Exo 8.13: All da frogs from da houses, an da yards, an da fields, dey all mahke.
Exo 38.9: Da sout side, get 50 yards fancy kine linen cloth, wit 20 poses an 20 bronze piers
Exo 38.12: Da wes side, had 25 yards fancy kine linen cloth, wit 10 poses an 10 bronze piers
Exo 38.13: Da eas side, dass da front side, get 25 yards fancy kine linen cloth -- but dey wen put 7 an a half
Exo 38.14: fancy kine linen cloth -- but dey wen put 7 an a half yards on top three poses an three piers da one side a da door,
Exo 38.15: poses an three piers da one side a da door, an 7 an a half yards on top three poses an three piers da odda side a da door.
Exo 38.18: Da front curtain, 10 yards long an 7 feet 6 inch high.
2Ki 21.5: Inside da two yards aroun da Temple Fo Yahweh, he go build altars fo all da
2Ki 23.12: an da altars dat King Manasseh wen build inside da two yards fo da Temple Fo Yahweh.
Neh 3.13: Dey fix da wall 500 yards from da Towa Dat Get Ovens, all da way to da Opala Gate.
Jhn 21.8: swim quick to da beach, cuz da boat ony stay bout hundred yards from da beach.