Gen 3.5: same time you guys go eat da fruit from dat tree, jalike yoa eyes goin come open an you goin undastan stuff.
Gen 3.14: From now, till you mahke, You goin crawl on top yoa belly Wit yoa face in da dirt!
Gen 3.14: now, till you mahke, You goin crawl on top yoa belly Wit yoa face in da dirt!
Gen 3.15: Yoa kids an her kids, Dey goin fight each odda too.
Gen 3.15: Dey goin bus yoa head, An you goin bite dea feet!
Gen 3.16: Still yet, you goin like stay wit yoa husban, An him, he goin be in charge a you.
Gen 3.17: God tell da guy Adam dis: “You, you wen make how yoa wife tell you, an not how I tell you.
Gen 4.9: Afta dat, Yahweh wen aks Cain, “Wea yoa brudda Abel?”
Gen 4.10: You wen kill yoa brudda, and now, his blood stay ova dea on top da groun,
Gen 4.11: Dat groun, jalike da mout open fo soak up da blood from yoa brudda wen you wen kill him.
Gen 6.18: You goin go inside da big boat, you an yoa boys, an yoa wife, an yoa boys wifes wit you.
Gen 6.18: You goin go inside da big boat, you an yoa boys, an yoa wife, an yoa boys wifes wit you.
Gen 6.18: go inside da big boat, you an yoa boys, an yoa wife, an yoa boys wifes wit you.
Gen 7.1: Go inside da boat, you an all yoa ohana.
Gen 8.16: Go outside da big boat, you an yoa wife, an yoa boys an dea wifes.
Gen 8.16: Go outside da big boat, you an yoa wife, an yoa boys an dea wifes.
Gen 12.1: Go way from yoa own country an yoa own ohana.
Gen 12.1: Go way from yoa own country an yoa own ohana.
Gen 12.1: Go way from yoa fadda house.
Gen 12.18: How come you neva tell me she yoa wife?
Gen 12.19: Hea yoa wife!
Gen 13.8: da guys dat take care my cows an da guys dat take care yoa cows make argue.
Gen 14.23: I tell God dis: I no goin take even one ting from yoa stuffs.
Gen 15.1: I goin be yoa God An pay you plenny bumbye!
Gen 15.4: Dat guy, he no goin be da one dat goin get yoa stuffs afta you mahke.”
Gen 15.4: Cuz you goin get one boy, dat goin come from yoa own body.
Gen 15.4: Him, da one goin get all yoa stuffs bumbye.
Gen 15.7: Goin come yoa land bumbye.
Gen 15.14: But I goin punish da peopo dat make um come slaves, an den yoa peopo goin go outa dat land wit plenny stuffs.
Gen 15.15: You goin go wea yoa ancesta guys stay dat wen mahke awready, an all dis no
Gen 15.16: Goin be yoa great-great grandkids dat goin come back ova hea dis land.
Gen 16.5: Az yoa fault!
Gen 17.5: From now, yoa name no goin be Abram no moa, dat mean ‘Importan Fadda’.
Gen 17.5: Yoa name goin be Abraham, dat mean ‘Fadda Fo Plenny Peopos’.
Gen 17.10: Fo ery guy inside yoa ohana, dey gotta cut skin fo show you my peopo.
Gen 17.12: Wen yoa slave guys get boy kine kids, gotta cut skin.“
Gen 17.12: No matta da fadda mudda guys wen born fo yoa ohana, o you buy slave peopo dat not from yoa ohana, gotta
Gen 17.12: wen born fo yoa ohana, o you buy slave peopo dat not from yoa ohana, gotta cut skin dem too.
Gen 17.13: All you guys gotta get da mark fo dat on top yoa bodies, an dass how you guys goin show dat da deal I make
Gen 17.14: cut skin, an no like cut skin, gotta throw da guy outa yoa ohana, cuz dat kine guy goin mess up da deal you guys get
Gen 17.15: Den God tell Abraham dis too: “Yoa wife Sarai, from now, you no goin call her Sarai.
Gen 17.19: But I talking bout yoa wife Sarah.”
Gen 17.21: Nex year, dis same time, Sarah goin born yoa boy.
Gen 18.3: He tell da leada guy, “Eh mista, I jalike yoa slave guy.”
Gen 18.9: Da guys aks Abraham, “Wea yoa wife Sarah stay?
Gen 18.10: one year from now, I goin come back by you, an garans yoa wife goin get bebe boy!”
Gen 19.2: Cuz jalike you guys my bosses an I yoa slave guy, yeah?
Gen 19.2: Ova dea you guys can wash yoa feet an go sleep.
Gen 19.5: Wea da guys dat wen come yoa house tonite?
Gen 19.12: You get odda peopo from yoa ohana hea inside dis town?
Gen 19.12: Yoa wife, yoa boys, yoa daughtas, son-in-law guys, anybody
Gen 19.12: Yoa wife, yoa boys, yoa daughtas, son-in-law guys, anybody else you get
Gen 19.12: Yoa wife, yoa boys, yoa daughtas, son-in-law guys, anybody else you get inside dis
Gen 19.15: Take yoa wife, an yoa two daughtas dat stay hea wit you!
Gen 19.15: Take yoa wife, an yoa two daughtas dat stay hea wit you!
Gen 19.19: You wen like help me, an I jalike yoa slave guy, an you wen stick wit me plenny, an cuz a you I
Gen 20.7: no like give her back, you goin mahke fo shua, you an all yoa peopo.
Gen 20.13: Ery place we go, tell da peopo dat I yoa brudda guy.
Gen 20.16: Den Abimelek tell Sarah, “In front erybody, I giving yoa brudda guy tousand piece silva.
Gen 21.7: Sarah get yoa bebe fo nurse!
Gen 21.10: No way dat slave wahine's boy goin get some a yoa stuffs afta you mahke!
Gen 21.12: tell Abraham, “No need stay sore inside cuz a da boy an yoa slave wahine.
Gen 21.18: Go by Ishmael an put yoa arms aroun him!
Gen 21.23: eryting I wen do wit you, I wen stick wit you an stay yoa friend.
Gen 22.2: God tell um, “Go get yoa boy Isaac, da ony one you get, da one you get plenny love
Gen 22.2: Take yoa boy on top dat hill, an kill um dea, fo make da kine
Gen 22.12: But now, I know fo shua dat you get plenny respeck fo me, yoa God.
Gen 22.16: I make: Cuz you wen do dis ting, an you neva hold back yoa own boy, da ony one you get, I goin make eryting come good
Gen 22.20: You know yoa brudda Nahor?
Gen 23.6: like you go take da bestes place dat us guys get fo bury yoa mahke wife.”
Gen 23.6: all us guys goin tell you no can use one place fo bury yoa wife.
Gen 23.11: my peopo, I give um to you, da land an da cave, fo bury yoa mahke wife.
Gen 23.15: Go bury yoa wife ova dea.
Gen 24.2: Abraham tell um, “I like you put yoa hand undaneat my thigh, da way our peopo do wen dey make
Gen 24.5: I gotta take yoa boy back to da place you wen come from, o wat?
Gen 24.14: da wahines, ‘Please, give me litto bit watta fo drink outa yoa watta pot.
Gen 24.14: dat one be da wahine dat you wen pick fo come da wife fo yoa guy Isaac.
Gen 24.17: He tell, “Please, give me litto bit watta outa yoa watta pot.
Gen 24.19: If you like, I can pull up watta fo yoa camels too, till dey get nuff fo drink.
Gen 24.23: An yoa fadda, get room his house fo stay tonite, me an my guys?
Gen 24.34: Da luna guy tell, “Me, I work fo yoa fadda uncle guy Abraham.”
Gen 24.41: Den yoa promise goin be pau bout dis ting I telling you dat you
Gen 24.41: Yoa promise goin be pau.
Gen 24.43: goin tell her, “Please, let me drink litto bit watta outa yoa watta pot.
Gen 24.44: if she tell me, “Shua, drink up, an I go pull up watta fo yoa camels too” -- eh Yahweh, let dat be da wahine dat you wen
Gen 24.46: I get watta fo yoa camels too.’
Gen 24.47: “I wen aks her, ‘Yoa fadda guy, who him?’
Gen 24.51: You can take her wit you fo come da wife fo yoa boss boy, jalike Yahweh tell.’
Gen 24.60: come from you be strong So wen odda peopo go agains dem, Yoa peopo goin take ova dea towns!
Gen 25.23: Two diffren ohanas goin come from yoa body An dey goin stay agains each odda erytime.”
Gen 25.31: Jacob tell, “Okay, but firs, you gotta sell me yoa right fo get our fadda stuffs bumbye afta he mahke, cuz
Gen 26.3: Stay hea dis land, set up yoa tents!
Gen 26.3: I wen make one strong promise to Abraham, yoa fadda, an bumbye I goin make happen da ting I wen tell
Gen 26.5: I goin do all dis cuz yoa fadda Abraham wen lissen to me an do all da tings I tell
Gen 26.9: He tell, “Da wahine, she yoa wife, yeah?
Gen 26.9: How come you wen say she yoa sista?
Gen 26.10: Might be one a our guys go take yoa wife an go sleep wit her, an den, God go punish all us
Gen 26.24: let Isaac see him, an Yahweh tell um, “Me, I da God dat yoa fadda Abraham wen get love an respeck fo.
Gen 26.27: You guys was agains me, and you wen throw me outa yoa land.
Gen 27.6: Rebecca tell her odda boy Jacob, “I wen hear yoa fadda talking wit yoa brudda Esau.
Gen 27.6: tell her odda boy Jacob, “I wen hear yoa fadda talking wit yoa brudda Esau.
Gen 27.9: I goin cook um fancy kine fo yoa fadda, da way he like fo eat um.
Gen 27.10: Den, you take um by yoa fadda fo eat um, so all da tings he goin tell fo make da
Gen 27.19: Jacob tell his fadda, “Dis me, Esau, yoa numba one boy.
Gen 27.20: Jacob tell, “Yea, was cuz yoa God Yahweh wen make um happen fo me, az why.
Gen 27.29: Go come da boss fo all yoa brudda guys.
Gen 27.29: Da odda boys yoa mudda wen born goin go down in front you fo show respeck.
Gen 27.32: I yoa numba one boy Esau.”
Gen 27.35: Yoa brudda was hea an he wen trick me.”
Gen 27.36: Firs time, he take away da rights fo get yoa stuffs afta you mahke, dat I get cuz I yoa numba one boy.
Gen 27.36: rights fo get yoa stuffs afta you mahke, dat I get cuz I yoa numba one boy.
Gen 27.36: wen tell, bout all da good tings dat you like Yahweh do fo yoa older boy bumbye!
Gen 27.40: sword fo fight so you can stay alive, An you goin work fo yoa brudda.
Gen 27.40: Afta, you goin like get outa dea An you goin run way from yoa brudda So he no can tell you wat you gotta do no moa.
Gen 27.42: She tell um, “Dis how yoa brudda Esau figga he goin take away da sore he goin get
Gen 27.44: Stay his place till yoa brudda pau huhu, till he no like kill you no moa, an he
Gen 28.1: Jacob, “No take one Canaan kine wahine from hea fo come yoa wife.
Gen 28.2: You gotta go now Padan-Aram side, by yoa mudda's fadda Betu`el house.
Gen 28.2: Yoa mudda brudda Laban, he get daughtas.
Gen 28.2: Take one a dem fo yoa wife.
Gen 28.4: I like you come da owna fo da land wea you put up yoa tents right now, da land dat God wen tell Abraham he goin
Gen 28.13: I da God dat yoa granfadda Abraham an yoa fadda Isaac wen pray to.
Gen 28.13: I da God dat yoa granfadda Abraham an yoa fadda Isaac wen pray to.
Gen 28.14: Yoa peopo goin come plenny, jalike no can tell how plenny sand
Gen 29.18: He tell Laban, “I work fo you seven year, if you give me yoa younga daughta Rachel fo marry.
Gen 30.14: tell Leah, “Please, give me some a da love apple root dat yoa boy wen find.
Gen 30.15: You give me some a dat love apple root dat yoa boy wen bring, an tonite, I let Jacob sleep wit you.”
Gen 30.27: “I no like you go, but I like tell you one mo ting, cuz I yoa friend.
Gen 30.29: know how many years I wen work fo you, an see how good yoa cows an sheeps an goats stay cuz I take good care a dem.
Gen 30.31: Ony do dis one ting fo me, an I goin take care yoa sheeps an goats jalike befo time.”
Gen 30.32: Today, let me walk thru all yoa sheeps an goats, an pull out ery young sheep an young goat
Gen 31.3: Den Yahweh tell Jacob, “Time awready fo you go back yoa ancesta guys land wea yoa ohana guys stay.”
Gen 31.3: “Time awready fo you go back yoa ancesta guys land wea yoa ohana guys stay.”
Gen 31.6: You know awready, I work hard an do good job fo yoa fadda.
Gen 31.8: Weneva yoa fadda guy tell me, ‘Now, I goin pay you wit da sheeps an
Gen 31.9: Dass how God take away da sheeps an goats an cows from yoa fadda, an give um to me.
Gen 31.13: So now, go way from dis land, an go back yoa own ohana land.
Gen 31.26: take my daughtas wit you, jalike you one army guy an dey yoa prisonas!
Gen 31.29: But las nite, da God dat yoa fadda guy pray to, he tell me, ‘Watch out!
Gen 31.30: I figga, you gotta hele on, cuz you tinking plenny bout yoa fadda guy house.
Gen 31.31: Laban, “I was scared, cuz I tinking you goin take back yoa daughtas an bus me up.
Gen 31.32: But fo yoa idol gods?
Gen 31.37: Wat ting you wen find hea dat come from yoa house?
Gen 31.37: Den let yoa ohana guys an my ohana guys figga, if I owe you someting,
Gen 31.38: Yoa girl kine sheeps an goats, dey neva lose even one bebe.
Gen 31.38: Yoa boy kine sheeps, I neva kill even one fo eat.
Gen 31.41: I wen work fourteen year fo marry yoa two daughtas, plus six year fo pay you fo da sheeps an
Gen 31.53: I like da God fo yoa granfadda Abraham an da God fo my granfadda Nahor be da
Gen 32.4: um dis: “I like you tell my boss Esau, ‘Aloha from Jacob yoa slave.
Gen 32.6: Dey tell um, “We wen go by yoa brudda Esau.
Gen 32.9: You Yahweh, da One wen tell me: ‘Go back yoa own land wea yoa ohana stay, an I goin make good tings
Gen 32.9: You Yahweh, da One wen tell me: ‘Go back yoa own land wea yoa ohana stay, an I goin make good tings happen fo you.
Gen 32.10: But you stay stick wit me cuz I yoa guy, an I know I can trus you erytime fo hang in dea wit
Gen 32.10: an I know I can trus you erytime fo hang in dea wit me, yoa slave guy, jalike you wen tell me befo time.’
Gen 32.11: “Now I stay aks fo yoa kokua, fo get me outa trouble from my brudda Esau.
Gen 32.17: Who yoa boss guy?
Gen 32.18: you tell my brudda dis: ‘All dis animals, az from Jacob, yoa slave guy.
Gen 32.20: He tell um fo say dis too: “Yoa slave guy Jacob, he stay come afta us guys.
Gen 32.27: Da odda guy tell, “Wat yoa name?
Gen 32.28: Da odda guy tell, “From now, yoa name no goin be Jacob.”
Gen 32.28: Yoa name Israel now, cuz you make fight wit God an wit peopo,
Gen 32.29: But den Jacob aks da guy, “Please, tell me wat yoa name.”
Gen 33.5: Jacob tell um, "God do plenny good stuff fo me, yoa slave.
Gen 33.8: all da odda big stack guys dat I wen meet awready, dey yoa guys too, o wat?
Gen 33.9: Mo betta you keep all yoa stuffs."
Gen 34.8: “My boy Shekem, he get plenny love inside his heart fo yoa daughta an he like marry her.
Gen 34.9: deal so you guys can marry our daughtas, an us can marry yoa daughtas, yeah?
Gen 34.15: If you guys come jalike us guys, an ery guy from yoa ohana cut skin, den okay.
Gen 34.16: Den you guys can marry our daughtas, an us guys goin marry yoa daughtas, an us can live hea, an all goin come jalike one
Gen 35.1: you see me inside one dream, da time you wen run away from yoa brudda Esau.
Gen 35.2: Change yoa clotheses.
Gen 35.10: God tell Jacob, “You, yoa name Jacob, But from now, yoa name no goin be Jacob.
Gen 35.10: God tell Jacob, “You, yoa name Jacob, But from now, yoa name no goin be Jacob.
Gen 35.10: Yoa name Israel now.
Gen 35.11: Even goin get king guys dat going come from yoa ohana too.
Gen 37.10: You tink dass fo real, me an yoa mudda an all yoa brudda guys, bumbye we all goin go down
Gen 37.10: You tink dass fo real, me an yoa mudda an all yoa brudda guys, bumbye we all goin go down in front you
Gen 37.13: Yoa brudda guys, dey all stay Shekem side, you know, fo take
Gen 37.14: Find out if yoa bruddas stay okay, an if da sheeps an goats stay okay
Gen 37.32: Dis yoa boy's robe, o wat?
Gen 38.8: Judah tell Onan, “You da brudda in law, you know, an wen yoa older brudda wen mahke, he no mo kids.
Gen 38.8: So now, you gotta marry da wahine dat was yoa brudda guy wife, an make her come hapai fo yoa brudda guy,
Gen 38.8: dat was yoa brudda guy wife, an make her come hapai fo yoa brudda guy, so can keep yoa brudda name.
Gen 38.8: an make her come hapai fo yoa brudda guy, so can keep yoa brudda name.
Gen 38.11: Judah tell his daughta in law Tamar, “Go back to yoa fadda place.
Gen 38.11: You can live dea, cuz yoa husban mahke.
Gen 38.13: Yoa fadda in law going Timnah fo help dem cut wool from da
Gen 38.18: Tamar tell, “Da ring dat you use fo put yoa mark on top stuff, an da string fo tie da ring aroun da
Gen 38.24: You know yoa daughta in law, Tamar?
Gen 40.19: from now, da Pharaoh guy goin tell da army guys fo cut off yoa head an hang yoa body on top one pole.
Gen 40.19: guy goin tell da army guys fo cut off yoa head an hang yoa body on top one pole.
Gen 40.19: Den da birds goin come ova dea an eat da meat from yoa body.
Gen 41.10: Dat time, you was huhu wit some a yoa worka guys.
Gen 41.35: You da Pharaoh guy, az why you gotta give yoa guys da right fo take da good kine wheat from da peopo fo
Gen 41.40: Wateva you tell all my peopo, dey goin do tings yoa way.
Gen 42.10: You da boss, an us guys, jalike we yoa slave guys.
Gen 42.11: We jalike yoa slave guys!
Gen 42.13: Dey tell Joseph, “Us twelve bruddas, yoa slave guys, dat come from da same fadda, Canaan side.
Gen 42.16: One a you guys go fo bring yoa brudda ova hea.
Gen 42.19: If you guys honest peopo, one a yoa brudda guys gotta stay inside da jail wea I wen put all
Gen 42.19: Take da food you wen buy fo yoa ohana guys dat stay hungry.
Gen 42.20: But still yet, you gotta bring back yoa younga brudda hea by me.
Gen 42.33: Leave one a yoa brudda guys hea by me, an take da food fo yoa ohana guys
Gen 42.33: Leave one a yoa brudda guys hea by me, an take da food fo yoa ohana guys dat stay hungry, an go home.
Gen 42.34: But bring yoa younga brudda guy back hea by me.
Gen 43.3: Yoa odda brudda gotta be wit you guys.”
Gen 43.5: Yoa odda brudda gotta be wit you guys.
Gen 43.7: He wen tell, ‘Yoa fadda, he still alive, o wat?”
Gen 43.7: guys know dat bumbye da guy goin tell us, ‘You gotta bring yoa odda brudda ova hea!
Gen 43.11: Take um wit you inside yoa bags, fo make present fo da main man -- litto bit sap from
Gen 43.12: Plus, dat money dat dey wen give back inside yoa bags, take all dat back to da guy.
Gen 43.13: An yoa brudda guy, take him too.
Gen 43.14: tink good bout you guys an give you guys chance, an let yoa odda brudda go wit you guys, an Benjamin too.
Gen 43.23: Gotta be yoa God, yoa fadda guy's God, dat wen put money inside yoa
Gen 43.23: Gotta be yoa God, yoa fadda guy's God, dat wen put money inside yoa bags.
Gen 43.23: be yoa God, yoa fadda guy's God, dat wen put money inside yoa bags.
Gen 44.7: Us guys, jalike we yoa slave guys.
Gen 44.8: How you figga we goin steal silva o gold from inside yoa boss house now?
Gen 44.9: Go check out all us guys bags hea, cuz we jalike yoa slave guys.
Gen 44.9: you can kill da guy, an all us odda guys, we goin come yoa slave guys.
Gen 44.16: Us guys wen come back fo be yoa slaves now, an you da boss fo all us guys, even da guy dey
Gen 44.17: You guys can go back by yoa fadda guy, an no need worry, eryting goin be okay.
Gen 44.18: Judah, he go nea Joseph an tell um, “Eh, you my boss, an I yoa slave guy!
Gen 44.19: Eh boss, befo time, you wen aks us dat stay yoa slave guys, ‘You guys, you get fadda?
Gen 44.21: Befo time, you wen tell us guys dat work fo you, ‘Bring yoa younga brudda guy hea by me Egypt side, so I can see him.
Gen 44.23: But you wen tell us guys dat yoa slave guys, ‘If yoa younga brudda guy no come hea wit you
Gen 44.23: But you wen tell us guys dat yoa slave guys, ‘If yoa younga brudda guy no come hea wit you guys, you guys no
Gen 44.24: So us guys wen go back by oua fadda, dass yoa slave guy too.’
Gen 44.27: “Den oua fadda, dass yoa slave guy, he tell us, ‘You guys know dat my wife wen born
Gen 44.30: “So, I no can go home to my fadda dass yoa slave guy, an da boy no stay wit us.
Gen 44.31: see dat da boy not wit us, he goin mahke, an us guys dat yoa slave guys goin be da guys dat goin make oua fadda so
Gen 44.32: Me, I yoa slave guy, but I wen make promise to my fadda, dat I
Gen 45.4: So dey go nea by him, an he tell dem, “Me, I yoa brudda guy Joseph.
Gen 45.7: me hea befo you guys wen come, fo make shua you guys an yoa kids goin be da ones dat goin stay alive hea inside da
Gen 45.10: make house Goshen side, so you goin stay nea me -- you, an yoa kids an yoa grankids, an yoa sheeps an yoa cows, an
Gen 45.10: side, so you goin stay nea me -- you, an yoa kids an yoa grankids, an yoa sheeps an yoa cows, an eryting you get.
Gen 45.10: goin stay nea me -- you, an yoa kids an yoa grankids, an yoa sheeps an yoa cows, an eryting you get.
Gen 45.10: me -- you, an yoa kids an yoa grankids, an yoa sheeps an yoa cows, an eryting you get.
Gen 45.11: I goin make shua dat you an all yoa ohana peopo an eryting you get, no need pay all da money
Gen 45.12: You guys can see wit yoa own eyes, an my brudda Benjamin can see wit his own eyes
Gen 45.17: Da Pharaoh guy, dass da king, he tell Joseph, “Tell yoa brudda guys dis: ‘Dis wat you guys gotta do.”
Gen 45.17: Put yoa stuffs on top yoa donkeys.
Gen 45.17: Put yoa stuffs on top yoa donkeys.
Gen 45.18: Go bring yoa fadda guy, an all yoa ohana peopo, an come back by me.
Gen 45.18: Go bring yoa fadda guy, an all yoa ohana peopo, an come back by me.
Gen 45.19: “Take wagons from Egypt fo erybody dat no can walk good, yoa kids an yoa wifes.
Gen 45.19: from Egypt fo erybody dat no can walk good, yoa kids an yoa wifes.
Gen 45.19: Go bring yoa fadda guys hea.’-”
Gen 45.20: No worry bout yoa house kine stuffs, cuz da bestes stuff inside da whole
Gen 46.3: God tell um, “Dis me, God, da same God yoa fadda wen pray to befo time.
Gen 46.4: you mahke, Joseph da one goin stay wit you an take care yoa body wen you pau.
Gen 46.30: Israel tell Joseph, “Now, okay fo me mahke, cuz I see yoa face wit my own eyes awready, an you alive still yet.
Gen 46.34: Den you guys goin tell um dis: ‘You da boss an us guys yoa slaves.’
Gen 47.3: Dey tell Pharaoh, “Us guys, we yoa slave guys.
Gen 47.4: Us yoa slave guys now, so please, let us guys stay Goshen side.
Gen 47.5: Pharaoh tell Joseph, “Az good, yoa fadda an yoa brudda guys wen come by you awready.
Gen 47.5: Pharaoh tell Joseph, “Az good, yoa fadda an yoa brudda guys wen come by you awready.
Gen 47.6: Go put yoa fadda an yoa brudda guys inside da bestes part.
Gen 47.6: Go put yoa fadda an yoa brudda guys inside da bestes part.
Gen 47.16: If no mo money, bring yoa animals ova hea, an you guys goin pay me wit da animals,
Gen 47.18: ony ting us guys can do now, boss, is fo make deal fo come yoa slaves, an let you take ova da land we get fo farm.
Gen 47.24: Use um fo seeds fo da fields, an fo food fo you guys, an yoa ohana peopo, an yoa kids!
Gen 47.24: da fields, an fo food fo you guys, an yoa ohana peopo, an yoa kids!
Gen 47.29: Put yoa hand unda my thigh fo show you stay stick wit me an I can
Gen 48.1: Yoa fadda stay sick, you know.
Gen 48.2: Somebody tell Jacob, “Yoa boy Joseph stay hea.”
Gen 48.5: “So, yoa two boys, da ones dat wen born fo you hea inside da Egypt
Gen 48.6: If you get mo kids afta dat, dey goin carry yoa name.
Gen 48.6: But yoa younga kids goin get Efraim an Manasseh stuffs afta dey
Gen 48.7: Dat time I was coming back from Padan, yoa mudda Rachel wen mahke, inside da Canaan land nea Efrat.
Gen 48.10: Az yoa boys?
Gen 48.11: Now God let me see you, an even yoa kids too!
Gen 48.18: You gotta put yoa right hand on top his head.
Gen 48.21: He goin bring you guys back to da land wea yoa ancesta guys wen live.
Gen 48.22: I goin give you one ridge land mo den I goin give fo yoa brudda guys.
Gen 49.2: My boys, Jacob kids, Come lissen to me, Israel, yoa fadda guy.
Gen 49.8: Yoa brudda guys, Dey goin say you awright.
Gen 49.8: Yoa odda brudda guys, dey goin go down in front you fo show
Gen 49.26: “Me, yoa fadda, I like da good tings dat I do fo you Come mo plenny
Gen 50.6: Bury yoa fadda guy, jalike he wen make you make strong promise fo
Gen 50.16: So dey send message to Joseph fo tell um, “Befo yoa fadda wen mahke, he wen tell us fo tell you dis: ‘Please,
Gen 50.17: he wen tell us fo tell you dis: ‘Please, I like you let yoa brudda guys go, an no poin finga dem cuz dey wen go agains
Gen 50.17: we aksing you, let us go, cuz we slave guys fo da same God yoa fadda guy wen work fo.”
Gen 50.18: in front him fo show um respeck, an tell um, “Us guys, we yoa slave guys.”
Gen 50.21: I goin take care you guys an yoa kids.
Exo 2.9: You, take dis bebe yoa house.
Exo 2.9: Give um yoa milk fo me.
Exo 2.13: Az yoa same ohana kine guy!
Exo 3.5: Take off yoa slippas.
Exo 3.6: Den God tell Moses, “Me, I da God fo yoa fadda guy.
Exo 3.12: back dis same mountain, an show love an respeck to me, yoa God, right hea.
Exo 3.13: wen I go by da Israel peopo an tell um, ‘Da same God dat yoa ancesta guys wen pray to, dass da one wen send me by you
Exo 3.15: Moses fo tell da Israel peopo: “Yahweh, he da same God dat yoa ancesta guys wen pray to.
Exo 3.15: Dass how you goin teach yoa kids fo rememba who me, An same ting fo dea kids, foeva!”
Exo 3.16: Den tell um dis: ‘Yahweh, da God dat yoa ancesta guys wen pray to, da God fo Abraham an Isaac an
Exo 3.22: You goin let yoa boys an girls wear all dat kine spesho stuff.
Exo 4.2: Wat dat ting inside yoa hand?”
Exo 4.5: me, Yahweh, I wen let you see me, an dat I da same God dat yoa ancesta guys wen pray to, da God fo Abraham an Isaac an
Exo 4.6: Nex ting, Yahweh tell Moses, “Put yoa hand inside yoa shirt.
Exo 4.6: Nex ting, Yahweh tell Moses, “Put yoa hand inside yoa shirt.
Exo 4.7: Den God tell, “Now, put yoa hand inside yoa shirt one mo time.
Exo 4.7: Den God tell, “Now, put yoa hand inside yoa shirt one mo time.
Exo 4.8: he come one stick, fo shua dey goin trus you afta dey see yoa hand dat get da sores come out okay.
Exo 4.10: From small kid time till now, you stay tell stuff to me, yoa worka guy.
Exo 4.12: Weneva you gotta talk, I goin help yoa mout.
Exo 4.14: He tell Moses, “Wat bout yoa brudda guy Aaron, da leada guy fo da Levi ohana?”
Exo 4.15: You goin talk to yoa brudda an tell um wat he suppose to say.
Exo 4.17: An no foget yoa walking stick.
Exo 4.23: Kay den, yoa numba one boy, I goin kill um.”
Exo 5.4: Get back an do yoa jobs!
Exo 5.11: You guys, you gotta go aroun any place get da wheat stalk yoa own self.”
Exo 5.14: Yesterday an today, how come you guys neva finish yoa job, an make da same numba bricks jalike befo time?
Exo 5.16: But az yoa own peopo, dey da ones making us any kine!
Exo 5.18: Do yoa job!’
Exo 5.22: How come you stay do dis ting fo hurt yoa own peopo?
Exo 5.23: An still yet, you no even do notting fo get yoa peopo outa trouble!
Exo 6.4: Same time, I keeping da promise I wen make wit yoa ancesta guys.
Exo 7.1: Yoa brudda Aaron, he goin be da guy dat talk fo you.
Exo 7.9: den you tell Aaron, ‘Throw down yoa walking stick on top da groun in front da Pharaoh guy.
Exo 7.15: Inside yoa hand, take da walking stick dat wen come one snake.
Exo 7.19: Yahweh tell Moses fo tell Aaron too: “Go take yoa walking stick, put out yoa arm an hold up da stick ova da
Exo 7.19: fo tell Aaron too: “Go take yoa walking stick, put out yoa arm an hold up da stick ova da places inside Egypt dat get
Exo 8.2: go, den I goin make you guys get uku plenny frogs, all ova yoa land.
Exo 8.3: Dey goin come up outa da riva an go inside yoa palace.
