Lev 25.24: All ova da land dat stay yoas, you guys gotta make shua dat whoeva wen sell dea land to
Deu 11.24: Ery place wea you guys put down yoa feets goin be yoas.
1Ki 3.22: An da mahke bebe, az yoas.
1Ki 3.26: tell, “Mo betta da boy no goin be mines an no goin be yoas.
1Ki 20.4: Dis jalike I yoa slave guy, an eryting I get, yoas.’-”
1Ki 22.4: My peopo an my horses, dey stay yoas.
2Ki 3.7: My peopo an my horses, dey yoas.
Dan 2.39: “Afta you, anodda kine govmen goin come, not awesome like yoas.
Luk 15.31: boy, you everytime stay hea wit me, an everyting I get, yoas too.
Luk 19.21: You take wat not yoas, an you cut da crop dat you neva plant.
Jhn 17.10: Everyting I get, dass yoas.
Act 5.4: Befo you wen sell um, dat land stay yoas.