Gen 3.12: Da guy tell, “Yeah, was da wahine, az why.
Gen 4.14: no let me work da groun no moa, an no let me stay by you, yeah?
Gen 4.24: kill Cain, Yahweh goin kill seven a dea guys fo pay back, yeah?
Gen 18.24: Mo betta you let um all go, yeah?
Gen 18.32: “Boss, dis da las time I goin talk, so, no come huhu, yeah?”
Gen 19.2: Cuz jalike you guys my bosses an I yoa slave guy, yeah?
Gen 22.1: Abraham tell, “Yeah, wat you like?
Gen 22.7: Abraham answa him, “Yeah, my boy?
Gen 22.11: Abraham tell um, “Yeah!
Gen 24.50: Us guys no can tell you ‘Yeah’ o ‘No.”
Gen 26.9: He tell, “Da wahine, she yoa wife, yeah?
Gen 27.1: Esau tell, “Yeah, az me.
Gen 27.18: Isaac say, “Yeah, my son.
Gen 27.20: You wen find da wild meat quick, yeah?”
Gen 27.36: tings dat you wen keep fo aks Yahweh fo do fo me bumbye, yeah?
Gen 29.5: Dey tell, “Yeah, we know um.
Gen 29.6: Dey tell um, “Yeah, he stay okay.”
Gen 31.11: I tell um, ‘Yeah, dass me!
Gen 31.35: tell her fadda “I like show you respeck, but no huhu, yeah?
Gen 31.41: Yeah, dass wat happen to me, da twenny year I stay wit you.
Gen 33.8: Jacob tell um, "Yeah.
Gen 34.9: guys can marry our daughtas, an us can marry yoa daughtas, yeah?
Gen 37.7: All us guys was outside, inside da wheat field, yeah?
Gen 37.17: Da guy tell um, “Yeah, but dey no stay hea.
Gen 38.26: He tell, “Yeah, dass mines.”
Gen 44.20: Us guys wen tell you, ‘Yeah, we get fadda, he alive, an he old.
Gen 46.2: Jacob tell um, “Yeah?
Gen 48.10: Joseph tell his fadda, “Yeah, dis my boys, da ones God give me inside dis land.
Exo 3.4: Moses tell, “Yeah!
Exo 3.7: Yeah, I know how plenny dey suffa.
Deu 31.17: all dis bad kine stuff happen cuz oua God no stay wit us, yeah?
Rut 2.11: Boaz tell, “Yeah, I know.
Rut 3.1: you one place fo live, wea dey goin take good care you, yeah?
1Ki 12.11: go tell um, ‘[Yeah,] my fadda wen make you guys jalike cows an put heavy yoke
1Ki 14.6: You Jeroboam wife, yeah?
1Ki 18.8: Elijah tell, “Yeah, dis me!
2Ki 2.3: Elisha tell, “Yeah, I know.
2Ki 2.5: Elisha tell, “Yeah, I know.
2Ki 4.26: She tell um, “Yeah, eryting stay okay.”
2Ki 5.13: tell you fo do someting real big, fo shua you go do um, yeah?
2Ki 5.21: He tell, “Eryting stay okay, yeah?
2Ki 6.3: Den one a dem tell, “We like you come wit us guys, yeah?”
2Ki 9.5: You da one in charge, yeah?”
2Ki 11.5: three team dat suppose to show up fo work on da Res Day, yeah?
2Ki 19.22: You stay talk stink bout me, yeah, Sennakerib?
2Ki 19.22: You stay talk big, yeah?
2Ki 19.22: You tink you get mo powa den me, yeah?
Neh 2.2: Fo shua, you no goin get sick, yeah?
Isa 8.19: Mo betta da peopo go aks dea God wat goin happen, yeah?”
Isa 36.7: down in front Yahweh, ony in front dis Jerusalem altar,’ yeah?
Isa 48.7: neva hear bout dem befo today, So you guys no can tell, ‘Yeah, I know bout all dat stuff awready.
Isa 52.6: Yeah, I da One!
Isa 66.2: know dat I wen make Eryting dat get, da sky an da eart, yeah?
Dan 3.11: throw dem inside one real hot fire jalike one big oven, yeah!
Dan 3.24: wen throw three guys down inside dea, an dey all tie up, yeah?
Dan 5.17: But yeah, I goin read da writing fo you an tell you wat dat mean.”
Dan 6.12: You jus write down one rule, yeah?
Amo 4.8: Had peopo from two three towns, So thirsty, yeah?
Amo 4.11: You guys wen get outa yoa towns alive, yeah?
Amo 5.1: Dis one funeral song, yeah?
Amo 5.4: Come back by me an be my guys, So I can help you, yeah?
