Gen 16.13: Hagar, she tinking, “Wow!”
Mat 3.17: An wow!
Mat 9.2: Jesus wen see dat, an he tink, “Eh, wow!
Mat 14.33: Den da guys inside da boat go down in front him, an say, “Wow!”
Mat 21.20: Dey say, “Wow!
Mrk 1.11: An wow!
Mrk 2.5: Wen Jesus see dat, he wen tink, “Eh, wow!
Mrk 6.2: Plenny peopo wen say, “Wow!
Mrk 6.35: Wen da sun go down, Jesus guys come by him an say, “Wow!
Mrk 7.29: Jesus tell her, “Wow!
Mrk 15.44: Pilate say, “Wow!
Luk 3.22: An wow!
Luk 5.20: Jesus wen see dat, an he tink, “Eh, wow!
Jhn 6.60: go wit Jesus, wen dey wen hear all dat stuff, dey say, “Wow!
Jhn 7.26: But, wow!
Jhn 7.46: Dey say, “Wow!
Act 11.18: Dey say, “Wow!”
2Th 1.10: An all da peopo dat wen trus him, dey goin say, "Wow!
2Th 2.9: stuff, an make big show fo bulai da peopo an make um say, “Wow!