1Ki 7.21: He give da name “He Make You Solid,” az “Yakin” in da Hebrew language, wen he put up da sout side pos.