no get worn out doing da good kine stuff.