Gen 4.19: Lamek, he wen marry two wahines, dea names Adah an Zillah.
Gen 4.20: Adah, she wen born one bebe, Jabal.
Gen 4.23: One time, Lamek talk big to his two wifes: “Eh, Adah an Zillah!
Gen 36.2: Da firs one he marry, Adah, Elon da Het guy daughta, an da odda one, Oholibamah, Anah
Gen 36.4: Adah wen born Elifaz, an Basemat wen born Reuel, an Oholibamah
Gen 36.10: da names fo da Esau boys: Elifaz, his mudda was Esau wife Adah.
Gen 36.12: Dea granmudda, Esau wife Adah.
Gen 36.16: All dem wen come from Adah.