Exo 8.3: Dey goin jump all ova da room wea you sleep, an all ova yoa bed.
Exo 8.3: Da palace peopo an all yoa odda peopo, same ting.
Exo 8.3: You even goin get frogs inside yoa oven an da bowls you use fo make bread.
Exo 8.4: Da frogs goin jump up all ova you, an all ova yoa peopo, an all ova all yoa palace guys.
Exo 8.4: jump up all ova you, an all ova yoa peopo, an all ova all yoa palace guys.
Exo 8.5: Yahweh tell Moses, fo tell Aaron dis: “Put out yoa hand an hold yoa walking stick ova da rivas, an da canals,
Exo 8.5: tell Moses, fo tell Aaron dis: “Put out yoa hand an hold yoa walking stick ova da rivas, an da canals, an all da pond.
Exo 8.8: I goin let yoa peopo go way fo make sacrifice to Yahweh.
Exo 8.9: Wen I aks Yahweh fo help you, an yoa palace peopo, an da odda peopo, wat time you like God take
Exo 8.11: Da frogs goin go way from you an yoa house an yoa palace peopo an da odda peopo.
Exo 8.11: Da frogs goin go way from you an yoa house an yoa palace peopo an da odda peopo.
Exo 8.16: Den Yahweh tell Moses, “Tell Aaron dis: Go take yoa walking stick, an hit da groun.
Exo 8.21: Dey goin go on you an yoa palace peopo an da odda peopo an da houses.
Exo 8.23: I goin make diffren kine fo my peopo, an fo yoa peopo.
Exo 8.25: Make sacrifice to yoa God!
Exo 8.28: I let you guys go da boonies fo make sacrifice fo yoa God, Yahweh.”
Exo 8.28: Now, aks yoa God fo help me!
Exo 9.3: yet hold um hea, den Yahweh goin use his powa fo make yoa animals inside da fields come real sick - da horses, an da
Exo 9.14: Fo dis time, I goin make mo big kine trouble fo yoa body, fo you, an yoa palace peopo, an yoa odda peopo.
Exo 9.14: I goin make mo big kine trouble fo yoa body, fo you, an yoa palace peopo, an yoa odda peopo.
Exo 9.14: kine trouble fo yoa body, fo you, an yoa palace peopo, an yoa odda peopo.
Exo 9.15: I wen like befo now, I ony can use my powa fo make you an yoa peopo come sick, an wipe out all you Egypt guys from dis
Exo 9.19: Now, tell yoa peopo fo put all dea animals wea get roof.
Exo 9.22: Den Yahweh tell Moses, “Put yoa hand up to da sky, so get da big kine ice come down all
Exo 9.30: But I know you an yoa palace guys -- you guys no mo respeck fo God, Yahweh,
Exo 10.2: um, so dat bumbye, you can tell da story ova an ova fo yoa kids an yoa grankids -- how I even make any kine to da
Exo 10.2: bumbye, you can tell da story ova an ova fo yoa kids an yoa grankids -- how I even make any kine to da Egypt peopo,
Exo 10.4: do: Tomorrow I bring plenny locust kine grasshoppa inside yoa land.
Exo 10.5: even goin eat up all da trees dat stay coming up inside yoa fields.
Exo 10.6: Dey goin fill up yoa palaces and all yoa palace guys houses, an all da Egypt
Exo 10.6: Dey goin fill up yoa palaces and all yoa palace guys houses, an all da Egypt peopo houses.
Exo 10.8: Do da religious kine stuff fo yoa god Yahweh.
Exo 10.12: Den Yahweh tell Moses, “Put up yoa hand an hold um out ova da Egypt land fo da locust bugs,
Exo 10.16: I wen do bad ting to yoa god Yahweh, an to you guys.
Exo 10.21: Den Yahweh tell Moses, “Put up yoa hand to da sky, fo make um come dark all ova da Egypt
Exo 10.24: Go do yoa religious kine stuff fo Yahweh.
Exo 10.24: You can even take yoa kids an ol peopo wit you.
Exo 11.5: You da Pharaoh guy dat sit on top da throne, but yoa numba one boy goin mahke.
Exo 12.11: be ready fo go, an wear da kine clotheses you need, wit yoa slippas on top yoa feets, an hold yoa walking stick inside
Exo 12.11: an wear da kine clotheses you need, wit yoa slippas on top yoa feets, an hold yoa walking stick inside yoa hand.
Exo 12.11: you need, wit yoa slippas on top yoa feets, an hold yoa walking stick inside yoa hand.
Exo 12.11: slippas on top yoa feets, an hold yoa walking stick inside yoa hand.
Exo 12.14: You guys, an yoa kids, an dea kids, goin do dat foeva.
Exo 12.15: day, you guys goin clean out all da yeast dat get inside yoa house.
Exo 12.17: you guys goin make dat time spesho fo me -- you guys, an yoa kids, an dea kids, foeva.
Exo 12.19: Fo dese seven days, betta not get yeast notting inside yoa houses.
Exo 12.22: brush, an use um fo put some a da blood from da bowl ova yoa door, an on top da wood on da right side an da left side a
Exo 12.24: you guys an all da peopo dat goin come from you guys, dis yoa kuleana: you all gotta keep da rule fo dis day foeva.
Exo 12.25: Wen you stay ova dea, dass how you guys goin show Yahweh yoa love an respeck.
Exo 12.26: “Bumbye, yoa kids goin aks you guys, ‘Eh, wat mean dis spesho religious
Exo 12.32: Yoa sheeps an goats an yoa cows, take dem too, jalike you guys
Exo 12.32: Yoa sheeps an goats an yoa cows, take dem too, jalike you guys wen aks, an get outa
Exo 13.5: But God wen make strong promise to yoa ancesta guys, dat he goin give you guys one land dat get
Exo 13.7: No even goin get ferment kine stuff by you, all ova yoa land.
Exo 13.8: Dat time ery year, you goin tell yoa boy da story, how come you stay make lidis.
Exo 13.9: “Dis ting dat you do, goin be jalike one mark on top yoa hand fo help you rememba.
Exo 13.9: Goin be jalike someting you tie on top yoa forehead, fo you no foget notting.’
Exo 13.11: stay, jalike he wen make strong promise fo do, to you an yoa ancesta guys.
Exo 13.13: An da numba one boy from all yoa own kids, da one dat stay spesho fo me, you gotta kill one
head: Teach Yoa Kids Wat All Dat Mean
Exo 13.14: “Bumbye, yoa boy goin aks you, ‘Eh Pa!
Exo 13.16: dat us guys do ery year, goin be jalike one mark on top yoa hand, an goin be jalike one sign you put on top yoa
Exo 13.16: on top yoa hand, an goin be jalike one sign you put on top yoa forehead, so you no goin foget how Yahweh wen use his powa
Exo 14.16: You take yoa walking stick, an hold um out ova da sea, fo make da watta
Exo 14.26: Den, Yahweh tell Moses, “Hold out yoa hand ova da Red Sea, so da watta can go back an go ova da
Exo 15.6: Awesome, how strong yoa powa!
Exo 15.6: Wit yoa strong right hand you wen bus up Da guys dat stay agains
Exo 15.10: But you, God, you wen make yoa wind blow, An da sea cova dem up.
Exo 15.12: You wen hold out yoa right hand, An jalike da eart wen swallow dose guys, An
Exo 15.13: “You stay wit yoa peopo, An show us wea fo go!
Exo 15.16: Dey jus stand dea like stone an no talk notting, Till yoa peopo go all da way da odda side, Yahweh, Till da peopo go
Exo 15.17: You goin take yoa own peopo To da place you wen make ready fo you live dea.
Exo 15.17: Jalike you stay plant um fo grow On top yoa own mountain, Da place you wen make fo you stay, Da place
Exo 15.17: place dass spesho fo you, Boss, Dat you wen make ready wit yoa own hands!
Exo 15.26: God tell dem, “You guys gotta lissen good to me, yoa God Yahweh fo real kine.
Exo 16.16: Fo erybody dat stay inside yoa tent, go get two pound.
Exo 17.5: Take yoa walking stick wit you too, da one you wen use fo hit da
Exo 17.6: Hit da big rock wit yoa walking stick.
Exo 18.6: Jetro send somebody fo go tell Moses, “Dis me, Jetro, yoa fadda-in-law!
Exo 18.6: Me an yoa wife an her two boys, we coming ova dea by you!
Exo 18.18: Yoa job, too much fo you handle.
Exo 18.19: Yoa job, you gotta be da one dat talk fo da peopo to God.
Exo 19.6: But you guys, you goin be da prieses fo me an I goin be yoa king.’
Exo 19.12: No even put yoa feet on top da mountain!
Exo 20.2: “Dis me, Yahweh, yoa God, talking.
Exo 20.5: Cuz I yoa God Yahweh!
Exo 20.10: Stay spesho fo me, yoa God Yahweh.
Exo 20.10: Dat day, no do work notting -- you, yoa boy, yoa girl, yoa slave guy, yoa slave wahine, yoa
Exo 20.10: Dat day, no do work notting -- you, yoa boy, yoa girl, yoa slave guy, yoa slave wahine, yoa animals, da
Exo 20.10: Dat day, no do work notting -- you, yoa boy, yoa girl, yoa slave guy, yoa slave wahine, yoa animals, da visita guy
Exo 20.10: do work notting -- you, yoa boy, yoa girl, yoa slave guy, yoa slave wahine, yoa animals, da visita guy from odda place
Exo 20.10: you, yoa boy, yoa girl, yoa slave guy, yoa slave wahine, yoa animals, da visita guy from odda place dat stay yoa town,
Exo 20.10: yoa animals, da visita guy from odda place dat stay yoa town, erybody!
Exo 20.12: “Show respeck fo yoa fadda an yoa mudda.
Exo 20.12: “Show respeck fo yoa fadda an yoa mudda.
Exo 20.12: do dat, den you goin live long time on top da land dat me, yoa God Yahweh, stay give you.
Exo 20.14: “No go fool around behind yoa wife o husban back.
Exo 20.26: fo me wit steps fo go up, cuz no good you let somebody see yoa privates unda yoa robe wen you go up dea.
Exo 20.26: go up, cuz no good you let somebody see yoa privates unda yoa robe wen you go up dea.
Exo 21.2: wat right an wat wrong: Wen you buy one Hebrew guy fo be yoa slave, he gotta be yoa slave six year.
Exo 21.2: Wen you buy one Hebrew guy fo be yoa slave, he gotta be yoa slave six year.
Exo 21.2: From da numba seven year, he can go, an no be yoa slave no moa, an he no need pay you notting fo let um go.
Exo 21.3: you buy da slave guy, if he no mo wife, den wen he pau be yoa slave he can go.
Exo 22.24: Den you guys wifes goin come widows, an yoa kids no goin get mudda an fadda.
Exo 22.25: dat no mo notting dat live dea wit you, no make like dat yoa business.
Exo 22.28: “You betta not say bad tings bout me, yoa God.
Exo 22.28: You betta not tell me, yoa God, fo damn da leadas fo yoa peopo.
Exo 22.28: You betta not tell me, yoa God, fo damn da leadas fo yoa peopo.
Exo 22.30: Same ting wit yoa cows an yoa sheeps: da firs boy kine animal from ery
Exo 22.30: Same ting wit yoa cows an yoa sheeps: da firs boy kine animal from ery wahine kine cow o
Exo 23.2: judge, no go follow da oddas jus fo make um come good fo yoa friends.
Exo 23.10: Yoa land, six years you guys can plant an cut da food dea.
Exo 23.11: Same ting fo yoa grape farms an yoa olive farms.
Exo 23.11: Same ting fo yoa grape farms an yoa olive farms.
Exo 23.12: Dass so yoa cows an yoa donkeys can res too, an yoa worka guys an da
Exo 23.12: Dass so yoa cows an yoa donkeys can res too, an yoa worka guys an da peopo from
Exo 23.12: Dass so yoa cows an yoa donkeys can res too, an yoa worka guys an da peopo from odda place dat stay wit you
Exo 23.14: Ery year, three times you goin take yoa sacrifices to one spesho place, fo make one spesho
Exo 23.16: Lata, wen da tings you wen plant inside yoa field come up, bring me da firs tings you cut, fo make da
Exo 23.16: Food time, afta you bring in eryting you wen plant inside yoa fields.
Exo 23.19: top you guys land, bring da bestes stuffs by me, Yahweh, yoa God.
Exo 23.25: You goin work fo me, Yahweh, yoa God.
Exo 23.25: Den I goin make yoa food an yoa watta be good kine.
Exo 23.25: Den I goin make yoa food an yoa watta be good kine.
Exo 23.26: Da wahines inside yoa land, dey no goin lose dea kids befo dey born o afta.
Exo 23.28: an da Canaan peopo an da Het peopo, dey all goin stay outa yoa way.
Exo 23.33: No let dem stay yoa land.
Exo 25.30: spesho breads on top da table, da ones dat show I stay wit yoa twelve ohanas.
Exo 28.1: Moses, tell yoa brudda Aaron an his boys fo come in front you: Aaron, His
Exo 28.2: “Make spesho kine clotheses fo yoa brudda Aaron fo show he stay spesho fo me, God.
Exo 28.41: Afta you put all dis clotheses on top yoa brudda Aaron an his boys, put olive oil on top dea head fo
Exo 29.12: da four tings jalike horns dat stick outa da altar, wit yoa finga.
Exo 30.9: Gotta be one pries from yoa peopo dat burn da right kine incense on top dat altar.
Exo 30.37: Wen you guys make dis kine incense, no make um fo yoa own self, cuz dis kine stay spesho fo me, Yahweh.
Exo 32.4: Dis, yoa idol god!
Exo 32.7: Yoa peopo, da one you wen bring outa da Egypt land, dey stay
Exo 32.11: How come you stay huhu wit yoa own peopo?
Exo 32.12: Change yoa mind an no do bad tings to yoa peopo.
Exo 32.12: Change yoa mind an no do bad tings to yoa peopo.
Exo 32.27: Go get yoa swords an tie um on top yoa belt.
Exo 32.27: Go get yoa swords an tie um on top yoa belt.
Exo 32.27: Go kill da idol god guys, no matta dey yoa brudda guys, an yoa neighba guys, an yoa ohana guys!
Exo 32.27: Go kill da idol god guys, no matta dey yoa brudda guys, an yoa neighba guys, an yoa ohana guys!
Exo 32.27: no matta dey yoa brudda guys, an yoa neighba guys, an yoa ohana guys!
Exo 32.29: Cuz all you guys even wen go agains yoa own boys an yoa own brudda guys.
Exo 32.29: Cuz all you guys even wen go agains yoa own boys an yoa own brudda guys.
Exo 32.30: he go let you guys go fo da bad ting you wen do, an hemo yoa shame, an let you guys come back to him.
Exo 32.32: let um go, mo betta you wipe my name out too from inside yoa book!
Exo 33.5: So, take off all yoa jewelry now.
Exo 33.12: You tell me, ‘I know who you an I know yoa name.’
Exo 33.13: Rememba dis too: You da one wen pick dis peopo, fo be yoa peopo.
Exo 33.16: get one way dat anybody goin find out dat you like me an yoa peopo.”
Exo 33.16: An if you go wit us guys, az how me an yoa peopo goin be diffren [from / den] all da odda peopos
Exo 33.17: um, cuz I like you, an I know what kine guy you, an I know yoa name.
Exo 34.3: Not even yoa sheeps an cows can eat grass down side dat mountain.
Exo 34.9: Take us fo be yoa peopo!
Exo 34.10: Den Yahweh say, “Right hea an now, I make deal wit all yoa Israel peopo.
Exo 34.10: In front all yoa peopo, I goin do awesome tings dat nobody wen do befo time
Exo 34.16: Den you goin make deal wit dem fo yoa boys marry dea daughtas.
Exo 34.16: aroun one wahine dat take money fo sex, an dey goin make yoa boys like do da same ting like dem fo dea wifes gods.
Exo 34.17: “You no can make idol gods fo yoa own self wit metal dat you melt.
Exo 34.19: Wen da firs bebe come from one a yoa animals, dey mines, no matta wat kine dem, cows o sheeps o
Exo 34.20: sheep o one goat fo pay me fo da firs boy dat come from yoa wife, cuz he mines too.
Exo 34.23: Three times ery year, all yoa guys gotta come togedda in front me, cuz I yoa Boss
Exo 34.23: year, all yoa guys gotta come togedda in front me, cuz I yoa Boss Yahweh.
Exo 34.24: Yahweh, da God fo you guys, you guys no need worry bout yoa land, all da time you guys no stay dea, cuz nobody goin
Exo 34.26: You guys gotta bring da bestest firs tings you cut from yoa land ery year, [to] my house, cuz I yoa God Yahweh.
Exo 34.26: tings you cut from yoa land ery year, [to] my house, cuz I yoa God Yahweh.
Exo 35.3: No even make fire inside yoa house dat Res Day.
Lev 2.13: Put salt wit all yoa wheat o barley sacrifice.
Lev 2.13: No make yoa wheat o barley sacrifice dat no mo salt.
Lev 2.13: Put salt wit all yoa sacrifices.
Lev 6.27: If some a da blood splash on top yoa clotheses, gotta wash da clotheses inside one place dat
Lev 9.7: Moses tell Aaron: “Come by da altar fo make yoa sacrifice cuz a da bad kine stuff you wen do, an make yoa
Lev 9.7: yoa sacrifice cuz a da bad kine stuff you wen do, an make yoa burn up kine sacrifice fo bring yoaself an da peopo da
Lev 10.4: Take yoa cousins bodies outside da camp, away from da front a da
Lev 10.6: No mess up yoa hair, an no broke yoa clotheses.
Lev 10.6: No mess up yoa hair, an no broke yoa clotheses.
Lev 10.6: But yoa ohana, all da odda Israel peopo, dey can cry fo da guys
Lev 10.9: Den Yahweh tell Aaron, “You an yoa boys no can drink wine o beer kine stuff weneva you guys
Lev 10.13: one place dat stay spesho fo me, cuz az da share fo you an yoa boys from da sacrifices dey make fo Yahweh wit fire, cuz
Lev 10.14: But you an yoa boys an yoa girls can eat da breast part a da meat dat dey
Lev 10.14: But you an yoa boys an yoa girls can eat da breast part a da meat dat dey lift up an
Lev 10.14: Az da share fo you guys an yoa kids from da sacrifices da Israel peopo make fo show dat
Lev 10.15: Da meat from dat goin be da regula part fo you an yoa kids foeva, jalike Yahweh wen tell.
Lev 11.44: Cuz me, I yoa God Yahweh.
Lev 11.45: I Yahweh, da One wen bring you guys outa Egypt, fo me come yoa God.
Lev 16.2: Yahweh tell Moses dis: “Tell yoa brudda Aaron, he no can come weneva he like inside da Real
Lev 16.29: Da month numba seven fo yoa kine year, da day numba ten, all you guys no can eat, so
Lev 17.4: Gotta cut dem off so dey not yoa peopo no moa.
Lev 17.14: Whoeva eat um, gotta cut dem off so dey not one a yoa peopo no moa.
Lev 18.2: to da Israel peopo one mo time an tell um: “Me, Yahweh, I yoa God.
Lev 18.4: Me, Yahweh, I yoa God.
Lev 18.7: “You betta not make sex wit yoa mudda.
Lev 18.7: Az yoa mudda.
Lev 18.7: No make shame fo yoa fadda lidat.
Lev 18.8: “You betta not make sex wit yoa fadda's odda wifes, cuz dat make shame fo yoa fadda too.
Lev 18.8: make sex wit yoa fadda's odda wifes, cuz dat make shame fo yoa fadda too.
Lev 18.9: “You betta not make sex wit yoa sista, no matta her yoa fadda's girl o yoa mudda's girl,
Lev 18.9: “You betta not make sex wit yoa sista, no matta her yoa fadda's girl o yoa mudda's girl, no matta she grow up da
Lev 18.9: make sex wit yoa sista, no matta her yoa fadda's girl o yoa mudda's girl, no matta she grow up da same house wit you,
Lev 18.10: “You betta not make sex wit yoa boy's girl, o yoa girl's girl.
Lev 18.10: “You betta not make sex wit yoa boy's girl, o yoa girl's girl.
Lev 18.11: “No make sex wit yoa fadda's odda wife's girl, cuz yoa fadda her fadda too.
Lev 18.11: “No make sex wit yoa fadda's odda wife's girl, cuz yoa fadda her fadda too.
Lev 18.11: She yoa sista.
Lev 18.12: “No make sex wit yoa fadda's sista.
Lev 18.12: She yoa fadda's close ohana.
Lev 18.13: “No make sex wit yoa mudda's sista.
Lev 18.13: She yoa mudda's close ohana.
Lev 18.14: “No go nea yoa fadda's brudda's wife fo make sex wit her.
Lev 18.14: No make shame fo yoa fadda brudda lidat.
Lev 18.14: She yoa auntie.
Lev 18.15: “No make sex wit yoa daughta in law.
Lev 18.15: She yoa boy's wife.
Lev 18.16: “No make sex wit yoa brudda wife.
Lev 18.16: No make shame fo yoa brudda lidat.
Lev 18.18: “No take yoa wife sista fo come anodda wife fo you, cuz den dey goin
Lev 18.18: No make sex wit her wen yoa real wife still yet stay alive.
Lev 18.21: “No give any a yoa own kids fo make um go through da fire fo make sacrifice
Lev 18.29: a dese pilau kine tings, you gotta cut dem off so dey not yoa peopo no moa.
Lev 18.30: Me, I yoa God Yahweh!
Lev 19.2: peopo dis: “You guys gotta live spesho an good kine, cuz I yoa God Yahweh, an I stay spesho an good.
Lev 19.3: I yoa God Yahweh.
Lev 19.4: I yoa God Yahweh, az why.
Lev 19.8: You gotta cut dem off so dey not yoa peopo no moa.
Lev 19.9: “Wen you cut da food from yoa fields inside da land, no cut um all da way by da edge, o
Lev 19.10: No go ova yoa grape field one mo time fo make shua you get eryting, an
Lev 19.10: I yoa God Yahweh.
Lev 19.12: I yoa God Yahweh.
Lev 19.13: “No hold back da pay fo yoa worka guy till da nex day.
Lev 19.14: Stay scared an show respeck fo me, cuz I yoa God Yahweh.
Lev 19.16: “No go aroun an make bulai story bout anybody wit yoa peopo.
Lev 19.17: “No hate yoa brudda inside yoa heart.
Lev 19.17: “No hate yoa brudda inside yoa heart.
Lev 19.18: “If one a yoa peopo do someting bad to you, no go do someting bad to um
Lev 19.19: “No plant two diffren kine seeds inside yoa field.
Lev 19.25: I yoa God Yahweh.
Lev 19.27: “Wen somebody mahke, no cut da hair on da sides a yoa head like da odda peopo fo show you stay sad.
Lev 19.27: No cut off da edge a yoa beard.
Lev 19.28: “No cut yoa body fo show you stay sore inside cuz a da mahke guys.
Lev 19.28: No make tattoo on top yoa skin.
Lev 19.29: “No make yoa girl come pilau cuz you make her come one wahine dat fool
Lev 19.31: I yoa God Yahweh.
Lev 19.32: Show respeck fo me, yoa God.
Lev 19.33: somebody from odda place come live wit you guys inside yoa land, no make any kine to dem.
Lev 19.34: I yoa God Yahweh.
Lev 19.36: I yoa God Yahweh dat wen bring you guys outa Egypt.
Lev 20.7: “Make yoaself come good an spesho fo me, cuz I yoa God Yahweh.
Lev 20.18: You guys gotta cut dem off so dey not yoa peopo no moa.
Lev 20.19: “No make sex wit yoa mudda's sista o yoa fadda's sista, cuz dat goin show dat
Lev 20.19: “No make sex wit yoa mudda's sista o yoa fadda's sista, cuz dat goin show dat you no mo respeck fo
Lev 20.24: I yoa God Yahweh.
Lev 21.8: spesho fo me, cuz dey make sacrifice an give food to me, yoa God.
Lev 21.17: Yahweh tell Moses fo tell Aaron dis: “Fo yoa kids an dea kids dat come afta dem, no mo nobody dat get
Lev 22.24: You betta not make lidat wen you reach yoa own land, an you guys betta not take dat kine animals from
Lev 22.33: I wen bring you guys outa Egypt, fo me come yoa God.
Lev 23.14: you bring da sacrifice dat go wit da wheat in front me, yoa God.
Lev 23.14: You guys an yoa kids goin do how dis rule tell foeva, no matta wea you
Lev 23.21: Dis goin be one spesho time you guys an yoa kids goin make from now an foeva, no matta wea you guys
Lev 23.22: “Wen you cut da food from yoa field inside yoa land, no cut um all da way by da edge a
Lev 23.22: “Wen you cut da food from yoa field inside yoa land, no cut um all da way by da edge a da land, o pick up
Lev 23.22: I yoa God Yahweh.
Lev 23.28: day, cuz az da day fo bring da peopo da same side wit me, yoa God Yahweh.
Lev 23.29: Anybody eat food dat day, you gotta cut dem off so dey not yoa peopo no moa.
Lev 23.40: you guys goin show dat you stay good inside in front me, yoa God Yahweh.
Lev 23.41: You an yoa kids goin make um ery year da month numba seven.
Lev 23.43: Dass so yoa kids an grankids no foget bumbye dat I wen tell da Israel
Lev 23.43: I yoa God Yahweh.
Lev 24.22: I yoa God Yahweh.
Lev 25.3: Fo six years you guys can plant yoa fields, an fo six years you can trim da grape plants an
Lev 25.4: All dat year, you no can plant seed inside yoa fields, an no can trim da grape plants.
Lev 25.7: Yoa animals, an da wild animals inside yoa land can eat um
Lev 25.7: Yoa animals, an da wild animals inside yoa land can eat um too.
Lev 25.17: I yoa God Yahweh.
Lev 25.38: I Yahweh, yoa God.
Lev 25.38: outa Egypt, an give you guys da Canaan land, an fo come yoa God.
Lev 25.39: “If one a yoa peopo owe you plenny dat he no mo notting, an he sell
Lev 25.43: No give dem hard time, but show respeck fo me, yoa God.
Lev 25.45: time too, an peopo from dea ohanas dat wen born inside yoa land.
Lev 25.45: Dey can come yoa slave.
Lev 25.46: You guys can give da slaves dat not Jews to yoa kids wen you mahke, fo come yoa kids slave.
Lev 25.46: da slaves dat not Jews to yoa kids wen you mahke, fo come yoa kids slave.
Lev 25.46: But you betta not give hard time to da Jews dat yoa slave, cuz da Israel peopo, dey yoa brudda guys.
Lev 25.46: time to da Jews dat yoa slave, cuz da Israel peopo, dey yoa brudda guys.
Lev 26.1: an no put up one stone you cut fo make someting inside yoa land, fo you go down in front um.
Lev 26.1: Cuz I yoa God, me, Yahweh.
Lev 26.5: you like, an you goin stay shua you no need worry inside yoa land.
Lev 26.7: afta da guys dat stay agains you, an you goin kill um wit yoa swords.
Lev 26.8: Da guys dat stay agains you, you guys goin kill um wit yoa swords.
Lev 26.12: I goin live wit you guys, an come yoa God, an you guys goin come my peopo.
Lev 26.13: I yoa God Yahweh.
Lev 26.13: wen put on top you guys neck, so dat you guys can walk wit yoa head strait up an no need get shame.
Lev 26.17: dat stay agains you guys goin win ova you guys an come yoa boss.
Lev 26.20: You guys goin work hard fo notting, cuz yoa land no goin grow notting, an da trees on top yoa land no
Lev 26.20: cuz yoa land no goin grow notting, an da trees on top yoa land no goin give fruits.
Lev 26.22: Dey goin kill yoa kids, an wipe out yoa cows.
Lev 26.22: Dey goin kill yoa kids, an wipe out yoa cows.
Lev 26.22: den no mo nobody goin go walk on top da roads inside yoa land.
Lev 26.25: Wen you guys go back inside yoa big towns, I goin send bad kine sick on top you guys.
Lev 26.29: You guys goin eat yoa own boys an yoa own girls.
Lev 26.29: You guys goin eat yoa own boys an yoa own girls.
Lev 26.30: I goin broke down yoa sacrifice places fo da idol kine gods on top da hills, an
Lev 26.30: I goin put big stack a yoa mahke bodies on top da wood blocks dat you call yoa idol
Lev 26.30: a yoa mahke bodies on top da wood blocks dat you call yoa idol kine gods, dat no stay alive.
Lev 26.31: I goin make yoa big towns come all bus up, an wipe out da places you make
Lev 26.31: come all bus up, an wipe out da places you make spesho fo yoa gods.
Lev 26.31: good inside notting from da nice smell you guys make wit yoa sacrifices.
Lev 26.32: I goin bus up yoa land, so dat da guys dat stay agains you guys no goin feel
Lev 26.33: You guys land goin come good fo notting, an yoa big towns, all bus up.
Lev 26.39: Cuz a da bad kine stuff you guys an yoa ancesta guys wen do, az why you guys goin come lidat!
Deu 4.43: Hemo Yoa Slave Guys (15:12 - 15:18) 33.
Deu 22.17: Now he bulai bout her an tell, “I no find proof dat yoa daughta neva sleep wit one guy befo.
Deu 1.7: Take all yoa stuffs an go up inside da hills wea da Amor peopo stay.
Deu 1.8: dea an use da land, cuz I wen make one strong promise to yoa ancesta guys Abraham, Isaac, an Jacob, an to dea kids an
Deu 1.10: Yoa God Yahweh wen make you guys come plenny peopo awready.
Deu 1.11: I like Yahweh, da God fo yoa ancestas, make you guys come one tousand times mo plenny,
Deu 1.13: Den I goin make dem yoa leadas.
Deu 1.15: “Den I take da leada guys from yoa ohanas, guys dat know wat fo do erytime an you guys get
Deu 1.16: Dat time, I wen tell yoa judge guys wat dey gotta do: Dey gotta lissen good wat da
Deu 1.26: You guys go agains wat yoa God Yahweh tell you guys fo do.
Deu 1.27: You guys sit inside yoa tents an grumble.
Deu 1.31: An inside da boonies, you guys wen see yoa God Yahweh take care you guys, like one fadda carry his
Deu 1.35: alive now, goin see da good land I wen promise fo give yoa ancestas.
Deu 1.38: But yoa helpa guy, Joshua, Nun's boy, he goin go inside dea.
Deu 1.39: tell da peopo, “You guys even tell dat odda guys goin make yoa litto kids prisonas, no matta dose kids still yet donno
Deu 1.41: So all you guys wen take yoa stuffs fo fight, an tink az not hard fo go up dea inside
Deu 2.4: gotta do: ‘You guys, almos you goin go pass da land wea yoa brudda guys stay, da peopo dat get Esau fo dea ancesta.
Deu 2.5: You guys no goin even get nuff land dea fo put yoa feets on top um.
Deu 2.27: I tell, ‘Please, let us guys go pass thru yoa land.’
Deu 2.31: Now you guys can start fo make his land yoa property.
