Neh 3.13: Da Valley Gate, Hanun an da peopo dat live Zanoah, dey fix um.
Neh 11.30: Ziklag, Meconah an da towns dea, En-rimmon, Zorah, Jarmut, Zanoah, Adullam, da small towns dea, Lakish an da fields aroun da