Amo 6.2: You tinking you guys mo betta den dose countries, yeah?
Amo 6.2: You guys tink yoa land mo big den dea lands, yeah?’
Amo 6.8: Dass wat Yahweh say, an you know, yeah?
Amo 7.2: Yeah, you da Boss!’
Amo 7.5: But I stay aks you, please, yeah, no make da fire?
Amo 8.5: You guys, dis wat you tinking, yeah?
Jon 1.7: We go pull straw fo find out who him, yeah?
Jon 4.9: Jonah tell um, “Yeah!
Jon 4.10: yet, you neva like see notting bad happen to dat plant, yeah?
Mal 1.6: Da kids, dey suppose to get respeck fo dea fadda guys, yeah?
Mat 5.15: You put um up on top one high place, yeah?
Mat 5.37: Ony say, ‘Yeah’ o ‘No.
Mat 7.16: can pick da grape o da fig from da kine tree wit thorns, yeah?
Mat 8.2: He say, “Boss, if you like, you can make me come good, yeah?
Mat 9.28: Dey tell him, “Yeah, Mista.
Mat 11.15: Yeah, you know!
Mat 11.26: Yeah, you my Fadda, an dass how you like um happen.
Mat 12.11: one hole on da Rest Day, you goin grab um an pull um out, yeah?”
Mat 13.51: Dey say, “Yeah, yeah, we undastan.
Mat 13.51: Dey say, “Yeah, yeah, we undastan.
Mat 13.55: Dass da carpenta boy, yeah?
Mat 13.55: An his brudda guys, James, Joseph, Simon, an Judas, yeah?
Mat 15.27: da dogs unda da table eat wat fall down from da table, yeah?”
Mat 17.24: go by Peter an say, “Yoa teacha pay da tax fo da temple, yeah?
Mat 17.25: He say, “Yeah, he pay um.
Mat 17.26: Jesus say, “Den dea own peopo no need pay, yeah?”
Mat 18.13: on top da hill, an go look fo da one sheep dat stay lost, yeah?
Mat 20.2: He find some guys who say, ‘Yeah, we work fo you fo one day fo one silva denarius coin.
Mat 20.13: say you goin work fo one day fo one silva denarius coin, yeah?’
Mat 20.22: Dey say, “Yeah, we can handle.
Mat 21.16: But Jesus tell um, “Yeah, I hear um.
Mat 21.30: “Da fadda tell da odda boy da same ting, an he say, ‘Yeah, I going.’
Mat 21.42: Da Boss wen do dis, yeah?
Mat 22.45: David call God's Spesho Guy ‘Boss,’ yeah?”-’
Mat 24.1: Awesome, yeah?
Mat 26.22: afta da odda, “Boss, eh, fo shua you not talking bout me, yeah?
Mat 26.25: up, he say, “Teacha, eh, fo shua you not talking bout me, yeah?
Mat 26.65: mo plenny guys fo tell wat dey wen see an hear bout him, yeah?
Mat 26.69: guy wen go by him, an say, “Eh, you was wit Jesus too, yeah?
Mat 26.73: Den bumbye, da guys who was standing near Peter say, “Yeah!
Mat 27.7: dis: “We go buy da land from da guy dat make clay pots, yeah?
Mat 27.25: An all da peopo say, “Yeah, us guys an our kids goin be da one fo take da blame fo
Mrk 1.40: make me come good so I can go wit da odda peopo fo pray, yeah?
Mrk 4.21: You goin put um on top da shelf so you can see, yeah?
Mrk 6.3: Dass da carpenta, yeah?
Mrk 7.9: An he tell um, “You guys jalike da sly mongoose, yeah?
Mrk 7.28: da dogs unda da table eat wat fall down from da table, yeah?”
Mrk 10.35: Dey say, “Teacha, us guys like you do someting fo us, yeah?
Mrk 10.37: Dey say, “Wen you come King, goin be awesome, yeah?”
Mrk 12.11: Da Boss Up Dea Wen do dis, yeah?
Mrk 12.37: David call God's Spesho Guy ‘Boss,’ yeah?’-”
Mrk 13.1: Awesome, yeah?
Mrk 13.36: of a sudden, you no goin like if I find you guys sleeping, yeah?
Mrk 14.19: guy tell him, “Boss, eh, fo shua you not talking bout me, yeah?
Mrk 14.63: mo plenny guys fo tell wat dey wen see an hear bout him, yeah?
Mrk 14.67: look him real good, an say, “Eh, you was wit Jesus too, yeah?
Mrk 14.70: Lata on, da guys who was standing near Peter say, “Yeah!”
Mrk 14.70: You come from Galilee, yeah?
Mrk 16.6: I know you guys looking fo Jesus, da guy from Nazaret, yeah?