Deu 3.18: dat goin stay east a da Jordan Riva, wat you gotta do: ‘Yoa God Yahweh wen give you guys da land dis side fo come yoa
Deu 3.18: ‘Yoa God Yahweh wen give you guys da land dis side fo come yoa property.
Deu 3.18: So all yoa guys dat can fight, gotta take dea bows an arrows an
Deu 3.19: But yoa wifes, yoa kids, an all da animals you get, can stay
Deu 3.19: But yoa wifes, yoa kids, an all da animals you get, can stay inside da towns
Deu 3.20: Afta yoa brudda guys pau fight, an dey take ova da land dat yoa God
Deu 3.20: yoa brudda guys pau fight, an dey take ova da land dat yoa God Yahweh stay give dem da odda side da Jordan Riva too,
Deu 3.21: I tell Joshua wat he gotta do: ‘You awready wen see wit yoa own eyes wat you guys God Yahweh do to dose two kings.
Deu 3.24: I tell um: ‘Yahweh, you da Boss, an I yoa worka guy.’
Deu 3.27: wes side, da nort side, da sout side, an da eas side wit yoa own eyes.
Deu 4.3: “You guys see wit yoa own eyes wat Yahweh wen do, da time us guys stay
Deu 4.3: Yoa God Yahweh wen wipe out from you guys all da peopo dat wen
Deu 4.4: But all you guys dat stay tight wit yoa God Yahweh, you still stay alive yet.
Deu 4.9: Teach yoa kids all dis too, dem an dea kids afta dem.
Deu 4.19: Yoa God Yahweh wen make all dose tings!
Deu 4.21: da odda side da Jordan Riva an go inside da good land dat yoa God Yahweh stay give you guys cuz you his kids.
Deu 4.22: goin go ova dea, an take ova dat good land fo make um yoa property.
Deu 4.23: Take care dat you guys no foget da deal yoa God Yahweh wen make wit you.
Deu 4.23: No make any idol kine god dat look like anyting yoa God Yahweh wen tell you guys fo no make.
Deu 4.24: Cuz yoa God Yahweh, he stay jalike one fire dat burn up eryting.
Deu 4.25: o odda tings, az real bad kine stuff you stay do, da way yoa God Yahweh see um.
Deu 4.29: guys stay ova dea, if you really like go all out fo know yoa God Yahweh wit all yoa heart, an wit eryting inside you,
Deu 4.29: you really like go all out fo know yoa God Yahweh wit all yoa heart, an wit eryting inside you, you goin find him.
Deu 4.30: you guys feel bum out, bumbye you guys goin come back by yoa God Yahweh an lissen wat he tell you fo do.
Deu 4.31: Cuz yoa God Yahweh, he give chance.
Deu 4.31: you guys, o wipe you out, o foget da deal he wen make wit yoa ancesta guys, cuz he wen make promise to dem dat fo shua
Deu 4.34: Dass wat yoa God Yahweh wen do fo you guys Egypt side, an you guys see
Deu 4.34: do fo you guys Egypt side, an you guys see um happen, wit yoa own eyes!
Deu 4.37: He get plenny love an aloha fo yoa ancesta guys, an he pick da kids afta dem too.
Deu 4.40: If you do dat, eryting goin go good fo you guys an yoa kids afta you, an you goin live long time inside da land
Deu 5.6: He tell: “Me, I yoa God Yahweh.
Deu 5.9: fo show dem love an respeck, an no go work fo dem, cuz I yoa God Yahweh.
Deu 5.11: Cuz I yoa God Yahweh, an anybody use my name lidat, fo go do wase
Deu 5.12: “Take care fo make shua da Res Day stay spesho fo me, yoa God Yahweh, jalike I wen tell you fo do.
Deu 5.13: You get six days fo do all yoa work an eryting you gotta do.
Deu 5.14: But da numba seven day, az da spesho Res Day fo me, yoa God Yahweh.
Deu 5.14: Dat day you no work notting, not you, yoa boy, yoa girl, yoa worka guy o wahine, yoa cow, yoa
Deu 5.14: Dat day you no work notting, not you, yoa boy, yoa girl, yoa worka guy o wahine, yoa cow, yoa donkey, all yoa
Deu 5.14: Dat day you no work notting, not you, yoa boy, yoa girl, yoa worka guy o wahine, yoa cow, yoa donkey, all yoa odda
Deu 5.14: not you, yoa boy, yoa girl, yoa worka guy o wahine, yoa cow, yoa donkey, all yoa odda animals, anybody from odda
Deu 5.14: you, yoa boy, yoa girl, yoa worka guy o wahine, yoa cow, yoa donkey, all yoa odda animals, anybody from odda place dat
Deu 5.14: yoa girl, yoa worka guy o wahine, yoa cow, yoa donkey, all yoa odda animals, anybody from odda place dat stay by you, so
Deu 5.14: odda animals, anybody from odda place dat stay by you, so yoa worka guys an wahines can res jalike you.
Deu 5.15: guys was slave guys an work real hard inside Egypt, an me, yoa God Yahweh, I wen bring you guys outa dea wit my powa.
Deu 5.15: Az why I, yoa God Yahweh, stay tell you guys fo show respeck fo da Res
Deu 5.16: “Show respeck fo yoa fadda an mudda, jalike I wen tell you guys.
Deu 5.18: “No fool aroun wit odda guy o wahine behind yoa wife o husban back.
Deu 5.23: fire stay burn on top da mountain, all da leada guys from yoa ohanas an yoa older leada guys come by me.
Deu 5.23: on top da mountain, all da leada guys from yoa ohanas an yoa older leada guys come by me.
Deu 5.33: Do eryting da way yoa God Yahweh tell you fo do um, so den you guys goin live
Deu 6.2: Az cuz oua God Yahweh like fo you, an yoa kids, an dea kids afta dem, stay scared a him an get
Deu 6.5: Get love an aloha fo yoa God Yahweh wit eryting how you tink, an wit eryting dat
Deu 6.5: you tink, an wit eryting dat stay inside you, an wit all yoa powa.
Deu 6.7: Make dese da main ting you teach yoa kids.
Deu 6.7: Talk bout um erytime, wen you guys stay inside yoa house, wen you walk on top da road, wen you lay down, an
Deu 6.8: Write um down an tie um jalike one sign on top yoa hands an on top yoa forehead, so you no foget um.
Deu 6.8: down an tie um jalike one sign on top yoa hands an on top yoa forehead, so you no foget um.
Deu 6.9: Write um on top yoa door pos an on top da gates fo yoa town.
Deu 6.9: Write um on top yoa door pos an on top da gates fo yoa town.
Deu 6.10: guys inside da land dat he wen make strong promise fo give yoa ancesta guys, Abraham, Isaac, an Jacob.
Deu 6.20: “Bumbye, wen yoa kids aks you, ‘Wat all dese rules mean dat oua God Yahweh
Deu 7.1: “Wen yoa God Yahweh take you guys inside da land fo take um ova, he
Deu 7.3: No give yoa girls to dea boys fo marry, an no take dea girls fo marry
Deu 7.3: girls to dea boys fo marry, an no take dea girls fo marry yoa boys.
Deu 7.4: Az cuz if you do dat, bumbye dose peopos goin make yoa kids no stay tight wit me, Yahweh, an yoa kids goin come
Deu 7.4: peopos goin make yoa kids no stay tight wit me, Yahweh, an yoa kids goin come tight wit odda gods an goin go work for um.
Deu 7.6: do all dat cuz you guys da peopo dat stay spesho fo me, yoa God Yahweh.
Deu 7.8: you guys, an fo make good da strong promise he wen make to yoa ancesta guys, dat he wen take you guys outa Egypt wit his
Deu 7.9: Az why you guys gotta know dat yoa God Yahweh, he da God dass fo real!
Deu 7.13: He goin do good tings fo yoa kids, same ting fo da food dat grow from yoa land -- yoa
Deu 7.13: good tings fo yoa kids, same ting fo da food dat grow from yoa land -- yoa wheat an barley, yoa new wine, yoa olive oil
Deu 7.13: yoa kids, same ting fo da food dat grow from yoa land -- yoa wheat an barley, yoa new wine, yoa olive oil -- da bebe
Deu 7.13: fo da food dat grow from yoa land -- yoa wheat an barley, yoa new wine, yoa olive oil -- da bebe cows, an da bebe sheeps
Deu 7.13: grow from yoa land -- yoa wheat an barley, yoa new wine, yoa olive oil -- da bebe cows, an da bebe sheeps an goats.
Deu 7.13: goin stay inside da land dat he wen make strong promise to yoa ancesta guys fo give you.
Deu 7.14: All yoa guys an wahines goin get kids.
Deu 7.14: All yoa animals goin get bebe.
Deu 7.19: You guys wen see wit yoa own eyes, how oua God Yahweh wen make da Egypt peopo
Deu 7.25: Fo yoa God Yahweh, all dat kine stuff pilau.
Deu 7.26: No take idol kine god inside yoa house, cuz az pilau da way Yahweh see um.
Deu 8.4: Fo all dose forty years yoa clotheses neva come ol, an yoa feets neva swell up.
Deu 8.4: Fo all dose forty years yoa clotheses neva come ol, an yoa feets neva swell up.
Deu 8.5: You guys gotta know inside yoa heart, wen you like tell yoa boy fo no do da tings he wen
Deu 8.5: You guys gotta know inside yoa heart, wen you like tell yoa boy fo no do da tings he wen do wrong, fo teach him, az
Deu 8.16: Yoa ancestas neva see o know wat was manna befo.
Deu 8.18: Az how he make good da deal he wen make wit yoa ancesta guys, da time he make strong promise fo give da
Deu 9.5: you attack, so he can do wat he wen make strong promise to yoa ancesta guys fo do, to Abraham, Isaac, an Jacob.
Deu 9.6: oua God Yahweh stay give you guys dis good land fo come yoa property.
Deu 9.12: Den Yahweh tell me, ‘Go down dea quick time, cuz yoa peopo dat you wen bring outa Egypt no wait fo mess up an
Deu 9.26: Please no wipe out yoa peopo!
Deu 9.26: You wen use yoa strong power fo bring um outa Egypt.
Deu 9.29: But da Israel peopo, dey yoa peopo.
Deu 9.29: You wen use yoa awesome powa fo bring dem outa dea, cuz you strong!
Deu 10.11: da land an take ova, jalike I wen make strong promise to yoa ancesta guys fo give um to dem.”
Deu 10.12: Moses tell: “So now, you Israel peopo, wat you guys tink yoa God Yahweh like you guys fo do?
Deu 10.12: fo do, Fo get love an aloha fo him, Fo work fo him wit all yoa heart, an wit eryting inside you, an Fo stick wit his
Deu 10.15: But still yet, Yahweh wen like yoa ancesta guys, an get love an aloha fo dem.
Deu 10.16: shua erybody know you my peopo, jalike you get mark inside yoa heart fo show you like da deal I wen make fo you.
Deu 10.16: Az jalike wen you cut skin yoa boys fo show dey my peopo.
Deu 10.21: Good translation of “He is your praise” He yoa God dat do all dose awesome an scary kine tings dat you
Deu 10.21: dose awesome an scary kine tings dat you guys wen see wit yoa own eyes.
Deu 10.22: Wen all yoa ancesta guys wen go down Egypt side, dey ony was seventy
Deu 10.22: But now, yoa God Yahweh make you guys real plenny peopo, jalike da
Deu 11.1: “Get love an aloha fo yoa God Yahweh, an make shua you do wat he tell you fo do --
Deu 11.2: Today tink bout dis: No was yoa kids da ones dat yoa God Yahweh wen give presha fo teach
Deu 11.2: Today tink bout dis: No was yoa kids da ones dat yoa God Yahweh wen give presha fo teach dem, was you guys.
Deu 11.5: Was you, not yoa kids, dat wen see wat he do fo you guys inside da boonies,
Deu 11.7: But you guys da ones wen see wit yoa own eyes, all dat awesome stuff Yahweh do.
Deu 11.9: time inside da land dat Yahweh wen make strong promise to yoa ancesta guys he give um to dem an dea kids.
Deu 11.10: Ova dea you guys throw yoa seed, den use da kine pump you step on top fo bring watta
Deu 11.12: Az one land wea yoa God Yahweh take care um.
Deu 11.13: stay give you guys today -- fo get love an aloha fo me, yoa God Yahweh, an work fo me wit eryting how you tink, an wit
Deu 11.14: dat stay inside you –- den I goin bring rain on top yoa land da right time, da October rain an da April rain.
Deu 11.15: I goin give grass inside da fields fo yoa animals, an you guys goin eat an come full.
Deu 11.18: Write um an put um jalike one sign fo tie on top yoa hands, an fo put aroun yoa forehead.
Deu 11.18: jalike one sign fo tie on top yoa hands, an fo put aroun yoa forehead.
Deu 11.19: Teach um to yoa kids.
Deu 11.19: Talk bout um erytime, wen you guys stay inside yoa house, wen you walk on top da road, wen you lay down, an
Deu 11.20: Write um on top yoa door pos an on top da gates fo yoa town.
Deu 11.20: Write um on top yoa door pos an on top da gates fo yoa town.
Deu 11.21: all da time da sky stay up dea ova da earth, you guys an yoa kids goin live long time inside da land dat I Yahweh wen
Deu 11.21: inside da land dat I Yahweh wen make strong promise to yoa ancesta guys fo give dem.
Deu 11.22: tell dat Yahweh stay give you guys fo do -- fo get love fo yoa God Yahweh, fo live da way he tell you, an fo stay tight
Deu 11.24: Ery place wea you guys put down yoa feets goin be yoas.
Deu 11.24: Yoa land goin go from da boonies south side to Lebanon nort
Deu 11.31: goin go da odda side da Jordan Riva fo take ova da land yoa God Yahweh stay give you guys.
Deu 12.1: Dis wat yoa God Yahweh tell you guys you gotta do, bout his rules an
Deu 12.1: land dat Yahweh give you guys awready, fo you guys make um yoa property.
Deu 12.1: He da same God yoa ancestas stay pray to.
Deu 12.4: No do da kine stuff fo pray to yoa God Yahweh, da same way dose peopo stay do fo pray to dea
Deu 12.5: But you guys gotta find da place yoa God Yahweh goin pick from all da places wea yoa ohana
Deu 12.5: da place yoa God Yahweh goin pick from all da places wea yoa ohana peopo goin live.
Deu 12.6: Ova dea, you guys goin bring yoa animal fo make yoa burn up kine sacrifices an odda
Deu 12.6: Ova dea, you guys goin bring yoa animal fo make yoa burn up kine sacrifices an odda sacrifices wea you kill
Deu 12.7: Ova dea, da place yoa God Yahweh stay, you guys an yoa ohana peopo goin eat da
Deu 12.7: Ova dea, da place yoa God Yahweh stay, you guys an yoa ohana peopo goin eat da sacrifice food, an stay good
Deu 12.7: stay good inside cuz a eryting you guys start fo do, cuz yoa God Yahweh stay do good tings fo you guys.
Deu 12.9: You make lidat, cuz you guys still yet no stay inside yoa place fo res an da property dat yoa God Yahweh goin give
Deu 12.9: yet no stay inside yoa place fo res an da property dat yoa God Yahweh goin give you guys cuz you his kids.
Deu 12.10: go da odda side da Jordan Riva an live inside da land dat yoa God Yahweh stay give you guys cuz you his kids.
Deu 12.11: Da place yoa God Yahweh goin pick fo his name stay dea -- dass da place
Deu 12.11: you, da burn up kine sacrifices an odda animal sacrifices, yoa ten percent presents, an spesho presents, an all da spesho
Deu 12.12: Ova dea you guys goin stay good inside in front yoa God Yahweh, you, an yoa boys an girls, yoa worka guys an
Deu 12.12: goin stay good inside in front yoa God Yahweh, you, an yoa boys an girls, yoa worka guys an wahines, an da Levi ohana
Deu 12.12: inside in front yoa God Yahweh, you, an yoa boys an girls, yoa worka guys an wahines, an da Levi ohana guys from yoa
Deu 12.12: yoa worka guys an wahines, an da Levi ohana guys from yoa town, cuz dey no mo land fo dea own.
Deu 12.13: Make shua you no make yoa burn up kine sacrifice jus any place you guys like.
Deu 12.14: inside da place Yahweh goin pick inside da land dat one a yoa main ohanas own.
Deu 12.15: “But fo you guys kill yoa animals jus fo eat an not fo make sacrifice, you can do
Deu 12.17: Inside yoa own towns, you guys betta not eat God's ten percent a yoa
Deu 12.17: yoa own towns, you guys betta not eat God's ten percent a yoa wheat o barley o new wine o olive oil, o kill an eat da
Deu 12.17: wine o olive oil, o kill an eat da firs one fo born from yoa cows o sheeps o goats, o wateva you wen make promise fo
Deu 12.18: Cuz all dat stuff, you guys gotta eat um in front yoa God Yahweh, inside da place he goin pick fo you, yoa boys
Deu 12.18: front yoa God Yahweh, inside da place he goin pick fo you, yoa boys an girls, yoa worka guys an wahines, an da Levi ohana
Deu 12.18: inside da place he goin pick fo you, yoa boys an girls, yoa worka guys an wahines, an da Levi ohana guys dat live
Deu 12.18: guys an wahines, an da Levi ohana guys dat live inside yoa towns.
Deu 12.18: Dass how you goin stay good inside in front yoa God Yahweh, bout eryting you guys start fo do.
Deu 12.19: care da Levi ohana guys, all da time you guys live on top yoa land.
Deu 12.20: Yoa God Yahweh wen make promise fo give you guys mo big land
Deu 12.21: If da place yoa God Yahweh pick fo put his name, stay too far from you,
Deu 12.21: An you guys can eat plenny how much you like inside yoa own towns.
Deu 12.25: No eat um, so dat eryting goin go good fo you guys an yoa kids dat goin come from you guys afta.
Deu 12.27: Make yoa burn up kine sacrifice on top da altar fo yoa God Yahweh,
Deu 12.27: Make yoa burn up kine sacrifice on top da altar fo yoa God Yahweh, both da meat an da blood.
Deu 12.27: Da blood fo yoa odda kine sacrifices, you gotta pour um on da side a da
Deu 12.27: sacrifices, you gotta pour um on da side a da altar fo yoa God Yahweh, but you can eat da meat.
Deu 12.28: you guys fo do, so dat eryting goin go good fo you guys an yoa kids afta you, cuz you guys do wat stay good an right da
Deu 12.28: afta you, cuz you guys do wat stay good an right da way yoa God Yahweh see um.
Deu 12.29: Yoa God Yahweh goin cut off da diffren peopos in front you
Deu 12.31: You guys make shua you no go down an pray to yoa God Yahweh da same way dey go down an pray to dea gods,
Deu 13.3: Cuz yoa God Yahweh, da One stay give you guys one test fo find out
Deu 13.4: Az yoa God Yahweh you guys gotta follow, an stay scared a him an
Deu 13.5: guy o dream guy, cuz he teach dat peopo gotta go agains yoa God Yahweh.
Deu 13.5: talka guy o dream guy try turn you guys away from da way yoa God Yahweh tell you fo live.
Deu 13.6: “If yoa own brudda, yoa mudda o fadda's boy, o yoa boy o girl, o
Deu 13.6: “If yoa own brudda, yoa mudda o fadda's boy, o yoa boy o girl, o yoa wife dat you
Deu 13.6: “If yoa own brudda, yoa mudda o fadda's boy, o yoa boy o girl, o yoa wife dat you love, o yoa mos good friend
Deu 13.6: own brudda, yoa mudda o fadda's boy, o yoa boy o girl, o yoa wife dat you love, o yoa mos good friend talk to you wea
Deu 13.6: fadda's boy, o yoa boy o girl, o yoa wife dat you love, o yoa mos good friend talk to you wea nobody can hear an like
Deu 13.6: You guys an yoa ancestas neva know dose gods befo.
Deu 13.10: at dem fo kill um, cuz dey try turn you guys away from yoa God Yahweh, dat wen bring you guys outa Egypt, wea you
Deu 13.12: “Maybe you goin hear, dat inside one a da towns dat yoa God Yahweh goin give you guys fo live dea, get no good
Deu 13.13: goin give you guys fo live dea, get no good guys from yoa peopo, dat stay try turn da peopo from dat town away from
Deu 13.14: know fo shua dat dey wen do dis pilau kine ting inside yoa land, den you guys gotta kill all da peopo inside dat town
Deu 13.15: den you guys gotta kill all da peopo inside dat town wit yoa swords.
Deu 13.16: Az goin be jalike one sacrifice fo yoa God Yahweh.
Deu 13.17: So den, yoa God Yahweh no goin stay huhu no moa.
Deu 13.17: come mo plenny peopo, jalike he wen make strong promise to yoa ancestas fo do.
Deu 13.18: Yoa God Yahweh goin do all dis wen you guys lissen to him, an
Deu 13.18: dat I stay telling you guys today, fo do wass right da way yoa God Yahweh see um.
Deu 14.1: “You guys da kids fo yoa God Yahweh.
Deu 14.1: So no go cut yoaself o shave da front a yoa head wen somebody mahke.
Deu 14.2: Cuz you guys, one peopo dat stay spesho fo yoa God Yahweh.
Deu 14.21: can give um to one guy from odda place dat live inside yoa town, o sell um to one guy from odda place dat go thru yoa
Deu 14.21: yoa town, o sell um to one guy from odda place dat go thru yoa town, an dey can eat um.
Deu 14.21: But you guys stay spesho fo yoa God Yahweh, so no eat um.
Deu 14.22: put on da side, ten percent a da food you cut from inside yoa field ery year.
Deu 14.23: Take da ten percent a yoa wheat an barley, yoa new wine, yoa olive oil, an da firs
Deu 14.23: Take da ten percent a yoa wheat an barley, yoa new wine, yoa olive oil, an da firs one fo born from yoa
Deu 14.23: Take da ten percent a yoa wheat an barley, yoa new wine, yoa olive oil, an da firs one fo born from yoa cows, sheeps,
Deu 14.23: yoa new wine, yoa olive oil, an da firs one fo born from yoa cows, sheeps, an goats, to da place yoa God Yahweh goin
Deu 14.23: one fo born from yoa cows, sheeps, an goats, to da place yoa God Yahweh goin pick so peopo can go dea find out wat kine
Deu 14.23: Dass how you guys goin learn fo get respeck fo yoa God Yahweh all da time.
Deu 14.24: But if dat place Yahweh goin pick stay too far, an yoa God Yahweh wen do plenny good kine stuff fo you guys, so
Deu 14.24: you guys, so if you no can carry all da stuff to da place yoa God Yahweh goin pick, so peopo can go dea find out wat
Deu 14.25: find out wat kine God him, den change God's ten percent a yoa stuff fo silva, an take da silva an go da place yoa God
Deu 14.25: a yoa stuff fo silva, an take da silva an go da place yoa God Yahweh goin pick.
Deu 14.26: Den you an yoa ohana goin eat um ova dea in front yoa God Yahweh an stay
Deu 14.26: Den you an yoa ohana goin eat um ova dea in front yoa God Yahweh an stay good inside.
Deu 14.27: shua you guys no foget da Levi ohana peopo dat stay inside yoa towns, cuz dey no mo land o odda property from Yahweh.
Deu 14.28: take all da ten percent from da food you guys grow inside yoa field dat year, an put um inside da store house inside yoa
Deu 14.28: yoa field dat year, an put um inside da store house inside yoa towns.
Deu 14.29: o mudda, an da wahines dat no mo husban, dat live inside yoa town, dey can come an get plenny fo eat.
Deu 14.29: Den yoa God Yahweh goin do plenny good stuff fo you guys, wateva
Deu 15.3: from odda place pay you back, but you gotta foget wateva yoa Israel brudda owe you.
Deu 15.4: Cuz inside da land dat yoa God Yahweh stay give you guys cuz you his kids, he goin do
Deu 15.5: But yoa God Yahweh goin do dis, ony if you guys take care plenny
Deu 15.6: Cuz yoa God Yahweh goin do plenny good kine stuff fo you guys,
Deu 15.7: “If get bruddas o sistas dat no mo notting inside yoa towns, inside da land dat yoa God Yahweh stay give you
Deu 15.7: dat no mo notting inside yoa towns, inside da land dat yoa God Yahweh stay give you guys, no come hard head an come
Deu 15.8: Mo betta fo open yoa heart an let um borrow wateva dey need.
Deu 15.9: No good you tink lidat an come mean an no give yoa brudda guys notting wen dey no mo notting.
Deu 15.10: Make shua you give yoa brudda wat he need, an no tink stingy kine bout wat you
Deu 15.10: Den, cuz you give to him, yoa God Yahweh goin do plenny good kine stuff fo you guys
Deu 15.11: Az why I tell you guys fo open yoa heart fo give stuff to yoa brudda guys wen dey no mo powa
Deu 15.11: Az why I tell you guys fo open yoa heart fo give stuff to yoa brudda guys wen dey no mo powa an dey need plenny inside
Deu 15.11: brudda guys wen dey no mo powa an dey need plenny inside yoa land.
head: Hemo Yoa Slave Guys
Deu 15.14: Give um plenny from yoa animals, yoa wheat an barley, an yoa wine.
Deu 15.14: Give um plenny from yoa animals, yoa wheat an barley, an yoa wine.
Deu 15.14: Give um plenny from yoa animals, yoa wheat an barley, an yoa wine.
Deu 15.14: Give um, jalike yoa God Yahweh wen give plenny to you guys.
Deu 15.15: Rememba, you guys was slaves too Egypt side, an yoa God Yahweh wen do wat he gotta do fo get you guys outa
Deu 15.16: “But if yoa slave guy tell you, ‘I no like go way from you!
Deu 15.16: Cuz I get love an aloha fo you an yoa ohana, an eryting stay good fo me hea wit you!
Deu 15.17: He goin come yoa slave guy all da time he stay alive.’
Deu 15.17: An do da same ting fo yoa slave if az one wahine.
Deu 15.18: No tink az too hard fo let yoa slave guy go, cuz wat he do fo you fo six years was two
Deu 15.19: “Ery year put on da side fo yoa God Yahweh, ery boy kine animal dat born firs from yoa
Deu 15.19: fo yoa God Yahweh, ery boy kine animal dat born firs from yoa cows an sheeps an goats.
Deu 15.20: Ery year you an yoa ohana goin eat um in front yoa God Yahweh by da place he
Deu 15.20: Ery year you an yoa ohana goin eat um in front yoa God Yahweh by da place he goin pick.
Deu 15.21: o some odda bad kine ting, no kill um fo make sacrifice fo yoa God Yahweh.
Deu 15.22: You can eat um inside yoa own towns.
Deu 16.1: month ery year spring time, an make da Passova time fo yoa God Yahweh, cuz az was da month wen he wen bring you guys
Deu 16.2: Make sacrifice -- one animal from yoa sheeps, goats, o cows fo da Passova fo yoa God Yahweh.
Deu 16.2: one animal from yoa sheeps, goats, o cows fo da Passova fo yoa God Yahweh.
Deu 16.2: Do um by da place yoa God Yahweh goin pick so peopo can go dea find out wat kine
Deu 16.5: “You no can make da Passova sacrifice inside odda towns yoa God Yahweh give you guys.
Deu 16.6: Ony make um inside da place yoa God Yahweh goin pick so peopo can go dea find out wat kine
Deu 16.7: Cook um an eat um by da place yoa God Yahweh goin pick.
Deu 16.7: Den in da morning go back by yoa tent.
Deu 16.8: Den, day numba seven, come togedda fo yoa God Yahweh an no do no work dat day.
Deu 16.10: barley, den make da Spesho Religious Time fo Cut Food fo yoa God Yahweh.
Deu 16.11: Dance an sing in front yoa God Yahweh at da place he goin pick so peopo can go dea
Deu 16.11: You, yoa boys an girls, yoa worka guys an wahines, da Levi ohana
Deu 16.11: You, yoa boys an girls, yoa worka guys an wahines, da Levi ohana peopo inside yoa
Deu 16.11: yoa worka guys an wahines, da Levi ohana peopo inside yoa towns, an da peopo from odda place, da kids dat no mo
Deu 16.14: Dance an sing fo da spesho religious time -- you, yoa boys an girls, yoa slave guys an wahines, da Levi ohana
Deu 16.14: fo da spesho religious time -- you, yoa boys an girls, yoa slave guys an wahines, da Levi ohana peopo, da peopo from
Deu 16.14: da wahines dat no mo husban, erybody dat stay inside yoa town.
Deu 16.15: Make da spesho religious time fo seven days, by da place yoa God Yahweh goin pick.
Deu 16.15: guys, for da stuff you guys grow, an da stuff you make wit yoa hands.
Deu 16.16: Three times ery year, all da guys gotta show up in front yoa God Yahweh by da place he goin pick fo da Spesho Religious
Deu 16.17: Erybody gotta bring one present dat show how plenny yoa God Yahweh wen do good kine stuff fo you guys.
Deu 16.18: guys an leada guys fo all da ohanas inside ery town dat yoa God Yahweh stay give you guys.
Deu 16.20: Cuz den you guys goin take ova da land dat yoa God Yahweh stay give you guys, an live dea.
Deu 16.21: idol god Asherah, by da side a da altar you guys make fo yoa God Yahweh, an no put up big kine kapu stones fo da odda
Deu 16.22: an no put up big kine kapu stones fo da odda gods, cuz yoa God Yahweh hate dem.
Deu 17.1: Moses tell da Israel peopo: “No make sacrifice fo yoa God Yahweh wit cows o sheeps dat get someting wrong wit
Deu 17.2: “Wen you live inside one a da towns dat yoa God Yahweh goin give you guys, maybe goin get one guy o
Deu 17.2: dea wit you guys, an dey stay do bad kine stuff da way yoa God Yahweh see um, an go way from da deal he wen make wit
Deu 17.7: Az how you guys gotta clean out da bad kine stuff from yoa towns.
Deu 17.8: Take dat kine question by da place yoa God Yahweh goin pick.
Deu 17.10: Den, da place yoa God Yahweh goin pick, you guys gotta do wat dey wen tell
Deu 17.12: care wat da main judge o da pries guy dat work ova dea fo yoa God Yahweh tell, an dey no lissen, gotta kill dem.
Deu 17.14: Moses tell: “Wen da time fo you guys go inside da land dat yoa God Yahweh stay give you, fo take ova an live dea, bumbye
Deu 17.15: tink lidat, make shua you guys make king, ony da guy dat yoa God Yahweh pick.
Deu 17.15: He gotta be one a yoa own brudda guys.’
Deu 18.4: an da firs olive oil dat you press, an da firs wool from yoa sheeps wen you cut um.
Deu 18.5: Az cuz yoa God Yahweh wen pick da Levi ohana, all da guys dat goin
Deu 18.6: town inside Israel wea he stay live, an he come da place yoa God Yahweh goin pick cuz he really like work dea fo
Deu 18.9: “Wen you guys go inside da land dat yoa God Yahweh stay give you guys, no do da kine pilau stuff
Deu 18.10: No good if even one a you guys throw yoa boy o girl inside da fire fo make sacrifice.
Deu 18.12: Da odda peopos make lidat, az why yoa God Yahweh goin push dem outa dea land in front you guys.
