2Ki 6.12: one stay tell da Israel king da words you tell inside yoa bedroom.”
2Ki 11.2: She put Joash an da wahine dat give him milk inside one bedroom fo hide him from Ataliah.