Neh 3.2: Nex to dem, Zakkur Imri boy build anodda part.
Neh 10.12: Hodiah, Kelita, Pelaiah, Hanan, Mika, Rehob, Hashabiah, Zakkur, Sherabiah, da odda Shebaniah, anodda Hodiah, Bani, an
Neh 12.35: wit ancesta guys Jonatan, Shemaiah, Mattaniah, Micaiah, Zakkur Asaf boy, an odda guys from da same ohana, Shemaiah,