Deu 18.13: perfeck, no mo blame fo anyting, da way you gotta be wit yoa God Yahweh.
Deu 18.14: But yoa God Yahweh neva let you guys make lidat.
Deu 18.15: But yoa God Yahweh goin bring one guy from yoa own peopo, dat talk
Deu 18.15: But yoa God Yahweh goin bring one guy from yoa own peopo, dat talk fo him to you guys, jalike me.
Deu 18.16: Cuz az wat you guys wen aks yoa God Yahweh fo do, dat time Mount Sinai side wen you guys
Deu 18.18: I goin bring one guy from yoa own peopo, dat talk fo me to da Israel peopo, jalike you,
Deu 19.1: Yoa God Yahweh goin wipe out da peopos dat live inside da land
Deu 19.2: den you guys go pick three towns in da middle a da land yoa God Yahweh stay give you guys fo take um ova.
Deu 19.3: fo go dea, an broke da land in three districk, da land yoa God Yahweh stay give you guys fo come yoa property.
Deu 19.3: da land yoa God Yahweh stay give you guys fo come yoa property.
Deu 19.8: “Bumbye, yoa God Yahweh goin give you guys mo plenny land, jalike he
Deu 19.8: guys mo plenny land, jalike he wen make strong promise to yoa ancesta guys, an he goin give you guys da whole land dat
Deu 19.9: dat da rules I tell you guys today tell you fo do -- love yoa God Yahweh, an erytime live da way he like -- den you guys
Deu 19.10: kill somebody dat neva do notting bad inside da land dat yoa God Yahweh stay give you guys fo come yoa property.
Deu 19.10: da land dat yoa God Yahweh stay give you guys fo come yoa property.
Deu 19.14: “Wen you guys go inside da land dat yoa God Yahweh stay give you guys fo take ova fo come yoa
Deu 19.14: dat yoa God Yahweh stay give you guys fo take ova fo come yoa property, no go move da stone dat show wea da land stay fo
Deu 20.1: Cuz yoa God Yahweh, he goin stay wit you guys.
Deu 20.2: almos ready fo fight dem, da pries guy goin come in front yoa army guys fo talk.
Deu 20.4: Cuz yoa God Yahweh, he da One stay go wit you guys an fight fo you
Deu 20.13: Wen yoa God Yahweh give dem to you guys, kill all da guys ova dea
Deu 20.14: Az how yoa God Yahweh tell you guys fo make to da guys dat stay
Deu 20.16: da towns a da peopos dat stay live nea you guys, dat yoa God Yahweh stay give you guys fo come yoa property, no
Deu 20.16: you guys, dat yoa God Yahweh stay give you guys fo come yoa property, no leave nobody alive, not even da animals.
Deu 20.17: da Periz peopo, da Hiv peopo, an da Jebus peopo, jalike yoa God Yahweh wen tell you guys fo do.
Deu 20.18: You goin do bad kine stuff agains yoa God Yahweh.
Deu 20.19: “Wen you guys put yoa army guys all aroun one town fo long time so you can take
Deu 21.1: mahke awready dat stay inside one field inside da land dat yoa God Yahweh stay give you guys fo take ova, an nobody know
Deu 21.2: you guys fo take ova, an nobody know who wen kill um, den yoa older leadas an judges goin go out an measure how far da
Deu 21.5: da pries guys from da Levi ohana, goin come in front, cuz yoa God Yahweh wen pick dem fo work fo him, an fo tell Yahweh
Deu 21.8: Please Yahweh, take wat we do hea fo you let go yoa Israel peopo an let dem stay da same side wit you.
Deu 21.10: fight one war agains da peopo dat stay agains you guys, an yoa God Yahweh let you guys win ova dem, an you guys make some
Deu 21.11: good looking wahine, an like her, you can take her fo come yoa wife.
Deu 21.12: Bring her inside yoa house, an tell her fo cut off all her hair fo show eryting
Deu 21.13: Afta she live inside yoa house, an cry fo one month cuz she no goin see her fadda
Deu 21.13: you can sleep wit her an come her husban, an she goin come yoa wife.
Deu 21.23: An you guys betta not make pilau da land yoa God Yahweh stay give you guys fo come yoa property.
Deu 21.23: pilau da land yoa God Yahweh stay give you guys fo come yoa property.
Deu 22.1: “If you see dat yoa brudda's cow, sheep, o goat come out from da fence, no ack
Deu 22.1: You gotta bring um back by yoa brudda.
Deu 22.3: Do da same ting if you find yoa brudda's donkey, o his clotheses, o wateva he lose.
Deu 22.4: “If you find yoa brudda's donkey o cow dat wen fall down on top da road,
Deu 22.4: donkey o cow dat wen fall down on top da road, help yoa brudda make um stan up again.
Deu 22.5: Fo yoa God Yahweh, all dat kine stuff pilau fo him.
Deu 22.9: “No plant anodda kine seeds inside da rows a yoa grape field.
head: Now he bulai bout her an tell, “I no find proof dat yoa daughta neva sleep wit one guy befo.
Deu 23.5: But yoa God Yahweh get love an aloha fo you guys.
Deu 23.7: to da Edom peopo jalike dey pilau, cuz dey da Esau ohana, yoa bruddas.
Deu 23.14: Cuz yoa God Yahweh move aroun inside yoa camp fo take care you
Deu 23.14: Cuz yoa God Yahweh move aroun inside yoa camp fo take care you guys, so you guys can win agains da
Deu 23.14: Yoa camp gotta stay spesho fo Yahweh, so he no see notting dat
Deu 23.16: live wit you guys inside wateva place he like inside one a yoa towns he like.
Deu 23.18: fo pay inside one Canaan kine temple, an bring um inside yoa God Yahweh's house, fo pay fo one strong promise you wen
Deu 23.18: you wen make to him, cuz all dat stay pilau, da way yoa God Yahweh see um.
Deu 23.19: “No make yoa brudda pay interes wen you let him borrow silva o food, o
Deu 23.20: Cuz you like yoa God Yahweh do good stuff fo you guys, wateva you do,
Deu 23.21: “If you make one strong promise to yoa God Yahweh, no be slow fo do um, cuz he goin make shua you
Deu 23.23: make shua fo do, cuz you wen make one strong promise to yoa God Yahweh wit yoa own mout, an nobody wen give you presha
Deu 23.23: cuz you wen make one strong promise to yoa God Yahweh wit yoa own mout, an nobody wen give you presha fo do dat.
Deu 23.24: eat all da grapes you like, but you no can put um inside yoa basket.
Deu 23.25: anodda guy own, you can pick litto bit wheat o barley wit yoa hands, but you no can use one sickle fo cut da wheat o
Deu 24.4: No go bring da blame fo bad kine stuff on top da land yoa God Yahweh stay give you guys fo come yoa property.
Deu 24.4: on top da land yoa God Yahweh stay give you guys fo come yoa property.
Deu 24.9: No foget wat yoa God Yahweh wen do to Miriam afta you guys wen come outa
Deu 24.13: Den he goin tell you ‘God goin do good tings fo you,’ an yoa God Yahweh goin know dat you wen do someting good.
Deu 24.14: Israel guy, o he not one Israel guy, but he live inside yoa town, him wat you owe him fo wat he wen do ery day befo da
Deu 24.18: No foget dat you guys was slaves Egypt side, an yoa God Yahweh wen pay da price fo bring you guys hea from ova
Deu 24.19: “Wen you guys stay cut wheat o barley inside yoa field, an you foget take home one bunch wheat o barley, no
Deu 24.19: Den yoa God Yahweh goin do good tings fo you guys in eryting you
Deu 24.21: Wen you cut da grapes from yoa grape plant, no go back cut da ones you wen miss da firs
Deu 25.15: Dat way, you goin live long time inside da land yoa God Yahweh stay give you.
Deu 25.16: Cuz yoa God Yahweh tell, az no good, wen somebody do like dat an
Deu 25.19: Wen yoa God Yahweh let you guys res from all da peopo aroun you
Deu 25.19: you guys, inside da land dat he stay give you guys fo come yoa property, you guys goin wipe out da name a da Amalek
Deu 26.1: Moses tell: “Wen you guys goin go inside da land dat yoa God Yahweh stay give you guys fo come yoa property, an you
Deu 26.1: da land dat yoa God Yahweh stay give you guys fo come yoa property, an you guys goin take um ova an live dea, den
Deu 26.2: live dea, den wen you start fo bring in food from da land yoa God Yahweh stay give you guys, take some a da firs tings
Deu 26.2: Den go by da place yoa God Yahweh goin pick fo his name stay dea.
Deu 26.4: Da pries guy goin take da basket from yoa hands, an put um down in front da altar fo yoa God Yahweh.
Deu 26.4: basket from yoa hands, an put um down in front da altar fo yoa God Yahweh.
Deu 26.10: Den, put da stuff down in front yoa God Yahweh, an go down in front him.
Deu 26.11: you all goin stay good inside cuz a all da good kine stuff yoa God Yahweh stay give you guys an yoa ohana.’
Deu 26.11: da good kine stuff yoa God Yahweh stay give you guys an yoa ohana.’
Deu 26.12: dey goin get plenny food so dey can eat um ova dea inside yoa towns.
Deu 26.13: Den go in front yoa God Yahweh an tell him, ‘I wen bring outa my house da ten
Deu 26.15: you inside da sky, wea you stay, an do good kine stuff fo yoa Israel peopo, an fo da land you wen give us, jalike you
Deu 26.16: Take care fo do um all wit all yoa heart an eryting inside you guys.
Deu 26.19: Dass how you guys goin come one peopo dat stay spesho fo yoa God Yahweh, jalike he wen promise.
Deu 27.2: go da odda side da Jordan Riva, an go inside da land dat yoa God Yahweh stay give you guys, put some big stones up, an
Deu 27.3: Den, ova dea da odda side da riva, inside da land yoa God Yahweh stay give you guys, da land dat ery place get
Deu 27.3: Yoa God Yahweh wen make promise fo give dat land to you guys.
Deu 27.5: By da same place ova dea, make one altar wit stones fo yoa God Yahweh.
Deu 27.6: Make da altar fo yoa God Yahweh wit stones jalike dey stay, an make burn up
Deu 27.6: stay, an make burn up kine sacrifices on top da altar fo yoa God Yahweh.
Deu 27.7: an Yahweh, an eat um ova dea, an stay good inside in front yoa God Yahweh.
Deu 27.9: Today, you guys stay come da peopo fo yoa God Yahweh.
Deu 27.10: Do wat yoa God Yahweh tell you guys fo do, an stick wit his rules an
Deu 28.2: goin come by you guys, an stay wit you guys, if you lissen yoa God Yahweh.
Deu 28.4: “Good kine stuff goin happen to yoa kids, da food you grow, da bebes from yoa animals -- da
Deu 28.4: goin happen to yoa kids, da food you grow, da bebes from yoa animals -- da bebe cows an bebe sheeps.
Deu 28.5: “Good kine stuff goin happen wen you cut yoa food fo make yoa bread.
Deu 28.5: “Good kine stuff goin happen wen you cut yoa food fo make yoa bread.
Deu 28.8: Yoa God Yahweh goin say da ting, fo make good tings happen to
Deu 28.8: God Yahweh goin say da ting, fo make good tings happen to yoa storehouse, an fo eryting you guys do.
Deu 28.11: Yahweh goin make eryting come plenny fo you guys, yoa kids, da bebes from yoa animals, an da food you grow from
Deu 28.11: eryting come plenny fo you guys, yoa kids, da bebes from yoa animals, an da food you grow from yoa groun, inside da
Deu 28.11: kids, da bebes from yoa animals, an da food you grow from yoa groun, inside da land he wen make strong promise to yoa
Deu 28.11: yoa groun, inside da land he wen make strong promise to yoa ancestas he goin give you guys.
Deu 28.12: da sky wea he keep plenny good stuffs, fo send rain on top yoa land da right time, an make eryting you guys do, come out
Deu 28.13: If you guys lissen wat yoa God Yahweh tell you fo do, jalike I stay tell you guys
Deu 28.15: da kahuna goin go on top you, if you guys no lissen wat yoa God Yahweh tell, if you no take care fo stick wit all da
Deu 28.17: put kahuna on top you guys wen you go get food an make yoa bread.
Deu 28.18: wen you born kids, wen you cut da food you grow, an wen yoa cows an sheeps born bebes.
Deu 28.23: Da sky ova yoa head goin come dry jalike da bronze metal, da groun unda
Deu 28.23: head goin come dry jalike da bronze metal, da groun unda yoa feets goin come real hard jalike da iron.
Deu 28.26: Wen you guys mahke, yoa mahke bodies goin come food fo all da birds inside da sky
Deu 28.29: shua, erytime peopo goin give you guys hard time, an steal yoa stuffs.
Deu 28.31: Da guys dat take ova yoa land goin kill yoa cows in front yoa eyes, but you no goin
Deu 28.31: Da guys dat take ova yoa land goin kill yoa cows in front yoa eyes, but you no goin eat da meat.
Deu 28.31: Da guys dat take ova yoa land goin kill yoa cows in front yoa eyes, but you no goin eat da meat.
Deu 28.31: Dey goin make you give up yoa donkeys, but dey no goin bring um back.
Deu 28.31: Dey goin give yoa sheeps an goats to da peopo dat stay agains you guys, an
Deu 28.32: You goin see da guys dat stay agains you give yoa boys an yoa girls to anodda peopo fo come slaves, an you
Deu 28.32: You goin see da guys dat stay agains you give yoa boys an yoa girls to anodda peopo fo come slaves, an you goin come
Deu 28.33: One peopo dat you donno, goin eat da food from yoa land dat you wen work hard fo grow.
Deu 28.35: Yahweh goin make yoa knees an legs get boils dat come real sore, an no mo
Deu 28.35: Dey goin go from unda yoa feets to da top a yoa head.
Deu 28.35: Dey goin go from unda yoa feets to da top a yoa head.
Deu 28.36: you wen put ova you, go by anodda nation dat you guys an yoa ancestas neva know befo.
Deu 28.38: “You guys goin take plenny seeds fo plant inside yoa field, but you ony goin cut litto bit food, cuz da
Deu 28.40: You guys goin get olive trees all ova yoa land, but you no goin use da olive oil, cuz da olives goin
Deu 28.42: Plenny crickets goin take ova all yoa trees an eat da food from yoa land.
Deu 28.42: crickets goin take ova all yoa trees an eat da food from yoa land.
Deu 28.45: Az cuz you guys no like lissen yoa God Yahweh, an stick wit da rules an da stuff he tell you
Deu 28.46: come, jalike az one sign from God dat show you guys an yoa kids wat can happen foeva.
Deu 28.47: cuz you guys no stay real good inside wen you work fo yoa God Yahweh, an even wen eryting was plenny good fo you
Deu 28.48: Jalike he goin put one iron yoke on top yoa neck, till he wipe out you guys.
Deu 28.51: Dey goin eat all yoa bebe animals an da food dat you guys wen plant, till dey
Deu 28.52: Dey goin put army guys all aroun da big towns inside yoa land, so nobody can go inside o come outside, till da tall
Deu 28.52: put dea army guys aroun all da towns inside da land dat yoa God Yahweh stay give you guys.
Deu 28.53: Cuz a dat, you even goin eat yoa own kids -- da meat from da bodies a yoa boys an girls dat
Deu 28.53: you even goin eat yoa own kids -- da meat from da bodies a yoa boys an girls dat yoa God Yahweh wen give you guys.
Deu 28.53: own kids -- da meat from da bodies a yoa boys an girls dat yoa God Yahweh wen give you guys.
Deu 28.55: you guys suffa plenny, wen dey put army guys aroun all yoa big towns.
Deu 28.57: you guys suffa plenny, wen dey put army guys all aroun yoa big towns.
Deu 28.58: write inside dis book, an no show respeck fo wat kine God, yoa awesome God Yahweh, he goin send real bad kine sick fo
Deu 28.59: he goin send real bad kine sick fo punish you guys an yoa kids, wit real long hard time, an real bad kine sick dat
Deu 28.62: guys goin come ony litto bit peopo, cuz you neva lissen yoa God Yahweh.
Deu 28.64: You guys an yoa ancestas neva know dat kine gods befo.
Deu 28.65: You no goin find one place fo rest da bottom a yoa feets.
Deu 28.65: Yahweh goin make you guys stay shaking inside plenny, yoa eyes goin come tired from waiting, an you goin lose fight
Deu 28.65: come tired from waiting, an you goin lose fight inside yoa heart.
Deu 29.3: “Wit yoa own eyes you guys wen see all da bad kine stuff, an da
Deu 29.5: years dat I Yahweh wen lead you guys inside da boonies, yoa clotheses an yoa slippas neva come ol.
Deu 29.5: wen lead you guys inside da boonies, yoa clotheses an yoa slippas neva come ol.
Deu 29.6: do all dis so you guys goin know inside dat me, Yahweh, I yoa God fo real kine.
Deu 29.10: All you guys stay standing today in front yoa God Yahweh -- yoa leadas, da head guys, da older leadas,
Deu 29.10: you guys stay standing today in front yoa God Yahweh -- yoa leadas, da head guys, da older leadas, da officers, an all
Deu 29.11: da officers, an all da odda guys hea from da Israel peopo, yoa kids, yoa wifes, da peopo from odda place dat live inside
Deu 29.11: an all da odda guys hea from da Israel peopo, yoa kids, yoa wifes, da peopo from odda place dat live inside yoa camp
Deu 29.11: kids, yoa wifes, da peopo from odda place dat live inside yoa camp dat chop yoa wood an carry yoa watta.
Deu 29.11: da peopo from odda place dat live inside yoa camp dat chop yoa wood an carry yoa watta.
Deu 29.11: place dat live inside yoa camp dat chop yoa wood an carry yoa watta.
Deu 29.12: You guys stay standing hea fo take dis deal wit yoa God Yahweh today, so dat he goin make um good wit one
Deu 29.13: make solid wit you guys dat you guys his peopo, an dat he yoa God, jalike he wen make promise to you guys an our ancesta
Deu 29.22: Yoa kids dat goin come lata on, an da peopo from far place,
Deu 30.1: dat I put in front you guys, come on top you guys, afta yoa God Yahweh send you guys all ova da earth fo make you live
Deu 30.2: An wen you an yoa kids come back by yoa God Yahweh, an lissen him wit all
Deu 30.2: An wen you an yoa kids come back by yoa God Yahweh, an lissen him wit all yoa heart an wit eryting
Deu 30.2: kids come back by yoa God Yahweh, an lissen him wit all yoa heart an wit eryting inside you, jalike I wen tell you
Deu 30.3: wen tell you guys today fo do, den wen you guys come back, yoa God Yahweh goin make tings come good again fo you guys, an
Deu 30.4: if God make you guys go mo far place unda da sky, from dea yoa God Yahweh goin bring you guys back togedda from ova dea.
Deu 30.6: Yoa God Yahweh goin make you and da peopo dat going come from
Deu 30.6: an like come his peopo, jalike he goin put one mark on top yoa hearts an yoa kids hearts fo show dat you his peopo.
Deu 30.6: peopo, jalike he goin put one mark on top yoa hearts an yoa kids hearts fo show dat you his peopo.
Deu 30.6: Den you guys goin get love an aloha fo him wit all yoa hearts, an wit eryting inside you guys, so you guys goin
Deu 30.7: Yoa God Yahweh goin put all dis bad kahuna kine stuff I wen
Deu 30.9: plenny bebe animals, an plenny food dat you guys grow from yoa land.
Deu 30.9: happen to you guys, jalike he wen feel good inside bout yoa ancesta guys.
Deu 30.10: inside da book wit da rules, afta you guys come back by yoa God Yahweh wit all yoa heart, an wit eryting inside you.
Deu 30.10: rules, afta you guys come back by yoa God Yahweh wit all yoa heart, an wit eryting inside you.
Deu 30.14: Stay inside yoa mout, an inside yoa heart, so you guys can lissen an do
Deu 30.14: Stay inside yoa mout, an inside yoa heart, so you guys can lissen an do um.
Deu 30.16: Me, I tell you guys today wat fo do: get love an aloha fo yoa God Yahweh, live da way he tell you guys fo live.
Deu 30.16: Den you guys goin live an come mo plenny peopo, an yoa God Yahweh goin do good kine stuff fo you guys inside da
Deu 30.16: guys inside da land wea you guys going go fo make um come yoa property.
Deu 30.17: “But if yoa heart turn away from Yahweh, so you guys no lissen, an if
Deu 30.18: Jordan Riva, wea you goin go inside fo take ova an make um yoa property.
Deu 30.19: So den you an yoa kids goin live.
Deu 30.20: Den you guys goin get love an aloha fo yoa God Yahweh, an lissen to him, an stay tight wit him.
Deu 30.20: years on top da land he wen make strong promise fo give to yoa ancesta guys, Abraham, Isaac, an Jacob.
Deu 31.3: Yoa God Yahweh, he da One goin go da odda side in front you
Deu 31.6: No come scared an shaking cuz dey look tough, cuz yoa God Yahweh, he da One go wit you guys.
Deu 31.12: an da kids, an guys from odda place dat live inside yoa towns, so dey can lissen an learn so dey stay scared a oua
Deu 31.16: tell Moses, “Litto bit mo time, an you goin go res wit yoa ancesta guys.
Deu 31.28: Bring togedda by me, all da older leadas from yoa ohanas, an da officer guys, so I can tell dem dis so dey
Deu 31.29: goin make him come huhu cuz a da tings you guys make wit yoa hands.
Deu 32.6: God, he yoa Fadda, He da One dat wen make you guys, so he own you, He
Deu 32.7: Tink bout all yoa ancesta guys dat wen stay alive befo.
Deu 32.7: Aks yoa fadda, an he can tell you wat wen happen.
Deu 32.17: Befo time, yoa ancesta guys neva stay scared a dem O show respeck fo dem.
Deu 32.18: God Jalike da Rock fo you guys, An da One dat stay jalike yoa Fadda.
Deu 32.38: Wea da gods dat wen eat da fat from yoa sacrifice?
Deu 32.38: Da ones dat wen drink da wine from yoa drink sacrifice?
Deu 32.46: stuff dat I wen tell you guys today, so you guys goin tell yoa kids dey gotta lissen an do eryting dese rules tell.”
Deu 32.47: Dis, az yoa life!
Deu 32.50: up da top a dat mountain, you goin mahke an go back to yoa peopo, jalike yoa brudda Aaron wen mahke on top Mount Hor.
Deu 32.50: mountain, you goin mahke an go back to yoa peopo, jalike yoa brudda Aaron wen mahke on top Mount Hor.
Deu 33.3: All da ones dat stay spesho fo you, Jalike dey stay inside yoa hand.
Deu 33.3: Dey go down in front yoa feets, An dey learn stuff from you.
Deu 33.8: Dis wat Moses tell bout da Levi ohana: “Yahweh, yoa Tummim an Urim stones, Az ony fo da main pries guy you
Deu 33.10: Da Levi guys teach yoa rules to da odda Jacob peopo, (Az da Israel peopo), An dey
Deu 33.10: in front you, An make burn up kine sacrifices on top yoa altar.
Deu 33.18: Issakar ohana, Stay good inside wen you stay home inside yoa tent.
Deu 33.20: Dey live dea jalike one lion Dat can take off yoa arm O even da skin from yoa head.”
Deu 33.20: one lion Dat can take off yoa arm O even da skin from yoa head.”
Deu 33.25: You Asher guys, I like you get iron an bronze bars fo yoa gates, So nobody can hurt you all da time you stay alive.
Deu 33.29: Jalike he yoa shield, He help you guys.
Deu 33.29: Jalike he yoa awesome sword, He fight fo you guys.
Deu 34.4: I stay let you see um wit yoa own eyes, but you no goin go da odda side da Jordan Riva
Rut 1.8: Mo betta you guys go back by yoa mudda guys, you know.
Rut 1.8: fo stick wit you guys, jalike you guys wen stick wit yoa husban guys befo dey wen mahke, an wit me.
Rut 1.9: fo help you guys find good, solid guys ova dea fo come yoa new husbans!
Rut 1.10: Us guys, we going stick wit you, an go by yoa peopo!
Rut 1.11: married fo get mo baby boys dat goin come big an den come yoa husbans bumbye?
Rut 1.15: Yoa sista-in-law, she wen go back awready by her peopo an da
Rut 1.16: Yoa peopo, dey goin be my peopo, An yoa God, he goin be my God
Rut 1.16: Yoa peopo, dey goin be my peopo, An yoa God, he goin be my God too.
Rut 2.11: erybody stay tell me bout all da good tings you wen do fo yoa mudda-in-law, afta yoa husban mahke.”
Rut 2.11: all da good tings you wen do fo yoa mudda-in-law, afta yoa husban mahke.”
Rut 2.11: I know dat you wen go way from yoa fadda-mudda guys an from da land wea yoa ohana stay, an
Rut 2.11: wen go way from yoa fadda-mudda guys an from da land wea yoa ohana stay, an come hea wea get peopo you donno befo time.
Rut 2.13: Jalike I one a yoa worka wahines, no matta I not, an no can come one a dem.
Rut 2.20: da right fo marry you, so you can get kids dat goin carry yoa mahke husban's name!
Rut 3.3: So den, you go bafe, an put perfume, an wear yoa nicest clothes.
Rut 3.9: I jalike one a yoa worka wahines.”
Rut 3.9: Da way yoa peopo do stuff, you one a da guys from da ohana dat
Rut 3.9: So, put da end a yoa blanket ova me fo show you goin take me fo come yoa wife!
Rut 3.9: end a yoa blanket ova me fo show you goin take me fo come yoa wife!
Rut 3.10: You wen do good too, cuz you wen stick wit yoa mahke husban ohana wen you wen come hea.
Rut 3.12: ohana dat get da right fo marry you so you can get kids fo yoa mahke husban, cuz I jalike one cousin fo him.
Rut 3.12: But you know, get one nodda guy dat mo nea yoa husban den me, so he get mo right fo marry you, mo den me.
Rut 3.15: Bring yoa shawl ova hea an hold um out.”
Rut 3.17: me all dis wheat too, cuz he tell, ‘No good you go back by yoa mudda-in-law an no mo notting fo her.”
Rut 4.11: Dis wahine dat goin come inside yoa house, We like Yahweh make her come Jalike da wahines
Rut 4.12: we like Yahweh give you kids Wit dis young wahine, So dat yoa line bumbye goin be Jalike da line dat wen come From oua
Rut 4.14: now widout nobody dat get da right fo carry da name fo yoa ohana!
Rut 4.15: Cuz he come from yoa daughta-in-law, Dat get plenny love an aloha fo you.
1Ki 1.12: Cuz if you no do notting, you an yoa boy Solomon goin mahke.
1Ki 1.13: Tell him: ‘You da King, an you da boss fo me, an I jalike yoa slave wahine.
1Ki 1.13: You wen tell me, “Yoa boy Solomon goin come da nex king afta me.
1Ki 1.17: You wen make one strong promise to me, an you wen aks yoa God Yahweh fo make shua you do wat you wen promise.”
1Ki 1.17: Dis wat you wen tell me dat time: ‘Yoa boy Solomon, he da one dat goin come da King afta I mahke.
1Ki 1.19: Ony yoa boy Solomon, Adonijah neva tell fo come.
1Ki 1.20: You gotta tell erybody, who da one goin sit on top yoa throne afta you mahke.
1Ki 1.21: you no tell da peopo notting, den afta you mahke an go by yoa ancesta guys, erybody goin go afta me an my boy Solomon,
1Ki 1.27: stay work fo you know, who goin be da one fo sit on top yoa throne an be da King after you mahke?
1Ki 1.30: I wen tell you dat time: ‘Yoa boy Solomon, he goin come da nex King afta me.
1Ki 1.52: can trus, I no goin do notting fo make even one hair from yoa head fall on top da groun cuz a me.
1Ki 2.3: Do wateva yoa God Yahweh tell you, you gotta do.
1Ki 2.4: tell bout me befo time, ‘Da king guys dat come born from yoa blood bumbye, dey gotta watch how dey ack.
1Ki 2.4: Den me, Yahweh, I no goin wipe out yoa blood line eva.
1Ki 2.4: Erytime goin get one guy dat come from yoa blood line, dat goin be da King fo sit on top da throne fo
1Ki 2.7: dem some a da guys dat you take care an eat wit you at yoa table.
1Ki 2.7: stick wit me an bring me food, da time I wen run away from yoa brudda Absalom.
1Ki 2.21: Batsheba tell, “Go let yoa brudda Adonijah marry Abishag da Shunam wahine.
1Ki 2.38: You da King, an you my boss, an I yoa worka guy, an dass wat I goin do.”
1Ki 2.39: Somebody tell Shimei, “Yoa slave guys, dey stay Gat side.
1Ki 2.44: Da King tell Shimei dis too: “Inside yoa heart, you know all da bad kine stuff you wen do to King
1Ki 3.8: I yoa worka guy, an I stay hea wit all yoa Israel peopo, da
1Ki 3.8: I yoa worka guy, an I stay hea wit all yoa Israel peopo, da peopo you wen choose.
1Ki 3.9: You know, I yoa worka guy.
1Ki 3.9: wass happening, so I can be da right kine judge fo yoa peopo.
1Ki 3.9: Cuz no mo nobody hea, fo be da judge fo yoa awesome peopo!
1Ki 3.14: say, an do da tings I tell you dat you gotta do jalike yoa fadda King David wen do, den I goin make you live long
1Ki 3.23: tell dem: “One tell, ‘Dis bebe dass alive, az my boy, an yoa boy, mahke!”
1Ki 3.23: Yoa boy, da mahke one, an my boy da one dat stay alive!’
1Ki 5.5: Yahweh wen tell my fadda King David, ‘I goin put yoa boy on top yoa throne, afta you pau be da King.
1Ki 5.5: wen tell my fadda King David, ‘I goin put yoa boy on top yoa throne, afta you pau be da King.
1Ki 5.5: Yoa boy, da one goin build da Temple so erybody goin know wat
1Ki 5.6: “Az why I like you tell yoa peopo fo cut cedar trees from da Lebanon mountains fo me.
1Ki 6.12: fo you, I goin make happen da ting I wen make promise to yoa fadda David fo do.
1Ki 8.19: Yoa boy, yoa own blood an bone, goin build da temple fo show
1Ki 8.19: Yoa boy, yoa own blood an bone, goin build da temple fo show how I
1Ki 8.24: You do jalike you make promise fo do, Fo yoa worka guy, my fadda David.
1Ki 8.24: You wen tell David dat wit yoa own mout, An cuz you strong, you do um all awready.
1Ki 8.25: You wen tell David, ‘I like yoa kids take care how dey live in front me Da same way you,
1Ki 8.25: do all dat, den no goin pau Da kings dat going come from yoa blood, Dat goin get da right fo sit in front me On top da
1Ki 8.28: I yoa worka guy.
1Ki 8.30: I yoa worka guy, An I beg you fo lissen, Me an all yoa Israel
1Ki 8.30: I yoa worka guy, An I beg you fo lissen, Me an all yoa Israel peopo stay pray togedda An facing dis Temple.’
