Ezr 10.27: da Zattu ohana: Elioenai, Eliashib, Matanaiah, Jeremot, Zabad, an Aziza.
Ezr 10.33: From da Hashum ohana: Matenai, Matata, Zabad, Elifelet, Jeremai, Manasseh, an Shimei.
Ezr 10.43: From da Nebo ohana: Jeiel, Matitaiah, Zabad, Zebina, Jadai, Joel, an Benaiah.