Gen 36.35: Husham wen mahke, an Hadad, Bedad boy, he come king.