Luk 4.22: Dey say, “Eh, dis Joseph's boy, yeah?
Luk 5.12: he beg him, “Boss, if you like, you can make me come good, yeah?
Luk 7.29: fo tax an all da odda peopo wen hear dat, dey wen say, “Yeah!
Luk 7.40: Simon say, “Yeah, Teacha?”
Luk 8.32: you go make us let da guy, we like go take ova da pigs, yeah?
Luk 11.33: You put um up on top one high place, yeah?
Luk 12.5: Yeah, I telling you, he da one you gotta be scared bout!
Luk 12.6: Five sparrows cost ony two cents, yeah?
Luk 13.21: Make everyting come diffren, yeah?
Luk 13.23: bit peopo goin come outa da bad kine stuff dey stay in, yeah?
Luk 14.5: No matta da Rest Day, yeah?
Luk 14.28: cost, fo know if you get nuff money fo finish da tower, yeah?
Luk 14.31: an his guys strong nuff fo fight da odda king an his guys, yeah?
Luk 15.4: da boonies, an go look fo da one sheep dat stay lost, yeah?”
Luk 20.44: Kay den, David call him ‘My Boss,’ yeah?
Luk 22.64: false crack, an tell him, “Eh, you one talka fo God, yeah?
Luk 24.26: all dis kine stuff, an afta, he goin come real awesome, yeah?
Luk 24.32: wen he showing us da stuff from da Bible from befo time, yeah?
Jhn 1.42: look at um an say, “You Simon, an yoa fadda's name John, yeah?)
Jhn 6.42: Dey tell each odda, “Eh, dis guy, he Jesus, yeah?
Jhn 6.42: We know his fadda an mudda, yeah?
Jhn 6.70: Jesus tell um, “I wen pick all twelve a you guys, yeah?
Jhn 7.4: know bout him, he no goin do stuff wea nobody can see him, yeah?
Jhn 7.25: Dis da guy dey stay looking fo, cuz dey like kill him, yeah?
Jhn 7.42: guys, an goin come from Betlehem, wea King David wen live, yeah?
Jhn 8.19: Dey tell, “Yeah?
Jhn 8.46: You guys no can show proof dat I wen do da bad kine stuff, yeah?
Jhn 9.2: Az why he wen born lidat, yeah?
Jhn 9.8: befo, dey say, “Eh, dis da guy dat wen sit an beg befo, yeah?”
Jhn 9.9: Some peopo say, “Yeah, he da guy!
Jhn 9.9: But da guy say, “Yeah!
Jhn 9.20: Da mudda an fadda say, “Yeah, dis our boy.
Jhn 11.9: Day time get twelve hours, yeah?
Jhn 11.27: She tell him, “Yeah, Boss!
Jhn 11.40: if you trus God, you goin find out how awesome he stay, yeah?
Jhn 13.14: I you guys Boss an Teacha, yeah?’
Jhn 18.17: wen tell Peter, “You one a da guys dat bugga wen teach, yeah?
Jhn 18.25: You one a da guys he wen teach, yeah?
Jhn 18.26: Dat was you inside da garden wit him, yeah?
Jhn 19.24: We go throw da dice fo um, yeah?
Jhn 21.3: An dey tell um, “Yeah!
Jhn 21.24: An you know who dat guy dat Jesus talk bout, yeah?
Act 2.7: Da guys dat stay talking, dey from Galilee, yeah?
Act 2.18: Yeah, an dat time too, I goin make my Spirit Take charge a da
Act 5.8: She wen say, “Yeah, yeah, dass how much.
Act 5.8: She wen say, “Yeah, yeah, dass how much.
Act 8.36: You can baptize me, yeah?
Act 9.10: He say, “Yeah, Boss?
Act 9.21: peopo in Jerusalem dat aks da One name Jesus fo help um, yeah?
Act 9.21: take dem to da main pries guys an throw dem inside jail, yeah?
Act 10.4: He say, “Yeah, Boss?”
Act 10.47: Den Peter say, “Dese guys, dey can get baptize wit water, yeah?
Act 19.35: wahine god Artemis, an her idol dat drop down from da sky, yeah?”
Rom 11.20: Yeah but, God wen hemo dose branches cuz dey no trus God, az
Rom 15.27: dat da Spirit from God wen give da Jews first, so az good, yeah?
1Co 1.16: Oh yeah, I rememba dis, I wen baptize some peopo in Stephen's
1Co 2.4: wat dis guy telling us, cuz he know how fo talk real good, yeah?
1Co 5.12: guys suppose to be da judges fo da peopo inside da church, yeah?
1Co 9.10: Yeah, he say dat fo us guys.