1Ki 8.31: An da judge goin tell, Dat da firs guy gotta come In front yoa altar, hea inside dis Temple, An swear to you, God, fo
1Ki 8.33: “An bumbye, yoa Israel peopo Goin go do bad kine stuff An go agains you.
1Ki 8.33: But wen yoa peopo turn aroun Come back to you, An tell dat dey yoa
1Ki 8.33: wen yoa peopo turn aroun Come back to you, An tell dat dey yoa peopo fo real kine, An dey come dis Temple fo pray to you
1Ki 8.34: fo help dem, Den I like you lissen from da sky, An let go yoa Israel peopo Fo da bad tings dey wen do, An hemo dea
1Ki 8.35: “Bumbye, wen yoa peopo do bad kine stuff An go agains you, You goin shut da
1Ki 8.35: bout dis place An look dis way an pray, An tell dat dey yoa peopo fo real kine, Den dey goin turn aroun An pau do bad
1Ki 8.36: Den I like you lissen from da sky, An let go yoa Israel peopo Fo da bad tings dey wen do, An hemo dea
1Ki 8.36: An let da rain come down on top da land, Dat you wen give yoa peopo fo be dea land.
1Ki 8.37: food Befo da peopo can cut um, O da peopo dat stay agains yoa peopo Send dea army guys agains yoa towns, O get odda kine
1Ki 8.37: peopo dat stay agains yoa peopo Send dea army guys agains yoa towns, O get odda kine sick.
1Ki 8.43: dey scared Wen dey come in front you, Same ting jalike yoa own Israel peopo feel.
1Ki 8.43: An dey goin know Dat dis Temple I wen build, Get yoa name.
1Ki 8.44: “Bumbye, yoa peopo goin go odda place Cuz dey gotta go fight wit da
1Ki 8.46: make dem prisnas An take um away to dea land, O maybe nea yoa land, o maybe far way.
1Ki 8.47: But den, yoa peopo goin turn aroun An start fo tink strait, Ova dea
1Ki 8.50: Let go all yoa peopo Dat wen do bad kine stuff agains you, An dat wen go
1Ki 8.50: Da peopo dat wen make yoa peopo prisnas, Make dem show pity, An give yoa peopo
1Ki 8.50: wen make yoa peopo prisnas, Make dem show pity, An give yoa peopo chance.
1Ki 8.51: Cuz dis peopo, Dey da ones you wen take Fo be yoa own peopo foeva.
1Ki 8.51: Me, I jalike yoa slave guy, An dis Israel peopo, dey yoa peopo too, An me
1Ki 8.51: Me, I jalike yoa slave guy, An dis Israel peopo, dey yoa peopo too, An me an all yoa peopo stay beg you Fo lissen,
1Ki 8.51: guy, An dis Israel peopo, dey yoa peopo too, An me an all yoa peopo stay beg you Fo lissen, Erytime dey call you fo help
1Ki 8.53: Cuz you da one wen pick dem Fo make um be yoa own peopo, Diffren den all da odda peopos All ova da
1Ki 8.53: Dass wat you wen tell yoa worka guy Moses fo tell dem, Da time you wen get oua
1Ki 9.4: “Now, you gotta live in front me jalike yoa fadda David wen do, cuz he wen go all out fo me, an he do
1Ki 9.4: you gotta do eryting I tell you you gotta do, an take care yoa govmen da way I like.
1Ki 9.5: I wen make dis promise to yoa fadda David: ‘You goin be da ancesta fo da kings fo
1Ki 9.6: You betta not go let da gods from da odda peopos come yoa bosses, an go down in front dem fo show dem love an
1Ki 10.8: Fo shua, yoa guys stay good inside!
1Ki 10.8: Yoa helpa guys dat stand in front you all da time an hear wat
1Ki 10.9: I like tell yoa God Yahweh, “Mahalo!
1Ki 11.2: you goin start fo follow dea gods, an stop fo follow me, yoa God!
1Ki 11.11: Solomon: “Cuz a all dis stuff you stay do, an you no keep yoa side a da deal, an you no do da tings I wen tell you you
1Ki 11.12: But cuz a yoa fadda David, I no goin take um away from you da right fo
1Ki 11.12: But fo yoa boy, I goin take away da right fo him be da king.
1Ki 11.13: Still yet, I no goin take away all da rights fo yoa boy be king.
1Ki 11.13: I goin give him jus yoa ohana an one nodda ohana fo be dea king too, cuz David wen
1Ki 11.22: Da Pharaoh guy aks Hadad, “How come you like go back yoa own country?
1Ki 12.4: Dey tell um, “Yoa fadda, he wen make us guys jalike cows an he put yoke on
1Ki 12.9: No give us da same heavy yoke yoa fadda put on us!
1Ki 12.11: grow up wit Rehoboam tell um, “Dose peopo dat say to you, ‘Yoa fadda, he wen make us jalike cows an put heavy yoke on top
1Ki 12.16: You David ohana guys Take care yoa own peopo, No bodda us!
1Ki 12.24: No go ova dea fight wit yoa brudda guys da Israel ohana peopo.
1Ki 13.6: King Jeroboam tell da guy dat know God, “Aks yoa God Yahweh fo make good to me!
1Ki 13.18: He tell, ‘Bring da guy back wit you yoa house fo eat and drink.
1Ki 13.21: You no do wat yoa God Yahweh tell you fo do!
1Ki 13.22: So, wen you mahke, yoa body no goin stay inside da place wea yoa ancesta guys
1Ki 13.22: wen you mahke, yoa body no goin stay inside da place wea yoa ancesta guys stay bury!
1Ki 14.12: Wen you go inside yoa town, yoa boy goin mahke.
1Ki 14.12: Wen you go inside yoa town, yoa boy goin mahke.
1Ki 15.19: was king fo da Aram peopo, wit dis message fo Ben-Hadad: “Yoa fadda an my fadda wen make one deal fo help each odda.
1Ki 16.3: So, I goin wipe out you an all yoa ohana, King Ba`asha.
1Ki 16.3: I goin make yoa ohana come jalike da ohana dat come from Jeroboam, Nebat
1Ki 16.4: Anybody from yoa ohana mahke inside one town, da dogs goin eat um.
1Ki 17.12: She tell, “Jalike you stay shua yoa God Yahweh stay alive, I shua dat I no mo even one
1Ki 17.13: Den, make da res fo you an yoa boy.
1Ki 17.19: Elijah tell her, “Give me yoa boy.
1Ki 17.23: Yoa boy, stay alive!
1Ki 18.8: Go tell yoa boss, ‘Elijah stay come awready!”
1Ki 18.10: I shua dat yoa God Yahweh stay alive, an I shua bout dis too: my boss
1Ki 18.12: No matta I yoa slave guy, an I get plenny respeck fo Yahweh from small
1Ki 18.18: You an yoa fadda guy ohana wen make trouble, cuz you guys neva do da
1Ki 18.21: He tell, “You guys gotta make up yoa mind right now, one way o da odda way!
1Ki 18.24: Den, you guys call yoa god's name, an I goin use Yahweh name fo call him.
1Ki 18.25: Den call yoa god name, but no light da fire.
1Ki 18.31: he da guy long time ago get message from God, “From now, yoa name goin be ‘Israel.
1Ki 18.44: Tell um dis: ‘Tie da horse to yoa war wagon!”
1Ki 19.16: I wen pick him fo come one talka guy fo me, fo take ova yoa work.
1Ki 20.3: Dis wat Ben-Hadad tell: ‘Yoa silva an yoa gold, dey mines now.
1Ki 20.3: Dis wat Ben-Hadad tell: ‘Yoa silva an yoa gold, dey mines now.
1Ki 20.3: An yoa bestes wifes an kids, dey mines now.
1Ki 20.4: Dis jalike I yoa slave guy, an eryting I get, yoas.’-”
1Ki 20.5: tell: ‘I wen send my guys awready fo tell you give me all yoa silva an gold, an yoa wifes an yoa kids.
1Ki 20.5: guys awready fo tell you give me all yoa silva an gold, an yoa wifes an yoa kids.
1Ki 20.5: fo tell you give me all yoa silva an gold, an yoa wifes an yoa kids.
1Ki 20.6: Dey goin check out eryting inside yoa palace, an eryting inside yoa palace guys houses too.
1Ki 20.6: check out eryting inside yoa palace, an eryting inside yoa palace guys houses too.
1Ki 20.9: Ben-Hadad, “Go back tell my boss King Ben-Hadad, ‘Eryting yoa messenja guys wen tell me da firs time dat I gotta do cuz
1Ki 20.11: Den da Israel king tell da messenja guys, “Tell yoa king dis: ‘No talk big now!
1Ki 20.22: God go by da Israel king an tell um dis: “You gotta make yoa army strong, an make plan watevas you goin do.
1Ki 20.25: Dis yoa job, you gotta put togedda one nodda army jalike da one
1Ki 20.33: So dey make like him, an dey tell, “Fo shua, he yoa brudda, Ben-Hadad!”
1Ki 20.34: tell Ahab, “Da towns my fadda guy wen take away from yoa fadda, I give um back to you.”
1Ki 20.34: You can put yoa open market places inside Damascus town, jalike my fadda
1Ki 20.39: If he run away, you goin pay wit yoa life, o you pay fine 75 pound silva!
1Ki 20.42: So den, you goin pay wit yoa life cuz you wen let da Aram king go!
1Ki 20.42: An you goin lose yoa own peopo, cuz you let him go back to his peopo!
1Ki 21.2: One time Ahab tell Nabot, “Eh, give me yoa grape farm so can make one vegetable garden ova dea, cuz
1Ki 21.6: her wat happen: “I wen tell Nabot da Jezreel guy, ‘Sell me yoa grape farm, o if you like, I give you anodda one.
1Ki 21.9: Dis wat she write: “Tell yoa peopo, make one day fo no eat so can pray.
1Ki 21.19: wea da dogs wen suck up Nabot blood, dey goin suck up yoa blood too!
1Ki 21.21: I goin wipe out ery guy from da Israel peopo dat get yoa blood, no matta dey slave o dey not slave.
1Ki 21.22: I goin make da same ting happen fo yoa ohana, dat I wen make happen fo da ohana dat come from
1Ki 22.23: wen send one spirit fo make all dese guys dat talk fo yoa gods, bulai wen dey open dea mout.’
1Ki 22.30: But you, wear yoa regula kine king robe.
1Ki 22.36: da Israel army guys all start fo yell, “Erybody go back yoa town!
1Ki 22.36: Erybody go back yoa land!
1Ki 22.49: Ahab boy, tell Jehoshafat, “Let my saila guys go wit yoa saila guys inside da big boats.
2Ki 1.10: God, I like fire come down from da sky, an burn up you an yoa fifty guys!
2Ki 1.12: God, I like fire come down from da sky, an burn up you an yoa fifty guys!
2Ki 2.3: Dey tell Elisha, “You know Yahweh goin take away yoa boss Elijah from you today?
2Ki 2.5: Dey aks him, “You know Yahweh goin take away yoa boss Elijah from you today?
2Ki 2.16: Us guys stay yoa worka guys, an we get fifty strong guys hea.
2Ki 2.16: Try let um go an look fo yoa boss.
2Ki 3.13: king, “Mo betta you go by da guys dat talk fo da gods yoa fadda an mudda wen pray to!”
2Ki 3.17: An you guys, yoa cows, an yoa odda animals goin drink from um.’
2Ki 3.17: An you guys, yoa cows, an yoa odda animals goin drink from um.’
2Ki 4.1: She go by Elisha an tell um, “My husband, yoa worka guy, he wen mahke, you know.
2Ki 4.2: Tell me, wat you get inside yoa house?”
2Ki 4.2: She tell, “I, yoa worka wahine.
2Ki 4.4: Den go inside yoa house wit yoa boys an shut da door behin you so you guys
2Ki 4.4: Den go inside yoa house wit yoa boys an shut da door behin you so you guys stay alone.
2Ki 4.4: Pour oil from yoa small jar inside all da jars, an wen you fill ery one, put
2Ki 4.7: Den you an yoa boys can live off wat you get fo da res a da oil.
2Ki 4.16: Elisha tell, “Dis same time nex year, you goin carry yoa own bebe boy inside yoa arms.”
2Ki 4.16: same time nex year, you goin carry yoa own bebe boy inside yoa arms.”
2Ki 4.29: Elisha tell Gehazi, “Put yoa long shirt inside yoa belt, take my walking stick inside
2Ki 4.29: Elisha tell Gehazi, “Put yoa long shirt inside yoa belt, take my walking stick inside yoa hand, an run.
2Ki 4.29: long shirt inside yoa belt, take my walking stick inside yoa hand, an run.
2Ki 4.36: Wen she come, Elisha tell, “Pick up yoa boy.”
2Ki 5.8: one messenja guy by da king fo tell: “How come you broke yoa clotheses, aah?
2Ki 5.10: Den yoa body goin come good jalike befo time, an come clean.
2Ki 5.17: tell, “Kay den, if you no goin take notting, let me, yoa worka guy, take back some dirt from hea, nuff dirt dat
2Ki 5.25: Gehazi tell, “Me, yoa worka guy, I neva go no place.
2Ki 5.27: ova da skin dat odda guys can catch, goin go on top you an yoa kids foeva!
2Ki 6.12: da one stay tell da Israel king da words you tell inside yoa bedroom.”
2Ki 6.22: dat go kill guys dat you wen go catch fo make prisona wit yoa sword o bow.”
2Ki 6.28: She tell, “Get dis wahine dat tell me, ‘Give me yoa boy, so me an you can eat him today!”
2Ki 6.29: Da nex day I tell her, ‘Give me yoa boy so we can eat um.’
2Ki 7.2: tell da officer guy, “Fo shua, you goin see um happen wit yoa own eyes, jalike I wen tell.
2Ki 7.19: An Elisha tell da officer guy, “You goin see um happen wit yoa own eyes, jalike I wen tell.
2Ki 8.1: He tell, “Take yoa husban an yoa boy, an go some odda place live, any place
2Ki 8.1: He tell, “Take yoa husban an yoa boy, an go some odda place live, any place you can stay
2Ki 9.7: You goin wipe out da ohana dat come from yoa boss King Ahab.
2Ki 9.22: Jehu tell, “How can eryting stay okay, wen all da time yoa mudda Jezebel stay fool aroun wit all da odda gods an stay
2Ki 10.2: Jehu tell, “You guys get yoa boss's boys by you.
2Ki 10.3: you get dis letta, go figga out who da bestes boy from all yoa boss's boys, dat can do good job.
2Ki 10.3: Afta dat, you gotta fight me fo keep yoa king line!
2Ki 10.5: a da Ahab boys, send messenjas fo go tell Jehu, “We stay yoa helpa guys now.
2Ki 10.6: stay my side, an goin do wat I tell, cut off da heads from yoa boss Ahab's boys, an bring um by me inside Jezreel town
2Ki 10.15: Jehu tell, “If dass how you stay, den give me yoa hand.”
2Ki 10.30: Cuz a dat, yoa kids goin sit on top da Israel throne fo four generation.
2Ki 11.8: Make shua erybody carry sword an odda fighting stuff in yoa hand.
2Ki 11.15: Kill anybody dat like go wit her wit yoa swords!”
2Ki 13.16: Elisha tell da king, “Take da bow inside yoa hand.”
2Ki 14.9: dat send one message to one big Lebanon cedar tree, ‘Give yoa girl to my boy fo marry!
2Ki 14.10: Let yoa peopo respeck you cuz you win, but no come hea ack big!
2Ki 15.12: all happen da way Yahweh wen tell Jehu goin happen: “You, yoa boy, yoa grankid, and yoa great grankid, goin sit on top
2Ki 15.12: da way Yahweh wen tell Jehu goin happen: “You, yoa boy, yoa grankid, and yoa great grankid, goin sit on top da Israel
2Ki 15.12: wen tell Jehu goin happen: “You, yoa boy, yoa grankid, and yoa great grankid, goin sit on top da Israel throne, ony four
2Ki 15.12: goin sit on top da Israel throne, ony four a dem, den yoa line goin pau.
2Ki 17.13: Dis da rules I wen give yoa ancesta guys, an dis wat I wen send my guys dat talk fo me
2Ki 17.35: No let dem be yoa boss!
2Ki 17.39: But fo me, yoa God Yahweh, you gotta show plenny respeck!
2Ki 18.21: one small splinter from one bamboo dat get smash, dat poke yoa hand an make you sore if you lean on top um!
2Ki 18.26: territorial govna guy, “We know you da boss, but try talk yoa Aramaic language to us guys, cuz us guys undastand um.
2Ki 18.27: send me ova hea fo tell dis stuff, you guys tink az ony fo yoa boss guys, an fo you guys?
2Ki 18.31: Den all you guys goin eat fruits from yoa own grape plants an fig trees, an drink from yoa own pukas
2Ki 18.31: from yoa own grape plants an fig trees, an drink from yoa own pukas fo get watta, An goin stay lidis, till I come an
2Ki 18.32: come an move you guys to one diffren land dat stay jalike yoa own land, da kine land wea get wheat an new wine, bread an
2Ki 18.32: So, make up yoa mind wat you like!
2Ki 19.4: Maybe yoa God Yahweh hear eryting da territorial govna guy from
2Ki 19.6: tell um dat, Isaiah tell um, “Dis wat you guys gotta tell yoa boss: ‘Yahweh tell: No stay scared cuz a wat you wen hear
2Ki 19.11: An you tink yoa god goin get you outa trouble?
2Ki 19.16: Open yoa eyes, an look!
2Ki 19.21: All da wahines from Zion Hill Hate yoa guts an make fun a you.
2Ki 19.23: You wen send yoa messenja guys hea Fo talk stink bout me, da Boss.
2Ki 19.28: talk like you no care bout notting, I goin put my hook in yoa nose, An put my horse bit inside yoa mout An I goin make
2Ki 19.28: I goin put my hook in yoa nose, An put my horse bit inside yoa mout An I goin make you go back Da same way you wen come
2Ki 20.5: my peopo, ‘Dis, anodda message from me, Yahweh, da God fo yoa ancesta guy David.”
2Ki 20.15: Den da talka guy aks, “Wat dey wen see inside yoa palace?”
2Ki 20.17: tell: Fo shua, one time goin come wen eryting inside yoa palace, an eryting dat yoa ancesta guys wen keep dea, till
2Ki 20.17: goin come wen eryting inside yoa palace, an eryting dat yoa ancesta guys wen keep dea, till today, da Babylon guys
2Ki 20.18: An some a da kids dat goin come from you, dat get yoa blood, dat yoa wahines goin born fo you, dey goin take dem
2Ki 20.18: a da kids dat goin come from you, dat get yoa blood, dat yoa wahines goin born fo you, dey goin take dem away too.
2Ki 20.18: Da Babylon guys goin make so yoa boy kids no can get kids.
2Ki 22.9: He tell um: “Yoa leada guys wen turn ova all da silva dat get inside da
2Ki 22.19: An I know you wen broke yoa clotheses, an cry in front me.
2Ki 22.20: why bumbye, wen you mahke, dis wat I goin do: I goin let yoa peopo bury you wit yoa ancesta guys, an eryting goin stay
2Ki 22.20: dis wat I goin do: I goin let yoa peopo bury you wit yoa ancesta guys, an eryting goin stay okay.
2Ki 23.21: peopo wat dey gotta do: “Make da Passova Religious Time fo yoa God Yahweh, jalike Moses wen write bout um inside dis Book
Ezr 1.1: take you guys away, but I goin bring you back again to yoa land.
Ezr 1.3: An I like fo yoa God stay wit all you guys!
Ezr 4.2: Cuz us guys pray to yoa God, jalike you guys.
Ezr 4.2: ova hea from Assyria side, us guys stay make sacrifice to yoa God.
Ezr 4.15: “Good if you look inside da court records dat yoa ancesta guys wen write.
Ezr 5.17: “So den, King Darius, if you tink az good, tell yoa peopo fo look inside da records fo da kings ova dea
Ezr 7.14: You know da Rules from yoa God plenny.
Ezr 7.16: gold da peopo all ova da Babylon side give you, an wateva yoa peopo an dea pries guys give you fo build da Temple fo dea
Ezr 7.17: fo make sacrifices on top da altar inside da Temple fo yoa God ova dea inside Jerusalem.
Ezr 7.18: wen buy fo make da sacrifices, den pray fo find out wat yoa God like fo you an yoa guys do wit da extra money, an go
Ezr 7.18: den pray fo find out wat yoa God like fo you an yoa guys do wit da extra money, an go do um.
Ezr 7.19: Us guys give you plenny tings fo put inside da Temple fo yoa God, fo use dea.
Ezr 7.20: An if you need odda tings fo da Temple fo yoa God, you can use some a da tax money dat da govmen guys
Ezr 7.25: “An you, Ezra, yoa God help you know wat fo do erytime.
Ezr 7.25: Dey goin judge all da peopo dat know da Rules from yoa God inside da Wes Eufrates Side.
Ezr 7.26: Anybody dat no like do wat da Rules from yoa God tell, o da rules dat I make cuz I da King, go punish
Ezr 7.26: go punish dem right den an dea -- kill um, o throw um outa yoa land, o take da tings dey own, o put um inside jail.
Ezr 9.9: us guys stay slaves fo shua, you oua God, an you stick wit yoa peopo no matta us slaves.
Ezr 9.9: You make us jalike we come alive again, so we can build yoa Temple one mo time, an fix da tings dat stay all bus up.
Ezr 9.11: You going inside one land dat goin come yoa land.
Ezr 9.12: You wen tell us, ‘No let yoa daughtas marry dea boys!
Ezr 9.12: No let yoa boys marry dea daughtas!’
Ezr 9.14: But now, we stay broke yoa rules one mo time.
Ezr 10.11: So now, tell da God fo yoa ancesta guys, dat you know da tings you wen do was bad,
Ezr 10.11: dat donno God dat stay live inside dis land, an send yoa wifes dat come from da odda peopos back.
Neh 1.5: An you stay stick wit yoa peopo cuz you wen make dat deal wit dem.
Neh 1.6: I stay praying day time an nite time, fo you help yoa peopo, da Israel peopo.
Neh 1.7: You wen give yoa worka guy Moses yoa Rules an all da tings we gotta do, but
Neh 1.7: You wen give yoa worka guy Moses yoa Rules an all da tings we gotta do, but we no do um.
Neh 1.8: “No foget wat you wen tell yoa worka guy Moses.
Neh 2.2: How come yoa face stay look sad?
Neh 2.7: Den I tell da King, “If you tink az good, tell yoa guys fo write lettas fo me to da territorial govna guys fo
Neh 2.20: You guys no goin do notting, cuz not yoa kuleana.
Neh 2.20: Yoa peopo no mo say wit Jerusalem town from befo time, but dis
Neh 4.14: So den, fight fo help yoa brudda guys, an yoa boys an girls, yoa wifes, an yoa
Neh 4.14: So den, fight fo help yoa brudda guys, an yoa boys an girls, yoa wifes, an yoa houses!
Neh 4.14: den, fight fo help yoa brudda guys, an yoa boys an girls, yoa wifes, an yoa houses!
Neh 4.14: help yoa brudda guys, an yoa boys an girls, yoa wifes, an yoa houses!
Neh 5.7: I tell all dem guys, “How come you guys taking tings from yoa own peopo?
Neh 5.8: But now, some a you guys, you stay selling yoa own bruddas!
Neh 9.14: You wen make Moses teach um yoa Rules, Cuz dat time, he da guy dat work fo you.
Neh 9.17: You erytime stick wit yoa peopo.
Neh 9.17: Dass why you neva leave yoa peopo, dat time, Not even afta dey talk real bad bout you
Neh 9.18: god Dat look jalike one bebe cow, An dey tell, ‘Dis idol, yoa God!
Neh 9.20: You send yoa Good Spirit fo teach dem.
Neh 9.24: So da ohanas dat come from yoa ancesta guys Wen go ova dea, an take ova da land.
Neh 9.24: take away dea powa An give dea king guys an dea peopo to yoa ohana guys, Fo make da Israel peopo do how dey like to da
Neh 9.26: Dey kill da guys dat stay talk fo you, Yoa talka guys dat wen talk to dem serious kine Fo help um
Neh 9.29: fo wise up, Cuz you like make dem come back Lissen to yoa Rules.
Neh 9.30: Fo plenny years you hang in dea wit yoa peopo.
Neh 9.30: You send yoa Spirit fo tell da talkas fo God Fo tell da peopo, ‘Wise
Neh 9.30: So den, you let da peopo from odda lands Take ova yoa peopo.’
Neh 9.31: But cuz you get plenny pity fo yoa peopo, You neva wipe um out, An you neva leave dem an go
Neh 9.31: Cuz you da God dat like do good tings fo yoa peopo, An give peopo one mo chance.
Neh 9.32: do wat you promise fo do, An you erytime stay tight wit yoa peopo.
Neh 9.32: pries guys an da talkas fo God, Oua ancesta guys, an all yoa peopo.
Neh 9.34: Da pries guys, an all oua ancesta guys, Dey neva do wat yoa Rules say fo do.
Neh 13.18: You guys stay make jalike yoa ancesta guys.
Neh 13.22: Let me go, an no hurt me, Cuz you stay stick wit yoa peopo all da time!
Neh 13.25: Dis da promise: “You guys, no goin let yoa daughtas marry da guys from da odda peopos.
Neh 13.25: marry da wahines from da odda peopos, an you no goin let yoa boys marry dem.
Est 1.19: “So, if you like, you go send out dis rule, an tell yoa peopo fo write um inside da rules fo Persia an Media.
Est 3.8: rules differen from all da odda peopos, an dey no do wat yoa rules tell um fo do.
Est 4.14: But you an yoa fadda's ohana goin all mahke.
Est 6.8: da king, “Da guy da king really like show respect fo, tell yoa guys fo bring one king kine robe fo him, an one horse da
Isa 1.5: Yoa head stay sore plenny, awready, An inside, you not strong.
Isa 1.6: From on top yoa head an undaneat yoa feet You guys no even get one place
Isa 1.6: From on top yoa head an undaneat yoa feet You guys no even get one place dat stay good, Ony get
Isa 1.7: Yoa big towns stay all burn up.
Isa 1.7: You wen see da odda peopo take away All yoa food from yoa fields an eat um.
Isa 1.7: You wen see da odda peopo take away All yoa food from yoa fields an eat um.
Isa 1.14: Yoa new moon meetings An yoa odda spesho religious times, Dey
Isa 1.14: Yoa new moon meetings An yoa odda spesho religious times, Dey no make me feel good.
Isa 1.15: Wen you guys put up yoa hands fo pray to me I goin look da odda way.
Isa 1.15: Yoa hands stay dirty all ova From da blood a da peopo you wen
Isa 1.18: No matta all yoa bad kine stuff Look jalike one big red spot now, But dey
Isa 1.22: An yoa good wine jalike ony half watta.
Isa 1.23: Yoa leada guys, dey go agains me.
Isa 1.25: too, Jalike I goin put you inside da fire Fo take out all yoa junk kine stuff from inside you.
Isa 2.6: Cuz Yahweh, you wen leave yoa peopo awready, Da Jacob ohana peopo.
Isa 2.6: Yoa peopo stay make deal wit da odda peopos Dat donno you.
Isa 3.14: dat no mo notting, All dat stuff you guys take um Inside yoa houses.
Isa 3.25: Yoa army guys, dey goin mahke from da sword wen dey fighting
Isa 3.25: guys, dey goin mahke from da sword wen dey fighting Even yoa real strong guys goin mahke in da war.
Isa 4.1: Dey goin tell um, “Ony marry us So us can get yoa name, So peopo no talk bad bout us An make us shame cuz we
Isa 6.7: on top my mout an tell, “Now dis charcoal wen touch yoa mout, All da bad tings you wen do, stay gone awready.
Isa 7.3: Den Yahweh tell Isaiah, “You an yoa boy Shear-Jashub (dat mean, ‘Some peopo goin come back’),
Isa 7.4: Inside yoa heart, no lose fight!
Isa 7.11: He tell, “Aks me, yoa God Yahweh, fo show one sign so you know all dis stay
Isa 7.17: Yahweh Da Boss goin make you, an yoa peopo, an yoa fadda guy ohana, suffa plenny, mo plenny den
Isa 7.17: Yahweh Da Boss goin make you, an yoa peopo, an yoa fadda guy ohana, suffa plenny, mo plenny den you guys eva
Isa 7.20: stay use one razor fo cut off all da hair from on top yoa head an legs, an even yoa beard, an you goin come shame.
Isa 7.20: cut off all da hair from on top yoa head an legs, an even yoa beard, an you goin come shame.
Isa 8.8: Goin be jalike one big bird come flying, An da wings cova yoa whole land, Immanuel!
Isa 8.12: He say, “No go tink you an yoa friends making plan fo do someting bad, Juz cuz dis peopo
Isa 10.3: Wea you guys goin leave all yoa rich stuffs Wen you run away?
Isa 10.27: no goin be dea, Jalike wen God go hemo One heavy load from yoa back, O jalike wen God open da yoke from yoa neck, An den
Isa 10.27: load from yoa back, O jalike wen God open da yoke from yoa neck, An den you goin be big an strong again.
Isa 13.2: Wave yoa hand, fo tell dem wen fo go inside Babylon, Inside da gate
Isa 13.18: O look at yoa kids wit aloha.
Isa 14.10: Now you guys lose yoa powa!
Isa 14.19: throw you out on top da groun An no let you lay inside yoa grave, Jalike somebody cut off one branch dat make da tree
Isa 14.20: Jalike dey bury all da odda king guys, Cuz you wen mess up yoa own land, An kill yoa own peopo.
Isa 14.20: odda king guys, Cuz you wen mess up yoa own land, An kill yoa own peopo.
Isa 14.20: Bumbye, nobody goin talk bout yoa ohana line, Cuz all you Babylon king guys Stay do ony wass
Isa 14.30: But you Filisha peopo, Yoa mos importan guys goin mahke, Cuz I no let um get notting
Isa 16.3: Noon time, wen da sun stay high, Make yoa shadow dark jalike nite time, Fo hide us guys dat stay run
Isa 16.4: Cuz bumbye, no goin get da guys dat bus up you guys inside yoa land.
Isa 19.12: Wea yoa smart guys stay now, Da ones dat erytime know wat fo do?
Isa 20.2: He tell me, “Hemo da burmbag cloth from yoa body, an take off da slippa from yoa feets.
Isa 20.2: da burmbag cloth from yoa body, an take off da slippa from yoa feets.
Isa 21.5: Make shua yoa shields stay ready!
Isa 22.1: So den, how come erybody go up on top yoa flat roof?
Isa 22.3: Da leada guys fo yoa army Dey all wen run away togedda.
Isa 22.7: Yoa bestes kine valleys Get plenny war wagon.
Isa 22.12: call you dat time Fo cry an stay sore inside, Fo pull out yoa hair, An put on burmbag kine clotheses, Fo show you stay
Isa 22.16: Dis not yoa kuleana, you know!
Isa 22.16: How come you get yoa peopo hea?
Isa 22.16: right Fo build one fancy kine puka inside dis big stone So yoa ohana can bury you ova hea wen you mahke?
Isa 22.18: But now, you da one Make shame fo yoa boss guys!
Isa 22.19: I goin take yoa kuleana away from you.
Isa 22.19: I goin throw you outa yoa palace job!
Isa 22.21: I goin put yoa robe an yoa ali`i sash on top him, An give him da powa Fo
Isa 22.21: I goin put yoa robe an yoa ali`i sash on top him, An give him da powa Fo do da job
Isa 23.10: dat live Spain side now, Okay fo you go from one end a yoa land to da odda end, Jalike da Nile River go all ova
Isa 23.14: Cuz yoa town wit strong wall stay all bus up.
Isa 26.11: Dey donno dat you stay put up yoa hand awready Fo use yoa powa fo punish dem!
Isa 26.11: Dey donno dat you stay put up yoa hand awready Fo use yoa powa fo punish dem!
Isa 26.11: come shame wen dey look An see dat you stay go all out fo yoa peopo, An jalike you make da fire burn up an kill Da peopo
Isa 26.13: make shua Dat you, da ony one we goin tink bout An use yoa name.
Isa 26.19: Yoa mahke guys going come alive again!
Isa 26.20: My peopo, go inside yoa room An shut da door.
Isa 29.4: Yoa peopo goin come notting.
Isa 29.9: Hang aroun an no do notting, An yoa jaws goin drop!
Isa 29.9: Cova yoa eyes, So you no can see notting!
Isa 29.10: You guys dat talk fo him, He shut yoa eyes real good.
Isa 29.10: guys dat can see wat goin come bumbye, Jalike he wen cova yoa head wit one cloth.
Isa 30.20: You goin can see dem wit yoa own eye.
Isa 30.22: Den you guys goin make pilau yoa idol kine gods, Even da kine dat get silva an gold all
Isa 30.23: Dat time yoa cows goin get plenny fo eat Inside da big field.
Isa 31.7: goin go agains da idol kine gods dat you guys wen make wit yoa own hands outa silva an gold.
Isa 32.11: Take off yoa clotheses An put burmbag cloth aroun yoa waist Fo show you
Isa 32.11: Take off yoa clotheses An put burmbag cloth aroun yoa waist Fo show you stay sad an crying.
Isa 32.12: Pound yoa chest an cry, all you peopo, Cuz no moa, da nice looking
Isa 32.20: dat, you guys goin stay feel good inside, Wen you plant yoa seed nea ery stream An let yoa cows an donkey go all ova.
Isa 32.20: good inside, Wen you plant yoa seed nea ery stream An let yoa cows an donkey go all ova.
Isa 33.1: you dat set up yoa brudda!
Isa 33.17: Bumbye, yoa eye goin see da king, An he beautiful!
Isa 33.23: Even da guys dat no can walk good, Dey goin take away yoa stuff too.
Isa 35.4: Fo shua, yoa God goin come Wen come da time fo pay dem back, Da ones
Isa 36.5: Dis wat I say: All yoa talk, az ony talk dat no mean notting!
Isa 36.6: He jalike one smash up bamboo dat make splinters inside yoa hand wen you go lean on top um.
Isa 36.10: one mo ting: you guys tink I wen come fo go agains you an yoa country an wipe you guys out, an I no trus Yahweh, o wat?
Isa 36.10: Was Yahweh himself dat wen tell me fo go agains yoa country an wipe you guys out!
Isa 36.11: tell da territorial govna guy, “Talk to us in Aramaic, yoa language, cuz we undastan um.
Isa 36.12: territorial govna guy tell, “You tink az was ony fo you an yoa boss, dat my boss wen tell me fo tell dis stuff?
Isa 36.16: Den all you guys goin eat grape from yoa own garden an fruit from yoa own fig tree, an drink watta
Isa 36.16: you guys goin eat grape from yoa own garden an fruit from yoa own fig tree, an drink watta from yoa own watta place.
Isa 36.16: garden an fruit from yoa own fig tree, an drink watta from yoa own watta place.
Isa 36.17: bumbye, I goin come take you guys to one nodda land jalike yoa own land, one place wit plenny wheat an good wine, an
Isa 36.20: So, how you tink yoa God Yahweh goin get you guys outa trouble wen I go take
Isa 37.4: Maybe yoa God Yahweh wen hear wat da territorial govna guy say, an
Isa 37.4: Da tings dat yoa God Yahweh wen hear dat guy tell, maybe God goin show
Isa 37.6: helpa guys come by Isaiah, Isaiah tell dem, “Go tell yoa boss dis, da ting Yahweh tell me awready: ‘No scared cuz a
Isa 37.10: fo tell Hezekiah da Judah king dis: “I know you stay trus yoa god, so you tink, ‘My God no goin let da Assyria king take
Isa 37.10: But no let yoa god bulai you!
Isa 37.16: You get yoa spesho place right hea inside dis Temple, inside da spesho
Isa 37.17: Open yoa eyes an look!
Isa 37.29: prisona Fo do wateva I like, Jalike I put one hook inside yoa nose, An one bit inside yoa mout, jalike you one horse.
Isa 37.29: Jalike I put one hook inside yoa nose, An one bit inside yoa mout, jalike you one horse.
Isa 37.29: An I goin make you go back yoa own place On top da same road wea you wen come from.
Isa 38.5: Hezekiah, ‘Dis one spesho message from Yahweh, da God fo yoa ancesta David: I wen hear wat you pray, an I see you cry.”
Isa 38.7: some figs, mash um all togedda, put um on top da sore, so yoa boss can come good.
Isa 38.17: wen take all da bad kine stuff I wen do, An put um behind yoa back.
Isa 39.4: Isaiah aks him, “Wat dey wen see inside yoa palace?”
Isa 39.6: tell: ‘Fo shua, da time goin come wen eryting inside yoa palace, an all da stuffs you an yoa ancesta guys wen put
Isa 39.6: wen eryting inside yoa palace, an all da stuffs you an yoa ancesta guys wen put away till now, da Babylon guys goin
Isa 39.7: Even some a yoa own kids, da Babylon guys goin take dem away too.’
Isa 39.7: Da Babylon guys goin make yoa boys work fo da Babylon king inside his palace.
Isa 40.1: Dis wat yoa God tell you guys: “Make my peopo res inside!
Isa 40.9: Dis yoa God!
Isa 41.8: You get Abraham fo yoa ancesta, An he my friend.
Isa 41.10: No come bum out, Cuz I yoa God.
Isa 41.13: Cuz me, Yahweh, I yoa God.
Isa 41.13: I da One stay hold yoa right hand, Da One stay tell you guys,‘No scared!
Isa 41.22: Bring yoa idol kine gods in front me Fo dem tell us guys wat goin
Isa 42.6: I goin hold yoa hand fo make you stay strong.
Isa 42.20: No matta yoa ears stay open, You no hear notting.
Isa 43.1: I call you by yoa own name, An you mines.
Isa 43.15: I yoa King!
Isa 43.24: dat smell nice, An you guys neva give me Da bestes part a yoa sacrifice meat.
Isa 43.27: Even yoa ancesta befo time wen do bad kine stuff.
Isa 43.27: Even yoa talka guys wen go agains me.
Isa 44.2: He wen shape you inside yoa muddas.
Isa 44.3: I goin pour my Spirit inside yoa kids Fo take charge a dem.
Isa 44.24: He da One wen make you guys Inside yoa mudda.
Isa 44.27: I goin make yoa channels all dry.’
Isa 45.3: I call you by yoa name fo come by me.
Isa 45.14: Egypt an Sudan, An da tall Yemen peopo, Dey goin come ova yoa side, An goin come yoa guys Dey goin walk behind you An
Isa 45.14: tall Yemen peopo, Dey goin come ova yoa side, An goin come yoa guys Dey goin walk behind you An come by you wit chains on
Isa 46.8: “Rememba all dis, Bout Yahweh an yoa idol kine gods.
Isa 47.5: Nobody goin tell you guys Dat yoa town jalike da queen Ova all da kings an da peopos no moa.
Isa 47.7: You Babylon guys talk Jalike you goin stay foeva, Jalike yoa town stay one queen foeva!
Isa 47.9: time, two tings goin happen: You goin come one widow, An yoa kids goin mahke.
Isa 48.1: You guys get da Israel name too, from yoa ancesta, An you Jerusalem peopo all come from Judah.
Isa 48.4: Yoa neck jalike iron An yoa forehead jalike bronze metal.
Isa 48.4: Yoa neck jalike iron An yoa forehead jalike bronze metal.
Isa 48.17: Dis wat Yahweh tell: “I Yahweh, yoa God.
Isa 48.19: I wen like fo yoa kids come plenny Jalike da sand on top da beach Dat no mo
Isa 49.16: Jalike I wen write yoa name inside my hands.
Isa 49.17: Yoa guys goin come back real quick Fo build um again, An da
Isa 49.17: quick Fo build um again, An da guys dat wen broke down yoa wall An wipe out yoa peopo, Dey goin go way.
Isa 49.17: again, An da guys dat wen broke down yoa wall An wipe out yoa peopo, Dey goin go way.
Isa 49.18: All yoa guys stay come back togedda Fo come by you.
Isa 49.19: mo notting Jerusalem side, An da town stay all bus up, An yoa land all mess up yet, I stay shua, da town goin be too
Isa 49.21: Den you Jerusalem peopo Goin tink inside yoa heart, ‘Eh!
Isa 49.22: Den dey goin bring yoa small kids inside dea arm An yoa girls on top dea shoulda.
Isa 49.22: Den dey goin bring yoa small kids inside dea arm An yoa girls on top dea shoulda.
Isa 49.23: You Jerusalem guys, You goin get king guys fo take care yoa kids An be jalike dea hanai faddas, An da ali`i wahines
Isa 49.23: An da ali`i wahines goin be Jalike da muddas fo nurse yoa kids.
Isa 49.23: fo you Jerusalem guys, Jalike dey eating da dirt on top yoa feet.
Isa 49.25: I da One goin get yoa kids outa trouble.
Isa 50.1: Dis one spesho message from Yahweh: “You guys tink yoa mudda get one paper Dat I wen make Fo tell dat I wen dump
Isa 50.11: odda guys dat make fire An put arrows dat can burn inside yoa arrow bag, Go walk in da light from da fire you guys wen
Isa 51.2: da main ancesta guy All you guys come from, An Sarah, yoa main mudda.
Isa 51.7: You peopo dat get my Rules inside yoa heart, No scared if peopo try fo make you guys shame!
Isa 51.9: Make ready fo use yoa powa!
Isa 51.10: Was you wen make one road Inside all da deep place, So yoa peopo can go ova da odda side Afta you pay da right price
Isa 51.15: Cuz I Yahweh, yoa God, I make da sea come rough So da waves make big noise.
Isa 51.20: Yoa boys pass out.
Isa 51.20: Yoa God Yahweh stay real huhu wit dem.
Isa 51.22: Dis, one spesho message from yoa Boss Yahweh, From yoa God, da one dat stay help his peopo:
Isa 51.22: Dis, one spesho message from yoa Boss Yahweh, From yoa God, da one dat stay help his peopo: “Look!
Isa 51.22: Now I take away yoa trouble.
Isa 51.23: Make yoa back flat jalike da groun Jalike one road fo us walk on
Isa 52.1: Make strong An put on yoa shining clotheses!
Isa 52.1: Cuz yoa town, da one God make spesho fo him!
Isa 52.2: Sit down jalike kings on top yoa thrones.
Isa 52.2: Hemo da slave band aroun yoa neck You guys was prisnas befo, but not now!
Isa 52.7: He tell God's peopo, Jerusalem town, “Yoa God, he da king now!
Isa 52.8: Yoa guys dat stay watch, Dey stay yell togedda cuz dey feel
Isa 52.12: Cuz da God yoa ancesta guy Israel pray to, Yahweh, he goin go wit you
Isa 54.2: “Make mo big, da place fo yoa tent.”
Isa 54.5: You jalike da wahine dat get husban now -- Cuz jalike I yoa husban, Da One wen make you!
Isa 54.6: time, you guys get plenny trouble, Jalike you one wife yoa husban wen leave, An you stay sore inside.
Isa 54.6: But now, jalike yoa husban stay call you fo come back.
Isa 54.11: Jalike I goin build yoa bus up town Real nice dis time.
Isa 54.13: “Me, Yahweh, I da One Goin teach all yoa peopo.
Isa 55.5: Az cuz I Yahweh, yoa God, Da Good An Spesho One fo da Israel peopo, Da One make
Isa 57.3: Yoa mudda guys, dey go call da spirit From da mahke peopo Fo
Isa 57.3: Yoa fadda guys, dey stay fool aroun Wit wahines dey not
Isa 57.4: Who you make ugly face at An stick out yoa tongue?
Isa 57.4: Yoa fadda-mudda guys stay go agains erybody!
Isa 57.5: You guys kill yoa own kids fo da god Molek Down by da streams dat no mo
Isa 57.6: wahine Dat get smooth kine stones from da stream, Fo make yoa idol kine gods.
Isa 58.3: You guys even make any kine to all yoa worka guys.
Isa 58.4: You guys hit each odda wit yoa fist Fo do someting bad!
Isa 58.7: Wen you guys no eat food so you can pray, Share yoa food wit da hungry peopo!
Isa 58.7: An no go hide Wen yoa own ohana guys need help!
Isa 58.12: Some a yoa peopo Goin build up again da ol broke up town, An fix up
Isa 58.12: again da ol broke up town, An fix up da ol foundation, Dat yoa ancesta guys wen put firs time.
Isa 58.13: you goin show respeck fo da Res Day: You no goin do stuff yoa own way dat day.
Isa 58.14: eat, From da same land Dat I wen make promise Fo give to yoa ancesta Jacob.
Isa 59.2: How come you guys stay cut off from yoa God Yahweh?
Isa 59.3: You guys kill peopo an dey bleed an mahke, Jalike yoa hands stay dirty wit blood.
Isa 59.3: You do all kine stuff dat need punish, An jalike yoa fingas get dirt all ova um From do tings dat need punish.
Isa 59.3: You guys talk all bulai kine tings wit yoa mout.
Isa 59.21: An yoa kids goin tell um erytime.
Isa 60.4: Yoa boys come from far away.
Isa 60.4: Peopo bring back yoa girls too.
Isa 60.5: You goin stay shaking cuz you feel real good inside, An yoa heart goin beat mo fast.
Isa 60.6: Goin get real plenny camels all ova yoa land.
Isa 60.9: Da big boats from Spain come firs Fo bring yoa boys from far [away / place] Wit da silva an gold dey get.
Isa 60.9: Dey come, cuz dey know Wat kine god me, yoa God Yahweh, Da Good An Spesho God fo da Israel peopo, An I
Isa 60.10: “Peopo from odda place goin come fix yoa town walls.
Isa 60.11: Yoa town gates goin stay open all da time.
Isa 60.11: Wen dea king guys come by yoa town, You guys goin make parade fo bring um inside.
Isa 60.14: dey tink you no good, Dey goin go down on top da groun by yoa feets.
Isa 60.14: Dey goin call yoa town, ‘Yahweh's Town, Zion Town, Da Town Fo Da One Dat
Isa 60.15: from you guys, An hate you guys, An nobody go pass thru yoa land.
Isa 60.17: wass right erytime, An dass wat goin make you guys like do yoa work.
Isa 60.18: No goin get noise inside yoa land no moa From peopo hurting each odda.
Isa 60.18: Nobody goin wipe out stuff O broke up stuff inside yoa land.
Isa 60.19: I yoa God, an I goin make awesome kine fo you guys.
Isa 60.21: “Dat time, all yoa peopo goin do da right tings.
Isa 61.5: Peopo you donno goin come Help take care yoa sheeps, An peopo from odda place Goin be da farma guys
Isa 61.5: An peopo from odda place Goin be da farma guys Inside yoa fields an grape farms.
Isa 61.7: Bumbye, yoa peopo goin yell cuz dey feel good inside.
Isa 61.7: So, yoa peopo goin own two time da land, An dey goin dance an sing
Isa 62.4: Nobody goin tell you guys no moa Dat yoa God wen leave you guys.
Isa 62.4: tell Dat [no mo notting / nobody can live] ova dea inside yoa land.
Isa 62.4: An wen dey tink bout yoa land, dey goin tell Dat God stay come jalike yoa husban.
Isa 62.4: tink bout yoa land, dey goin tell Dat God stay come jalike yoa husban.
Isa 62.5: Jalike da young guy feel good inside bout his bride, Yoa God goin stay feel good inside bout you guys.
Isa 62.6: I stay put guys on top yoa walls fo watch.
Isa 62.8: moa, I goin eva let Da peopo dat stay agains you Take away yoa wheat.
Isa 63.14: I pray to Yahweh: “Az how was, da time you wen lead yoa peopo, An you make erybody know Wat awesome kine God you!
Isa 63.15: Look down from da sky From da place you live up dea, Yoa Good An Spesho Place, Dat show how awesome you stay!
Isa 63.15: Befo time, you wen use yoa powa fo help us guys, But now, you no do notting.
Isa 63.16: Cuz dass wat kine God you, An dass yoa name, Get Us Outa Trouble!
Isa 63.17: How come you let us guys Go holoholo an leave yoa ways?
Isa 63.17: Come back by us, Cuz us yoa worka guys, Oua ohanas, dey yoa ohanas!
Isa 63.17: Come back by us, Cuz us yoa worka guys, Oua ohanas, dey yoa ohanas!
Isa 63.19: From long time, us guys stay yoa peopo.
Isa 63.19: Nobody call dem yoa peopo.
Isa 64.9: Look at us, cuz all us guys, yoa peopo.
Isa 64.10: Yoa main town, Jerusalem, Stay all bus up!
Isa 65.12: All you guys goin go down on yoa knees, An da army guys dat kill da prisonas wit dea sword
Isa 65.14: But you guys goin cry plenny, Cuz you stay sore inside yoa heart, An moan, cuz inside, you donno wat fo do.
Isa 66.9: Yoa God Yahweh tell: “You tink I goin no let dis nation come,
Isa 66.14: Wen you guys see all dis, Yoa heart goin feel like stay jump Cuz you stay real good
Isa 66.14: An yoa body goin feel real good Jalike wen da new grass come up.”
Isa 66.20: Da peopo I send, goin bring all yoa brudda guys from all da countries to Jerusalem, da
Dan 1.10: Bumbye he goin see you look mo worsa den all da odda guys yoa age.
Dan 2.4: We yoa worka guys.”
Dan 2.5: da dream mean, I goin tell my odda worka guys fo cut off yoa arms an legs, an make yoa house come one big rubbish
Dan 2.5: my odda worka guys fo cut off yoa arms an legs, an make yoa house come one big rubbish pile.”
Dan 2.25: He can tell you wat yoa dream mean.”
Dan 2.28: you wen dream, an tell all da pichas dat you wen see in yoa head wen you lay on top yoa bed.
Dan 2.28: da pichas dat you wen see in yoa head wen you lay on top yoa bed.
Dan 2.30: Den you can undastan wat you wen see inside yoa head.
Dan 2.31: “You, my King, wen see someting inside yoa dream.
Dan 2.47: Da king tell Daniel, “Fo shua yoa God stay da God ova all da odda gods, an da Boss ova us
Dan 3.11: An dat whoeva no go down on da groun an show um respeck, yoa guys goin throw dem inside one real hot fire jalike one
Dan 3.12: Dey no mo respeck fo yoa gods, an dey no show respeck fo da gold statue dat you put
Dan 3.17: If yoa guys throw us guys inside da real hot fire, da God we work
Dan 3.17: work fo can get us outa dea, an he goin get us guys outa yoa powa, King Nebukadnezzar.”
Dan 3.18: But even if he no get us guys outa yoa powa, we like you know fo shua: us guys no goin do stuff
Dan 3.18: we like you know fo shua: us guys no goin do stuff fo yoa gods, an no way we goin go down show respeck fo da gold
Dan 4.26: Inside yoa dream, somebody wen tell fo leave da stump an da roots a
Dan 5.10: No need yoa eye come big!
Dan 5.11: Wen yoa fadda stay king, peopo find out dat dis guy can see stuff
Dan 5.11: King Nebukadnezzar, yoa fadda, make dat guy da main leada fo da kahuna guys dat
Dan 5.12: Dis guy Daniel, dat yoa fadda wen name Belteshazzar, peopo find out dat he get
Dan 5.16: dat cost plenny on top you, an put one gold chain aroun yoa neck.
Dan 5.18: Da God Dass Mo Importan Den All Da Odda Gods, he wen make yoa fadda Nebukadnezzar come king.
Dan 5.23: You wen tell yoa guys fo go bring da fancy kine cups an bowls from da
Dan 5.23: Den you, yoa ali`i guys, yoa real wifes, an yoa odda wifes drink wine
Dan 5.23: Den you, yoa ali`i guys, yoa real wifes, an yoa odda wifes drink wine from um.
Dan 5.23: Den you, yoa ali`i guys, yoa real wifes, an yoa odda wifes drink wine from um.
Dan 6.7: Us supavisa guys fo yoa land, an govna guys, an govna guys fo da districks, an all
Dan 6.12: ony to you da King, but pray to anodda god o anodda guy, yoa guys goin throw um inside da big hole wea da lions stay!
Dan 6.16: Da king tell Daniel, “Yoa God, da One you show respeck fo real plenny, ony him can
Dan 6.20: Yoa God, da One you work fo erytime, he wen get you outa dis,
Dan 9.7: inside all da odda lands wea you wen make us go, broke yoa rules an no stay tight wit you.
Dan 9.10: oua God Yahweh, fo live da way you wen teach us, da way yoa worka guys dat talk fo you wen tell us.
Dan 9.11: you wen drop on top us guys, all da bad tings dat Moses yoa worka guy wen write down inside da rules.
Dan 9.15: You wen bring yoa peopo outa Egypt wit yoa strong powa.
Dan 9.15: You wen bring yoa peopo outa Egypt wit yoa strong powa.
Dan 9.16: We come from Jerusalem, yoa big town, da hill dat stay spesho fo you.
Dan 9.17: “But God, I yoa worka guy, an I stay pray to you an aks you fo lissen me.
Dan 9.17: Cuz a who you, Boss, try smile an do good kine stuff fo yoa spesho temple, dat stay all bus up, an fo da peopo wen bag
Dan 9.18: An try open yoa eyes an look how us stay all bus up!
Dan 9.18: Try look yoa bus up big town, Jerusalem, dat carry yoa name!
Dan 9.18: Try look yoa bus up big town, Jerusalem, dat carry yoa name!
Dan 9.19: Cuz yoa big town an yoa peopo, dey carry yoa name!
Dan 9.19: Cuz yoa big town an yoa peopo, dey carry yoa name!
Dan 9.19: Cuz yoa big town an yoa peopo, dey carry yoa name!
Dan 9.24: see: “Seventy times seven year, az da time God wen make fo yoa peopo an fo yoa town dat stay spesho fo God, Fo make da
Dan 9.24: seven year, az da time God wen make fo yoa peopo an fo yoa town dat stay spesho fo God, Fo make da peopo dat go
Dan 10.12: da message from God, an fo put yoaself last in front yoa God, he wen hear wat you say.
Dan 10.14: I stay come hea fo help you undastan wat goin happen to yoa peopo long time from now.
Dan 10.17: Boss, I yoa worka guy, but I no can even talk to you now!
Dan 11.14: Eh Daniel, even some yoa Jewish guys dat like fight erytime, goin fight da Egypt
Dan 11.14: guys dat like fight erytime, goin fight da Egypt king cuz yoa guys get one dream fo make dea own govmen.
Dan 12.1: Michael, da importan angel prince, da one dat take care yoa peopo, he goin go by you guys fo take care you.
Dan 12.1: one time get plenny trouble, mo den dey get from da time yoa peopo wen come one nation firs time, till dat time.
Dan 12.1: But dass da time wen yoa peopo, da ones dat get dea name inside God's book, goin
Dan 12.9: He tell, “Daniel, dass not yoa kuleana.
Dan 12.13: An you, Daniel, go do yoa work till da time you mahke.
Dan 12.13: An wen da world pau, you goin come back alive an get yoa share a da good tings God get fo his peopo.
Amo 2.8: Israel peopo, You take odda peopo's wine An drink um up yoa own self, Right dea inside da temple fo yoa god.
Amo 2.8: An drink um up yoa own self, Right dea inside da temple fo yoa god.
Amo 2.11: Was me dat wen make yoa boys come talka guys fo me, Was me dat wen make yoa young
Amo 2.11: make yoa boys come talka guys fo me, Was me dat wen make yoa young guys make promise Fo stick wit da Nazir kine rules.
Amo 3.11: Dey goin steal eryting you get from inside all yoa palace, Dey goin clean you out!
Amo 4.1: You guys erytime telling yoa husbands, ‘Bring us mo booze fo drink!
Amo 4.2: Dey goin stick big fish hooks in yoa okole An drag you guys outa hea!
Amo 4.3: Dey goin drag ery one a you wahines Thru da places wea yoa town wall bus up an fall down In front yoa house.
Amo 4.3: da places wea yoa town wall bus up an fall down In front yoa house.
Amo 4.10: War time, was me wen kill yoa young guys An let da odda peopos catch you guys horses.
Amo 4.10: Pilau stink, from da mahke army guys inside yoa camp!
Amo 4.11: You guys wen get outa yoa towns alive, yeah?
Amo 4.12: Get ready fo stand in front me, yoa God!
Amo 5.5: You rememba, Gilgal was da first place yoa peopo wen come inside dis land, But now, Gilgal garans
Amo 5.15: to da litto bit peopo Dat goin stay alive still yet From yoa Israel ohana.
Amo 5.19: Den you go inside yoa house, An put yoa hand on top da wall fo rest, An da snake
Amo 5.19: Den you go inside yoa house, An put yoa hand on top da wall fo rest, An da snake bite you!
Amo 5.23: Eh, latas, wit da noise from yoa religious kine songs.
Amo 5.23: I no like hear yoa guitar kine music From you guys.
Amo 5.25: “Rememba: Dat time yoa ancesta guys wen stay inside da boonies, Fo forty year,
Amo 5.26: time, you guys neva carry aroun da idol kine god you call yoa ‘King’, Da one dey call Sikut -- but dass wat you doing
Amo 5.26: da idol kine gods you guys pray to, Dat you wen make fo yoa own self.
Amo 6.1: You leada guys fo yoa country, Who da Israel ohana peopo tink you guys can help
Amo 6.2: You guys tell yoa peopo, ‘Go da towns da Assyria army guys take ova awready,
Amo 6.2: You guys tink yoa land mo big den dea lands, yeah?’
Amo 6.4: Yoa lay down on yoa pune`e all day, all fix up wit fancy kine
Amo 6.4: Yoa lay down on yoa pune`e all day, all fix up wit fancy kine ivory.
Amo 6.6: But yoa ohana, da Joseph ohana, litto mo goin be poho.
Amo 7.17: But cuz you talking lidat, dis wat Yahweh say: ‘Yoa wife, she goin come one wahine Dat fool aroun fo money,
Amo 7.17: come one wahine Dat fool aroun fo money, right hea inside yoa home town.
Amo 7.17: Yoa boys an yoa girls, da army guys goin kill dem wit da
Amo 7.17: Yoa boys an yoa girls, da army guys goin kill dem wit da swords.’
Amo 7.17: Yoa land, da army guys goin measure um fo broke um up an sell
Amo 7.17: God, Cuz da army guys goin drag you Israel peopo away from yoa own land.
Amo 8.4: dat no mo notting, An you try fo wipe out guys inside yoa land Dat stay scared fo stand up agains you.
Amo 9.8: Me, I Yahweh, yoa boss, An I stay watching yoa land, Cuz all da peopo ova
Amo 9.8: Me, I Yahweh, yoa boss, An I stay watching yoa land, Cuz all da peopo ova dea stay do wrong!
Amo 9.8: wipe out dat land all da way, All da peopo dat come from yoa ancesta guy Jacob!
Amo 9.9: peopo dat stay agains you guys Throw you Israel peopo outa yoa land An make you go diffren countries fo live dea!
Jon 1.6: Get up an tell yoa god fo help us!
Jon 1.6: Den maybe yoa god goin tink fo help us guys, so we no wipe out!
Jon 1.8: Wat yoa peopo?
Jon 1.11: Wat we gotta do to you, so yoa god make da sea come quiet aroun us guys?
Jon 4.2: You stay tight wit yoa peopo long time an give um chance.
Jon 4.2: Dass why you change yoa mind an no punish da bad kine stuff peopo do.
Mal 1.2: Dis wat Yahweh tell: “You know Jacob, yoa ancesta?
Mal 1.5: foeva’ An you Israel peopo goin see all dat happen wit yoa own eyes, an you goin say, ‘Eh!’
Mal 2.2: Dass cuz you guys no put yoa heart fo show respeck fo me, no matta you know wat kine
Mal 2.3: you kill fo da spesho religious times an rub um all ova yoa face.
Mal 2.14: Cuz Yahweh know eryting bout you an yoa wife, da one you wen marry wen you was young.”
Mal 2.14: He know dat you bulai her, no matta she yoa bestes friend, an you wen make strong promise fo stick wit
Mal 2.15: You donno, God wen make you an yoa wife one?
Mal 2.16: da God fo da Israel peopo, tell: “I hate wen you leave yoa wife, an wen you bus up peopo an make like you neva do
Mal 3.7: From da time dat yoa ancesta guys wen live, You guys erytime turn aroun an go
Mal 3.12: diffren place goin say You guys can stay good inside, Cuz yoa land, one real nice place.
Mat 1.20: No scared take Mary fo come yoa wife, cuz she hapai from God's Spirit dat stay good an
Mat 2.13: Take yoa boy an his mudda, an go run Egypt side.
Mat 2.20: Take yoa boy an his mudda, an go Israel side.
Mat 4.6: say dis too: Dey goin bring you down wit dea hands, So yoa foot no hit da rocks.
Mat 4.7: But Jesus tell him, “Da Bible say: ‘God, he yoa Boss.
Mat 4.10: Da Bible say, ‘Gotta go down on yoa knees An give plenny respeck to God yoa Boss, An live an
Mat 4.10: ‘Gotta go down on yoa knees An give plenny respeck to God yoa Boss, An live an work ony fo him.”
Mat 5.16: Den dey goin say dat yoa Fadda, God, dat stay in da sky, eh!
Mat 5.20: Rules an da Pharisee guys, God in da sky no goin come yoa King.
Mat 5.23: one gif fo da Good Boss inside da temple, an you rememba yoa brudda huhu wit you cuz you wen do someting to him, leave
Mat 5.24: brudda huhu wit you cuz you wen do someting to him, leave yoa gif ova dea, an go make good to yoa brudda.’
Mat 5.24: someting to him, leave yoa gif ova dea, an go make good to yoa brudda.’
Mat 5.24: Den you can go back an give yoa gif to da Boss.
Mat 5.27: guys wen hear wat God wen say: ‘No go fool aroun behind yoa husban o yoa wife's back.
Mat 5.27: wat God wen say: ‘No go fool aroun behind yoa husban o yoa wife's back.
Mat 5.38: “You guys wen hear wat God wen say: ‘If anybody pull out yoa eye, pull out his eye.
Mat 5.38: If anybody broke yoa teet, broke his teet.
Mat 5.39: If anybody slap yoa head one side, mo betta let um slap da odda side too.