1Co 9.12: right fo get food an stuff from you guys wen dey teach, yeah?
1Co 9.24: guys know wat happen wen plenny runnas run in one race, yeah?
1Co 9.25: da guys in da race, dey stay do ony wat da coach tell um, yeah?
1Co 11.6: wen she cut her hair bolohead, mo betta cover up her head, yeah?
1Co 11.14: side, if one guy get long hair, jalike az shame fo him, yeah?
1Co 11.15: But if da wahine get long hair, dat make her look awesome, yeah?
1Co 12.19: If our whole body was jus one part, den no mo body, yeah?
1Co 14.6: undastan someting, o tell you guys wat God say, o teach, yeah?
1Co 14.19: talking diffren kine language dat dey no can undastan, yeah?
1Co 14.34: God's Rules say da same ting, yeah?
1Co 15.12: tell everybody he wen come back alive afta he wen mahke, yeah?
1Co 15.36: Wen you plant one seed, da seed gotta mahke first, yeah?”
1Co 15.37: not planting someting dat look like da ting dat goin grow, yeah?
1Co 15.41: An da moon stay awesome, but not jalike da stars, yeah?
1Co 15.41: nodda star shine diffren, but all stay awesome still yet, yeah?
1Co 15.44: inside da groun, was one guy dat can ony tink an feel, yeah?
1Co 16.15: an sistas, you all know Stefanas an his ohana guys, yeah?
2Co 1.17: You guys tink I saying “Oh yeah” an “No way” same time?
2Co 1.18: fo do wat he say, wat I tell you guys everytime not “Oh yeah” an “No way” same time.
2Co 1.19: Jesus, he not one “Oh yeah” an “No way” same time kine guy.
2Co 1.19: He everytime “Yeah!
2Co 1.20: Jesus say, “Yeah!”
2Co 11.22: Yeah, yeah, me too.
2Co 11.22: Yeah, yeah, me too.
2Co 11.22: Yeah, yeah, me too.
2Co 11.22: Yeah, yeah, me too.
2Co 11.22: Yeah, yeah, me too.
2Co 11.22: Yeah, yeah, me too.
2Co 11.23: Yeah, yeah, me too.
2Co 11.23: Yeah, yeah, me too.
2Co 12.19: you guys was tinking long time we ony talking fo ourself, yeah?
Eph 3.19: Yeah, an I like you guys get power fo know an feel how plenny
Php 1.15: Fo shua, yeah?
Php 1.23: Dass mo betta, yeah?
Php 1.30: Yeah, you guys awready struggling.
Php 2.2: Dass how stay, yeah?
Php 4.2: You guys stay tight wit da Boss, yeah?
Php 4.15: You Philippi guys, you rememba, yeah?
1Th 2.9: sistas, you guys rememba how hard we wen work, dat time, yeah?
1Th 5.12: We aks you guys fo do someting, yeah?
2Th 3.9: Yeah, us guys had da right fo tell you guys fo give us da stuff
2Ti 2.19: building dat get solid foundation undaneat an no can move, yeah?
2Ti 4.19: You know Priscilla an Aquila, yeah?
Tit 1.3: An me too, yeah?
Heb 10.2: dem perfeck, fo shua dey pau make sacrifice, cuz no need, yeah?
Heb 10.2: no goin feel shame no mo fo da bad kine stuff dey wen do, yeah?
Heb 11.32: Yeah, can, but no mo time fo tell everyting bout da guys
Heb 12.4: You guys stay fighting agains da bad kine stuff, yeah?
Jas 2.5: But dass da ones dat God wen pick fo come his peopo, yeah?
Jas 2.6: make you guys suffa, an make you fo do anyting dey like, yeah?
Jas 2.24: Az right, yeah?’
Jas 3.1: You guys tink you like teach, yeah?
Jas 3.9: Wit da mout we tell our Boss, da Fadda, how good he stay, yeah?
Jas 4.3: Yeah, you aks fo um, but still yet you no get um, cuz inside
Jas 5.12: Mo betta, ony say “Yeah” wen you mean yeah, an “No” wen you mean no.”
Jas 5.12: Mo betta, ony say “Yeah” wen you mean yeah, an “No” wen you mean no.”
2Pe 1.16: Christ, an how plenny power he goin get wen he come back, yeah?
2Pe 3.15: friend, brudda Paul, he wen write you guys da same ting, yeah?
1Jn 2.21: anybody bulai, dass cuz dey no like you fo know wass true, yeah?
Rev 2.15: Same ting wit you guys, yeah?
Rev 14.13: God's Spirit say, “Yeah!
Rev 22.20: Da One dat tell all dis stuff say, “Yeah, I coming back real soon!
Rev 22.20: Yeah, Boss!