Mat 5.40: If anybody take you in front da judge so dey can get yoa shirt, let um take yoa coat too.
Mat 5.40: in front da judge so dey can get yoa shirt, let um take yoa coat too.
Mat 5.45: you goin show fo real dat you da kine kids dat come from yoa Fadda dat stay in da sky.
Mat 5.47: If you guys say ‘Howzit’ ony to yoa bruddas, you tink you spesho, o wat?
Mat 5.48: All da time you gotta be good hundred percent, jalike yoa Fadda in da sky, he everytime stay good hundred percent.
Mat 6.1: If you guys make lidat, yoa Fadda in da sky no goin give you guys notting.
Mat 6.4: But yoa Fadda, he can see wat da odda guys no can see, an he goin
Mat 6.6: But you guys, wen you pray, go inside yoa room an close da door.
Mat 6.6: Den pray to yoa Fadda.
Mat 6.6: Cuz yoa Fadda can see wat da odda guys no can see.
Mat 6.8: No make like dem, cuz yoa Fadda know awready all da stuff you need, befo you aks
Mat 6.14: let da odda guys go afta dey do bad kine stuff to you, den yoa Fadda up dea inside da sky goin let you guys go, an hemo
Mat 6.14: Fadda up dea inside da sky goin let you guys go, an hemo yoa shame fo all da kine bad stuff you guys do.
Mat 6.15: let da odda guys go afta dey do bad kine stuff to you, den yoa Fadda no goin let you guys go, an he no goin hemo yoa
Mat 6.15: den yoa Fadda no goin let you guys go, an he no goin hemo yoa shame fo all da kine bad stuff you guys do.]’
Mat 6.17: “But you guys, wen you no eat so you can pray, comb yoa hair an wash yoa face, so wen da peopo see you, dey no
Mat 6.17: wen you no eat so you can pray, comb yoa hair an wash yoa face, so wen da peopo see you, dey no goin know you not
Mat 6.18: Yoa Fadda see wat da odda guys no can see, an he goin give you
Mat 6.19: rust goin eat um up, an da steala guys goin broke inside yoa house an take um.
Mat 6.20: no can eat um up, an da steala guys no can broke inside yoa house an take um.
Mat 6.21: wateva kine stuffs stay da mos importan fo you, dass wea yoa heart stay.
Mat 6.25: Yoa body ony fo clotheses?
Mat 6.26: Dey no plant seed, an get crops, an stash um, but yoa Fadda in da sky, he feed um.
Mat 6.32: But yoa Fadda inside da sky, he know you guys need um.’
Mat 6.33: Main ting, make God yoa Boss, cuz he da King.
Mat 7.3: “How come you try spock one small piece junk inside yoa brudda's eye, cuz you know, awready get one big two by
Mat 7.3: eye, cuz you know, awready get one big two by four inside yoa own eye.
Mat 7.4: Eh, an how you goin tell yoa brudda, ‘Eh, try let me pull da small piece junk outa yoa
Mat 7.4: yoa brudda, ‘Eh, try let me pull da small piece junk outa yoa eye,’ wen you get one big two by four inside yoa own eye?
Mat 7.4: junk outa yoa eye,’ wen you get one big two by four inside yoa own eye?
Mat 7.5: First you gotta take da big two by four outa yoa own eye.
Mat 7.5: Den you can see good fo take da small piece junk outa yoa brudda's eye.
Mat 7.9: If yoa boy aks you fo bread, you goin give um one rock, o wat?
Mat 7.11: still yet you guys know how fo give good kine stuffs to yoa kids.
Mat 7.11: Fo shua den, yoa Fadda in da sky goin give good kine stuffs to da peopo dat
Mat 7.22: peopo goin tell me, ‘Eh, Boss, we wen tell everybody we yoa guys wen we wen talk fo you, an wen we wen make da bad
Mat 7.22: spirits let go peopo, an wen we wen do stuffs dat show yoa power.
Mat 8.7: I goin go yoa house fo make him come good.”
Mat 9.6: Take yoa mat an go home awready!”
Mat 9.11: Da Pharisee guys see dat, an dey aks Jesus guys, “Eh, yoa teacha, how come he eating wit da tax guys an odda kine
Mat 9.15: You go one wedding an hang yoa face an cry wen da guy dat getting married stay dea?”
Mat 9.18: Try come an put yoa hand on top her.
Mat 10.14: hear wat you say, wen you go outa dea, dust da dust from yoa feet, fo show da peopo dea dat God no like, cuz dey no
Mat 10.17: dat goin set you up in front da main leadas, an goin whip yoa back hard inside da Jewish churches.
Mat 10.19: Ony say wat yoa Fadda goin tell you right den.
Mat 10.27: An wat I wispa in yoa ear, stand on top da house an yell um out.
Mat 10.28: No scared da guys dat can make yoa body mahke, but no can make yoa spirit mahke.
Mat 10.28: da guys dat can make yoa body mahke, but no can make yoa spirit mahke.
Mat 10.28: He can make yoa body an yoa spirit get cut off from God inside Hell.
Mat 10.28: He can make yoa body an yoa spirit get cut off from God inside Hell.
Mat 10.29: sparrow bird goin fall down from da sky on top da groun if yoa Fadda no like.
Mat 10.30: Yoa Fadda, he even know how much hairs you get on top yoa
Mat 10.30: Yoa Fadda, he even know how much hairs you get on top yoa head!
Mat 10.36: You goin get guys dat hate you inside yoa own ohana.
Mat 11.29: I stay gentle an I like take care peopo befo me, so yoa hearts goin rest inside.
Mat 12.13: tell da guy wit da hand dat stay all any kine, “Stick out yoa hand.
Mat 12.27: fo make da bad kine spirits let go da peopo, who give yoa guys dat kine power?
Mat 12.27: Yoa own guys goin show dat you guys stay wrong!
Mat 12.47: One guy tell um, “Eh, yoa mudda an yoa bruddas, dey outside, an dey like talk to
Mat 12.47: One guy tell um, “Eh, yoa mudda an yoa bruddas, dey outside, an dey like talk to you.
Mat 13.16: “But you guys, you stay good inside cuz yoa eyes can see fo real an yoa ears can hear fo real.”-’
Mat 13.16: guys, you stay good inside cuz yoa eyes can see fo real an yoa ears can hear fo real.”-’
Mat 14.4: wen tell him, “God's Rules say, ‘You not suppose to take yoa brudda's wife.
Mat 15.3: Jesus tell um, “Yoa ancesta guys wen teach all kine stuff.
Mat 15.4: God say, ‘Get respeck fo yoa fadda an mudda.
Mat 15.6: no good wat God wen say, so you can stick wit da stuff yoa ancesta guys wen teach.’
Mat 15.11: Wat you guys put inside yoa mout no mean you pilau inside so you no can pray, but wat
Mat 15.11: you pilau inside so you no can pray, but wat come outa yoa mout, dat make you pilau inside.
Mat 16.18: I tell you, yoa name Peter, an dat mean ‘rock.
Mat 16.26: You tink you rich nuff fo buy back yoa life?
Mat 17.17: You guys, yoa head, all kapakahi!
Mat 17.24: an da guys who take money fo tax go by Peter an say, “Yoa teacha pay da tax fo da temple, yeah?
Mat 18.3: fo tink jalike one litto kid, no way God in da sky goin be yoa King.”
Mat 18.8: If yoa hand o yoa leg make you do bad kine stuff, cut um off an
Mat 18.8: If yoa hand o yoa leg make you do bad kine stuff, cut um off an throw um
Mat 18.9: If yoa eye make you do bad kine stuff, pull um out an throw um
head: If Yoa Brudda Do Bad Kine Stuff
Mat 18.15: Jesus say, “If yoa brudda do bad ting to you, go tell him wat he wen do.
Mat 18.15: If he lissen, den he goin come jalike yoa brudda again.
Mat 18.35: in da sky goin do lidat to all you guys, if you no let yoa brudda go fo real kine inside yoa heart, fo all da bad
Mat 18.35: you guys, if you no let yoa brudda go fo real kine inside yoa heart, fo all da bad kine stuff yoa brudda wen do to you.
Mat 18.35: go fo real kine inside yoa heart, fo all da bad kine stuff yoa brudda wen do to you.
head: No Throw Out Yoa Wife
Mat 19.8: so hard head, dass why Moses wen let you guys throw out yoa wife.”
Mat 19.19: off nobody, no bulai any kine bout nobody, show respeck fo yoa mudda an fadda, get love fo da odda guy jalike you get
Mat 20.21: wen you come King, try let my two boys sit by you, one by yoa right side, an one by yoa left side.
Mat 20.21: my two boys sit by you, one by yoa right side, an one by yoa left side.
Mat 21.5: Yoa King stay coming by you, He gentle, He stay riding on top
Mat 21.43: do good kine stuff jalike he do, but he no goin be king fo yoa peopo no moa.
Mat 22.37: Jesus tell um, “Get love an aloha fo da Boss yoa God, wit all yoa heart, an wit everyting inside you, an
Mat 22.37: tell um, “Get love an aloha fo da Boss yoa God, wit all yoa heart, an wit everyting inside you, an wit how you tink.
Mat 23.9: No call nobody inside da world yoa ‘Fadda,’ cuz you guys get ony one Fadda, an he stay in da
Mat 23.11: Wit you guys, whoeva yoa leada, he goin help all da odda guys jalike he one worka.
Mat 23.13: But you guys no like get him fo yoa King too.
Mat 23.26: Go clean yoa cup an plate inside first, den da outside goin be clean
Mat 23.32: So go finish wat yoa ancesta guys wen start!’
Mat 23.35: God goin punish you guys fo all da guys yoa ancesta guys wen kill.
Mat 23.35: He da guy yoa ancesta guys wen kill right inside da temple yard, wit
Mat 24.17: on top one house dat get flat roof, no go inside fo take yoa stuffs wit you.)
Mat 24.18: If you stay inside da fields, no go home fo get yoa clotheses.
Mat 24.42: Cuz you guys donno wat time yoa Boss goin come back.
Mat 25.25: An den, I was real scared, an I wen hide yoa money inside one hole undaneat da groun.
Mat 25.25: Hea, yoa money, still yet stay all safe.
Mat 25.34: he wen make all dis stuff ready fo you guys, cuz I goin be yoa King.
Mat 26.18: I like eat da Passova food wit my guys inside yoa house.
Mat 26.52: Jesus tell him, “Put away yoa sword.
Mat 27.4: Dass yoa problem!”
Mat 27.65: So Pilate tell um, “Use yoa own police guys.’
Mrk 1.4: Den God goin let you guys go an hemo all yoa shame.
Mrk 1.25: Jesus wen scold da spirit, “Shut yoa mout!
Mrk 2.11: Take yoa mat an go home awready!”
Mrk 2.16: So, dey aks Jesus guys, “Eh, yoa teacha, how come he eating wit da tax guys an odda kine
Mrk 3.5: Den he say to da guy, “Stick out yoa hand.
Mrk 3.32: Da peopo tell him, “Eh, yoa mudda an yoa bruddas an sistas, dey outside, an dey like
Mrk 3.32: Da peopo tell him, “Eh, yoa mudda an yoa bruddas an sistas, dey outside, an dey like talk to you.
Mrk 5.9: Den Jesus wen aks him, “Eh, wat yoa name?
Mrk 5.19: Go home to yoa ohana, an tell um all da good kine stuff da Boss Up Dea
Mrk 5.23,42: Try come an put yoa hand on top her, so she can come good an stay alive!
Mrk 5.34: Go now, yoa heart goin rest inside.
Mrk 5.35: Dey tell him, “Yoa litto girl wen mahke!
Mrk 6.8: he wen tell his guys: “Ony take litto bit fo da trip, ony yoa walking stick.
Mrk 6.8: No even take one bag, o money in yoa belt.
Mrk 6.9: Take yoa slippas, but no take two coats.
Mrk 6.11: an no like lissen to you, wen you go outa dat town, dust yoa feet, fo show dat you no mo dust from dat no good place.
Mrk 6.29: Da Baptiza Guy stay telling him, “You not suppose to steal yoa brudda's wife.
Mrk 7.10: Moses wen tell, ‘Show respeck fo yoa fadda an mudda.
Mrk 7.13: good wat God wen say, so you can stick wit da kine stuff yoa ancesta guys wen teach from long time ago.”’
Mrk 7.15: Wat you guys put inside yoa mout no mean you pilau inside so you no can pray, but wat
Mrk 7.15: you pilau inside so you no can pray, but wat come outa yoa mout, dass wat make you pilau inside so you no can pray.
Mrk 7.29: Da bad kine spirit gone awready from yoa girl!
Mrk 8.37: You tink you rich nuff fo buy back yoa life?
Mrk 9.44: If yoa hand make you do bad kine stuff, cut um off!
Mrk 9.46: If yoa foot make you do bad kine stuff, cut um off!
Mrk 9.48: If yoa eye make you do bad kine stuff, pull um out!
Mrk 9.48: Mo betta you get God fo yoa King, no matta no mo eye, den you get two eyes an go Hell,
Mrk 10.3: Jesus wen aks um, “Wat Rule Moses wen give yoa ancesta guys bout dat?
Mrk 10.5: guys so hard head, dass why Moses wen let you guys dump yoa wife.”
Mrk 10.19: kine bout nobody, no cockaroach nobody, show respeck fo yoa fadda an mudda.
Mrk 10.24: Stay hard, you know, fo get God fo yoa King.
Mrk 11.25: If you do dat, den yoa Fadda dat stay inside da sky, he goin let you guys go, an
Mrk 11.26: no like let da odda guy go, an like stay huhu wit dem, den yoa Fadda in da sky, he no goin let you guys go, he goin stay
Mrk 12.30: Get love an aloha fo da Boss yoa God, wit all yoa heart, an wit everyting inside you, an
Mrk 12.30: Get love an aloha fo da Boss yoa God, wit all yoa heart, an wit everyting inside you, an wit how you tink,
Mrk 12.30: wit everyting inside you, an wit how you tink, an wit all yoa power.
Mrk 12.34: He tell him, “You stay near God, fo get him fo yoa King.”
Mrk 13.15: on top one house dat get flat roof, no go inside fo take yoa stuffs wit you.)
Mrk 13.16: If you stay inside da fields, no go home fo get yoa clotheses.
Mrk 13.33: Cuz you guys donno wat time yoa Boss goin come back.
Luk 1.13: God wen hear wat you wen aks, an yoa wife Elizabet goin born one boy.
Luk 1.20: From now on, you no can talk notting, till yoa boy born, cuz you neva trus wat I wen say.”
Luk 1.36: You know Elizabet, yoa ohana?
Luk 1.61: Dey tell her, “But you no mo nobody in yoa ohana wit dat name!
Luk 2.32: He jalike one light Fo make yoa peopo come awesome, Da Israel peopo, An fo show all da
Luk 2.35: you goin come sore inside, jalike one sword going thru yoa heart.
Luk 2.48: Me an yoa fadda neva feel good inside, wen we was trying fo find
Luk 3.3: Den God goin let all you guys go an hemo yoa shame fo all da bad kine stuff you doing.
Luk 4.7: I give you all dis, if you go down on yoa knees an give me plenny respeck.
Luk 4.8: Jesus tell him, “Da Bible say, ‘Gotta go down on yoa knees An give plenny respeck to God yoa Boss, An live an
Luk 4.8: ‘Gotta go down on yoa knees An give plenny respeck to God yoa Boss, An live an work ony fo him.
Luk 4.11: Dey goin bring you down wit dea hands, So yoa feet no hit da rocks.
Luk 4.12: But Jesus tell him, “Da Bible say, ‘God, he yoa Boss.
Luk 4.23: Do da same ting ova hea in yoa own home town, jalike we hear you wen do inside Capernaum.
Luk 4.35: “Shut yoa mout!”
Luk 5.4: he tell Simon, “Eh Simon, go out wea stay deep, an drop yoa nets.
Luk 5.24: Take yoa mat, an go home awready!”
Luk 6.10: wen look aroun at dem, an den he tell da guy, “Stick out yoa hand.
Luk 6.20: no mo notting now, You can stay good inside Cuz God, he yoa King!
Luk 6.29: If one guy hit yoa right cheek, let him hit yoa left cheek too.
Luk 6.29: If one guy hit yoa right cheek, let him hit yoa left cheek too.
Luk 6.29: If one guy steal yoa coat, give him yoa shirt too.
Luk 6.29: If one guy steal yoa coat, give him yoa shirt too.
Luk 6.30: everybody who aks you fo someting, an if one guy rip off yoa stuffs, no tell him fo give um back.
Luk 6.36: Give chance jalike yoa Fadda give chance.
Luk 6.37: “No make like one judge to nobody, an God no goin be yoa judge.
Luk 6.37: Den God goin let you go an hemo yoa shame fo all da bad kine stuff you wen do.
Luk 6.38: plenny goin even run ova, an he goin pour um all inside yoa bag.
Luk 6.41: “How come you guys spock da small piece junk inside yoa brudda's eye, an no tink bout da big two by four inside
Luk 6.41: brudda's eye, an no tink bout da big two by four inside yoa own eye?
Luk 6.42: How you goin tell yoa brudda, ‘Eh, try let me pull da small piece junk outa yoa
Luk 6.42: yoa brudda, ‘Eh, try let me pull da small piece junk outa yoa eye,’ wen you no see da big two by four inside yoa own
Luk 6.42: outa yoa eye,’ wen you no see da big two by four inside yoa own eye?
Luk 6.42: First take da big two by four outa yoa own eye, den you can see good fo take da small piece junk
Luk 6.42: eye, den you can see good fo take da small piece junk outa yoa brudda's eye.
Luk 7.44: I wen come inside yoa house, an you neva give me water fo wash my feet.”
Luk 7.45: say ‘Aloha’ an give me one kiss, but wen I wen come inside yoa house, dis wahine no pau kiss my feet.
Luk 7.50: Go, an yoa heart can rest inside.”
Luk 8.20: One guy tell Jesus, “Eh, yoa mudda an yoa bruddas, dey outside, an dey like talk to
Luk 8.20: One guy tell Jesus, “Eh, yoa mudda an yoa bruddas, dey outside, an dey like talk to you.
Luk 8.30: Jesus aks da guy, “Wat yoa name?
Luk 8.48: Now yoa heart can stay rest inside.
Luk 8.49: still talking, one guy come from Jairus house, an say, “Yoa girl mahke awready.
Luk 9.5: teach, den wen you guys go outa da town, dust da dust from yoa feet, fo show da peopo dea dat God no like if dey no
Luk 9.40: I wen beg yoa guys fo throw um out, but dey no can.
Luk 9.49: guy making da bad kine spirits let go da peopo, an using yoa name fo do um.
Luk 10.4: “No take yoa money bag o odda bag o extra slippas, an no stop fo talk
Luk 10.11: you stay dea, go down da streets an say, ‘Da dust from yoa town dat stick on our feet, we wipe um off fo show you
Luk 10.17: say, “Boss, even da bad kine spirits do wat we say, cuz we yoa guys, an we use yoa name.
Luk 10.17: bad kine spirits do wat we say, cuz we yoa guys, an we use yoa name.
Luk 10.27: He say, “Get love an aloha fo da Boss yoa God wit all yoa heart, an wit everyting inside you, an wit
Luk 10.27: He say, “Get love an aloha fo da Boss yoa God wit all yoa heart, an wit everyting inside you, an wit how you tink,
Luk 10.27: wit everyting inside you, an wit how you tink, an wit all yoa power.”
Luk 11.7: Den if yoa friend inside his house tell you, ‘No bodda me!
Luk 11.8: I tell you, even if he yoa friend, he no goin get up an give you da bread.’
Luk 11.11: If yoa boy aks you fo one fish, you give um one snake?
Luk 11.13: guys no good, but you know how fo give good kine stuff to yoa kids.
Luk 11.13: Fo shua den, yoa Fadda inside da sky, he everytime good, an he goin give
Luk 11.19: Who give yoa guys da power fo make da bad kine spirits let go da peopo,
Luk 11.19: Yoa own guys goin show dat wat you say stay wrong.
Luk 11.34: Da eye jalike one lamp fo inside yoa body.
Luk 11.34: So if you get good heart fo help peopo, dass jalike yoa eye okay an you stay all light inside.
Luk 11.34: But if you one greedy bugga, dass jalike yoa eye stay no good an you stay all dark inside!
Luk 11.39: But inside yoa heart, you guys stay full a bad kine stuff, an you like
Luk 11.46: But you guys no like help da peopo fo do wat yoa rules say, even litto bit.
Luk 11.47: make nice tombs fo da guys dat wen talk fo God, but was yoa ancesta guys wen kill um.
Luk 11.48: So you show you tink dass good, wat yoa ancesta guys wen do.
Luk 12.4: “My friends, I telling you, no scared da guys dat can kill yoa body, but afta dat, dey no can do notting mo worse den
Luk 12.5: fo be scared bout -- betta be scared God, cuz he can kill yoa body an den he get da power fo throw you inside Hell.
Luk 12.7: God, he even know how much hairs you get on top yoa head.
Luk 12.14: da right fo judge dat, o fo half half da stuff an give you yoa share an yoa brudda his share?
Luk 12.14: dat, o fo half half da stuff an give you yoa share an yoa brudda his share?
Luk 12.22: No worry bout yoa body, wat you goin wear.
Luk 12.23: An yoa body ony fo clotheses?
Luk 12.30: But yoa Fadda know dat you need all dat.
Luk 12.31: Make God da Boss fo yoa life, cuz he da King, an he goin give you guys all dat
Luk 12.32: No scared, cuz yoa Fadda da King like give you everyting he get.
Luk 12.34: wateva kine stuffs stay da mos importan fo you, dass wea yoa heart stay.
Luk 12.35: “Betta be ready, jalike you put on yoa clotheses an get ready fo work, an leave da light on,
head: Make Good Wit Yoa Brudda
Luk 13.12: her, an tell her, “Sista, I make you come good from all yoa sick!
Luk 13.24: Jesus tell him, “Make shua you try hard fo get God fo yoa King!
Luk 13.28: Den you guys goin cry an grind yoa teet cuz you so mad an futless.’
Luk 13.34: Plenny times I wen like bring all yoa kids togedda, jalike one mudda hen bring togedda her
Luk 14.9: tell him an you fo come, he goin tell you, ‘Give dis guy yoa place.
Luk 14.12: place fo eat, “Wen you make one lunch o one dinna, no tell yoa friends, o yoa bruddas, o yoa ohana, o da rich guys nex
Luk 14.12: you make one lunch o one dinna, no tell yoa friends, o yoa bruddas, o yoa ohana, o da rich guys nex door fo come.
Luk 14.12: lunch o one dinna, no tell yoa friends, o yoa bruddas, o yoa ohana, o da rich guys nex door fo come.
Luk 15.5: find um, you feel real good inside, an you put um on top yoa shouldas, an go home.
Luk 15.6: Den you tell all yoa friends an da peopo nex door, ‘Come, party wit me!
Luk 15.19: I not good nuff fo be yoa boy.
Luk 15.21: I not good nuff fo be yoa boy.
Luk 15.27: “Da kid tell, ‘Yoa brudda wen come back home, an yoa fadda wen tell da worka
Luk 15.27: “Da kid tell, ‘Yoa brudda wen come back home, an yoa fadda wen tell da worka guys fo kill da bestes young cow,
Luk 15.27: wen tell da worka guys fo kill da bestes young cow, cuz yoa fadda wen take him in, an everyting okay now!
Luk 15.30: But dis guy, yoa boy, he wen eat up all da money fo yoa land fo pay da kine
Luk 15.30: But dis guy, yoa boy, he wen eat up all da money fo yoa land fo pay da kine wahines dat fool aroun fo money.
Luk 15.32: Cuz jalike dis guy, yoa brudda, wen mahke, but now he come back alive!
Luk 16.6: Da luna say, ‘Dis yoa bill.’
Luk 16.7: Da luna say, ‘Dis yoa bill.’
Luk 16.29: “Abraham say, ‘Yoa bruddas get Moses Rules, an da tings da odda guys dat talk
Luk 16.29: Yoa bruddas can hear wat dey say.’
Luk 17.3: “If yoa brudda do bad kine stuff, scold um, an if he come really
Luk 18.20: off nobody, no bulai any kine bout nobody, show respeck fo yoa fadda an mudda.
Luk 19.5: I gotta stay yoa house today.
Luk 19.20: Den anodda worka guy come an he say, ‘Boss, hea yoa gold coin.’
Luk 19.39: Pharisee guys from da peopo tell Jesus, “Teacha, scold yoa guys!
Luk 19.43: guys dat stay agains you guys goin pile up dirt all aroun yoa town fo make you guys stay inside.
Luk 19.44: Dey goin wipe out you guys, you an yoa kids inside dea.
Luk 21.16: “Even yoa fadda an mudda goin set you guys up.
Luk 21.16: Yoa bruddas, yoa ohana, an yoa friends goin set you guys up
Luk 21.16: Yoa bruddas, yoa ohana, an yoa friends goin set you guys up too, an dey
Luk 21.16: Yoa bruddas, yoa ohana, an yoa friends goin set you guys up too, an dey even goin kill
Luk 21.18: You guys no goin lose even one hair from yoa head!
Luk 22.32: Afta you come sorry an come back by me, kokua yoa bruddas.
Luk 22.35: send you guys out befo, an you no mo money bag, o bag fo yoa clotheses, o slippas, you wen need anyting moa?
Luk 22.53: But dis yoa time.
Luk 23.28: Cry fo yoaself an fo yoa kids.
Jhn 1.42: Jesus look at um an say, “You Simon, an yoa fadda's name John, yeah?)
Jhn 2.17: Den his guys rememba dat da Bible say, “I love yoa house plenny.
Jhn 3.7: Eh, no let um blow yoa mind, jus cuz I tell you, ‘You guys gotta born again God's
Jhn 4.16: Jesus tell her, “Go, tell yoa husban fo come, an bring um ova hea.
Jhn 4.18: Da guy you get now, he not even yoa husban.
Jhn 4.50: Yoa boy stay live.”
Jhn 4.51: he stay going home, his worka guys wen come an tell him, “Yoa boy, he stay live!”
Jhn 4.53: Yoa boy stay live.”
Jhn 5.8: Take yoa mat an walk!”
Jhn 5.10: Dass agains da Rules fo you fo carry yoa mat!
Jhn 5.11: say, “Da guy dat wen make me come good, he tell me, ‘Take yoa mat an walk.
Jhn 5.12: Dey aks him, “Who da guy dat wen tell you fo take yoa mat an walk?
Jhn 5.20: goin show me even mo betta tings den dis, an dat goin blow yoa minds!
Jhn 5.28: No let dis blow yoa minds, cuz da time goin come wen all da mahke guys goin
Jhn 6.32: An I tell you guys dis too: No was Moses dat wen give yoa ancesta guys da bread from da sky.’-”
Jhn 6.49: Yoa ancesta guys wen eat da manna kine bread in da boonies,
Jhn 6.58: Dis not jalike da manna kine bread dat yoa ancesta guys wen eat, an bumbye dey wen mahke.
Jhn 8.17: Yoa own Rules say dat wen two peopo tell da same ting, den wat
Jhn 8.19: Yoa fadda, wea he stay?”
Jhn 8.24: dat I da Spesho Guy, den you guys goin mahke wit all yoa bad kine stuff.
Jhn 8.41: You guys do da kine stuff dat come from yoa fadda.
Jhn 8.44: “You guys come from yoa fadda, da Devil!
Jhn 8.54: An you guys say dat he yoa God.
Jhn 9.7: Den Jesus tell him, “Go, wash yoa face inside da Siloam water place.
Jhn 9.19: Dey aks da mudda an fadda, “Dis yoa boy?
Jhn 9.26: How he wen open yoa eyes?”
Jhn 10.34: Jesus tell dem, “Eh, God wen say inside yoa own Rules, ‘I telling you guys, you guys gods.
Jhn 11.3: So Lazarus sistas, dey send guys fo tell Jesus, “Boss, yoa good friend Lazarus, he stay sick.
Jhn 11.23: Jesus tell her, “Yoa brudda goin come back alive again.
Jhn 12.15: Yoa King stay coming!
Jhn 12.38: Wen you wen show yoa power, nobody see notting!
Jhn 14.1: “No need you guys come all bodda inside yoa heart.
Jhn 14.8: Philip tell um, “Eh Boss, show us yoa Fadda, an dass nuff fo us guys.
Jhn 14.9: So how come you say, ‘Show us yoa Fadda’?
Jhn 14.27: No let yoa heart come all funny kine inside!
Jhn 15.11: all dis stuff awready, so you guys can stay good inside yoa hearts, jalike I stay good inside.
Jhn 16.33: I wen tell you guys all dis stuff so yoa hearts can rest inside, cuz you guys stay tight wit me.
Jhn 17.1: Now, show da peopo how awesome I stay cuz I yoa Boy, so den I like show dem how awesome you stay.
Jhn 17.6: Dey was yoa guys, an you wen give dem to me.
Jhn 17.9: da world, but ony fo da peopo dat you wen give me, cuz dey yoa guys.
Jhn 17.11: Take care dem wit yoa power, cuz dey yoa guys, an dey get yoa name, jalike me.
Jhn 17.11: Take care dem wit yoa power, cuz dey yoa guys, an dey get yoa name, jalike me.
Jhn 17.11: Take care dem wit yoa power, cuz dey yoa guys, an dey get yoa name, jalike me.
Jhn 17.12: wen stay wit dem inside da world, I wen take care dem wit yoa power.
Jhn 17.12: I yoa guy, an I wen help dem stay tight wit you.
Jhn 18.11: Jesus tell Peter, “Put back yoa sword!
Jhn 18.31: Den Pilate tell dem, “Take him den an judge him jalike how yoa Rules say you gotta do.”
Jhn 18.35: Dass was yoa own peopo an da main pries guys wen bring you to me.
Jhn 19.14: Bout noon time, Pilate tell da Jews, “Look now, yoa king!
Jhn 19.15: You mean, yoa king, I gotta kill um?”
Jhn 19.26: So Jesus tell his mudda, “Look, Ma, dis yoa boy now.
Jhn 19.27: Make like her yoa mudda now.”
Jhn 20.17: an sista guys an tell dem, I goin go up dea by my Fadda an yoa Fadda, an by my God an yoa God.”
Jhn 20.17: I goin go up dea by my Fadda an yoa Fadda, an by my God an yoa God.”
Jhn 20.19: I like yoa hearts rest inside!
Jhn 20.21: Den Jesus tell dem again, “I like yoa hearts rest inside.
Jhn 20.26: I like yoa hearts rest inside.
Jhn 20.27: Den he tell Thomas, “Put yoa finga ova hea an check out my hands.
Jhn 20.27: Put out yoa hand, an touch my side.”
Jhn 21.15: You know I yoa friend.”
Jhn 21.16: You know I yoa friend.”
Jhn 21.17: You know I yoa friend.
Jhn 21.18: Befo time, wen you was one young guy, you used to put on yoa clotheses an tie yoa belt an go wea eva you like.
Jhn 21.18: was one young guy, you used to put on yoa clotheses an tie yoa belt an go wea eva you like.
Jhn 21.18: Den you goin stick out yoa hands an one nodda guy goin tie you up an take you one
Act 1.7: He tell dem, “Not yoa kuleana fo know da time o da day da Fadda wen pick.
Act 2.17: Yoa boys an yoa girls goin talk fo me.
Act 2.17: Yoa boys an yoa girls goin talk fo me.
Act 2.17: Yoa young guys goin see spesho tings.
Act 2.17: An yoa old guys goin dream plenny dreams.
Act 2.30: know dat God wen promise dis: ‘Bumbye I goin make one from yoa ohana king jalike you.’
Act 2.38: Den he goin let you guys go, an hemo yoa shame fo all dat bad kine stuff, an he goin give you his
Act 2.39: He wen promise all dat fo you guys an yoa kids, an fo all da peopo dat no stay tight wit God -- all
Act 3.17: “My bruddas, I know dat wat you guys an yoa leadas wen do to Jesus, you neva undastan wat you doing.
Act 3.19: stuff you do, an stick wit God, an den he goin take away yoa shame fo all da bad kine stuff you guys wen do.
Act 3.20: make you guys rest inside an make you guys strong inside yoa hearts.
Act 3.22: Moses wen tell, you know, ‘God yoa Boss, he goin give you guys one Guy goin be jalike me, dat
Act 3.25: Dass fo you guys, da deal God wen make wit yoa ancesta guys long time ago.
Act 4.25: Yoa Spesho Spirit wen talk fo you wen yoa worka guy, our
Act 4.25: Yoa Spesho Spirit wen talk fo you wen yoa worka guy, our ancesta David, wen say, ‘How come da
Act 4.27: He yoa Good An Spesho Worka Guy, da One You Wen Send.
Act 4.30: you make da sick guys come good an show awesome tings wit yoa power wen us guys use yoa name, cuz a wat yoa Good An
Act 4.30: good an show awesome tings wit yoa power wen us guys use yoa name, cuz a wat yoa Good An Spesho Worka Guy Jesus wen do.
Act 4.30: tings wit yoa power wen us guys use yoa name, cuz a wat yoa Good An Spesho Worka Guy Jesus wen do.
Act 5.8: Peter wen say, “Dis how much you an yoa husban wen get fo yoa land?
Act 5.8: Peter wen say, “Dis how much you an yoa husban wen get fo yoa land?
Act 5.9: Peter wen tell her, “How come you an yoa husban wen tink togedda fo find out if da Boss's Spirit
Act 5.9: Da guys dat wen bury yoa husban, dey stay coming, an dey goin carry you ova dea
Act 7.3: God wen tell him, ‘Go way from yoa place an yoa ohana, an go da place I goin show you.
Act 7.3: God wen tell him, ‘Go way from yoa place an yoa ohana, an go da place I goin show you.
Act 7.6: God wen tell him, ‘Yoa ohana goin stay one place far away, dat not dea's.
Act 7.7: An latas, yoa ohana guys goin go way from ova dea, an dey goin pray an
Act 7.32: ova dea fo check um out, an he wen hear da Boss say, ‘I yoa ancestas God; I Abraham's God, an Isaac's God, an Jacob's
Act 7.33: Da Boss wen tell him, ‘Take off yoa slippas, cuz da place wea you stay standing, dat one place
Act 7.51: Yoa hearts an yoa ears, you no like give um to God!”-’-”
Act 7.51: Yoa hearts an yoa ears, you no like give um to God!”-’-”
Act 7.51: You make jalike yoa ancesta guys!
Act 7.52: Yoa ancesta guys everytime wen make da guys dat wen talk fo
Act 7.52: Yoa ancesta guys even wen kill da guys dat wen tell dat God's
Act 8.20: Peter wen tell him, “You an yoa money goin mahke togedda!
Act 8.20: Cuz you tink dat you can buy God's gif wit yoa money!”
Act 8.21: You no can work fo God wit us, cuz God see yoa heart no stay right.
Act 8.37: wen tell him, “I can baptize you if you trus God inside yoa heart fo real kine.
Act 9.34: Stand up an make yoa bed good.
Act 11.14: He goin tell you da Good Stuff from me, so dat you an all yoa ohana can come outa da bad kine stuff you stay doing.
Act 12.8: Den da angel guy wen tell um, “Put on yoa odda clotheses an yoa slippas.”
Act 12.8: da angel guy wen tell um, “Put on yoa odda clotheses an yoa slippas.”
Act 12.8: Den da angel guy say, “Put on yoa coat an come wit me.”
Act 13.38: we tell you guys dat God can let you guys go, an hemo yoa shame fo all da bad kine stuff you wen do.
Act 15.23: We stay yoa bruddas.
Act 16.31: Same ting fo yoa ohana.”
Act 17.28: Jalike yoa own poet guys wen say, ‘We stay his kids.
Act 18.15: But you guys squawk bout how da guy talk, an names, an yoa own rules.”
Act 19.36: Dass why you guys betta shut yoa mouts an no do someting stupid.
Act 20.20: I wen teach you guys in front all da peopo, an inside yoa house.
Act 23.5: Da Bible say, ‘No talk bad bout da leada fo yoa peopo.”
Act 23.26: Den he wen write one letta dat say, “Yoa Honor, Governa Felix, dis me, Claudius Lysias, dat write
Act 24.2: Den dey tell Paul fo come, an Tertullus wen tell Felix, “Yoa Honor, long time you wen lead us an we stay good wit you.
Act 24.10: An Paul wen say, “Yoa Honor, I know dat fo long time you stay judge fo da Israel
Act 25.5: Make some a yoa leada guys go wit me, an dey can poin finga at him ova
Act 26.2: An Paul wen wave his hand an say, “Yoa Honor King Agrippa, I tink dass good fo me fo stand in
Act 26.7: Yoa Majesty, da Jewish guys stay poin finga at me cuz we trus
Act 26.13: Yoa Majesty, noon time I stay going on da road, an I wen spock
Act 26.16: Now stand on yoa feet.’
Act 26.17: I goin take you away from yoa own peopo an from da guys dat not Jews, so dey no kill
Act 26.25: Paul wen say, “Yoa Honor Festus, I not pupule.
Act 27.34: You guys no goin lose even one hair from yoa head.
Act 28.25: But first Paul wen say, “God's Spesho Spirit wen tell yoa ancesta guys da trut!
Rom 1.7: I like dem two do plenny fo you guys, an make yoa hearts rest inside.
Rom 2.1: Eh, you too no mo excuse, cuz you poin finga back yoa own self.
Rom 2.22: You say, “No go fool aroun behind yoa husban o wife's back.
Rom 6.12: bad kine stuff take ova you, an make you do any kine stuff yoa body like.
Rom 6.13: Use yoa whole body fo do da kine stuff you suppose to do, fo God.
Rom 6.16: Dat mean, dat guy yoa boss, an you his slave.
Rom 8.11: wit you guys, den he goin make you guys come back alive, yoa body, everyting, jalike how he wen make Christ come back
Rom 8.11: His Spirit goin do dat fo you guys, no matta yoa body gotta mahke.
Rom 8.36: Jalike da Bible wen say, “Cuz we yoa peopo, Everytime dey try kill us.
Rom 9.7: Cuz God wen tell Abraham, “Da ony peopo dat I goin call yoa kids fo real kine, goin be da ones dat goin born from yoa
Rom 9.7: yoa kids fo real kine, goin be da ones dat goin born from yoa boy Isaac.
Rom 10.6: Da Bible say: “No good you go tink inside yoa head, ‘Eh, who going up dea inside da sky?”
Rom 10.7: Same ting, da Bible say: “No good you tink inside yoa head, ‘Who goin go way down inside da groun by da Deep
Rom 10.8: Awready stay inside yoa mout an inside yoa heart.
Rom 10.8: Awready stay inside yoa mout an inside yoa heart.
Rom 10.9: Dat mean, if you talk strait wit yoa own mout, “Jesus, he my Boss,” an you trus deep inside yoa
Rom 10.9: yoa own mout, “Jesus, he my Boss,” an you trus deep inside yoa heart dat God wen bring Christ back alive afta he wen
Rom 10.10: Cuz az wit yoa heart dat you trus God, an den he make you get um right
Rom 10.10: An az wit yoa mout dat you talk strait everybody dat Jesus stay yoa
Rom 10.10: wit yoa mout dat you talk strait everybody dat Jesus stay yoa Boss, an den God goin hemo you from da bad kine stuff.
Rom 12.11: Make shua yoa heart show dat you go all out!
Rom 13.5: Not ony cuz you know inside yoa heart, az how suppose to be, but cuz you know awready, God
Rom 13.14: Mo betta you go change yoa heart an come jalike our Boss Jesus Christ, da Spesho Guy
head: No Judge Yoa Brudda-Sista Guys
Rom 14.10: So, how come you try ack jalike one judge an say yoa brudda o sista stay wrong?
head: No Do Notting Dat Goin Make Yoa Bruddas An Sistas Mess Up
Rom 14.15: So if you go eat meat, an cuz a dat, you make yoa brudda o sista hurt plenny inside, eh, you no mo love an
Rom 14.17: If you stay da King's guy, you do da right tings, an yoa heart stay rest inside, an you stay good inside.
Rom 14.21: wine, o da odda kine stuffs dat goin make big problem fo yoa brudda o yoa sista.
Rom 14.21: odda kine stuffs dat goin make big problem fo yoa brudda o yoa sista.
Rom 14.22: Dis wat I mean: wen you an God go make um strait inside yoa mind how you goin trus him, dat dis kine food okay fo you
Rom 15.3: goin happen to Jesus, “Wen dey stay talk any kine stuff to yoa face, Az jalike dey telling me same ting.
Rom 15.13: I like you guys stay real good inside an yoa hearts rest inside cuz you guys trus him.
Rom 15.30: You guys pray cuz Jesus Christ yoa Boss, an cuz God's Spirit give you guys love an aloha.
1Co 1.3: I like dem do plenny good kine stuffs fo you guys, an make yoa hearts rest inside.
1Co 3.1: Cuz you guys ony like do wat make yoa body feel good.
1Co 3.3: Kay den, wateva yoa body feel, dass how you guys tink an ack!
1Co 3.10: start, fo make shua you guys get one solid foundation fo yoa life.
1Co 6.1: you go in front da peopo dat stay spesho fo God, fo handle yoa beef!
1Co 6.8: stuff to each odda, an steal from each odda too, an dey yoa Christian bruddas an sistas, an den!
head: If You Show Respeck Fo Yoa Body, Dat Show You Get Respeck Fo God
1Co 6.13: But you know, yoa body not fo fool aroun wit da wahines o da guys.”
1Co 6.13: can work fo da Boss, an da Boss, he da One dat take care yoa body.
1Co 6.15: You guys donno dat yoa body stay fo Christ, jalike you guys was da parts a
1Co 6.19: How come you guys ack jalike you donno dat yoa body jalike one temple fo God's Good an Spesho Spirit?
1Co 6.19: Dass how come you guys not da boss fo yoa own body.
1Co 6.20: So, show respeck fo yoa own body, da way you ack, an dass goin show dat you get
1Co 7.1: Now I like talk bout da stuff you guys wen aks me inside yoa letta bout da guys an da wahines.
1Co 7.15: Cuz God wen tell you guys fo come be his guys, so yoa hearts can rest inside.
1Co 7.16: if you one Christian wahine, you donno if you no can help yoa husban get outa da bad kine stuff.
1Co 7.16: if you one Christian guy, you donno if you no can help yoa wife get outa da bad kine stuff.
1Co 7.18: If you get da cut skin mark on top yoa body fo show you one Jew, an den God tell you fo come be
1Co 8.12: If dass how you guys stay do bad kine ting agains yoa bruddas an sistas, you hurt dem wen dey no stay strong
1Co 11.13: You guys, figga dis yoa own self: Wen one wahine pray to God, an she no use
1Co 11.26: dass jalike you guys telling da story one mo time bout me yoa Boss, how I wen mahke.
head: If Yoa Heart Not Okay Inside, No Eat
1Co 12.15: Wat if yoa foot wen go say, “Me, I not one hand, so gotta be, I not
1Co 12.16: An wat if yoa ear wen go say, “Me, I not one eye, so gotta be, I not
1Co 12.17: If all yoa body was one eye, how you goin hear?
1Co 12.17: If all yoa body was one ear, how you goin smell?
1Co 13.5: You no ack like everybody gotta do everyting yoa way.
1Co 14.16: If you tell inside yoa heart how good God stay an you using diffren kine
1Co 15.52: Dis all goin happen real fast, mo fast den you can blink yoa eye.
2Co 5.11: I like you guys know inside yoa hearts how we stay inside too.
2Co 6.12: give you guys our love an aloha, but you guys no give us yoa love an aloha.
2Co 6.13: Give us yoa love an aloha, jalike how we wen give you guys.
2Co 6.18: I goin be yoa Fadda, An you goin be my kids.
2Co 7.2: Take us inside yoa hearts.
2Co 8.10: guys not ony wen give money, but you guys wen give from yoa heart.
2Co 10.1: Dis yoa brudda Paul talking.
2Co 11.3: like stick wit Christ fo real kine an stay clean inside yoa heart jalike him.
2Co 11.20: Dey slap yoa head.
2Co 12.9: power mo strong inside you wen you no can handle trouble yoa own self.
2Co 12.20: stay jealous, you guys stay huhu, you guys ony tink bout yoa own self, you guys talk any kine bout each odda, you guys
Gal 3.1: You guys from Galatia, yoa head all jam up!
Gal 3.3: But now in da end you guys goin try fo do everyting wit yoa own power?
Gal 3.16: He neva say, “an fo yoa boys,” cuz dass plenny peopo.
Gal 3.16: He ony say, “an fo yoa boy,” cuz dass ony one guy, Christ.
Gal 3.29: An you guys goin get yoa share, jalike God wen promise all his kids.
Gal 4.15: I like tell everybody dat you guys wen even like pull out yoa own eyes an give um to me, if can.
Gal 4.19: fo you guys again, till you guys come jalike Christ inside yoa hearts.
Gal 5.17: Cuz God's Spirit no can take da kine stuff yoa body like do, an da body no can take da kine stuff God's
Eph 1.2: Christ do plenny good kine tings fo you guys, an make yoa hearts rest inside.
Eph 1.18: da tings you wen promise, cuz you wen tell dem fo come be yoa guys.
Eph 1.18: Az jalike same ting you goin give all yoa kids, cuz dey stay all out fo you.
Eph 3.18: dat stay spesho fo God, goin get power fo undastan inside yoa hearts how plenny love an aloha Christ get fo everybody
Eph 5.5: Cuz wen you like get everyting ony fo yoa own self, jalike da stuff you like get wen come da idol
Eph 5.8: tight wit da Boss, jalike you guys get da light inside yoa heart.
Eph 5.19: An you goin sing an play fo da Boss from yoa heart.
Eph 5.22: Dat mean, you wifes, lissen to yoa own husbans, jalike you lissen to da Boss.
Eph 5.25: An same ting you husbans, get plenny love an aloha fo yoa wife, jalike Christ get plenny love an aloha fo da church
Eph 6.1: Same ting fo you kids, lissen to yoa mudda an yoa fadda guys, cuz you guys stay tight wit da
Eph 6.1: Same ting fo you kids, lissen to yoa mudda an yoa fadda guys, cuz you guys stay tight wit da Boss, an cuz
Eph 6.2: Da Bible say, “Show respeck fo yoa mudda an yoa fadda.
Eph 6.2: Da Bible say, “Show respeck fo yoa mudda an yoa fadda.
Eph 6.4: Same ting fo you fadda guys, no hassle yoa kids so dey come huhu.
Eph 6.5: Same ting fo you slave worka guys, lissen yoa boss guys on top dis earth.
Eph 6.6: No good if you do yoa work ony if yoa boss watching you, o fo make peopo feel
Eph 6.6: No good if you do yoa work ony if yoa boss watching you, o fo make peopo feel good bout you.
Eph 6.6: Mo betta, do wat God like from yoa heart, cuz Christ da One you working fo.
Eph 6.9: Same ting fo you guys dat stay bosses, show respeck fo yoa slave worka guys.
Eph 6.13: gotta do, you goin be da ones dat still stay standing on yoa feet.
Eph 6.14: Wen you trus wass true, dass jalike one army belt fo yoa waist.
Eph 6.14: da right kine stuff, dass jalike one metal vest fo cover yoa chest.
Eph 6.15: coming friends wit Christ, dass jalike da army boots fo yoa feet.
Eph 6.17: da kine bad stuff you stay in, dass jalike one helmet fo yoa head.
Php 1.2: We like dem do plenny good kine stuff fo you guys, an make yoa hearts rest inside.
Php 4.7: God goin take care yoa hearts an yoa heads, cuz you guys stay tight wit his
Php 4.7: God goin take care yoa hearts an yoa heads, cuz you guys stay tight wit his Spesho Guy Jesus
head: Mahalo Plenny Fo Yoa Kokua
Col 1.2: I like God our Fadda do plenny fo you guys, an make yoa hearts rest inside.
Col 1.8: wen tell us bout da aloha dat God's Spirit wen put inside yoa hearts.
Col 2.6: Jalike how you guys wen make Jesus Christ yoa boss, make shua you guys stay tight wit him everytime.
Col 3.15: Let Christ take charge a you guys an make yoa hearts rest inside.
Col 3.16: Sing an tank God plenny inside yoa heart, wit all kine songs, I mean, da kine songs fo God,
Col 3.18: Wifes, lissen yoa husban.
Col 3.19: Eh, husbans, love yoa wife plenny, an no make any kine to her.
Col 3.20: Eh, you kids, lissen everyting yoa fadda an mudda say everytime, cuz da Boss like wen you do
Col 3.21: You faddas an muddas, no scold yoa kids till dey get huhu, cuz bumbye dey goin give up.
Col 3.22: Eh, you slaves, lissen yoa boss everytime down hea inside dis world.
Col 3.22: da peopo tink you do good kine work, but work hard from yoa heart, cuz you get plenny respeck fo da Boss.
Col 4.1: Eh, you boss guys, do wass right fo yoa workas, an make um all same same.
1Th 1.1: like God do plenny good kine stuff fo you guys, an make yoa hearts stay rest inside.
1Th 2.14: Da way yoa peopo wen make you guys suffa, dass jalike da Jewish peopo
1Th 4.6: an da wahines, you guys betta not go buckaloose an cheat yoa brudda o sista.
1Th 4.9: need me write you guys bout how fo show love an aloha fo yoa bruddas an sistas.
1Th 4.11: Take care yoa own stuffs, an work wit yoa own hands, jalike we wen tell
1Th 4.11: Take care yoa own stuffs, an work wit yoa own hands, jalike we wen tell you guys awready.
1Th 5.2: back, goin be jalike wen one steala guy go sneak inside yoa house nite time, an you no expeck.
1Th 5.4: So, wen dat day come an da Boss come back, no goin blow yoa mind jalike if one steala guy was sneaking up on you guys.
2Th 1.2: I like dem do plenny good stuffs fo you guys, an make yoa heart rest inside.
2Th 1.5: kine peopo, so he no shame fo say, "You my guys, an I yoa King.
2Th 2.2: Cuz a dat, I beg you guys, no let yoa head come all hamajang.
2Th 3.12: Use yoa own money fo buy yoa own food!
2Th 3.12: Use yoa own money fo buy yoa own food!
2Th 3.15: Mo betta, tell um he betta lissen, cuz he yoa brudda.
1Ti 1.13: Do Yoa Job!
1Ti 1.2: You jalike my boy, an I jalike yoa fadda, fo real kine, cuz I wen help you fo trus God.
1Ti 1.2: good stuffs fo you wit aloha, an give you chance, an make yoa heart rest inside.
1Ti 1.4: No good you lissen everytime to any kine stories, o who yoa ancesta guys stay.
head: Do Yoa Job!
1Ti 4.12: love an aloha fo da peopo, how you trus God, an how clean yoa heart stay.
1Ti 5.1: guys, but talk to dem wit good kine words, jalike dey yoa fadda.
1Ti 5.1: Same ting, da younga guys, talk to dem jalike dey yoa bruddas.
1Ti 5.2: Same ting, da older wahines, talk to dem jalike dey yoa muddas.
1Ti 5.2: An same ting, da younga wahines, jalike dey yoa sistas, an do um wit clean heart.
1Ti 5.22: No put yoa hands on top somebody fo show you wen pick um fo go work
1Ti 5.23: Eh, no drink ony water, wen yoa stomach no stay feel good an you come sick plenny times.
2Ti 1.2: do plenny good tings fo you, an give you chance, an make yoa heart stay rest inside.
2Ti 1.5: Yoa granma, Tutu Lois, was da first one dat wen trus God
2Ti 1.5: Lois, was da first one dat wen trus God lidat, an den, yoa mudda Eunice, an now, I shua you stay trus God lidat too.
2Ti 2.22: everytime, fo trus God, fo get love an aloha, an fo let yoa heart rest inside.
2Ti 4.5: Do yoa job: tell peopo da Good Kine Stuff from God.
2Ti 4.22: I like da Boss stay tight wit you, inside yoa heart.
Tit 1.4: like God an Jesus fo do plenny good tings fo you, an make yoa heart rest inside.
Tit 2.7: Teach from yoa heart, an be one solid kine guy, so dat da odda peopo get
Phm 1.2: too, an all da church peopo dat come togedda yoa house, tell um we say “Aloha!
Phm 1.3: Christ, we like dem do plenny good stuff fo you, an make yoa heart rest inside.”
Phm 1.17: good, I like you take him in, jalike was me who goin come yoa house.
Phm 1.22: I stay shua God goin let me go ova dea yoa place fo stay, cuz you guys everytime pray fo me.
Heb 1.8: Yoa throne goin stay foeva.”
Heb 1.8: Da spesho stick you hold in yoa hand fo show dat you da King, Dat mean you da King dat
Heb 1.9: Az why I wen put olive oil on top yoa head fo show dat you da King, An you feel good inside.
Heb 1.10: From da start, You wen make da earth an da sky, Wit yoa own hands.”
Heb 3.8: wen God tell you guys someting, No come hard head, Jalike yoa ancesta guys wen do Dat time dey wen go agains Moses, Ova
Heb 3.9: God wen say, “Yoa ancesta guys wen check me out.
Heb 3.15: God tell you guys someting, No go come hard head, Jalike yoa ancesta guys wen do, Dat time dey wen go agains Moses.
Heb 4.10: Dat mean time fo rest, an you pau do yoa work awready, jalike God wen rest, afta he wen pau do his
Heb 10.7: I wen come fo do wat you like, jalike yoa Book tell bout me.
Heb 10.33: Odda times da peopo wen make same kine to yoa friends, an you guys wen stick wit yoa friends.
Heb 10.33: make same kine to yoa friends, an you guys wen stick wit yoa friends.
Heb 10.34: An wen dey wen throw some a yoa friends inside jail, you guys wen feel love an pity fo
Heb 10.34: even wen stay good inside no matta peopo wen go rip off yoa stuffs.
Heb 12.8: If yoa fadda no make presha fo make you guys learn stuff, dat
Heb 12.12: Jalike da Bible wen say, “No matta yoa hands stay hanging down loose an yoa knees feel all funny
Heb 12.12: wen say, “No matta yoa hands stay hanging down loose an yoa knees feel all funny kine!
Heb 12.13: An, “Make da way wea you going stay strait fo yoa feet,” so you can come strong inside.
Heb 12.22: da new deal fo us guys come tight wit him, jalike da time yoa ancesta guys wen go by him on top Zion Mountain wea he
Heb 13.2: show aloha to peopo from odda place so dey can make house yoa place.
Heb 13.7: Tink bout yoa leada guys.
Heb 13.16: Give dem wat dey need from yoa stuffs.
Heb 13.17: Wen yoa leada guys tell you guys fo do someting, lissen dem, an do
Heb 13.24: Give my aloha to all yoa leada guys an all God's peopo.
Jas 1.6: No ack like you no can make up yoa mind.
Jas 1.17: give you someting nice an spesho, all dat come from yoa Fadda up dea inside da sky.
Jas 2.2: Wat if get two guys dat come to yoa church meeting.
Jas 2.4: odda peopo, cuz you tink dey no look good, an you making yoa own self da judge.”
Jas 2.8: gotta get love an aloha fo da odda guy, jalike you love yoa own self.
Jas 3.5: Same ting wit yoa mout.
Jas 3.6: Everybody get mout, but wit yoa mout you can make one diffren kine world, wea everyting
Jas 3.8: Yoa mout stay jalike one wild ting.
Jas 3.15: You guys say you smart, but you guys no get yoa smarts from God in da sky, you get um from dis mess up
Jas 4.3: you aks fo um, but still yet you no get um, cuz inside yoa heart no stay right.
Jas 4.3: Da kine stuff you aksing fo, ony fo make yoa own self feel good, az why.
head: No Talk Stink Bout Yoa Brudda an Sista Guys
Jas 4.14: You guys donno wat goin happen tomorrow, o how yoa life goin be!”
Jas 5.2: Yoa clotheses, auwe!
Jas 5.3: how you guys stay pilau inside, an dat goin eat up yoa body jalike da fire.
Jas 5.4: Tink bout da guys dat wen work hard inside yoa fields.
1Pe 1.13: Make shua yoa head stay strait.
1Pe 1.17: You guys talk to God jalike he yoa Fadda.
1Pe 1.18: fo cut you guys loose from da bad wase time kine life dat yoa ancesta guys wen leave you.
1Pe 1.22: Dat make you get real love an aloha fo yoa bruddas an sistas an no ack.
1Pe 1.22: Eh, now go get even mo love an aloha fo each odda, cuz yoa heart stay all clean inside.
1Pe 2.2: da milk, you guys go get da kine stuff dat stay good fo yoa spirit, so dat can make you guys come mo an mo strong
head: Worka Guys, Lissen To Yoa Boss
1Pe 2.18: You worka guys, lissen to yoa boss, an get respeck fo dem.
head: Wifes, Lissen To Yoa Husban
1Pe 3.1: Same ting, you wifes lissen to yoa husban.
head: Husbans, Lissen To Yoa Wife
1Pe 3.7: Same ting you husban guys, cuz you stay wit yoa wife, den tink wat stay good fo her, an do um.
1Pe 3.7: goin get da good ting God like give you guys: you an yoa wife goin live da good kine life.
1Pe 3.7: If you make lidat, den you can pray wit yoa wife, an God goin lissen.
1Pe 3.15: Get choke respeck fo Christ inside yoa hearts, cuz he stay spesho fo God.
1Pe 3.21: dey wen baptize you, dat neva mean you jus bafe fo clean yoa body.
1Pe 3.21: Dat mean you aksing God fo clean yoa heart, so you know you doing da right ting.
1Pe 4.1: Same ting you guys, get yoa head ready fo suffa jalike Christ.
1Pe 4.7: So you guys, use yoa head, an watch out how you make, so you can pray good.
1Pe 5.2: No make shame fo get tings fo yoaself, but make yoa heart go all out fo help God's peopo.
1Pe 5.4: An yoa present no goin go poho, foeva.
1Pe 5.5: Same ting, you younga guys, lissen to yoa older leada guys.
1Pe 5.8: Use yoa head!
1Pe 5.9: You guys know dat yoa bruddas an sistas all ova da world stay suffa all da stuff
1Pe 5.14: I like all you guys stay rest inside yoa heart cuz you stay tight wit Christ.
2Pe 1.2: so den, dey goin do plenny good stuff fo you guys, an make yoa hearts rest inside.
2Pe 1.11: He goin give you guys da right fo get Jesus Christ fo yoa King, foeva an eva.
2Pe 2.21: good if you know da right way fo live, an den you change yoa mind, an no do da good an spesho tings God wen tell you fo
2Pe 3.10: goin know he coming, jalike wen da steala guy go inside yoa house an you donno he coming.
2Pe 3.14: An go all out fo let yoa heart stay rest inside.
1Jn 3.13: da peopo inside dis world hate you guys, no let dat blow yoa mind.
1Jn 5.16: If you see yoa brudda doing bad kine stuff dat no make da brudda mahke,
2Jn 1.1: I da older leada fo da church peopo, an I write you an yoa kids dis letta.
2Jn 1.4: feel real good inside cuz I wen find out dat get some a yoa kids dat stay stick wit da trut, jalike God da Fadda wen
2Jn 1.10: stay tell da same kine stuff we teach, no tell him fo come yoa house, an no tell him “Aloha.
2Jn 1.13: Yoa sista ova hea, da one God wen pick, her kids like tell you
3Jn 1.2: I stay aks God fo make everyting stay good fo you, an yoa body stay good too, jalike yoa spirit stay good.
3Jn 1.2: stay good fo you, an yoa body stay good too, jalike yoa spirit stay good.
3Jn 1.6: Da bruddas an sistas dat wen go yoa place, dey wen tell da church peopo dat come togedda ova
3Jn 1.14: I like yoa heart stay rest inside.
3Jn 1.14: All yoa friends ova hea say “Aloha.
Rev 1.4: I like God do plenny good tings fo you guys, an make yoa heart rest inside.
Rev 2.5: Dass jalike I goin come an take away yoa lamp an da stand from da place wea dey stay.
Rev 2.13: Even da time wen da guys inside yoa town, wea da Devil stay, dey wen kill Antipas cuz he
Rev 3.18: you guys come by me an buy da kine medicine fo put on top yoa eyes so you guys can see fo real kine!
Rev 6.11: Cuz yoa bruddas, dey still stay working fo me jalike you guys was.
Rev 10.9: Goin come sour inside yoa stomach, no matta inside yoa mout taste sweet, jalike da
Rev 10.9: Goin come sour inside yoa stomach, no matta inside yoa mout taste sweet, jalike da honey!
Rev 11.17: Now you stay showing all yoa power, An wen start fo take charge a all da peopo inside
Rev 11.18: An fo give yoa worka guys da good kine stuff you have fo dem Fo wat dey
Rev 11.18: you goin give to all da guys dat wen talk fo you, An all yoa spesho peopo, An you goin give um to da ones dat get
Rev 14.15: dat stay sitting on top da cloud, “Now cut da grapes wit yoa sickle, cuz az da right time now.
Rev 14.18: cut da grapes from da grape fields all ova da world wit yoa sickle, cuz dey stay ready now.
Rev 16.6: Cuz dey wen kill da guys dat talk fo you, an yoa odda spesho peopo, An make dem bleed an mahke.
Rev 16.6: wen give um blood fo drink too, Cuz az wat dey get fo kill yoa peopo.
Rev 17.7: Da angel messenja guy tell me, “Eh, how come dat blow yoa mind?
Rev 18.14: All yoa rich an awesome stuff wen pau!
Rev 18.22: No mo nobody goin eva play music inside yoa town no moa.
Rev 18.22: No mo da millstone dat grind flour fo yoa bread.
Rev 18.23: No mo light from da lamp goin shine inside yoa town again.
Rev 18.23: Yoa trader guys was da mos importan guys inside da world!
Rev 19.10: I ony one worka fo God jalike you an yoa bruddas an sistas dat stick wit da trut dat Jesus tell.
Rev 22.9: I ony one worka guy jalike you an yoa bruddas dat talk fo God, an everybody dat stick wit wat